| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Jurister 1736-1814

Sist ajourført:
16.05.2005

 

 

EXAMINATI JURIS 1736-1814

S - Ø

 

Saabye, Hans Friderich, 11 mai 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Sandberg, Christian Høegh, 24 juni 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Hoff– og overrettsprokur. Fradømt bevill. av Høiesterett (Kbhvn.).]

Sanne, Jens, 2 mai 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Sass, Knud Mathiesen, 7 okt. 1758: ei aldeles ubekvem. Pet.: sønn av prokur. S. på Modum, på farens kontor, senere 5 år hos overhoffrettsprokur. Leonh. Scheitli i Chria. og tilsist 5 år fullmektig hos foged Michael Gamborg i Øvre Romerike.

Saxe, Søren Jensen, 10 okt. 1767: ei aldeles ubekvem. Pract. 26 okt. s. å.: skikkelig. [Overrettsprokurator.]

Saxild, Jacob, 15 juni 1781: bekvem. Ingen pract.

– Jens Peter, 27 juni 1804: ei ubekvem. Pract. 3 juli s. å.: temmelig vel.

– Ole, 12 okt. 1810: bekvem. Pract. 1 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: 22 år gl., sønn av forvalter ved Ulefoss eller Holden jernverk, Hans S., kondit. på sorenskriverkontor til 1809, da han tok her til Kbh.

Scavenius, Jens Jørgen, 27 juli 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator. Sorenskriver i Heggen og Frøland.]

– Johan Nicolay, 14 aug. 1748: bekvem. Pract.: vel forfattet. Pet.: 35 år gl., født i Kria., sønn av «skildrer», oplært «ved pennen», sist 1½ år adjungert tolderen i Chr.sund.

Schaaning, Erich, 28 jan. 1805: bekvem (24 okt. 1804: ei ubekvem). Pract. 5 febr. s. å.: vel. Pet.: uten oplysn.

Schaft. Gerhard, 2 des. 1739: bekvem («til skriverembedet såvelsom ei aldeles uskikket til annen justisbetjening»). Pract. skikkelig. Pet.: sønn av «ærlige foreldre», Diderich S. og Elisabeth Maria Omejer. Anvendt tiden til å gjøre sig «nogenledes fundert. i den danske og norske rett –. Stud. fra. Trhj. 1731 (Moes personalhist. tidsskr. II, 309).

Schafte, Anders, 28 des. 1775: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Schanche, Hans Uldrich Burchard, 20 juni 1765: ei aldeles ubekvem. Pet.: sønn av Lorentz S. «proprietær til Tyndel–gods ved Trondhjem», oplært «ved pennen» og av faren «benyttet til å forestå bemeldte gods». Muligens stud. Trhj. 1762 (Moes personalhist. tidsskr. II, 323).

Schanning, Peder, 25 okt. 1800: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel.

Schare, Ole, 9 okt. 1791: bekvem Pract. 22 okt. s. å.: vel. [Overrettsprokurator. Byfoged og byskriver i Christiansund N.]

Scharre, Knud, 24 okt. 1803: bekvem (25 juni 1802: ei ubekvem). Pract. 2 juli 1802: vel. [Overrettsprokurator.]

von Scheel, Anton Wilhelm, løitnant, 4 april 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Byfoged i Fredrikstad.]

von Scheel, Hans, premierløitnant, 17 april 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel. Muligens identisk med Hans Heinrich Scheel, sorenskriver i Vestre Råbygdelaget.

Scheen, Johann Michael, 22 juli 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Scheitli, Johann, 26 nov. 1781: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Overrettsprokurator.] – Leonhard (– norske lov –), 18 juli 1748: bekvem. [Overhoffrettsprokurator. Sorenskriver i Øvre Romerike.]

– Nicolai, 9 des. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schjelderup, Mathias Schieven, 29 okt. 1761: ei ubekvem. Pet.: 24 år gl., sønn av prost i Jarlsberg, Bastian S., hatt kondition 5 år hos sorenskr. Sthyr, skal atter tiltre den snarest.

– Severin, 17 mars 1761: ei ubekvem. Pet.: født 1734 Botne i Jarlsberg, sønn av sognepr., 1755 stud. priv., hovmester hos geheimeråd Levetzau og nu 1 år for den unge greve Wedell Wedellsborg.

Schiermann, Hans, rådmann og sorenskriver, 4 des. 1765: bekvem. Pract. 18 jan. 1766: vel.

Schiern, Jens, 11 mai 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schioldager, Niels Raanes, 12 okt. 1811: bekvem. Pract. 23 okt. s. å.: vel. Pet.: født 27 nov. 1782 i Trondhjem, sønn av «kamininspektør» Paul S. (død 1784) og Margaretha Wølner (datter av forrige «holtzførster» W.). Nogen år i Trhjs. katedralskole, derefter informator hos foged Bull i Bergens stift 5 år, har benyttet sine fritimer til å studere danske og norske lov under «den brave fogeds ufortrødne veiledning».

Schive, Lauritz Møller, 13 nov. 1789: ei ubekvem.

Schiødt, Christian, 29 juli 1762: ei aldeles ubekvem. Pet.: 26 år gl., født i Trondhjem, sønn av kjøbmann Carsten S., stud. fra Trhj. latinskole.

– Hendrich, 31 jan. 1763: rejicert. Pet.: 23 år gl., født i Trondhjem, bror av foregående, stud. fra Trhjs. latinskole. Stud. Trhj. 1760 (Moes personalhist. tidsskr. II, 322).

Schiøning, Claus Ursin, studiosus, 27 okt. 1755: bekvem. [Sorenskriver i Salten.]

Schiønning, Lorentz Christian, 29 juli 1771: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Peter, 26 april 1790: bekvem. [I 4 år konst. overrettsprokurator i Akershus stift, derefter i Aarhus stift.]

Schiøtt, Johan, 23 mai 1788: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schiøtte, Herman. Fremlagt attester fra stiftsbefalingsmann i Bergen, admiral Ulr. Kaas av 13 febr. 1738 for god tjeneste som kopist og skriverkarl i 2 år, kanselliråd og lagmann Joh. Bager av 11 sept. 1738 for ½ års tjeneste som lagtingsskriver, foged over Andenes og Lofoten, Andr. Brøgger for god tjeneste ved tingsrettene på fogdens vegne. 21 april 1741: ei ubekvem og temmelig velskikket. Pet.: 25 år gl., født i Bergen, sønn av avd. rådmann Magnus S., kondit. hos foged i Sogn Ananias Harberg, til 1735, derefter kopist hos stiftsbefalingsmann Ulrich Kaas 2 år, derefter antatt til lagtingsskriver av lagmann Joh. Bager, endelig satt til å assistere foged Brøgger i Vesterålen.

