| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Jurister 1736-1814

Sist ajourført:
16.05.2005

 

 

EXAMINATI JURIS 1736-1814

D - H

Dahl, Andreas, 26 sept. 1781: ei ubekvem Pract. (udat.): vel.

– Carl, 11 feb. 1791: bekvem.

– Christian, 24 juni 1793: ei ubekvem. Ingen pract.

– Christian, 23 okt. 1813: bekvem. Pract. 4 nov. s. å.: vel.

– Claus Hendrich, 5 juli 1764: ei ubekvem. Pet.: 5–6 år kondit. dels som skriverdreng og dels som skriverkarl hos sorenskr. Abr. Hesselberg, Søndhordlens fogderi.

– Hans Andreas, 30 jan. 1804: bekvem. Pract. 3 feb. s. å.: temmelig vel.

– Jens Andersen, 18 nov. 1776: bekvem. Ingen pract.

Dahm, Jens, 20 juni 1803: bekvem. Pract. 2 juli s. å.: vel. (Overrettsprokurator. Rådmann i Christiansand.]

Dall, Bartbolomæus Henricus, 31 mars 1788: ei ubekvem. Pract. (udat): skikkelig.

– Christian Ditlev, 22 sept. 1761: ei aldeles ubekvem, (rejicert 8 juli s. å.)

– Johannes, 19 mars 1783: bekvem. Ingen pract.

– Thomas, 2 juni 1775: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Dam, Frederik Adolph, 12 juni 1779: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Damgaard, Rasmus, 15 okt. 1779: bekvem. Pract. 26 okt s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1774 Vitved, Jylland, sønn av selveierbonde Søren D. og Maren Michelsdtr. Tjent «ved pennen»

fra sitt 13. år og nu siden nov. 1789 lest hos assessor Collett.

Danchertsen, Danchert, 27 juni 1743: bekvem og skikkelig. Pet.: f. i Bergen, sønn av negotiant Danchert D. og Giertrud v. d. Lippe. Nogen år i katedralskolen, men gikk ut uten examen og leste privat jus.

Darjes, Johann Henrich, 11 mars 1782: ei ubekvem. Ingen pract.

– Jørgen v. Cappelen, 20 april 1793; ei ubekvem. Pract. 30 april s. å.: vel. Pet.: f. 1764 i Buskerud amt, sønn av avdøde sorenskr. Otto Laurentii D. Kondit på sorenskriverkontor og nu lest 1 år i Kbh. [Overrettsprokurator. Proprietær på Modum.]

– Otto Laurentii («fornemmelig norske lov»), 14 feb. 1753: bekvem. [Sorenskriver i Eker, Modum og Sigdal.]

Dass, Albert Christian, juris studiosus, 13 juli 1736: velskikket. [Overhoffrettsprokurator. Byfoged i Bergen.]

– Jacob Wilhelm, 4 mars 1740: bekvem og velskikket.

Debes, Oluf Gløersen, 22 juli 1766: bekvem. Pract. 5 aug. s. å.: rett vel. [Hospitalsforstander i Oslo.]

– Peder Godtzen, 19 april 1788: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Prokurator i Rygge.]

Dessen, Mads Møller, 23 april 1803: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel. [Sorenskriver i Guldalen.]

– Morten, 10 jan. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Jarlsberg.]

Devegge, Siver. Pet.: dat. Chria. 17 juli 1761: er beskikket til prokur. ved ober– og underretter i Norge, men kan ikke nedreise for å ta examen «siden min principal prokurator Gram nu for tiden ei har flere skriverkarle end mig.» Ansøker derfor om å bli examinert fraværende. Finnes ikke i examensprot. [Overrettsprokurator. Sorenskriver i Aker.]

Dich, Eskild, 25 aug. 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Diderichsen, Johan, 8 juni 1776: ei aldeles ubekvem, Ingen pract.

Dometius, Ole, 10 mai 1771: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Prestesønn av Vestre Moland.]

Dons, Carl Christian, 8 jan 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Foged i Orke– og Guldalen.]

– Friderich Juul, 8 jan. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Peder Comeliussøn, 4 des. 1745: ei ubekvem. Pet.: f. 1725 Tr.hjem, sønn av negotiant Cornelius D., kondit. nogen år på tollboden i Tr.hjem og derefter 4 år hos vicelagmann Dass i Nordland. [Bergamtsskriver Nordenfjells.]

Dopp, Peter Cornelis, 12 april 1769: bekvem. Pract. 29 april s. å.: temmelig vel.

Dorff, Frantz Wilhelm, 4 des. 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Procurator i Elverum.]

Dorph, Jens, 22 april 1800: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel.

– Johan, 5 juli 1764: ei ubekvem. Pet.: student, har tjent 25 år i militæretaten.

– Niels Vinding, 18 sept. 1748: bekvem.

– Peder Hegelund, 23 mai 1772: bekvem (13 mars 1772: ei aldeles ubekvem). Pract. (udat.): vel.

Dorschæus, Jens, 9 sept. 1779: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Drejer, Niels, 9 des. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Peter Pauli, 22 feb. 1775: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Due, Peter Severin, 11 sept. 1779: bekvem. Ingen pract. [Foged i Finnmarken. Amtsforvalter på Bornholm.]

Duus, Nicolai, 21 nov. 1752: ei ubekvem. Pet.: – danske og især norske lov.

Dørker, Ulrich. Pet.: dat. Kbh. 10 sept. 1738: f. 1709 Fredrikstad, sønn av tømmerhandler Daniel D. og Karen Halvorsdtr. Stranger. På latinskole i Fr .stad og Helsingør, stud. 1731, derefter til Chria. som informator hos major Anthoni Müller. 1734 til Kbh., informator og fullmektig hos etatsråd Jacob Frantz v. d. Osten. Påtegning på petitumet: examinatus d. 13 sept. – men ingen karakterangivelse. Finnes ikke i examensprot.

Ebbell, Clemens, 8 juli 1761: bekvem. Pet.: har begitt sig «her til Kbh.» og lest 4 mndr.; norske lov. [Født 1734 i Stavanger.]

– Lars Smith, 23 okt. 1805: ei ubekvem. Pract. 31 jan. 1806: vel. [Proprietær til Ørmen i Onsø.] Ebbesen, Andreas, 29 juli 1771: ei ubekvem. Ingen pract.

– Peder, 22 juli 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Eeg, Børge, 5 juli 1760: bekvem. Pet.: f. 1740, stud. 1757 fra Tr.hjem, tok straks fatt på jus’en for å «naae en justitz betieening», nødtes å forlate Kbh. «endnu i denne sommer».

– Laurentius Barhow, 26 april 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Eidorff, Hans, 27 april 1765: bekvem. [Byskriver i Skien.]

– Peder, 16 okt. 1817: ei ubekvem, (likeså 22 juni 1816). Pract. 27 juni s. å.: temmelig vel. Eifler, Hans, 20 sept. 1737: ei ubekvem. Pet.: stud. 1727 fra Aalborg, studerte teologi, opholdt sig «ved saavel geistlige som verdslige conditioner» i Norge til 13 juni 1735, har siden hørt

jur. forelesninger.

Eisted, Friderich Christian Larsen, 28 okt. 1793: bekvem. Ingen pract. Pet.: f. 1772 St. Croix, sønn av byskriver Fr. Vilh. Larsen, som straks derefter døde. 4 år gl. til sin onkel i Bergen, veiermester Eisted.

Ei1ertsen, Niels Trap, 20 april 1808: bekvem, (23 april 1804: ei ubekvem). Pract. 28 april s. å.: vel. Pet.: efter første gang examinert kondit. i Norge som sorenskriverfullmektig. [Byskriver i Bergen.]

Ellefsen, Hans, 13 april 1810: bekvem. Pract. 25 april s. å.: vel. Pet.: f. 1784 Eker, kondit. senest hos amtmann Wedel–Jarsberg. I Kbh. siden okt. 1809.

