| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Jurister 1736-1814

Sist ajourført:
16.05.2005

 

 

EXAMINATI JURIS 1736-1814

I - M

 

Ingstad, Christopher, 23 mai 1788: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Rådmann i Christiania.]

Irgens, Christen, studiosus, 25 aug. 1779: ei ubekvem. Ingen pract.

Iversen, Ole, 27 okt. 1798: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel. Pet.: f. 27 okt. 1771, Røros, kondit. som skriverkarl og fullmektig hos byskriver Willemsen i Trondhjem. [Overrettsprokurator i Trondhjem.]

Jacobsen, Egidius Ludvig, 17 des. 1750: bekvem. Pet.: – har en tidlang «exerceret sig» i danske og norske lov etc. – samt kondit. 3 år på det norske saltverks kontor hos renteskriver Ahlers.

Jalles, Peder, 10 jan. 1743: bekvem. [Sorenskriver i Romsdalen.]

Jarmann, Johan v. Aphelen, 17 april 1802: bekvem. Pract 29 april s. å.: vel. [Overrettsprokurator, Elverum.]

Jeger, Hans, 24 jan. 1761: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. 1733 i «Præsterøe» (?), sønn av kontrolør. Kondit. i Norge 5 år, dels som skriverkarl hos assessor N. Røhr i Chra., dels som fullmektig hos foged Dorph i Land (attest fra begge). [Tollinspektør i Vordingborg.]

Jelstrup, Jacob Larsen, 14 nov. 1785: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Overrettsprokurator, Eidsberg.]

Jensen, Christen, 3 feb. 1790: bekvem.

– Niels, skriverkarl hos byskriver Ursin, 23 mars 1736: bekvem og velskikket.

– Peder, 16 nov. 1789: ei ubekvem.

– Rasmus, 19 april 1806: bekvem. Pract. 25 april s. å.: vel.

Jersin, Hans Lem, 18 okt. 1799: bekvem. Pract. 26 okt. s. å.: vel. Pet.: f. 28 april 1772 på kapellangården Lunde i Ytre Sogns fogderi, sønn av nuvær. sogneprest til Voss Jacob Christian J. og Elsebe Lem. Fra sitt 16de år kondit. hos justisbetjenter, sist som fullmektig.  [Birkedommer i Svanø.] [Like foran dette petitum ligger i samme pakke flg., dat. 19 nov. 1870; Jersin, Andreas Undahl, f. 8 aug. 1849 i Voss prestegjeld i Norge, sønn av Sebastian Frederik Meisner J. († 1863) og Christine Møller fra Nykjøbing, Falster. Efter farens død kom han til morens slekt og blev student fra Nykjøbing 1868 samtid med at han fikk dansk innfødsrett. Opgav studeringen av økonomiske grunner og andrager nu om å måtte ta dansk–juridiske examen (tok den med karakter «ei ubekvem» og blev senere godsforvalter ved grevskapet Hardenberg–Reventlow.]

Jessen, Andreas, kallet til sorenskriver over Fosens sorenskriveri i Trondhjems stift, forhen foged over Nordhordland, 17 sept. 1743: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: f. i amt Tønder, sønn av bonde Jess Michelsen. 12 år hos etatsråd Lautrup og vært betrodd en partikulær kasse samt vært medkommissarius og kontrolør ved det stemplede papir, 3 års tid kasserer ved det nyoprettede ullmanufaktur for militæretaten, efter ansøkning av 12 feb. 1732 foged over Nordhordland og Voss, hvilket embede han – den i landet ganske fremmede – beobagtede med stor rettsindighet (!!), nu befordret til Fosens sorenskriveri. Skal ta examen, men vil gjerne til sitt embede innen vinteren.

Jessen, Henrik, 14 nov. 1757: bekvem. Pet.: f. i Sundeved, kondit. i mange år, først i Norge hos en kgl. justis– og regnskapsbetjent og derefter i Danske Kancelli.

Johnsen, Johannes, 15 april 1815: ei ubekvem. Ingen pract.

– John. 26 juni 1801: ei ubekvem. Pract. 7 juli s. å.: temmelig vel.

Jordhøy, Niels Griis, 11 feb. 1791: ei ubekvem. [Prestesønn av Bamle.]

Juel, Juell, Jacob, 17 nov. 1763: bekvem. Pet.: f. i Norge, sønn av assessor Hans Juel. [Zahlkasserer i Christiania.

– Iver, 17 april 1793: ei ubekvem. Pet.: 17 år gl., født på Hedemarken, sønn av sorenskriver. [Proprietær på Hubred i Vang.]

– Ditlev, 15 okt. 1760: ei ubekvem. Pet.: 36 år gl., sønn av avdøde foged over Solør og Østerdalen Christian J., kondit. 20 år hos justisbetjenter.

– Ole, 13 jan. 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Øvre Telemarken.]

– Niels, 19 mars 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Niels, 22 juni 1796: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel.

– Søren Munck, 4 juni 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Jürgensen, Andreas, 23 april 1791: ei ubekvem.

Jæger, Nicolai Henrik, 28 jan. 1803: bekvem. Pract. 8 feb. s. å.: vel. [Byfoged i Arendal.]

Jørgensen, Hans, 3 nov. 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Nicolaus, 31 mai 1766: bekvem. Pract. 6 juni s. å.: vel.

– Simon, 16 nov. 1789: ei ubekvem.

Kaae, Peter, 22 des. 1759: bekvem. Pet.: f. 1736 Chra., sønn av kjøbmann Jacob K., student 1754, filos. 1755, kondit. 2 år hos sorenskriver Aagaard. [Overhoffrettsassessor.]

Kaasbøl, Eiler, 1 juni 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Lauritz, 19 sept. 1781: bekvem. Ingen pract. [Sorenskriver i Fosen.]

Kahrs, Christen, 8 juli 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Bergen.]