Schiøtz, Søren, 5 mars 1761: bekvem. Pet.: fullmektig hos etatsråd Munthe i Roskilde – danske og norske lov. [Sorenskriver i Sunnhordland.]

v. Schlanbusch, Friderich, Legardt, premierløit. ved 2 oplandske infanteriregiment. 19 juli 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schlytter, Hans, 14 okt. 1811: bekvem. Pract. 27 april 1812: vel. Pet.: født 1789 Øster Risør, sønn av handelsfullmektig Hans S. junior, og Marthe Muldrup, kondit. 4 år hos byfoged Berg i Arendal.

Schmidt, Esaias, forrige løitnant ved det Oberste Deval allernådigst betrodde Nasjonal–Regiment Infanteri i Norge. 21 nov. 1736: ei ubekvem.

– Henrich Andreas, 22 juni 1796: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel.

– Jacob, 20 juni 1800: bekvem.

– Jacob Ottho, 12 juli 1777: bekvem. Ingen pract. [Overrettsprokurator. Kasserer og skifteforvalter ved Blåfarveverket (Modum).]

– Jens Hansen, 26 des. 1812: ei ubekvem. Ingen pract.

– Jens Hansen, 19 jan. 1814: bekvem. Pract. 27 jan. s. å.: vel.

– Johann Friderich, 12 mai 1781: ei ubekvem. Ingen pract.

– Peter Nicolay, 20 april 1804: bekvem. Pract. 28 april s. å.: vel. [Overrettsprokurator. Skattefoged i Drammen.]

– Sivert Nicolay, 24 jan, 1801: bekvem. Pract. 7 febr. s. å.: vel.

Schmith, Hans Christian, 27 okt. 1802: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel.

Schnabel [Rasmus], 23 mai 1772: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator. Tollprokurør i Bergen.]

Schnitler, Hans Müller, 25 juni 1796: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel. [Underrettsprokurator.]

– Hans Peter, 1 febr. 1760: ei ubekvem. Pet.: stud. Trondheim 1757 – nødes av «forskjellige parikulære omstendigheter» å forlate universitetet og tør da ikke underkaste sig examen publicum, men må nøies med examen privatum.

Schnore, Peder Jokumsen. Fremlagt attester fra presten, mag. Joh. Reimer i Tyrstrup, Haderslev amt, av 15 febr. 1727, sorenskr. i Nedenes len, Claus Dibbern, av 28 april 1729, foged i Nedenes fogderi, Kierulf, av 11 sept. 1732, stiftamtmann With av 30 jan. 1733 og sogneprest Søren Tybring i Øiestad av 21 nov. 1738. 24 jan. 1739: ei ubekvem, men temmelig velskikket.

Schouboe, Friderich Christian, 8 juli 1789: ei ubekvem.

Schougaard, Christian Friderich, 25 jan. 1811: bekvem. Pract. 1 febr. s. å.: vel.

– Peter, 22 des. 1770: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schrøder, Henrich, 22 okt. 1740: bekvem. Pet.: født 2 mai 1710, Gloppen, sønn av sogneprest Peder Ottesøn S. og Barbra Henrichsdtr. Finde, stud. 1728, filos. 1729.

– Johan Christian, 21 okt. 1809: ei ubekvem. Ingen pract.

Schrøther, Christopher, 27 april 1798: ei ubekvem. Ingen pract.

Schultz, Børge Johan, 30 juli 1788: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. Født 1764 i Ringsaker, inspektør i Nordgrønland 1790–1797, død 1826 som entl. foged på Toten.

– Georg, 23 mai 1788: bekvem. Ingen pract.

– Johan Christian, 12 april 1771: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

– Peder, som ikkun en kort tid av mangel på midler har kunnet her ved universitetet legge sig efter studium juris. 25 juni 1736: ei ubekvem (til skriverembede ved underrettene i Norge).

– Samuel, 19 sept. 1781: bekvem. Ingen pract.

Schwabe, Christian, 17 okt. 1810: bekvem. Pet.: født 29 jan. 1787 i Kbh., sønn av kammerråd Joh. Fr. S. og Birgitte, stud. priv. 1807, dimittert av stud. theol. Sommer, straks, på grunn av krigsuroligheter, hjem til Norge, må nu på grunn av de stadig urolige forhold og kostbare tider, nøies med dansk jur. eksamen for snarest å komme tilbake til Norge, da faren ikke lenger kan understøtte ham.

– Hans Heinrich, studiosus, 23 mars 1741: ganske bekvem og velskikket. Pet.: født 1711, Kongsberg, sønn av kanselliråd og «Ober Hütten Riiter» ved sølvverket, stud. 1730.

– Johan Friderich, 20 febr. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. Født 1749 på Saxlund i Stange, «Nordgrønlands første inspektør (1782–1786), Oplandenes siste laugmann», død 1821 på Røhr i Ringsaker.

Schwartzkopff, Jacob, 1 juli 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schweder, Mourits Mithoni, 7 april 1764: ei aldeles ubekvem. Pet.: kalt til byfoged i Christiansand. [Overrettsprokurator.]

– Wilhelm Frideric, 30 juli 1753: ei ubekvem. Pet.: født i Norge, sønn av foged Joachim S., kondit. 6 år hos sorenskr. Bang – er nødsaget til «med første» å reise tilbake til Norge.

Schwingel, Oluf Glad, 8 jan. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Schythe, Eilert, 22 juni 1796: bekvem. Pract. 8 juli s. å.: vel. Født 1779, assistent på Grønland, 1803–1811, død 1817.

Schytte, Balthasar Herman, 1 juni 1767: bekvem. Pract. 7 juni s. å.: vel.

Schäffer, Friderich Christian, 27 juni 1791: bekvem. Pract. 3 nov. 1792: vel.

Schæffer, Knud Landolph, 15 juni 1781: bekvem. Ingen pract.

Schøyen, Torkel, 1 febr. 1799: bekvem. Pract. 2 febr. s. å.: temmelig vel. Pet.: født 18 nov. 1779 i Næs prestegjeld i Akershus stift, sønn av Peder og Marthe S., konfirmert 1794, volontør hos sorenskr. Aars i Chria. 2 år.

Sebbelow, Wincentz Lassen, løitnant, 13 juni 1792: bekvem. Pract. 2 nov. 1793: temmelig vel. Pet.: sekondløitnant.ved fynske infanteriregiment 4 år, derpå forsatt efter ansøkning til det norske kavalleri.

Sehested, Thomas Christopher, 27 okt. 1806: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel.

Selmer, Christian, 10 april 1769: bekvem. Pract. mai s. å.: vel.

– Jens Andreas, løitnant, 22 april 1803: bekvem. Pract. 2 s. å.: vel.

– Lorentz Asmus, 8 juni 1753: bekvem. Pet.: uten oplysninger.

– Ole, 16 juni 1769: bekvem. Pract. 1 aug. s. å.: vel.

Sevel, Søren, 13 sept. 1783: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel.

Severin, Adam Gottlob, 12 juli 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Hoff– og overrettsprokurator.]

– Hans Jacob, 23 april 1796: bekvem. Ingen pract.