Elster, Christen, 1 feb. 1793: bekvem. Pract. 9 feb. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. i Drammen, tjent som skriver og fullmektig hos fhv. foged og stiftamtskriver Christensen i Tr.hjem 14 år, konst. i embedet i 2 år. [Amtmann i Nordland.]

Elvig, Johan Henrich, 11 sept. 1779: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Embretsen, Gunder, 6 nov. 1795: bekvem. Pract. 10 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. i Hoffs prgld., Aggershus stift, sønn av Jon E. på Sønsterud.

Endresen, Rasmus, 24 juni 1800: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. [Foged i Sogn.]

Enevoldsen. Andreas, 8 juni 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Engberg, Jacob, 15 okt. 1805: ei ubekvem. Ingen pract.

Engelbreth, (Engelbrecht), Søren, 4 sept. 1761: bekvem. Pet.: tjent 9–10 år som edsvoren fullmektig hos sorenskrivere i Trondhjems stift.

Engelhart, Nicolai, 3 des. 1768: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overkrigskommissær med oberstløitnants karakter.]

Erdmann, Hans Jacob, 30 juni 1797: ei ubekvem. Pract. 5 juli s. å.: vel.

Erichsen, Engelbreth, 22 okt. 1774: bekvem. Pract. 9 nov. s. å.: vel. Pet.: f. 1772 Brevik, sønn av for 2 l år siden avdøde kjøbm. Kondit. 4 år hos byfogden i Skien, lest 2 år i Kbh.

– Henrich Nicolay, 22 april 1813: bekvem. Pract. 1 mai s. å.: temmelig vel. 28 juni s. å.: vel.

Erichstrup, Jens, 10 feb. 1798: bekvem. Pract. 19 feb. s. å.: vel. [Amtmann i Lister og Mandal.]

Erlandsen, Hans, 6 des. 1754: ei ubekvem. Pet.: – danske og norske lov.

Esmarch, Jens, 29 okt 1794: ei ubekvem. Pract. 13 feb. 1795: vel. Pet.: f. 1774 Kbh., sønn av tegnemester. Volontør i renteskriver Fleischers kontor.

– Jens, 27 april 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: temmelig vel.

Essendrop, Peter Hersleb, 16 okt. 1759: bekvem. Pet.: f. i Norge, fra barnsben av sin kurator, mag. Bierregaard destinert til jus’en, kondit. i Norge og nu lest i Kbh. [Administrator for de norske Glasverker.]

– Søren, 8 juli 1784: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Født 1765 i Hole. Byskriver i Skive.]

Ewensen, Lorentz, som av magistraten i Trondhjem er beskikket til prokurator sammesteds – examinert ved fakultetets subdelegerte byfoged Peder Bredahl Møinichen: bekvem. (Ekspedert 4 april i 1754.) Pet.: dat. Tr.hjem 12 jan. 1754: kondit. 2 år hos prokur. Læmell og 2 år hos prokur. Schanche. [Overrettsprokurator. Tollprokurør i Trondhjem.]

Fabricius, Christian Friderich, 20 okt. 1785: ei ubekvem. Ingen pract.

– Frederik Ludvig, 18 april 1812: bekvem, (gikk fra ved skriftlig examen jan. 1812.) Pract. 7 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1793 Fredriksvern, sønn av verftschef, kommandørkaptein F. 6 år frekvent i sjøakademiet, 1809 ansatt i admiralitetskollegiet.

Fabricius, Jacob Gregorius Graah, 23 okt. 1812: ei ubekvem, (24 jan. s. å: likeså.) Ingen pract.

– Lars, 17 sept. 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Peter, 16 juli 1785: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Fabritius, C. A., 28 des. 1767: bekvem. Pract. juni 1769: vel.

Falch, Anders (Andreas) Hansen, 24 okt. 1738: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: 17 års tjeneste ved Tr.hjems stiftamt, 1½ år hos overrettsprokur. P. Kragh, Kbh. [Overrettsprokurator på Kongsberg.]

– Melchior, studiosus, 14 nov. 1747: bekvem. Pet.: f. 1718 i Sogn, sønn av proprietær og kommerceråd Michael F. Stud. 1742 fra Bergen.

– Michael, 29 jan. 1800: bekvem. Pract. 6 feb. s. å.: vel. [Amtsforvalter i Jarlsberg grevskap.]

Falck, Niels Pløyen, 23 jan. 1811 bekvem. Pract. 1 feb. s. å.: vel. Pet.: f. 10 juli 1783 i Norge, sønn av oberst Friderich Otto F. og Inger Margarethe Pløyen. Kondit. 10 år hos sorenskr. Stangebye på Hedemarken og 2 år hos prokur. Friis s.steds. [Løitnant. Død 1852 i Ringsaker.]

– Ole Friderich, 23 april 1803: ei ubekvem. Pract. 27 juni 1810: vel. [Rådmann i Bergen.]

– Wilhelm, 28 okt. 1793: bekvem. Pract. 2 nov. s. å.: vel. Pet.: f. 25 mai 1773 Nøtterø, sønn av sogneprest Wilh. F. og Sophie Friderice Falck fra Ørsted. [Overrettsprokurator i Larvik.]

Fasting, Claus Lydersen, 23 juni 1766: ei ubekvem. Ingen pract. [Rådmann i Bergen. Dikter.]

– Georg Friderich, sorenskriver i Indre Sogn – examinert av justisråd og lagmann Bager i Bergen: ei ubekvem. (Ekspedert 21 april 1757.) Pet.: dat. Bergen 20 jan. 1757: en del år kasserer ved Bergens manufakturhus. Ber å måtte examineres fraværende, da han har kone og barn og ikke når å reise til Kbh.

– Gerhard, 14 april 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Faxøe, Ole, 23 juni 1763: bekvem. Pet.: uten oplysninger – danske og norske lov.

Faye, David, aller nådigst beskikket til byfoged i Christiansand – examinert ved justisråd og president Hans Femmer i Christiansand: temmelig bekvem. (Ekspedert 2 nov. 1757.)

– Gerhard, 1 nov. 1790: bekvem. [Født 1760 i Lyngdal. Amtmann i Thisted.]

– Marcus, 19 juli 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Konsumpsjonsinspektør i Fredrikstad.]

Feldt, Niels Michaelsen, 12 juli 1777: bekvem. Ingen pract.

– Peter Johan Conrad, 26 mai 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Feldtmann, Hans Ernst, 28 des. 1767: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Ferman, Peter Bruun, 6 aug. 1761: bekvem. Pet.: kondit. 7 år hos sorenskr. i Bamle fogderi, de siste 3½ år edsvoren fullmektig. Står for å skulle reise tilbake til Norge. [Overrettsprokurator i Skien.]

Ferslev, Matthias Christian, 26 okt. 1780: ei ubekvem. Ingen pract.

– Niels Peder, 22 feb. 1775: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

Ferøe, Michael, 22 juli 1766: bekvem. Pract. 2 aug. s. å.: vel.

Fieldberg, Michael, prokurator i Christiansand stift, examinert av rådmann Femmer i Christiansand, juni 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

de Fine, Arnoldus, 21 juli 1769: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged på Bragernes.]

– Johannes v. d. Feldt, 21 juli 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Født 1748 i Bergen. Regimentskvartermester ved Fyenske reg.]

Finne, Andreas Friderich, 18 okt. 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Nedenes.]

– Jens, 28 sept. 1770: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Student fra Trondhjem 1768.]

– Paul Michael, 8 juli 1791: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Foged på Island.]

Fischer, Christian, 3 des. 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Johan Arnold, 15 april 1765: ei ubekvem. Pet.: sønn av auksjonsdirektør F. og utdannet hos faren – danske og norske lov.

– Mauritz, 23 jan. 1807: bekvem. Pract. 29 april 1811: temmelig vel.

