Folk i Modum og Tverrdalene (Sigdal, Eggedal og Krødsherad) 1250-1600

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1990-2002.


Registre over embeder og embedsområder
Sogn og prestegjeld og  kilder kommer nederst.

Alfabetisk ordnede biografier:

A

Aadh, se Odd.

Adelis Hervorsdotter, enke etter Jorund Jonsson, som var blitt drept av Narve Alvsson. hans hwsstrw Addelisse Herworz dotther er nevnt i forbindelse med at Narve Alvsson fikk kvittering for å ha betalt bøtene til Jorunds arvinger i brev fra Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993).

Agmund, se under Amund og Ånund.

Agmund, far til Arnbjørg Agmundsdotter på Modum, gift 1485 med Gunnbjørn Gudbrandsson.

Amund, far til Eivind Amundsson i Hallingdal 1430.

Agmund, far til “Foedrum” Agmundsson prest på Olberg 1347.

Agmund, far til Hallstein Agmundsson 1483.

Amund, far til Olav Amundsson på Eiker, makeskiftet bort jord på Modum 1439.

Amund?, se Sigri Gunnersdotter (Amundsdotter?).

Agmund. […]ndær, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Agmund Armodsson. Ogmundi Armodsyni, god mann og vitne på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Amund Audunsson, biskopen i Hammers ombudsmann over Modum og Tverrdalene. Amunde Audunsson, i takst på Heggen på Modum 14.5 1446 (DN VIII nr. 328).

Agmund (Eivindsson). Sønn av Eivind på Haugan (Sigdal gnr. 35). Ogmundær sunar hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Agmund (Helgesson). Sønn av Helge på Haugan (Sigdal gnr. 35). Ogmundær sunar hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Amund Nubsson. Amwnd Nwpson, vitnet om gamle grenser i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125).

Amund Petersson (Rud-ætten), trolig bosatt på Rud (Heggen sogn, Modum gnr. 111). Omundær Pædærsson. Utferdiget brev på Rud på Modum 14.12 1398 (DN XXI nr. 206), – var trolig en fremtredende adelsperson.

Amund Solvesson på Verp (Øvre Eiker gnr. 194). Ogmunder Solffuesøn solgte 20 kyrlag i gården Solum i Sigdal til Olav Eriksson, ca 1400-40 (“kong Eriks tid”, DN XIII nr. 56 etter dom 16.6 1595 (RA-dipl-perg)). Omundi Saulæ syny, Omundær Saulæ [son], også kalt Ammund a Værpi bygslet Verp og Skreppen i Heug sogn på Eiker av abbed Bjarne i Hovedøya kloster 1.10 1409 (DN III nr. 592).

Amund på Buderud (trolig på Modum, uidentifisert). Amund Buderudt ga 2 laks i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Amund på Grefstad (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 120). Amunnd Greffstedtt ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Agmund i Langerud (Holmen sogn i Sigdal gnr. 39). Ogmundz j Langæ rudi, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Far til Torgeir (Agmundsson).

Amund (Eiriksson?) på Verp (Øvre Eiker gnr 194). Ommundr a Uerpi utferdiget vitnebrev på Skrauthval i Nykirke skogen (i Modum prestegjeld) 25.11 1334 (DN I nr. 230, RN IV nr. 1086). Våpnet er delt med en høyrevendt øks mot høyre og en ubestemt figur (rose?) til venstre; omskriftens patronymikon ender på ICI (dvs. ERICI?) (NSig. I nr. 272).

Amund på Hilsen (Snarum sogn gnr. 156-157). Amundt Helsen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Amund på Jar (Heggen sogn gnr. 61). Amundt Jader utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Amund på Tingelstad (Nykirke sogn gnr. 115). Amundt Tingelstadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Annulf, se Arnulv.

Anund, se Amund eller Ånund.

Annundt, se også Ånund.

Alv, far til Anders Alvsson på Modum 1523.

Alv, far til Asbjørn Alvsson 1470.

Alv, far til Audun Alvsson 1325.

Alv, far til Ivar Alvsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Alv, far til Narve Alvsson, drapsmann i Hallingdal 1483.

Alv, far til Olav Alvsson, lagrettemann på Modum 1591.

Alv, far til Rane Alvsson på Modum 1404.

Alv Hallkjellsson. Alff Halkelson utferdiget brev på Nore i Krødsherad 15.11 1517 (DN III nr. 1076).

Alv Ormsson, nevnt 1421-1429. Alfwer Ormsson utferdiget et kvitteringsbrev om arv på Spone på Modum 28.1 1421 (DN I nr. 673). Alff[wer] Ormbson utferdiget et vitnebrev for Hammer domkapittel eller biskopstol på Brekke i Heggen sogn på Modum 27.9 1429 (DN VII nr. 385).

Alv på Frøvoll (Eggedal gnr. 140). Aluer a Froyuollum var tilstede ved jordebytte på Skrauthval i Nykirke sogn på Modum 25.11 1334 (DN I nr. 230).

Alv i Lesteberg (Krødsherad gnr. 199). Alff j Lestebærgh innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Alv på Surteberg (Krødsherad gnr. 212). Alf Svorteberrigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Alv i Ørpen (Krødsherad gnr. 221). Alff j Yrpen innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87). Alff Yrpen svarte for gjerden (s.st.).

Amund, se sortert under Agmund. nei, bytt tilbake !

Anbjørg, se Arnbjørg.

Anders, far til Gurun Andersdotter på Buskerud avlsgård 1557-58.

Anders, far til Kristen Andersson på Øren (Heggen sogn) 1591.

Anders, far til Laurits Andersson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Anders, far til Redar Andersson som hadde ombudsmann og eiendomsinteresser i Sigdal 1464.

Anders, far til Reder Andersson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Anders, far til Rolv Andersson (nevnt 1470, trolig bosatt på Ulleland på Eiker) og Gudbjørg Andersdotter (nevnt 1458-1470).

Anders, far til sira Svennung Andersson, prest på Holmen 1454-1476.

Anders, far til Tolv Andersson i Oslo prosti, trolig i Sigdal eller Modum, 1560-1561.

Anders, far til Tore Andersson på Modum, nevnt 1413-1421.

Anders Alvsson, gift med Fride Eilivsdotter. Fride solgte til sin søstersønn Erik Helgesson med samtykke av andress alff sson eigin bonde ffridess 4½ øresbol i sydregarden på Hval, ved vitnebrev fra Hval i Furefjerdingen på Modum 25.3 1523 (DN XXI nr. 738).

Anders Asgautsson på Modum. Annders Asgudsenn saket i 1560-61 1½ daler for blodvite [sår] (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Anders Aslaksson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Annders Aslagsenn fikk 5 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 259).

Anders Bjørnsson (Bjarnesson), nevnt 1438-1448. Andris Biernasson, god mann, innseglet brev fra Båsheim i Sigdal 13.1 1438 (DN XII nr. 198). Andersz Biørnszen, god mann, innseglet skiftebrev på Haugan i Sigdal (eller Heggen på Modum?) 19.3 1447 (DN XVI nr. 160). Andersz Biørnszen, god mann, innseglet brev (“A Leggesz”) i Sigdal (eller i Flå?) 3.3 1448 (DN XVI nr. 162).

Anders Gudulvsson (Ringnes-ætten) på Ringnes (Olberg sogn i Krødsherad gnr. 213), nevnt 1473-1495. Andres Gwdwlffsyni fikk vitnebrev om hans fars, Gudulv Gunnulvssons, kjøp av halvdelen av Ringnes av Bjørn Hallvardsson, i brev fra Frøvoll i Eggedal 26.7 1483 (DN XIII nr. 149). Andris Gudwlffsøn, i dom med hans brødre om grenser, Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259). Anders gudulffssyni kjøpte av sin bror Guttorm Gudulvsson ¼ i Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad, ved vitnebrev om jordsalg på Nore 11.7 1489 (DN XXI nr. 632). Anders Gwdwlffsøn kjøpte 1 løps land jord i Ringnes av Liv Helgesdotter og hennes bror Helge (Helgesson), med samtykke av hennes måg Ivar Guttormsson, ved vitnebrev fra Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10.1 1495 (DN IV nr. 1020).

Anders Gudulvsson (Ringnes-ætten), nevnt 1563 ( ).

Anders Hallvardsson. iak Anders Haluorsson utstedte brev der han kunngjorde sitt salg til Redar Olavsson av halve Åbø i Holmen sogn i Sigdal, Sigdal 10.2 1521 (DN XIII nr. 182).

Anders Isak, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Annders Jsack fikk 3 daler i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 233).

Anders Jonsson, far til Øystein (Andersson). Anders Joenszen (avskr. fra 1662) solgte med samtykke av sin sønn til Olav Jonsson hele Fyranvatnet, i brev fra Nedregarden i Sigdal 2.2 1411 (DN XXI nr. 253).

Anders Lauritsson. Anders Larszen, skilrik vitne om gammelt brev om grenser for Horgseter i Sigdal, i vitnesbrev fra Holmen våpenting i Sigdal 12.2 1460 (DN XVIII nr. 79). Han var lesekyndig og lan ha vært gammel.

— avskrift eller orig.?, jf. formen Larssen

Anders Nilsson. Anders Nielsson. Svein Tordsson ga jord til Heggen kirke for Jon Skakks sjel, som sameigemannen Anders Nilsson løste inn igjen for penninger, bevitnet i brev utferdiget på Bjølgerud (gnr. 90) i Heggen sogn på Modum 3.2 1478 (DN III nr. 921).

Anders på Bakke (Nykirke sogn gnr. 121). Anders Backe utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Anders i Drolsum (Heggen sogn gnr. 100). Andhres j Trolshamer innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Anders på Flannum (Heggen sogn gnr. 79). Anders Flenum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Andres på Gamma (uidentifisert gård, f.eks. i Eggedal; kan også ligge på Modum eller Eiker). Andresz aa Gamma utferdiget vitnebrev (i Eggedal) 14.8 eller 7.9 1303 (DN XIII nr. 3, avskrift fra 1600-tallet, RN III nr. 120).

Anders på Halle ( ). Annders paa Halle fikk lønn for å ha tømret 7 dager på et hus på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189).

Anders på Haug (Heggen sogn, Modum, gnr. 58 ), nevnt 1557-1561. Annders Huog ga 1½ tylt sagtømmer for 15 lispund malt i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161). Annders Houg ga 15 lispund korn i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Anders på Kollerud (Nykirke sogn gnr. 126, oppført 1514 i Tverrdalene, oppført 1528 i Sigdal, nå Modum), nevnt 1514-1528. Andres Kolderøt ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). Andres Kollervd innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82). Han ble ikke innført i manntallet under sitt eget gårdsnavn, men kun oppført i summen navngitt som den ene av to personer som svarte gjerden for 11 bønder (i legg på 10 stykker). Blandt de 11 i listen finnes imidlertid et navn Andres i Skallerud (Andres j Skallerud) som ble innført i manntallet på vanlig vis (s.st. s. 82). Dette gårdsnavnet Skallerud er imidlertid forsvunnet og ikke senere kjent, jfr. NG V s. 249. Gården i henhold til skattelistens rekkefølge i nærheten av Kopland (gnr. 114) og Bakke (gnr. 121). Det finnes ikke andre eksempler på at den bonden som svarte gjerden for 10 bønder selv manglet i manntallet. Løsningen må derfor naturlig nok være at Andres på Kollerud er identisk med Andres på Skallerud, – eller sagt på en annen måte, – at Andres brukte Skallerud som ødegård under Kollerud.

Andres på Nore ( ). Utferdiget brev på Gilhus 15.9 1392 (DN XXI nr. 185).

Anders i Selvik (Modum gnr. ). Annders Seluig saket i 1560-61 5 daler for han slo en kvinne (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Anders i Surteberg (Krødsherad gnr. 212). Andhres j Surtebærgh innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Andres på Vike ( ). Andres a Uikum, bror til Olav, var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Anne Eriksdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Anne Ericksdotther fikk 6 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 302). Anne Ericksdotther fikk 8 alen vadmel og 15½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 305, 307).

Anne Lauritsdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Anne Lauritzdotther fikk 6 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 254).

Anne Mortensdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Anne Morthennsdotther fikk 1 tønne korn i lønn for å ha tjent en viss tid ved Buskerud (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236). Anne Mortthenßdotther fikk 1 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 254).

Anne Ormsdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Anne Ormsdotther fikk 6 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 302). Anne Ormsdotther fikk 8 alen vadmel og 15½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 306, 307).

Annolff, se Arnulv.

Anund, se Ånund.

Armod, far til Agmund Armodsson i Sigdal 1350.

Arnbjørg Agmundsdotter, gift med Gunnbjørn Gudbrandsson. Gunnbjørn utferdiget gavebrev på Skratteberg i Heggen sogn på Modum 3.12 1485, der han for sin og sin kones – Anbiørg Augmundzdotter – sjel gir gårdene Skratteberg oh Skyrbrekke til Heggen prestebol (DN II nr. 931).

Arnbjørn, far til Svein Arnbjørnsson 1470.

Arne, far til Bjørn Arnesson 1479.

Arne, far til Eivind Arnesson i Hallingdal ca 1490.

Arne, far til Erlend Arnesson i Hallingdal ca 1480-90.

Arne, far til Guren Arnesdotter på Buskerud avlsgård 1557-58.

Arne, far til Liv Arnesdotter, som fikk tildømt Buskerud, nevnt 1405-1420-tallet.

Arne, far til Vigleik Arnesson på Modum 1449.

Arne Hjerleiksson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Arne Hierleke son utferdiget kunngjøring om betalte drapsbøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993).

Arne Eriksson, og giftingskona hans Ragna Kjetilsdotter solgte i brev fra Oslo uten dag 1390 til Bjarne (Bjørn) Brynjulvsson 1 løpsland jord i Nubsgard og så mye de eide i Sundsvoll i Krødsherad.

Arne Tjøstelsson (Tjøstolvsson). Arna Thystalszen (avskrift fra 1690), vitne ved markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Arne kunne minnes mer enn 40 år tilbake, – og hans far Tjøstel kunne minnes mer enn 50 år tilbake.

Arne i Rud (Heggen sogn gnr. 111). Arne j Rud innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Arne i Ørgenvik (Krødsherad gnr. 214 Ørgenviken). Arne a Orgunuik (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Arnstein Håkonsson (på Bjørnstad?). Herr Gudbrand Rolvsson, kannik ved Mariekirken i Oslo, var den 26.2 1456 på Bjørnstad [på Ringerike] da han i vitnebrev kjøpte jord i sødregården i Droldhamar i Vik sogn på Modum av Ansteyn Hakonsson (DN V nr. 797).

Arnstein Olavsson. Ansten Olaffsson, nevnt brev på Ål prestegard i Hallingdal 8.9 1430 (DN XV nr. 58), kjøpte jord i Eggedal.

Arnstein på Hundstad (Sigdal gnr. 27). Anstæin a Hundiulfstadum, mannevitne på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Arnulv. Arnulfs, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Arnulv Audunsson, utferdiget brev i Oslo 15.2 1389 vedrørende gave av jord i Krødsherad (DN IV nr. 558). Han utferdiget et vitnebrev i Oslo uten dag 1390 vedrørende salg av jord i Krødsherad (DN V nr. 346), – dette viser tilsammen at han kan ha hatt en familiebakgrunn i Krødsherad.

Arnulv Jonsson, beskjedelig mann. Annolff Jonsson beseglet i Oslo 6.2 1497 Olav Jonssons utstedte kunngjøring om salg av sitt odelsgods i Krødsherad til Gro Gunnbjørnsdotter (DN III nr. 1003).

Arnulv på Fure (Heggen sogn gnr. 13). Annulf Fure utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Arnvid Laurensson. Arnwider Laurensson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601).

Asbjørg Smidsdotter. Asbiorghe Smidz dottær. Det ble utferdiget et vitnebrev på Løken i Haug sogn på Ringerike 23.1 1399 om hennes jordegods, bl.a. 3 gårder i Sigdal (DN IX nr. 191).

Asbjørn, far til Jon Asbjørnsson på Modum 1512.

Asbjørn Alvsson. Asbiorn Alfsson, svoren lagrettemann i Tverrdalene, utferdiget som den sjette av 6 et domsbrev på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 (DN I nr. 890).

Asbjørn Hallvardsson, nevnt 1400-1404. Asbiorn Haluardzson utferdiget brev i Heggen kirke på Modum 29.2 1400 (DN XVI nr. 41). Asbiorn Haluardzson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Heggen på Modum 2.3 1404 (DN IX nr. 199).

Asbjørn (Jonsson). Sønn av Jon på Hovland (Sigdal gnr. 28). Asbiærnz sunar hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Asbjørn Jonsson prest på Rollag. Asbion Joons[son] prester a Rollaghe utferdiget brev på Bakke i Uvdal sogn 31.1 1425 (DN IX nr. 239).

Asbjørn på Askim ( ). Asbiørnn Askiem og noen andre bønder på Modum leverte sagtømmer til sagene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 238).

Asbjørn på Reistad (Sigdal gnr. 32), nevnt 1557-1561. Asbiørnn Redestadt ga 9 kalvskinn i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161). Asbiørnn Redestadt ga 8 kalvskinn i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Asbjørn på Svensby (Snarum sogn gnr. 147). Asbiørn Sventsbye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Asgaut, far til Anders Asgautsson på Modum 1560-1561.

Asgeir, far til Jon Asgeirsson i Eggedal 1491.

Asgeir Bjørnsson. Bror til Harald Bjørnsson, hadde tilknytning til Nikles Erlandsson og Orm Erlandsson. Haralde och Aszgerse Biørnszønner. Opptrådte ved vitneopptak og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221).

Aslak, far til Anders Aslaksson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Aslak, far til Jon Aslaksson i Sigdal 1560-1561.

Aslak, far til Jorunn Aslaksdotter på Modum, gift med Torleiv Tordsson 1405.

Aslak, far til Kjetil Aslaksson på Eiker, kjøpte jord på Modum 1382-1396, 1414.

Aslak, far til Stillaug Aslaksson på Modum 1465.

Aslak, far til Svein Aslaksson i Sigdal ca 1350-80.

Aslak, far til Torgeir Aslaksson 1470.

Aslak Gunnarsson. Aslaker Gunarszon utferdiget brev (i Eggedal) 24.7 1328 (DN XIII nr. 6). (I kongsombud ? – bygslet bort rydningsplass.)

Aslak Kjetilsson. Aslaka Kætiulson utferdiget vitnebrev om makeskifte av jord i Flesberg og Modum i vitnebrev fra Kolberg på Eiker 3.11 1439 (DN III nr. 756).

Aslak Knutsson på Blekeberg (Sigdal gnr. 92), nevnt 1557-1591. Aslag Knudsenn ga 1 ort i hovedtiende av Sigdal (Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 98). Aslak Bleckeberrig utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Han må være lik Aslack Knudsøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Aslak Olavsson. Aszlacher Ollafszen. Bror til den døde Evind Olavsson. Inngikk på Holmen i Sigdal 14.10 1454 forlik med Evinds sønner om det jordeskifte han tidligere inngikk med Evind, jord i Rollag i Nummedal og i Holmen (DN XVI nr. 181). Også bror til Truls Olavsson (nevnt 1447-48). Aslacher Ollufsen. Dette ble ytterligere bekreftet i vitnebrev utferdiget på Holmen 14.10 1454 (DN XVI nr. 182).

Asle, far til Birger Aslesson 1416.

Asle, far til Grim Aslesson, lagrettemann i Hallingdal 1483.

Asle, far til Olav Aslesson i Hallingdal 1508.

Asle, far til Ragna Aslesdotter i Ål i Hallingdal 1493, gift med Øystein Sevatsson.

Asle, far til Øystein Aslesson 1414.

Asle Bentsson. Aaszle Bentsenn kjøpte av Gudrun Bjørnsdotter, med samtykke av hennes sønn Solve Torleivsson, det hun eide i begge gårdene Kleiv i Hovland sogn i Eggedal, ved vitnebrev fra Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116, XV nr. 113). Aszle Benntzen solgte til Ulv Torsteinsson begge Kleiv-gårdene i Eggedal, ved vitnebrev fra Pliton i Hovland sogn i Eggedal 31.3 1498 (DN XVIII nr. 160, XV nr. 123).

Asle Bjørnsson, beskjedelig mann, nevnt 1462-1499. Asle Biørnszon, kjøpte jord i Flå i brev fra Nes i Hallingdal ca 1480-90 (DN XIII nr. 156). [Jfr. Asle Bjørnsson i brev fra Såtveit i Sandsvær 17.5 1462, DN X nr. 227.] Assle Biørnson gikk grensegang i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125).

Asle Eriksson, svoren lagrettemann i Hallingdal 1477-1490. Aslee Ericksøn utferdiget vitnebrev om jordegave, datert Ål sogn 10.2 1477 (eller 26.1 1478)(DN XIII nr. 140). Asle eriksson, lagrettemann, utferdiget vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Asle Gjestsson. Gift med Ronnog Øysteinsdotter, foreldre til Øystein Aslesson. Aslæ Giestsonar. De solgte i Frogner i Lier 4.3 1414 2½ løpsland i østregården i Ringnes (DN XIII nr. 75).

Asle Helgesson, nevnt 1498-1513. Aszle Hellesen utferdiget vitnebrev om jordsalg på Pliton i Hovland sogn i Eggedal 31.3 1498, da Asle Bentsson solgte Kleiv i Eggedal til Ulv Torsteinsson (DN XVIII nr. 160, XV nr. 123). Han var kanskje bror til Øystein Helgesson, som var medutsteder av vitnebrevet. Asle Helghiesson, bror til Ingeborg Helgesdotter. Verbror til Rolv Oleivsson, som var gift med Ingeborg Helgesdotter. Asle sigillerte deres salgsbrev av jord i nedre Nore på Stevning på Eiker 30.4 1513 (DN XV nr. 143).

Asle Håvardsson. Assle Hawazson. Hans slektskap til sin kone (hion) Gudrid Narvesdotter ble fastslått til 5. og 6. ledd, ved vitnebrev fra Nos i Hallingdal 21.5 1505 på vegne av biskopen i Stavanger (DN XXI nr. 694).

Asle Olavsson, nevnt i Sigdal 1411-1415. Asle Olafsson utferdiget brev på Hov i Sigdal 3.8 1411 (DN XXI nr. 256). Aszle Ollaffszen utferdiget vitnebrev om jordsalg på Rolsrud i Sigdal 7.10 1415 (DN XXI nr. 272).

Asle Tordsson. Asle Þordar son kjøpte 8 øresbol jord i Stavlum i Fiskum sogn på Eiker, bevitnet i brev fra Synsteby på Modum 15.1 1371 (DN VI nr. 275).