Sibbern, Valentin Christian Wilhelm, løitnant, 5 febr. 1802: bekvem. Pract. 12 febr. s. å.: vel.

Sievers, Ole, 4 mai 1791: bekvem. [Sorenskriver i Tune.]

Sigersted, Niels, kalt til byfoged og byskriver i Fredrikstad, eksaminert av president Fæddersen i Kria. (udat.): bekvem. (Ekspedert 9 okt. 1753). Pet.: dat. Kria. 18 aug. 1753: hadde ansøkt å måtte eksamineres absens, men fått til svar, at han «ei hadde bevist å være så fattig at han ei formådde å reise ned», ansøker derfor påny, bl. a. med den motivering, at den tjeneste han har «fått er av ringe betydning i en så særdeles liten by, hvor der neppe er 20 borgere».

Sinding, Morten Breum, 29 mai 1779: ei ubekvem. Ingen pract.

Sivertsen, Johan Peter, 18 april 1814: bekvem. Pract. 29 april s. å.: vel.

Skanke, Joen Andreas, 21 juli 1769: bekvem. Pract. 2 aug. s. å.: vel.

Skive. Johan Conrad, 11 sept. 1779: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

Smidt, Hans, 19 mars 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Underrettsprokurator. Gårdbruker i Nes på Romerike.]

– Jens Nicolay, 19 sept. 1750: ei ganske ubekvem.

– Thomas, 1 nov. 1796: bekvem. Pract. 18 nov. s. å.: vel.

Smith, Christlieb, 23 mai 1772: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

– Hans, konstituert sorenskriver til «Østre Råbygdelaget», eksaminert fraværende av rådmann Femmer i Kristiansand. 2 aug. 1773: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver, utnevnt 25 april 1781.]

– Hans, 30 jan. 1795: bekvem. Pract. 13 febr. s. å.: vel.

– Michael Leigh, 3 febr. 1798: bekvem. Pract. 31 mars s. å.: temmelig vel.

Solner, Jacob, 19 mars 1783: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Sommer, David Ulrich, 27 okt. 1792: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel. Pet.: født okt. 1762 på Vardøhus, sønn av avd. løitnant og vaktmester Michael Andreas S. og Anna Margaretha. kondit. 7 år ved stiftskontoret i Trondhjem, derpå 10 år fullmektig, først hos byfogden i Molde og endelig hos sorenskriveren i Romsdal.

– Hans Morten (kalles i eksamensprot. feilaktig Johannes Mathias), 4 sept. 1761, bekvem. Pet. (pa latin): født i Helgeland, sønn av prost Morten S., stud. Trhj. 1752, alumnus Borchs kollegium. [Høiesteretts– og hoffrettsassessor i Kbhvn.]

– Peter Lorentz, 7 aug. 1760: ei aldeles ubekvem. Pet.: 5 ar ved universitetet (stud. Trhj. 1755), de 3 ved teologien, hadde tenkt ta examen jur. publicum, men sykdom og andre omstendigheter hindrer det.

Sommerfeldt, Friderich, 18 nov. 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Sommerfel[d]t, Friderik [Fredrik], 22 jan. 1806: bekvem. Pract. 31 jan. s. å.: vel. [Overrettsprokurator. Foged i Jarlsberg. Tollkasserer i Holmestrand.]

Sparre, Lorentz, 26 sept. 1768: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. Underofficer, senere underrettsprokurator (Eidsberg).

Spliid, Hans, 15 des. 1758: bekvern. Pet.: fra barndommen tjent civile betjenter, mest sorenskrivere i Norge.

– Peter Christian, 22 des. 1759: bekvem. Pet.: i omtrent 20 år «applisert sig til pennen» – dansk og norsk lov og rettergangsmåte –.

Spärck, Christian Ludvig, 12 okt. 1761: ei aldeles ubekvem. Pet.: født 1738 i Fredriksborg, sønn av statsforvalter Johan S., kondit. hos overtollmester grev Danneskiold Laurwig. [Foged i Namdalen, senere i Toten og til sist i Hedemarkens fogderi.]

Stabel, Joachim Friderich, 16 april 1794: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: født 14 aug. 1769, sønn av snekkermester i Kbh., kondit. 8 år hos amtmann Theiste (død 1791).

Stabell, Jens, 24 okt. 1738: ei ubekvem, men nogenledes velskikket.

– Mathias Hagerup, 23 juni 1798: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel. Pet.: født 26 juli 1768 i Hole (Ringerike), sønn av «holzførster» ved det kgl. blåfarveverk på Modum, Lars Bastian S. (død 1792) og Lucia Maria Breunich (død 1794, datter av oberstløitnant B. i Trondhjem), gift 1795 med Else Ridder, datter av sag–inspektør Lars R. – kondit. hos sorenskriveren over Lier, Røken og Hurum, og fikk 1789 bevilling til å pledere ved rettene i Buskerud amt.

Staboe, Hans, 19 mars 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Overrettsprokurator. Sorenskriver i Søndre Sunnmøre.]

Stadius, Claus, 4 sept. 1761: ei ubekvem. Pet.: – danske og norske lov –.

Stalbuch, Mathias, 22 okt. 1792: bekvem. Pract. 30 okt. s. å.: temmelig vel. Pet: født 1769 ved Bragernes, sønn av avd. insp. ved marmorbruddet, Ludvig S., kondit. sist hos byfoged Klein i Rødby.

Stangebye, Christian, 18 juni 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Kanselliråd og sorenskriver i Nordre Hedemark.]

Steen, Lauritz Christian, 12 juli 1751: nogenledes bekvem. Pract.: skikkelig. Pet.: født 1728 på Hedemarken, sønn av proprietær Lauritz S., stud. Kria. 1749, medlem av «det juridiske selskap».

Steenblock, Johannes Coldevin, 26 mai 1 778: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Ste[e]nersen, Gudmon, 8 febr. 1742: bekvem og velskikket. Pet.: 27 år gl., født i Gudbrandsdal, sønn av Joen S., oplært «ved pennen» hos sin avdøde farbror, foged Svend S., og siden kondit. forskj. steder som fullmektig hos justis– og regnskapsbetjenter.

Steenstrup, Niels, 30 jan. 1800: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel. [Underrettsprokurator. Tollinspektør i Tromsø.]

Steenum, Christen, 16 april 1794: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: vel. Pet.: født 1769 i Skien, sønn av avd. konsumpsjonsskriver, kondit. på kontorer i Norge.

Steer, Hans Jørgen, 29 april 1760: ei ubekvem.

Stenersen, Bent Christian, beskikket til byfoged og skriver på St. Thomas i Vestindia – eksaminert fraværende av kanselliråd og landdommer Stoud på St. Croix, attest av 24 juli 1788: bekvem.

– Christopher, prokurator, 5 mai 1778: ei ubekvem. Ingen pract. [Konst. sorenskriver i Gudbrandsdalen.]