Fiuren, Ole Hendrich, 16 des. 1766: bekvem. Ingen pract. [Prokurator på Fredrikshald.] Flagstad, Mogens, 24 juni 1811: bekvem. Pract. 5 juli s. å.: vel. Pet.: f. 19 aug. 1782 på gården Vestre Flagstad i Vang på Hedemarken, sønn av bonde Ole Wernsen († 1783) og Inge Christophersdtr., (nu gift med Erik Flagstad). Fullmektig hos lensmann Hejer og Hersetter i Odalen 1798–1801, do. hos amtmann Thaarup 1801–07, do. hos statsrettsprokur. Top 1807–09, siden volontør i Rentekammeret.

Fleischer, Gerhard Wilhelm Geelmuyden, 13 mars 1772: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Johan Dietrich, studiosus, 11 juni 1748: bekvem. Pet.: f. 1728 Fredrikstad, sønn av Amtmann Baltzer Sechmann F. Stud. 1745 fra Chria. Faren har bedt ham ta examen for å få ham til hjelp. Akter senere å ta lat. jur. examen (petitum til denne mars 1749). [Overhoffrettsassessor]

– Michael, 6 des. 1769: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Fleischer, Tøger Christian, løitnant, 15 nov. 1762: bekvem. Pet.: har nogen tid opholdt sig i Kbh. for å studere danske og norske lov.

– Ulrich Friderich, 28 mai 1761: bekvem. [Født 1738 i Tjølling. Død 1817 i Kjøbenhavn.]

Flint, Peter, 31 okt. 1788: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Flock, Gert Nicolai, 17 april 1811: bekvem. Pract. 29 april s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1788 Horsens, sønn av distriktskirurg. Efter konfirmasjonen til farens venn, stiftsbefalingsmann de Thygesen i Chr.sand, var her 5 år ved stiftskontoret, de siste år som fullmektig, samt under krigen foretatt reiser med stiftamtmannen til Jylland i anledning av Norges providering. [Rådmann i Christiania.]

Flor, Frantz Christian, 25 sept. 1772: ei aldeles ubekvem (til en ringe justitsbetjening). Ingen pract.

– Friderich Hansen, 7 mars 1738: bekvem og ei uskikket (til embeder i Norge). Pet.: dat. 8 april 1739: ansøker om bevilling som prokur. ved over– og underrettene i Norge, men er «en fattig karl» og ber derfor om å erholde sitt testimonium juridicum gratis. [Overhoffrettsprokurator.]

– Pierre Poumeau, 2 mai 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: temmelig vel. [Publicist og politiker.]

– Poul Heltzen, 27 jan. 1792: ei ubekvem. Pract. 11 feb. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1774 i Akers sogn, sønn av generalauditør F. 1788 fenrik og 1790 sekondløitn. ved 2 Akershusiske regiment. Har nu lest under hr. Halcks veiledning. [Foged i Valdres.]

Florentz, Marcus Henrik, 1 feb. 1799: bekvem. Pract. 3 mai s. å.: vel. Pet.: f. 15 mai 1775 Øster Risør, sønn av toller († 1777). Kondit. hos foged i Norge 1790–97; for tiden volontør under Rentekammeret. [Foged i Øvre Telemarken.]

Flüg, Jacob Christian, konstituert sorenskriver i Christiansands stift «udi Tobiesen forfald»; examinert av rådmann Femmer i Christiansand, juni 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmeljg vel.

Flyg, Niels Pedersøn, fremlagt attester fra Gottfred Copp av 5 jan. 1735, fra sorenskr. over Søndre Gudbrandsdalen Mogens Winsnæs av 26 mai 1738 for tjeneste i 3 år samt fra fogden sammesteds Christen Ramm for tjeneste i 2 år; 17 mai 1741: bekvem og velskikket. Pet.: f. 1716 i Rakkestad, sønn av foged. Kondit. siden sitt 12. år «ved pennen».

Fløye, Ole Jørgen, studiosus, 4 feb. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Fohrmann, Hans Berentsen, 27 april 1762: ei aldeles ubekvem.

Forberg, Amund, 20 april 1807: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel.

Formann, Peder Valentin, 11 mai 1786: ei ubekvem. Pract. s. å.: temmelig vel.

Foss, Holger, 16 des. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Foss, Ole Stampe, 18 april 1812: bekvem. Pract. 27 april s. å.: vel.

Fougner, Daniel, 20 okt. 1812: bekvem. Pract. 7 nov. s. å.: vel.

– Johan Eilert, 17 april 1793: bekvem. Pract. 30 april s. å.: vel. [Overrettsprokurator i Elverum.] Franck, Johannes, 26 okt. 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Larvik.]

– Johannes, 14 sept. 1770: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): nogenledes. [Prokurator i Larvik.]

– Laurentz Bowman, 31 jan. 1803: bekvem. Pract. 25 april 1806: temmelig vel. [Sorenskriver i Øvre Telemarken.]

Fremming, Ole Augustinussen, 22 juni 1793: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: vel. Pet.: f. 12 mars 1759 Chria., sønn av handelsmann Augustinus F. 1781 forvalter ved Biri glassverk, 1788 avskjed med vartpenger, derefter regimentskvartermester ved norske artilleridetachement. 1789 tillike beskikket til auditør og tok examen som sådan. Derefter i 3 år forestått ikke blott auditørtjenesten ved artilleriet, men også garnisonsauditoriatet i Chria. og ved det der garnisonerende 1. Akershusiske infanterireg. Men da dette ikke forslo og familien forøkedes, tok han avskjed for å lese til jur. examen.

Frich, Fredrik Christian, 2 mai 1791: ei ubekvem.

Friderichsen, Johann Peter, 2 sept. 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Fridrichsen, Fridrich, 10 feb. 1763: bekvem. Pet.: 7 år fullmektig hos sin far, sorenskr. i Mandals amt Chr. F. – nu «kommen ned» for å ta examen. [Sorenskriver i Mandal.]

Friele, Johann Henrich, 6 sept. 1784: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Overrettsprokurator. Rådmann i Bergen.]

Fries, Knud Storm, 27 juni 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Friis, Christen, 18 april 1806: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: temmelig vel.

– Friderich Ludvig, 25 april 1803: bekvem. Pract. 29 april s. å.: vel.

– Gabriel Michael, 12 feb. 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Hans, 28 mai 1761: ei aldeles ubekvem.

– Jens, 21 mars 1755: ei ubekvem. Pet.: fra «sine spæde aar øvet op i norske lov» – kondit. over 12 år hos overbirkedommeren i Jarlsberg grevskap og endelig 3 år vært grevskapets fullmektig og prokurator. [Sorenskriver i Jarlsberg.]

– Jens, 16 des. 1783: bekvem. Ingen pract.

– Jens, 4 juli 1795: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel. Pet.: f. i Jarlsbergs grevskap, hvor foreldrene lengst er døde. Fra tidligste ungdom kondit. hos sorenskr. Stangebye på Hedemarken.

[Overrettsprokurator, Ringsaker.]

– Johannes, 12 mai 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Johannes Frederik, 13 sept. 1783: ei ubekvem. Ingen pract.

Friis, Rasmus Cornelius, 18 juni 1776: bekvem. Pract. (udat).: vel.

Friisenberg, Erik, 1 feb. 1790: ei ubekvem.

Frimann, Andreas Svendsen, 28 okt. 1797: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel. [Overrettsprokurator i Trondhjem. Byråchef i Generalpostamtet.]

– Johan, 21 mars 1738: ganske bekvem. Pet.: f. 1702, sønn av sogneprest til Selje Claus F. Efter farens død i tjeneste 1719 hos sorenskr. Henning Tygesen Castberg på Søndmøre som skriverdreng, derefter skriverkarl hos foged Astrup, så fullmektig hos toller i Bergen Johan Salomon Keutel samt generaltollforvalter Joh. Garmann og endelig hos foged Lars Hviid på Hedemarken.