Sira Asle Torsteinsson prest på Heggen, 1400-1421. sire Asle Thorsteinson [prester] a Heggine stevnet folk i jordsak, vitnebrev fra Heggen kirke 29.2 1400 (DN XVI nr. 41). siræ Aslæ Þorsteins sonar, i brev fra Disen på Modum 3.6 1401 (DN XIV nr. 21). Aslæ Þorsteinson prester a Hegginæ utferdiget brev på Heggen 2.3 1404 (DN IX nr. 199). Aslæ Þorsteinson prester a Hegginæ utstedte brev på østre Viker 29.5 1413 (DN IV nr. 791). Han kjøpte jord i Dolinæ i Furefjerdingen i Heggen sogn til Heggen prestebol 14.6 1414 (DN IX nr. 222). Han utferdiget en kvittering om arv på Spone 28.1 1421 (DN I nr. 673).

Asle Varg (ikke identifisert som stedsnavn, – var trolig et personlig tilnavn). Asle Wargh saket 3 lodd sølv for slagsmål (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Asle i Båseim (Sigdal gnr. 107). Asle j Baasem innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Asle i Frøvoll (Eggedal gnr. 140). Asle j Frødeuol innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Asle på Rudi (gården ikke funnet i Krødsherad, – kan ligge i Flå). Assle Rudi (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Assar, far til Olav Assarsson, lagrettemann i Hallingdal, nevnt 1483-1493.

Astrid Olavsdotter, nevnt 1562.

Atlaug Gjermundsdotter. gift med Øystein Jonsson. Østen Jonson ok Athlogh Germundadotther egen kona hans, solgte en søsterdel i Middal og Liagard i Eggedal til Gudulv Kjetilsson, ved vitnebrev fra Kopseng i Hovland sogn i Eggedal 2.12 1491 (DN XII nr. 259).

Aude, far til Gunnulv Audesson i Gjerpen 1395, men som muligens var fra Modum.

Audun, fra til Amund Audunsson, biskopen i Hammers ombudsmann over Modum og Tverrdalene 1446.

Audun, far til Arnulv Audunsson i Oslo 1389-90.

Audun, far til Gunnulv Audunsson på Lesteberg 1350-1359.

Audun, far til Laurits Audunsson, lagrettemann på Modum 1591.

Audun, far til Laurits Audunsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Audun Alvsson. Audune Alfssenn (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Audun Aulesson. Audin Aulæson utferdiget et vitnebrev for Hammer domkapittel eller biskopstol på Brekke i Heggen sogn på Modum 27.9 1429 (DN VII nr. 385).

Audun Jarundsson (i Ørpen?) (Krødsherad gnr. ). Audun Iarundszøn var vitne i brev fra Hallingdal 1422-1423 vedrørende jord i Flå sogn (DN XIII nr. 88). Audhun Jærundasson byttet jord på Ørpen 28.2 1433, ga 2 luter i Lesteberg, fikk Kvisle i Sigdal (DN XIII nr. 100).

Audun i Åsen (Sigdal gnr. 111). Øuden Aassen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Augmund, se under Agmund, Amund.

Aule, far til Audun Aulesson på Modum 1429.

Aule, far til Olav Aulesson i Hallingdal 1505.

Aule, far til Stein Aulesson på Modum 1465.

B

Barbra Olavsdotter, nevnt 1562-1589.

Bent, fra til Asle Bentsson i Eggedal 1490-1498.

Benkt, far til Benkt Benktsson 1458-76.

Bent, far til Olav Bentsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Benkt Benktsson, lagrettemann, siden lensmann over Tverrdalene. benct benctsson, lagrettemann, utferdiget brev på Horsrud på Eiker 28.3 1458 (DN XXI nr. 492). Bent Bendtzen lenszmand over Tuerdallen førte vitneopptak og deltok markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221), og sigillerte brevet med 6 lagrettemenn. Benth Benthsson lensman ofver [Tverrdalene], hadde krevd en 11-manns dom til Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601). Saken må ha vært meget betydningsfull (drapssak?). Han kan rimeligvis være bosatt på Eiker. (Var han muligens opprinnelig en av Hartvik Krummedikes sveiner?)

Benkt Nikulasson (Bengt Nikulassons ætt [væpnet arm]), nevnt 1388-1392, bosatt på Eiker. Titulert som ærlig mann (1388), velboren mann og vår tjener (1392). Navnet er skrevet Benedikt Nikulosson. Benedikt Niklessyni. Han fikk av dronning Margareta forlening med Eiker, Modum og Tverrdalene (Æikiar Modhæim ok Þwærdala) med alle Kronens visse inntekter med sakøre, større og mindre tegngilde og fredskaup og alle kongelige rett, Kobberviken i Drammen med skipstollen og kongelig kaup som det kaster av seg. Akershus 6.3 1388 (DN I nr. 511). Forleningen for Æikiar Þwærdala oc Modhæim ble stadfestet av kong Erik 16.4 1392 (DN I nr. 539).

Bent vekter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Bennt wechther fikk 2 alen 1 kvart nersk i lønn for ½ år (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 254).

Bent på Bergan (Heggen sogn gnr. 67). Bent Bergen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Bent på Koppstad (Modum gnr. ). Benntt Kopstadt ga 1 fjerding korn i landskyld 1560, samt 3 fjerdinger korn i akterstad (restanse) (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Bent i Sønsteby (Heggen sogn gnr. 32-34). Beinth j Synsteby innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Ber[dor?], far til Herborg Ber[dorsdotter?] i Gjerpen, gift med Tormod Valdjuvsson, makeskiftet bort jord på Modum 1395.

Berger Helgesson, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal. Berger Helge son utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Birger Aslesson. Birgir Aslason. Lagrettemann, utferdiget brev på Gol i Hallingdal 19.2 1416 (DN I nr. 649).

Birger Hunnulvsson, sønn av Åse Hunnulvsdotter og Hunnulv Bjørnsson (nevnt 1487), bror til Cecilie Hunnulvsdotter på Modum 1512. Byrgær Hunulffueson oc Ceciliæ Hwnulffs dotter stadfestet deres mors gave av gården nordre Gåserud på Modum i sjelegave til Heggens prestebol, ved vitnebrev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Birger Jarundsson. Birger Jarundessen (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Birgitte Håvardsdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Bergitte Hoffuordtzdotther fikk 6 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 254). Bergitthe Hoffuordtzdotther fikk 8 alen vadmel og 16 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Birgitte Jensdotter, bakerske ved Buskerud avlsgård. Bergitte Jensdotther och Karenn Sostadt fikk 2 tønner korn i lønn for flatbrødbakst på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 284).

Birgitte rådskone, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård 157-1561. Bergitte raadskone fikk 16 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 259). Bergitte raadtzkone fikk 4 daler i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 233).

Birgit i Komperud (Heggen sogn gnr. 59). Birgitth j Ku[m]ppervd innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Birgitte i Teige (Eggedal gnr. 145, 147). Birgitte j ibidem, oppført etter Olav i Teige og Bjørn ibidem, innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Biærne, se Bjørn.

Bjarne, se også Bjørn.

Bjarne Jonsson. Biarne Ionszøn var vitne i brev fra Hallingdal 1422-1423 vedrørende jord i Flå sogn (DN XIII nr. 88).

Bjarne Sindresson. Biærnæ Syndræsson, lagrettemann, utferdiget brev på Vatnås (i Sigdal) 17.6 1424 (DN XXI nr. 302).

Bjørn (Bjarne), far til Andres Bjørnsson (Bjarnesson) i Sigdal 1438-1448.

Bjørn, far til Asle Bjørnsson i Hallingdal ca 1480/90-1499.

Bjørn, far til Eiliv Bjørnsson i Sigdal 1527.

Bjørn, far til Eivind Bjørnsson i Sigdal 1398-1433.

Bjørn, far til Endre Bjørnsson, lagrettemann i Hallingdal 1483.

Bjørn, far til Finngard Bjørnsson i Sigdal 1502.

Bjørn, far til Finngard Bjørnsson, lensmann i Sigdal 1591.

Bjørn, far til Gjermund Bjørnsson 1438, lagrettemann i Sigdal 1458.

Bjørn, far til Gro Bjørnsdotter (av Hoffar-menn), 1350.

Bjørn, far til Gudrun Bjørnsdotter i Hallingdal 1490, gift med Torleiv.

Bjørn, far til Gunnbjørg Bjørnsdotter i Eggedal 1450.

Bjørn, far til Gunnleik Bjørnsson i Uvdal sogn i Rollag 1425.

Bjørn, far til Hallbjørn Bjørnsson i Sigdal 1350.

Bjørn, far til Hallvard Bjørnsson (på Grasvik i Sigdal?) 1433-1451.

Bjørn, far til Hallvard Bjørnsson i Hallingdal ca 1490.

Bjørn, far til Harald Bjørnsson og Asgeir Bjørnsson i Sigdal 1464.

Bjørn, far til Hunnulv Bjørnsson på Modum 1487.

Bjørn, far til Olav Bjørnsson i Eggedal 1328.

Bjørn, far til Olav Bjørnsson i Sigdal 1429.

Bjørn, far til Sigurd Bjørnsson, lagrettemann i Hallingdal 1463.

Bjørn, far til Tord Bjørnsson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Bjørn Arnesson. Biørn Arnesen. Utferdiget brev fra Hallingdal 10.3 1479 der kan kunngjorde at han solgte del av Ringnes til Gudulv Gunnulvsson (DN XXI nr. 584). Muligens har han en tilknytning til en Svein Hallvardsson, eller tilsvarende, men kildeteksten er usikker.

Bjørn (Bjarne) Brynjulvsson, nevnt 1390-1433. Kjøpte av Arne Eriksson og giftingskona hans Ragna Kjetilsdotter i brev fra Oslo uten dag 1390 (DN V nr. 346) 1 løpsland jord i Nubsgard og det de eide i Sundsvoll i Krødsherad. Lik Bjørn Brynjulvsson, – Biørn Bryniwlsson, – som er nevnt som part i jordebytte på Ørpen 28.2 1433 (DN XIII nr. 100). Fikk 2 luter av Lesteberg og ga bort Kvisle i Sigdal. Var på en eller annen måte tilknyttet Eivind Bjørnsson. Var i live ennå i 1433 med kan allikevel være far til Eivind Bjørnsson (nevnt som myndig allerede 1398).

Bjørn Evindsson, nevnt 1454-76. Bror til Kjetil Evindsson, sønner av Evind Olavsson (nevnt 1447-48, død før 14.10 1454). Biørn Efuendszen, inngikk på Holmen i Sigdal 14.10 1454 forlik med Aslak Olavsson om det jordeskifte Aslak tidligere inngikk med Evind Olavsson (DN XVI nr. 181). Biørn Efuendszen. Dette ble ytterligere bekreftet i vitnebrev utferdiget på Holmen 14.10 1454 (DN XVI nr. 182). Biørn Evindsen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 (DN XVI nr. 221). Biorn Øøvindhsson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601).

Bjørn Eriksson, lagrettemann i Uvdal sogn i Nummedal 3.7 1473 (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, Lars Sønstebø, Opdal i Numedal, nr. 1, etter 1622).

Bjørn Gunnarsson, beskjedelig mann, nevnt 1489-1499. biørn gunnarsson, lagrettemann, utferdiget vitnebrev om jordsalg på Nore 11.7 1489 (DN XXI nr. 632). Biørn Gwnnarson vitnet om gamle grenser i Flå (og sin fars ord), ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125).

Bjørn (Gunnulvsson). Bror til Gunnulv Gunnulvsson. Flesberg 10.7 1535 (DN XXI nr. 811).

Bjørn Hallvardsson (på Frøvoll?) (Sigdal gnr. 00), nevnt 1471-1491. Bror i bofellesskap til Kjetil Hallvardsson (nevnt 1482-83) og Gjermund Hallvardsson (nevnt 1482). Biorn Halvardhsson hadde av Gunna Olavsdotters far Olav (død før 15.3 1471) kjøpt hele Frøvoll i Eggedal, som Gunna Olavsdotter stadfestet i brev utferdiget på Holmen 15.3 1471 (DN VIII nr. 393). Biorn Halvardzsson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601). Biørn Halvordz son. Brødrene ga i Hallingdal 7.2 1482 Una Vebjørnsdotter kvittering for arven etter Sjurd bonde i Gulsvik (DN III nr. 936). Etter forliksbrev fra Frøvoll i Eggedal 26.7 1483 erkjente han (Biørn Halwardsson) ovenfor Anders Gudulvsson å ha solgt til Gudulv Gunnulvsson halve Ringnes (DN XIII nr. 149). Han kan ha bodd på Frøvoll. Biørn Haluordhson, lagrettemann i Eggedal, utferdiget vitnebrev om jordsalg på Kopseng i Hovland sogn i Eggedal 2.12 1491 (DN XII nr. 259).

Bjørn Helgesson. Biørn Hælghasson utferdiget brev på Ørpen i Krødsherad 28.2 1433 (DN XIII nr. 100). Biorn Hælgasson var lagrettemann og utferdiget brev på Olberg 4.4 1433 (DN XXI nr. 338).

Bjørn Jonsson, nevnt 1458-1464. biørn Jonsson, lagrettemann, utferdiget brev på Horsrud på Eiker 28.3 1458 (DN XXI nr. 492). Han utferdiget og beseglet et av (væpneren og fogden) Jusse Perssons jordebrev på Såtveit i Sandsvær 17.5 1462 (DN X nr. 227). (Gudbrandsdøl og fogd for Hartvik Krummedike?) Byorn Jonsson var atvistmann da Åsmund Jonsson drepte Gunnar Svennungsson, 31.10 1464 (DN X nr. 230).

Bjørn Olavsson. Biørn Olaffsøn, lagrettemann, utferdiget vitnebrev om jordsalg på Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10.1 1495 (DN IV nr. 1020).

Bjørn Ranesson. Biorn Ranasson. Gift med Brynild Sigbjørnsdotter. De solgte jord i Ulberg i brev fra Båsheim i Sigdal 13.1 1438 (DN XII nr. 198). Han og hans mor Liva solgte i brev fra Svinevje kirke 1433-34 jord i Bolkesjø i Gransherad, – Liva var i ombud for sin husbonde Torleiv (DN VIII nr. 292). Trolig var det Brynild S. som hadde ætt fra Sigdal.

Bjørn sagmester, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård på Modum. Biørnn saugemesther saket 10 daler for bodrett (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54). Jfr. Kongens sagmester på Modum, nevnt 1557-58, i samme kilde som Bjørn sagmester: samme person? Biørnn saugemester saket i 1557-58 20 daler fordi han belå sin frenke i tredje ledd (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 95). Biørnn saugemesther fikk 3 alen vadmel i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257).

Bjørn smed. Biørnn smedt fikk 1 tønne korn i lønn for å ha smidd til gårdens og sagenes behov ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 284).

Bjørn Solvesson. biørn solffuesen, lagrettemann, utferdiget vitnebrev om jordsalg på Nore 11.7 1489 (DN XXI nr. 632).

Bjørn Torgeirsson. Biorn Þorgæirsson, Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Bjørn Torgeirsson (på Frøvoll?) (Sigdal gnr. ). Biorn Þorgersson, solgte jord i Rollag og Flesberg sogn, i brev fra Frøvoll i Eggedal 26.5 1454 (DN IX nr. 321).

Bjørn på Båseim (Sigdal gnr. 107-109). Biørn Bossim utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Bjørn i Fjell (Heggen sogn gnr. 105, Modum), nevnt 1528-1529. Biorn j Fiæll innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88). Biørn Fielle saket 1½ tylt [= 18 stk.] sagbord for slagsmål (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Bjørn i Haugen (Eggedal gnr. 143). Bion ibidem, oppført etter Hallvard i Haugen, innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Bjørn i Hovde (Heggen sogn gnr. 91). Biærne j Hoffde innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Bjørn på Hovde (Heggen sogn gnr. 91). Biørn Hofde utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Bjørn på Kallerud (Kollerud i Nykirke sogn?). Biørnn paa Kallerudt ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Bjørn på Komperud (Modum gnr. 59). Biørnn Kumperudt ga 1½ tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Bjørn på Kopperud ( ). Biørnn Kopperudt og noen andre bønder på Modum solgte 1557 76½ tylter sagtømmer for 15½ tønner laks (Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 171). Biørnn Kopperudt og noen andre bønder på Modum fikk 15½ tønner laks for 76½ tylter sagtømmer (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 240 og 303).

Bjørn på Skinstad (Heggen sogn gnr. 76). Biørn Skindtestadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Bjørn på Soleim (Eggedal gnr. 131). Biørn Sollem deltok med 5 andre menn en grensegang mellom Frøvoll og Rugland i Eggedal og Veterhus i Nore i Rollag, ved vitnebrev fra Frøvoll i Hovland sogn i Sigdal prestegjeld 14.5 1524 (DN VIII nr. 521).

Bjørn på Soleim (Eggedal gnr. 131). Biørn Solim utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Bjørn i Teige (Eggedal gnr. 145, 147). Bion j ibidem, oppført etter Olav i Teige, innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Bjørn på Torsby (Heggen sogn gnr. 80). Biørn Torisby utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Borgar, far til Eivind Borgarsson i Sigdal 1415.

Bratt (tilnavn), far til Klemet Brattsson på Modum(?) 1323.

Brønnild på Kroken (Sigdal gnr. 31). Brønnildt Krogen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Brønnild Vigleiksson fra Sigdal, nevnt sammen med Reder Klemetsson (n 1591-95) i en eiendomssak om gården Solum i Sigdal 16.6 1595 (RA-dipl-perg, jfr DN XIII nr. 56 [ca 1400]).

Brynild Olavsdotter, gift med Torleiv Ormsson. Torlef Ormsson ok Brynildæ Olafsdotthir eghen kone hans solgte jord i Heggen sogn på Modum til Gunnbjørn Gudbrandsson, i vitnebrev fra Bø på Hovin i Gjerpen sogn 20.6 1456 (DN III nr. 836).

Brynild Sigbjørnsdotter. Brynild Sigbiærna dotter. Gift med Bjørn Ranesson. De solgte jord i Ulberg i brev fra Båsheim i Sigdal 13.1 1438 (DN XII nr. 198).

Brynjulv, far til Bjørn (Bjarne) Brynjulvsson i Krødsherad 1390-1433.

Brynjulv på Vad (Sigdal gnr. 29). Briniulfuer a Vadi, mannevitne på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Børier, se ved Borgar.

Bård, far til Gunnulv Bårdsson 1483.

Bård, bror til Redar. Baarder och Redar brødre baade solgte sine markebol jord i Eiken i Holmen sogn i Sigdal til Olav Bjørnsson i brev fra Eiken 6.5 1429 (DN XXI nr. 312)

Bård, far til Rolv Bårdsson på Modum 1405.

Bård, far til Torkill Bårdsson på Modum(?) 1560-61.

Bård Klemetsson, svoren lagrettemann på Modum, trolig bror til Redar Klemetsson. Barder Clemitzen och Redar Clemitzen utferdiget vitnebrev om jordsalg av Eiken i Holmen sogn i Sigdal i brev fra Eiken 6.5 1429 (DN XXI nr. 312). Selgere var brødrene Bård og Reidar (de samme personene, eller et brødrepar som må ha vært slektninger).

Bård på Refsal (Modum, Nykirke sogn gnr. 133). Baardr a Rofshala utferdiget vitnebrev på Skrauthval i Nykirke skogen (i Modum prestegjeld) 25.11 1334 (DN I nr. 230). Seglet er omtalt i NSig. ved Amund (Eriksson) på Verp.

Cecilie Hunnulvsdotter, datter av Åse Hunnulvsdotter og Hunnulv, Bjørnsson (nevnt 1487), søster til Birger Hunnulvsson på Modum 1512. Byrgær Hunulffueson oc Ceciliæ Hwnulffs dotter stadfestet deres mors gave av gården nordre Gåserud på Modum i sjelegave til Heggens prestebol, ved vitnebrev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Christen, se Kristen.

Christiern, se Kristiern.

Christoffer, se Kristoffer.

Claus, se Klaus.

Clemet, Clemettr, Clemindt, se Klemet.

Colbiørnsøn, se Kolbjørn.

Cristin, se Kristin.

D

Dominikus, gårdsfogd på Buskerud 1557-1561. Utbetalte lønninger for tjenester til Buskerud avlsgård 1557-1558 (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189). Jf. NLR I s. 246 og 308. Dominicus var ansvarlig for regnskapet av Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 242). Dominicus kjøpte inn 1 tønne tjære av en bonde for 1 daler (Oppbørsel av tjære i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 227).

Dyre, far til Eivind Dyresson 1470.

Dyre Olavsson, væpner, nevnt 1464-1483. Dyra Ollafszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 (DN XVI nr. 221). Dire Olafsson, lagrettemann, utferdiget brev på Holmen 15.3 1471 (DN VIII nr. 393). Dyre Olafsson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601). Dyre Olafssøn, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259). Han ble titulert som væpner i 1479 (DN, litt usikkert belegg). Han bodde på Horne (Eiker) (lik Stens-Horne?) i tiden 1476-82.

Dyre på Grøterud (Heggen sogn gnr. 85). Dyre giøterødt, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206).

Dyre på Hoffar (Sigdal gnr. 30). Dørre Haffer ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

E

Eender, se Endre.

Eichar, se Eker Hallvardsson.

Einar, far til Peter Einarsson i Sigdal 1350.

Eiliv, far til Fride Eilivsdotter på Modum (Hval i Furefjerdingen) 1523, og en annen datter gift med en Helge, foreldre til Erik Helgesson 1523.

Eiliv, far til Torleiv Eilivsson, lagrettemann i Hallingdal, nevnt 1482-1499, lensmann i Hallingdal ca 1480-90.

Eiliv Bjørnsson, svoren lagrettemann i Sigdal. Eleff Biørsson utstedte vitnebrev om jordsalg på Holmen i Sigdal 30.5 1527 (DN VIII nr. 560).

Eiliv Helgesson. Redulv Oddsson (nevnt 1438-1441, muligens på Modum) solgte i Krødsherad 2.11 1441 2 løpsland i Vad i Holmen sogn i Sigdal som han hadde fått av ailif helge syni (DN XXI nr. 401).

Eiliv Jonsson på Hoffar (Sigdal gnr. 30). Eilifs Ionsunar a Hagfuru, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Eiliv Jonsson, biskop i Stavanger, hadde Engelbret Lavransson (nevnt 1479-1508) som ombudsmann i Hallingdal 21.9 1505 (DN XXI nr. 694).

Eiliv Torsteinsson. Eilef Þorsteinson nevnt i brev fra Heggen kirke 29.2 1400 angående eiendomssak om jord i Lier som lå til Heggen kirke, – han hadde tatt opp prov (DN XVI nr. 41).

