| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Jurister 1736-1814

Sist ajourført:
16.05.2005

 

 

EXAMINATI JURIS 1736-1814

N - R

 

Nannestad, Lars, 21 nov. 1778: ei ubekvem. Ingen pract. [F. 1757–. Veier på St. Thomas.]

Nansen, Ancher Anthoni, 12. des. 1761: bekvem. Pet.: født 1729, sønn av avd. landsdommer N. på Bornholm – beskikket til sorenskriver. [Sorenskriver i Ytre Sogn.]

Naschau, Tobias, 9 des. 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Naur, Andreas, 8 april 1768: ei ubekvem. Ingen pract.

Nerdrum, Christian, 19 jan. 1810: bekvem. Pract. 27 jan. s. å.: vel.

Nergaard, Ole, 25 juni 1803: ei ubekvem. Pract. 2 juli s. å.: temmelig vel.

Nernst, Christian. Pet.: dat. 29 mai 1758: født på Toten, sønn av kanselliråd Caspar N., stud. 1754 fra Chria., filos. 1755. Finnes ikke i eksamensprot.

Neumann, Iver, 29 juli 1762: ei aldeles ubekvem. Pet.: akter innen kort tid å reise til Norge – øvet i norske lovkyndighet –. [1739–1829. Eier av Odals verk. Bergråd.]

Nicolaisen, Henning, 27 sept. 1771: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Nideros, Otto, fullmektig hos stiftamtmann Hagerup og konstituert til foged Christiansand – eksaminert av rådmann Femmer sammesteds. Mai 1771: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Borgermester i Christiansand.]

Nielsen, Botel, 22 okt. 1804: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel. [Embedsmann i Jarlsberg (?).]

– Henrik, 5 mai 1778: bekvem. Ingen pract.

– Johan Carl Penne, 13 april 1812: bekvem (15 okt. 1811: ei ubekvem). Ingen pract. Pet.: født 1794 i Østerrisør, sønn av kjøbmann Lars N. og Agnete Lovise Penne (dt. av avd. i doktor Penne dersteds), 1805–1809 i Schouboes institutt i Kbh.

– Johan Roland, kopist i finanskassens direktorat. 19 juni 1813: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel.

– Lars, 27 april 1796: bekvem. Pract. 3 mai s. å.: temmelig vel.

– Lorentz, 6 juli 1791: bekvem. Pract. 15 juli s. å.: temmelig vel.

– Niels Christian, 4 nov. 1795 bekvem. Pract. 10 nov. s. å.: vel. Pet.: 22 år gl., født Hjørring, adsk. år kondit. «ved et herregods» i Nørrejylland og derefter omtr. 5 år – de siste 3 som fullmkt. – hos sorenskriver Dessen i Jarlsberg. [Overrettsprokurator. Overbirkedommer.]

Niemann, Jacob Jersin (– norske lov –). 14 april 1747: bekvem.

– Morten, studiosus, 20 des. 1740: temmelig bekvem. Pet.: født 3 mars 1718 i Fredrikstad, sønn av borgermester [Lars N.]. 1734 i Helsingørs skole, stud. 1738, filos. 1739. [Kontrollør ved Fredrikstad tollsted.]

Nissen, Martinus, 17 nov. 1763: ei aldeles ubekvem. Pet.: født i Trondhjem, sønn av avd. kjøbmann Niels N., stud. Trhj. juni 1762, filos. mai 1763. Nu skal skiftet efter faren sluttes, hvorfor han gjerne skal hjem, ber derfor om snarlig eksaminasjon. [Overrettsprokurator. Rådmann i Trondhjem.]

– Nicolai Christian, 24 okt. 1792: bekvem. Ingen pract. Pet.: sønn av major ved arveprins Fredriks regiment, Carl N.

– Nis, 19 okt. 1810: bekvem. Pract. 1 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: 29 år gl., født Hillerupholm ved Ribe, sønn av Niels N. og Bodel, kondit. 13 år hos embedsmenn, de siste 7 i Norge; 3½ år manudusert av sekretær i Chr.sands overrett, cand. theol. og jur. M. Langberg, samt av sin daværende prinsipal, prokur. O. E. Sørensen. [Overrettsprokurator.]

– Niss Jens Jørgen, 3 nov. 1795: bekvem. Pract. 10. nov. s. å.: vel. Pet.: født 27 aug. 1776 i Kamdrup (Jylland), sønn av herredsfoged Claus N. og Dorthea Maria Raft.

