Innledning og kilder til Kastellegodset

Kastelle augustinerkorherrekloster og senere Kastelle godslens bønder ca 1300-1660 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust)Oslo 1991-2003. Utgave 3, 14.11 2003. Tidligere trykt i Tore H Vigerust: Kastelle kloster i Konghelles jordegods ca 1160-1600 (Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 1991), side 149.


De følgende gårdshistorier eller matrikler viser alle gårder og andre eiendommer som uttrykkelig kalles Kastelle klosters gods, Kastelle-gods, eller tilsvarende i kildene fra 1300- til 1600-tallet. De innførte vare- og penningverdier viser til inntekter i visse rente, ikke den uvisse så som førstebygsel, holling, sakefall, m.v. Om problemene med identifiseringen av gårdsnavnene er det redegjordt for i kapittel 2 foran. Personnavnene er normaliserte. “Olluff” er normalisert til Olav og Olle. Noen personnavn er normalisert slik at de kan samsvare med lokal uttale i nyere tid. En del navn kunne nok ha vært normalisert til lokal uttale i ennå sterkere grad enn hva som er gjordt nedenfor. Det er forsøkt å finne Båhuslenske former. -sen og -søn er normalisert til -son etter det vanlige i norske og svenske dialekter. Alle understrekninger er direkte sitater fra kildene. Usikker lesning er markert med spørsmålstegn. Overraskelser er markert med utropstegn. Sognene er plassert fogderivis og stort sett i ovenenstemmelse med rekkefølgen i jordebøkene, der rekkefølgen imidlertid ikke alltid er konsekvent. Gårdene er plassert geografisk under hvert sogn, ikke alfabetisk. Ved kildehenvisninger har det vært praktisk å oppgi årstall og eventuellt sidetall, der hvert årstall står for én bestemt kilde.

Forkortelser og kilder

Jb 1354 = Jordebok [egentlig jordebrev] over Kastelle klosters gods 1354, i vidisse 1495, avskrevet ovenfor. Henvisningene er til tekstens linjenumre.

>1388, 1399 Røde Bok (biskop Øysteins Jb), se nedenfor i litteraturfortegnelsen under trykte kilder, Biskop Eysteins Jordebog. “>” angir at opplysningene er eldre enn 1388, de kan være helt opp til 70-80 år eldre og skrive seg fra den tapte biskop Helges jordebok, biskop i Oslo 1304-1322.

Jb 1485 = Jordebok 1485 i avskrift fra 1498, avskrevet ovenfor. Henvisningene er til tekstens linjenumre.

1528 Skattemanntall over Båhus len av den gjengjerd som Mikkel Blikk tok inn på kong Frederiks vegne, trykt i NRJ IV, s. 166-215.

Jb 1530 = Jordebok for Båhus len ca 1530, trykt i NRJ V, nr. III, s. 119-192, der datert til “Ca. 1542”, se nedenfor. Den trykte utgaven er i noen tilfeller kontrollert mot originalen. Film NRA serie “fra DRA” nr. 695.

1566 = Jørgen Stenssons seddel ved brev til Kongen, avskrevet ovenfor.

1568 Iorboggenn aff Bahus lenn anno 1568, utgitt i NRJ V, s. 415-656, nr. IX, Jordebok for Båhus len 1568. I jordeboken er det oppført under hvert sogn gods kalt Castille godtz, med anførsler om antall foringshester som betales for i skatt til Båhus slott. Utgaven er i noen tilfeller kontrollert mot originalen. Film NRA serie “fra DRA” nr. 673.

Jb 1568 = Castelle Jordebog, i Båhus lens jordebok 1568 [egentlig Jb 1.5 1568 – 1.5 1569], trykt i NRJ V, s. 415-656, med henvisning til sidetall i utgaven, der Kastelle jordebok utgjør s. 641-651. Kastelle Jb er kontrollert mot originalen, DRA, etter film i NRA, serie “fra DRA” nr. 673.

1573 Opbørssell paa Wisse og Uvisse Renthe aff Bahuss Lehenn Och Wigenn (= Jb Båhus len og Vigen) 1.5 1573 – 1.5 1574, original i Landsarkivet, Göteborg. Avskrift for Kildeskriftfondet ved Oscar Albert Johnsen (1902) i Norsk Historisk Kjeldeskrift-institutt, Historiografisk samling, manuskript 338. Med henvisninger til sidetall i avskriften, som etter alt å dømme er lik pagineringen i originalen. Har brukt følgende:

s 2-196 Castelle Godtz, med anførsler om antall foringshester som betales i foringsskatt til Båhus slott, oppført under hvert sogn.

s 197-265 Opbørsell paa pendinng Mell och Smør aff Bahuss Leenn kalles Sanct Hans dags Leding og gik fuld paa Hising och skall her nestt gaa halff paa Indlandt och Hisinng och fuld paa Ordoust och Thiørnn y thette till kommendis Aar.

s 266-313 Opbørsell paa pendinng aff Bahuss Leenn, som udgiffuis till Sanct Mickeli Dag kallis gresleding, oc gaar altidt ens möget.

s 314-373 Opbørsell paa Kønndermøs Ledinng aff Bahus Lenn, er mell och smør, och gaaer emod huer skep mell 6 mark smør och gaer altidt ens møget.

s 797-821 Rastanntz paa Gresleding till Michaelis anno Eodum.

