Adelig ølimport i Oslo 1610-1611

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1984-2003. Utgave 23.01 2003.


Gjengitt etter Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len nr. 26.1 Tollregnskap og byregnskap for Oslo fra 1.5 1610 til 1.5 1611.

Siden ikke alle de nevnte adelspersonene bodde fast i eller nær ved Oslo, kan forklaringen på at inporten gikk over Oslo i stedenfor andre tollsteder i Viken, være følgende: I samme året ankom det mange skip fra hansebyen Rostock, og nettopp i Rostock var det på denne tiden høykonjunktur i ølbryggeriene, det er derfor temmelig innlysende at den adelige ølimporten var rostokkerøl. Rostokkerne hadde større interesse av å selge varene i Oslo enn ved de mindre tollstedene.


Huis Øll fornefnte Kiøbmend haffuer indførdt dette Aar som effterfølger

[i margen:] her paa Adellenns beuiser [viser til nr. 1.-11. nedenfor]

– Her Stadtholder 2 lester

1. Jörgenn Friis ½ lest

2. Anders Greenn ½ lest

3. Peder Jffuerßönn 1 lest

4. Styring Boell ½ lest

5. Alexander Papenheimb 1 tønne

6. Peder Madzönn 2 lester

7. Fru Anna Skinckell 1 lest 8 tønner

8. Hertwig Huitfeld 1½ lest, 1 tønne

9. Laurentzs Von Hadelenn 1 lest

10. M. Niels Clausßönn 1 lest 9 tønner

11. M. Abraham Lector ½ lest

Leave a Reply