Frisach, Christen, 4 sept. 1753: ei ubekvem. Pet.: f. 23 okt. 1729 i Lom, sønn av sogneprest Hans F. (død 28 des. 1744) og Catharine Larsdtr. Stub. 1745 i tjeneste hos sorenskr. Gløer Gløersen i Øvre Romerike og Odalen.

Frøchen, Berendt Jansen, 16 juli 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Født 1760 Bergen. Student 1779.]

– Johan Berntsen, kallet til byfoged i Bergen – examinert på fakultetets vegne ved byfoged Albrecht Christian Dass: ei ubekvem. (Expedert 30 des. 1757.) Pet.: dat. Bergen 20 sept. 1757: ansøker om å måtte examineres fraværende, da han ellers vilde «miste sin her havende condition».

Frørup, Anders, 8 juni 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Kopist ved Hoff– og Stadsretten i Kbh. Gift 1781 i Tønsberg med Anna Resch.]

Frøstrup, Bror Brorson, 24 juni 1800: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. [Overrettsprokurator i Arendal.]

Funch, Ole Olsen, 21 feb. 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Fürst, Christopher, 26 okt. 1813: bekvem. Ingen pract. [Kontorist i Kviteseid.]

Fyhn, Johan Henrik, 13 april 1757: nogenledes bekvem. Pet.: fra barnsben oplært «ved pennen» og stedse kondit. hos justisbetjenter i Norge. Vedlagt attest fra foged over Inderøen Henr. Hønne, dat. Elnan foged gård i Beitstaden 26 juli 1756: at F. i 8 års tid har tjent som skriver og fullmektig ved fogderiet med nidkjærhet og årvåkenhet.

– Peder, 8 juli 1761: bekvem. Pet.: sønn av kgl. kontrolør i Molde, siden farens død kondit. 7 år, først hos en justisbetjent, derefter hos en underdommer og endelig vært sorenskr. Rosted i Inderøens fogderi adjungert.

Gad, Niels Røhr, 21 juni 1794: bekvem. Ingen pract. Pet.: f. 1777 Chria., sønn av kjøbm. (død 1787). Kondit på kontorer.

Garben, Wilhelm, regimentskvartermester, 26 nov. 1781: bekvem Pract. (udat.): vel. [Auditør ved Nordenfjellske Dragonregiment.]

Garmann, Gerhard Heiberg, 18 jan. 1814: bekvem. Pract. 27 jan. s. å.: vel. [Sorenskriver i Flekkefjord.]

Garmann, Henrich, beskikket til å være sin far i sorenskriverembedet i Nordhordlen i Bergens stift adjungert og å sukcedere, juni 1767: bekvem. Pract. 4 juni s. å.: skikkelig. [Sorenskriver i Sønd– og Nordhordland.]

– Johan, studiosus – fremla attest for å ha berømmet sig «ved alle examina academica, saavel Philosophicum som og siden Theologicum», 29 des. 1740: ganske bekvem og velskikket. Pet.: f. 1716 Bergen, sønn av generaltollforvalter Johan G. og Karen Frimann. Stud. 1736 fra Bergen, cand. phil. 1737, cand. theol. 1738. Siden studert jus.

– Johan, 15 aug. 1774: ei ubekvem. Pract. s. å.: vel.

Garp, Christoffer Friedrich, 2 juni 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Gasmann, Niels Egidius, 13 des. 1776: bekvem. Ingen pract. [Overrettsprokurator i Skien.]

Geelmuyden, Gerhard Pedersen, 20 nov. 1744: bekvem og velskikket. Pet.: f. 1717 Vikør, sønn av prost. Siden foreldrenes død opdradd av sin formynder sr. Henrich Fohrman, medeier av Lysekloster gods, de siste 6 år kondit. som dennes fullmektig. [Lagmann i Stavanger.]

– Hans Both, kammerassessor, 2 mai 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Rådmann i Bergen.]

– Jonas Lym, 15 april 1765: ei aldeles ubekvem. Pet.: studert et års tid – danske og norske lov. [Kopist ved Hoff– og Stadsretten i Kbh. og fullmektig ved Tallotteriet.]

– Knud, 30 mars 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Prokurator. Tollprokurør i Bergen.]

– Peder, 29 juni 1796: ei ubekvem. Ingen pract.

Gerken, Gerhard Ferdinand, 12 april 1769: ei ubekvem. Ingen pract. [Kopist i Finanskollegiet.]

Germann, Michael, 14 sept. 1750: ei ubekvem. [Overhoffrettsprokurator.]

Giedde, Alexander Hansen, 28 sept. 1739: ei ubekvem, men temmelig velskikket (til embeder i Norge). [Regimentskvartermester.]

– Niels, 19 april 1806: bekvem (30 jan. 1804: ei ubekvem). Pract. 25 april s. å.: temmelig vel.

Gierding, Hans – examinert fraværende av konferensråd og landsdommer Flint, attest av 3 april 1788: bekvem (til et skriverembede.)

Gierdrum, Christian Bech, 25 aug. 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Født 1765 på Kongsberg.]

– Ole Eliasen, 18 jan. 1813: bekvem. Pract. 1 feb. s. å.: vel. [Foged i Aker og Follo.]

Gierløv, Johan Christian, 17 feb. 1770: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Gierløw, Niels, 21 juli 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Giersing, Hans Christian, fraværende examinert av kancelliråd Poul Braunmann på Moss, 15 des. 1774: bekvem.

Giertz, Friedrich, 19 jan. 1811: bekvem. Pract. 1 feb. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1783, sønn av lensmann på Toten G., som (med kone og 6 barn) blev removert fra sitt embede. 6 år kontorist hos amtmann Sommerfeldt, 10 år fullmektig på foged kontoret på Hedemarken. Siden juli 1809 volontør i 2 nordenfjellske kontor under kgl. Rentekammer. [Prokurator. Født 14 des. 1784 Toten.]

Glatved, Christian, 2 mai 1791: bekvem.

GIomstad, Jens Peter, 22 april 1782: bekvem. Ingen pract. [Født 1752 i Aamot, Østerdalen, sønn av lensmann. Sorenskriverfullmektig i Gudbrandsdalen. 1782 assistent på Grønland, død som kjøbm. i Jakobshavn 23 april 1788.]

– Ole, 29 nov. 1785: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Overrettsprokurator i Løiten.]

Glud, Hans Juul, 23 april 1788: ei ubekvem. Ingen pract.

– Johan, 25 juni 1800: ei ubekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel.

Glückstad, Adam, 3 des. 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Var omkr. 1760 sorenskriverfullmektig i Solør.]

Glückstadt, Thomas, 1øitnant, 26 juni 1798: bekvem. Pract. 28juni s. å.: vel. Pet.: f. 1771 Fredrikshald, sønn av borgermester, 1788 officer i den norske arme. [Reg.kvartermester og auditør. Grosserer i Christiania.]

Gløersen, 23 mai 1772: ei ubekvem. Ingen pract. [Hans Frisach G., f. 1749 i Ullensaker, sønn av sorenskr. Gløer G.; stud. Chria. 1768, assessor og kjøbm. på Grønland 1782 til sin død ombord på skibet i Umanaks havn 9 sept. 1784.]

– Erich, 18 juni 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Nordre Hedemarken.]

– Ole, 27 juni 1781: ei ubekvem. Ingen pract. [Overrettsprokurator i Land.]

Grabow, Jørgen Andreas, løitnant, 22 juni 1805: bekvem. Pract. 1 juli s.å.: vel. Pet.: f. 2 mai 1773 Nes på Romerike, sønn av løitnant Johan Christopher G. 1790–94 på det militære institutt i Chria. Officer ved 2 Trondhjemske inf.reg., foreslått av grev Schmettau til kvartermester og auditør.

Graff, Torkild, 18 april 1806: ei ubekvem. Pract. 25 april s. å.: temmelig vel.

