Siste fra forumet

Subscribe to Siste fra forumet feed
Forum for Norsk Slektshistorisk Forening 2015-10-08T20:43:25+02:00 NSF-forum
Updated: 1 time 35 min siden

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

8. October 2015 - 20:43
Til Geirr I. Leistad
Dette var jo glimrende av Leistad. Endelig et svar på det jeg etterspør. Nesten 2 sider med hans forklaring på Arveloven. Etter min ringe forståelse, er dette noe jeg kan dukke ned i når spørsmål om arveloven kommer opp. Dette legger fast at Arveloven har sin bokstav, den er å etterfølge. Mens forklaringen/fortolkningen er nødvendig for å øke forståelsen. Flott, Leistad er en klok mann. Det er anvendelsen av loven vi egentlig debatterer. Jeg har noen spørsmål til Leistad som jeg ønsker hans meninger om før jeg gjør en endelig konklusjon fra min side om jeg kan støtte hans forslag:
1.Tørr jeg spørre om dette er Leistad egen forklaring til Arveloven, eller er den hentet fra en annen person. Det er viktig at det vises til opphavsmannen.
2. Strukturen som Leistad beskriver er det forslaget som ligger nærmest det som jeg forfekter. Derfor tar jeg utgangspunkt i dette. Når jeg ser på både Løberg som Leistads forslag til løsning på slektsforbindelsen mellom Ogmund og Havtor-sønnene, observerer jeg at begge forslag har i seg personer som er døde, noe jeg har blitt kritisert for å ha i mitt forslag. De må derfor se på spørsmålet på samme måte som det jeg gjør. Spørsmålet mitt til Leistad er derfor: Hvordan vil du bortforklare dine døde generasjoner i ditt forslag til struktur mellom Ogmund og Havtor-sønnene?
3. Leistad sier at i 9. arvetall i Løbergs hypotese er det lagt inn bruk av ”resiprositetsprinsippet” som etter mitt syn er en nødvendighet for å bringe Havtor-sønnene inn i dette arvetall overhode. Ellers ville de, etter lovteksten slik Leistad viser til, ikke hatt noe der å gjøre. Jeg ser at AG-leksikon definerer ”resiprositet” som gjensidighet, i juridisk sammenheng ”gjensidig testamente”. I de brev som ligger til grunn for arvespørsmålet er det ikke kommet fram at det eksisterte noe gjensidig testamentet mellom Ogmund og Havtor-sønnene. Det ville sikker ha kommet opp i de forhandlingene som ble gjennomført, nedskrevet i brev, DN I 640 av 17. januar 1414 fra Helsingborg. Magnus Beingtsønn hadde ikke noe annet enn et muntlig utsagn fra Ogmund at Havtor-sønnene var hans arvinger. Det kan ikke ha eksistert noe testamente når en slik nær tjener (kapellan) av Katarina ikke viste om noe. Dernest, kan resiprositet aktiveres uten testamente? Vel, om partene var enige om det kan vel det være mulig. I denne saken kommer det fram av samme brev at Tore hevdet sin skyldskap til Ogmund. Ordrett er ordlyden: ”Svarade tha Thor kavgr ok sagde sigh vara hans frøinda”. Etter mitt syn må en gjensidig avtale aktiveres ved testamente. Mitt spørsmål til Leistad er derfor: På hvilket grunnlag er ”gjensidighet” brakt inn som et argument for at skyldskap var i 9. arvetall? Kan det vises til tilfeller der dette på en bedre måte kan demonstrere rettspraksis?
4. Leistad følger de forskere som mener at Ragnhild Jonsdatter var datter av Jon Ivarson Raud. Han er i godt selskap for så vidt. Det disse personene gjør er å snur ryggen til, eller la være å ta på alvor at det i indre Sogn og Valdres på 12- og 1300 tallet var et geopolitisk miljø, med Skule Bårdson som den mest framtredende i sin tid. Og før enn Sudrheim på Romerike ble løftet inn i samme krets. Jon Brynjulvson bør også nevnes i denne sammenheng. Sannsynligvis etterkommere av Bård Guttormson han også. Jeg har i mitt manuskript trukket inn folkene som bodde på Kvåle i Sogndal som en viktig familie å forstå strukturen til, og hvilke forbindelse de hadde til viktige slekter i regionen, som for eksempel Bjarkøy/Giske. Dette har avdekket en forståelse av hvordan Ogmund Finnson gjennom sin mødrene ætt fikk godset Talgje og Idse. Derfor er mitt spørsmål til Leistad: Hvordan forklarer du arvegangen av godset Talgje og Idse ned til Ogmund Finnson?

Vennlig Hilsen

Torgrim Redalen

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 08 Okt 2015 20:43

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

8. October 2015 - 17:20
Langeland: Det er akkurat nå tilbud på BigY med 100$ i avslag i bare 2-3 dager (mener det varer til 11. okt).