Eiliv i Eiken (Sigdal gnr. 40), nevnt 1514-1528. Eluff Eghen ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). Eiloff j Ekenn innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Eleff Eiken svarte for gjerden (s.st.).

Eiliv på Haga (Sigdal gnr. 99). Eiluf Hage utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Eiliv på Hære (Heggen sogn gnr. 75). Eiluf Herren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Eiliv på Ramstad (Sigdal gnr. 81). Eiluf Ramstadt og Eiluf Ramstadt, – oppført 2 ganger, – utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Eiliv på Rud (Modum gnr. ). Eluff Rudtt saket i 1560-61 1½ daler for blodvite [sår] (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Eiliv på Sterkeby (Modum, Nykirke sogn gnr. 125). Ellef Sterckarbye, lagrettemann av Modum, vitnet om grensene mellom Eiker og Nummedal, Skarheim i Svene 15.5 “1460”, men snarere fra 1560 (DN XI nr. 212).

Eirik, se under Erik.

Eindride, se under Endre.

Eivind, far til Kjetil Eivindsson 1562.

Eivind, far til Hallvard Eivindsson i Hallingdal 1430.

Eivind, far til Laurits Eivindsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Eivind, far til Orm Eivindsson, lensmann på Modum og Tverrdalene 1460.

Eivind, far til Tord Eivindsson på Modum 1345.

Eivind, far til Tord Eivindsson på Modum 1371.

Eivind, far til Tord Eivindsson på Modum, nevnt 1400-1404.

Eivind, far til Tord Eivindsson i Sigdal 1454-1483.

Eivind, far til Torstein Eivindsson i Eggedal 1450.

Eivind. Æiuindær, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Eivind Amundsson. Øwindh Amundhsson, nevnt brev på Ål prestegard i Hallingdal 8.9 1430 (DN XV nr. 58).

Eivind Arnesson. Ewen Arnesson eide gods i Hallingdal som var solgt av Jusse Petersson til fire andre personer, vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Eivind Bjørnsson, nevnt 1398-1433. Æiuindær Biornsson, solgte på Rud på Modum 14.12 1398 del av Lesteberg (DN XXI nr. 206). Øwindh Biørnsson nevnt som part i jordebytte på Ørpen 28.2 1433 (med Lesteberg) (DN XIII nr. 100). Den som fikk 2 luter av Lesteberg var Bjørn Brynjulvsson, på en eller annen måte tilknyttet Eivind Bjørnsson. Eivind er nevnt som myndig allerede i 1398, men kan allikevel være sønn av Bjørn Brynjulvsson, som er nevnt som myndig allerede 1390. Effuinder Biørnsen utferdiget vitnebrev om jordsalg på Rolsrud i Sigdal 7.10 1415 (DN XXI nr. 272). Æuindh Biornzsson var lagrettemann og utferdiget brev på Olberg 4.4 1433 (DN XXI nr. 338).

Eivind Borgarsson, gift med Ingeleiv Torgrimsdotter. Euinder Borgersen och Jngeleff Thorgrimszdaatter solgte halve Eiken i Holmen sogn i Sigdal til Narve Rolvsson, i vitnebrev fra Rolvsrud i Sigdal 7.10 1415 (DN XXI nr. 272).

Eivind Dyresson. Ewindh Dyresson, svoren lagrettemann i Tverrdalene, utferdiget som den femte av 6 et domsbrev på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 (DN I nr. 890).

Eivind (Gudbrandsson). Sønn av Gudbrand i Grasvik (Sigdal gnr. 78). Æuindær sunar hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Eivind Guttormsson. Euindær Gudþormsson. Utferdiget vitnebrev på Løken i Haug sogn på Ringerike 23.1 1399 (DN IX nr. 191) vedr. bl.a. jord i Sigdal.

Eivind Guttormsson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Ewindh Gwtthormzson utferdiget vitnebrev om jordsalg 1.5 1493 (DN III nr. 987).

Eivind Kjetilsson, nevnt 1589.

Eivind Ljotsson. Eiuindzs Liotæ sonar kjøpte av Tord Eivindsson og Elin Toresdotter festerkona hans ½ markebol i Hval nørdregården i Furefjerdingen i Heggen sogn på Modum, vitnebrev fra Heggen 2.3 1404 (DN IX nr. 199).

Eivind Olavsson, nevnt 1447/48 – d.før 1454. Bror til Truls Olavsson og Aslak Olavsson. Even Ollafsen (avskrift fra 1690) skiftet med sin bror Truls Olavsson i brev fra Haugan i Sigdal (eller Heggen på Modum?) 19.3 1447 (DN XVI nr. 160). Truls Olavsson utferdiget brev om sitt skifte med broren Even Ollafszen, Sigdal (“a Leggesz” kan det være Liknes i Flå?) 3.3 1448 (DN XVI nr. 162). Han var død før 14.10 1454, da Aslak Olavsson på Holmen i Sigdal inngikk forlik med Evinds sønner om det jordeskifte han tidligere inngikk med Evind, jord i Rollag i Nummedal og i Holmen (DN XVI nr. 181). Han var far til Kjetil Eivindsson (nevnt 1454) og Bjørn Eivindsson (nevnt 1454-76).

Eivind Olavsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Ewind Olsenn fikk 2 daler i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 234).

Eivind prest ved Nykirke. Evinðr prestr att nyiv kirkiu, utferdiget vidimasjonsbrev på Buskerud (Nykirke sogn gnr. 142) 23.8 1331 (DN II nr. 185, RN IV nr. 845).

Eivind i Bjertnes (Krødsherad gnr. 187). Euind j Biertness innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Eivind på Fossum (Nykirke sogn gnr. 128, oppført i Sigdal, senere Modum). Eui[n]d j Fassem innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Eivind i Glesne (Krødsherad gnr. 176-177). Efvindt Glesne utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Eivind på Haugan (Sigdal gnr. 35). Æiuindz a Haugum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Far til Agmund (Eivindsson).

Eivind i Hilsen (Snarum sogn på Modum gnr. 156-157). Euind j Helssen innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Eivind i Kroken (Sigdal gnr. 31). Æiuindær j Kroke, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Eivind på Nore (Krødsherad gnr. 207-208). Efvindt Nore utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Eivind i Ramstad (Sigdal gnr. 81). Euind j Ramstad innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Eker Hallvardsson. Eichar Halfuordszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 (DN XVI nr. 221).

Eldrid, mor til Ivar Eldridsson 1325.

Elin Toresdotter, gift med Tord Eivindsson. Þordær Eiuindæson ok Ølin Þores dotter fester kona hans, de solgte til Eivind Ljotsson ½ markebol i Hval nørdregården i Furefjerdingen i Heggen sogn på Modum, vitnebrev fra Heggen 2.3 1404 (DN IX nr. 199).

Elling, se Erling.

Endre Bjørnsson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Endredh Biørnson utferdiget kunngjøring om betalte drapsbøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993).

Endre Gjermundsson. Eender Giermundson utferdiget vitnebrev på Albjørk i Sigdal 26.1 1347 (DN XXI nr. 76; RN V nr. 910).

Endre på Kvestad ( ). Enndritt Questadtt ga 15 sagstokker for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Engelbret Glødersson. Enngelbrett Glødersenn ga 1 ort i hovedtiende av Sigdal (Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 98).

Engelbret Gudulvsson (Ringnes-ætten), nevnt 1541 (1589).

Engelbrekt Helgesson, svoren lagrettemann på Modum. Jngilbrikt Helgeson utstedte kunngjøring om jordegave til Heggen prestebol, i brev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Engelbret Lavransson (på Noss i Ål sogn i Hallingdal), svoren lagrettemann i Hallingdal, nevnt 1479-1508, biskop Eiliv Jensson biskop i Stavangers ombudsmann i Hallingdal 1505. iak Engilbrith Laffrenzson sigillerte brev i Hallingdal 10.3 1479 (DN XXI nr. 584). Engilbricth Laffrenz son utferdiget kunngjøring om betalte drapsbøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993). Engelbret Laffrensen utferdiget vitnebrev om jordsalg på Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116, XV nr. 113). Han var muligens bror til Mons Lavransson, de er nevnt sammen 1490. Engelbret Lauridzsonn utferdiget vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645). Engilbricthe Laffrenzson, svoren lagrettemann i Hallingdal, utferdiget vitnebrev om skifteforlik 2.6 1491 (DN III nr. 978). Engilbricth Laffrezson kjøpte 16 løpsbol jord i Aslaksgard i Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal av Øystein Sevatsson og hans kone Ragna Aslesdotter, ved vitnebrev 1.5 1493 (DN III nr. 987). Utstedte vitnebrev om gransket slektskap mellom to personer i Hallingdal, på vegne av Stavanger biskopen (og domkapittel), ved brev fra Nos i Hallingdal 21.9 1505 (DN XXI nr. 694). Han fikk av sju lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal 7.3 1508 skussmål for i 33 år å ha levd blant dem som en dannemann (DN II nr. 1029). (Han var fra Hove i Ål, Fåberg prestegjeld, Gudbrandsdalen.) Han er biografert av Botolv Baklien i Årbok for Hallingdal (ca 1988).

Engelbret i Berg (Heggen sogn gnr. 15). Jngebrecht j Bærgh, Jngebrett Bærg innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Engelbret i By (Sigdal gnr. 19), nevnt 1514-1528. Engelbret i Byy ble oppført i gjengjerden av Sigdal 1514 (NRJ I s. 28) og ga full gjerd for flere (10) andre. Engelbret i By ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). Jngebreckth j By innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Engelbret i Kjølstad (Heggen sogn gnr. 88). Jngebrick j Kolstad innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Engelbret i Torsby (Heggen sogn gnr. 80). Jngebreck j Toressby innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Engelbret på Ulen (Snarum sogn gnr. 143). Engelbret Ullen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Engelbret på Velstad (Sigdal gnr. 37-38). Engelbret Velstadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Erik, far til Anne Eriksdotter på Buskerud avlsgård 1560-61.

Erik, far til Asle Eriksson, lagrettemann i Hallingdal, Ål 1477- ca 1490.

Erik, far til Bjørn Eriksson 1473.

Erik, far til Olav Eriksson ca 1400.

Erik, far til Per Eriksson, lagrettemann på Modum 1591.

Erik, far til Sigurd Eriksson 1416.

Erik, far til Torgrim Eriksson på Modum 1401.

Eirik. Æiriker nevnt som vitne i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Erik Gudulvsson (Ringnes-ætten) på Ringnes, nevnt 1541.

Erik Guttormsson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Erik Guttormsson utferdiget vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Erik Helgesson. Fride Eilivsdotter solgte til sin søstersønn æirikke helgie sson med samtykke av sin husbonde Anders Alvsson 4½ øresbol i sydregarden på Hval, ved vitnebrev fra Hval i Furefjerdingen på Modum 25.3 1523 (DN XXI nr. 738).

Erik Torgilsson, svoren lagrettemann. Erik Torgylsson utferdiget vitnebrev om salg av jord i Flå i brev fra Hilden i Hallingdal 20.6 1463 (DN XIII nr. 130, XVIII nr. 82).

Eirik på By (Sigdal gnr. 19). […]kx a Bœ, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Det er mest sannsynlig at det her skal stå navnet Eirik.

Erik i Hamre (Eggedal gnr. 150). Erick Hambre utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Erik i Hval (Heggen sogn gnr. 21-22). Erich j Huall innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Erik på Hval (Heggen sogn gnr. 21). Erick Hval utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Erik på Kjemperud (Heggen sogn gnr. 88). Erick Kiemperudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Erik på Ringnes (Krødsherad gnr. 213). Erik a Ringunes (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Eirik i Vik (Sigdal gnr. 82). Æirikx j Vik, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Erik i Vik (Sigdal gnr. 82). Erick j Wigh innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Erland, far til Nikles Erlandsson og Orm Erlandsson, som hadde ombudsmann i Sigdal 1464.

Erlend, far til Olav Erlendsson 1541-1562.

Erlend på H.. (Hovland, Hov, eller lign. i Sigdal). […]lænd a H[….], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Erlend Arnesson. iak Elindt Arnason utferdiget brev på Nes i Hallingdal ca 1480-90 (DN XIII nr. 156).

Erland Hallvardsson. Utferdiget brev på Ringnes 1563, sammen med Erling Hallvardsson.

Erlend Sigurdsson. Ellend Siwrdzson var part i saken da grenser ble bevitnet og oppgått for prestebolet og Trommald i Flå, ved vitnebrev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125).

Erland på Borgen (Sigdal gnr. ?), nevnt 1557-1561. Erlanndt Børie ga 1½ hud og ½ daler for 1 hud i landskyld 1557, samt 1 hud i akterstad (restanse) (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161). Erlannd Børie ga 2 huder i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Erling, far til Hallvard Erlingsson i Flå og Ål i Hallingdal 1499-1508.

Erling, far til Tore Erlingsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Erling Hallvardsson. Utferdiget brev på Ringnes 1563, sammen med Erland Hallvardsson.

Erling på Enger (Eggedal gnr. 123). Ellingh Enger utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Erling i Tveiten (Heggen sogn gnr. 98). Elling j Tuethen innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Essthen, Esthen, Esthinn, se Øystein.

Even, se Eivind.

Eystein, se Øystein.

F

Fibian i Hovland (Heggen sogn gnr. 30). Fibion j Haffland innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Finn Naszen, gift med Ingeborg Torgrimsdotter. Finner Naszen och Jngeborig Thorgrimszdaatter solgte 3.-9.2 1407 halve Eiken, 3 markebol, i Holmen sogn i Sigdal til Guttorm Rolvsson (DN XXI nr. 240).

Finn Torsteinsson. Ffin Thosteinsson sigillerte salgsbrev på Stimning 30.4 1513 (DN XV nr. 143).

Finngard Bjørnsson. Ffingardh Byørnsson overdro til Gunne Kjetilsson sin rett til odelsløsning i Flågan i Holmen sogn i Sigdal, ved vitnebrev i Sigdal 16.6 1502 (DN XVIII nr. 190).

Finngard Bjørnsson. Fingar Biørnsøn, lensmann i Sigdal, fikk fullmaktsbrev fra bøndene som utsending til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Hans bosted er ikke identifisert.

Finngard i Austad (Heggen sogn gnr. 26). Fingar j Haudestad innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

“Foedrum” Agmundsson prest på Olberg (prestegård og kirkested i Olberg sogn, Krødsherad). Foedrum Agmundson utferdiget vitnebrev på Albjørk i Sigdal 26.1 1347 (DN XXI nr. 76; RN V nr. 910).

Folkvard, far til Ingeleiv Folkvardsdotter, som solgte jord på Modum 1450.

Folkvard Roarsson, trolig fra Eiker eller Modum, lagrettemann i Gjerpen, nevnt 1439-1456. Folkuarda Roarson utferdiget vitnebrev om makeskifte av jord i Flesberg og Modum i vitnebrev fra Kolberg på Eiker 3.11 1439 (DN III nr. 756). Falkuardher Roarsson, lagrettemann i Gjerpen, utferdiget vitnebrev om salg av jord i Heggen sogn på Modum i brev fra Bø på Hovin i Gjerpen sogn 20.6 1456 (DN III nr. 836).

Fride Eilivsdotter, gift med Anders Alvsson. ffride æiliffss dotter solgte til sin søstersønn Erik Helgesson med samtykke av andress alff sson eigin bonde ffridess 4½ øresbol i sydregarden på Hval, ved vitnebrev fra Hval i Furefjerdingen på Modum 25.3 1523 (DN XXI nr. 738).

G

Gard, far til Guro Gardsdotter ca 1470.

Gard på Albjørk (Sigdal gnr. 95-96). Gardt Allbjørcke deltok med 5 andre menn en grensegang mellom Frøvoll og Rugland i Eggedal og Veterhus i Nore i Rollag, ved vitnebrev fra Frøvoll i Hovland sogn i Sigdal prestegjeld 14.5 1524 (DN VIII nr. 521).

Gard Torbjørnsson på Albjørk (Sigdal gnr. 95-96), nevnt 1557-1591. Gardtt Thorbiørnnsenn ga ½ daler i hovedtiende av Sigdal (Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 98). Gar Albierck utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Han må være lik Gardt Torbiørnsøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Herr Gaute (Kane?). her Gawthe, ga bud til (sin tjener) Harald Halldorsson, i et brev fra omkring mitten av 1400-tallet, anvendt til seglreimer på et brev datert Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232).

Gaute i Haugan (Sigdal gnr. 35). Gaute j Haugum innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Gaute på Kovland ( ). Gude Kofflanndtt ga 2 tylter tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Gifvor (Gjeval?) Torsteinsson på Svensby (Snarum sogn gnr. 147). Gifvor Svennebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73). Han må være identisk med Gifvor Tostensøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Gisle, far til Vidar Gislesson i Sigdal 1476.

Gjermund, far til Atlaug Gjermundsdotter i Eggedal 1491, gift med Øystein Jonsson.

Gjermund, fra til Eindride (“Eender”) Gjermundsson i Sigdal 1347.

Gjermund, far til Gro Gjermundsdotter i Uvdal sogn i Rollag 1425 (eide bl.a. jord i Eggedal).

Gjermund, far til Olav Gjermundsson i Hallingdal 1499.

Gjermund, far til Oleiv Gjermundsson i Sigdal 1350.

Gjermund, far til Torgeir Gjermundsson i Eggedal 1458.

Gjermund Bjørnsson, god mann, lagrettemann. Giermund Biørnsøn sigillerte brev på Hegne (uidentifisert gård i Sigdal?, – kanskje på Modum eller Eiker) 1438 (DN XVI nr. 105 etter avskr. fra slutten av 1600-tallet). Giermunder Biørnszen utferdiget vitnebrev om makeskifte av jord i Eggedal og Sigdal i brev fra Rugland i Eggedal i Hovland sogn 11.4 1458 (DN XVIII nr. 74).

Gjermund Hallvardsson, nevnt 1482. Germwnd Halvordson. Bror i bofellesskap til Kjetil Hallvardsson (nevnt 1482-83) og Bjørn Hallvardsson (nevnt 1471-91, bodde trolig på Frøvoll i Eggedal). De ga i Hallingdal 7.2 1482 Una Vebjørnsdotter kvittering for arven etter Sjurd bonde i Gulsvik (DN III nr. 936).

Gjermund (på By?) (Sigdal gnr. 19). Navnet germand ble oppført etter Engelbret på By, mens Engelbret på By også var nevnt en gang tidligere som betaleren av full gjerd for 10 bønder, – sammenhengen kan være at det skal være: Gjermund ibidem, dvs. at han var en selvstendig betaler på By. (Eller er det ingen person?)

Gjermund i Glesne (Krødsherad gnr. 176). Giærmund Glæsin innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Gjermund på Ulberg (Sigdal gnr. 112-114). Giæirmunds a Vglu[bærgi], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Gjert, far til Per Gjertsson, lensmann i Modum 1591.

Gjertrud Torgjulsdotter, gift med Stillaug Aslaksson. Stillaugh Aslakson ok Gertrudh Torgiuls dotter beggie hionæ ga jord i Uleteigen i Heggen sogn på Modum til Stein Aulesson, ved vitnebrev fra Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232).

Gjest, far til Torgeir Gjestsson i Flå og Ål i Hallingdal 1499-1508.

Gjest, far til Asle Gjestsson 1414.

Gjest Torleivsson. Utferdiget brev på Gilhus 15.9 1392 (DN XXI nr. 185).

Gjest i Kleiv (Eggedal gnr. 161). Giest Klef utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Gjeval på Ås (Modum gnr. 103). Gieuall Aas ga 15 lispund korn i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Gjord i Gunnhus (Snarum sogn gnr. 154). Giurd j Gunnehuss innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Gløder, far til Engelbret Glødersson i Sigdal 1557-1558.

Goke, se Gøke (Joke?).

Gregorius Torsteinsson. Utferdiget brev på Frogner i Lier 4.3 1414 (DN XIII nr. 75).

Greip, far til Peter Greipsson 1325.

Grim, far til Klemet Grimsson på Modum 1512.

Grim Aslesson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Grim Assle son utferdiget kunngjøring om betalte drapsbøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993).

Grjotgard i Vike (Heggen sogn gnr. 95). Griotgard j Vicke innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Gro, mor til Hallvard Trondsson og Rolv Trondsson: Hallvard ga sin bror Rolv kvittering for arven etter Groa modor sine og for sin farsarv, i brev utstedt på Spone på Modum 28.1 1421 (DN I nr. 673).

Gro Bjørnsdotter (på Hoffar) (Sigdal gnr. 30). Grua Biærnæ dotter, døde i manndauden, bevitnet Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Gro Gjermundsdotter. Groa Germunde dotter. Gift med Megin Gunnulvsson. De solgte jord i Nore sogn og i Eggedal i brev på Bakke i Uvdal sogn 31.1 1425 (DN IX nr. 239).

Gro Gunnbjørnsdotter. Gro Gwnbiornsdotther kjøpte av Olav Jonsson (i Oslo) det han eide i ødegården Hæringsrud i Krødsherad, som var hans rette odel, og kunngjøringen fra Oslo 6.2 1497 er dessuten beseglet av beskjedelig mann Arnulv Jonsson (DN III nr. 1003). Som jordkjøper var kun trolig ved denne tiden enke.

Gro Torsteinsdotter (Ringnes-ætten), nevnt 1562.

Grunde Torgeirsson. Grundi Þorgæirsson makeskiftet jord i Hval og Stavlum med Tord Eivindsson på Heggen (på Modum) 1.2 1345 (DN III nr. 228, RN V nr. 741).

Gudbjørg Andersdotter. gudbiorgh andrissa dotthir. Gift med Torstein Stillogsson. De solgte i brev utferdiget på Horsrud i Haug sogn på Eiker 28.3 1458 hele Lesteberg med 14 underliggende ødegårder, liggendes i Olberg sogn i Krødsherad, til Gudulv Gunnulvsson, og oppebar betalingen (DN XXI nr. 492). Hun var søster til Rolv Andersson, som tvistet om Lesteberg i 6-manns dom på Olberg 38.9 1470 (DN ).

Gudbjørg Andersdotter (Ringnes-ætten), nevnt 1522.

Gudbjørg Ketilsdotter. Gift med Rolv Hallvardsson på Lesteberg. Olav Gudulvsson vitnet på Hov i Sigdal 3.8 1411 at hans far hadde gitt jordegaver til Gudbjørg og Rolv, som var hennes arv (DN XXI nr. 256).

Gudbjørn Helgesson. Svoren lagrettemann, Ringnes 1.10 1541.