– Ulrich Fridrich, 1 mai 1784: bekvem. Ingen pract.

Norbye, Mathias, 10 april 1811: bekvem. Pract. 29 april s. å.: vel. Pet.: født 17 okt. 1772 i Fredrikshald, 1791 på sorenskr. Horns kontor, 1798 til sorenskr. Budde i Solør, fra 1800 som fullmkt. 1807 til Kbh., men krigsurolighetene tvang ham tilbake til sin forrige post til aug. 1810, da han påny kom til Kbh. for å ta eksamen.

Normann, Jens, 28 des. 1752: ei ubekvem. Pet.: 37 år gl., sønn av avd. overvisitør over Moss sogn og Krogstads tollsted, har vært prokurator i 13 år, adsk. ganger kst. byfoged og settedommer i Chria., nu beskikket til byskriver i Fredrikshald.

Nors, Lucas, 4 juli 1767: bekvem. Pract. 10 juli s. å.: vel. [Sorenskriver i Bamble.]

Nyrop, Johannes [Hans] Andreas, 7 jan. 1773: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Skriver på forskjellige embedskontorer i Norge og Danmark. Død på reisen til de danske kolonier i Afrika.]

Nyrup, Bendix, studiosus, 27 sept. 1748: bekvem. Pet.: født 7 des. 1719 i Nyborg, sønn av senere biskop i Chr.sand, Christopher N. Stud. 1737 fra Chr.sand. [Overstadsmåler og vraker i Bergen.]

Olafsen, Oluf Christian, 13 sept. 1783: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Olsen, Hans Adolf, 24 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel.

– Lauritz, 29 sept. 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens, 15 april 1780: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Niels, 15 april 1780: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

– Peder, 25 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel.

Olufsøn, Hans, 25 sept. 1754: ei ubekvem. Pet.: uten oplysn. – danske og norske lov –.

Omsen, Christopher Frimann, 13 nov. 1789: ei ubekvem. [Høiesterettsassessor.] Cand. jur. 1791.

Omsted, Hans, 20 april 1793: ei ubekvem. Pract. 30 april s. å.: temmelig vel. Pet.: født 1772, Bragernes, sønn av handelsmann Gabriel O., oplært på farens kontor – nu undervist av i d’hrr. Halck og Wilster.

Oppen, Oluf, 16 nov. 1789: bekvem.

Ording, Realf Bøysen, 24 okt. 1792: bekvem. Pract. 30 okt. s. å.: vel. Pet.: født 1771 i Skien, sønn av kjøbmann. Da farens død gjorde hans «handelsutsikter» sværere gav han sig i kast med jus; volontør på embedskontor i Norge.

Ostenfeldt, Peter, 13 mai 1762: ei aldeles ubekvem. Pet.: kondit. «sin meste livstid» hos civile betjenter i Norge, nu i tjen. hos ..renteskriver Urberg har løfte av grev Danneskiold Laurwig om å bli antatt som prokurator på Laurvigs grevskap.

– Povel Moth, 26 jan. 1807: ei ubekvem. Pract. 31 jan. s. å.: vel.

– ThomasThadberg,6 sept. 1784: bekvem. Pract.(udat.): temmelig vel.

Osterhaus, Nicolai Diderich, 23 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Ottesen, Diderik Zacharias Severin, 28 okt. 1813: bekvem. Pract. 4 nov. s. å.: temmelig vel.

– Peter, 29 juni 1801: ei ubekvem. Pract. 7 juli s. å.: vel. [Cand. jur. 1807. Sorenskriver, overrettsassessor, amtmann.]

Outzen, Niels, 12 febr. 1781: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Palludan, Hans, 21 febr. 1786: bekvem. Ingen pract. [Cand. jur. 1806. Foged i Nedre Telemark og Bamble.]

– Rasmus, 26 juni 1798: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. Pet.: født 24 juni 1775 i Oddernes, sønn av sognepr. Theodorus Berman Meldal (død 1787) og Nicoline Palludan. Efter farens død adoptert av sin morbror, sognepr. Fred. Holmsted P. i Strøby; kondit. hos høiesterettsadv. Wilster.

Paulsen, Nicolay Wendelboe, 11 juli 1746: ei ubekvem. Pract.: lovlig. Pet.: født 1726 i Skien, sønn av nuværende sorenskr. på Jæren, Niels P. Faren ønsker ham, sin eldste sønn, «til samme embede applisert», har fra mars 1741 øvet sig på farens kontor.