Statistikk: Skrevet Arnstein — 08 Okt 2015 17:20

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

7. October 2015 - 22:42
I en debatt som denne får en telle de små seire. Seieren denne gang er at jeg faktisk har klart å få Torgrim Redalen til å slå opp betydningen av ett av de juridiske begrepene fra middelalderlovgivningen som han så langt delvis har misforstått, delvis har feiltolket. Så får lakkmustesten være om Redalen nå forstår det han har slått opp, og om han dermed har lært. Her får vi altså testet om tynnisen han er ute på bærer, eller om den brister og han plumper uti. Dette får vi ta steg for steg,

Redalen har gjennom sitt leksikon funnet at brødrung skal bety søskenbarn på mannssiden. Dette er korrekt, om ikke helt presist – se her Geirr Leistads ovenstående utmerkede redegjørelse for de ulike søskenbarnsbenevnelsene i arvetallet. Så kommer Redalen til at slektskapsforholdet mellom Ogmund Finnsson og Uspak var søskenbarn. Her er det ingen uenighet mellom Redalen, Leistad og meg selv. Leistad og jeg går enda ett hakk lengre. Vi presiserer at Ogmund og Uspak var brødrunger – de var søskenbarn på begges farsside.

Uenigheten oppstår når vi skal definere slektskapet mellom Ogmund Finnsson og Tore Køgr. Her hevder både Leistad og jeg at Tore var Ogmunds brødrungs barn. Redalen, derimot, hevder – sjøl etter å ha slått opp definisjonen av brødrung : ”Nei, Lars Løberg, det er helt sikker at Tore Køgr ikke var Ogmund Finnsons ”brødrungsbarn” ut fra definisjonen i AG.” Mon det?

Nå vet vi at Tore Køgrs far her Uspak. Definerer vi altså først Ogmund Finnsson og Uspak som brødrunger, så er og blir Tore Køgr sønn av Ogmunds brødrung. Erstatter vi så ordet sønn med barn, som han jo også er, blir Tore Køgr barn av brødrung, nor som igjen er det samme som begrepet brødrungs barn som i arvetallet i Landslova finnes (gjett tre ganger) – nettopp i 9de arv.

Og sjøl om dette skulle være rimelig opplagt etter at Redalen har lest seg opp på definisjonen av ordet brødrung, presterer han fortsatt å konkludere med at ”Arveloven peker på i 9. arv hvem en person tar arv etter, her er det en persons brødrungs barn (nevø) som gjelder, eventuelt systrungsbarn.” Han har altså ikke forstått den definisjonen han har lest av hva en brødrung er. Lakkmustesten har han ikke bestått. Isen under ham brast.

Som om ikke dette er bevist en gang i Redalens innlegg, fortsetter han så i neste avsnitt i innlegget sitt: ”Arveloven inneholder ikke et begrep som dekker slektskapsforholdet mellom Tore Køgr og Ogmund Finnson. Det finnes ikke noe begrep på det tilfelle i det heletatt i norsk spåk.” Jo, det gjør faktisk det. Begrepet heter brødrungs barn – noe jeg allerede har påpekt en rekke ganger i debatten, men som altså ikke har gått inn. Det er kanskje snart på tide at det gjør det?

Redalen fortsetter så med sin oppfatning av saken: ”Lagmannen og rådmenn skulle dømme i en sak der Tore Uspak krevde arv etter Ogmund Finnson. Loven bokstav hadde ikke annet å gå ut fra enn slektskapeslinjen mellom de to, og da var forbindelsen i 4. arvetall, farbror. Det fantes ikke noe annet arvetall som de hadde å dømme noe ut fra. Såpass har jeg praktisert i norske domstoler til å skjønne hvor viktig det er å følge lovens bokstav, og jeg tror det ikke var annerledes på 1400-tallet.” Det er ikke vanskelig å gi Redalen rett i at det måtte dømmes etter lovens bokstav. Det har jeg hele tiden hevdet at skjedde. Det er Redalen som har hevdet at regelen om ikke å tildele arv gjennom døde generasjoner ikke ble tatt til følge i denne saken. Det er altså Redalen, ikke jeg, som har prøvd å antyde at lovens bokstav kanskje ikke ble fulgt. Men ble lovens bokstav fulgt, så fantes det ingen farbror arven kunne tildømmes eller som arven kunne gå gjennom. Dette er å legge et fullstendig forfeilet arvelovsprinsipp til grunn. Og da bærer det sjølsagt også fullstendig galt av sted.

Så får vi til sist kronen på verket, Redalens påpekning av at ” Regelen om at arv ikke kunne gå gjennom døde personer var viktig der det fantes levende arvinger, de tok alt.” Nå er det til dette å si at dersom det ikke fantes levende arvinger, ja da tilfalt arven Kronen. Det går altså ikke an å skille mellom arvefall med levende arvinger, som i følge Redalen tok alt, og andre typer arvefall som om arven da kunne gå gjennom døde personer.

Redalen avslutter sitt innlegg med at han føler at han er på riktig veg. Jeg håper for Redalens del at han er det, men da må han først legge av seg det tøvet han har prestert i denne debatten og ta inn over seg hva lovmaterialet og de bevarte dokumentene i saken faktisk sier.

Statistikk: Skrevet Lars Løberg — 07 Okt 2015 22:42

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

7. October 2015 - 20:17
Mitt inntrykk av Redalens uformåenhet som middelaldergenealog forsterkes for hvert eneste innlegg han kommer med. Det er naturligvis mulig at hans dårlige formuleringsevne kan villede leseren, men hans siste innlegg viser at han hverken forstår de norrøne slektsskapsbetegnelsene eller Landslovens arverett. Skal man ha noe å fare med i norsk middelaldergenealogi, er det en av forutsetningene at man behersker begge deler.