Gudbrand, far til Gunnbjørn Gudbrandsson på Modum 1456-1485, kanskje bosatt på Skratteberg.

Gudbrand, far til Ingebjørg Gudbrandsdotter, som ga sin gård Bø i Krødsherad til Hallvardskirken i Oslo, vitnebrev fra Oslo 1389.

Gudbrand. Var gift med Helga; begge var døde før 1433 (DN XXI nr. 338). De var foreldre til Sigrid (Siri) Gudbrandsdotter (i Grasvik i Sigdal?) 1451 (DN V nr. 773), som da var gift med Hallvard Bjørnsson, nevnt 1433-1451; Siri Gudbrandsdotter var gammelt vitne (og enke) i Sigdal 1460, og gjenga da opplysninger fra sin far og farfar (DN XVIII nr. 79).

Gudbrand Hallvardsson. Gudbranz Haluartzsonar, hadde Hallbjørn Bjørnsson som ombudsmann, Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Gudbrand Jonsson. Gudbrandæ Jons son solgte i vitnebrev fra østregården Viker 29.5 1413 til ærlig kvinne hustru Ulvild Torgautsdotter 1½ øresbol i sødregården i Hval i Haug sogn på Ringerike (DN IV nr. 791).

Gudbrand Matsson. Gulbrandt Madsøn, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Gudbrand på Askjum (Heggen sogn gnr. 17). Gulbrand Askin, lagrettemann, fikk fullmaktsbrev fra bøndene som utsending til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Gudbrand på Bergan (Nykirke sogn gnr. 140). Gulbrand Bergen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Gudbrand på Fossem ( ). Gulbranndt paa Fossem ga 1½ tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Gudbrand på Fossnes (Modum gnr. ). Han hadde en dreng, – Gulbrand Fossnessis drenng, – som i 1557-58 saket 2 daler for frillelevnet (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 95).

Gudbrand i Grasvik (Sigdal gnr. 78). Gudbranz j Grasuik, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Far til Eivind (Gudbrandsson).

Gudbrand i Gulsvik (Flå sogn, gnr. , i Hallingdal). Gulbrander Gaulsuik (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Gudbrand på Hugen ( gnr. ). Gulbrand Hugenn ga 3 daler i gårdsbygsel (Gårdsbyksel i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 85).

Gudbrand på Kollerud (Nykirke sogn gnr. 126). Gulbrandt Køllerudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Gudbrand på Olavsby ( ). Gulbranndt Oluffsby fikk lønn for å ha tømret 7 dager på et hus på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189).

Gudbrand på Rud (Heggen sogn gnr. 111). Gulbrandt Rudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Gude, se Gaute.

Gudleik, far til Tomas Gudleiksson i Ål i Hallingdal 1508.

Gudleik (Gullik), far til Trond Gudleiksson (Gulliksson) i Sigdal 1464.

Gudleik Tovesson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Gwdleek Thoweson utferdiget vitnebrev om skifteforlik 2.6 1491 (DN III nr. 978). Gwdlek Thoweson, svoren lagrettemann i Hallingdal. utferdiget vitnebrev om jordsalg 1.5 1493 (DN III nr. 987).

Gudrid, se under Guren, Gurid, Gyrid.

Gudrun, se under Guren, Guri.

Gudulv, far til Joke Gudulvsson 1359.

Gudulv, far til Olav Gudulvsson 3.8 1411. Det ble bevitnet av Olav G. i brev fra Hov i Sigdal at Gudulv hadde gitt Rolv Hallvardsson og hans kone Gudbjørg Kjetilsdotter halvparten i Flathus i Olberg sogn i hennes fars- og morsgave (DN XXI nr. 256).

Gudulv Andersson (Ringnes-ætten) i Ringnes (Krødsherad gnr. 213), nevnt 1512-1528. Guduluer Andresson / Guduluæ Andresson fikk 18.12 1512 av herr Mikkel Mattesson prest på Heggen og prost over Tverrdalene pålegg om å oppkreve Olberg kirkes inntekter i 3 år og avgi regnskap (DN XII nr. 279). Torstein Andersson solgte til sin bror Gwdvlffve Andresson ¼ i gården Hyringsrud i Olberg sogn i Krødsherad, ved vitnebrev fra Nore 15.11 1517 (DN III nr. 1076). Gudulff j Ringenessz innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87). Gudulff svarte for gjerden (s.st.).

Gul (Gudulv) Andersson (Ringnes-ætten) på Nedalen (Sigdal gnr. 122) , nevnt 1565-1591. Gul Nedal utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Gul (Gudulv) på Råen (Krødsherad gnr. 190-191). Gul Raaen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Gudulv Gunnulvsson (Ringnes-ætten) (på Olberg?), nevnt 1441-1479. gudulue gunnulfs son kjøpte 2 løpsland jord i Vad i Holmen sogn i brev fra Krødsherad 2.11 1441 (DN XXI nr. 401). gudulfur Gunnulfsson kjøpte i brev fra Hoffar i Sigdal 7.1 1443 jord i Ringnes (DN XXI nr. 410). gudwlf gunnwlfson kjøpte i brev fra Horsrud på Eiker 28.3 1458 hele Lesteberg i Olberg sogn i Krødsherad med 14 underliggende ødegårder (DN XXI nr. 492). Gudulf Gunnulfson inngikk forlik ved seksmannsdom på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 med Rolv Andersson om gården Lesteberg (DN I nr. 890). Gundolff Gunulfsen fikk bekreftet eiendomsretten til Lesteberg i brev fra Ulleland på Eiker ca 1470 (DN XXI nr. 603, datert ca 1458-1483). Han ga sin sønn Guttorm Gudulvsson i gave 40 kyrlag i løsepenninger, samt i fast gods hele Ringnes og 1 markebol i Svarteberg, da han giftet seg på Røsseland i Numedal 3.7 1473 (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, Lars Sønstebø, Opdal i Numedal, nr. 1, etter 1622). Gwdhvlff Gvnvlffzson kjøpte en part i Ringnes i brev utferdiget i Hallingdal 10.3 1479 (DN XXI nr. 584). Anders Gudulvsson fikk vitnebrev om hans fars, Gudulv Gunnulvssons, kjøp av halvdelen av Ringnes av Bjørn Hallvardsson, brev fra Frøvoll i Eggedal 26.7 1483 (DN XIII nr. 149).

Gudulv Guttormsson (Ringnes-ætten). Kannik i Hammer, ca 1490 (DN VIII nr. 976). Hans tilhørighet i Ringnes-ætten kan begrunnes ut ifra navnekombinasjonen Gudulv og Guttorm, som begge finnes i denne ætten, også i kombinasjon, jf. slektstavle 00.

Gudulv Kjetilsson. Gudhwlffue Ketillsyni kjøpte en søsterdel i Middal og Liagard i Eggedal av Øystein Jonsson og hans kone Atlaug Gjermundsdotter, ved vitnebrev fra Kopseng i Hovland sogn i Eggedal 2.12 1491 (DN XII nr. 259).

Gudulv Klemetsson, nevnt 1400-1414. Gudulfuæ Klemetzs syni stevnet til Mære i Lier i en eiendomssak, vitnebrev fra Heggen kirke på Modum 29.2 1400 (DN XVI nr. 41). Gudulfwer Clemetzson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Berg 14.6 1414 vedrørende jord i Dolinæ på Modum (DN IX nr. 222).

Gudel (Gudulv) på Sønsteby ( ). Gudell Syndsteby og noen andre bønder på Modum leverte sagtømmer til sagene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 238).

Gudulv på Veikåker (Krødsherad gnr. 219). Gudulff a Weikakre (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Gullik, Gwlick, se Gudleik.

Gumme i Flågan (Sigdal gnr. 80). Gumme j Flaagaan innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Gunna Olavsdotter (forkortelse av Gunnbjørg?), datter av Olav en en ved navnet ukjent kvinne som var søster til Kjetil Rolvsson (nevnt 1471). Gwnna Olafsdother stadfestet for Bjørn Hallvardsson hennes far Olavs (død før 15.3 1471) salg av hele Frøvoll i Eggedal, vitnet i brev utferdiget på Holmen 15.3 1471 (DN VIII nr. 393). hennes morsøster bevitnet at hun istedet for å få Frøvoll i morsarv ville ha penninger. Selve salget foregikk på Flågan (gnr. ).

Gunnar, far til Bjørn Gunnarsson 1489.

Gunnar, far til Iver Gunnarsson, lagrettemann på Modum 1591.

Gunnar, far til Sigri Gunnarsdotter, 1600.

Gunnar, far til Aslak Gunnarsson (i Eggedal) 1328.

Gunnar, fra til Bjørn Gunnarsson i Flå i Hallingdal 1499.

Gunnar, far til Torgeir Gunnarsson i Sigdal 1527.

Sira Gunnar, muligens tidligere prest på Heggen på Modum. sire Gunnær nevnt i brev fra Heggen kirke 29.2 1400 i anledning eiendomssak om jord i Lier som hadde ligget til Heggen kirke (DN XVI nr. 41).

Gunnar Hallvardsson. Gwnnar Halvardzsson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601). Gunnar Halwardsson, lagrettemann i Sigdal, på Frøvoll 26.7 1483 (DN XIII nr. 149). Gwnnar Haluordssen, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Gunnar Lifarsson. Gunnar Lifvarssenn (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Gunnar Svennungsson. Gwnner Swenungsson var blitt drept av Åsmund Jonsson og Bjørn Jonsson (sistnevnte opptrer på denne tiden i Sigdal), 31.10 1464 (DN X nr. 230).

Gunnar på Eiken (Sigdal gnr. 40). Gunder Ekerenn, lagrettemann i Sigdal, bekreftet fortegnelsen for Sigdal i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 208).

Gunnar på Flenum (Modum gnr. ?). Gunder Flenum saket i 1560-61 4 tylter bord [= bord] for ett knivsting [-stikk] (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Gunnar i Fure (Heggen sogn gnr. 13-14). Gunnær j Fure innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Gunnar på Kjølstad (Heggen sogn gnr. 88). Gunder Kiølstadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Gunnar på Odstad (Modum gnr. ). Gunder Odstadt saket i 1560-61 7 daler for åbudsfall (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Gunnar på Overen (Heggen sogn gnr. 62). Gunder Ofren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Gunnar på Rander (uidentifisert gård, f.eks. i Eggedal; kan også være Modum gnr. 92 Råen, skrevet Raaden 1528 Rodenne 1542). Gunnar Rander utferdiget vitnebrev (i Eggedal) 14.8 (7.9?) 1303 (DN XIII nr. 3, avskrift fra 1600-tallet).

Gunnar i Sund (Sigdal gnr. 71). Gunder Sundt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Gunnbjørg Bjørnsdotter. Gift med Torstein Evindsson. Gunbiørgh Biørumbsz daatter (avskrift fra 1682), de solgte jord i Eggedal i brev fra Teige i Eggedal 24.7 1450 (DN XII nr. 217).

Gunnbjørg Evensdotter, d. 1589.

Gunnbjørn, far til Gro Gunnbjørnsdotter, som 1497 kjøpte jord i Krødsherad, og var da derfor trolig enke.

Gunnbjørn Gudbrandsson, svoren lagrettemann i Tverrdalene, lagrettemann på Modum, nevnt på Modum 1456-1485, kanskje bosatt på Skratteberg, gift med Arnbjørg Augmundsdotter (1485). Gonbyørn Gudbranzsson kjøpte 2 øresbol jord i Skratteberg medelgården og ½ øresbol i Skyrbrekke i Heggen sogn på Modum av Torleiv Ormsson og kona hans Brynild Olavsdotter, i vitnebrev fra Bø på Hovin i Gjerpen sogn 20.6 1456 (DN III nr. 836). Gunbiorn Gudbrandson utferdiget vitnebrev om jordegave i Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232). Gunbiorn Gudbrandsson, utferdiget som den tredje av 6 lagrettemenn i Tverrdalene et domsbrev på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 (DN I nr. 890). Gwnbiørn Gudbrandsson utferdiget gavebrev på Skratteberg i Heggen sogn på Modum 3.12 1485, der han for sin og sin kones sjel gir gårdene Skratteberg oh Skyrbrekke til Heggen prestebol (DN II nr. 931).

Gunnbjørn på Haugerud (Krødsherad gnr. 217). Gundbiørn Hougerudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Gunnbjørn i Ørpen (Krødsherad gnr. 221). Yrpen j Yrpen Gunbion [!] innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Gunnbjørn på Øverby (Heggen sogn gnr. 113). Gundbiørn Øfrebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Gunne Guttormsson, bror til Hjørmund Guttormsson, sønner av Åsta Hjørmundsdotter. Gunni Gudþormssun stadfestet salg av Leir i Olberg sogn, Gilhus 15.9 1392 (DN XXI nr. 185). Trolig identisk med Gunnulv, far til Gudulv Gunnulvsson (Ringnes-ætten) 1441-1479. Jf. at Gunne er en kortform av navn som begynner på Gunn-.

Gunne Kjetilsson. Gwnnæ Kætilsson/ Gwnnæ Kettilsson fikk av Finngard Bjørnsson overdratt hans rett til odelsløsning i Flågan i Holmen sogn i Sigdal, ved vitnebrev i Sigdal 16.6 1502 (DN XVIII nr. 190).

Gunner, se Gunnar.

Gunnild Ormsdotter, gift med Torgrim. Gunildæ Orms dotter ga 12 øresbol i Dølven i Furefjerdingen i Heggen sogn på Modum til Heggen kirke, vitnebrev fra Disen på Modum 3.6 1401 (DN XIV nr. 21).

Gunnild Olavsdotter. Gvnildæ Olafs dotær, Gvnilde bevitnet i i brev fra Synsteby på Modum 15.1 1371 at hennes far hadde solgt jord i Stavlum i Fiskum sogn (DN VI nr. 275).

Gunnleik, far til Gyrid Gunnleiksdotter på Eiker 1439, gift med Kolbjørn Torgeirsson, eide jord på Modum.

Gunnleik, far til Tjodulv Gunnleiksson på Modum 1523.

Gunnleik Bjørnsson. Gunleiker Bionsson, lagrettemann, utferdiget brev på Bakke i Uvdal sogn 31.1 1425 (DN IX nr. 239).

Gunnleik i Enger (Eggedal gnr. 123). Gunlæikx j Æing[ium], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Gunnor Sjurdsdotter, bakerske på Buskerud avlsgård. Gunnor Siuordtzdotther fikk 1 tønne korn i lønn for flatbrødbakst (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236).

Gunnulv, far til Helga Gunnulvsdotter 1424-1433.

Gunnulv, far til Megin Gunnulvsson i Uvdal sogn i Rollag 1425 (som eide jord i bl.a. Eggedal).

Gunnulv Bårdsson. Gunnulff Bordsøn, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Gunnulv Audesson. Gunnulfuer [Au]dason utferdiget som nr. 5 av 6 menn (de foregående var geistlige) vitnebrev om makeskifte av jord på Gjerpen prestegård 17.11 1395 (DN IV nr. 652), bl.a. vedrørende jord i Disen i Heggen sogn på Modum. Det er grunn til å tro at en av utstederne representerte lokalkunnskap fra Modum, og denne personen var muligens Gunnulv.

Gunnulv Audunsson på Lesteberg (Krødsherad gnr. 199), nevnt 1350-59. Gunnuluer a Læistæbergi beseglet vitnebrev på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156). Trolig lik Gunnuluer Audhunærson som utferdiget brev Olberg 27.10 1359 (DN XXI nr. 99).

Gunnulv Gunnulvsson. Bror til Bjørn (Gunnulvsson). Flesberg 10.7 1535 (DN XXI nr. 811).

Gurun Andersdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Gurun Anderßdotther fikk 6 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 254).

Guren Arnesdotter, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Gurren Arnnesdotther fikk 8 alen vadmel og 16 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Gudrun Bjørnsdotter, gift med Torleiv, mor til Solve Torleivsson. Solve – Solle Thorleffsenn i fulle vmbodhe moder sinne Gudrun Biornsdaatter – kunngjorde hennes salg av det hun eide i begge gårdene Kleiv i Hovland sogn i Eggedal til Asle Bentsson, ved vitnebrev fra Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116, XV nr. 113).

Gurid Gudulvsdotter (Ringnes-ætten), nevnt 1558.

Gurid Gunnleiksdotter, gift med Kolbjørn Torgeirsson. Kolbiorn Thorgeirson Gyridh Gunleiks dottir eighin kona hans makeskiftet bort til Olav Amundsson jord i Liveland i Flesberg mot jord i Berger i Heggen sogn på Modum, ved vitnebrev fra Kolberg på Eiker 3.11 1439 (DN III nr. 756).

Gurid (Hallvardsdotter). Gyrid, datter av Hallvard Tis. På Olberg 27.10 1359 solgte de det de eide i vestregården i Ringnes (DN XXI nr. 99).

Gudrid Ivarsdotter, gift med Ånund (Anund) Jonsson. Anund Ionsson / Anund med syn egen quinne handerbande Gudrid Iuarssdotter solgte til Redar Olavsson 7 øresbol jord i synste Gren i Holmen sogn i Sigdal, ved vitnebrev fra Holmen i Sigdal 30.5 1527 (DN VIII nr. 560).

Gudrid Jonsdotter. Gudhridh Jonsdottir, nevnt brev på Ål prestegard i Hallingdal 8.9 1430 (DN XV nr. 58).

Gudrid Narvesdotter, nevnt 1505-1558 og 1611, datter av Narve Alvsson fra Hallingdal (nevnt 1483-1493). Gwdrid Narwe dotthir. Hennes slektskap til sin husbonde (hion) Asle Håvardsson ble fastslått til 5. og 6. ledd, ved vitnebrev fra Nos i Hallingdal 21.5 1505 på vegne av biskopen i Stavanger (DN XXI nr. 694). 1558: 1611:

Guri Olavsdotter (Ringnes-ætten), nevnt 1600.

Guro Gardsdotter. Guroe Garszdaatter. Gift med Rolv Andersson (på Ulleland på Eiker). de bekreftet salg av Lesteberg i brev ca 1470 (DN XXI nr. 603, datert ca 1458-1483).

Guttorm, far til Erik Guttormsson i Hallingdal ca 1490.

Guttorm, far til Evind Guttormsson på Ringerike 1399.

Guttorm, far til Eivind Guttormsson i Hallingdal 1493.

Guttorm, far til Gudulv Guttormsson (Ringnes-ætten) ca 1490.

Guttorm, far til Hallvard Guttormsson på Modum 1446.

Guttorm, fra til Helge Guttormsson (Gulsvik-ætten) 1522. [= Guttorm Bonde Sjurdsson i Gulsvik, nevnt [1510-1520].]

Guttorm, far til Olav Guttormsson på Modum 1446-1449.

Guttorm, far til Ivar Guttormsson 1495.

Guttorm, far til Svein Guttormsson 1483.

Guttorm (Ringnes-ætten?), gift med Åsta Hjørmundsdotter, foreldre til Hjørmund og Gunne Guttormssønner 1392.

Guttorm Gudulvsson (Ringnes-ætten), nevnt 1473-1489. Guttorm Gundulffsen giftet seg på Røsseland i Numedal 3.7 1473 med Ingeborg Helgesdotter, datter av Helge Hallvardsson. Han fikk da i gave av sin far Gudulv 40 kyrlag i løsepenninger, samt i fast gods hele Ringnes og 1 markebol i Svarteberg (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, Lars Sønstebø, Opdal i Numedal, nr. 1, etter 1622). Guttorm, i dom med hans brødre om grenser, Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259). guttorm gudulffsson solgte til sin bror Arne Gudulvsson ¼ i Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad, ved vitnebrev om jordsalg på Nore 11.7 1489 (DN XXI nr. 632).

Guttorm Rolvsson, velbyrdig mann, kjøpte halve Eiken, tre markebol, i Holmen sogn i Sigdal 3.-9.2 1407 (DN XXI nr. 240).

Guttorm på Hov (Sigdal gnr. 94). Gudþorms a Hofu[e], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Guttorm på Veikåker (Krødsherad gnr. 219). Guttormer a Wekakre (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Guul, se under Gudulv.

Gyrd, se Gjord.

Gyrid, se under Gurid.

Gøcke, se Joke.

H

Halduor, se Hallvard.

Hall Torkjellsson. Svoren lagrettemann, Ringnes 1.10 1541.

Hallbjørn Bjørnsson. Halbiorn Biærnæsson, ombudsmann for Gudbrand Hallvardsson, Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Halldor, far til Harald Halldorsson, herr Gautes (Kane) tjener, muligens på Eiker eller Modum, omkring mitten av 1400-tallet (før 1465).

Hallgrim i Haga (Sigdal gnr. 99). Halgrim j Haga innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Halgrim svarte for gjerden (s.st. s. 84).

Hallkjell, far til Alv Hallkjellsson 1517.

Hallkjell, far til Sigurd Hallkjellsson i Hallingdal 1505-1508.

Hallkjell Kjetilsson, lagrettemann i Eggedal. Halkel Kætilson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Kopseng i Hovland sogn i Eggedal 2.12 1491 (DN XII nr. 259).

Hallkjell klerk. Halkælli klærk var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Hallkjell på Hære ( ). Halkiæl a [Hærini], jordeier, nevnt i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Hallrod i Hassel (Nykirke sogn gnr. 134, oppført i Sigdal, senere Modum). Hallorød j Hasl, Halrod Hasl innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Hallstein, se […]stein, foran under A.

Hallstein i Gunnerud (Sigdal gnr. 116). Halstæins j Gunnrudi, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Hallstein Agmundsson. Halstein Augmundson, lagrettemann i Sigdal, på Frøvoll 26.7 1483 (DN XIII nr. 149).

Hallstein i Hamre (Eggedal gnr. 150). Halsthen j Hambre innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Hallvard, far til Anders Hallvardsson i Sigdal 1521.

Hallvard, far til Asbjørn Hallvardsson på Modum, nevnt 1400-1404.

Hallvard, far til Bjørn Hallvardsson i Eggedal og Sigdal (trolig bosatt på Frøvoll) 1471-1491, Kjetil Hallvardsson 1482-83 og Gjermund Hallvardsson 1482, som trolig var tre brødre (jf. DN III nr. 936, 1482).

Hallvard, far til Eker Hallvardsson i Sigdal 1464.

Hallvard, far til Erling Hallvardsson 1563.

Hallvard, far til Erland Hallvardsson 1563.

Hallvard, far til Gudbrand Hallvardsson i Sigdal 1350.

Hallvard, far til Gudulv Hallvardsson 1474.

Hallvard, far til Gunnar Hallvardsson i Sigdal 1476-1483.

Hallvard, far til Helge Hallvardsson (på Røisland) 1454-1473.

