Den norske adels stamtavleverk: Valg av oppslagsnavn

Adel Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.


Ved valg av stamtavleverkets oppslagsnavn har vi lagt til grunn 8 ulike metoder eller kriterier:

1. Slektsnavn brukt av slektens medlemmer selv, samtidig kildebelagt. Når det er flere slekter med samme navn er disse skilt fra hverandre med geografiske presiseringer. Binavn, tilnavn, øknavn, ætte- eller slektsnavn er valgt når slike er kjent fra ættens egen tid. Entallsformer, som er den form som hyppigst ble anvendt i samtiden.

Eks: Adeler, Ahlefeldt, von Ahnen, von Ansbach, Augustin.

 

2. Flertallsformer av slektsnavn. I de tilfeller der vi kjenner flertallsformer av de navn som navnes under pk. 1, er slike anvendt. Leseren vises inntil videre til de innsamlede flertallsformer av adelige slektsnavn i Adelsprosjektets manuskript Person- og slektsnavn. En studie i adelig navnebruk, kapittel 1.

Eks: De Benkestokker, De Bulsunger, Galle, De Galler, De Pustrunger, Pust, Soop, De Sooper.

 

3. Slektsnavn konstruert i nåtid, avledet av gårdsnavn (setegårder). Prinsippet: det mest varige bosted for ættens hovedpersoner, eller det eldste kjente bosted for ætten.

Eks: Alleby-ætten, Anders Erikssons ætt, Aspa-ættene, 1-3, Aspenäs-ætten, Berg-ætten fra Båhus len, Berg-ætten fra Eiker, 1-2, yngre Bjarkøy-ætten , Bjørntvet-ætten.

 

4. Slektsnavn avledet av gårdsnavn (setegårder), samtidig kildebelagt. Setegårdsnavn i flertallsform knyttet til en ætt, der slike navnetyper er kjente fra samtiden.

Eks: Asdal-folk, Blindheim-mennene, Botner-folk, Bringsvær-folk, Frolands-folk, De Hafslunder folk, De Jørrestad-folk, Kirkefjell-folk, De Valen-folk, Vatne-folket.

 

5. Kombinasjon av binavn etc. som nevnt i pkt. 1, og setegårdsnavn som nevnt i pkt. 3, eller distrikts- eller områdenavn i de tilfeller der setegårdsnavn er ukjent. Her er det sammensatt navn, dels for å skille ulike slekter med samme binavn fra hverandre, dels å lage oppslagsnavn som blir mer konkrete ved å supplere med setegårdsnavn der disse er sikre.

Eks: Bagge av Askerøy (Askerön), Bagge av Holme og Borregård, Friis av Holme, Friis av Landvik, Green av Sundsby, Green av Rossø, Holk fra Borgesyssel, Holk av Løvøya, Holk av Tønsberg.

 

6. Personnavn sortert på fornavn. Navn sammensatt av personnavn (fornavn + patronymikon) og endelsen “-ætten”. Her er det valgt enten den eldste kjente stamfaren, eller den mest kjente person i ætten. Det kan bli nødvendig senere å utarbeide en bedre begrunnelse for hvilket oppslagsnavn som i det enkelte tilfelle er valgt. Denne måten vil bli brukt der ætten ikke har bodd varig på noen kjent setegård, ikke har anvendt eget ættenavn samt at vi mangler kjennskap til dens våpen; – eller at det av dens kjente våpen vanskelig lar seg utlede anvendelige kortformer (slike som nevnes i pkt. 7). Våpen kan allikevel suppleres som endelse.

Eks: Adalis Ellingsdotter, Alv Haraldssons ætt, Amund Sigurdsson, Anders Hanssons ætt, Aslak Bårdssons ætt.

Gruppen kan deles inn i 2: Eldste kjente person i slekten, og den mest kjente person i slekten.

 

7. Navn gitt av våpenet. Når ættemedlemmenes våpenføring er kjent, vil det bli utarbeidet en heraldisk blasonering for hver person. På grunnlag av blasoneringen utarbeides det så en “kortform”. Denne kortformen vil i en del tilfeller bli anvendt som oppslagsnavn, først og fremst i de tilfeller der ætten ikke selv har brukt tilnavn eller tilsvarende, der ætten ikke har holdt varig til på noen kjent setegård, eller der det ikke vil være gunstig å konstruere et personnavn-ættenavn (som under pkt. 6).

Eks: [halv bjørn], Båt, Ture Karlssons ætt, Dalepil, Gjedde, Nils Lauritssons ætt (Rosengjedde), Gyllenløve, Halvegge, [halv hjort] (Skjønnebølle), [3 hummerklør], Muslingskall (Jernskjegg), Månestjerne, Orrhane.

 

8. Kombinasjon av våpennavn i kortform, som i pkt. 6, og setegårdsnavn, som i pkt. 3.

Eks: Bamse av Kårød, Bølger av Jomfruland (Hård, Hjort), Laxerumpe av Skårby, Lilje av Åby.

 

Øvrige navnetyper.

Eks: Ingrid Nilsdotters slekt, Leve [løve], Matssønnenes ætt, Nordbagge, Oxefot, Per Amundsson på Andenes’ slekt, Rostvik (Kruckow), Finn Nilssons ætt, Skanke, Skunk av Jemtland, Rike-Torsteins ætt.

 

Gårdsnavn som ikke er anvendt eller er anvendt om en annen ætt enn den som her skal behandles. Det vises til et annet oppslagsnavn

Aga, se Galtung, Johans på Agas ætt

Andenes, se Per Amundssons ætt

Leave a Reply