– Christian, 26 april 1794: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: 22 år gl., f. Bergen, sønn av kjøbmann Søren K., kondit. på renteskriver Bastholms kontor i Kjøbenhavn. [Volontør i Generaltollkammeret, assistent og overass. på Grønland 1794–99, senere kjøbmann i Bergen, død der 1822 som overtollbetjent.]

van Kervel, Johan Henrik, 26 jan. 1799: bekvem. Pract. 2 feb. s. å.: vel. Pet.: 33 år gl., f. Haag, sønn av lovkyndig J. H. van K. og A. M. Hoffmann van Hove; ansatt ved den hollandske sjøetat, kaptein, som sådan g. med B. C. lsaachsen, datter av kjøbmann I. i Christiansand, «for ei at leve ørkesløs», enig med kammerjunker Lillienskiold om avståelse av expektance på by– og rådstuskriverembedet i Chr.sand, approbert av kongen. [By– og rådstuskriver i Christiansand.]

Kielland, Jonas Schanche, 18 okt. 1809: bekvem. Pract. 27 jan. 1810: temmelig vel. [Chef for handelshus i Stavanger.]

Kierskov, Christian, 25 april 1807: bekvem. Ingen pract.

Kierulf, Bertel, studiosus, 9 mars 1736: ei ganske ubekvem.

– Friderich Christian, 20 des. 1768: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

– Carl Andreas, 21 juni 1813: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel.

– Christian August, 2 juni 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Johan Frederik, 21 juni 18 I 3: bekvem. Pract. 28 juni s. a.: temmelig vel. Pet.: søker tillatelse til å ta practicum om, da dens «slette utfall» ikke berodde på manglende viden, men «et sykdomstilfelle». Hadde han fått 1ste karakter, var det hans hensikt straks å være returnert til Norge, hvor han akter å nedsette sig. (Sees ikke å ha tatt pract. om). [Underrettsprokurator i Fredrikstad.]

– Martin, 24 juni 1807: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: vel.

Kierulff, Niels Andreas Vibe, 26 okt. 1813: bekvem. Pract. 6 nov. s. å.: temmelig vel. [Prokurator på St. Thomas.]

Kindt, Christian, 5 juli 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel. [? Tollinspektør i Risør.]

Kiærulf, Lauritz, foged på Reinskloster, examinert av fakultetets subdelegerte, krigsråd Rogert i Trondhjem: ei ubekvem. (Expedert 10 des. 1753.) [Generalauditør.]

– Henrich Henningsen, 27 juni 1801: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: vel. [Prestesønn av Christiania.]

– Morten, 27 jan. 1796: ei ubekvem (rejicert 2 juli 1795). Pet.: 21 år gl., f. i Jylland – danske og norske lov.

– Caspar, 17 april 1739: temmelig bekvem. [Overhoffrettsprokurator, Skien.]

Kiørboe, Andreas, 20 feb. 1788: ei ubekvem. Ingen pract.

– Gerbrand, 17 mars 1761: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. Fredrikstad, og tjent ved juridiske forretninger hos adskillige embedsmenn, hvoriblandt tilsist byfoged Thomas Coegius i Moss som beskikket adjunctus, er nu under 13 hujus beskikket til by– og rådstuskriver i Fredrikshald i sin forrige prinsipal Jens Normanns sted efter akkord. [Sorenskr. i Ø. Robyggelaget.]

Kjer, Jens Christian, 21 juni 1794: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. Pet.: f. 1764, sønn av nuvær. klokker i Svedsted (Thy), kondit. i en årrekke hos juridiske embedsmenn i Norge. [Overrettsprokurator, Larvik.]

Kleen, Frantz Vogelius, 11 mars 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Klein, Christian Henrich, 2 juni 1775: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Gotfred Henrich, 10 april 1769: ei ubekvem. Pract. 26 okt. 1770: vel.

Klenow, Hans Adolph Ludvig, 15 okt. 1811: bekvem. Pract. 23 okt. s. å.: vel. P et.: 24 år gl., sønn av avd. major Erhard Jørgen Christopher v. K. ved fynske lette dragoner, opdratt av sin morbror kjøbmann From til Hedvigslund ved Odense, fra sitt I4de år kondit. bl. a. som fullmektig hos foged Krejdal i Nedenes len og sist hos krigskommissær Grong i Chr.sand, hvor han på eget tilbud – av mangel på prokuratorer – blev beskikket som sakfører både for Under– og Overretten.

Klerck, Johan Christian, 25 april 1803: ei ubekvem. Ingen pract. [Døpt 16 okt. 1776 i Alten, sønn av kjøbmann.]

Kleve, Hans Ursin, 10 okt. 1763: ei ubekvem. Pet.: uten oplysninger – danske og norske lov (underskriver sig: hos statsråd Klevenfeldt). [Overrettsprokurator i Stavanger.]

Klingenberg, Carsten Volqvartz, 3 juli 1789: ei ubekvem. [Forstander for De Angelske Stiftelser i Trondhjem.]

– Hans Christian, av magistraten i Trondhjem konstituert til curator bonorom, 22 jan. 1767: ei ubekvem. Pract. s. m.: temmelig vel. [Politimester i Trondhjem.]

– Johann Friedrich, 15 aug. 1786: bekvem. Ingen pract. Student Trondhjem 1783. Død der 1800.]

– Johan Nicolai, 25 april 1803: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel. [Foged i Strinden.]

Kloumann, Jens Jacob, 15 april 1780: ei aldeles ubekvem. Ingen pract. [Tolder på Fredrikshald.]

Klüver, Christian Ludvig, 23 april 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Klykken, Peter, 6 feb. 1802: bekvem. Pract. 12 feb. s. å.: temmelig vel. [Sorenskriver i Stjør– og Værdalen.]

de Knagenhielm, Joachim, 7 juli 1757: bekvem. Pet.: Student og har «avlagt examina ved akademiet». [Amtm. i N. Bergenhus.]

Knop, Rasmus, 7 juli 1755: ei aldeles ubekvem. Pet.: – i 18 år «begreben udi konsumptions etc. intraders oppebørsler og forpagtninger udi Norge». [ToIlinsp. på Fredrikshald.]