Hallvard, far til Herbrand Hallvardsson på Haugan 1554-1591.

Hallvard, far til Hergjuls Hallvardsson på Modum 1401.

Hallvard, far til Oleiv Hallvardsson 1429, muligens kirkens ombudsmann på Modum og førte våpensegl.

Hallvard, far til Rolv Hallvardsson på Lesteberg 1392-1411.

Hallvard, far til Sevat (Sivald) Hallvardsson i Flå i Hallingdal 1482-1499.

Hallvard, far til Sigurd Hallvardsson 1325.

Hallvard, far til Svein Hallvardsson ? 1479 (usikker lesning).

Hallvard, far til Torkjell Hallvardsson 1325.

Hallvard, far til Øystein Hallvardsson i Sigdal 1557-1558.

Hallvard. Haluarðr, stevnet vitner i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Hallvard Bjørnsson (i Grasvik?) (Sigdal gnr. ). Gift med Sigrid (Siri) Gudbrandsdotter, nevnt 1451, og som var gammelt vitne (og enke) 1460 (DN XVIII nr. 79). Halfuarder Biornzsson solgte på Olberg 4.4 1433 en firedelen av den tredjedelen i vestregården i Ringnes som han arvet etter sin vermor Helga (DN XXI nr. 338). Halwarder Byonsson, solgte jord i Flesberg sogn i Nummedal i brev fra Grasvik i Sigdal kyrmessedagen 1451 (DN V nr. 773), med samtykke av hans egen kone Sigrid Gudbrandsdotter. [Denne Helga er neppe den samme som Helga Gunnulvsdotter, gift med Øystein Jonsson.]

Hallvard Bjørnsson. Halvard biørnsson hadde kjøpt jord i Hallingdal av Jusse Petersson, som var eid av Eivind Arnesson, ved vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Hallvard Eivindsson. Halwardhir Øwindhsson, lagrettemann i Hallingdal, utferdiget brev på Ål prestegard i Hallingdal 8.9 1430 (DN XV nr. 58).

Hallvard Erlingsson, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal 1508, nevnt 1499-1508. Halword Ellingh son utstedte kunngjøring om vitners utsagn om gamle grenser i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125). Halward Ellingh son utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Hallvard Guttormsson. Haluarder Guttormsson, lagrettemann, utferdiget brev på Hval i Heggen sogn på Modum 14.5 1446 (DN VIII nr. 328).

Hallvard Jakobsson. Haluardz Iacof sunar, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Hallvard Kjetilsson (på Frøvoll) (Eggedal gnr. 140). Kitil aa Froavollum og Halffuarder son hansz, var med i jordeskifte (i Eggedal) 24.7 1328 (DN XIII nr. 6, avskrift fra 1600-tallet).

Hallvard Olavsson. Halvord Olafssøn, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Hallvard prostar. Haluarðr prostar var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Hallvard Sveinsson. Hallffvor Suenszøn vitnet om grenser til Kleiv i Eggedal ved vitnebrev (fra Eggedal) februar 1491 (DN XV nr. 116).

Hallvard svenske, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Haluordt Suenske fikk 5½ alen vadmel og 9½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 305, 307).

Hallvard Torgersson, lensmann i Sigdal. Hoffar 1549 26.11, XII 627.

Hallvard Torsteinsson. Svoren lagrettemann, Ringnes 1.10 1541. Svoren lagrettemann i Krødsherad og Hallingdal, utferdiget brev på Sønderål 3.1 1558 vedrørende søskenskifte for Ringnes-ætten.

Hallvard Tis. Halvarder Þis, far til Gyrid (Hallvardsdotter). Solgte på Olberg 27.10 1359 det de eide i vestregården i Ringnes (DN XXI nr. 99).

Hallvard Trondsson, bror til Rolv Trondsson, sønner av Groa. Haluarder ga sin bror Rolv kvittering for arven etter sin mor Groa og for sin farsarv, i brev utstedt på Spone på Modum 28.1 1421 (DN I nr. 673).

Hallvard Vegeirsson, nevnt i Sigdal 1451-1454. Halvarder Wegersson, kjøpte jord i Flesberg sogn i Nummedal i brev fra Grasvik i Sigdal kyrmessedagen 1451 (DN V nr. 773). Ifølge påskrift på brevets bakside donerte han – Halvardh Vegeirsson – denne jorden til Mariakirken i Oslo. Utvilsomt identisk med Halfuord Weggerszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Holmen i Sigdal 14.10 1454 (DN XVI nr. 181).

Hallvard Vidarsson. Øystein Sevatsson kunngjorde at han hadde inngått skifteforlik med Halwordh Widarson/Halword Widarsson om løst og fast etter Sigrid Øysteinsdotter, og Øystein ga Hallvard Vidarsson sin kvittering, ved vitnebrev fra Hallingdal 2.6 1491 (DN III nr. 978).

Hallvard Øysteinsson, nevnt 1411-1433. haluarder eisteinsson utferdiget brev på Hov i Sigdal 3.8 1411 (DN XXI nr. 256). Halfuarde Eysteinssyni kjøpte i Frogner i Lier 4.3 1414 2½ løpsland i østregården i Ringnes (DN XIII nr. 75). Haluardar Eisstinsson kjøpte på Gol i Hallingdal 19.2 1416 del av Ringnes (DN I nr. 649). Haluarder Æstensson kjøpte på Vatnås i Sigdal 17.6 1424 1½ løpsland i nedregården i Ringnes (DN XXI nr. 302). Haluar Æstinzsson kjøpte på Olberg 4.4 1433 en del av vestregården i Ringnes (DN XXI nr. 338).

Hallvard Åsasson. Halvarðr Asu son var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Hallvard i Albjørk (Sigdal gnr. 95). Haluord j Ualbiorck innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Hallvard i Aslaksby (Heggen sogn gnr. 69). Haluord j Aslapby, Halduor Aslapby innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Hallvard Brunke på Modum, eller (troligst) Hallvard på Brones, nevnt 1528-1558 (Heggen sogn gnr. 87, Modum, skrevet Brungu ! 1332 (DN VI nr. 140), Brunganes Bruggunes RB Brugeness 1528). Haluard Bruncke, det ble tatt 2 kuer, 4 alen nerst og ett sengeklede fra han i sakefall for tyveri (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328). Det ble oppbåret til kongl. majestet alt som tilfalt etter Haluordt Bruncke som ble rett (henrettet): 6 kyr, 3 stuter, 8 får, 1 sengedyne, 1 hoveddyne, 1 par laken og 2 sengeklær (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54). Haluordt Bruncke. Det ble utbetalt skriverlønn hos kansleren i Oslo for den som på Haluordt Brunckis wegne skrev hans landsvistbrev, ble deretter rettet (henrettet) av Henning mestermann (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 194).

Hallvard på Brones (Heggen sogn gnr. 87). haluor Bruneß, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206).

Hallvard i Buskerud (Nykirke sogn gnr. 142, oppført i Tverrdalene, nå Modum). Haluard Biskerot ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 29).

Hallvard på Borgen (Modum gnr. ). Haluord Biørienn saket i 1557-58 4 daler fordi han belå en pike (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 95).

Hallvard på Båseim (Sigdal gnr. 107-109). Haldvor Bossim utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Hallvard på Fossum (Modum, Nykirke sogn gnr 128). Haluardr a Fosæmum, Skrauthval i Nykirke sogn 25.11 1334 (DN I nr. 230, RN IV nr. 1086). Var arving til Torgeir i Kvisle.

Hallvard i Haugen (Eggedal gnr. 143). Haluord j Haughen innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Hallvard på Haugen (Eggedal gnr. 143). Haldvor Hougen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Hallvard i Hellum (Heggen sogn gnr. 106). Haluord j Helleim innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Hallvard på Hole (Sigdal gnr. 110). Haldvor Hole utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Hallvard på Holte ( ). Haluarðr a Holtom solgte i brev (fra Modum?) 10.2 1323 ½ markebol i Rakkestad (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Hallvard i Kvisle (Sigdal gnr. 7). Haluardz j Kuislum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Hallvard på Lobben (Nykirke sogn gnr. 123). Haldvor Luben utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Hallvard i Nore (Krødsherad gnr. 207-08). Halduor j Nore innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Hallvard på Orstad (Modum gnr. ). Haluordt Orstadt saket i 1560-61 1½ daler for ett øksehammerslag (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Hallvard på Refsal (Modum gnr. 133), nevnt 1557-1561. Haluordt Reffsall ga 2 laks i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161). Haluordt Reffzell ga 2 ferske laks i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Hallvard i Rud (Sigdal gnr. 91). Haluord j Rud innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Hallvard i Rød (Heggen sogn gnr. 16). Halduor j Rud innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Hallvard på Sterkeby (Nykirke sogn, Modum gnr. 125). Halvars a Starkadebøe nevnt i grensegang på Skog i Flesberg om grenser mellom Eiker og Nummedal, i brev fra Skog i Flesberg 9.5 1328 (DN XI nr. 12, RN IV nr. 590).

Hallvard på Sterkeby (Nykirke sogn, Modum gnr. 125). Halwordtt Sterckeby ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Hallvard på Torsby (Modum gnr. 80). Haluordt Torsby ga 6 lispund korn i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161).

Hallvard på Velstad (Sigdal gnr. 37-38). Haluardz [a] Vælstodum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Hallvard på Øvreby (Sigdal gnr. 12-13). Haluardz a œfræby, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Hallvard i Ås (Heggen sogn gnr. 103). Halduord j Aass innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Hans, far til Per Hansson på Narum (Sigdal gnr. ) 1557-1558.

Herr Hans på Modum. her Hanns paa Modum fikk ½ tønne laks i tiendefisk av laksefisket ved Buskerud (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 241).

Hans i Vike (Heggen sogn gnr. 95). Hans Vige utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Harald Bjørnsson. Bror til Asgeir Bjørnsson, hadde tilknytning til Nikles Erlandsson og Orm Erlandsson. Haralde och Aszgerse Biørnszønner. Opptrådte ved vitneopptak og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221).

Harald Halldorsson. Haralder Haldorss[on], nevnt pp seglreimene til et brev datert Kumperud på Modum 14.10 1465, skal trolig være fra omkring mitten av 1400-tallet. Han fikk bud av en herr Gaute, som han da har vært tjeneren til, og denne herr Gaute skal kanskje identifiseres med herr Gaute Kane (DN X nr. 232).

Harald Solvesson, nevnt 1447-1476. Harald Solfueszen, god mann, innseglet skiftebrev på Haugan i Sigdal (eller Heggen på Modum?) 19.3 1447 (DN XVI nr. 160). Haral Saalfueszen, god mann, innseglet brev (“A Leggesz”) i Sigdal (eller i Flå?) 3.3 1448 (DN XVI nr. 162). Haraller Solæsson, lagrettemann, utferdiget brev i Grasvik i Sigdal kyrmessedagen 1451 (DN V nr. 773). Harild Solfueszen var vitne ved markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Han vitnet samtykket med Bent bentsson lensmann over Tverrdalene, og vendingen i brevet hever ham høyere enn de andre vitnene. Han refererte til opplysninger gitt av sine foreldre, som dermed også må ha bodd i dette området. Haraller Salasson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 15.6 1542, DN XII nr. 601).

Harald Syvatsson. Lagrettemann i Hallingdal 23.2 1522.

Harild på Bjertnes (Krødsherad gnr. ). Hariill Bierttnes saket i 1560-61 4 daler for ett halvt hot (dvs. at enten han selv eller kvinnen var gift) (Sakefall i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 158).

Harald i Strand (Sigdal gnr. 104-05). Harald j Strand innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Heborg (?) på Steinsrud (Nykirke sogn gnr. 137, oppført i Sigdal, senere Modum) Hæberg Stensrvd innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Helga Gunnulvsdotter. Hælgha Gunwlfs dotter (alternativt: gunlofs) Gift med Øystein Jonsson. De solgte på Vatnås i Sigdal 17.6 1424 1½ løpsland i nedregården i Ringnes (DN XXI nr. 302).

Helga, gift med Gudbrand; begge døde før 1433. De var foreldre til Sigrid (Siri) Gudbrandsdotter, nevnt 1451-60, gift med Hallvard Bjørnsson, nevnt 1433-51. Hallvard solgte på Olberg 4.4 1433 den fireparten av den tredjeparten i vestregården i Ringnes som han arvet etter sin vermor Helga (DN XXI nr. 338). (Hun ble av S.H. Finne-Grønn i NST I (1928) identifisert med Helga Gunnulvsdotter, men dette er ikke sikkert, siden (de forskjellige) Helga’s eierparter i Ringnes er ulike gårder. Det er vel nærmest også forutsatt at Helga må ha vært et uvanlig navn i området. Det som begrunner at vi står overfor to ulike Helga er at Sigrid Gudbrandsdotter ikke kan være datter av Øystein Jonsson, Helga Gunnulvsdotters ektemann.)

Helga Jorundsdotter. Helge Iorundzdaatter var vitne i brev fra Hallingdal 1422-1423 vedrørende jord i Flå sogn (DN XIII nr. 88).

Helge, far til […]ne Helgesson i Sigdal ca 1350-80.

Helge, far til Asle Helgesson i Eggedal, nevnt 1498-1513, og Ingeborg Helgesdotter, som 30.4 1513 var gift med Rolv Oleivsson.

Helge, far til Berger Helgesson i Ål i Hallingdal 1508.

Helge, far til Bjørn Helgesson 1433.

Helge, far til Eiliv Helgesson 1441.

Helge, far til Engelbret Helgesson på Modum 1512.

Helge, far til Erik Helgesson på Modum 1523, Helge var gift med en søster av Fride Eilivsdotter (tilknytning til gården Hval i Furefjerdingen på Modum).

Helge, far til Gudbjørn Helgesson 1541.

Helge, far til Jon Helgesson på Modum(?) 1323.

Helge, fra til Liv Helgesdotter og broren Helge (Helgesson) 1495.

Helge, far til Olav Helgesson i Eggedal 1491.

Helge, far til Olav Helgesson i Sigdal prestegjeld 1557-1558 og i Bragernes fogderi 1557-1558.

Helge, far til Olav Helgesson, lagrettemann i Sigdal prestegjeld 1591.

Helge, far til Torbjørn Helgesson på Modum 1334.

Helge, far til Torgjuls Helgesson på Modum 1413.

Helge, far til Torgunna Helgesdotter i Sigdal 1350.

Helge, far til Øystein Helgesson i Eggedal 1498.

Helge Guttormsson (Gulsvik-ætten). Lagrettemann i Hallingdal 23.2 1522. Far til Jon Helgesson på Gulsvik 1558 og Pål Helgesson på Nerål 1558 (Slektsskapet er ikke dokumentert i disse kildene, men i andre.)

Helge Hallvardsson på Røisland (Uvdal sogn gnr. , Rollag prestegjeld i Nummedal), nevnt 1454-73, Helge Halvardhsson kjøpte jord i Rollag og Flesberg i brev fra Frøvoll i Eggedal 26.5 1454 (DN IX nr. 321). Nevnt ved datteren Ingeborg Helgesdotters giftermålskaup på gården 3.7 1473, da hun ektet Guttorm Gudulvsson (Ringnes-ætten) (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, Lars Sønstebø, Opdal i Numedal, nr. 1, etter 1622).

Helge (Helgesson). Bror til Liv Helgesdotter — Helge hennes broder. Liv Helgesdotter med samtykke av sin måg Ivar Guttormsson solgte til Anders Gudulvsson 1 løpsland i Ringnes, vitnebrev fra Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10.1 1495 (DN IV nr. 1020). Liv Helgesdotter må ha hatt en datter, gift med Ivar Guttormsson.

Helge Olavsson, god mann, lagrettemann, nevnt 1438-1458. Helge Olafsøn sigillerte brev på Hegne (uidentifiset gård i Sigdal? eller på Modum eller Eiker) 1438 (DN XVI nr. 105 etter avskr. fra slutten av 1600-tallet). Helge Ollaffszen utferdiget vitnebrev om makeskifte av jord i Eggedal og Sigdal i brev fra Rugland i Eggedal i Hovland sogn 11.4 1458 (DN XVIII nr. 74).

Helge Torgeirsson på Sandaker (Modum gnr. ). Nevnt i eiendomssak om gården Solum i Sigdal 16.6 1595 (RA-dipl-perg; jfr. DN XIII nr. 56 [ca 1400]).

Helge Torgilsson. Hælghi Þorgylsson utferdiget vitnebrev om jordesalg på Synsteby på Modum 15.1 1371 (DN VI nr. 275).

Helge Tormodsson. Helga Thormodzssyni. Kjøpte jord i Ulberg i brev fra Båsheim i Sigdal 13.1 1438 (DN XII nr. 198).

Helge Torsteinsson. Helge Taastenszen makeskiftet til seg jord i Sigdal mot jord i Rugland i Eggedal, ved vitnebrev fra Rugland i Eggedal i Hovland sogn 11.4 1458 (DN XVIII nr. 74).

Helge Trondsson. Helge Trunson kjøpte jord av Roar Torgeirsson, Albjørk i Sigdal 26.1 1347 (DN XXI nr. 76).

Helge Øysteinsson. Hælghe Østeinsson utferdiget brev på Ørpen i Krødsherad 28.2 1433 (DN XIII nr. 100).

Helge Ånundsson. Helle Anundsenn ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Helge i Brones (Heggen sogn gnr. 87). Høliæ j Brugeness innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Helge på Haugan (Sigdal gnr. 35). Helgæ a Haugum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Var far til Agmund (Helgesson).

Helge på Nes (Sigdal gnr. 9). Hælgæ a Nese, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Helge i Rolstad (Sigdal gnr. 44). Helge j Rolstad innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Helge på Sandåker (Heggen sogn gnr. 64). Helge Sandagger utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Helge i Teige (Eggedal gnr. 145, 147). Helge Thege utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Helge på Ton (Heggen sogn gnr. 109). Hellug Thun utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Helge i Ulberg (Sigdal gnr. 112), nevnt 1528-1529. Helge j Ulbergh innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Helge i Wlebergh saket 3 tylter sagbord for noe korn som han hadde tatt til seg (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Helge i Vinsvold (Øvre Eiker gnr. ), nevnt 1419-1424, bror til Narve i Bryn (Øvre Eiker gnr. 00), sønner av Liv Arnesdotter (Buskerud-ætten), nærmere drøftet under Liv Arnesdotter, nevnt 1405-1424, se der.

Henning på Hasle eller Hassel ( ), nevnt 1557-1561. Hening Hasle fikk lønn for å ha tømret 7 dager på et hus på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189). Hening Hassell fikk 1½ daler i lønn for å ha fisket laks ved Buskerud avlsgård sommeren 1560 (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 242).

Henrik, far til Rellik Henriksson i Sigdal 1557-1558.

Henrik på Gren (Sigdal gnr. 5-6). Henric ibidem, oppført etter Torsten på Gren, ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

Henrik i Kvisle (Sigdal gnr. 7). Hendrick Kuille innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Henrik smed. Hennrich smedt ga 3 tylter sagdeler i fosseleie; Hennrich smedt ga 2 tylter tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Herbjørn, far til Herbjørn Herbjørnsson på Modum(?) 1323.

Herbjørn Herbjørnsson. Herbiorn Herbiornar son var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Herborg Ber[dorsdotter?], gift med Tormod Valdjuvsson. Þormoder Vaaldiufsson ok Hærborgh Bær[…] æighin kona hans makeskiftet i brev fra Gjerpen prestegård 17.11 1395 bort 3 markebol jord i Disen i Heggen sogn på Modum til Oslo biskopstol mot jord i Grenland (DN IV nr. 652).

Herbrand Hallvardsson på Haugan (Sigdal gnr. 35), nevnt 1554-1591. Herbrand Halffuordssøn møtte på søskenskifte på Solberg på Eiker på sin kvinnes og versøsters vegne, døtre av Aslak Rolvsson (n 1549), Solberg 29.1 1554 (DN XV nr. 640, jfr. om samme slektskrets fra Solberg 20.6 1549, DN XV nr. 576). [For identifiseringen av personen i brevet 1554 med mannen på Haugan, se Jens Petter Nielsen og Jan Fredrik Lysaker Engedahl, Litt om slekten til prestekona Ollaug Herbrandsdtr. Haugan fra Sigdal, Dølaminne. Årbok for Hallingdal (utgjevar Hallingdal Historielag, Gol) 1988, s. 47-61. Der er det videre funnet frem til Herbrands tre barn: Halvor Herbrandsson på Skramnes, siden på Korsgården (N. Eiker), n. 1593-1643, Olav Herbrandsson på Haugan, n. 1644, og Ollaug Herbrandsdotter.]

Herbrandt Hougen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Han må være identisk med Herbrandt Haldvordsøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet. Han er også nevnt i Nils Stubs lagtingdprotokoll 28.6 1575; ved arveskifte på Eiker 3.2 1574; og som lagrettemann i dipl 1565 (bygdeboka).

Herbrand på Hovin (Sigdal, forsvunnet gårdsnavn, jfr. NG V s. 201: gården belagt 1593-1617, lå langt nede i Sigdal). Herbrannd Hoffuind, lensmann i Sigdal, bekreftet fortegnelsen for Sigdal i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 208).

Herbrand i Bøen (Heggen sogn gnr. 71). Herbrand j Bøn innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Herbrand på Nes (Snarum sogn gnr. 150). Herbrand Ness innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Hergjuls Hallvardsson. Hergiuls Haluardzsson utferdiget vitnebrev om jordegave på Disen på Modum 3.6 1401 (DN XIV nr. 21).

Hervor, far til Adelis Hervorsdotter, enke 1483 i Hallingdal etter Jorund Jonsson.

Hjerleik, far til Arne Hjerleiksson, lagrettemann i Hallingdal 1483.

Herleik Åsulvsson (Galle, Buskerud-ætten), på grunn av våpenlikheten sønn av Åsulv Kjetilsson i Buskerud, nevnt 1331-32. Nevnt første gang 1382 (DN ). Hærleiker Asulfsson [væpner], var medlem av Norges rikes råd 2.2 1388 da riksrådet kunngjorde valget av dronning Margrete til Norges frue og rette husbonde (NgL 2.r.I nr. 1, s. 3; DN III nr. 477); og 1389 da riksrådet utstedte hyllingsbrev til kong Erik (NgL 2.r.I nr. 8, s. 14-17; DN III nr. 484); og 29.3 1392 (NgL 2.r.I nr. 16, s. 24; DN VI nr. 338). Levde ennå 1395, døde ca 1405. Våpnet viser en sparre omgitt av tre stjerner, kjent i to varianter på segl 1388 og 1389 (NSig nr. 1098 og 1133), samme våpen som Åsulv Kjetilsson i Buskerud. Trolig far til Ragnild Herleiksdotter, nevnt sammen med sin sønn, som hun vel overlevde?, hennes arving skal ha vært Gallene, ifølge Geirr 3/97.