– Peter, 1 mai 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Paus, Hans, borger og innvåner i Kjøbenhavn, av sine smukke skrifter vel bekjent. 26 juli 1753: ganske vel bekvem. Pet.: født 26 jan. 1710 i Finnmark, sønn av prost Ludvig Chr. P. For 17 år siden lagt sig efter jus, dog mest «til eget forsvar i påkommende tilfelle», da han allerede dengang var ved handelen. Kjøbmann i Kbh. 12 år, men har nu «lidt forringelse i sine midler – ved adskillige fatale hendelser» – og har derfor nu søkt sorenskriverembedet i Finnmark og fått det mot å ta eksamen.

– Hans Pedersen, 11 sept. 1745: bekvem.

Pay, Peter Vogt, 30 jan. 1767: ei aldeles ubekvem. Pract. 13 febr. s. å.: skikkelig. Pet. (dat. 10 juni 1765): født 1746 i Drammen, sønn av kjøbmann Halvor Hansen P. og Marie Sophie Heltzen. Efter farens død holdt frem til studeringer av sin farbror sr. Gabriel Smith, student 26 mars 1765, nu av farbroren og venner i Norge tilskrevet at han «straks skal gjøre sig ferdig».

Pedersen, Fridrich Christian, 29 jan. 1800: bekvem. Pract. 6 febr. s. å..: vel.

– Hercules Weyer. 12 sept. 1738: ganske bekvem og velskikket. [Sorenskriver i Jæren og Dalerne.]

– Peter Christian, 6 des. 1784: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Petersen, Børge Christian, 11 april 1812: bekvem. Pract. 27 april s. å.: temmelig vel.

– Christen, 28 juni 1790: ei ubekvem.

– Christian Ludvig, 9 okt. 1791; ei ubekvem. Pract. 29 okt. s. å.: temmelig vel.

– Friedrich Willars, 29 juni 1796: bekvem. Ingen pract.

– Froder, 2 des. 1775: bekvem. Ingen pract.

– Hans Christian, 22 juli 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Jacob, 18 juni 1813: bekvem. Pract. 6 nov. 1813 og 30 april 1814: temmelig vel.

– Jens, beskikket til birkedommer ved Svanø birk i Norge, eksaminert av sorenskriver Ahrentz på Dale gård i Sundfjord sept. 1770: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Petersen, Johan Christian, 21 jan. 1769: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Johan Peter, 23 okt. 1793: bekvem. Pract. 2 nov. s. å.: vel. Pet.: født 1773 i Trondhjem, sønn av nuvær. konsumpsjonsskriver P. i Chria., opøvet i kontorforretninger i sitt fødeland Norge.

– Johann Krog, 26 sept. 1781: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jonas Rasmus, studiosus, 16 juli 1768: ei ubekvem. Ingen pract. [Amtmann i Nordre Bergenhus.]

– Jørgen, 30 april 1773: ei aldeles ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Nicolai, 22 juli 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Peter Alex, 27 okt. 1812: ei ubekvem. Ingen pract.

– Peter Herman, 28 okt. 1801: bekvem. Pract. 6 nov. s. å.: vel. [Foged i Namdalen.]

– Rudolph, 29 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

Pihl, Lars, 16 des. 1783: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Plathe, Fridrich Christian Otto, 14 nov. 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Plesner, Bendix, 5 mai 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: vel. Pet.: født 1769 i Skien, sønn av borger Bendix P., kondit. hos justisbetjenter i Norge. [Foged i Namdal, derefter i Nedre TeJemark og Bamble.]

Pleyen, Henrich, 8 jan. 1782: ei ubekvem. Ingen pract.

Pløyen, Niels, 30 april 1773: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Pahlmann, Hendrich, 12 april 1756: bekvem. Pet.: uten oplysn. – danske og norske lov –.

Poppe, Christopher Ludvig, 27 april 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: vel. Pet.: født 1764, Kongsberg, sønn av bergamtsassessor Friderich Wilhelm P. (død 1769). Kondit. 10–11 år hos foged Thornsohn og sorenskr. Lange i Telemarken. [Overrettsprokurator.]

Poulsen, Fredrik, 22 okt. 1814: bekvem. Pract 3 nov. s. å.: vel.

– Friderich, 1 febr. 1792: ei ubekvem. Ingen pract.