Knoph, Carl Friderich, 22 jan. 1801: bekvem. Pract. 7 feb. s. å.: vel.

– Caspar Henrich, 2 mai 1791: ei ubekvem. [Schichtmester.]

– Erik Otto, 31 mai 1788: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Verksdirektør på Røros.]

– Erik Otto, 17 juli 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Sandsvær.]

– Hans Schjerven, 4 des. 1753: ei aldeles ubekvem. Pet.: f. 1730 Lier, sønn av proprietær Erik Otto K. og Petronelle Pilegaard. Kondit. hos bergamtsskriver Casp. Lorentz Wildhagen på Kongsberg til 1752. [Myntmester.]

– Peder, 16 juli 1785; ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Postmester. Proprietær i Bindalen.]

Knudsen, Andreas, 10 okt. 1774: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Christen, 6 sept. 1784: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens, 11 feb. 1791: ei ubekvem.

– Johannes, 10 mai 1771: ei ubekvem. Pract. (udat.): måtelig.

– Knud, 26 juni 1793: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: vel. Pet.: f. 177 l Brevik, sønn av postmester og kjøbmann Hans K., kondit. hos prokurator Gasmann i Skien.

– Niels, 8 des. 1783: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Peder, 5 mai 1792: ei ubekvem. Pract. 10 mai s. å.: temmelig vel. Pet.: f. ca. 1762 Kjøbenhavn, sønn av avdøde konsumpsjonsskriver ved maleverket, kondit. hos adskillige juridiske embedsmenn og tilsist 6 år hos sorenskriver Styhr på Kongsberg. [Overrettsprokurator.]

Knudsen, Ingebrigt, 20 april 1804: bekvem. Pract. 28 april s. å.: vel. [Sorenskriver i Strinden og Selbu.]

Knøpper, Johan Herman, 6 des. 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Tolder i Kragerø.]

Koefoed, Christian, 21 april 1806: ei ubekvem. Ingen pract.

– Friderich Christian, 1 juni 1767: bekvem. Pract. 25 juni s. å.: vel.

– Hans Wølner, 23 april 1800: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel. [Sorenskriver i Numedal og Sandsvær.]

– Claus, 30 sept. 1766: bekvem. Ingen pract. [Sorenskriver i Strinden og Selbu.]

– Jørgen Ursin, 14 april 1759: ei ubekvem. Pet.: – Student 175 l, «applicerer sig til pennen» bl. a. hos politimester Horn – øvet sig «i danske og norske lov».

Kolderup, Eilert Christopher Kaasbøl, 20 april 1791: bekvem. [Sorenskriver i Valdres.]

– Peter Rosenvinge, 31 juli 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Kolling, Christian Blixencrone, 26 mars 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Koren, Johan Lausen, 12 juli 1777: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Proprietær. Kammerråd.]

– Niels, 8 juli 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Niels, 5 e. 1802: ei ubekvem. Ingen pract.

Krag, Rasmus, Pet.: dat. Bergen 28 sept. 1762: er av stiftsbefalingsmann Cicignon beskikket til prokurator i byen og stiftet – ansøker om å måtte examineres fraværende. Finnes ikke i examensprotokollen (er muligens den samme som Rasm. Krag nedenfor).

Krag, Rasmus. Pet.: dat. Bergen 23 okt. 1762: for få uker siden fikk borgermester Lund ordre å examinere ham, men var død «få dager tilforn». Andrager om å måtte bli examinert «til det forventede prokuratorembede» f. eks. av «den gamle byfoged Dass». Finnes ikke i examensprotokollen (er muligvis den samme som Rasm. Krag ovenfor).

Kramer, Hans Christian, 13 des. 1776: ei ubekvem. Ingen pract.

– Johan Ludolph, for å erholde øvrighetens konstitusjon som prokurator i Bergen – examinert av etatsråd Bager sammesteds, jan. 1772: ei ubekvem (til det embede). Pract. (udat.): vel.

Krefting, Christian, 15 des. 1758: bekvem. Pet.: – fra barnsben opøvet i juridiske forretninger, og da private omstendigheter nøder ham å forlate Kjøbenhavn ber han om å måtte bli examinert snarest mulig. [Proprietær på Viul på Ringerike.]

– Jacob, 2 mai 1785: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Krejdal, Hans Georg, 13 juni 1792: bekvem. Pract. 2 juli s. å.: vel. Pet.: f. 1763 Lier, sønn av avd. sogneprest Mads Grøn K., kondit. hos juridiske embedsmenn i Norge, sist hos sorenskriver Schjermann i Solør. [Birkedommer i Hørsholm.]

– Peter, 26 okt. 1793: bekvem. Pract. 2 nov. s. å.: vel. Pet.: f.. i Lier, bror av ovennevnte H. G. K., kondit. nogen år hos justisbetjenter i Norge. [Foged i Nedenes.]

Krog, Andreas Christian, fullmektig hos kammeradvokat Munthe, 9 mars 1736: ei ubekvem.

– Christen, 26 nov. 1781: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Eiler, 24 april 1772: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Foged i Lofoten og Vesteraalen.]

– Nicolai Christian, 28 mai 1761: ei aldeles ubekvem.

– Schach Georg, 23 des. 1780: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Thomas Christian, 9 nov. 1779: bekvem. Ingen pract.

– Wilhelm Frimann, 28 okt. 1797: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel. [Amtmann i Stavanger.]

Krogh, Hans Strøm, 28 okt. 1803: bekvem. Pract. 4 nov. s. å: temmelig vel. [Overrettsprokurator i Bergen.]

– Johan Caspar, 22 jan. 1806: bekvem. Pract. 31 jan. s. å.: vel. [Amtmann i Finnmarken.]

– Knud Carl, 2 mai 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: vel. Pet.: f. 1772 i Bergens stift, sønn av provst (Jens Andreas K.). [Sorenskriver i Bamle.]

Krogsgaard, Peter Wilhelm, 20 april 1814: bekvem. Pract. 30 april s. å.: vel.