Hjørmund, far til Åsta Hjørmundsdotter 1392.

Hjørmund Guttormsson, bror til Gunne Guttormsson, sønner av Åsta Hjørmundsdotter. Hiormundher Gudþormssun stadfestet salg av Leir i Olberg sogn, Gilhus 15.9 1392 (DN XXI nr. 185).

Hunnulv, far til Åse Hunnulvsdotter, død før 1512.

Hunnulv Bjørnsson, gift med Åse Hunnulvsdotter, foreldre til Birger Hunnulvsson og Cicilie Hunnulvsdotter, nevnt på Modum 1512. Hwnnulff Biørnsson kjøpte av Olav Nissesson hele gården Gåserud i Furefjerdingen på Modum, ved vitnebrev fra Viker i Heggen sogn på Modum 21.5 1487 (DN II nr. 937).

Hæmod på Gren (Krødsherad gnr. 186). Hæmoder a Greini utferdiget brev på Olberg 27.10 1359 (DN XXI nr. 99).

Høliæ, se Helge.

Håkon, far til Arnstein Håkonsson (på Bjørnstad på Ringerike?) 1456.

Håkon, skilrik mann av Gulsvik-mennene (Gulsvik vam) i Flå sogn, Hallingdal. Hakone (avskr. 1622) var fraværende ved vitneopptak i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Håkon Toresson, rådmann i Oslo 1389-1391. Han utferdiget brev i Oslo 15.2 1389 vedrørende gave av jord i Krødsherad (DN IV nr. 558), og brev i Oslo 23.3 1391 om salg av jord ved Djupvik på Modum (DN V nr. 348).

Håkon Åsulvsson. Hacon Asulfsson. Utferdiget vitnebrev på Løken i Haug sogn på Ringerike 23.1 1399 (DN IX nr. 191) vedr. bl.a. jord i Sigdal.

Håvard, far til Asle Håvardsson i Hallingdal 1505.

Håvard, far til Bergitte Håvardsdotter på Buskerud avlsgård 1557-58.

Håvard, far til Olav Håvardsson på Modum 1523.

Håvard, far til Tolleiv Håvardsson 1325.

Håvard, far til herr Torvard (Håvardsson), nevnt i sak på Modum 1332.

Håvard. Hauardær, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Håvard Jonsson (Foss-ætten) (Foss, Øvre Eiker, gnr. ). Havardær Jonsson utferdiget brev på Rud på Modum 14.12 1398 (DN XXI nr. 206). Våpensegl, adelsmann.

Håvard Lodinsson. Hauardar Loddinsson. Lagrettemann, utferdiget blerv på Gol i Hallingdal 19.2 1416 (DN I nr. 649).

Håvard på Hoffar (Sigdal gnr. 30). Hauardz a Hagfuru, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

I

Ingeborg Helgesdotter. Datter av Helge Hallvardsson, som sikkert bodde på Røisland i Uvdal sogn (gnr. , Rollag prestegjeld). Hun inngikk giftermål med et giftermålskaup på gården Røisland i Uvdal sogn 3.7 1473 med Guttorm Gudulvsson (Ringnes-ætten), nevnt 1473-1489 (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, Lars Sønstebø, Opdal i Numedal, nr. 1, etter 1622).

Ingeborg Helgesdotter, søster til Asle Helgesson (nevnt 1498-1513). Jngheborgh Helghiess dothter var gift med Rolv Oleivsson. De solgte 30.4 1513 på Stevning (Eiker gnr. ) 6 løpsland i nedre Nore til Torstein Andresson (DN XV nr. 143). Rolvs verbror var Asle Helgesson.

Ingebjørg Gudbrandsdotter, nevnt brev i Oslo 15.2 1389 vedrørende hennes gave av gården Bø i Krødsherad til Hallvardskirken i Oslo (DN IV nr. 558), hennes søsterdatter var Ragnild Jonsdotter, gift med Ottar Håvardsson.

Ingeborg Rodsken (rådskone?), blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Jnngeborg Rodsken fikk 15½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 307).

Ingeborg Torgrimsdotter, gift med Finn Naszen. Finner Naszen och Jngeborig Thorgrimszdaatter solgte 3.-9.2 1407 halve Eiken, 3 markebol, i Holmen sogn i Sigdal til Guttorm Rolvsson (DN XXI nr. 240). Hun var sikkert søster til Ingeleiv Torgrimsdotter.

Jngelbrecht, se Engelbret.

Ingeleiv Folkvardsdotter. Jngeleif Falquardzdotter solgte til herr Hartvik Krummedike 2 øresbol jord i Doline i Heggen sogn på Modum, ved vitnebrev fra Akershus 15.10 1450 (DN IX nr. 312).

Ingeleiv Torgrimsdotter, gift med Eivind Borgarsson. Euinder Borgersen och Jngeleff Thorgrimszdaatter solgte halve Eiken i Holmen sogn i Sigdal til Narve Rolvsson, i vitnebrev fra Rolvsrud i Sigdal 7.10 1415 (DN XXI nr. 272). Hun var sikkert søster til Ingeborg Torgrimsdotter.

Ivar, far til Gudrid Ivarsdotter i Sigdal 1527, gift med Ånund (Anund) Jonsson.

Ivar Alvsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Jffuer Alffsenn fikk 5½ alen vadmel i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 305).

Ivar Eldridsson. Juar Ældridarssenn (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Ivar Gunnarsson. Ifver Gunderß, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Ivar Guttormsson. Jwar Guttormsøns eighen mog hennes. Måg til Liv Helgesdotter, som med samtykke av Ivar og sin bror Helge (Helgesson) solgte 1 løpsland i Ringnes til Anders Gudulvsson, vitnebrev fra Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10.1 1495 (DN IV nr. 1020). Liv Helgesdotter må ha hatt en datter, gift med Ivar Guttormsson.

Ivar Torsteinsson. jware Tosthenssone hadde kjøpt jord i Hallingdal av Jusse Petersson, som var eid av Eivind Arnesson, ved vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Ivar på Bendiksby (Nykirke sogn, Modum gnr. 122), nevnt 1557-1591. Bendiksby var i 1560-61 ennå del av Sigdal prestegjeld, 1591 og senere i Modum prestegjeld). Jffurer Bennsby ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56). Jffuer Benndtzby saket 1560-61 6 daler for ett spydsting (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Rekneskap for Akershus len 1560-1561, NLR II, s. 84). Ifver Bendisbye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Ivar på Hellum (Heggen sogn gnr. 106). Ifver Hellum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

J

Jahann Weger (Viker på Modum?), skipper. skipper Jahann Weger fikk 3 tylter sagdeler for 3 sagtrosser som han leverte til sagene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 247). Han er ellers nevnt en del ganger i regnskapet som skipper. jf. NLR I s. 246-37 m.fl.

Jakob, far til Hallvard Jakopsson i Sigdal ca 1350-80.

Jeppe Jensson. Jeppe Jensson ga halve Uleteigen i Heggen sogn på Modum til Stein Aulesson for hans tjeneste, ved vitnebrev fra Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232).

Jakob på Hval (Heggen sogn gnr. 21). Jacob Hval utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Jakob på Holm ( ). Jacop Holm fikk 3 ort 4 skilling for hamp til laksegarnet for laksefisket ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 243).

Jan, far til Olav Jansson prest på Holmen 1502.

Jarund, se under Jorund.

Jens, far til Birgitte Jensdotter på Buskerud avlsgård 1560-61.

Jens, far til Jeppe Jensson, som eide jord på Modum 1465.

Jens, far til Morten Jensson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Jens på Fure (Heggen sogn gnr. 13). Jens Fure utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Jens Jyde. Jenns Jude fikk 1 tønne korn for å ha gravd en brønn på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236).

Jens kokk, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Jenns kock fikk 7 alen vadmel i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 306).

Jens Nilsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Jenns Nielssenn fikk 3 daler i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 234).

Jens Sørensson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Jenns Søffrennsenn fikk 4 alen nersk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 302).

Jens på Sønsteby (Modum gnr. ). Jenns Synndsteby saket i 1560-61 7½ tylter bord [= bord] for ett knivsting [-stikk] (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Jens på Ulberg (Sigdal gnr. 112-114). Jens Ulberrigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Jeppe, se under Jakob.

Joar, far til sira Torstein Joarsson, prest på Heggen, nevnt 1345-1371.

Joer på Gulsrud (Heggen sogn gnr. 7). Joer Gulsrudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Joke Gudulvsson. Iokiæ Gudhulfson utferdiget brev på Olberg 27.10 1359 (DN XXI nr. 99).

Joke (Gøke) i Kvisle (Nykirke sogn gnr. 135, oppført i Sigdal, senere Modum). Gøcke Kuiller innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Jon, far til Anders Jonsson i Sigdal 1411, farfar til Øystein (Andersson).

Jon, far til beskjedelig mann Arnulv Jonsson i Oslo 1497 (og Olav Jonsson i Oslo?).

Jon, far til Asbjørn Jonsson prest på Rollag 1425.

Jon, far til Bjarne Jonsson i Flå 1422-23.

Jon, far til Bjørn Jonsson 1458-1464.

Jon, far til Eiliv Jonsson på Hoffar (Sigdal gnr. 30) ca 1350-80.

Jon, far til Gudbrand Jonsson på Modum, solgte jord på Ringerike 1413.

Jon, far til Gudrid Jonsdotter i Hallingdal 1430.

Jon, far til Jorund Jonsson fra Hallingdal, drept 1483.

Jon, far til Kjetil Jonsson 1471-1473.

Jon, far til Knut Jonsson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Jon, far til Olav Jonsson, nevnt i Sigdal 1411-1415.

Jon, far til Olav Jonsson i Oslo, som 1497 solgte odelsgods i Krødsherad.

Jon, far til Olav Jonsson på Modum 1523.

Jon, far til Skule Jonsson i Hallingdal 1477-78.

Jon, far til Torkill Jonsson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Jon, far til Øystein Jonsson 1424.

Jon, far til Øystein Jonsson i Eggedal 1491.

Jon, far til Ånund (Anund) Jonsson i Sigdal 1527.

Jon, far til Åsmund Jonsson, muligens fra Modum eller Tverrdalene, drapsmann 1464.

Jon, far til Åste Jonsson som møtte med ombud i Sigdal 1464.

Jon. Jon nevnt som vitne i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Jon Asbjørnsson, svoren lagrettemann på Modum. Jon Asbyørnsson utstedte kunngjøring om jordegave til Heggen prestebol, i brev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Jon Asgeirsson. Jon Asgerszøn vitnet om grenser til Kleiv i Eggedal ved vitnebrev (fra Eggedal) februar 1491 (DN XV nr. 116).

Jon Aslaksson i Sigdal. Jonn Aslagsenn saket 1560-61 1½ tylt bord [= 18 bord] for ett tak (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 84).

Jon Helgesson. Ion Hælgha son var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Jon Helgesson (Gulsvik-ætten) i Gulsvik (Flå sogn, gnr. , Hallingdal). Svoren lagrettemann i Krødsherad og Hallingdal, utferdiget brev på Sønderål 3.1 1558 vedrørende søskenskifte for Ringnes-ætten (DN ).

Jon Kjetilsson. jon kitilsson, lagrettemann på Hoffar i Sigdal 7.1 1443, nevnt sammen med Torvald Kjetilsson (DN XXI nr. 410). Jonn Kittelszøn, lagrettemann, utferdiget brev på Teige i Eggedal 24.7 1450 (DN XII nr. 217).

Jon Knutsson. Jon Knudsøn, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Jon Matsson. Jon Madsøn, lagrettemann i Sigdal, fikk fullmaktsbrev fra bøndene som utsending til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Hans bosted er ikke identifisert.

Jon Petersson. Jon Petrsson utferdiget vitnebrev om makeskifte på Heggen (på Modum) 1.2 1345 (DN III nr. 228, RN V nr. 741).

Jon Skakk, nevnt fra 1440-tallet, død før 3.2 1478, da Svein Tordsson ga jord til Heggen kirke for Jon Skakks sjel, som sameigemannen Anders Nilsson løste inn igjen for penninger, bevitnet i brev utferdiget på Bjølverud i Heggen sogn (gnr. ) på Modum 3.2 1478 (DN III nr. 921).

Jon snekker. Jonn snedker fikk ½ daler i lønn for å ha gjort en av sagene ferdig ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 242).

Jon (Torgilsson). Bror til Vigleik Torgilsson. ok Jon broder hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Jon Vigersson. Jon Vigærson utferdiget vitnebrev om salg av jord i Heggen sogn på Modum 1382 (DN V nr. 372).

Jon på Bjertnes (Krødsherad gnr. 187). Jon Biertnes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Jon på Brones (Modum gnr. 87). Jons a Brugunese førte vitner i sak om jord i Hval i brev fra Løken i Vangsbygden på Ringerike 20.11 1348 (DN II nr. 296, RN V nr. 1098).

Jon på Brones (Heggen sogn gnr. 87). Jon Brunes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Jon på Dignes (Heggen sogn gnr. 4). Jon Degernes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Jon på Disen (Heggen sogn gnr. 27). Jon Dissen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Jon i Dyrdal (Modum gnr. ). Jonn Dyredall saket i 1560-61 3 daler for ett knivsting [-stikk] (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Jon på Hovde (Snarum sogn gnr. 152). Jon Hofde utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Jon på Hovland (Sigdal gnr. 28). Jons a Hoflande, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Far til Asbjørn (Jonsson).

Jon på Korsbøen (Snarum sogn gnr. 146). Jon Krosbøn utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Jon i Lofthus (Snarum sogn gnr. 158). Jon j Loffhuss, Ion innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Jon på Lugen ( ). Jonn paa Lugenn ga 3 tylter tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Jon i Skare (Eggedal gnr. 160). Jon Skarde utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Jon i Ton (Heggen sogn gnr. 109). Jon j Ton innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Jon på Ve (Flå sogn i Hallingdal, gnr. ). Jonn Wæ (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Jon i Ørgenviken (Krødsherad gnr. 214). Jon j Orgunnevicken innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Jorund Jonsson, gift med Adelis Hervorsdotter. Jorondh Jons son ble drept av Narve Alvsson. Hans arvinger (enken, barn, Berger Håvardsson, Anders Håvardsson, Brand Eriksson, Torkjell Eriksson, Audun Olavsson og Jon Sigurdsson) kvitetrte for mottatte bøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993).

Jarund, far til Birger Jarundsson 1325.

Jarund, far til Audun Jarundsson 1422-1433.

Jorund, far til Helga Jorundsdotter i Flå 1422-23. [= Hjørmund? Jfr. navneformen Hyerand, i Eiker 1514, NRJ I, s. 28.]

Jørmund, se også Hjørmund, Ørjan.

Jorunn Aslaksdotter, gift med Torleiv Tordsson. Þorleifs Þordason ok Joronno Aslaksdottor æighin kono hans, de solgte jord i Lier til Oslo biskopstol i vitnebrev fra Bjarnedal på Modum 3.2 1405 (som kan ha vært deres bosted) (DN IV nr. 744).

Jngebrecht, Jngebreck, Jngebreckth, Jngebrick, se Engelbret.

Jusse Petersson (muslingskall). jwsse Pedhersson hadde solgt gods i Hallingdal til fire personer som var eid av Eivind Arnesson, vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Jøns (Jønes), far til Olav Jønesson sverdsliper, som med sin kone solgte jord i Flå 1463.

Jørgen på Børgen (Heggen sogn gnr. 96). Jørgen Børgen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Jørgen på Holmen (Sigdal, ), nevnt 1557-1561. Jørgenn Holme ga 2 huder i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161). Jørgenn Holmenn ga 2 huder i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Jørgen skriver. Jørgenn skriifuer ga 5 tylter sagedeler i fosseleie for 2 år (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Jørgen på Skibrek ( ). Jørgenn Skierbeck fikk 2 kalvskinn i landskyld for en ødegård som var lagt under Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 245).

K

Karen Sjurdsdotter på Sostad, bakerske på Buskerud avlsgård 1557-1561. Karenn Siuordsdotther fikk 1 tønne korn i lønn for flatbrødbakst (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236). Bergitte Jensdotther och Karenn Sostadt fikk 2 tønner korn i lønn for flatbrødbakst på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 284).

Karl, far til Tord Karlsson som hadde ombud i Sigdal 1464.

Kittil, Kittel, se Kjetil.

Kjell, se under Kjetil.

Kjetil, far til Aslak Kjetilsson på Eiker 1439.

Kjetil, far til Gudbjørg Kjetilsdotter 1411.

Kjetil, far til Gudulv Kjetilsson i Eggedal 1491 (se forøvrig Gunne Kjetilsson 1502).

Kjetil, far til Gunne Kjetilsson i Sigdal 1502 (se forøvrig Gudulv Kjetilsson 1491).

Kjetil, far til Hallkjell Kjetilsson i Eggedal 1491.

Kjetil, far til Jon Kjetilsson i Sigdal 1443-1450.

Kjetil, far til Toralde Kjetilsson i Sigdal 1424-1454.

Kjetil, far til Torbjørn Kittilsson 1438, farfar til Kittel (Torbjørnsson) 1438.

Kjetil, far til Åsulv Kjetilsson på Buskerud (Nykirke sogn gnr. 142) 1331-1332.

Kjetil, far til Åsulv Kjetilsson på Modum 1396.

Kjetil Aslaksson, nevnt 1382-1414. Kætil Asslakxson førte to mannevitner på Sanden rette stevneby i Haug sogn på Eiker 6.7 1396 i en sak han reiste om 2 øresbol jord i Dalen (Dalinum) i Heggen sogn på Modum (DN V nr. 372). Han kjøpte jorden i 1382 av Toralv Petersson og Rangdid kona hans. Han utferdiget brev i Frogner kirke i Lier 4.3 1414 (DN XIII nr. 75).

Kjetil Hallvardsson, nevnt 1482-83. Ketil Halvorzson. Bror i bofellesskap til Gjermund Hallvardsson (nevnt 1482) og Bjørn Hallvardsson (nevnt 1471-91, trolig på Frøvoll i Eggedal). De ga i Hallingdal 7.2 1482 Una Vebjørnsdotter kvittering for arven etter Sjurd bonde i Gulsvik (DN III nr. 936). Kittil Haluorssen, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Kjetil Eivindsson. Bror til Bjørn Eivindsson (nevnt i Sigdal 1454-76), sønner av Eivind Olavsson (nevnt 1447-48, død før 14.10 1454). Kitel Efuenszen, inngikk på Holmen i Sigdal 14.10 1454 forlik med Aslak Olavsson om det jordeskifte Aslak tidligere inngikk med Eivind Olavsson (DN XVI nr. 181). Kitel Efuendszen. Dette ble ytterligere bekreftet i vitnebrev utferdiget på Holmen 14.10 1454 (DN XVI nr. 182).

Kjetil Evindsson, nevnt 1589 ( ).

Kjetil Jonsson. Kœtil Jonsson, lagrettemann, utferdiget brev på Holmen 15.3 1471 (DN VIII nr. 393). Ketil Jonsson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601). Lagrettemann i Uvdal sogn i Rollag prestegjeld i Nummedal 3.7 1473 (Riksarkivet, Kjeldeskriftavdelingen, Lars Sønstebø, Opdal i Numedal, nr. 1, etter 1622).

Kjetil Olavsson, nevnt på Modum 1445-46. Bror til Rolv Olavsson (på Olavsby? nevnt 1445-49). Rollffver och Kittill Olffsønner solgte jord i Sigdal i brev fra Olavsby på Snarum på Modum (gnr. ) 8.2 1445 (DN XXI nr. 427). Kitill Olafsson, lagrettemann, utferdiget brev på Hval i Heggen sogn på Modum 14.5 1446 (DN VIII nr. 328).

Kjetil Ormsson. Kætill O[rm]sson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Bjarnedal på Modum 3.2 1405 (DN IV nr. 744).

Kjetil Redersson. Kittil Redersøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73).

Kjetil Rolvsson, bror til en til navnet ikke kjent kvinne, som var gift med Olav og foreldre til Gunna Olavsdotter. Gunna Olavsdotter stadfestet for Bjørn Hallvardsson hennes far Olavs (død før 15.3 1471) salg av hele Frøvoll i Eggedal, vitnet i brev utferdiget på Holmen 15.3 1471 (DN VIII nr. 393). Hennes morsøster Kjetil Rolvsson (Ketil Roolfsson) bevitnet at hun istedet for å få Frøvoll i morsarv ville ha penninger.

Kjetil (Torbjørnsson) og hans far Torbjørn Kjetilsson. Kittel synj hans, Hegne (uidentifisert i Sigdal, Modum eller Eiker) 1438 (DN XVI nr. 105 etter avskr. fra slutten av 1600-tallet). Makeskiftet jord i Hovland sogn i Eggedal.

Kjetil i Bergan (Sigdal gnr. 1 eller 85, trolig det siste pga. rekkefølgen av gårdene i kilden). Kittel Bergen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kjetil på Frøvoll (Eggedal gnr. 140). Kitil aa Froavollum, var med i jordeskifte (i Eggedal) 24.7 1328 (DN XIII nr. 6, avskrift fra 1600-tallet). Han var far til Hallvard (Kjetilsson), oppgitt 1328.

Kjetil på Glesne (Krødsherad gnr. 176). Kiettell Gliisnes saket i 1557-58 1½ tylt sagtømmer [= 18 stokker] for han dro en annen i håret (Sakefall av Krødsherad i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 55).

Kjetil i Grasvik (Sigdal gnr. 78). Kitil j Grasuick innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Kjell i Grasvik (Sigdal gnr. 78). Kiell Greswiig ga 1 ort i hovedtiende av Sigdal (Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 98).

Kjetil på Hovland (Sigdal gnr. 28). Hetel a Hofland[e], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Ga gave til Holmen kirke.

Kjetil i Kvisle (Sigdal gnr. 7). Kittil Qvitsle utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kjetil på Nore (Krødsherad gnr. 207-208). Kittil Nore utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kjetil i Skadeland (Eggedal gnr. 156). Kitil j Skadeland innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84). Kitil Skadeland svarte for gjerden (s.st.).

Kjetil på Støveren (Sigdal gnr. 24). Kittil Støfren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kjell på Sønsteby (Heggen sogn gnr. 32-34). Kiel Sunstebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73f).

Klaus på Tveiten (Heggen sogn gnr. 98). Claus Tveden utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Klemet, far til Gudulv Klemetsson på Modum, nevnt 1400-1414.