Kort forklart er Landslovens arverett er basert på et bimodalt gradualsystem. Bimodalt, fordi det opereres med 2 modi, nemlig hvorvidt slektskapet mellom arvelater og arving går gjennom samfedre søsken eller sammødre søsken. Den første modus - som jeg kaller modus 1, arv via samfedre søsken, gir potensielle arvtagere et vesentlig fortrinn. Søskenbarn av arvelater via samfedre søsken står således i 6. arv; søskenbarn via sammødre søsken først i 11. arv. Her er det viktig å holde styr på de norrøne slektsskapsbetegnelsene. Brødrunger er barn av brødre, søskenbarn barn av bror og søster og systrunger barn av søstre, og hver av disse havner som kommet av samfedre, i rekkefølge i 6. arvs underkategorier. For hver modus teller dernest slektkskapsgraden som i arverettens gradualsystem er gitt ved å telle antall fødsler mellom arvelater og arvtager. Far og sønn står således i 0. grad ("nulltrinnet" i gradualsystemet), søsken er beslektet i 1. grad, søsken av arvelaters foreldre og barn av arvelaters søsken i 2. grad, arvelaters brødrunger, søskenbarn og systrunger i 3. grad, arvelaters tremenninger i 5. grad og endelig samles firmenninger i 13. grad. hvoretter arveretten er uttømt. Hver arveklasse er delt i kategorier og underkategorier, i utarv hovedsaklig betinget av hvorvidt de er agnater eller menn (karleggen) eller kognater eller kvinner (kvinneleggen). Uansett tar ikke kvinner arv sammen med menn i utarv. Er det flere likeberettigede arvinger innen samme kategori (eventuelt en underkategori) i arveklassene, fordeles arven likt dem i mellom etter bestemte regler, avhengig av det aktuelle slektsskapsforhold. I 4. arvs 1. kategori tar således arvelaters ektefødte samfedre farbror og ektefødte samfedre brorsønn samt ektefødte sammødre bror (NB unntak fra modalregelen!) arv med like arveparter til hver av dem, uansett hvor mange personer det er av dem. Er det fx bare én farbror. men flere brorsønner, tar farbroren arv likt med disse. 2. kategori i denne arveklassen omfatter de samme personer, men kommet av frillefødt far eller mor og tar dernest arv etter samme regel som i 1. kategori. Her kommer et viktig prinsipp i arveretten til syne: Barn av frillefødte foreldre stod i arveretten mye sterkere enn frillebarn: Frillesønn står sist i 6. arv, frilledatter først i 13. arv.

Et viktig poeng i arveretten som kommer godt til uttrykk i fx 4. arv, er arverettens resiprositetsprinsipp: arvelater og arving kan bytte plass! Når farbror arver brorsønn, vil brorsønn resiprokt arve farbror. Dette prisippet er viktig for å forstå arveretten, for i arvetallet er mulige arvefall noenlunde fullstendig utredet bare til og med 6. arv. Derfra og ut, i arveklassene 7 til 13, er ikke alle mulige arvefall angitt, men underforstått. Det er imidlertid mulig å utrede slike unevnte arvefall ved analogi, eksempelvis er 11. arv (modus 2) analog til 6. arv (modus 1), og dermed blir det forholdsvis enkelt å klarlegge samtlige mulige arvefall i 11. arv som dekker arv etter brødrunger, søskenbarn og systrunger kommet henholdsvis av sammødre brødre, søsken eller søstre.

Hva så med 9. arv? Denne arveklassen tar for seg arv etter etter brødrungsbarn, søskenbarns barn og systrungsbarn, alle kommet etter henholdsvis samfedre brødre, søsken eller søstre. Med andre ord dreier det seg om arv etter beslektede i 4. grad og modus 1. Man ser fort at i 9. arv er de fleste mulige arvefall underforstått og må klarlegges ved analogibetraktninger. De tre første kategoriene, hvor mann arver, må derfor følges av ytterligere tre kategorier hvor kvinne tar arv på tilsvarende måte etter barn av sine brødrunger, søskenbarn eller systrunger. Hver av disse kategoriene omfatter underkategorier. For eksempel vil 1. kategoris 1. underkategori gjelde for det tilfelle at den mannlige arvings far er ektefødt, mens i 2. underkategori faller arven til den mann hvis far er uektefødt. Videre skal en merke seg at resiprositetsprinsippet også kommer til anvendelse i denne arveklassen. Når en mann kan arve sitt brødrungsbarn, vil vil en mann kunne arve sin fars brødrung, først om faren var ektefødt, dernest hvis faren var frillefødt.

Kvinner tok i livsarv halv arv med menn. Ellers skal det bemerkes at arv faller umiddelbart ved arvelaters død. Når arvtager kommer i besittelse av arven, er derimot en sak for seg. Det er også likegyldig for arvefallet hvordan arvelater har erhvervet sitt ubeheftede bo, med et viktig unntak for bestemmelsene i Håkon den 5.'s retterbot av 2. mai 1313 (NGL 1, III, nr. 36a) om arveretten til far etter barn som har arvet sin mor og mors arverett etter barn som har arvet sin far. Disse bestemmelsene har antagelig ført til en endring i odelsrettens løsningsbestemmelser. Endringene er ikke kodifisert, men kjent fra rettspraksis. Landsloven, med arvetallet, er utgitt etter handskriftene
i NgL 1, II. Absalons Tarangers utmerkede oversettelse av Landsloven (Magnus Lagabøters landslov, Oslo 1970) er en blott og bar oversettelse og ingen tolkning som visse debattanter på denne tråden later til å tro.