Kruckow, Peter, 8 des. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Krumm, Christen, 14 okt. 1805: bekvem. Pract. 30 okt. s. å.: temmelig vel. [Født 1782 i Drammen. Tollkasserer i Rønne.]

Krøyer, Berendt, 13 nov. 1789: bekvem.

Kyhn, Hans Ulrich, 18 feb. 1773: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Prokurator på Bragernes.]

Kærup, Hans Jacob, 5 okt. 1742: ei ubekvem (til et skriverembede). Pet. (av 28 juli og 28 sept.): sønn av biskop mag. Jac. K., Chr.–sand, frekventert stiftsbefalingsmann Juuls kontor, ber om å stedes til examen, da hans far har befalt ham å reise til Norge «med første skiberum» – tenker å søke underdommerembede. [By– og rådstuskriver i Chr.sand.]

Laann, Friderich, 17 nov. 1763: ei ubekvem. Pet.: 14–15 år «ved pennen» som skriverdreng og –karl hos sorenskriver Jens Lessøe i Helgeland, nu lest ½ år i Kjøbenhavn, har ikke råd til mere.

Laastrup, Jacob Andersen, 21 okt. 1757: ei ganske og aldeles ubekvem «til et meget ringe Embede ved Underretterne i Danmark eller Norge». Pet.: f. Bragernes [1728], sønn av klokker, fra ungdommen av oplært «ved pennen», sist 3 år hos sin svigerfar prokurator Kyhn (attest fra denne for flid og god opførsel; han er gift m. Dorthe Margrethe Kyhn).

Lahn, Thomas, 25 jan. 1790: ei ubekvem. [Byfoged i Chr.sand.]

Lambrechts, Nicolaus, 15 april 1780: bekvem. Ingen pract. [Stiftamtsskriver i Bergen] Landmark, Andreas, 16 april 1794: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel. Pet.: f. 14 april 1769 i Christiania, sønn av ullvever Niels L. og Karen KilIerud, reiste med foreldrene fra Christiania 1777, da faren blev antatt til å forestå fabrikken ved Bergens Tukt– og Manufakturhus. Ved farens død 1781 i tjeneste hos sorenskriver Stub i Nordfjord. [Foged i Søndmøre.]

– Niels, 1 feb. 1797: bekvem. Pract. 13 feb. s. å.: vel. [Sorenskriver i Søndfjord,]

Landt, Joachim Christopher, 16 des. 1746: bekvem. Pet.: f. 19 sept. 1725 på Fredrikshald, sønn av provst Peder L., nu Aurdal. [Prokurator.]

angballe, Berthel, 30 april 1791: bekvem. [Dansk prestesønn av Vandet. Postmester på Kongsberg.]

Lange, Hans Hendrich, studiosus, 20 des. 1740: bekvem. Pet.: f. 23 juni 1717 i Fredrikstad, sønn av Lauritz L. og Elisabeth Morbach. Student 1736 fra Helsingør skole, filos. 1738. [Overrettsprokurator i Akershus.]

– Hans Thomas, 26 nov. 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i N. Telemarken.]

– Jan. Pet.: dat. 14 mai 1791: f. 1770 i Sogn i Bergens stift, sønn av Jan Petersen L., for tiden skomaker i Bergen. [Auditør.] Finnes ikke i examensprot.

– Lars, 6 des. 1737: bekvem. Pet.: f. i Dalby på Fyen, 1717 til dronning Anna Sophies hoff, 4 år der som kjellerbetjent, 16 år som lakei, øvet i danske og norske lov. [Sorenskriver og byfoged i Christiansund.]

Lange, Lars, 23 mai 1788: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– William Allan, 6 feb. 1802: bekvem. Pract. 12 feb. s. å.: temmelig vel. [Overrettsprokurator i Bergen.]

Lanng, Andreas, 11 april 1812: bekvem. Pract. 27 april s. å.: vel. Pet.: f. 1790 på Moss, sønn av tollskriver († 1810), fra 1806 kontorist hos faren.

Larsen, Gulbrand, 13 mars 1777: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Byskriver i Bergen.]

– Jens Grømbech, 25 sept. 1754: ei ubekvem. Pet.: f. 1733 på Fredrikshald, sønn av borgermester. Kondit. på det Norske kommissariat hos generalkrigskommissær Hein i 5 år, kondit. nu for tiden hos overauditør og høiesterettsadvokat Bruun. [Rådmann på Fredrikshald.]

– Jens Læssøe, 25 juni 1736: i alle måter velskikket.

– Johan Henrich, 15 april 1814: bekvem. Pract. 30 april s. å.: vel.

– Lauritz, 17 feb. 1785: bekvem. Ingen pract. [Rådmann i Christiania.]

– Otto Vincentz. Pet.: dat. Mandal 18 mai 1762: beskikket til prokurator for Mandal og Lister amt, ber om å måtte examineres fraværende, da han «ei vel kan slippe her fra stedet». Finnes ikke i examenssprot. [Prokurator i Christiansand.]

– Peter Christian, 16 des. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Ulrich Friederich, 18 juni 1796: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel.

Lassen, Jens, 12 april 1771: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [? Tollinspektør i Flekkefjord.]

– Lars, 29 nov. 1785: bekvem. Ingen pract.

– Peter, 24 april 1813: ei ubekvem. Ingen pract.

– Vinzentz Otto, 29 nov. 1785: ei ubekvem. Ingen pract.

Leganger, Hans Blixencrone, Testimonium av 5 feb. 1744: skikket og ei ubekvem. Pet.: Sønn av avdøde foged over Ytre og Indre Sogn Peder Iversen L. og Anna Christina Blixencrone (datter av sal. justitiarius i Overhoffretten i Norge Hans B.). Tjent på farens kontor, efter hans død arbeidet med hans regnskaper, derefter gått sin mor til hånde. Har 6 år hatt kongetiendene av Ytre og Indre Sogn i forpaktning og nu fått dem tilslått på ny. [Foged i Sogn.]