Gram, Christen, 29 april 1795: bekvem. Pract. 4 mai s. å.: vel. Pet.: f. Kongsberg, sønn av oberstiger ved sølvverket, Christopher G. Kondit. 5 år hos sorenskr. Andreas Styhr i Numedal. [Stiftamtsskriver C. Gramm.]

– Christian, 17 nov. 1749: ei ubekvem. (Norske lov.)

– Frederik, 1 juni 1748: bekvem. (Norske lov.)

Grawengaard, Peder, 2 okt. 1762: ei ubekvem. Pet.: f. 1726 Ribe, stud. 1747, filos. 1748.

Green, Claus Holmer, 24 juli 1780: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Greve, Jochum, 23 april 1767: ei ubekvem. Pract. 28 april s. å.: vel. [Inspektør ved den finnmarkske handel.]

Grimlund, Thomas, 16 juli 1768: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Grundahl, Daniel, 17 mars 1761: bekvem. Pet.: student, har nogen år lagt sig efter det jur. studium, men ei kunnet gjøre nogen fremgang i den romersk–tyske rett på grunn av manglende leilighet til å søke kollegier. Danske og norske lov.

Grundt, Lars Otto, 27 okt. 1790: bekvem. [Prokurator på Moss.]

Grønbech, Holger, 8 juli 1761: ei ubekvem. Pet.: f. 1731 i Norge, stud. 1751 fra Chria, derefter kondit. i Norge.

Grønberg, Jacob, 28 feb. 1760: bekvem.

Grønlund, Lauritz Christian, 21 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel.

Grønvold, Ole, 1 sept. 1747: ei ubekvem.

Gudmundsen, John, 25 april 1798: ei ubekvem. Pract. 3 mai s. å.: temmelig vel.

– Poul, 25 juni 1804: bekvem. Pract. 5 feb. 1805: temmelig vel.

Gulbrandsen, Anton Ferdinand Christian, 23 jan. 1815: ei ubekvem. Ingen pract.

Guldberg, Jens Andreas, 21 juli 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byskriver i Stavanger.]

Gullichsen, John, 29 okt. 1813: bekvem. Pract. 4 nov. s. å.: temmelig vel. [Prokurator i Skien.]

Gundelach, Hans, 15 aug. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Christiania.]

Gunnerus, Hans Henrich, 26 jan. 1799: bekvem. Pract. 2 feb. s. å.: vel. [Auditør.]

Haaber, Otto Christian, 18 des. 1761: bekvem.

Haack, James Nicolay, 28 okt. 1813: bekvem. Pract. 27 jan. 1814: temmelig vel.

– Johan Gerhard, 5 feb. 1759: ei ubekvem. Pet.: kondit. hos adskillige rettsbetjenter i Norge.

– Simon Philipp, 22 okt. 1791: bekvem. Ingen pract.

v. Hadeln, Ove Schjelderup, 29 nov. 1760: ei ubekvem. Pet.: f. 1736, stud. 1756 fra Trondhjem, derefter «såvel her i byen som i Norge» lagt sig efter jus, har fått expektanse på Storfosens sorenskriveri. [Sorenskriver i Fosen.]

Hadeler, William, 1 mai 1784: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Auditør, død 1791.]

Haderup, Jacob, 3 nov. 1795: bekvem. Pract. 10 nov. s. å.: vel. Pet.: f. 1770 Moss, sønn av avd. sorenskr. H. Kondit. hos .sorenskriver Tandberg på Moss 7 år og de siste 4 år som fullmektig hos fogden i grevskapet Jarlsberg, amtsforvalter Flor.

Haderup, Sven Christian, 21 nov. 1752: bekvem. Pet.: f. 1732 i Kbh., kondit. 4 år som skriverdreng og 1 år som skriverkarl hos sorenskriveren i Strinden fogderi Jacob Jersin Niemann. (Attest fra denne dat. 2 juni 1752). [Sorenskriver i Moss.]

Hagen, Broder, 26 april 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Rasmus, 20 juni 1803: ei ubekvem. Pract. 2 juli s. å.: temmelig vel.

– Theodorus, 11 mai 1786: bekvem. Ingen pract.

Hagerup, Ditlev, 1 feb. 1760: ei ubekvem. Pet.: «– en fremmed person fra. Norge – ». [Byfogedfullmektig i Larvik.]

– Eiler, 26 okt. 1764: bekvem. Pet. (på latin): f. 1740, sønn av amtmann Hans H. i Nordland. Stud. 1758, har tatt både filos. og theol. examen, nu lagt sig efter jus. [E. H. de Gyldenpalm, borgermester i Skien.]

– Eiler, 13 mai 1762: bekvem. Pet.: har theol. attestas, nu lagt sig efter jus, ønsker en justisbetjening. [Stud. fra Trondhjem 1753. Deputeret i Rentekammeret.]

– Hans.. juris studiosus, 13 juli 1736: velskikket. [Veier og måler i Arendal.]

– Lorentz, kancellisekretær, 22 juli 1786: ei ubekvem. Ingen pract. [Tollbetjent i Bergen]

– Søren, 24 juli 1782: bekvem. Ingen pract. [Død 1784 som fullmektig hos sin far byfogden i Christiania.]

Halch. Leo Friderich, 30 mars 1778: ei ubekvem. Ingen pract. [? Stadsveier i Bergen.]

Hald, Niels, 27 april 1796: bekvem. Pract. 3 mai s. å.: vel. [Kjøbmann i Arendal; eier av Barbo bruk.]

Halvorsen, Cornelius, 26 sept. 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Helge, 22 juni 1803: bekvem. Pract. 2 juli s. å.: vel. [Kontorist ved Det Ankerske Fideicommis.]

Hammer, Andreas, 30 juli I788: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Kontorchef i Rentekammeret.]

– Christopher, studiosus, 18 mars 1747: bekvem. Pet.: f.1720, sønn av provst og sogneprest til Gran på Hadeland Andreas H. Stud. 1738, har forberedt sig «til examen juridicum privatim såvel i Norge som nu her i Kbh.» [Generalkonduktør.]

– Jacob, 27 april 1798: ei ubekvem. Ingen pract.

– Ole, 29 april 1776: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged i Tønsberg.]

Hammond, Bastian, 14 des. 1762: ei aldeles ubekvem. Pet.: f.1735 i Trondhjem, sønn av kommerceråd H. og opøvet in praxin på dennes godskontor Aagaard i Sjælland. [Postmester i Kjøbenhavn.]

– Johan, 23 juni 1766: bekvem. Ingen pract. [Foged på Lister.]

– Johan, 18 nov. 1776: bekvem. Ingen pract. (NB. Muligens student fra Trondhjem 1769. Moes Personhist. Tidsskr. II s. 325). [Bergskriver på Røros.]

Hanche, Hans Jørgen, 27 mars 1741: nogenledes bekvem. Pet: f. i Bergen, sønn av Hans Jørgen H., har fra ungdommen tjent «ved pennen». [Fullmektig i Rentekammeret.]

Hansen, Friderich, 26 mars 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Friderich Conrad, 25 april 1795: ei ubekvem. Pract. 4 mai s. å.: vel. Pet.: f. 1764 i Fyen, hjemmehørende i Bergen, kondit. hos sorenskriver Bull på Søndmøre, har nogen år søkt ved privat manuduksjon å perfeksjonere sig. [Prokurator i Stavanger.]

– Georg Christopher, 14 nov. 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Hans Andreas, «capitaine», 8 okt. 1767: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Hans Gottfred, 24 jan. 1777: bekvem. Ingen pract. [Prokurator i Vaage.]

– Hans Jørgen, 20 okt. 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens, 30 juli 1753: bekvem. Pet.: f. i Jylland, tjent 12 år, sist hos grev Schulin. Danske og norske lov.

– Jens, 4 nov. 1755: ei ubekvem. Pet.: innfødt holstener – danske og norske lov.

– Johan Frederik, 1 feb. 1790: ei ubekvem. [Sorenskriver i Karmsund og Hesbø.]