– Christopher, løitnant, 22 juni 1798: bekvem. Pet.: født 25 mai 1771 på gården Berger i Eidsvoll, sønn av propr. Stener S. – Efter farens død opdratt hos sin bror Abraham S., som anbragte «ved sjøvesenet» som dog ikke var hans «element», hvorfor han 1788 tok tjeneste ved Norske jegerkorps som «oberjeger» og 1790 blev fenrik à la suite ved nordenfjeldske regim. – 1790–1794 på den militære matemat. skole i Kria., tok eksamen derfra, reiste 1796 til Kbh. for å lese jus, men blev avbrutt ved «en uventet tilbakekallelse til regimentet».

– Christopher Bentzon, 26 okt. 1819: ei ubekvem. Pract. 6 nov. s. å.: temmelig vel.

– Christopher Moe, 21 jan. 1807: bekvem. Pract. 31 jan. s. å.: vel. [Overrettsprokurator.]

– Stener, 8 sept. 1755: bekvem.

– Svend, 22 juni 1780: bekvem. Ingen pract. Pet.: født 1752 på Dvergsten i Gran, sønn av prokurator Christopher S. (Nyerup og Krafts litteraturleksikon). [Overrettsprokurator. Død 1784 i Vestindia.]

Stephansen, Hans, 9 des. 1782: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Sther, Mads, 24 juli 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Sthyr, Andreas, 25 mars 1766: bekvem. Pract. 8 mai s. å.: vel. [Sorenskriver]

– Christen, 5 juni 1744: bekvem og velskikket. Pet.: født 1711 i Holmestrand, sønn av kommandør S. (død 1722) og hustru (død 1729). Stud. 1729. filos. 1731, theol. att. 1734, hørte derefter jurid. kollegier, er nu kgl. beskikket til sorenskriver for Numedal og Sandsvær.

Sthyr, Peder, 21 febr. 1778: bekvem. Ingen pract. [Overrettsprokurator. Birkedommer i Jylland.]

Stockfleth, Gabriel, 22 juni 1818: bekvem. Pract. 3 juli s. å.: vel.

– Thomas, 14 des. 1762: ei ubekvem. Pet.: født 1740, sønn av prost Niels S. død 1760 som sognepr. I Faaberg). stud. 1758, filos. 1759 med laud., kondit. i Gudbrandsdalen til sept. 1761, da han tok til Kbh. for å «gjøres bekvem til den offentlige juridiske eksamen», tok imidlertid i juni 1762 teol. attestas med non, men «vil ikke la det teologiske bli sin hovedsak» – må nu dog nøies med å ta «examen juridicum privatum».

Storm, Just, 26 mars 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Thomas, 27 april 1765: ei aldeles ubekvem. Pet.: – danske og norske lov –.

Stoud, Andreas Ludvig, 24 juli 1780: ei ubekvem. Pract. (udat.): vel. [Foged i Mandals fogderi.]

– Jens, 15 april 1766: ei ubekvem. Pract. 26 april s. å.: vel.

Strand, Andreas, 24 okt. 1792: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel. Pet.: født 1768 i Namdals fogderi, Trhjs. amt, sønn av landkremmer Peder S., kondit. 9 år hos to hinannen efterfølgende sorenskrivere i Namdals fogderi. [Foged for Finmarkens fogderi.]

Strøm, 6 des. 1769: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Borre, konstituert landtingsskriver ved den oplandske lagrett i Norge, 15 mai 1737: ganske bekvem og velskikket (til embeder i Norge). [Bokholder ved Vallø saltverk.]

Stub, Bertel, 22 okt. 1753: ei ubekvem. Pract.: lovlig forfattet. Pet.: har «tilforn» kondit. «på Mynten som lærling udi myntmetien» – norske lov –.

– Hans, 3 juli 1737: ganske bekvem og velskikket. [Overrettsprokurator.]

– Johan Daniel, 18 mars 1762: bekvem. Pet.: født febr. 1735 i Nordfjord, sønn av sorenskr. Lars S. og avd. Giertrud Schonvig, stud. Bergen 1754, tok til 1756 «alle til et geistlig embedes nydelse utfordrende examina», men har mere lyst på det juridiske og tok derfor hjem og gikk faren tilhånde.

– Lars, juris studiosus, 21 nov. 1736: velskikket. [Sorenskriver.]

– Lars, 27 juli 1759: ei ubekvem. Pet.: fra ungdommen av «opdravet(!) ved pennen» hos sin avd. stedfar, byskriver Laur. Hagendal på Fredrikshald (død 1752), efter hvis død han var konstituert under vacansen, derpå fullmektig hos eftermannen Jens Normann og nu av byens øvrighet beskikket til prokur. dersteds.

– Peder, juris studiosus, 13 juli 1736: ei ubekvem.

Stuvitz, Niels Henrich Hiorth, 30 april 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: vel. Pet.: født 1765 i Bergen, sønn av avd. kjøbmann Jens Hiorth S. og Elisabeth Haslop, kondit. 8 år hos sorenskr. Haberdorff. [Overrettsprokurator.]

von Stürup. Andreas Hauch, 24 sug. 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Støpsack. Daniel – fremla attest fra lagmann Gert Lange for 6 års tjeneste, samt fra by– og rådstueskriver i Kristiansand, Niels Berg, for tjeneste som fullmektig ved konsumpsjonens oppebørsel har hatt stiftamtmann Withs og biskop 'Thalows konstitusjon. til å utføre de saker han har vært rekvirert til for.rettene–. 25 jan. 1742: bekvem og velskikket. Pet: født i Kbh., fra ungdommen av kondit. i Norge, 6 år hos lagmann G. Lange og 7½ år hos rådstueskriver Niels Berg.

Sundbye, Hans, 17 okt. 1781: bekvem. Pract. (udat): vel.

– Jens Petes, 6 nov. 1795: bekvem (3 juli s. å.: ei ubekvem). Ingen pract. Pet.: stud. og cand. phil, volontør i kanselliet 4 år.

Svendsen, Niels Jacob Jørgen, 22 april 1814: bekvem. Pract. 23 juni s. å.: temmelig vel.

Sverdrup, Anders, fra Helgeland i Norge, 13 juli 1742: bekvem og velskikket. Pet.: født i Helgeland, hvor faren Jørgen S. var forvalter over baron de Pettersøns jordgods, oplært «ved pennen» og nu i Kbh. frekventert justisråd Klockers kontor og til sist prokurator Fr. Horns skrivestue.

– Niels, 27 nov. 1767: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel. [Politimester i Kristiania.]

– Peder Jacob, 29 nov. 1748: ei ubekvem. [Proprietær i Nærø (Namdal), død 1795.]

– Ulrich Friederich Suhm, 1 juli 1797: bekvem. Ingen pract. [Proprietær på Laugen i Namdal.]

Søegaard, Rasmus Giødt, 23 juni 1804: bekvem. Pract. 3 juli s. å.: vel. [Underrettsprokurator. Sorenskriver i Valdres.]