– Henrich, 21 jan. 1811: bekvem. Pet.: f. 8 april 1788 i Egersund, sønn av Jørgen Hjort L. og Elsebet Abildgaard; faren nu kjøbmann på Fredrikshald, moren død. Siden sitt 14de år kondit. hos sorenskriver Holst i Helgeland. [Sorenskriver i Søndre Hedemarken.]

– Johan, 18 mars 1762: ei ubekvem. [Proprietær på Farstad i Os.]

Leigh, Eiler Hagerup, 26 jan 1796: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: f. 12 juli 1776, sønn av provst Søren L. i Gausdal. [Død 1800 i Ringebu.]

– Michael, 22 juli 1766: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Student 1765. Død 1767.]

Leigh, Nicolai Christian, 15 juni 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel. Født 1760 i Ringsaker, sønn av provst Søren L. [By– og rådstuskriver i Roskilde.]

Lem, Hans, 1 juli 1740: ei ubekvem. Pet.: 25 år gl., fra Bergens stift, f. i Lister prestegjeld, sønn av Søren Ludvigsen L. «som over 20 års tid var capellan pro persona». [Proprietær på Frønningen.]

– Ludvig, 26 juli 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Handelsinspektør i Finnmarken. Foreg.s sønn.]

Lemmich, Niels, 6 des. 1784: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Auditør.]

Lemming, Poul – fremla attest fra sorenskriver i Bamle Chr. Odderbech for 3 års tjeneste og i hans fraværelse som konstituert settedommer og skriver – 27 feb. 1741: bekvem. Pet.: f. 1712 i Koed (Jylland), sønn av Michael Jensen Juul – omtr. 17 år tjent hos dommere og regnskapsbetjenter, bl. a. hos lagmann Giert Lange i Skien, foged Joachim Schweder i Bratsberg og sist hos sorenskriver Odderbech i Bamle.

Lemvig, Børge, kirkeskriver i Bergen, examinert fraværende av lagmann Bager «som det juridiske fakultets subdelegerte ved denne akt», 11 aug. 1739: bekvem og velskikket. Pet. dat. Bergen 11 feb. 1738 om å måtte examineres absens. Han underskriver sig her Børre L. Vedlagt petitum finnes en meddelelse fra Johan Bager i Bergen, at de tilsendte 58 qvæstiones er forelagt examinanden og av ham ordentlig besvart, hvorfor han vel bør finnes «bekvem og duelig». Har tjent «trolig, fornuftig og rettskaffen» 10 år som kirkeskriver. Hans værfar kapt. Butler er i Kjøbenhavn og vil betale testimoniets omkostninger (påskrevet: 1 rdl. til notarius, 24 ß til stemplet papir samt postpengene). [Rådmann i Bergen.]

– Hans, 27 juli 1759: ei ubekvem. Pet.: fra barnsben «applicert sig» til det juridiske studium, 6 år som dreng og 1 år som fullmektig hos sorenskriver Niels Hauritz i N. Gudbrandsdalen, dernæst 7½ år fullmektig hos sorenskriver Gjert Falck i Eker, endelig 5 år fullmektig hos sorenskriver Jac. Hjelm på Lister.

Lerche, Jacob, 7 aug. 1760: bekvem. Pet.: 24 år gl., kan kun opholde sig i Kjøbenhavn 14 dager à 3 uker, da han igjen må reise hjem til det kgl. saltverk Vallø ved Tønsberg, hvor han er fullmektig. [Forvalter ved Vallø Saltverk.]

– Vincent, 31 mars 1788: bekvem. Pract. (udat): vel. [Forvalter ved Vallø Saltverk.]

Leschly, Ernst Melchior, 16 nov. 1741: bekvem. [Tollskriver i Fredrikstad.].

– Melchior Frederik, 3 nov. 1769: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Gjestgiver i Aarhus.]

Leth, Christen, 10 april 1811: bekvem. Pract. 29 april: temmelig vel. Pet.: f. i Eistrup ved Horsens, sønn av degn og skoleholder L., 1788 til Fredrikshald som skriverdreng hos tolder Leschly, 1792 skriverkarl hos sorenskriver Boll på Ringerike, derefter tjent hos forskjellige embedsmenn til han ved auditør Brandts død 1809 blev ansatt som konst. auditør ved festningen Fredriksvern.

Leth, Christian, 26 sept. 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Borgermester på Fredrikshald.]

– Hans Jentoft, 17 mars 1749: skikkelig og bekvem. Pet.: f. 15 sept. 1727 i Nordlandene, sønn av fhv. prest i Ofoten, sal. Jochum L., fra ungdommen «oplært til pennen», bl. a. tjent hos byskriver Jens Hveding i Trondhjem. [Byfoged på St. Croix.]

– Niels, 6 des. 1784: ei ubekvem. Ingen pract. [Byfoged på Molde.]

Leuch, Niels, 16 juni 1769: bekvem. Pract. 18 juli s. å.: vel. [Tollkontrolør.]

Lie, Jonas, 22 juni 1798: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. Pet.: f. 1776 i Trondhjem, sønn av prokurator, kondit. 7 år hos juridiske embedsmenn i Norge. [Overrettsprokurator i Trondhjem]

– Lars, 20 april 1796: bekvem. Pract. 3 mai s. å.: temmelig vel. [Sorenskriver i Stjørdalen.]

– Mads, 22 juni 1793: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1755 i Christiania, sønn av Anders L. og Cicilia Maria Leerberg, faren konsumpsjonsskriver til 1766, da han blev foged i Raabyggelaget, 1777 i Rakkestad (død 1782). Student 24 des. 1774, filos. 1775, derefter av mangel på midler hjem på farens kontor, efter hans død kondit. hos efterfølgeren, 1786 fullmektig på det smaalenske amtskontor. [Foged på Helgeland.]

– Niels Wisløf, 30 jan. 1796: bekvem. Pract. 5 feb. s. å.: vel. Pet.: f. 1772 på Haaland i Gran, sønn av gårdbruker s.steds, kondit, 5 år som skriverdreng hos sorenskriver Mejdell, derefter på embedskontorer (Pet. av 12 mai og 5 des. 1795, må altså ha trukket sig tilbake fra examen første gang).