Etter Lars Løbergs enkle og meget plausible teori var Tore Uspaksson Køger sønn av hr. Ogmund Finnssons uektefødte brødrung Uspak (Torgeirsson). Tore Køger står dermed etter resiprositetsprinsippet i 9. arvs 1. kategori,
2. underkategori (frillefødt far!) og tar alene arven etter hr. Ogmund. En hypotetisk dattersøn av Ivar Rova og som overlevde hr. Ogmund, ville ikke kunne komme til arv etter denne, hva enten hans mor var ektefødt eller frillefødt (3. respektive 4. underkategori). Hva så med havtorssønnene Jon og Sigurd som notorisk var hr. Ogmunds frender?
Min teori er at de var søskenbarn til hr. Ogmunds mor fru Gudrun Sæbjørnsdatter hvis mor var fru Ragnhild Jonsdatter, samfedre søster til Jon og Sigurds far hr. Havtore Jonsson. Dermed blir hr. Ogmund Jon og Sigurd Havtorssønners søskenbarns sønn som står i en underkategori 9. arvs 2. kategori, og kan følgelig ikke ta arves av Jon og Sigurd. Jeg er klar over at Lars Løberg har lansert en alternativ teori, hvoretter havtorssønnene Jon og Sigurd kunne være hr. Ogmunds tremenninger. I såfall ville de havne i 10. eller 12. arv. Jeg tror ikke at slektsskapet var så fjernt og mener å kunne argumentere bedre for min teori som opererer med kun kildebelagte personer.

Innlederen Ole Bjørn Darruds utgangspunkt for denne tråden var å sette søkelyset på den helt uholdbare ide om at hr. Ivar Rova skulle ha etterlevende etterslekt. Det finnes overhodet ikke kildemessig grunnlag for en slik teori som vel har sitt utspring i visse lokalhistoriske miljøer. Teorien, som ikke engang kan kalles gal, har spredt seg som ondartet virus på tallrike nettsteder, men hører rettelig hjemme på genealogiens søppelhaug. Men som Max Planck sa det, en teori lar seg sjelden utrydde ved argumenter, kun ved at tilhengerne dør ut.
Mitt eneste positive inntrykk av Redalen er at han vel har stor interesse og lidenskap for genealogi, men dessverre mer enn oppveies disse i og for seg prisverdige egenskaper av manglende forutsetninger og kunnskaper for å kunne bidra med noe som helst av verdi i norsk middelaldergenealogi. Denne harde dom underbygges også i skjerpende retning ved en gjennomlesning av hans forrvirrede artikler i Gjallarhorn. De er av andre og med full rett karakterisert som makkverk og bør slå følge til genealogiens søppelhaug sammen med teorien om Ivar Rovas etterslekt.

Geirr I. Leistad
,

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 07 Okt 2015 20:17

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

7. October 2015 - 17:10
Det er helt greit at Are Gustavsen stiller meg kontrollspørsmål. Men så påstår Løberg at Are Gustavsen igjen har ”fått meg ut på glattisen”. Jeg ville vel foretrekke at Are Gustavsen selv erkjenner dette, slik at jeg har det fra hans eget bord, både dette tilfelle og de påståtte tidligere tilfeller.

Jeg tror det heller er slik at Løberg griper etter ethvert halmstrå som kan støtte hans hypoteser, kildeoppfatning og begrepsforståelse. For å begynne med begrepet ”brødrung”. Ordet i seg selv mener jeg er selvforklarende, men jeg vil trekke inn en objektiv kilde på forklaring av ordet. Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon (AG) sier at dette ordet er å forstå søskenbarn på mannssiden. I Arveloven står det i 9. arvetall ”en mand tar arv etter sit brødrungsbarn”. Så sier Løberg i sitt siste innlegg: ”Tore Køgr var Ogmund Finnssons brødrungs barn, og det var som sådann han til slutt ble tilkjent arven etter Ogmund Finnsson. Som sagt - dette har ingenting med nevø å gjøre”. Nei, Lars Løberg, det er helt sikker at Tore Køgr ikke var Ogmund Finnsons ”brødrungsbarn” ut fra definisjonen i AG. Du påstår at ”Tore Køgr ble tilkjent arven fordi han ved arvefallet etter Ogmund Finnsson var den nærmest beslektede i henhold til gradualprinsippet. Han sto på toppen av 9de arv,”. Hva er det Løberg prøver på? Ikke fikk jeg referansen til hans påstand som synes å være en oppramsing fra et dokument. Leistad gjorde et fortvilet forsøk på å støtte med å referere til samme dokument, som trolig ikke finnes. Arveloven peker på i 9. arv hvem en person tar arv etter, her er det en persons brødrungs barn (nevø) som gjelder, eventuelt systrungsbarn. Du benytter et begrep på slektskap som står omtalt i 9. arv. Arveloven peker på konkrete personer, hvem som tar arv. Hverken Havtorsønnene eller Tore Køgr var brødrungsbarn etter norsk lov på 1400-tallet. Løberg skaper forvirring og kaos.