Sønderborg, Ulric Frideric, studiosus, 12 juli 1751: nogenledes bekvem. [Overre'ttsprokurator. Byskriver i Hobro (Jylland).

Sørensen, Abraham Georg, 25 jan. 1813: ei ubekvem. Ingen pract.

– Jens, 23 april 1813: bekvem. Pract. s. å.: temmelig vel.

– Peter, 31 mai 1766: ei ubekvem. Pract. 13 juni s. å.: skikkelig.

– Søren, 2 juni 1783: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Søren, 22 okt. 1788: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Tanck, Hans Adolph, 8 juni 1753: bekvem. [Født 1716 i Bergen, død 1764 som byfoged i Svendborg.]

Tandberg, Jørgen, 11 august 1777: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskr.]

– Rasmus, 12 april 1756: bekvem. Pet.: født på Kongsberg, kondit. 5 år hos byskriver Leuch i Kria. og 2 år hos overhoffrettsprokurator Gram. [Overrettsprokurator.]

Tambs, Morten Friderich, 22 april 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Bamble.]

Teilmann, Niels Peter, 30 april 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Terchelsen, Paul, 27 juni 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel. (Overrettsprokurator. Auditør. Tollinspektør i Kragerø. Generalkrigskom.]

Tersling, Peder, kansellist ved mønsterkontoret i Fredriksvern, 15 aug. 1786: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Testmann, Johan, 23 jan. 1807: ei ubekvem. Ingen pract.

– Johan Peder, 23 okt. 1775: bekvem. Ingen pract.

Thaarup, Christen, 5 mars 1761: bekvem.

– Rasmus Jørgen, 11 mars 1782: bekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

Thaisen, Simon Lorentz, 12 des. 1761: bekvem. Pet.: født i Trondhjem, stud. derfra 1745. filos. 1746, theol. att. 1747, reiste til da til Fredrikshald, 1749 til Trhj., kondit. som informator.

Thams, Jacob Thullin, 13 juni 1792: bekvem. Pract. 30 okt. s.å.: temmelig vel. Pet.: født 1770 i Eidsberg prestegjeld, sønn av avd. prost, kondit. «endel år». [Foged i Senjen og Tromsø, senere i Ringerike og Hallingdals fogderi.]

– Wilhelm August, studiosus, 16 juli 1768: ei ubekvem. Ingen pract.

– William – fremlagt attest fra bergamtet nordenfjells, dat. Trondhiem 9 juni 1738, 24 okt. 1738: ei ubekvem. [Overhoffrettsprokurator.]

Thaulow, Henrich, 27 mars 1751: ei ubekvem. Pract.: skikkelig. Pet.: kondit. et års tid hos høiesterettsprokurator Anchersen – danske og norske lov –.

– Henrich. Pet.: dat. Moss 5 sept. 1763: beskikket til by–, rådstue– og skifteskriver samt auksjonsdir. i Kr.sand, og da det vilde falle altfor besværlig og bekostelig å reise ned og embedene dessuten «trenger til at jeg innfinner mig», ber han om å måtte bli eksaminert absens. Finnes ikke i eksamensprot.

– Jens Gram, 30 juni 1797: bekvem. Pract. 5 juli s. å.: vel. [Sorenskriver i Hadeland og Land]

Thayssen, Thomas, 13 mai 1784: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Them, Hans Friderich, 29 okt. 1803: ei ubekvem. Pract. 4 nov. s. å.: temmelig vel.

Thomæsen, Thomas, 26 juli 1776: bekvem. (udat.): vel.

Thomæsøn, Christen, 7 juni 1737: bekvem.

Thornsohn, Hans Severin, 2 nov. 1796: bekvem. Pract. 18 nov. s. å.. vel.

Thorsteinson, Frederik Wilhelm, 25 april 1807: bekvem. Pract. 3 nov. 1809: temmelig vel. Thorstensen, Ebenezer, 29 juni 1801: ei ubekvem. Pract. 7 juli s. å.: temmelig vel.

Thorsøe, Ulrich Anthon, 5 mai 1792: bekvem. Pract. 10 mai s. å.: temmelig vel. Pet.: født 1766, Kokballe mølle, Aarhus stift, sønn av Christen T., kondit. hos justisbetjenter i Danmark og Norge endel år. [Overrettsprokurator.]

Thrane, Bendix Holgersen, 23 april 1791: bekvem.

Thrap, Lauritz, 20 okt. 1785: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Vestre Råbygdelaget.]

– Lauritz Thurah, 28 okt. 1807: bekvem. Pract. 5 nov. s. å.: vel. [Overrettsprokurator. Rådstueskriver i Bergen.]

Thurman, Peder Jacobsen, 11 mai 1736: bekvem.

Thyrholm, Hans Larsen, 22 des. 1752: ei ubekvem. [Sorenskriver i Bamble.]

Tidemand, Christian, fullmektig, 25 juni 1802: bekvem. Ingen pract.

Timme, Fredrik Daniel, løitnant, 15 april 1812: bekvem. Pract. 27 april s. å.: temmel.ig vel.

Timmermann, Jacob, 23 juni 1804: bekvem. Pract. 3 Juli s. å.: vel. [Underrettsprokurator. Rådstueskriver i Bergen.]

Tobiesen, Christen, 7 august 1747: bekvem. Pet.: 25 år gl., sønn av stadskapt. Tobias T. i Kristiania, opdratt i sorenskriver Lauritz Bruns hus, tilsist fullmektig hos denne. [Sorenskriver i Vestre Råbygdelaget.]

– Christian, 3 febr. 1759: ei ubekvem. Pet.: befordret til byfoged i Stavanger, l0–års student, på grunn av fattigdom måttet konditionere hele tiden.

– Otto Munthe, 4 nov. 1796: bekvem. Pract. 18 nov. s. å.: vel. [Byfoged i Risør.]

– Jacob Christian, 22 okt. 1792: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: født i Stavanger, sønn av byfoged. kondit. 6 år hos sorenskrivere og p. t. plasert i den kgl. hoff– og statsrett.

Todsen, Marcus Høger, 26 mai 1779: bekvem. Ingen pract.

Toft, Lars, 1 febr. 1800: bekvem. Pract. 2 mai s. å.: temmelig vel.

Togstad, Andreas, 2 juni 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Thorsen, Børge Hveding, 20 april 1805: bekvem. Pet.: 25 år gl., født i Stavanger, sønn av Thore Grødem og Ingeborg Hveding, (begge døde), kondit. nogen år hos justisbetjenter i Norge.

– Knud, 4 febr. 1795: bekvem. Pract. 13 febr. s.å: vel. Pet.: født i Stavanger, sønn av avd. skipper, kondit. 2 år hos lagmann Geelmuyden i Stavanger, 7 år hos foged Kastrup sst., 17 år hos amtmann Scheel såvel Norge som i Danmark.