Liebe, Georg Julius, 20 jan. 1808: bekvem. Pract. 22 jan. s. å.: vel. NB. F. 7 sept. 1787 i Christiania, sønn av glasshandler Abraham L. og Sørine Franck. [Hospitalsforstander i Roskilde]

de Lilltenschiold, Jacob Frantz Leonhard, fyrverker ved Norske artillerikorps, 3 mars 1763: ei ubekvem. Pet.: f. 1738 i Sorø, sønn av amtmann Thomas L., 1758 beskikket som fyrverker. [Byskriver i Randers.]

Lind, Christen, 7 sept. 1767: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Christian, 27 sept 1776: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Foged i Østerdalen.]

– Ellef, løitnant, 27 juni 1791: bekvem. Pract. 11 feb. 1792: temmelig vel. [Herredsskriver i Holstebro]

– Gunnerus Andreas, 23 jan. 1813: bekvem. Ingen pract. [Prokurator i N. Bergenhus.]

Lind, Lars Olsen, brandinspektør i Arendal og prokurator ved bytinget s.steds, examinert av byfoged Thaulow i Arendal. Aug. 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Ole Christian. 10 jan. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Samuel Andersen, 29 mai 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Foged i Stjør– og Værdalen.]

– Søren Thorsen, 27 juni 1804: bekvem. Pract. 3 juli s. å.: temmelig vel.

Lindahl, Hans Jacob, 19 mars 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Døpt 31 okt. 1763 i Larvik. Godseier, Vestervik kloster på Jylland.]

Lindemann.. Jacob Matzen, 16 okt. 1759: ei ubekvem. Pet.: 26 år gl., sønn av medicus, kondit. hos høiesterettsadvokat Mathias Brun – danske og norske lov. [Sorenskriver i Nordmøre.]

– Søren Rasmus, 22 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel.

Lohrmann, Christen, 22 mars 1771: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Londeman, Frederik, 22 juni 1792: bekvem. Pract. 2 juli s. å.: vel.

Lorentzen, Nicolai Peter, 2 mai 1785: ei ubekvem. Ingen pract.

Lund, Andreas, 2 mai 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Andreas Erichsøn – fremlagt attester fra byskriver i Kragerø Chr. Odderbech for 2 års tjeneste og fra byfoged i Larvik Laur. Fabricius for 4 års tjeneste, 7 aug. 1738: bekvem. P et.: 32 år gl. f. i Kragerø, sønn av borger Erich Anderssen L. og Birgitte Larsdt. Undahl, tjent siden sitt 13de år hos embedsmenn i Norge, de siste 6 år hos byfogden i Larvik.

– Andreas Molbech.. studiosus, 25 feb. 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel. [F. 1749 i Vang på Hedemarken, inspektør i Syd–Grønland 1789–95, død 1820.]

– Christen Petersen, 20 juni 1800: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: temmelig vel. [? Skogrider i Larviks grevskap.]

– Claus Peder, 18 mars 1747: bekvem. [Politimester i Bergen.]

– Hans Peter, 18 mars 1747: bekvem.

– Hans Sverdrup, 17 juli 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Født 1752 i Stange. Bror av A. M. Lund.]

– Hendrick, studiosus, 30 jan. 1767 i bekvem. Pract. 24 feb. s. å.: vel.

– Jens Christian, Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel.

– Jens Nicolai, 7 april 1761: bekvem.

– Johan Michael, 29 juni 1774: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Borgermester i Bergen.]

– Jonas Knudsen, 28 okt. 1813: bekvem. Pract. 6 nov. s. å.: temmelig vel.

– Lars, 21 nov. 1753: bekvem.

Lund, Michael Mathias, 24 juni 1803: bekvem. Pract. 2 juli s. å.: temmelig vel.

– Niels Jacob, 25 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel. [Sorenskriver i Guldalen.]

– Søren, 4 des. 1765: ei ubekvem. Pract. 4 april 1766: vel.

– Søren Henrik, 17 juli 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Thomas, 13 des. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overhoffrettsprokurator.]

– Ulrik Fredrik, 10 mai 1749: bekvem. (Bemerkn. i protokollen: «exped. 2 mai 1749. Atter exped. den 17 Martij 1752, som det forrige foregaves at være brændt ved seeniste Jldebrand i Bergen». Pet.: f. 1725 på Strømsø, sønn av byfoged, tjent ca. 11 år på greven av Danneskjold Laurvigs kontor og siden ½ år hos høiesterettsprokurator Lowson for «at bli noget øvet i praxin», har nu «obtineret en lidt profitablere condition hos en forvalter i Norge». [Prokurator i Aalborg.]

Lunde, Johan Peter, 22 jan. 1813: bekvem. Pract. 1 feb. s. å.: temmelig vel.

– Nicolai Andreas, juris studiosus, 21 nov. 1736: i alle måter velskikket.

Luytkis, 1 juni 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Eiler Hagerup L., student 1764 fra Trondhjem.]

– Hans Hagerup, 25 jan. 1790: bekvem.

Lybertz, Isach, 26 april 1799: bekvem. Pract. 3 mai s. å.: temmelig vel. Pet: f. 176 l i Drammen, faren død som «taxadeur» ved Drammen tollsted 1772. Kondit. 5 år som skriver hos sorenskriver Heyerdahl, derefter hos sorenskriver Stockfleth som fullmektig 3 år. Kom til Kjøbenhavn 1783 og «arbeidet i det juridiske», men måtte på grunn av omstendigheter anta post på Grønland som assistent – «i dette land forblev jeg i 8 år, men formedelst benbrudd blev jeg ubrukbar i handelens tjeneste, og utstod grusomme pinsler, ti jeg var uten læge». Efter tilbakekomst til Kjøbenhavn 1794 har han ernært sig kummerlig, hvortil bidrog den store ildebrand 1795, som berøvet ham hans «lille formue». 1 år kondit. hos Grønl. handels 1ste administrator justisråd Frisch, derefter ekstraskriver på Kjøbenhavns amtstue – nu efter bestått examen antatt som første fullmektig hos sorenskriver Kildal på Søndmøre. [F. 1762, assistent og overassistent på Grønland 1785–93, død 1824 i Christiansund som prokurator efter bl. a. å. ha vært konst. sorenskriver på Nordmøre.]