Klemet, far til Redar Klemetsson, lagrettemann på Modum 1429, og Bård Klemetsson, lagrettemann på Modum 1429.

Klemet, far til Reidar Klemetsson på Modum 1487.

Klemet, far til Reder Klemetsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Klemet Brattsson. Clemettr Brats son var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Klemet Grimsson, svoren lagrettemann på Modum. Clemetter Grimsson utstedte kunngjøring om jordegave til Heggen prestebol, i brev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Klemet i Hoffar (Sigdal gnr. 30). Klæmeth j Hafar innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83)., Clemet Hafar svarte for gjerden (s.st.).

Klemet på Hære ( , Modum). Clemmitt Herenn saket 15 sagstokker for skyssbrudd (manglende skyssbud) (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54).

Knut, far til Aslak Knutsson på Blekeberg 1557-1591.

Knut, far til Jon Knutsson, lagrettemann på Modum 1591.

Knut, far til Olav Knutsson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Knut, far til Svein Knutsson på Spone (Heggen sogn) 1591.

Knut Grubbe (dansk adelsmann). Knudt Grubbe och Matz Skatteberg ga 5 tylter sagdeler for fosseleie av en sagfoss (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 85).

Knut Jonsson, tjenestedreng på Buskerud avlsgård. Knud Jonsenn tienistedreng fikk 1 alen hagensk i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 252). Knudt Jennssenn / Knudt Jonnsenn fikk 5 alen vadmel og 10 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Knut Nubsson. Knudt Nubszøn kjøpte 23.10 1598 Tollefsrud med tre underliggende ødegårder i Flå i Hallingdal (DN XVIII nr. 82). Han opplyste at han var av samme ættlegg som Nub Sigurdsson, som 20.6 1463 kjøpte de samme gårdene (DN XIII nr. 130).

Knut Ormsson på Modum. Knudt Ormsenn saket 30 tylter sagdeler for han slo kongens sagmester som lå med kongens hester på foring (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54). Knud Ormsenn saket i 1557-58 2 daler for (brudd på) julefreden (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 95).

Knut Torkjellsson. Knudtt Torkildseenn deltok med 5 andre menn en grensegang mellom Frøvoll og Rugland i Eggedal og Veterhus i Nore i Rollag, ved vitnebrev fra Frøvoll i Hovland sogn i Sigdal prestegjeld 14.5 1524 (DN VIII nr. 521).

Knut Torkilsson. Knudt Torckildtsøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73).

Knut i Bjore (Krødsherad gnr. 197). Knudt Biøfre utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Knut på Disen (Heggen sogn, Modum gnr. 27), nevnt 1557-1574. Knud Diisenn ga 1 pund 6 lispund malt i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161). Knud Diisenn ga 1 pund 6 lispund korn i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215). Knud dißenn, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206).

Knut i Grasvik (Sigdal gnr. 78). Knudt Grasvig utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Knut på Hulebak (Nykirke sogn gnr. 118). Knudt Hulback utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Knut på Overud ( ). Knudtt Offuerudt ga 1½ tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Knut på Overen (Modum gnr. 62). Knudt Ourenn ga ½ tylt sagdeler i fosseleie for en flomsag (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 57).

Knut i Sandåker (Heggen sogn gnr. 64). Knudh j Saandaagh, Knud Sandaack innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Knut på Sundaker ( ). Knudt Sundager ga 2½ tylt sagdeler i fosseleie (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Knut på Såstad (Snarum sogn gnr. 152). Knudt Saastadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Knut på Ørpen (Krødsherad gnr. 221). Knudt Ørpen og Knudt Ørpen, – oppført 2 ganger, – utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kolbjørn. Kolbiærnær, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Kolbjørn, far til Kristoffer Kolbjørnsson, lagrettemann på Modum 1591.

Kolbjørn Torgeirsson, gift med Gurid Gunnleiksdotter. Kolbiorn Thorgeirson Gyridh Gunleiks dottir eighin kona hans makeskiftet bort til Olav Amundsson jord i Liveland i Flesberg mot jord i Berger i Heggen sogn på Modum, ved vitnebrev fra Kolberg på Eiker 3.11 1439 (DN III nr. 756).

Kristen Andersson på Øren (Heggen sogn gnr. 31). Christen Øren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73). Han må (pga. rekkefølgen i brevet) være identisk med Christen Andersøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Kristen på Råen (Heggen sogn gnr. 92). Christen Raaen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Kristiern Munk, (adelsmann i Oslo). Christiernn Munck ga 2½ tylt sagdeler i fosseleie av ett sagevann (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Kristin Øysteinsdotter, gift med Olav Jønesson sverdsliper. Cristin Estensdoter erkjente hennes husbondes salg av Tollefsrud med tre ødegårder i Flå til Nub Sigurdsson, ved vitnebrev fra Hilden i Hallingdal 20.6 1463 (DN XIII nr. 130, XVIII nr. 82).

Kristoffer Kolbjørnsson, fra Modum. Christoffer Colbiørnsøn, lagrettemann, fikk fullmaktsbrev fra bøndene fra Modum som utsending til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Kristoffer på Hassel (Nykirke sogn gnr. 134). Christoffer haßell, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206).

Kristoffer på Hovengen (Nykirke sogn gnr. 138). Christoffer Hofengh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Kristoffer i Sleviken (Krødsherad gnr. 185). Christoffer Sløvigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kristoffer på Ulberg (Sigdal gnr. 112-114). Christoffer Ulberg utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Kytulv på Vike (Heggen sogn gnr. 25 eller 95, troligst 25). Kytwlff paa Wiiger ble oppført i gjengjerden av Modum 1514 (NRJ I s. 28) og ga full gjerd for flere (10) andre.

L

Herr Lage Tommesson sogneprest på Modum. her Lauge Tomßønn sogneprest till heggenn Kirecke pa Modum bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206).

Lass murmester. Las muresmesther fikk 1 ort i lønn for å ha muret noe i kjelleren på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189).

Lavrans i [..] nedeste[…]. La[….] j este[…], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Laurits, far til Anders Lauritsson, gammelt vitne i Sigdal 1460.

Laurits, far til Anne Lauritsdotter på Buskerud avlsgård 1557-58.

Laurens, far til Arnvid Laurensson i Sigdal 1476.

Lavrens, far til Engelbret Lavrensson (på Noss i Ål), lagrettemann i Hallingdal, nevnt 1479-1505. Gudbrandsdøl.

Laurits, far til Laurits Laurisson, lagrettemann på Modum 1591.

Lavrans, far til Mons Lavransson, nevnt 1490, og Engelbret Lavransson,

Laurits, far til Per Lauritsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Laurens, far til Trond Laurensson på Modum 1429.

Laurits Andersson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård 1557. Lauritz Annderssenn fikk 3 daler i årslønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 181). Lauritz Anndersenn fikk 5 alen vadmel og 15 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Laurits Audunsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Lauritz Oudennsenn fikk 1½ daler i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 234).

Laurits Audunsson. Laurits Øvdensøn, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Laurits Eivindsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Lauritz Euindsenn fikk 5½ alen vadmel i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 305). Lauritz Eiundsenn fikk 9½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 307).

Laurits Laurisson. Laurits Laurisøn, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Laures Olavsson, svoren lagrettemann i Hallingdal. Laures Olaffsøn utferdiget vitnebrev om jordegave, datert Ål sogn 10.2 1477 (eller 26.1 1478)(DN XIII nr. 140).

Herr Lavrans Petersson sogneprest på Heggen, nevnt 1478-1487. heiderlig man her Larens Pedersson sokna prest pa Heggene, jak Larens Pedersson soknaprester pa Heggene, bevitnet brev utferdiget på Bjølverud i Heggen sogn på Modum 3.2 1478 (DN III nr. 921). Larens Pædersson sokna prester pa Heggene utferdiget vitnebrev om jordsalg på Viker i Heggen sogn på Modum 21.5 1487 (DN II nr. 937).

Laurits på Berg (Eggedal gnr. 146). Laurits Berrigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Laurits på Bråten (Snarum sogn gnr. 160). Laurits Broden utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Laurits i Eiddal (Sigdal gnr. 86-87). Laurits Eidal utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Laurits på Fjell (Heggen sogn gnr. 105). Laurits Fieldt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Lauris i Flattum (Heggen sogn gnr. 112). Lauriss (Larenss?) Flaatum innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Lauris på Grøterud (Heggen sogn gnr. 85). Lauriss Griotervdh, Lauris innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Laurits på Haug (Heggen sogn gnr. 58). Laurits Hough utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Laurits på Hundstad (Sigdal gnr. 27). Laurits Hundestadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Laurits på Nes (Sigdal gnr. 9). Laurits Nes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Laurits på Sønsteby ( ). Lauriz Synndsteby fikk 1 tønne korn i lønn for å ha levert 2 tønner kalk til Buskerud avlsgårds behov (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236).

Lidvard, far til Ulv Lidvardsson på Li, nevnt 1589-.

Lidvard. Liduardz, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Levor på Skadeland (Eggedal gnr. 156-157). Levor Skalandt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Liv (Lifar), far til Gunnar Livsson (Lifarsson) 1325.

Liv Arnesdotter (Buskerud-ætten), nevnt ca. 1405-1424, ved vitnemål 1529 nok uriktig oppgitt å ha bodd i Buskerud. Det ble utferdiget et vitnesbyrdsbrev 1405-06 om at gården Buskerud (Modum, Nykirke sogn gnr. 142) var Liiff Arnisdotters rette odell (Akershusregisteret af 1622, udg. ved G. Tank, Kristiania 1916, nr. 2343, Olavsklosteret i Tønsbergs brev). Dette brevet må ha vært blandt de partsbrev som ble lagt fram for en høyere rettsinstans i 1409-10 angående eiendomsforholdene til Åmot og Buskerud, som da ble oppgitt å ligge i Heggen sogn (Modum hovedsogn), som ble dømt ved en seksmannsdom (Ak. reg. nr. 2329). Hun ga seg i 1418-19 inn i Olavsklosteret i Tønsberg med gården Buskerud (Liffue Arnisdotters indgiffuelßebreff), dvs. ga klosteret gården ved kjøp av provent (Ak. reg. nr. 2353). Gården ble da oppgitt å ligge i Sigdal. Av et vitnemål i 1529 ble det antydet at abbeden i (St. Olavskloster i) Tønsberg hadde tiltalt Liv om å gi klosteret gården Buskerud, og lovet å holde henne med kost og klær til hennes dødsdag. Lagmann i Tønsberg, Jon Karlsson, utferdiget 1420-21 et sertifikatsbrev som bekreftet donasjonen/proventkjøpet (Ak. reg. nr. 2340). Hennes to sønner (navngitt nedenfor) begjærte i 1419-20 å få leie Buskerud av sin mor for årlig 2 pund malt i landskyld (Ak. reg. nr. 2358), – hennes sønner ville i såfall bli klosterets landboler eller leilendinger. Siden sønnene siden er kjent bosatt på helt andre gårder på Øvre Eiker kan en muligens slutte at deres forespørsel om leie av Buskerud ble avvist. Et nytt brev av uvisst innhold (se imidlertid nedenfor, vitnebrev 1529) ble utferdiget om gården Buskerud i 1423-24, som da ble oppgitt å ligge i Nykirke sogn i Sigdal (Ak. reg. nr. 2348). Vadeparten i Djupvik-høllen lå til Buskerud i Sigdal 1474 (Ak. reg. nr. 2355) og må ha vært av de lutter og lunner som tilhørte denne store gården lenge før den ble overdratt klosteret ved proventkjøpet. Ett vitnesbyrd om disse forhold, – noe tendensiøst, – ble opptatt på Eiker 21.8 1529, jfr. yngre brev om saken 4.12 1531 mfl, jfr. Jan Fredrik Lysaker Engedahl og Jens Petter Nielsen, Kopperud på Eiker 1606, NST XXXI (1988), s. 404-445. Det gikk frem av vitnemålet i 1529 at Livs sønner (Liff i Buscherudt), Narve i Bryn (Øvre Eiker gnr. ) og Helge i Vinsvold (Øvre Eiker gnr. ), hadde inngått såttmål med abbeden av Olavsklosteret, som de hadde tiltalt for Buskerud, deres odel, med de vilkår at brødrene fikk av klosteret ødegården Kopperud på Eiker, – dette såttmålet kan svare til det ovenfornevnte brevet av ellers ukjent innhold av 1423-24. Det var Helge i Vinsvolds (n. 1419-1424) anntatte dattersønn Torgeir Kjeldsson på Berg (Øvre Eiker gnr. ), som i 1529 fikk vitnebrevet om de eldre hendelsene, – han fikk tilogmed kong Christiern IIs stevning over abbeden i Olavsklosteret den 4.12 1531 om gården Buskerud, jfr. Engedahl & Nielsen, a.a. 1988 s. 406. Liv Arnesdotter har sikkert aldri bodd på Buskerud, – hennes vitnesbyrd 1405 og dom 1409 ville isåfall ikke ha vært nødvendige. Årsaken til den større rettssaken i 1409-10 må skyldes en komplisert arvegang i forhold til en ikke navngitt arvelater. [Ta med ødegårdene i Jb 1661.]

Liv Helgesdotter. Liiff Helgesdotter, søster til Helge (Helgesson) — Helge hennes broder. Liv solgte med samtykke av sin måg Ivar Guttormsson til Anders Gudulvsson 1 løpsland i Ringnes, vitnebrev om jordsalg på Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10.1 1495 (DN IV nr. 1020). Liv Helgesdotter må ha hatt en datter, gift med Ivar Guttormsson.

Liva, mor til Bjørn Ranesson (nevnt 1433-1438, siste gang i Sigdal), enke etter Rane, 2. gang gift med Torleiv. Hun var i ombud for sin husbonde Torleiv da hun med sønnen Bjørn R. solgte jord i Bolkesjø i Gransherad 1433-1434 i brev fra Svinevje kirke (DN VIII nr. 292).

Ljot, far til Eivind Ljotsson på Modum 1404.

Lodin, far til Håvard Lodinsson 1416.

M

Magnus i Hovde (Snarum sogn gnr. 151). Magnus j Hofde innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Mogens biskop i Hammer, hans Sagmester. biscop Mogenses Sawgemester saket 5 tylter sagbord for slagsmål (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Mons Lavransson, svoren lagrettemann i Hallingdal. ieg Mons Laffrensen utferdiget vitnebrev om jordsalg på Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116, XV nr. 113). Han var muligens bror til Engelbret Lavransson, nevnt til 1505, de er nevnt sammen 1490.

Mogens Torsteinsson i Bragernes fogderi. Mogenns Tostennsenn ga 4 daler i gårdsbygsel (Gårdsbyksel i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 85).

Mogens på Olavsby (Snarum sogn gnr. 161). Mogens Olisbye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Maline Olavsdotter, nevnt 1562 ( ).

Margareta Vebjørnsdotter. Margareta Vebiarnar dotter. Gift med Sigurd Eriksson. De solgte på Gol i Hallingdal 19.2 1416 det de eide i Ringnes (DN I nr. 649).

Margrett Torgeirsdotter. Margrett Torgiersz daatter (avskrift fra 1607) var vitne i brev fra Hallingdal 1422-1423 vedrørende jord i Flå sogn (DN XIII nr. 88).

Mats, far til Gudbrand Matsson, lagrettemann på Modum 1591.

Mats, far til Jon Matsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Mattes, far til Mikkel Mattesson 1512.

Mats, far til Reder Matsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Mats Jyde på Skatteberg ( ), nevnt 1557-1561, tidligere fogd på Buskerud avlsgård. Matz Jude paa Skatteberg ga 2½ tylt sagdeler i fosseleie (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56). Knudt Grubbe och Matz Skatteberg ga 5 tylter sagdeler for fosseleie av en sagfoss (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 85). Matz Jude som wor fogett paa Buskerudt affuelsgordt y langsomeliig tid, fikk 1 ku til hjelp (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 237).

Mats Sveinsson på Flannum (Heggen sogn gnr. 79). Madts Flenum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73). Han må være identisk med Mats Sventsøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Mattis i Bergan (Sigdal gnr. 1). Mattis j Barrgum innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Mattis i Spone (Heggen sogn gnr. 29, Modum), nevnt 1528-1529. Mattis j Sponen innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89). Mattis i Spaane saket 8 tylter [= 96 stk.] sagbord for slagsmål (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Mats i Vik ( ) i Sigdal. Hans sønn, – Matz Wiigs sønn, – saket i 1557-58 2 daler for frillelevnet (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 96).

Megin Gunnulvsson. Mæghin Gunnulfsson, Mæghin. Gift med Gro Gjermundsdotter. De solgte jord i Nore sogn og i Eggedal i brev på Bakke i Uvdal sogn 31.1 1425 (DN IX nr. 239).

Herr Mikkel Mattesson prest på Heggen (Modum) og prost over Tverrdalene 1512-1526. jeg Mikiel Mattesson prester a Heggennæ ok proster a Thuerdallen, Heggen 18.12 1512 (DN XII nr. 279). her Mikkiel Mattesson prester pa Heggenne, i vitnebrev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041). iak Michil Mattzson soknaprest oppa Modhyn ok prosther ther samma stadis, 9.6 1526 (DN XVIII nr. 373).

Mikkel Mortensson, trolig bosatt på Modum. Michiill Mortthennsenn ga 2 tylter sagdeler i fosseleie (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 57).

Mikkel skriver i Bragernes fogderi (på Buskerud avlsgård). Mickill skriffuer fikk 1 fjerding laks for å ha skrevet regnskapet på Buskerud avlsgård året 1557-58 (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 241). Mickiill skriffuer ga 2 tylter sagdeler for ½ sag til fosseleie (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 85).

Mikkel på Ås (Heggen sogn gnr. 103). Mickel Aas utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Morten, far til Anne Mortensdotter på Buskerud avlsgård 1557-58.

Morten, far til Mikkel Mortensson i Bragernes fogderi 1557-1558.

Morten Jensson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Mortthenn Jennssenn fikk 5½ alen vadmel og 9½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 305, 307).

N

Narve, far til Sunnive Narvesdotter 1443.

Narve Alvsson, nevnt 1483-1493, svoren lagrettemann i Hallingdal 1493. Narwe Alffz son fikk kvittering av 6 lagrettemenn på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 for de bøter han hadde betalt etter hans drap på Jorund Jonsson (DN IV nr. 993). Narwe Allfzon utferdiget vitnebrev om jordsalg 1.5 1493 (DN III nr. 987). Narve Alvsson, fra Hallingdal, far til Gurid Narvesdotter, nevnt 1505-1558, (1611), gift 2 ganger, siste gang med Gudulv Andersson.

Narve Rolvsson. Naruæ Rolfsyni kjøpte del av vestregården i Ringnes, Olberg 27.10 1359 (DN XXI nr. 99).

Narve Rolvsson. Narffue Rolffsen kjøpte halve Eiken i Holmen sogn i Sigdal av ekteparet (hion) Eivind Borgarsson og Ingeleiv Torgrimsdotter i vitnebrev fra Rolvsrud i Sigdal 7.10 1415 (DN XXI nr. 272).

Narve Tordsson. Narve Þordhsson, lagrettemann, utferdiget brev på Frøvoll i Eggedal 26.5 1454 (DN IX nr. 321).

Narve i Bryn (Øvre Eiker gnr. ), nevnt 1419-1424, bror til Helge i Vinsvold (Øvre Eiker gnr. 00), sønner av Liv Arnesdotter (Buskerud-ætten), nærmere drøftet under Liv Arnesdotter, nevnt 1405-1424, se der.

Narve på Bøen (Heggen sogn gnr. 71). Narfve Bøn utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Narve på Eiken (Sigdal gnr. 40). Narfve Ecken utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Narve i Hære (Heggen sogn gnr. 75). Narffwe i Hæyren ble oppført i gjengjerden av Modum 1514 (NRJ I s. 28) og ga full gjerd for flere (10) andre.

Narve i Kopseng (Eggedal gnr. 130). Narfue j Kaupsse[n]gh innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84). Narfue svarte for gjerden (s.st.).

Nerid, far til Torgjuls Neridsson i Eggedal og Sigdal 1524.

Nerid Sebjørnsson på Hovland (Heggen sogn, Modum gnr. 30), nevnt 1557-1591. Nerij Hofflanndt ga 2 tylter sagdeler i fosseleie (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56). Nee hofflanndt, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum prestegjeld i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206). Neri Hoflandt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73). Han må (pga. navnets sjeldenhet) være identisk med Neri Sebiørnsøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Nils, far til Anders Nilsson (på Modum) 1478.

Nils, far til Jens Nilsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Nisse, far til Olav Nissesson på Modum 1487.

Nikles Erlandsson. Nielsz Erlandszen (avskrift fra 1690), bror til Orm Erlandsson. Åste Jonsson møtte i ombud for brødrene (det står ikke at de var brødre, men sikkert ment slik) ved vitneopptak og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Hadde en viss tilknytning til Harald og Asgeir Bjørnssønner (1464).

Nils Jyde. Niels Iwde ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). På grunn av skattelistens rekkefølge bodde han trolig på Hundstad (gnr. 27), Kroken (gnr. 31), Skartum (gnr. 34) eller Haugan (gnr. 35).

Herr Nils Persson sogneprest i Sigdal. her Niels Pederßønn sogne Prest vdj Sigdall bekreftet fortegnelsen for Sigdal i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 208).

Niklas Redarsson. Niclas Redharsson, hadde eid jord i Eggedal, var død før 1430, nevnt brev på Ål prestegard i Hallingdal 8.9 1430 (DN XV nr. 58).

Nils Resenn (i Modum eller Våler). Niels Resenn og noen andre bønder på (bl.a.) Modum fikk korn for å ha levert sagstokker til sagenes behov ved (bl.a.) Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 283).

Nikles Staffansson, lagrettemann i Gjerpen. Niclæss Stæfanzsson utferdiget vitnebrev om salg av jord i Heggen sogn på Modum i brev fra Bø på Hovin i Gjerpen sogn 20.6 1456 (DN III nr. 836).

Nils på Albjørk (Sigdal gnr. 95-96). Niels Albierck utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Nikolas på Daulin ( ). Nikulas a Daulin utferdiget brev (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Nils i Eidal (Sigdal gnr. 86). Nielss j Eidall innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Nils i Glesne (Krødsherad gnr. 176-177). Niels Glesne utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Nils på Grefstad (Nykirke sogn gnr. 120). Niels Grefstadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Nils i nørste-Gren (Sigdal gnr. 8 Gren nordre). Niels j Nærstegræn innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Nils på Kopland (Nykirke sogn gnr. 114, oppført i Tverrdalene, nå Modum). Niels Kafflen ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

Nils i Skretteberg (Heggen sogn gnr. 72). Niels j Skrattebærgh innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Nils i Sønsteby (Heggen sogn gnr. 32-34). Niels j Synsteby innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89), – skulle betale en ku.