– Henrich Jørgen, 17 okt. 1747: bekvem.

– Peter, 11 juni 1748: bekvem. Pract.: skikkelig. Pet.: født 1719 i Kragerø, sønn av kjøbmann.

Poulsøn, Nicolai Adler, 22 des. 1752: bekvem. [Kragerø.]

Povelsen, Nicolay Wendelboe (– norske lov –), 11 juli 1746: ei ubekvem.

Prahl, Bendix, 22 juni 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens Christian, 30 aug. 1769: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Pram, Jacob. Pet. dat. Moss 8 juli 1758: 18 år «famulert» hårdt i regnskapssaker og i de til dommerembeder henhørende forretninger, nu beskikket til tolder og konsumpsjonsskriver på Moss og konstituert til i assessor Mathiesens sted å beobagte Moss sorenskriveris forretn. Ansøker om å måtte eksamineres fraværende. Finnes ikke i eksamensprot.

Prebend, Preven Hansen, 12 des. 1761: bekvem. Pet.: kondit. 8 år hos sorenskr. Garmann i Norge – danske og norske lov–. [Prokurator i Stavanger.]

Preuss, Edvard Fndench – fremla attest fra Bergens snftsbefalingsmann Ulr. Kaas, av 24 mai 1738 for 6 ars tjeneste som skriverkarl, og fra stiftamtssknver Wilh. Hansen for tjeneste på 3dje år. 8 april 1741: ei ubekverm. Pet.: 31 år gl., født i Stavanger, sønn av fhv. foged på Jæren, Nicolay Lorentz P., og Anna Rasch (datter av avg. borgermester Jens R. i Chr.sand) – kondit. adsk. embedsmenn i Norge.

– Hans [Jacob], studiosus, 16 juli 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i T.hjems stift. Herredsfoged i Kjær og Hvetbo (Jylland).]

– Johan Caspar, 13 okt 1810: bekvem. Pract. 1 nov. s. å.. vel. Pet.: født 3 nov. 1786, Kongsberg, sønn av kgl. hytteskriver Johan Caspar P. (død nogen dager før hans fødsel), 1799 på byfoged Søwolds kontor i Stavanger, 1803 fullmektig, 1807 i i samme stilling hos byfoged, kapt. Scheel i Fredrikstad.

Prom, Povel Albert, 29 april 1795: ei ubekvem. Pract. 4 mai s. å.: temmelig vel. Pet.: 39 år gl., sønn av lengst avdøde byfoged på Moss, siden 17 år skriver og fullmektig hos adsk. kgl. embedsmenn – byskrivere på Fredrikshald, kongens fogder i Moss og Nordhordlens fogderier, skifteretten, på St. Croix som kopist og til sist kontorist hos stiftamtmann grev Knuth.

– Søren Christian, 2 juli 1795: bekvem. Pract. 10 juli s. å.: vel. Pet.: 28 år gl., sønn av avd. byfoged P. på Moss, adsk. år fullmektig hos sin morbror, sorenskr. i Follo, Jens Bærøe (død 1792).

Prytz, Lars, 22 juni 1805: bekvem. Pract. 1 juli s. å.: vel. Pet.: født 2 jan. 1768, Røros, sønn av bergmann Elias P. og Marith Larsdtr. Fra sitt 15 år kondit. hos betjenter ved Røros kobberverk, 1790–1796 anvendt «til anfaring som kadett ved verkets gruber og underliggende smeltehytter». Derefter 2½ år fullmektig hos foged Arnkiel i Salten og 5½ i samme stilling hos amtmann Hegge i Nordlandene. [Foged i Vesterålen.]

Prætzmann, Christian, 4 des. 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Qvigstad, Knud, 20 jan. 1809: bekvem. Pract. 1 febr. s. å.: vel. Pet.: født 4 febr. 1785 på gården Qvigstad i Fron, sønn av lensmann Engebret Q., 1798 i tjen. hos sorenskr. Heyerdahl i Sør–Gudbrandsdal, 5 år som dreng, 2 år som fullmektig. 1805 fullmektig hos sorenskr. Lauritz Weidemann på Toten, arvet 1807 sin odelsgård Qvigstad. [Foged i Nedre Romerike.]

Qvist, Niels Hansen, 30 april 1791: ei ubekvem.

– Oluf Bernt, 30 okt. 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Qvistgaard, Jens, 16 okt. 1805: ei ubekvem. Ingen pract.