Arveloven inneholder ikke et begrep som dekker slektskapsforholdet mellom Tore Køgr og Ogmund Finnson. Det finnes ikke noe begrep på det tilfelle i det heletatt i norsk spåk. Ogmund og Uspak var søskenbarn, det er det nærmeste vi kommer i begrep. Slektskapet mellom Tore og Ogmund er vi enige om. Som jeg sier i svaret til Are, så er innslaget i denne saken ved 4. arvetall, farbror av Ogmund. Det finnes ikke noe annet alternativ i denne saken. For meg er det en selvfølge at det er her lagmannen har hatt grunnlag for sin avgjørelse. Brevene DN I 640 av 17. januar 1414 fra Helsingborg og DN II 675 av 12. juli 1423 fra Bergen med sine henvisninger er referansene til hva som kan dokumenteres. Som tidligere skrevet, jeg har aldri lagt loven av 1854 til grunn for min oppfatning, men hva som faktisk skjedde. Lagmannen og rådmenn skulle dømme i en sak der Tore Uspak krevde arv etter Ogmund Finnson. Loven bokstav hadde ikke annet å gå ut fra enn slektskapeslinjen mellom de to, og da var forbindelsen i 4. arvetall, farbror. Det fantes ikke noe annet arvetall som de hadde å dømme noe ut fra. Såpass har jeg praktisert i norske domstoler til å skjønne hvor viktig det er å følge lovens bokstav, og jeg tror det ikke var annerledes på 1400-tallet. Regelen om at arv ikke kunne gå gjennom døde personer var viktig der det fantes levende arvinger, de tok alt. Jeg tror det er nyttesløst å ble enig med Løberg om dette. Hver gang kommer han med sine negative personskarakteristikker, det tydeliggjør det at han står svakt i sin forståelse av hypoteser, kildeoppfatning og begrepsforståelse. Det sier meg at jeg er på riktig veg.

Vennlig hilsen

Torgrim Redalen

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 07 Okt 2015 17:10

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

6. October 2015 - 21:58
Torgrim Redalen skrev:
Til Are Gustavsen.

Beklager at jeg har vært utydelig. Det var ett forsøk på å forstå Løberg at jeg filosoferte over 9. arv. Iflg Taranger er 9 arv "at en mand tar arv etter sit brødrungsbarn". I dette tilfelle ville Tore Køger, etter Løbergs forståelse, ta arv etter sitt brorbarn (nevø). Dette blir jo helt feil om en snakker om arv etter Ogmund Finnson.
Jeg står på at Tore Køgr ved sin arv av Hestbø-gods fikk sin arv gjennom sin farfar. Løberg har selv i sin artikkel av 2006 redegjort for hvem denne farfaren var. Det er jeg enig i var slik. Og da er det helt klart for meg at Torstein Ogmundson er farbror til Ogmund. Således er det 4. arvetall som er innslaget her. Det er etter mitt syn udiskutabelt. Jeg forutsetter at mellomliggende arveganger ikke har funnet sted. Grunnlaget for å hevde det ligger i at det var Tore Køgr som krevde sin arv. Og som jeg har gjentatt flere ganger, både Havtorsønnene og Tore Køgr hadde døde generasjoner tilbake til felles stamfar. Regelen om å ikke tildele arv gjennom døde generasjoner ble ikke tatt til følge i denne saken. Grunnlaget for å hevde dette ligger i de faktiske hendelsene. Det er dokumenter ved de brev som er redegjort for av Løberg selv. Håper dette var oppklarende.

Vennlig hilsen

Torgrim Redalen


Igjen har moderator Gustavsen klart å lokke Torgrim Redalen så langt ut på tynnisen at den slår sprekker over alt rundt ham og under ham. For det han kommer med her er på ingen måte oppklarende, det er snarere snakk om det stikk motsatte.

For det første: Jeg har aldri hevdet at Tore Køgr om han var i 9de arv ved Ogmund Finnssons død måtte ta arv etter sitt brorbarn (nevø). Et slikt slektskapsforhold har ingenting i 9de arv å gjøre. Men Redalen har tydeligvis ennå ikke oppdaget at brødrungs barn slett ikke er brorbarn, men noe helt annet. Tore Køgr var Ogmund Finnssons brødrungs barn, og det var som sådann han til slutt ble tilkjent arven etter Ogmund Finnsson. Som sagt - dette har ingenting med nevø å gjøre.

Dernest står Redalen fortsatt på at Tore Køgr fikk sin arv av Hestbø-gods gjennom sin farfar. Denne grove feilslutningen gjør han fordi han bruker det han kan om dagens arvegangstenkning projisert tilbake på norsk middelalder. Her mangler Redalen rett og slett basale kunnskaper om norsk lovgivning i middelalderen. Parentelsystemet, som Redalen her vil legge til grunn, kom først inn som bærende element i norsk arvelovgivning i 1854. I middelalderen var arvelovgivningen basert på gradualsystemet, en vesensforskjellig grunntanke bak fordelingen av arv. Uten å kjenne denne grunnleggende forskjellen, blir Redalens henvisninger til og forsøk på å tolke Tarangers oversettelse av Landsloven sjølsagt helt feil. For å belyse hvor feil det bærer av sted for ham, er det nok å stille ham det grunnleggende spørsmålet: dersom arven gikk via farfaren til Tore Køgr, hvordan kan det da i det hele tatt finnes brødrungs barn slik disse er beskrevet i 9de arv som ikke samtidig er barnebarn av arvelaters besteforeldre og følgelig samtidig står i 4de arv? Tror Redalen virkelig at lovgiverne i middelalderen laget paragrafer det aldri ville være bruk for?