Jb 1573 = Indtegt wisse Rente aff Castelle godtz, i Båhus len og Vigens jordebok og inntektsregnskap 1.5 1573 – 1.5 1574, bakerst, s. 689-701.

1580 = Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1580 – 1,5 1581. Har anvendt foringen under hvert sogn anmerket som Castelle gods. Har også anvendt et kapittel som følger etter hvert av de 3 fogderiene i Båhus len som kalles Kronne Landskld aff Bahuss Lheenn, som udgiffues thill S. Thommis dagh aff Kronne Jorder. Film NRA serie “fra DRA” nr. 673-674.

Jb 1580 = Castelle goidtz som tilforne lhaa thill Castelle Closteritt vdj Kongelff, i Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1580 – 1.5 1581, bakerst i Jb. Ingen sidenhenvisning siden originalen (ved tiden for filmingen ved slutten av 1940-tallet) var uten paginering.

1585 = Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1585 – 1,5 1586. Har anvendt rubrikken under hvert sogn merket Castelle gods med opplysninger om foringen. Film NRA serie “fra DRA” nr. 674-675.

Jb 1585 = Castelle godtz som thelfornne Laa thell Castelle Closter udi Konngelffue, i Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1585 – 1.5 1586, bakert. Uten paginering.

Jb 1589 = Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1589 – 1.5 1590, bevart i fragmenter: 1. del inneholder gods fra Mogens Gyldenstjern, 2. del inneholder slutten av Kastelle gods. Den dekker mesteparten av Tjørn samt summarum. Film NRA serie “fra DRA” nr. 675.

1593 = Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1593 – 1.5 1594. Har anvendt rubrikken under hvert sogn merket Castelle gods med opplysninger om foringen. Film NRA serie “fra DRA” nr. 675.

Jb 1593 = Chastelle Godtz som Thilfornne Laa thill Chastelle Closter wdj Konngelffue, i Båhus len og Vigens jordebok og visse innkomst 1.5 1593 – 1.5 1594.

1596 = Baahuss Lenn och Vigenn Jordbogh, medh den wisse Jndkombst, 1.5 1596 – 1.5 1597. Film NRA serie “fra DRA” nr. 675-676.

Jb 1596 = Kastelle gods 1596, i Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1596 – 1.5 1597. Trykt nedenfor i Appendix 1.

1601 = Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1601 – 1.5 1602. Film i NRA serie “fra DRA” nr. 676-677.

Jb 1601 = Kastelle gods 1601, i Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1601 – 1.5 1602. Trykt nedenfor i Appendix 1.

1604 = Båhus len og Vigens jordebok 1.5 1604 – 1.5 1605. Film “DRA” nr. 677. Har anvendt opplysningene merket med Castelle goedtz nevnt ved hvert sogn.

[1612 = jordebok 1612-1613 som ikke er anvendt, film 677-678]

[1613 = jordebok 1613-1614 som ikke er anvendt, film 678]

[1614 = jordebok 1614-1615 som ikke er anvendt, film 678-679]

[1615 = jordebok 1615-1616 som ikke er anvendt, film 679]

[1616 = jordebok 1616-1617 som ikke er anvendt, film 680]

[1617 = jordebok 1617-1618 som ikke er anvendt, film 680]

[1618 = jordebok 1618-1619 som ikke er anvendt, film 680]

[1623 = jordebok 1623-1624 som ikke er anvendt, film 681, slutten ?]

1624 = Jordboeg pa Leding och Foring offuer Bahus Lehnn Aar 1624. SRA, Kammararkivet, Från Norska Riksarkivet överlämnade räkenskaper och handlingar. Bohuslän, nr. 24.14. Film SRA nr. CD 632. (Orig. stammer fra Stattholderarkivet på Akershus, overlevert SRA 1900.) Har anvendt gods merket Castelle Gods. m.v.

1625 = Castelle Goudtz i Båhus Slotts Jordebok og visse Innkomst 1.5 1625 – 1.5 1626. Film NRA serie “fra DRA” nr. 681.

1625 B = Bahuss Slottens Jordboeg och Wiisse Indkomst 1.5 1625 – 1.5 1626. SRA, Kammararkivet, Från Norska Riksarkivet överlämnade räkenskaper och handlingar. Bohuslän, nr. 24.15. Film SRA nr. CD 632. (Orig. stammer fra Stattholderarkivet på Akershus, “No 8”, overlevert SRA 1900.)

1625 H = Jordebogh Offuer Hisings wisse Indkompst som er tillige både av leding, landskyld og foring, 1625-1626. Film NRA serie “fra DRA” nr. 681.