Raaness, Jochum. Pet. dat. Tiøttøe på Helgeland i Nordlands amt 1 mai I 759: ansøker om å måtte eksamineres fraværende på grunn av «uformuenhet til så stor bekostning som til en reise fra dette ytterlige sted i Norge til Kjøbenhavn». Foreslår som eksaminator sorenskr. Jens Lessøe. Finnes ikke i eksamensprot.

Rachløw, Andreas Tandrup, 28 juli 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.); vel.

Rambech, Andreas, sorenskriver i Orkdal, 15 april 1793: bekvem. Pract. 27 april s. å.: vel. Pet.: født 1767 «på bergplassen Qvikne i Akershus stift». Kondit. 10 år som skriver og fullmektig hos sorenskr. Krog.

Ramm, Hans, 21 juni 1811: bekvem (19 jan. s. å.: ei ubekvem). Pract.5 juli 1811, 9 juli og 7 nov. 1812: temmelig vel. Pet. dat. 16 okt. 1810: 21 år gl., født i Norge, sønn av løitn. og skoginsp. ved Røros kobberverk, kondit. hos sorenskr. Kiønig i Østerdalen, til hvem han atter skal som fullmektig. – Nytt pet. dat. 16 mai 1811: – har «for ikke å lide mangel i disse kostbare tider» gått på kontor hos justisrd. Wivet, mens han leste om.

Ramshardt, Hans, 16 des. 1766: bekvem. Pract. jan. 1767: vel.

Ramshart, Cort Caspar, 3 april 1762: bekvem. Pet.: 1758 tatt theol. attestas. Siden lært dansk og norsk lovkyndighet, skal snart forlate Kbh. uten å vite om der nogensinne blir leilighet å komme igjen, vil derfor gjeme eksamineres – «ifall der måtte forunnes mig engang i tiden en justis betjening». [Stud. Trhj. 1755 (Moes personalhist. tidsskr. II, 320). Sorenskriver i Finnmark og Øvre Telemark.]

– Mathias Peter, 5 juli 1760: bekvem. Pet.: 21 febr. d. å. beskikket til sekretær i danske kanselli – danske og norske lov –.

Ramus, Christian, 8 april 1768: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Randulf, Johan, 22 april 1800: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel.

Randulff, Elling, 29 april 1791: ei ubekvem.

Rasch, Andreas Fuglsang, 27 juli 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Jacob, 1 juni 1770: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Johannes, 30 mars 1778: bekvem. Ingen pract. ).

– P. Pet. dat. Bergen 19 sept. og 14 okt. 1759: har løfte om å bli prokur. i Bergens by og stift (vedlagt attest fra stiftamtmann Cicignon), ansøker om å bli eksaminert fraværende, foreslår som eksaminator borgermester Claus Peter Lund. Finnes ikke i eksamensprot.

Rasmussen, Peder, 23 juni 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Reesen, Povel, 8 des. 1741: bekvem og skikket. Pet.: født Skyum (Thy), opfødt i Thisted hos sin farbror, avd. Niels Povelsen, kondit. hos forskj., sist 14 år på Nørtorp hovedgård – norske lov –.

Reich, Jonas, 15 april 1794: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel. Pet.: født 1769 Kbh., sønn av gullsmed (død 1782), kondit. 3 år på høiesterettsadv. Rosenstand Goiskes kontor. [Overrettsprokurator Sønnenfjelds.]

Reinholdt, Theodorus Børge, 16 des. 1766: ei ubekvem. Pract. 20 jan. 1767: vel.

Rejersen, Hans Schumacher, 13 juni 1775: bekvem. Ingen pract.

Rennard, Ludvig, kalt til birkedommer over Svanø birk – eksaminert av rådmann Bager i Bergen. 10 mars 1774: bekvem (til det embede han er kalt til). Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Sunnfjord.]

Resch, Erasmus Sigismund. Pet. dat. Chria. 20 des. 1760: beskikket til sorenskr. Stjørdal–Selbo, ber om å måtte eksamineres «ved en av justisbetjeningen her på stedet» – det vil «falle bekostelig» å reise ned til Kbh., og det er ham dessuten pålagt snarest å tiltre embedet. Finnes ikke i eksamensprot.