Så får vi til sist høre at regelen om ikke å tildele arv gjennom dødegenerasjoner ikke ble tatt til følge i denne saken og at grunnlaget for å hevde dette ligger i de faktiske hendelsene. Vi får sogar høre at et slikt avvik fra gjengs arvelovstankegang er dokumentert ved brev. Slike brev finnes sjølsagt ikke - av den enkle grunn at det ikke ble gjort noe avvik fra den gjengse arvelovstankegangen i dette tilfellet. Tore Køgr ble tilkjent arven fordi han ved arvefallet etter Ogmund Finnsson var den nærmest beslektede i henhold til gradualprinsippet. Han sto på toppen av 9de arv, mens Havtoresønnene enten sto lengre ned i 9de arv eller i 10de arv. Det er dette de bevarte diplomene viser, ikke det tøvet Redalen prøver å dytte i oss.

Det er forstemmende å se en slik kunnskapsløshet som det Redalen her viser.

Statistikk: Skrevet Lars Løberg — 06 Okt 2015 21:58

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

6. October 2015 - 18:46
Sander Skot fantes det trolig fler av, eksempelvis denne:

En David Sanderson Skot nevnes 16.08.1575 i Raefjord på Shetland som bror av Anna Sandersdatter (Skot) som var gift med rårdmann i Bergen Hans Fynbo. Denne Anna oppgis å være slektning av Marion Sjursdatter, Hans Fosses etterleverske, og Ingegerd Sjursdatter alle Bergen. Disse eide jord på Shetland, i Biella i St Bartolomei sogn. Mor av denne Anna og David Sanderson Skot oppgis å være en Marit Olufsdatter som var død før dette tidspunkt, og faren må nødvendigvis ha vært en Sander Skot.

(Dette fra Diplomatarium Orcadense et Hjaltlndese (Old lore series), The Viking Society for Northern Research, London 1907-13, Volum 1 s 91).


Og angående “vandrehistorien” om Bothwell:

Om Bothwell skal ha vært innom Sverige må dette trolig i så fall ha skjedd i perioden før 1561 (hvor han besøkte Paris flere ganger), senere ser hans livsløp ut til å være redegjort for. Før dette ble han i Kjøbenhavn trolovet (eller kanskje gift) med «Skottefruen» Anna Trunds.

Fra dokumenter i «Shetland Documents 1195-1579» (John. H. Ballantyne & Bryan Smith) fremgår følgende:

I dokument undertegnet 15.07.1567 på Shetland 'We, James, Duke of Orkney and Hitlandt, Count Bothwell and lord of Cientun, Helis, Liddishall, and great admiral of Scotland, also wedded intimate husband of Queen M(ary), notify to everyone that we arrived in a harbour called 'upt' Ness in Swineborchovet , situated in Hidtlandt. Because of some affairs that have to be done by ship and shipment, we have ordered and asked Gerdt Hemelingk, merchant to the city of Bremen, to sell us his ship called the Pellicaen, or to let it belong to us for a reasonable and cetain coin, or for a sum of money.'

15 september 1567 avgir Ola Sinclair av Bru, 'chamberlain' for Shetland, vitnemål på at Gerdt Hemelingk har vært en hederlig mann, mens Bothwell tiltvang seg Gerdts skip med makt og uten betaling, lastet ut en del fisk som var der, og satte til havs. Videre gjengis utdrag fra Bothwells forhør i Bergen 23.09.1567. Ifølge denne ble Bothwell overrasket av sine forfølgere mens han forhandlet med Girard Hemelin, slik at han måtte flykte med sine 3 skip til havnen i Unst, mens det fjerde skipet som inneholdt hans sølv og smykker og møbler tatt med fra slottet i Edinburgh ble dirigert til havnen i Scalloway. Det fremgår at de ble videre forfulgt og satte kursen til havs, i retning Danmark, men masten på hans hovedskip ble knust av en kanonkule idet det blåste opp til en kraftig storm, og neste dag drev han iland i Norge. Det fremgår også at mens han senere satt fanget i Malmø, tilbød han i brev datert 13.01.1568 til kong Fredrik II i Kjøbenhavn å bytte eiendomsretten til Orkney og Shetland til Danmark og Norge, mot frigivelse og fritt leide for dronning Maria Stewart.

Bothwell satt i fangenskap i Dragsholm i Danmark frem til sin død i 1578, og vil neppe kunne ha vært i Sverige i de siste 17 årene av sitt liv. Hvis Sander Sandersson skal være født rundt 1550, passer dette ikke særlig bra kronologisk.