Lyche, Johan Nicolai, 23 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged i Drammen.]

Lyders, F. L. A., 18 feb. 1773: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Lyng, Christopher Henckel, 3 juli 1795: bekvem. Pract. 10 juli s. å.: vel. Pet: f. 1771 på Kongsberg, sønn av pens. overstiger Lars L. Bestemt til å lære bergverksvidenskapene, men da faren i bergverkets tjeneste led betydelige skader, kunde utdannelsen ikke bekostes. 1786 i tjeneste hos overbergamtskriver Riegels, 1790 fullmektig. [Overhoffrettsprokurator.]

Lyng, Marcus Sodeman, 3 juli 1789: bekvem. [Foged i Raabyggelaget.]

– Rasmus, 21 jan. 1801: bekvem. Ingen pract. [Student 1789 fra Trondhjem.]

Lyster, Clemens Mathias, 9 feb. 1762: bekvem. Pet.: – «losjerende i Larsleis–Stræde hos monsr. Rosenkilde, hvor et tre står utenfor huset». Danske og norske lovkyndighet.

– Ebbe Olaus, 21 mars 1738: bekvem. [Student 1734 fra Trondhjem.]

Løwold, Oluf, 5 april 1781: bekvem. Ingen pract. [Byfoged i Stavanger.]

Madelung, Johan Georg, 28 april 1790: bekvem. [Født 1761 på Kongsberg.]

Malling, Christen, 11 april 1802: ei ubekvem. Ingen pract. [? Kontrolør i Christiania.]

Mandal, Friderich Grüner, 13 mars 1772: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Prokurator i Elverum.]

Mandix, Jørgen, 11 sept. 1779: ei ubekvem. Ingen pract. [Cand. juris 1782. Høiesterettsassessor.]

Marstrand, Peder Schnitler, 1 aug. 1781: bekvem. Pract. (udat.).: vel. [Sorenskriver i Ryfylke.]

Mechlenborg, Johan Hansteen, 26 okt. 1814: bekvem. Ingen pract.

– Richard Nicolai, 15 juli 1755: nogenledes bekvem. Pet.: stedse anvendt sin tid «ved pennen i Norge», sist kondit. hos sorenskriver Pet. Rosted i Inderøen. [Megler i Christiansund.]

Meelbye, Jacob, 11 aug. 1777: ei ubekvem. Ingen pract.

Meinich, Jens Christian, 26 april 1813: bekvem. Pract. 1 mai s. å.: vel. [Foged i Land.]

Mejdell, Johan Ernst, 26 juni 1798: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. Pet.: f. 14 april 1773 i Lands prestegjeld, 1788 blev faren sorenskriver på Hadeland, siden da arbeidet på dennes kontor. [Sorenskriver i Ringerike.]

– Stephan Barclay, 24 april 1772: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Sorenskriver i Hadeland og Land.]

Mejer, Hans Wilhelm, 29 juni 1799: bekvem. Pract. 27 juli s. å.: vel. Pet.: f. 29 aug. 1772 på Ullestad på Voss, sønn av daværende res.kap. Edvard M. og Anna Marie Mejer; 1786 med foreldrene til Nordalen, 1793 skriverkarl hos assessor Forman i Bergen. [Foged på Færøene.]

Messel, John Andreas, 22 des. 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Postmester i Christiania] .

Meyer, Christian Friderich, 3 mars 1763: bekvem. Pet.: f. I Norge, kondit. som skriver hos fogden Rested. [Overhoffrettsprokurator.]

Michelsen, Friderich Christian, 13 sept. 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Midelfart, Olaus, 29 okt. 1796: bekvem. Ingen pract. [Død 1800 i Kb.havn. Prestesønn av Bynesset.]

Miltzau, Arndt Tønnesen, 13 mars 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Prestesønn av Kragerø.]

Moe, Hans, 30 okt. 1790: bekvem. [Stiftamtsskriver i Trondhjem.]

– Lars Brinck, 13 mars 1772: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Student 1770. Cand. theol. 1778, kapellan i Østre Moland.]

Monrad, Christian Wilhelm, 5 mai I 747: ei ubekvem. Pet.: 28 år gl. f. i Gjerpen, sønn av avdøde sogneprest David M., oplært hos sin svoger prokurator Lange i Skien, 1736 i tjeneste hos renteskriver Balle i Kjøbenhavn, 1740 atter til prokurator Lange og senere til bergamtskriver Wildhagen på Kongsberg.

– David, 13 mai 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Generalpostdirektør.]

Montagne, Gerhard Wilhelm, 13 mars 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Rådmannssønn av Bergen. Birkedommer på Fejø.]

Moss, Friderich Christian, 26 okt. 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator. Kancelliassessor.]

Motzfeldt, Peter, 19 april 1794: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel. Pet.: kondit. 10 år hos sorenskriver Bull i Ryfylke, manuducert i Kjøbenhavn av cand. jur. Peter Hanning Hammer. [Hans egentlige navn var Peter Hanning (sønn av oberstløitnant Lorentz Marcus H. og Marie Sophie Motzfeldt). F. 1774 i Skogn, assistent, kjøbmann og inspektør på Nord–Grønland, død 1835.]

Muldrup, Henrich, 2 des. 1755: nogenledes bekvem.

Munch, Bartholomæus Fædder, 29 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. (Justisskriver i Overhoffretten.]

– Edvard, tollskriver, 30 april 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overhoffrettsprokurator. Tollinspektør i Christiansand.]

– Hans Jørgen, 14 nov. 1747: bekvem. Pet.: 23 år gl., først på Hitterdals prestegård, efter farens død 14 år gl. i huset hos sin fetter sorenskriver Eggert Stockfleth i Rakkestad, senere i tjeneste hos overinspektør i Jarlsberg grevskap kapt. Hagemann.