– Georg Friderich, 19 okt. 1799: ei ubekvem. Pract. 26 okt. s. å.: temmelig vel. Pet.: født 24 aug. 1777 i Trhj. stift, sønn av avd. sorenskr. Erasmus R. og Kirsten Brinck, kondit. siden sitt 12 år og sist fullmektig hos sorenskr. Holst i Nordlandene. [Foged i Senjen.]

Rested, Friderich, 20 juli 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Niels, 24 des. 1774: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator. Borgermester og byfoged i Korsør.]

Reutz, Peder, beskikket til prokurator i Bergens stift, eksaminert av stiftamtmann Scheel. April 1768: vel og bekvem. [Overrettsprokurator.]

Richter, Søren Lauritz, 4 juni 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Ridder, Niels Krefting, 23 april 1804: bekvem. Pract. 28 april s. å.: temmelig vel.

Riegels, Hans Bendix, 11 mai 1787: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Overrettsprokurator Sønnenfjelds. Postekspresse og fører av Sølvposten (Kongsberg).]

Riis, Johan Friderich, beskikket til byfoged i Fredrikshald, 6 aug. 1744: bekvem. Pet.: født 25 des. 1714, Hedemarken, sønn av prost og sognepr. Ringsaker, mag. Povel R. – stud. Chria. 1734.

– Olaus, 28 des. 1771: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Ring, Knnd, 3 aug. 1742: bekvem. Pet.: 25 år gl., født «Opsloe eller Gammelbyen utenfor Kristiania», sønn av sorenskr. Nicolay R. og Anna Catharina Sverdrup, 3 år kondit. hos avd. sorenskr. Hans Winsnes i Solør, derefter 5 år fullmektig hos sin far.

– Michael Valentin, 25 mars 1779: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator i Kjøbenhavn.]

– Nicolay (– norske lov –), 19 okt. 1741: bekvem og velskikket. Pet.: født 1715 i Chria., sønn av sorenskr. Nicolay R. og Anna Catharina Sverdrup, stud. Chria. 1737.

– Søren, 29 des. 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Rist, Henrich Homemann, 14 april 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Johan Peder, 19 april 1794: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: temmelig vel. Pet.: født 1769 i Nordlandene, sønn av lagmann Peder R. og Hanne Hornemann, stud. Trhj. 1788 med haud, 1790 op til Norge, 1792 tilbake til universitetet. [Overrettsprokurator.]

Rist, Peder, 22 des. 1739: bekvem og velskikket. Pet.: født i Salten, sønn av res. kap. Knud R. og Helene Catharine Moltzau, nu gift med farens successor. Fra ungd. kondit. «ved pennen», både på tysk kontor hos insp. Samuel Memmert på godset Lindewith i Holsten og som skibsskriver ved oplagsflåten, nu hos viceadmiral v. Suhm.

Robsahm, Erich Lange, 22 april 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Regimentskvartermester.]

Rodsted, Hans Jensen, 22 april 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Rodtvitt, Lorentz Jacob, 20 april 1808: bekvem. Pract. 4 febr. 1819: vel.

Roede, Lars, 1 mai 1784: ei ubekvem. Ingen pract.

Rosenstand–Goiske, Peder, 23 okt. 1775: bekvem. Ingen pract. [Høiesterettsprokurator. Lagmann i Christiania.]

Rosenvinge, Eilert Hagerup, 26 okt. 1764: bekvem. Pract. 20 aug. 1767: vel. Pet.: – opholdt sig 2 år i Kbh. og studert danske og norske lovkyndighet –. [Sorenskriver i Salten.]

– Thomas, 29 des. 1762: ei aldeles ubekvem. Pet.: 24 år gl., stud. Trhj. for tre år siden (finnes ikke i Moes personalhist. tidsskr. II, 322), er ved sin fars «absolutte vilje nødsaget å innstille sig i Trondhjem til 25 jan. førstkommende».

Rossing, Jens Andreas, 18 april 1814: bekvem. Pract. 29 april s. å.: temmelig vel.

Rosted, Bertel Michael, 30 juli 1753: ei ubekvem. Pet.: anvendt all sin tid «ved pennen» – danske og norske lov og forordninger –.

– Jacob, 12 april 1769: bekvem. Pract. 18 april s. å.: vel.

– Peter Andreas, 2 okt. 1762: ei ubekvem. Pet.: har vært sin far, sorenskr. Peter R. i Inderøens fogderi, «udi hans embedes forretninger assisterlig». [Sorenskriver i Inderøen.]