Statistikk: Skrevet Petter V — 06 Okt 2015 18:46

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

6. October 2015 - 8:23
Tore Køgr fikk vel arven i 1423, DN II 675 av 12. juli 1423.

tr

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 06 Okt 2015 08:23

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

6. October 2015 - 8:16
Til Are Gustavsen.

Beklager at jeg har vært utydelig. Det var ett forsøk på å forstå Løberg at jeg filosoferte over 9. arv. Iflg Taranger er 9 arv "at en mand tar arv etter sit brødrungsbarn". I dette tilfelle ville Tore Køger, etter Løbergs forståelse, ta arv etter sitt brorbarn (nevø). Dette blir jo helt feil om en snakker om arv etter Ogmund Finnson.
Jeg står på at Tore Køgr ved sin arv av Hestbø-gods fikk sin arv gjennom sin farfar. Løberg har selv i sin artikkel av 2006 redegjort for hvem denne farfaren var. Det er jeg enig i var slik. Og da er det helt klart for meg at Torstein Ogmundson er farbror til Ogmund. Således er det 4. arvetall som er innslaget her. Det er etter mitt syn udiskutabelt. Jeg forutsetter at mellomliggende arveganger ikke har funnet sted. Grunnlaget for å hevde det ligger i at det var Tore Køgr som krevde sin arv. Og som jeg har gjentatt flere ganger, både Havtorsønnene og Tore Køgr hadde døde generasjoner tilbake til felles stamfar. Regelen om å ikke tildele arv gjennom døde generasjoner ble ikke tatt til følge i denne saken. Grunnlaget for å hevde dette ligger i de faktiske hendelsene. Det er dokumenter ved de brev som er redegjort for av Løberg selv. Håper dette var oppklarende.

Vennlig hilsen

Torgrim Redalen

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 06 Okt 2015 08:16

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

5. October 2015 - 23:30
Vel, Are. Folk må gjerne opplyse om sitt DNA, men opplysningene bør i det minste ha relevans for den angjeldende tråd, men det kan knapt sies å være tilfellet for flertallet av Larsgaards innlegg her. Og vi har vel et eget forum for DNA og slektsforskning. Verdifullt at Langeland Teigen la fram opplysningen om Y-DNA fra en etterkommer av Sander Sanderson. Det var skotter i Bergen allerede før 1350, men etter at Orknøyene og Hjaltland ble pantsatt av ødelandet Kristian 1. kom det særlig mange innvandrere derfra til Bergen og Sunnhordaland - Lille Jon Thomasson hvis etterslekt visstnok fortsatt lever, hadde slektsnavet Randel (Randall) som peker mot opphav på Orknøyene. Først meget senere (med et unntak for Willoch!) dukker "egentlige" skotter opp i norske byer, jf. Moses i Kristiansund eller Greig, Grieg i Bergen. Men opphavet til Sander Sandersson bør først og fremst søkes i norske 1500-talls kilder. Let fx etter en Sander skott i skattelistene!

Salve, Geirr

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 05 Okt 2015 23:30

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

5. October 2015 - 23:01
Geirr,

Vel, jeg synes (i det minste) ikke at noen skal lastes for å informere om de DNA-resultater som er funnet. At det arbeidsfeltet er svært vanskelig, gjør nok sitt til at endel vegrer seg for å gå i polemikk med mer drevne slektsforskere. Det som er særskilt opplysende er at to separate mannslinjer har treff ca. 1680. Langeland Teigen ska ha takk for å bringe disse opplysningene inn i debatten. Det skal vel være mulig å få verifisert koblingen mellom de som det er tatt prøver av slekts-rekkene som er fremsatt med litt ekstra bistand fra Langeland Teigen.

Ellers tror jeg du faktisk kan ha funnet svaret, eller i det minste der hvor svaret hører hjemme. Det er altoverveiende sannsynlig at norsk skotteinnvandring må ses i lys av Bergens betydning i middelalder og tidlig nytid. Bergen var på ingen måte alene om å ha skotsk innslag i bybefolkningen, idet både Tønsberg og andre etablerte byer hadde skotter tilstede. Det er like fullt svært logisk å se nærmere på miljøet i Bergen, idet det er her utvalget av naturaliserte skotter er størst. Veien fra Hallingdal til Bergen og Vestlandet er kort.

Det neste spørsmålet kan kanskje være, hvilke steder i Skottland avga fleste folk til Bergen og det øvrige Norge?

Mvh Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 05 Okt 2015 23:01

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

5. October 2015 - 22:46
Ovenfor sier Torgrim Redalen (1. oktober) at Tore køgr tok sin arv i 1424, og tidligere samme dag at han arvet gjennom sin farfar. Men så hevder Redalen (29. september) at det skal være snakk om 9. arv.

Jeg forsøker å forstå hvorfor Redalens syn avviker fra Lars Løbergs utredning i 2006, gjentatt flere ganger i debatten. Er det fordi Redalen forutsetter mellomliggende arveganger som kanskje ikke har funnet sted? Redalens utsagn om at noen har arvet gjennom sin farfar kan jo tyde på akkurat det. Kort spurt: Hvem er det som er henholdsvis arvelater og arvtaker på det tidspunkt det hevdes 9. arv, og på hvilket tidspunktet er arven falt?