– Jørgen, 14 nov. 1785: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Paul, fremla attest fra oberstløitnant og amtmann Esemann for å ha tjent tro og godt som fullmektig i 9 år, nogen ganger vært konst. som settedommer og i 1738 et halvt år betjent Nedre Telemarkens sorenskriverkontor i vakance, 16 sept. 1740: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: f. i Bratsberg amt, tjent sorenskr. Paus i Øvre Telemarken 7 år, derefter fullmektig 9 år hos amtmann H. Esemann. F. 1708, sønn av proprietær. [Foged i Telemarken.]

– Peter, 15 april 1793: ei ubekvem. Ingen pract.

Hanson, Carl Christian, 27 juni 1804: ei ubekvem. Ingen pract.

Hanssen, Abraham, 24 okt. 1801: ei ubekvem. Ingen pract.

– Andreas, 30 okt. 1801: ei ubekvem. Pract. 6 nov. s. å.: temmelig vel.

– Hans, 23 april 1802: ei ubekvem. Ingen pract.

– Mathias, 26 jan. 1799: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: f. 1775 Helsingør, sønn av dr. theol. Peder H, nu biskop i Chr.sand, og Hedevig Elisabeth Runchel.

Hansson, Rasmus, 18 okt. 1799: bekvem. Pract. 26 okt. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 18 okt. 1775 i Trondhjem. Tjent 7 år som dreng, karl og fullmektig hos forskjellige embedsmenn i Trondhjem. [Rådmann i Bergen.]

Hansteen, Niels Lynge, 19 okt. 1799: bekvem. Pract. 26 okt. s. å. vel. Pet.: f. 1781 Nestved, sønn av tollinspektør H., som 1786 forflyttedes til Drøbak. Øvet i jur. forretninger hos sorenskriveren i FolIo. [Tollinspektør på Fredrikshald.]

Harberg, Hans Otto, 7 juli 1757: ei ubekvem. Pet.: uten oplysn.; danske og norske lov. [Fogedsønn av Sogn. Bosatt i Bjordal i Kirkebø. Gift med Christine Rumohr.]

Harboe, Christian, 1 nov. 1771: bekvem. Ingen pract.

– Jens Jensen, 24 juni 1809: bekvem. Pract. 1 juli s. å.: vel.

Hardung, Johan Frederik Georg, 27 april 1795: bekvem. Pract. 4 mai s. å.: temmelig vel. Hartmann, Hans, 23 okt. 1794: bekvem. Pract. 1 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 2 juni 1757, sønn av by– og rådstuskriver Morten H. i Roskilde. Kondit. hos civile embedsmenn i Norge. [Økonom ved Det Ankerske Vaisenhus.]

Hartwig, Jacob, 22 mars 1771: bekvem. Ingen pract. [? Tollskriver i Christiania.]

Hartz, Iwer, 24 jan. 1806: ei ubekvem. Ingen pract. [Prøveprokurator, Alstahaug.]

Hass, Georg, 7 april 1745: ei ubekvem. Pet.: f. 1715 Kbh., sønn av negotiant og kremmer Christian H. 1729 sendt til Norge i tjeneste hos forvalteren over de Adelerske godser Johan Plesner, fortsatte som fullmektig hos dennes eftermenn Schielberg og Resch og er nu av stiftsbefalingsmann Benzon overdratt tømmerfogedtjenesten ved nevnte gods.

– Søren Melchior, 22 april 1808: bekvem. Pract.: 28 april s. å.: vel. Pet.: f. 1780 Chra., sønn av rnalermester Jens H. († 1786) og Kirstine Bøvre. Fra sitt 14de år kondit. hos jur. embedsmenn, sist hos sorenskr. Boll på Ringerike. Aug. 1806 til Kbh. å studere, vikarierer som underkancellist i Danske Kancellis arkivkontor. [Prøveprokurator, Vardal.]

Hassing, Christian, 26 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel.

– Søren, bevillet å være prokurator ved Overhoffretten – examinert av kancelliråd Støedt: ei ubekvem. (Expedert 18 mars 1757). Pet.: dat. Chra. 18 mai 1754: f. 1724 Chr. sand, sønn av borger Niels H. Fra ungdommen «oplært ved pennen», 1745–49 «erholdt juridisk routine» som fullmektig hos overhoffrettsprokuratorene Iver Tyrholm og Johan Grundt. Nu engagert som bokholder ved tollforpaktningens societet i Akershus stift. [Overhoffrettsprokurator.]

Hauritz, Carsten – fremlagt 3 attester, nemlig fra prokurator Sverdrup av 29 jan. 1739 for hos ham å ha vært fullmektig, magister David Schiøtte av Frons prestegård 21 april 1739 og kgl. majestets foged i Søndre Gudbrandsdalen Christen Praem. 18 juni 1739: bekvem og velskikket. [Adj. sorenskriver i N. Gudbrandsdalen.]

– Ditlev Wilhelm, 24 jan. 1761: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. 1730 på gården Sandnes i Gudbrandsdalen, sønn av sorenskriver Niels H. Kondit. hos faren og broren, sorenskriver i Nordre Gudbrandsdalen. Har nu fått ordre av amtmann Petersen å begi sig tilbake til sin tjeneste i Norge. [Kontorchef i Rentekammeret.]

Heegaard, Poul, 21 mars 1755: el aldeles ubekvem. Pet.: har kondit. 9 år som fullmektIg hos justis– og regnskapsbetjenter i Norge, sist hos foged Fehmann i Rakkestad 3 år.

Heering, Josua, juris studiosus, 25 juni 1736: i alle måter velskikket.

[Overhoffrettsprokurator.]

Hegge, Christian Torber, 7 april 1764: ei ubekvem. Pet: f. (1743) i Norge, stud. 1762 (fra Trondhj.), filos. mai 1763. Da faren foruten ham har 7 sønner, av hvilke 4 har ligget ved universitetet, har han nu beordret C. T. H. å komme hjem. Men da han ikke kan vite, når han igjen kan komme til Kjøbenhavn, ønsker han å ta examen. [Amtmann i Nordland.]

Heiberg, Andreas Danchertsen, 26 okt. 1792: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1772 Bergen, sønn av kjøbmann Danchert Danchertsen H. [Overrettsprokurator.]

– Andreas Michael, 8 juli 1789: ei ubekvem. [Byfoged i Fredrikstad.]

– Gabriel Martin, 17 april 1811: bekvem. 29 april s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1789 på gården Agersmyr i Lister og Mandals amt, sønn av foged Gabriel Severin H. og Wiveche Balle. 5 år informator, derefter 3 år på farens kontor, endelig kondit. som fullmektig hos sorenskriver Balle på Lister. Ligget syk på Frederiks Hospital siden april 1810. [Foged i Mandal.]

– Harrier. Pet. dat. Bergen 7 april 1761: beskikket til byfoged i Albert Dass’ sted, som har avstått embedet til ham på grunn av alder. Kan ikke forlate embedet og ber derfor om å bli examinert fraværende. Finnes ikke i examensprot. [Byfoged i Bergen.]

– Ole Bornemann, 13 des. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Hardanger og Voss.]

Heide, Jens Christian, 5 mars 1765: bekvem. Pet.: – i betraktning av sin 15 års tjeneste som fullmektig ved det trondhjemske stiftskontor utnevnt til sorenskriver i Strinden. Skal ta examen, men må skynde sig, da han har kone og 5 små barn å forsørge hjemme. Ansøker derfor om snarlig examen for å komme hjem «paa nærværende vinterføre igjennem saa særdeles vanskelige og farlige fjeld–veie, som jeg har at passere». [Sorenskriver i Strinden.]

– Jens Jørgen, 29 april 1791: bekvem. [Sønn av foreg.]

– Johan Arnoldus, 30 april 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Trondhjem.]