Rougtved, Andreas, 2 mars 1752: ei ubekvem. Pet.: født 19 okt. 1732 Willerupgaard i Vendsyssel, sønn av forpakter, fra 1747 kondit. hos landtingsskriver Jac. Filstrup – danske og norske lov –.

– Peder, 29 april 1760: bekvem. Pet.: født 1737 på gården Seilstrup i Aalborg stift, sønn av forpakter, ellers kondit. hos sin bror der er foged i Norge.

– Thøger, 23 okt. 1793: ei ubekvem. Pract. 2 mai 1794: temmelig vel. Pet.: født 4 april 1770 i Skien, sønn av prokur. Peter R. og Sara Usgaard. I Chria. skole, men dårlig fremgang gjort, at han sendtes til Kbh., undervist av Jens Klinck, stud. priv. okt. 1789 med haud, filos. 1790 do., derpå til Norge, 1792 atter tilbake for å ta lat. jur. eks., men fikk post i generaltollkammeret og derfor ikke til å lese så meget.

Ruge, Jacob Wilhelm, 19 febr. 1768: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

Ruud, Gudmond, 2 des. 1775: ei ubekvem. Ingen pract.

Rynning, Christian Ludvig Scheidt, 25 april 1794: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. Pet.: født 1770, Kongsvinger, sønn av avd. sognepr. Mentz R., stud. Chria. 1790, filos. april 1791. [Overrettsprokurator.]

– Roald, 1 okt. 1745: ei ubekvem. Pract.: temmelig vel. Pet.: født i Melhus, sønn av kapellan; dreng, skriver og fullmektig hos landfiskal Aage Larsen Birch i Trhj. [Overrettsprokurator.]

de Rytter, Jacob, 1 aug. 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Ræstad, Rasmus, 12 okt. 1805: bekvem. Pract. 30 okt. s. å.: vel.

Røhr, Niels, 11 sept. 1744: nogenledes bekvem. Pract.: vel forfattet («ei ganske ukyndig i naturens lov, men derimot veløvet i den norske lovkyndighet, prosess og rettergang – »). Pet.: 27 år gl., født på Hedemarken, stud. Chria. 1739, filos. 1740 med laud., derpå døde foreldrene, hvorfor han måtte opholde sig i forskjellige konditioner i Norge – må nu også uomgjengelig tilbake dertil.

Röeder, Poul, 21 des. 1753: ei ubekvem.

Roll, Jacob. Pet., dat. Hougen i Spydeberg sogn 14 juli 1758: er av amtmann v. Storm konstituert til å vareta Heggen og Frølands sorenskriveri i sorenskr. Jac. Krogs svakhet, ber å måtte eksamineres fraværende i Chria. Finnes ikke i eksamensprot. [Sorenskriver i Heggen og Frøland.]

– Jens, 9 deg. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator.]

Rolsdorph, Niels, 2 febr. 1795: bekvem. Pract. 13 febr. s. å.: vel. Pet.: født i Lom, sønn av avd. res. kap. Jacob R., kondit. 7 år hos sorenskr. Jac. Aars i Aker. [Foged i Østerdalen.] Rommedahl, Jørgen Peter, 25 aug. 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Rose, Hans Lejerdal, 6 aug. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Røer, Edvard Nicolai, 25 okt. 1797: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: temmelig vel. [Underrettsprokurator.]

Røring, Peter, 2 mai 1742: bekvem og skikket. Født 1717 på Thorshaug, Øvre Romerike, sønn av sorenskr. Edvard Petersen R. (Norsk tidsskr. for genealogi og personalhist. I, 54). [Kst. sorenskriver. Overrettsprokurator, død i Kbh. 1758.]

Røyem, Carsten – fremlagt attester fra justisråd, lagmann Braumann, for hos ham å «ha vært øvet og anført», justisråd og lagmann i Christiansand, Morten Rolf Balle, for 9 års tjeneste, etatsråd og stiftsbefalingsmann With av 3 des. 1737, lagmann Balles enke, fru Lowise Lopdahl, av 6 deg. 1737, samt stiftsprost Jens Chr. Spidberg av 7 des. 1737, 3 april 1739: bekvem og velskikket. [Overrettsprokurator.]

– Christian Severin Balle, 16 jan. 1808: bekvem (30 okt. 1807: ei ubekvem). Pract. 26 jan. s. å.: temmelig vel.

Røyning, Ole Roald, 26 april 1790: ei ubekvem.

 

Forrige | Neste

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005