Tolstrup, Christian, 6 nov. 1789: ei ubekvem.

– Friderich Ludvig, 6 nov. 1789: ei ubekvem.

Top, Casper – eksaminert fraværende av justisråd Heltingo i Trankebar. Våren 1785: bekvem. Pract.: temmelig vel.

Tostrup, Nicolai, fullmektig hos sorenskriveren over Lister len, Iver Andersen Lem – fremlagt attester fra scboutbynacbt og amtmann Resen av 3 sept. 1739 om hans konstitusjon i sorenskriverembedet og dyktigbet heri samt fra sogneprest Tyrbolm av 10 sept. 1739, 20 nov. 1739: bekvem og velskikket. Pet.: 25 år gl., født på Nordmøre, sønn av prest i Kvernes, Nic. T., og Sophie Holberg, begge døde i hans spede barndom, opdratt hos sin morbror, mag. Holberg i Bergen, kondit. på 12te år hos sorenskriver Lem, blev. 21 år gl. hans fullmektig og protokollfører.

Tranberg, Niels, 7 okt. 1758: ei aldeles ubekvem. Pet.: – i tjen. hos høiesterettsadv. Balling – danske og norske lov–.

Tranberg, Terman, 20 okt. 1814: bekvem. Pract. 3 nov. s. å.: vel.

Tranekiær, Lauritz, 23 april 1800: bekvem. Pract. 5 mai s. å.: vel. [Overrettsprokurator. Tollprokurør for Moss, Fredrikstad og Fredrikshald.]

Tregder, Eiler Hagerup, 13 okt. 1810: bekvem. Pract. 1 nov. s. å.: temmelig vel. Pet.: født 1778 på Kongsberg, 13 år gl. på bergseminaret der, dimitt. herfra mai 1797, desbr. s. å. beskikket til myntfullmektig ved den kgl. mynt på Kongsberg til denne nedlas 1802, og han blev satt på vartpenger.

Treschow, Michael, 18 okt. 1809: ei ubekvem. Ingen pract.

Tvede, Morten Hansen, 18 jan. 1813: bekvem. Pract. 1 mai s. å.: vel.

Tybring, Iver Johan – fremlagt attest fra stiftamtmann i Trondhjem, Jacob Bentzen, av 18 mai 1735 for i 4–5 år å ha tjent fogden i Romsdal, Børge Eeg, og i vakanse vært konstituert av amtmann Soelgaard til å forrette fogedtjeneste i Nordmøre fogderi, 7 okt. 1740: bekvem. Pet.: 34 år gl., født på gården Braae i Bynessets prestegjeld, sønn av foged over Strinna. Siden 1720 tjent adsk. kgl. betj. både i Kbh. og Norge, til han 1734 konstituertes til å forrette fogedembedet på Nordmøre; fra juni 1735 opholdt sig i Danmark som sollicitant.

– Matz, 2 mars 1754: ei aldeles ubekvem. Pet.: født 1730 i Kr,sand stift, sønn av sogneprest Søren T. i Øyestad, stud. 1749, filos. året efter med haud.

Tyrholm, P. C. Pet. dat. Kbh. 11 sept. 1753: sønn av sogneprest Michael T. i Vanse, student, men faren ikke råd å holde ham ved universitetet, har skaffet ham kondition hos amtmann i Norge som fullmektig, venter i slutningen av denne måned et skib fra Østersjøen med leilighet til Kr.sand, ber derfor om å bli eksaminert snarest. Finnes ikke i eksamensprot. [Sorenskriver i Guldal og Nedenes]

Tødsleuf, Christen. Pet. dat. Kria. 16 jan. 1761: har bruk for examen juridicum, men kan ikke sistere sig personlig i Kbh., da han er edsvoren fullmektig hos rådstueskriver Jacob Leuch i Kria., ber derfor om å måtte bli eksaminert absens. Finnes ikke i eksamensprot. [Overhoffrettsprokurator.]

Tønder, Christian, 27 aug. 1757: bekvem. Pet.: sønn av byfoged i Kragerø, har tatt manuduksjon 2 mdr. i Kbh., er nu «overvisitør» ved generaltollforpaktningssosietetet i Akershus stift – så det haster å få tatt eksamen ! [Overhoffrettsprokurator. Havnefoged i Kragerø.]

– Jacob Gynge [Gjønge], 31 mai 1766: ei aldeles ubekvem. Pract. 4 juni s. a.: skikkelig.

– Ole, 22 juni 1798: ei ubekvem (likeledes 7 febr. s. å.). Pract.: 28 juni s. å.: temmelig vel. Pet.: født i Sundalen, Trhj stift, sønn av sogneprest, kom ung til Sorø i sin onkel, professor Bardes hus, stud. derfra juni 1789, filos. 1790, derpå hjem til Norge en tid.

Tønnesen, Jonas, 5 april 1781: ei ubekvem (26 okt. 1778: rejic.)– Ingen pract.

– Peter Johan, 2 mai 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Udbye, Jonas, 25 april 1795: bekvem. Pract. 4 mai s. å.: vel. Pet.: 26½ år gl., født i Trondhjem, kondit. 8 år som skriverkarl og fullmektig hos en konstituert kgl. embedsmann.

Ursin, Jacob, 2 mai 1785: ei aldeles ubekvem. Ingen pract.

Ussing, Peder Gotthilf, 11 aug. 1777: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Overrettsprokurator. Handelsmann i Arendal]

Valeur, Johan Christian, 7 febr. 1797: ei ubekvem. Ingen pract.

Vidsteen, Ole, kopist i rentekammeret, 19 juni 1813: bekvem. Pract. 28 juni s. å.: vel.

Villemsen, Gerhard, assessor ved bergamtet nordenfjells, beskikket til by– og rådstueskriver i Trondhjem, 16 april 1779: bekvem og vel.

Vogt, Peder Martin, 3 febr. 1797: ei ubekvem. Ingen pract.

Voigt, Anthon Christopher, 23 april 1786: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig.

– Johan Christopher, løitnant, 8 febr. 1797: ei ubekvem. Ingen pract.

Waager, Gotfred, 27 sept. 1771: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Klokker. Tollvisitør. Overrettsprokurator.]

– Gulbrand, 27 mars 1751: ei ubekvem. Pract.: skikkelig. Pet.: født i Kristiania, sønn av kjøbmann, har vært lakei hos Christian VI og blev efter hans død beskikket til kontrollør ved «Sundhors» tollsted i Bergens stift, men er nu entl. med vartpenger på grunn av tollforpaktningen. [Foged. Stiftamtskriver over Trondhjems stift.]

Wahr, Andreas – fremla amtmann Resens konstitusjon til som edsvoren fullmektig å forrette sin prinsipal, sorenskriver Chr. Friderichsens, embede i fornødne tilfelle – samt attest fra amtmannen for duelighet, rettsindighet og flid og fra sorenskriver Friderichsen selv for god tjeneste i 6 år – «har vist sig bestandig og fyrig i arbeid». 28 juni 1743: bekvem og skikket. [Overrettsprokurator.]

