Siste fra forumet

Subscribe to Siste fra forumet feed
Forum for Norsk Slektshistorisk Forening 2015-05-20T16:17:37+02:00 NSF-forum
Updated: 22 min 47 sek siden

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

20. May 2015 - 16:17
Hva har du bevist angående Ivar av Skedjuhof Geirr leistad???+
La meg sitere Eldbjørg Arnesen Romerikstun, årbok 1982. "Sollied har gjettetpå at Ivars far var Olav Måk, sysselmannen som blei overfalt av ribbungene da han var i bryllup på Løren.... Teorien er morsom, men kan aldri bli annet enn dristig konjektur" Min mening la den bli med det. Jeg har ikke sett noe bevis op at Ivar er Olav Måks sønn eller sett at Olav har noen forbindelse med Skea.
Det geirr skreiv i forrige innlegg er jo ikke noe bevis om personen Ivar av Skedjuhof. Kanskje han ikke tilhørte Sørumætta i det hele tatt.
POEA

Statistikk: Skrevet Per Otto Asak — 20 Mai 2015 16:17

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

19. May 2015 - 20:38
Locus classicus her må vel være Henning Sollieds ufullendte avhandling om Sørumætten i NST bd. 8 og der spesielt s. 122-132, jf. slektstavlen s. 131. Hr. Jon Ivarsson raud hadde 2 kjente døtre:
1) Ragnhild Jonsdatter n. 1322-36 og gift med baronen hr. Sæbjørn Helgesson n. 1296, d. 1322. Ekteskapet ble nok inngått før 1299. Deres eneste kjent barn var fru Gudrun Sæbjørnsdatter n. 1321 og gift med hr. Finn Ogmundsson av Hestbø-ætten. Hun hadde med hr. Finn sønnen Ogmund nevnt allerede i 1321 (DN 2:143). Av samme brev framgår det at fru Ragnhild og hr. Sæbjørn dengang også hadde flere barn i live.
2) Fru Ragndid Jonsdatter, ikke nevnt i samtidige kilder, men som må ha vært gift ca. 1300 med hr. Torvald Toreson av Papey (Papa Stour) på Shetland i dennes annet gifte. Hr. Torvald er siste gang nevnt i 1309. I dette ekteskapet er det kjent 2 barn, nemlig sønnen Torvald Torvaldsson n. 1330 og antagelig født etter farens død (ca. 1310?), samt fru Herdis Torvaldsdatter n. 1328-1360 og død før 26/9 1363 uten livsarvinger -- hennes arvinger var Jon og Sigurd Havtorssønner.

De genealogiske forhold omkring hr. Jon Ivarssons døtre muliggjør slutninger som det ikke er noen grunn til å komme inn på her. Sollieds behandling av emnet står seg.

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 19 Mai 2015 20:38

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

19. May 2015 - 19:00
Såpass må jeg tåle, og den kritikken tar jeg til etterretning og lever fint videre med.

Mvh. Lars

Statistikk: Skrevet Lars.Østensen — 19 Mai 2015 19:00

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

19. May 2015 - 18:45
Jeg takker Østensen for hans forsøk på klargjøring. I realiteten er vi vel ikke uenige. Men i middelaldergenealogien arbeider vi med de resultater som kan utledes av kildene. Tolkning av det bevarte kildemateriale gir her et nokså entydig svar og uten nye kilder står det seg vel for kritikk. Selvsagt kan man av kildene også slutte seg til eksistensen av personer som ikke er direkte belagt, men som innenfor rammen av et etablert genealogisk samband må ha eksistert. Men det er det ikke snakk om i dette tilfellet, og derfor tillot jeg meg å betegne Østensens spørsmål som meningsløst, med mindre han regner med at slutninger ex silentio er en holdbar metode i middelaldergenealogien.

Mvh., Geirr

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 19 Mai 2015 18:45

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

16. May 2015 - 20:35
Jo Rune Ugulen har i "...alle the knaber ther inde och sædescwenne..." : ei undersøking i den sosiale samansetjinga av den jordeigande eliten på Vestlandet i mellomalderen en fin oversiktstavle over Sørum-ætta, samt arvingane etter junker Hans Sigurdsson. Se tavle 20, side 345. https://bora.uib.no/handle/1956/2108?show=full

Jeg har ingen ide om det besvarer spørsmålet til Are.