1650t = Bohusläns Jordebok 1650 talet. Jordebok over Båhus len og Vigen, udatert, men fra ca. 1650 eller 1650-tallet. Denne er den siste bevarte norske Jb og har ligget til grunn for den eldste svenske Jb over Båhus len fra 1659. Originalen i SRA, Kammararkivet. Film SRA, CD nr. 632. Jordeboken har dessverre en del lakuner (Ordost Vestre skiprede, slutten av Kareby sogn, mesteparten av Ytterby sogn, m.v.).

Kveg1657 = Kvegskatten 1657. Etter hans Kongl. Maj. utgangne forordning Kjøbenhavn den 21. juli 1657. Har anvendt utdrag av Aff Hisinngs Fogderie quegschattens opbørsell. Revidert på Båhus den 24. mai 1658. Orig. i DRA, Båhus lens ekstraskattemanntall. Film NRA serie “fra DRA” nr. 694. Har tatt med opplysninger fra de største byene på Hisingen som har vært i Kastelle klosters eie, for å vurdere kvegtallet i forhold til jordtallet.

Biskops gods “Biskopsgods som til forn lå til Akershus”. Egne jordebøker bakerst i Båhus lens Jb 1568 (NRJ V, s. 651-656), og bakerst i Båhus len og Vigens Jb 1573-74, 1574-75, 1580-81, 1585-86, 1593-94, 1596-97, 1601-02. Fra og med Jb 1604-05 er den særskilde Jb over B. oppløst og gårdene overført til egen rubrikk “Biskops gods” under sine respektive sogn. Der følger de under samme rubrikk til 1660 (og uvisst hvor mye lenger). Lå til Akershus 1557-1561 og ble da kalt “Oslo stigtsgods i Båhus len og Vigen”, se NLR I, s. 143-146; II, s. 195-199.

1659 = Bahuus Lähns 1659 Åhrs Jordebook (i registeret foran) eller Göteborgs och Bohus län Jordebok 1659 (ryggpåskrift). SRA, Kammararkivet. Film SRA, serie CD nr. 632-633. Ryggpåskriften er ny og uriktig, siden lenet pr. 1659 het Bahus län, og omfattet utelukkende det tidligere norske Båhus len, ikke Götalandskapet.

 

TRYKTE KILDER Se fortegnelsen bakerst i hovedoppgaven (Vigerust 1991), Kildefortegnelse.

 

Kastellegods i uidentifisert sogn

Åkærr Uvisst hvor. Kastelle-godset Akær/Aakærr ble byttet jevnt mot Skenelle, og siden Skenelle var på 26 øresbol må Åkærr ha vært tilsvarende stor, eller jt 3:2.

28.3 1317 Prior Torgeir i Kastelle kloster med hele konventets samtykke bytter bort klosterets gods in Skinhæll (se Skenelle i Seve sogn, nedenfor) til herr Erik, hertug, duce sweorum, mot hans gods in Akær, med alle underliggende (spesifiserte) godsrettigheter (Diplomatarium Svecanum III (1842-1850), nr. 2102, etter original på pergament i Kungl. Biblioteket). På baksiden påskriften Aakærr.

Navnet kan tolkes som Åkjerr eller Åker, men det forventes vel ikke æ med to rr hvis det var gårdsnavnet Åker? Med tolkningen -kjerr så finnes det flere muligheter. En kunne der tenke seg at en forstavelse Å- kan ha forsvunnet. F.eks. finnes det en gård Kjerr i Bakke sogn på Hisingen, nå Kärrsgården, OGB IV, s. 6. Det finnes også Kjerr i Torsland sogn på Hisingen, nå Kärr, OGB IV, s. 57; samt en by Kjerre i Seve sogn, nå Kärra, OGB IV, s. 46. Denne siste må utgå som aktuell, siden den er belagt allerede i Røde bok på 1300-tallet med navneformen Kjerr, ikke Åkjerr. Tenker en seg tolkningen Åker finnes det igjen en rekke muligheter, bl.a. Åker i Romeland sogn og Åker på Tjørn. Den siste var imidlertid Kastelle-gods på samme tid som Skenelle, og kan dermed ikke ha kommet som følge av makeskifte mot denne. På Hisingen fantes det en liten gård Åker på 1500-1600-tallet, var 1568-1659 ødegård under Berg i Seve sogn. Ødegården Åker kan ha vært for liten til å ha et så høyt jordetall som 26 øb. Se under Berg, nedenfor. Det ville være sannsynlig at den eiendommen Kastelle byttet til seg lå i samme område som den de byttet fra seg, siden noe sogne- eller regionalnavn ble nevnt i brevet.

Tidligere er belegget 1317 av Tiselius identifisert som Åker på Tjørn, Bohusläns adeliga säten, kap. om Åkervik. Navnet Åkervik er også belagt som norsk grensemerke på grensen mot Vestgøtland, beliggende mellom Nødinge og Aursjø, dvs. omkring Romeland, NgL II, s. 487 j Akersvik, jfr. RN I, nr. 1047 (1200-tallet). Den mest sannsynlige identifiseringen kan muligens være den ovenfor nevnte Kjerr i Torsland sogn, av grunner som det ikke skal kommes nærmere inn på i denne omgang.

x

Leave a Reply