Mvh Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 05 Okt 2015 22:46

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

5. October 2015 - 22:39
Da er katten ute av sekken i denne noe springende tråden - springende både på grunn av innleders spekulasjoner og Larsgaards mange forvirrende innlegg om sine aner og DNA. 2 agnatisk linjer fra en etterkommer av Sander Sandersson har altså Y-DNA-haplogruppen I-M253, noe som sannsynliggjør at også Sander selv har denne haplogruppen. Men vi trenger nok en separat agnatisk linje tilbake til Sander for å være noenlunde sikre. I-M253 som er en undergruppe av I-M170, er særlig frekvent i Fenno-Skandinavia, med ca. 40 % i Norge. Det betyr ikke at Sander var av norsk opphav, for samme haplogruppe er vanlig på Shetland, Orknøyene, Island og i områder på de britiske øyer med norrøn bosetning. Sanders navn peker mot "skotsk" opphav, men han utmerket godt være født i Norge. Det var en betydelig skotsk innvandring til Vestlandet ved slutten av middelalderen og fram til 1700-tallet. En Sander skredder forekommer i Bergen i 1520, og i den store skotske kolonien der led kjøpmannen Sander Jonsson store tap når hanseatene plyndret skottene i 1523. Det er derfor en rimeligt gjetning at Sander Sandersson kan ha sitt opphav i den skotske kolonien i Bergen og både være født og oppvokset der. At han skrev dansk, er høyst rimelig, siden dansk etter reformasjonen var skriftspråket i Norge. Han har vel i såfall fått sin utdannelse i Bergen. Endelig skal det påpekes at tradisjonen om at han var skredder ikke behøver å tas bokstavelig (med mindre den er kildebelagt) - yrkesbetegnelsen skredder forekommer også som tilnavn; jf. at rådmannen og storkjøpmannen Lille Jon Thomasson som hadde skotsk opphav, også gis tilnavnet "skredder".

Mvh., Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 05 Okt 2015 22:39

Kjøp og salg • Re: Norsk Slektshistorisk Tidskrift 1947 - 1995

5. October 2015 - 2:25
gbjornrod,

Jeg er interessert.

Vennligst send meg en e-post til sk-gusta krøllalfa online.no

Mvh Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 05 Okt 2015 02:25

Kjøp og salg • Re: Norsk Slektshistorisk Tidskrift 1947 - 1995

4. October 2015 - 21:24
Siste uke før dette går på loppemarked. Leveres til loppemarkedet 9/10-15 om ingen kjøper melder seg.

Samlet kr. 600,- ved henting.

Åpen for forslag.

Statistikk: Skrevet gbjornod — 04 Okt 2015 21:24

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

4. October 2015 - 0:05
Det er en gammel vandrehistorie i Hallingdal som sier at James Hepburn, Duke of Bothwell, som var Maria Stuarts tredje ektemann, dro til en by i Sverige. Det var enten Gøteborg eller en by i nærheten. Om bord i båten hadde han ca. 20 mann som kalte seg Sander Sanderson. Vi vet at James Hepburn kom til Bergen, ble arrestert der og senere sendt til Danmark hvor han døde. Det kan jo være mulig han også var i Sverige, og at mannskapet hans ønsket å være "anonyme". Vet at flere skotter var redde for å bli sendt tilbake på den tiden. Lite trolig at det er noe i fortellingen om disse 20 Sander Sanderson, men det er likevel en kuriositet.

Statistikk: Skrevet Langeland — 04 Okt 2015 00:05

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

3. October 2015 - 23:52
Jeg beklager at jeg ikke har hørt fra meg på en stund. Når det gjelder Y-DNA testene jeg snakket om, er de tatt av to etterkommere i rett nedadstigende linje fra Sander. Jeg legger ved den ene linjen. De to linjene jeg har, deler seg ved Holge Sanderson Rud f. 1680 sin to sønner. De jeg har testet kommer altså fra hver av sønnene. Dersom det har vært noen "gjøk" i redet, må det altså ha skjedd på 1600-tallet ev. før, siden Y-DNA'et til testpersonene mine gir samme resultat. Grunnen til at jeg utelater den ene, er at ham jeg har tatt testen av her, var gammel og ønsket ikke å blir "plaget" med dette i ettertid. Han har imidlertid en sønn, som muligens vil stille opp dersom man må kontrollere resultatet. Haplogroup: I-M253. Når BigY er på tilbud, skal jeg oppgradere til det.
Relationship Chart Inge Ragnar to Sander Sanderson.pdf

Statistikk: Skrevet Langeland — 03 Okt 2015 23:52

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

1. October 2015 - 19:27
Tore Køgr tok arv som brødrungsbarn av Ogmund Finnsson. Som sådan sto han i 9de arv. Havtoresønnenes forhold til Ogmund Finnsson var enten som barn av søskenbarn eller som tremenninger, og de gikk i begge fall etter brødrungsbarn i arvetallet. Å påstå at Tore Køgr sto i 4de arv da arven etter Ogmund Finnsson fallt, er rent tøv.

Statistikk: Skrevet Lars Løberg — 01 Okt 2015 19:27

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

1. October 2015 - 14:32
Joda, Løberg. Tore Køgr fikk sin arv i 1424. Foreløpig snakker Geirr Leistad for seg selv.

TR

Statistikk: Skrevet Torgrim Redalen — 01 Okt 2015 14:32

Middelalderforum • Re: Ivar Rovas datter og giftemål til Lindheim i Sauherad?

1. October 2015 - 13:25
Hvordan kan jeg være på tilbaketog fra en posisjon jeg aldri har inntatt? Jeg har allerede gjort rede for mitt standpunkt til Løbergs teori om slektsskapet mellom Tore Køger og hr.Ogmund Finnsson og arvegangen etter hr. Ogmund. Skulle Redalen ha en annen oppfatning, får han komme med den - og da helst på et forståelig norsk, i stedet for sine sedvanlige klossede og uklare formuleringer.

Etter å fulgt Redalen i denne debatten og lest hans artikler i Gjallarhorn, av Ole Bjørn Darrud med rette karakterisert som makkverk, kan jeg ikke annet enn å konkludere:
I norsk middelaldergenealogi har ikke Torgrim Redalen noe å gjøre.

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 01 Okt 2015 13:25

Sider