Statistikk: Skrevet Lars.Østensen — 16 Mai 2015 20:35

Middelalderforum • Re: Sørumætta - Ivar på Skedjuhof?

15. May 2015 - 11:30
Litt på sidelinjen:

Hvem er Sørum-ættas eldste dokumenterbare kvinne?

Mv Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 15 Mai 2015 11:30

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

14. May 2015 - 19:30
Såpass regner jeg med at du tåler.

Hva jeg kan ha ment fremgår av mine svar.

Are stiller spørsmål ved hvorvidt det opprinnelige spørsmålet i den opprinnelige debatten synes besvart.
Mitt svar er at det beror på hva det opprinnelige spørsmålet var. Mao. hva man velger å tolke spørsmålet til å være. Dette går med andre ord igjen på hva som er problemformuleringen.
Er spørsmålet hvilke barn av Otte Matsson som det kan redegjøres for av kildene så har det et svar. Er spørsmålet derimot hvilke barn Otte Matsson hadde (uspesifisert) så lar ikke spørsmålet seg besvare av mangel på kilder.

Her er det åpenbart at vi er helt på linje når det gjelder besvarelsen så langt jeg har klart å tolke deg (selv om du hopper bukk over spørsmålet).

Formuleringen "fullstendig meningsløs" er bombastisk. Det regner jeg med at Leistad selv innser.

Statistikk: Skrevet Lars.Østensen — 14 Mai 2015 19:30

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

14. May 2015 - 18:20
Det var da "eine grausame Salbe"! Men den foranlediger såvisst ingen kommentar fra min side. Mitt første innlegg var ikke noe annet enn et apropos til Ares innlegg. Hvorvidt det skulle være irrelevant for emnet "Otte Matsson barn" eller fortjener betegnelsen "bombastisk", overlater jeg til andre å bedømme. Min bemerkning til Østensens første kommentar skyldes ene og alene en viss metodologisk nysgerrighet. Men hr. Østensen kan vel ikke med noen grad av rimelighet forlange at det er jeg som skal redegjøre for hva han kan ha ment.

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 14 Mai 2015 18:20

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

14. May 2015 - 15:35
Jeg beklager å måtte påpeke overfor debattanten behovet for å holde seg til innlegg som har relevans i forhold til tema.
At debattanten Leistad tilsynelatende bevisst ønsker å fremstå som delirisk, monoman og dogmatisk i sine fremstillinger blir selvfølgelig hans sak, men de bør i det minste ha relevans i forhold til det tema som drøftes.

Nå må du slutte å sutre. Ikke gadd du og lese overskriften og ikke gadd du å lese spørsmålene i den opprinnelige debatten. Når du nå har fått gjentatte svar som henleder deg på hva tema faktisk er og du fortsetter å forsøke å avspore debatten så fremstår dette som ren sutring. Om du ikke er fornøyd med problemstillingen som debatteres får du opprette egne emner med problemformuleringer som du er fornøyd med.

Statistikk: Skrevet Lars.Østensen — 14 Mai 2015 15:35

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

14. May 2015 - 8:46
Samanlikninga med DNA frå Richard III sine levningar og det ein gjorde rekne med var slektningar finn ein (som tidlegere nemnd på DNA-forum) her:
http://www.nature.com/ncomms/2014/141202/ncomms6631/full/ncomms6631.html

Statistikk: Skrevet SMH — 14 Mai 2015 08:46

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

14. May 2015 - 7:34
Interessante refleksjoner, der problemet med såkalt NPE (non paternal event) blir påpekt. Dette at kanskje "naboen" er faren, og ikke den som står i kirkeboka, er et større problem enn kanskje mange tror.

Når det gjelder Sander Sanderson, må det i tilfelle leites opp minst to paternale linjer for å finne riktig yDNA. Men finnes det i dag ei slik linje, der vedkommende tar den såkalte BigY-testen. tror jeg nok at det vil være mulig si ganske bestemt om dette er ei linje som ender i Skottland eller ikke.