Heidenreich, Nicolai Friderich, 19 jan. 1812: bekvem. Ingen pract. Pet.: f. 12 aug. 1794 Trøgstad, sønn av provst Adolph Carl H. og Sophie Heidenreich. 1807 på Heggen og Frølands sorenskriverkont. (Underskriver sig: boende på Regentsen 1ste gang nr. 6). [Sorenskriver i N. Jarlsberg.]

Heinsvig, Frantz, 6 mars 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Christiansand.]

Heitmann, Daniel, 21 okt. 1744: bekvem. Pet.: f. 1708 i Chra., sønn av «kongl. Commiss. Capitain» Johan H. Stud. 1726 fra Chria., bacc. 1727, theol. attestas med laud. 1731. Utenlands som «hofmester» med konferensråd Løvenskiold. [Krigsråd, landøkon. skribent. Eier av Løvenborg på Sjælland.]

Henrichsen, Jacob, 23 okt. 1793: bekvem. Pract. 2 nov. s. å.: vel. Pet.: uten oplysninger.

Henschien, Jørgen, 19 april 1814: bekvem. Ingen pract. [Foged i N. Romerike.]

– Lorentz, 13 okt. 1810: bekvem. Pract. 1 nov. s. å.: vel. Pet.: f: 1786 ved Bragernes, sønn av forv. ved Hassel jernverk Hans Jørgen H. († 1800) og Gjertrud Laurentzia Berg. Kondit. 4½ år hos amtsforv. Knud Andreas Sommer, 3 år hos Poul Bukjer, slottsfoged i Chra., 3 år hos foged Poul Heltzen Flor i Valdres og Hadeland. [Overrettsprokurator.]

Hersetter, Hans Jacob, 20 jan. 1808: bekvem. Pract. 26 jan. s. å.: temmelig vel. [Lensmann i Odalen.]

Hersleb, Christopher, 19 sept. 1781: bekvem. Ingen pract.

– Jacob, 8 april 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Formentlig student Trondhjem 1760.]

– Jacob, 27 sept. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Lorentz Christian, 29 juli 1771: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Hertel, Hans Christian, 15 des. 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Jens [Hvammen], 28 jan. 1793: bekvem. Pract. 9 feb. s. å.: vel. Pet.: f. 1770 Kongsberg. Kondit. hos juridiske embedsmenn i Norge.

Hesselberg, Abraham, – «med lovskikkede Beviiser saa vel som Tings vidner paa Bygde Tingene i Hadeland og Valdres Sorenschriverie» , dat. Einang i Slidre 1 mars 1738, Lund i Aurdal 6 mars s. å., Granevoldens tingstue i Gran 24 mars s. å., Næs i Land 10 mars s. å., Bjellum i Jevnaker 28 mars s. å. – samt attestskrivelse fra sorenskriveren i Hadeland og Valdres, kancellird. Niels Wisløff av 3 april 1739 og stiftamtmann Peder Neve av 12 april 1739, hvilke godtgjør at han «i mer end 11 aar som førnevnte sorenskrivers edsvorne fuldmægtig har opført sig ærlig og retsindig», 11 juni 1739: ei ubekvem, men temmelig velskikket. [Sorenskriver i Indre Sogn.]

– Abraham 26 okt. 1764: bekvem. Pract. (udat.): vel forfattet. Pet.: har vært dreng, karl og nu sist fullmektig – først hos sin farbror, sorenskriver Abraham H. og senere hos sorenskriver Niels Michelsen. [Prokurator. Lensmann i Norderhov.]

Hesselberg, Engelbrecht, 15 aug. 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Ludvig Christian Martin Ernst, 20 juni 1817: ei ubekvem. Ingen pract.

– Ole, 4 juni 1778: bekvem. Ingen pract. [Sorenskriver i Namdalen.]

Hetting, Elias Frederik, 25 jan. 1790: ei ubekvem. [Sorenskriver i Namdalen.]

– Jacob, 24 mai 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Heyerdahl, Christian, 11 feb. 1791: bekvem. [Auditør og reg.–kvartermester.]

– Christopher, 22 juli 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Stadshauptmann i Christiania.]

– Halvor, 26 sept. 1768: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Sorenskriver i S. Gudbrandsdalen.]

– Paul, 25 feb. 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Bokholder på Bærums jernverk.]

Hichmann, Erich Christian, 6 juli 1745: ei ubekvem. Pet.: f. 1718 Nykjøbing, Falster, sønn av regimentskvartermester Christen Anderssønn H. Foreldrene døde i hans 7de år og han blev opdratt hos slektninger – derefter kondit. hos sorenskrivere og underdomrnere i Norge 15¾ år. Andrager – dat. Larvik 13 aug. 1743 – om å måtte examineres fraværende. Dette nektedes, da han ikke var utnevnt til fast embede.

Hielm, Claus, 2 nov. 1796: bekvem (18 juni 1796: ei ubekvem). Pract. 18 nov. s. å.: vel.

– Jacob, fremlagt attester fra rådstuskriver i Stavanger, kanc.r. Fr. Leth, sorenskriver i Ryfylke Niels Hardt (?) og etatsråd, stiftamtmann With for «i 14 à 15 Aar ved Pennen at have tient til sine Principalers Fornøyelse», 15 feb. 1737: ei ubekvem. [Sorenskriver på Lister.]

– Jacob, 23 juni 1774: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Reg.–kvartermester.]

– Knud, studiosus, 27 nov. 1773: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Veier og måler i Flekkefjord.]

Hiort, Hiorth, Christian, 26 juli 1779: bekvem. Ingen pract. [Overhoffrettsprokurator.]

– Hans Rasmussen, 15 mai 1745: ei ubekvem. Pet.: f. 16 nov. 1715 i Danmark. Kondit. 1732–44 hos borgermestrene Claus Fasting og Henrik Mathiesen i Bergen samt kort tid hos generaltollforvalter Christen Flor. Akter å søke underdommerembede i Norge.

– J., Pet.: dat. Chra. 29 sept. 1759: fullmektig ved Akershus amt og revisor ved toll– og konsumpsjonsvesenet, nu utnevnt til sorenskriver over Nedre Romerike. Andrager om å måtte examineres fraværende. Finnes ikke i examensprot.

– Johan Severin, 24 juni 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Toten, Vardal og Biri.]

Hiort, Johannes Casper, 28 jan. 1793: bekvem. Pract. 30 april s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 15 jan. 1773 Kjøbenhavn, sønn av vannmester H.

– Ove, 24 juni 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Moss.]

– Peder, 17 okt. 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Friderich Christian, 24 juli 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Hjortberg, Sven, 12 sept. 1738: ei ubekvem.

Hirsch, Waldemar Wilhelm, 6 des. 1737: ei ubekvem. [Sorenskriver i Tune.]

Hiøring, Niels Christensen, 5 ang. 1741: bekvem. Pet.: f. 1699 Hjøring. Fra første ungdomsår tjent i Norge som skriverkarl og fullmektig hos sorenskriver. [Overhoffrettsprokurator.]

Hoel, Niels, 5 des. 1757: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. 1732 på gården Hoel på Hedemarken, sønn av Halvor H. († 1743), kondit. hos rettsbetjenter siden farens død. [Proprietær til Hoel i Nes på Hedemarken.]

Hoff, Jens, 24 juni 1812: bekvem. Pract. 9 juli s.å.: temmelig vel.

Hofnagel, Andreas – fremlagt attester fra stiftsbeialingsmann, generalmajor Reichwein, dat. Christiania 31 okt. 1733, amtmann Werenskjold, dat. Hafslund gaard 26 april 1737, og Fredrikshalds magistrat, dat. 14 mai 1773 – 24 jan. 1739: ei ubekvem, men temmelig velskikket. [Sorenskriver i Id og Marker.]

Hofseth, Johan Andreas, 25 okt. 1813: bekvem. Pract. 4 nov. s. å.: temmelig vel.

