Akershus len: Lensregnskaper og jordebøker 1528-1625

Utgitt av Tore H. Vigerust, Oslo 2002-2004. Utgave 01.03 2003.


 • Summarisk oversikt over den visse rente av de len som ligger til Akershus slott (og hovedlen), 5.9 1529. Etter original i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 2.8 [jf. Lensrekneskapar II (1983), s. 411 – Riksarkivets arkivregistraturar 4]. Utgitt av H. J. Huitfeldt-Kaas: Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-1570), IV (Christiania, 1906), s. 357-365. Inneholder landskyldsummene av krongodset i Bragernes len med Eiker, Lier, Røyken sogn og Hurum, Modum og Sigdal, Hallingdal, Asker sogn, Akersherred og Østre Bærum, Ringerike, Hadeland, Toten, Land, Biri og Valdres, Gudbrandsdalens nørdre len, Gudbrandsdalens søndre len, Hedemarken, Øvre Romerike, Yttre (nedre) Romerike, Vemme skiprede, Skaun [Rakekstad] skiprede, Frøland skiprede, Eidberg, samt byskatten av Oslo, Tønsberg og Sarpsborg byer.
 • Herr Mogens Gyldenstjerns regnskap for Akershus len 1529 (avlagt på Gottorp 25.10 1529), med landskyld 1529 og vissøre og leding 1528. Etter original i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 2.6. Utgitt i Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-1570), IV (1906), s. 367-389. Inneholder Kronens landskyld [dvs Krongodset] 1529 av Yttre (nedre) Romerike, Øvre Romerike, Hedemarken, Ringerike, Hadeland, Toten, Vardal og Biri prestegjeld, Land, Valdres, nørdre og søndre Gudbrandsdalen, nedre Østerdalen, Mossedal, Vemme skiprede, Skaun skiprede Rakkestad prestegjeld, Frøland skiprede Trøgstad og Båsted sogn, Tune skiprede, Skjeberg sogn, Eiker, Lier, Modum og Sigdal, Hallingdal, Røyken sogn, Hurum, Nummedal, Akersherred, og vissøre og leding 1528 av hele lenet. Kortregister: div. områder, for landskyld av Krongodset 1529.
 • Peder Hanssøns (Litle) regnskap for Akershus len 22.9 1537 – 22.9 1538. Etter original i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 2.12. Utgitt i Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-1570), IV (1906), s. 505-540. Inneholder blant annet landskyld og andre jordeboksinntekter av Krongodset, Oslo stigtsgods og Hamar stigtsgods, fordelt på de ulike varespecies.
 • Regnskap for Akershus len 29.9 1557 – 29.9 1558. Etter original i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 3.1. Utgitt i Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, I. Rekneskap for Akershus len 1557-1558 (Oslo, 1937). Inneholder blant annet gårdebygsel, holling av alt gammelt og nytt statlig gods, landskyld av det gamle krongodset, Oppebørsel av Hovedøya klostergods, Oppebørsel av Erkebiskopens gods sønnafjells – Sankt Olavs jorder, Oppebørsel av Oslo stigtsgods, Oppebørsel av Hamar stigtsgods, Oppebørsel av Stavanger stigtsgods i Valdres, Nonneklosters gods i hele lenet. Kortregister, bl.a.: Landskyld av Kronens gods: Ringerike, Hallingdal, Eiker, Toten, Gudbrandsdalen, Hedemarken, Romerike.
 • Regnskap for Akershus len 29.9 1560 – 29.9 1561. Etter original i Riksarkivet, Regnskaper og jordebøker eldre enn 1570, nr. 4.1. Utgitt i Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, II. Rekneskap for Akershus len 1560-1561 (Oslo, 1940). Inneholder blant annet gårdebygsel, holling av alt gammelt og nytt statlig gods, landskyld av det gamle krongodset, Oppebørsel av Hovedøya klostergods, Oppebørsel av Erkebiskopens gods sønnafjells – Sankt Olavs jorder, Oppebørsel av Oslo stigtsgods, Oppebørsel av Hamar stigtsgods, Oppebørsel av Stavanger stigtsgods i Valdres, Nonneklosters gods i hele lenet.
 • Akershus lens jordebok 24.6 1577 – 24.6 1578. Etter oiriginal i Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 1.1. [jf. Lensrekneskapar I (Oslo 1982), s. 1 – Riksarkivets arkivregistraturar 4]. Kortregister, bl.a.: Landskyld av Kronens gods i Ringerike, Hallingdal, Eiker, Toten, Gudbrandsdalen, Hedemarken, Romerike. Inneholder også Erkebispegods sønnafjells, Oslo stigtgods, Hammer stigtgods, Hovedøya klostergods, Stavanger stigtgods i Valdres og noen gårder som lå til Nonnekloster i Oslo, Hovedøygods, gildegods.
 • Akershus lens jordebok 24.6 1578 – 24.6 1579. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 2.1.
 • Akershus lens jordebok 24.6 1580 – 24.6 1581. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 3.2.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1588 – 1.5 1589. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 4.1.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1589 – 1.5 1590. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 5.1.
 • Jordebok for Hadelands fogderi 12.4 1595. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 6.7.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1598 – 1.5 1599. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 9.1.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1600 – 1.5 1601. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 11.2.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1604 – 1.5 1605. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 19.1.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1605 – 1.5 1606. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 21.2.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1606 – 1.5 1607. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 23.1.
 • Akershus lens jordebok 1.5 1607 – 1.5 1608. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 24.3. Gudbrandsdalens fogderis jordebok og Sta. Anne gildegods i Tønsberg er fullstendig avskrevet, for resten av fogderiene er det kun tatt utdrag som i det vesentlige gjelder Erkebispegods, Hammersgods og Stavanger stigtsgods i Valdres.
 • Akershus lens jordebøker 1.5 1616 – 1.5 1617 – for hvert fogderi. I Riksarkivet, Rentekammeret, Lensregnskaper. Akershus len, nr. 40.1-6. Egne jordebøker for Hadeland, Øvre Romerike og Solør, Nedre Romerike, Hedemarken og Østerdalen, Buskerud og Ringerike, Follo, Tune og Åbygge, Heggen og Frøland, Aker, Moss og Bragernes fogderier. Mangler for Gudbrandsdalens fogderi.
 • Stattholderskapets Jordebøker til utligning av garnisonsskatt 1624-1626. Riksarkivet, Stattholderarkivet, D IX.

Leave a Reply