Statistikk: Skrevet Arnstein — 14 Mai 2015 07:34

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

14. May 2015 - 1:26
Jeg er fullt klar over verdien av DNA-undersøkelser for å klarlegge hvem som er agnatiske Bure-ættlinger. Men dette prosjektet viser også at genetisk genealogi ikke kan foregå løsrevet fra historisk genealogi, selv om sistnevnte ikke bidrar med annet enn i beste fall paterniteten de jure og ikke kan si noe om biologisk paternitet. Det er dessuten tankevekkende at i anerekken bidrar 30. generasjon med 2exp30 aner, altså ca. 1074 millioner aner. Samtidig viser demografiske undersøkelser av befolkninger i Europa at 25% av individene i hver generasjon ikke forplanter seg. Med et folketall på ca. 600 000 i Norge omkring 1300 innebærer det at bare 1000 til 2000 dalevende individer kan ha levende etterkommere i dag. Og de tilhører et meget lite antall mannslinjer, og dermed vil kanskje over 100 000 nålevende nordmenn stamme agnatisk fra samme forfader i 1300. Dermed er vi nede i løst regnet en 30-40 agnatisk linjer i dagens Norge, utvilsomt en overkommelig oppgave for interesserte genealoger. Jeg har riktignok har valgt å se bort fra innvandringens rolle, men finner det rimelig å anta at til syvende og sist er vi alle i slekt.
Personlig finner jeg imidlertid DNA-studier mer interessante i et populajonsgenetisk og befolkningshistorisk perspektiv. -- Som et kuriøst apropos til kartleggingen av Bure-ættens agnatiske etterkommere kan jeg nevne at kong Richard 3. Y-DNA er bestemt og sammenlignet med Y-kromosomet til agnatiske etterkommere av 5. hertug av Beaufort som skal stamme agnatisk fra kong Edward 3. av England. No match!! Så hvor sitter gjøken i Plantagenetenes slektstre?

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 14 Mai 2015 01:26

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

13. May 2015 - 7:23
Det er mulig å løse slike "problemer" via DNA-tester idag. Ta en titt på det svenske BURE-prosjektet. http://buredna.sjolunds.se/

Statistikk: Skrevet Arnstein — 13 Mai 2015 07:23

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

13. May 2015 - 0:00
DNA-studier kan ikke i seg selv diskvalifisere, men de må kunne finne sin rette anvendelse for å kunne gi resultater.

Jeg avventer at noen kan redegjøre hvordan DNA-studier med helle kan anvendes i dette tilfelle.

Mvh Are

Statistikk: Skrevet AreGustavsen — 13 Mai 2015 00:00

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

12. May 2015 - 21:17
Det kan vel diskuteres hvor relevant denne problemstillingen er på dette forum. Såvidt jeg kan se, er det i debatten ikke framkommet noe som helst nytt, kanskje bortsett fra oppgaven om Sanders haplogruppe (prøven er vel neppe fra Sander selv?). Er det i det hele tatt noen på dette forum som kan vise til at et konkret middelaldergenealogisk problem er løst ved hjelp av DNA-prøver fra nålevende personer? I utgangspunktet anser jeg at DNA-studier ikke har noe å gjøre på dette forum. Til det har man jo et eget forum for DNA i slektsforskningen.
Hvilken slekt er det forresten Langeland sikter til når han nevner den "kjente DuVere slekten"?

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 12 Mai 2015 21:17

Middelalderforum • Re: Rømer - Otte Mattssons barn

12. May 2015 - 20:45
Det ser ut til at Østensen ikke vil eller kanskje ikke kan redegjøre for meningen med sitt første innlegg. Nå er vi åpenbart enig i sak, så dermed er det ikke noen grunn til å fortsette debatten.

Til Are vil jeg si at man bør være forsiktig med å trekke tråder fra debatter på Digitalarkivet inn i dette forum. En gjennomgang av den middelaldergenealogi som debatteres på Digitalarkivet, etterlater som hovedinntrykk at debattantenes utvilsomme interesse for emnet ikke på noen måte står i samsvar med deres forutsetninger for å bidra med noe konstruktivt. I det store og hele kan vel middelaldergenealogien på DA karakteriseres som kaosgenealogi, noe som bør holdes utenfor Middelalderforum, om enn også noen av trådene her, selv med utgangspunkt i høyst relevante problemstillinger, har kommet farlig nær.