Munthe, Jens, 23 okt. 1812: bekvem. Pract. 7 nov. s. å.: vel. [Sorenskriver i Øvre Telemarken.]

Müller, Johan Collett, 1 april 1775: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Nordre Jarlsberg. Overinspektør.]

– Morten, studiosus, 12 juli 1743: bekvem og velskikket. Pet. sønn av major Antonius M. og Anna Collett i Christiania, student 1739, filos. 1740. [Sorenskriver i Nordre Jarlsberg.]

– Morten.. 29 juni 1812: bekvem. Pract. 9 juli s. å.: vel. [Foged i Stjør– og Værdalen.]

– Nicolai, 16 juli 1785: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Søren, 3 feb. 1797: ei ubekvem. Ingen pract.

Münster, Christian Sommerfeldt Nærnst, 30 okt. 1801: bekvem. Ingen pract. [Bergmester. Direktør for kobberverk i Holsten.]

V. Myhlenphort, Jacob Friderich, 22 des. 1764: ei ubekvem (rejicert 15 sept. s. å.). Pet.: uten oplysn.; danske og norske lov. [Født 1743 i Trondhjem.]

– Marcus Nissen, 14 nov. 1785: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Assistent og kjøbmann på Nord–Grønland. Inspektør i Godthaab.]

Myhre, Ditlev, 21 nov. 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator.]

Møglestue, Niels Christian, 22 juni 1792: bekvem. Pract. 2 juni s. å.: vel. Pet.: f. 1769 i Valle i Setesdal, sønn av senere sogneprest i Tinn Rasmus M. Kondit. hos justisbetjenter i Norge.. [Kontrollør ved Zahlkassen.]

à Møinichen, Henrik, 21 sept. 1736: velskikket. [Født i Bergen. Byfoged i Helsingør.]

– Paulus Geelmuyden, 28 juni 1790: ei ubekvem. [Auktionsfullmektig i Bergen.]

– Peder Bredal – konstituert av avdøde justisråd og lagmann Th. Bredal som lagtingsskriver ved lagdømmet i Nordlandene og Finnmarken, dat. 17 feb. 1731 – og siden av stattholder Rantzau 12 jan. 1737 konstituert som lagmannens vikar i hans fraværelse – samt attester fra Bredals enke og hennes lagverge, justisråd Krog for godt forhold, 12 sept. 1739: bekvem og velskikket. [Byfoged i Trondhjem.]

– Thomas Henrich, 27 juni 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Søndre Gudbrandsdalen.]

Mølbach, Christian, 18 feb. 1791: bekvem. [Kjøbmann i Egersund. Eidsvoldsmann.]

– Gottfried Payecken, 20 april 1805: bekvem. Pract. 30 april s. å.: temmelig vel. Pet.: f. 1781 (23¾ år gl.) i Christiansand, sønn av kjøbmann Knud Sørensen M. (død 1801) og Annechen Merckel, kondit. 5–6 år hos sorenskriver Thrap i Egersund, kom til Kjøbenhavn 28 juni 1804. [Prokurator.]

Møller, Christian Andreas, 29 jan. 1800: bekvem. Pract. 6 feb. s. å.: temmelig vel.

– Ditlev, 5 april 1781: bekvem. Ingen pract.

– Edvard Christian.. 27 sept. 1771: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. NB. konst. prokurator adskillige steder i Norge (Supplik.prot. 1772).

– Hans, 25 juni 1804: bekvem. Pract. 3 juli s. å.. vel. [Sorenskriver i Romsdalen.]

– Hans Christian, 8 febr. 1797: bekvem. Pract. 13 febr. s. å.: temmelig vel.

– Jacob Nielsen, 6 sept. 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.. [Overrettsprokurator.]

– Johan Jansen. Pet.: dat. Bergen 22 des. 1761: beskikket til birkedommer i «Svanøe Birk» i avdøde Jac. Ravns sted, men de ringe innkomster.. knapt 100 rdl. årlig, og den lange og besværlige reise gjør det meget vanskelig å ta eksamen i Kjøbenhavn, ber derfor om å måtte eksamineres fraværende – har tidligere opholdt sig en del år ved Universitetet. Finnes ikke i eksamensprot.

Møller, Knud, 2 april 1750: ei ubekvem. Pract.: lovlig. Pet.: Født i Larvik, sønn av kjøbmann Andr. M., tjent 8 år hos byskriver Schultz i Ribe, nu fullmektig hos borgrettspresident assessor van Hauen.

– Niels, 4 juni 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Niels, 31 jan. 1795: bekvem. Ingen pract. Pet.: uten oplysninger.

– Ole Nielsen, 21 jan. 1801: bekvem. Pract. 7 febr. s. å.: vel. [Overrettsprokurator.]

– Peder, 15 aug. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Peder Bagge, 12 okt. 1805: bekvem. Pract. 30 okt. s. å.: vel.

– Peter Nicolai, 17 okt. 1810: bekvem (20 okt. 1809: avvist). Ingen pract.

– Rasmus, 9 okt. 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Rasmus, 24 des. 1812: ei ubekvem.Pract. 7 jan. 1813: temmelig vel.

– Søren Rasmussen, 9 juni 1759: ei ubekvem. Pet.: uten oplysninger. Danske og norske lov.

– Thomas Nielsen, 19 okt. 1799: bekvem. Pract. 26 okt. s. å.: vel. Pet.: f. 10 des. 1777 i Kragerø, sønn av kjøbmann Niels B. M. (død 1786) og Lovise C. M., gjengift med kjøbmann Heuch. 1789 i Nyborg skole, student 1796 med laud., derefter hjemkalt til Norge for å lære handelen.

Møllmann, Theodorus, studiosus, 5 mai 1747: bekvem. [Død 1772 på Røros.]

Mørch, Rasmus, 24 okt. 1738: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: øvet i danske, norske og naturens lov – for å «gjøre sig habil til en justisbetjening».

 

Forrige | Neste

 

 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005