Waleur, Herman, studiosus juris, 21 mai 1746: bekvem. Pract.: skikkelig. Pet.: født på Dikemark jernverk i Akershus stift, stud. 1744, har forberedt sig til examen jur. publ., men omstendighetene nøder ham til nu å vende hjem til Norge, ber derfor å måtte bli snarest eksaminert.

Walman, Erich, 1 april 1740: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: kondit. 4 år hos byskriver Jens Hveding i Trhj., 4 år hos sorenskriver Jonas Jacobsen, 5 år hos overbergamt– og munsterskriver Mich. Heiberg, akkorderte 1727 med nevnte sorenskriver om avståelse av hans embede og reiste til Kbh. for å opnå approbasjon herpå, men det kunde «ey accorderis» i avd. konges tid, da det var stridig mot forordningen av 20 febr. 1717, derefter opholdt sig 13 år i Kbh. og ved forefallende leiligheter ansøkt «om høi kongl. nåde til et stykke brøds nydelse», men uten hell, kondit nogen ganger hos høiesterettsprokurator Hans Scavenius som fullmektig, nl. 1728, 1730 og 1731. [Overrettsprokurator.]

Walter, Friderich, 30 jan. 1792: bekvem. Pract. 11 febr. s. å.: vel. [Overrettsprokurator.]

– Jacob [Luth], 26 juni 1792: bekvem. Pract. 2 juli s. å.: vel. Pet.: 25 år gl., yngste sønn av odelsbonden Jørgen W. til i Dramdahl gård ved Drammen. [Overrettsprokurator.]

– Matthias, 20 jan. 1758: bekvem. Pet.: dat. Chr.borg slott 10 jan. 1758: 30 år gl., født på Ulveland gård i Eker, sønn av Chr. W. (død ca. 1750) og Margarethe Klinkammer, siden 1743 kondit. hos fru overhoffmesterinne Huitfeldt.

Walther, Jacob, 21 febr: 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Wamberg, Niels, 31 mai 1766: bekvem. Pract. 10 juni s. å.: vel. [Overrettsprokurator. Byfoged i Kragerø. Sorenskriver i Vestfjellenes sorenskriveri i Telemark.]

– Niels Peter, 4 nov. 1796: ei ubekvem. Pract. 9 nov. s. å.: temmelig vel.

Wangensteen, Hans, 20 juni 1765: ei ubekvem. Pract. (udat.): skikkelig. Pet.: «en blandt de utsatte officerer av det forrige norske artillerikorps» (underskriver sig: «tilforn fyrverker ved det norske artillerikorps»). [Overrettsprokurator. Foged i Rakkestad]

– Lars, 12 juli 1751: bekvem.

– Owe Hennch, 7 sept. 1756: bekvem. Pet.: født i Nedre Romerikes fogderi, sønn av avd. prokurator Jens W., kondit. «10 års tid» dels ved Akershus amtskontor, dels hos to sorenskrivere, nu i tjeneste hos sorenskriver Chr. Ørum på Nedre Romerike. [Overrettsprokurator. Foged i Nedre Romerike.]

Wedege, Henning, 5 mai 1769: ei ubekvem. Pract. (udat.): måtelig. [Foged over Nordmøre fogderi?]

Wegener, Ole, 27 april 1795: bekvem. Pract. 4 mai s. å.: temmelig vel. Pet.: født på Bragemes, foreldrene døde; fra tidligste ungdom kondit. hos byfoged Brandt sst. og derpå 2 år hos foged Bukier i Kria. [Overrettsprokurator.]

Weidemann, David Sommerfeldt, 20 juni 1794:. bekvem. Pract. 28 juni s. å.. vel. Pet.: 19 ar gl., født i Gudbrandsdal, sønn i av nuværende foged i Nedenes, Lars W. [Overrettsprokurator. Veier, måler og vraker i Drammen.]

Weinwich, Jens à Møinichen – fremlagt gode attester fra justisråd og amtmann de Fine i Stavanger av 10 april 1739, for hans virksomhet som fullmektig hos foged i Hardanger og Sundhord, Andr. Heiberg, samt fra dennes enke, Andrea H., av 11 mai 1739, og stiftsbefalingsmann Bagger av 19 aug. 1739. 4 mars 1740: ganske vel bekvem og velskikket. Pet.: født Voss, sønn av avd. sogneprest Niels W. og Margaretha à Møinichen. [Overrettsprokurator.]

Wendelboe, Mathias Christensen, 1 april 1740: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet,: født på Fiskum gård i Eker, sønn av avd. proprietær Christen Hansen W. og Karen Nielsdtr. Brandt fra Bagernes, kondit. siden sitt 16 år hos avd. sorenskriver Jesper Glatved i Numedal, samt efter hans død vært konstituert i embedet 1½ år. [Foged over Numedal og Sandsvær fogderi.]

– Poul, 25 juni 1800: ei ubekvem. Ingen pract.

Wendell, Carl Leonhard, 9 nov. 1779: ei ubekvem. Ingen pract.

Werner, Joachim (– norske lov –), 22 juli 1744: nogenledes bekvem. Pet.: 23 år gl., født i Kbh., sønn av senere sorenskriver i Øvre Romerike og Odalen, Joachim W. senior.

– Michael, 15 juli 1755: ei aldeles ubekvem. Pet.: født i Kria. p. t. edsvoren fullmektig hos sorenskriver Chr. Ørum og har der oftere vært konstituert i embedet – norske lov alene.

Wessel, Gotthilf Andreas, 27 nov. 1773: bekvem. Pract. (udat.): skikkelig. [Prokurator på Bornholm.]

– Jens Grønbech, 5 desbr. 1757: bekvem. Pet.: næsten 22 år gl., sønn av avd. sogneprest Ole W. i Vestby, 9 års tid vært hos sin moster, justisrådinde Jentolf, på «Hammergaard», de siste 4 år som godsfullmektig. [Sorenskriver i Salten.]

Wetlesen, Johan Christian. 7 febr. 1797: bekvem. Pract. 13 febr. s. å.: vel.

Wexels, Hans, kommissariatsskriver, 21 febr. 1778: bekvem. Pract. (udat): vel.

Weyell, Hans Larsen – fremla attest av 11 sept. 1739 fra sorenskriver over Vestre Råbygdelaget, R. I. Hagerup, angående hans gode tjeneste det siste halve år som edsvoren fullmektig, og av 8 juni 1740 fra fogden i samme fogderi, Cornelius Corneliusen, hos hvem han har vært fullmektig. 24 aug. 1740: ei ubekvem. Pet.: født i Tønsberg «av honette borgerfolk», siden sitt 12 år «opdratt ved pennen».

White, Caspar. 21 juli 1758: ei aldeles ubekvem. Pet.: har nogen år ved universitetet studert den danske og norske jurisprudens, men omstendighetene forbyr nu lengere ophold i Kbh.