Geirr I. Leistad

Statistikk: Skrevet Geirr I. Leistad — 12 Mai 2015 20:45

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

3. May 2015 - 20:17
Takk for det. Dere har vel antakelig ikke benyttet test fra FTDNA? Der finnes det mange å sammenligne med, se her https://www.familytreedna.com/groups/no ... background

30 generasjoner bakover i tid gir vel nesten 1000 år før nåtid. En nordmann (Tomren) synes etter det opplyste å ha samme rot så langt bakover i tid, og minst en svensk. Prøv å sammenlign med Norgesprosjektet som jeg la lenke til, markør for markør, for å se hvem som er nærmeste match der.

Du kan også gå til det internasjonale I1 prosjektet for å sammenligne. Det ligger her: https://www.familytreedna.com/public/yD ... n=yresults

Tar dere BigY hos FTDNA, vil nok svaret komme så langt det er mulig, men det er dyrt, og det har akkurat vært et tilbud (avsluttet - tror jeg).

Haplogruppe I1 har en veldig interessant undergruppe i Norden (I1-L1302). Der finnes den norske adelsfamilien Slede eller Dal(l) eller hva den nå kalles, den finske Sluk og den russiske adelsfamilien Vorontsov, der familietradisjonene (de russiske) sier at de stammer fra en viking (jarl) fra Skandinavia. Alle disse skal ha en felles forfar for ca 1000 år siden. Svenskene har god kontroll med denne gruppen (mange BigY tester er tatt i de nordiske landene).
https://www.familytreedna.com/groups/i1 ... background

Statistikk: Skrevet Arnstein — 03 Mai 2015 20:17

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

3. May 2015 - 18:59
Sanders haplogruppe er I1.

Y-DNA treff:

Treff:
-Robert K. Drew
Felles forfader 30 generasjoner tilbake.

-Gabriel Lee Speelman
Felles forfader 30 generasjoner tilbake.
Eldste kjente mann i denne familien er en tysk lord som levde på 1500/1600-tallet.

-Thomas Arthur Barrett (Gloucestershire)
Felles forfader 30 generasjoner tilbake.

-Michael Charles Abrahamson
Felles forfader 30 generasjoner tilbake.

-Edward Caroll Hale
Felles forfader 31 generasjoner tilbake.

-Nilson
Felles forfader 32 generasjoner tilbake.

-Angie Fisher
Felles forfader 34 generasjoner tilbake.

-Iver Tomren
Felles forfader 34 generasjoner tilbake.

-Andrew Borgstrom
Felles forfader 35 generasjoner tilbake.

Jeg har studert disse treffene så nøye jeg kan. Har også tatt kontakt med en del av dem. Ingen visste noe om skotske aner. Men dersom man ser dem opp mot mine teorier, "henger det på greip".

Statistikk: Skrevet Langeland — 03 Mai 2015 18:59

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

3. May 2015 - 0:28
Det hadde vært interessant å få vite resultatet av yDNA-testen.

Statistikk: Skrevet Arnstein — 03 Mai 2015 00:28

Middelalderforum • Re: Sander Sanderson

1. May 2015 - 15:52
Det er nok meg det blir henvist til i forbindelse med Y-DNA testen. Jeg har tatt testen av to mannlige etterkommere fra ulike grener, og de samsvarer med hverandre. Jeg er temmelig overbevist om at Sander ble født i Skottland. En del av treffene viser, som tidligere sagt, en skandinavisk forfader. Likevel er det ett treff som muligens knytter Sander til den kjente DuVere slekten. DuVere-slekten hadde grener både i Skottland og England. Sanders Y-DNA ser ut til å ligne mer på den skotske enn den engelske linjen. DuVere skrives også som Weir i tilfelle noen ønsker å Google. Dersom vi ser på andre DNA-tester fra Sanders etterkommere (både mannlige og kvinnelige), får vi en del franske treff. Min teori er at Sander er etterkommer av normannerne. Normannerne var jo som kjent en blanding av vikinger og franskmenn.

Jeg tror dessuten at det er skotter på damesiden.

Noen kilder sier at Sander kom til Norden sammen med sin far. Han kan derfor ha vært relativt ung da han kom hit, og det er derfor mulig at han lærte dansk på et tidlig tidspunkt.

Jeg er også "hekta" på Sander, fordi han er så full av motsetninger. Kan man lese noe ut av signetet hans, tro? Stridshammeren hans har dessuten tre merker som kan minner om kors.

Statistikk: Skrevet Langeland — 01 Mai 2015 15:52

Sider