Hogstad, Anders Pedersen. Pet.: dat. Nittesund 20 jan. 1764: bor i Nittesund i Skedsmo «paa den Trundhiemske Kongsvey», andrager om å måtte examineres fraværende. Vedlagt ansøkning, dat. 22 mai 1764, til stiftsbefalingsmannen om å bli beskikket til prokurator i Skedsmo prestegjeld. Finnes ikke i examensprot.

Holch, Ole Friederich, 21 feb. 1786: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Holck, Rasmus Carl, 7 feb. 1797: ei ubekvem. Ingen pract. [Foged i Sogn.]

Holm, Andreas, 13 aug. 1746: ei aldeles ubekvem. Pet.: uten oplysninger.

– Christen, 26 mars 1776: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [? Underrettsprokurator i Aurland.]

– Friederich, 26 jan. 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Joachim, 26 jan. 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Mangeårig kontorist og fullmektig i Norge, bl. a. på Søndmøre. Var 1787 kontorist på Grønlandsk handels kontor i Kjøbenhavn, 1788–92 assistent i Nord–Grønland. Levde 1803 i Kjøbenhavn «i små kår). Senere skjebne ukjent.]

– Johannes, 28 jan. 1792: ei ubekvem. Ingen pract.

– Nicolai, 12 okt. 1761: bekvem. Pet.: danske og norske lov.

Holm, Niels Olufsen, juris studiosus, 1 feb. 1737: bekvem.

Holmboe, Jens, 20 feb. 1776: ei ubekvem. Ingen pract. [Foged i Senjen og Tromsø.]

Holst, Alexander, 26 mars 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Helgeland.]

– Christian, 29 juni 1793: bekvem. Ingen pract. Pet.: f. 1774.

– Daniel, fra Moss i Norge, examinert fraværende av sorenskriver og auksjonsdir. Poul Braunmann «som det juridiske Facultæts Subdelegerede». Har hatt konstitusjoner fra konferensråd Werenskjold og stiftamtmann Neve samt fremlegger attester fra byfoged Schiøtt, sorenskriver Braunmann «og adskillige andre gode menn». 3 jan. 1740: bekvem og velskikket (godkjent av fakultetet 29 feb. 1740.) Pet.: dat. Moss 19 des. 1793: vesentligst samme innhold som ovenfor. Ingen da,ta. [Overhoffrettsprokurator.]

– Harder, Pet.: dat. Sveen i Frons sogn i Gudbrandsdalen 24 mai 1762: bevillet av avdøde geheimeråd v. Rappe å plædere saker for alle over– og underretter undtagen Overhoffretten. Ansøker om på grunn av fattigdom å måtte examineres av sorenskriver Nygaard – «for å spare en 34 mils kostbar reise til Chra. og ennu kostbarere og lengere til Kjøbenhavn». Finnes ikke i examensprot. [Underrettsprokurator i Gudbrandsdalen.]

– Peder Pedersen, postmester i Skien, 5 juni 1744: ei ubekvem. Pet.: f. i Skien av kjøbmannsfolk, har vært postmester s.st. 11 år, nu inngitt ansøkning om bedre levebrød, har i Skien vært «brugt udi adskillige juridiske tilfælde».

– Theodorus Bergmann Mølmann, 23 april 1767: ei ubekvem. Pract. 23 juni s. å.: skikkelig. [Sønn av stiger ved Røros kobberverk Claus Holst.]

Holter, Christen, 9 jan. 1759: bekvem. Pet.: sønn av lensmann i Nes på Øvre Romerike, skriverdreng hos faren, senere 5 år hos foged Gamborg og endelig 4 år hos generalkrigskommissær Hein i Chra. Lest i Kjøbenhavn 1½ år. [? Proprietær til Hvam i Nes, Romerike.]

– Iver, 29 juni 1799: bekvem. Pet.: f. 1781 Bragernes, sønn av kjøbmann. Faren død 1793, moren fortsatt handelen. Skriver hos embedsmenn 5 år, hjem til moren mai 1798 og til Kjøbenhavn juni s. å. [Kjøbmann i Drammen. Stadskaptein.]

Holtermann, Eiler Hagerup, 16 des. 1766: bekvem. Pract. 31 jan. 1767: temmelig vel. [Godseier til Østraat.]

Holtzrod, Nils Hegelund, 4 juli 1767: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Ytre Sogn.]

– Hans Jørgen Nielsen, 30 juli 1753: bekvem. Pet.: f. 1724 i Eker, sønn av proprietær Niels Madsen og Kirstine Amundsdtr. Fra ungdommen kondit. hos fogder og sorenskrivere.

Hoppe, Jacob, 15 april 1794: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel. Pet.: f. 1765 [1761] Skagen, sønn av kjøbmann (nu degn i Fladstrand). Kondit. hos juridiske embedsmenn i Jylland og det sønnenfjellske Norge, hvorfra han i sept. 1793 kom til Kjøbenhavn. [Overrettsprokurator i Larvik grevskap.]

Hoppe, Jens Jørgen, 12 okt. 1805: bekvem (24 juni s. å.: ei ubekvem). Pract. 30 okt. s. å.: vel. Pet.: sønn av sogneprest Frantz Hoppe i Sennels og Birgitte Cathrine Trap († 1804). 16 år gl. til sorenskriver Aars i Chra., 7 år her som kontorbetjent, avreist 1804 til Kjøbenhavn for å lese til examen.

Hornemann, Carsten, 22 des. 1764: ei ubekvem. Pet.: kom til universitetet for ca. 1 år siden, hadde ønsket å bli lengere for «videre å pausere min videnskap» – men hans mor fru H. til «Reens CIoster» har befalt ham «at komme op», da hans «domestique affairer og timelige velfærd» krever hans nærværelse. [Død 1768.]

Hveberg, Hans, 13 juli 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Prokurator på Hedemarken.]

Hveding, Jacob, 15 okt. 1760: ei ubekvem. Pet.: fra barnsben øvet sig op i jur. praksis på sin far byskriver Jens H.'s kontor i Trondhjem, især de to siste år som fullmektig. [Lagmann i Stavanger.]

Hvorup, Søren Mortensen, 27 april 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: vel. Pet.: f. 1757 Østre Habbelstrup, Vendsyssel (Hallund sogn), sønn av Morten Sørensen H. og Johanne Jørgensdtr. Fra sitt 15de år «tjent ved pennen» – fra 1784 som fullmektig hos sorenskriverne Munch, Koren og Heyerdahl i Smålenene. [Overrettsprokurator.]

Hygen, Hans Jacob, 20 april 1808: bekvem (16 jan. 1808: ei ubekvem). Pract. 28 april s. å.: vel. Pet.: f. 1 jan. 1787 Vinger, sønn av sogneprest Hans Jac. H. og Anne Clarine Bernitz. Morens ringe kår som enke nødte ham til selverhverv. Kondit. ca. 5 år hos sorenskriverne Aars og Budde, derpå ved sakføreres hjelp satt i stand til å lese i Kjøbenhavn fra nov. 1806. [Overrettsprokurator.]

Hyphoff, Ludwig Lorentz, 30 juni 1757: ei aldeles ubekvem. Pet.: sønn av avdøde provst H., Nykjøbing, Sjælland, tjent 18 år dels i renteskriver Hansøns kontor, dels hos forrige prokurator og konsumpsjonsforpakter Thomas Lange i Skien, og dels som konsumpsjonsskriver i Skien, i hvilken tjeneste han stadig står. [Overhoffrettsprokurator. ]

Hysing, Johannes, 26 mai 1778: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Høeg, Peter Johann, studiosus, 29 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Høegh, Johann Henrich, 4 juni 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Ove Guldberg, 24 juni 1793: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1773 Skedsmo, sønn av sogneprest, professor H., kondit 3½ år hos sorenskriver Schejtli på Øvre Romerike. [Overrettsprokurator. Byskriver i Skive.]

Hørbye, Andreas, 4 juni 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Foged i Ringerike]

Høstad, Ole Andreas, 27 juni 1807: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: temmelig vel.

 

Forrige | Neste

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005