Wibe, 3 juni 1768: ei ubekvem. Pract. (udat.): temmelig vel.

v. Wibe, Joachim Christian, premierløitnant ved det kgl. artillerikorps, 3 juni 1779: bekvem. Ingen pract.

Wiborg, Andreas, 12 mai 1781: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Christen, 18 juni 1755: nogenledes bekvem. Pet. (udat.): nedkommen fra Kr.sand for et års tid siden for å studere danske og norske lovkyndighet.

Wiel, Lars Mossenkrone, 25 okt. 1797: bekvem. Pract. 31 okt. s. å.: vel.

– Laers, 24 febr. 1757: bekvem. Pet.: student på 7de år.

Wiel, Peder, 20 april 1804: ei ubekvem. Ingen pract. Pet.: født 7 mai 1778, Hirschholm, sønn av den ved den tid entledigte vicelandsdommer St. Croix, Lars W., har siden 1780 opholdt sig i Norge og 27 juni 1797 til 27 mars 1804 tjent ved Fredrikstad og Smålenenes amtstue under amtmann Andr. Hofgaard.

Willumsen, regimentskvartermester, 9 nov. 1765: bekvem. Pract. 12 nov. s. å.: vel.

Wilse, Jacob Ferdinand, 26 okt. 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Wind, Andreas Thoustrup, 22 okt. 1788: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Winding, Hans Cramer, 31 okt. 1788: bekvem. Pract. (udat): vel.

Winger, Christian Mogensen, 5 april 1754: bekvem. Pet.: 30 år gl., født på Nes, Hedemarken «av foreldre der har holdt en ringe kjøbmannshandling», kondit. 8 år hos sorenskr. Hieronymus Jenssøn på Hedemarken og omtrent 5 år hos dennes eftermann Hans Henrich Schwabe.

Winsnes, Friderich, 3 nov. 1787: bekvem. Ingen pract.

– Hans, 17 nov. 1763: bekvem. Pet.: uten oplysn. – danske og norske lov –.

– Mogens, 14 april 1787: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Winther, Christen, 13 jan. 1780: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Hans Thøger, 23 juni 1806: bekvem. Pract. 4 juli s. å.: vel.

Winther, Niels, 15 juli 1756: bekvem. Pet.: født i Stavanger, sønn av prost Claus W., stud. Bergen 1747, theol. att. 1751, har ikke kunnet få employ siden og slo derfor for et års tid siden om til jus.

Wisløf, Niels , 15 febr. 1737: ikke ubekvem. [Tolder ved Mandals tollsted.]

Wisløff, Helle Juel, 18 desbr. 1742: bekvem. Pract.: lovlig forfattet. Pet.: sønn av sorenskriver Niels W., stadig øvet sig på farens skrivestue – norske lov (alene). [Sorenskriver i Øvre Romerike.]

– Niels, 18 juni 1776: ei ubekvem. Ingen pract.

With, Jens Jacob, 8 juni 1776: bekvem. Pract. (udat.): vel.

Withloch, Otto Jørgen, 13 juli 1779: ei ubekvem. Ingen pract.

Wium, Hans. Eksamensdato mangler, testimonium utstedt. 8 sept. 1747: bekvem.

Wogelius, Jørgen Michael, 18 april 1806: bekvem. Ingen pract.

Wold, Niels Rudolph Edvard, studiosus, 18 febr. 1773: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Mandal.]

Wolff, Ernst Friderich, 22 sept. 1761: ei ubekvem. Pet.: stud. 1753 (Kristiania), 1 år volontør på justisråd Sonnes skrivestue.

Wulfsberg, Erich, 27 april 1765: ei ubekvem. Pet.: har opholdt sig 8–10 mndr. i Kbh., men da han dels har «ringe formue» og dels hans «gamle og utlevde foreldres tiltagende alderdom nu fordrer min nærværelse for å lette deres byrde» – så nødes han snarest å «vende tilbake til mitt fedrene land.»

– Jacob, 11 aug. 1777: bekvem. Ingen pract. [Sorenskriver i Eker.]

Wærn, Morten, generalauditør, 30 sept. 1766: bekvem (til et skriverembede). Pract. 3 okt. s. å.: skikkelig.

Wølner, Peter Christopher, 25 jan. 1794: bekvem. Pract. 8 febr. s. å.: vel. Pet.: født 1771 i Land prestegjeld, sønn av foged Gilles W., har «gått tilhånde» ved farens forretninger. [Foged for Finmarkens fogderi.]

Ytter, Niels, 2 desbr. 1775: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Niels, 13 april 1812: bekvem (10 okt. 1811: ei ubekvem). Pract. 27 april s. å.: vel. Pet.: sønn av prokurator Niels Y. og Catrine Hedevig Robsahm, 14 år gl. på sorenskriver Stangebys kontor på Hedemarken og derfra på sorenskriver Kiønigs kontor i Østerdalen, 1810 til Kbh. å lese.

Zeiner, Friederich, 2 nov. 1796: bekvem. Pract. 18 nov. s. å.: vel.

Zeyer, Hans, 1 april 1740: ei ubekvem, men temmelig velskikket. Pet.: 28–29 år gl., født i Allerslev ved Prestø, sønn av prest Hans Z. «Tjent ved pennen» siden sitt 12 år.

Ziegler, Hermann, 27 sept. 1771: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Jens, 12 sept. 1738: ganske bekvem og velskikket. [Sorenskriver i Gudbrandsdalen]

Ørbech, Ole Bagger, 1 juli 1797: ei ubekvem. Ingen pract.

Ørn, Peder Hansen, 21 okt. 1744: ei aldeles ubekvem (til et underdommer– eller skriverembede i Norge). Notat i protok.: har ikke løst sin attest og ei betalt notario for papir og eksamen. – d. 11 desbr. 1744 er attesten løst og pengene betalt. Pet.: (på tysk) for ham fra en mann ved navn Schmidt, dat. Copenhagen 29 okt. 1744, om å måtte få hans attest underskrevet «von samtligen professoribus iuris», da der har vært «viele difficultäten» med den.

Ørum, Christian Jesper, 17 nov. 1750: bekvem. [Sorenskriver i Nedre Romerike.]

– Lych [Lyth] , 21 febr. 1778: bekvem. Pract. (udat.): vel. Lyth Ørum, sorenskriver i Finmarken (Pers. tidsskr. 2 R, VI, 259).

Østrem, Carl Ludvig, 19 jan. 1810: ei ubekvem. Ingen pract.

Øvre, Hans Berenhoff, 8 jan. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel.

– Peder Leth, 8 jan. 1782: bekvem. Pract. (udat.): vel. [Sorenskriver i Romsdal.]

Øwre, Even Hammer, 28 juni 1811: forlot prøven. Pet.: 27 år gl., født i Molde, sønn av hospitalsforstander Hendrich Ø.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005