Nils på Sønsteby (Heggen sogn gnr. 32-34). Niels Sunstebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Nub, far til Amund Nubsson, vitne i Flå i Hallingdal 1499.

Nub Sigurdsson. Nupper Sigurdsson kjøpte Tollefsrud med tre ødegårder i Flå av Kristin Øysteinsdotter og hennes husbonde Olav Jønesson sverdsliper, ved vitnebrev fra Hilden i Hallingdal 20.6 1463 (DN XIII nr. 130, XVIII nr. 82). I 1598 hevdet Knut Nubsson, som pånytt kjøpte de samme gårdene, at han var av Nub Sigurdssons ættlegg.

Nub, far til Knut Nubsson i Hallingdal 1598, og da oppgitt å være av samme ætt som Nub Sigurdsson i Hallingdal 1463.

O

Odd, far til Redulv Oddsson 1438-1441.

Odd Simonsson. Han utferdiget et vitnebrev i Oslo uten dag 1390 vedrørende salg av jord i Krødsherad (DN V nr. 346).

Odd i Fure (Heggen sogn gnr. 13-14). Aadh j Fure innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Odd på Steinsrud (Nykirke sogn gnr. 137). Odt Stensrudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Odhen, se Audun.

Ogmund, vanlig staveform av Agmund, se Amund.

Olav, far til Anstein Olavsson som kjøpte jord i Eggedal 1430.

Olav, far til Asle Olavsson i Sigdal 1411-1415.

Olav, far til Bjørn Olavsson 1495.

Olav, far til Brynild Olavsdotter i Gjerpen, som solgte jord på Modum 1456.

Olav, far til Dyre Olavsson, lagrettemann 1464-1483.

Olav, far til Aslak Olavsson (n. 1454), Evind Olavsson (n 1447-48, død før 14.10 1454) i Sigdal 1454, og Truls Olavsson som skiftet arv i Sigdal 1447-48.

Olav, far til Eivind Olavsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Olav, far til Gunnild Olavsdotter på Modum 1371, som bevitnet at henns far hadde solgt jord i Stavlum på Eiker.

Olav, far til Hallvard Olavsson 1483.

Olav, far til Helge Olavsson, lagrettemann i Eggedal (Sigdal) 1438-1458.

Olav, far til Laures Olavsson, lagrettemann i Hallingdal 1477-78.

Olav, far til Olav Olavsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Olav, far til Redar Olavsson på Gren i Sigdal, nevnt 1521-1528.

Olav, far til Rolv Olavsson på Modum 1445-1449 og Kjetil Olavsson på Modum 1445-46.

Olav, far til Sigurd Olavsson 1425.

Olav, far til Svein Olavsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Olav, far til Torald Olavsson i Sigdal 1464.

Olav, far til Torgeir Olavsson på Buskerud avlsgård 1557-58.

Olav, far til Torgils Olavsson på Modum 1396.

Olav, far til Torstein Olavsson i Sigdal 1521-1527.

Olav. Oll[afur], jordeier, nevnt i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Olav, gift med en ved navnet ukjent kvinne, som var søster til Kjetil Rolvsson (nevnt 1471), og som eide Frøvoll i Eggedal. De var foreldre til Gunna Olavsdotter, som stadfestet for Bjørn Hallvardsson hennes far Olavs (død før 15.3 1471) (Olafwer fadher henna) salg av hele Frøvoll i Eggedal, vitnet i brev utferdiget på Holmen 15.3 1471 (DN VIII nr. 393). Hennes morsøster Kjetil Rolvsson bevitnet at hun istedet for å få Frøvoll i morsarv ville ha penninger.

Olav Alvsson. Oluf Alfsøn, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Olav Amundsson. Olafuer Amundzson makeskiftet bort til Kolbjørn Torgeirsson og hans kone Gyrid Gunnleiksdotter jord i Berger i Heggen sogn på Modum mot jord i Liveland i Flesberg, ved vitnebrev fra Kolberg på Eiker 3.11 1439 (DN III nr. 756).

Olav Aslesson, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal. Olaff A[s]lason utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Olav Assarsson, svoren lagrettemann i Hallingdal 1483-1493. Olaff Assar son utferdiget kunngjøring om betalte drapsbøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993). Olaff Assarson utferdiget vitnebrev om jordsalg 1.5 1493 (DN III nr. 987).

Olav Aulesson, god mann. Olaff Awla son sigillerte et vitnebrev for Stavanger biskopen (og domkapittel) på Nos i Hallingdal 21.5 1505 (DN XXI nr. 694).

Olav Bentsson. Oluf Bendsøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73).

Olav Bjørnsson (i Eggedal). Olaffer Biærnarson, var med i jordeskifte (i Eggedal) 24.7 1328 (DN XIII nr. 6, avskrift fra 1600-tallet).

Olav Bjørnsson. Ollaff Biørnsen kjøpte jord i Eiken i Holmen sogn i Sigdal i brev fra Eiken 6.5 1429 (DN XXI nr. 312)

Olav båtsmann. Oluff botzmanndt fikk ½ daler i lønn for å ha slått 80 mål av engene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189).

Olav Eriksson. Oluff Erecksøn. Hadde kjøpt 20 kyrlag i gården Solum i Sigdal av Agmund Solvesson, ca 1400-1440 (“kong Eriks tid”, DN XIII nr. 56 [ca. 1400] etter dom 16.6 1595 i RA-diplom-pergament).

Olav Erlandsson, nevnt 1541-1562.

Olav fedreng, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Oluff feedrenng fikk 3½ alen vadmel og 4 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Olav fiskesvein. Olafr fiski suæin var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Olav Gjermundsson. Olaff Germwndz[son], vitnet om gamle grenser i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125).

Olav Gudulvsson. Vitnet om sin fars jordegave, brev fra Hov i Sigdal 3.8 1411 (DN XXI nr. 256).

Olav Gudulvsson (Ringnes-ætten) på Ringnes (Krødsherad gnr. 213), nevnt 1558-1600. Oluff Ringeneß, lagrettemann i Sigdal, bekreftet fortegnelsen for Sigdal prestegjeld i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 208). Oluf Ringenes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav Guttormsson, nevnt 1446-1449. Olafuer Gudtormsson, lagrettemann, utferdiget brev på Hval i Heggen sogn på Modum 14.5 1446 (DN VIII nr. 328). Olaf Guttormsson utferdiget et vitnebrev på Hære i Heggen sogn på Modum 24.6 1449 (DN I nr. 808).

Olav Helgesson. Ollaff Helljeszøn vitnet om grenser til Kleiv i Eggedal ved vitnebrev (fra Eggedal) februar 1491 (DN XV nr. 116).

Olav Helgesson i Sigdal. Oluff Helgesenn saket i 1557-58 4 daler fordi han belå en pike (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 96). Oluff Hellesenn ga 1½ tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Olav Helgesson. Oluf Helgesøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73).

Olav Håvardsson, lagrettemann på Modum. Olaff hawardsson utstedte vitnebrev om jordsalg på Hval i Furefjerdingen på Modum 25.3 1523 (DN XXI nr. 738).

Olav Jansson prest på Holmen. Olaff Jansson presth pa Holim utstedte vitnebrev om odelsløsning i Sigdal 16.6 1502 (DN XVIII nr. 190).

Olav Jonsson, nevnt i Sigdal 1411-1415. Olaffs Joenszen (avskr. fra 1662) kjøpte av Anders Jonsson med samtykke av hans sønn, Øystein Andersson, hele Fyranvatnet, i brev fra Nedregarden i Sigdal 2.2 1411 (DN XXI nr. 253). Ollaff Joensen utferdiget vitnebrev om jordsalg på Rolsrud i Sigdal 7.10 1415 (DN XXI nr. 272).

Olav Jonsson. iak Olaff Jonsson utstedte sitt salgsbrev i Oslo 6.2 1497, der han kunngjorde sitt salg til Gro Gunnbjørnsdotter av det han eide i ødegården Hæringsrud i Krødsherad, som var hans rette odel, og beseglet brevet med beskjedelig mann Arnulv Jonsson (DN III nr. 1003).

Olav Jønesson sverdsliper, gift med Kristin Øysteinsdotter. Kristin erkjente henens husbondes – Olafuer Jønesson suerdslipare bonde henner – salg av Tollefsrud med tre ødegårder i Flå til Nub Sigurdsson, ved vitnebrev fra Hilden i Hallingdal 20.6 1463 (DN XIII nr. 130, XVIII nr. 82).

Olav Jonsson, lagrettemann på Modum. olaff jonsson utstedte vitnebrev om jordsalg på Hval i Furefjerdingen på Modum 25.3 1523 (DN XXI nr. 738).

Olav Knutsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård 1557. Oluff Knudsenn fikk 2 daler i årslønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 181).

Olav Nissesson. Olaff Nisseson solgte til Hunnulv Bjørnsson hele gården Gåserud i Furefjerdingen på Modum, ved vitnebrev fra Viker i Heggen sogn på Modum 21.5 1487 (DN II nr. 937).

Olav Olavsson (i Sønsteby?). Olaff Olaffsen, oppført sammen med Bent i Synsteby (Heggen sogn gnr. 32-34), innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Olav Olavsson. Oluf Olufsøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav Persson på Veikåker (Krødsherad gnr. 219), nevnt 1591-1632. Oluf Vegagger utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav Redersson. Oluf Redersøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73).

Olav Sigurdsson, nevnt 1454-1478. Olauer Sigordhsson, lagrettemann, utferdiget brev på Frøvoll i Eggedal 26.5 1454 (DN IX nr. 321). Olaff Sighurdsson, svoren lagrettemann i Tverrdalene, utferdiget som den første av 6 et domsbrev på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 (DN I nr. 890). Olaff Sigurdsson, lagrettemann på Modum, utferdiget brev på Bjølverud i Heggen sogn på Modum 3.2 1478 (DN III nr. 921).

Olav Steinsson. Ollaff Stenssenn deltok med 5 andre menn i en grensegang mellom Frøvoll og Rugland i Eggedal og Veterhus i Nore i Rollag, ved vitnebrev fra Frøvoll i Hovland sogn i Sigdal prestegjeld 14.5 1524 (DN VIII nr. 521).

Olav stortr. Olauær stortr var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Olav Øysteinsson. Oluff Østennsenn ga 1½ tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Olav på Albjørk (Sigdal gnr. 95-96). Olafs a Albiærkum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Olav på Berg ( ). Oluff Berg og noen andre bønder på Modum leverte sagtømmer til sagene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 238).

Olav i Disen (Heggen sogn gnr. 27). Olaff j Dissenn, Olaff Disen innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Olav i Eiddal (Sigdal gnr. 86-87). Oluf Eidal utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav i Engelstad (Heggen sogn gnr. 19). Olaff j Ringelstad innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Olav på Fossum (Nykirle sogn gnr. 128). Oluf Fossum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Olav på Gren (Sigdal gnr. 5-6, 8). Oluf Gren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav på Gren (Sigdal gnr. 5-6, 8). Oluf Gren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav på Gubberud (Snarum sogn gnr. 162). Oluf Gubberudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Olav på Hov (Sigdal gnr. 94). Oluff i Hoff ble oppført i gjengjerden av Sigdal 1514 (NRJ I s. 28) og ga gjerd selv sjette (for seg selv og 5 andre bønder).

Olav på Kaggestad (Heggen sogn gnr. 77). Oluf Kagestadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Olav på Lofthus (Snarum sogn gnr. 158). Oluf Lofthus utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Olav på Løvnes (Sigdal gnr. 48). Olafs a Laufnesse, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Olav i Mælum (Heggen sogn gnr. 52). Olaff j Medelem innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Olav på Mælum (Heggen sogn gnr. 52). Oluf Melum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Olav på Pleten (Eggedal gnr. 149). Oluf Pletten utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav på Rolstad (Sigdal gnr. 44). Oluff Rolstad ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

Olav på Rolstad (Sigdal gnr. 44-45). Oluf Roldstadt og Oluf Roldstadt, — oppført 2 ganger, — utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav på Rud (Heggen sogn gnr. 111). Oluf Rudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Olav i Råen (Heggen sogn gnr. 92). Olaff j Raaden innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Olav på Skarde. Ollaff Skarde deltok med 5 andre menn en grensegang mellom Frøvoll og Rugland i Eggedal og Veterhus i Nore i Rollag, ved vitnebrev fra Frøvoll i Hovland sogn i Sigdal prestegjeld 14.5 1524 (DN VIII nr. 521).

Olav på Skibrekk (Nykirke sogn gnr. 136, oppført i Tverrdalene, nå Modum). Oluff Schrebecke ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 29).

Olav på Skibrekk (Modum, Nykirke sogn gnr. 136 (eller 73?)), nevnt 1560-1591. Oluff Skierbech ga 8 daler i gårdsbygsel for en gård [rettet fra: for en halv sag] (Gårdsbyksel i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 84). Olluf Skebreck, lagrettemann av Modum, vitnet om grensene mellom Eiker og Nummedal, Skarheim i Svene 15.5 1560 (feilaktig “1460”, DN XI nr. 212). Oluf Skierbreck utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Olav i Skinnes (Krødsherad gnr. 180-182). Olaff j Skinneness innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Olav på Spone (Modum gnr. 29), nevnt 1557-1561. Oluff Spone saket i 1557-58 1 daler fordi han ikke betalte sin landskyld i rett tid (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 95). Oluff Spaane ga 6 lispund mel i landskyld 1560 (Oppbørsel av Oslo biskopsstigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 203).

Olav på Strand (Sigdal gnr. 104-105). Oluf Strandt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav i Sønsteby (Heggen sogn gnr. 32-34). Olaff j Synsteby innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Olav i Teige (Eggedal gnr. 145, 147). Olaff j Tengum innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 84).

Olav på Ulberg (Sigdal gnr. 112-114). Oluf Ulberrigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav på Veggesrud (Sigdal gnr. 103). Oluf Veggersrudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav i Vik (Sigdal gnr. 82). Oluf Vick utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Olav i Vik ( , Modum). Oluff Wiig saket 1 tylt tømmer for ett lite tak (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54).

Olav, bror til Andres på Vike ( ). Andres a Uikum, Olauær broðr hans, var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Olav på Vike ( , Modum). Oluff paa Wiige saket 5 tylter deler for han slo en annen i hodet med en hammer (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54).

Olav på Østren (uvisst hvor). Oluff Østrenn saket i 1560-61 3 daler for frillelevnet (Sakefall i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 158).

Oleiv, far til Rolv Oleivsson 1513.

Oleiv Gjermundsson. Olæiui Gæirmundi, god mann og vitne på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Oleiv Hallvardsson. Oleiff Haluardson utferdiget et vitnebrev for Hammer domkapittel eller biskopstol på Brekke i Heggen sogn på Modum 27.9 1429 (DN VII nr. 385, med våpensegl).

Olve, se Aula.

Omund, se Agmund, Amund.

Orm, far til Alv Ormsson på Modum, nevnt 1421-1429.

Orm, far til Anne Ormsdotter på Buskerud avlsgård 1560-61.

Orm, far til Gunnild Ormsdotter på Modum, gift med Torgrim 1401.

Orm, far til Kjetil Ormsson på Modum 1405.

Orm, far til Knut Ormsson i Modum prestegjeld 1557-1558.

Orm, far til Orm Ormsson på Fjell, jordeier, nevnt i sak på Modum 1449.

Orm, far til Torleiv Ormsson i Gjerpen, som solgte jord på Modum 1456.

Orm, far til Ånund (Anund) Ormsson på Modum 1414.

Orm Eivindsson, lensmann på Modum og Tverrdalene. ieg Orm Evensen Lensman paa Modum og Tverdalen, opptok vitnesbyrd om grenser i Sigdal i brev fra Holmen våpenting 12.2 1460 (DN XVIII nr. 79).

Orm Erlandsson. Orm Erlandszens weigne (avskrift fra 1690), bror til Nikles Erlandsson. Åste Jonsson møtte i ombud for brødrene (det står ikke at de var brødre, men sikkert ment slik) ved vitneopptak og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Tilknytning til Harald og Asgeir Bjørnssønner (1464).

Orm Ormsson på Fjell. Vigleik Arnesson ga vitnesbyrd om eierforhold til et jorde i Heggen sogn i vitnebrev på Hære i Heggen sogn på Modum 24.6 1449, og bevitnet at jorden var eid av Orm Ormsson som a Fiælle war (DN I nr. 808).

Orm sagmester på Buskerud avlsgård, nevnt 1557-1561. Orm saugemester ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56). Orm saugemesther fikk 1½ tønne korn i lønn for å ha bygd en ny sag ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236). Orm saugemester fikk 1 tønne laks for å ha bygget en ny sag ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 241). Orm saugemester saket i 1560-61 5½ tylter bord [= bord] for blodvite [sår] (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 83).

Orm Sveinsson. Ormer Swensson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 15.6 1542, DN XII nr. 601).

Orm på Hilleberg ( ). Orm Hiilleberg ga 1 tylt tømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56).

Ottar. Ottar solgte i vitnebrev fra Oslo 23.3 1391 ialt 14 øresbol jord i Enge ved Djupvik på Modum (DN V nr. 348).

Ottar Håvardsson, nevnt brev i Oslo 15.2 1389 vedrørende gave av jord i Krødsherad (DN IV nr. 558), gift med Ragnild Jonsdotter.

Ovdensøn, se Audun.

P

Palme på Skinnes (Krødsherad gnr. 180-182). Palme Skindenes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Peter, far til Amund Petersson 1398.

Peter, far til Jon Petersson på Modum 1345.

Peter, far til Jusse Petersson som solgte gods i Hallingdal ca 1490.

Peter, far til Lavrans Petersson sogneprest på Heggen (på Modum) 1478-1487.

Per, far til Olav Persson på Veikåker 1591-1632.

Peter, far til Toralv Petersson på Modum 1332.

Peter, far til Torstein Petersson, gammelt vitne i Sigdal 1460, lagrettemann 1464.

Peter, far til Ånund (Anund) klark Petersson på Modum(?) 1323.

Peter Einarsson. Peters Einers sonar, nevnt i vitnebrev fra Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156), – tilknytning til Torgunna Helgesdotter.

Per Eriksson. Peder Ericksøn, lagrettemann, sigillerte på Spone rette stevnestue 24.4 1591 fullmaktsbrevet for Modums tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Per Gjertsson. Peder Giertsøn, lensmann i Modum, fikk fullmaktsbrev fra bøndene som utsending til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74). Hans bosted er ikke identifisert.

Peter Greipsson. Peter Greipssenn (avskr. 1622) sendte ut brev i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Per Hansson på Narum ( ) i Sigdal. Peder Hannssenn paa Narrem saket i 1557-58 1½ daler for frillelevnet (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 96).

Per kobberslager. I en rettssak 21.7 1645 om beiterettingeter i Eggedal forklarte flere gamle vitner at de hadde hørt en Kobberslager ved Navn Peder, som sa at han kunne lese gamle skrifter (DN XV nr. 123).

Per Lauritsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Peder Lauritzsenn fikk 3 alen vadmel i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 306).

Per skriver på Bragernes. Peder skriiffuer paa Bragernes ga 8 tønner malt for 8 tylter sagdeler og 2 skippund 1 tønne mel for 2½ daler 1 tylt sagdeler (Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 163). Han nevnes også en rekke andre ganger i samme regnskapet.

Peter Toroddsson, ombudsmann for Torgaut Jonsson, fehirde i Tønsberg. Peter Þorodzsson utferdiget vitnebrev på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Peter Wilhelmsson, prest på Holmen. Præst Peder Wilhelmsen Gud hans Siæl naade, hans brev nevnt av to skilrike vitner på Holmen våpenting 12.2 1460 (DN XVIII nr. 79).

Petter på Eiken (Sigdal gnr. 40). Pettærs a Æikiu[m], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Per på Flattum (Heggen sogn gnr. 112). Peder Flattun utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Per på Gren (Krødsherad gnr. 186). Peder Gren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Per på Hval (Heggen sogn gnr. 21). Peder Hval utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Per på Lobben (Nykirke sogn gnr. 123). Peder Luben utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Peter på Rud (Modum gnr. 111). Peter a Ruði beseglet forliksbrev i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Per på Reistad (Sigdal gnr. 32). Peder Redestadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Per på Skinnes (Krødsherad gnr. 180-182). Peder Skindenes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Per på Torsby (Modum gnr. 80). Peder Thorsby ga 6 lispund korn i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Per i Øren (Heggen sogn gnr. 31). Per j Øre innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Pål Helgesson (Gulsvik-ætten) på Nerål (i Hallingdal), nevnt 1558.

Pål på Fyran (Krødsherad gnr. 179). Pouil Fyrren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Pål i Hære (Heggen sogn gnr. 75). Paal j Hæræn innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

R

Ragna Aslesdotter, gift med Øystein Sevatsson. Essthen Sewathson och Ragna Assle sotther egen kona hans, solgte 16 løpsbol jord i Aslaksgard i Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal til Engelbret Lavransson, ved vitnebrev 1.5 1493 (DN III nr. 987).

Ragna Kjetilsdotter, giftingskone, og mannen Arne Eriksson solgte i brev fra Oslo uten dag 1390 til Bjørn (Bjarne) Brynjulvsson (nevnt 1390-1433) 1 løpsland jord i Nubsgard og så mye de eide i Sundsvoll i Krødsherad.

Ragnild Herleiksdotter, nevnt med sin sønn, arvingene hennes skal ha vært ætten Galle, ifølge geirr 3/97.

Ragnild Jonsdotter, nevnt brev i Oslo 15.2 1389 vedrørende gave av jord i Krødsherad (DN IV nr. 558), gift med Ottar Håvardsson, søsterdatter til Ingebjørg Gudbrandsdotter, som eide jorda.

Rane, gift med Liva, som 2. gang var gift med Torleiv, – foreldre til Bjørn Ranesson (i Sigdal) 1433-1438.

Rane Alvsson. Ranæ Alfson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Heggen på Modum 2.3 1404 (DN IX nr. 199).

Rane Solvesson. Rane Solvesøn, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Rangdid, gift med Toralv Petersson. Þorælfwær Petærson ok Rangdid æigin kona hans solgte to øresbol jord i Dalen (Dalinæ) i Heggen sogn på Modum 1382 til Kjetil Aslaksson (DN V nr. 372).

Reder, far til Olav Redersson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Reder, far til Kjetil Redersson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Redar, far til Niklas Redarsson død før 1430, som eide jord i Eggedal.

Reidar, far til Sigurd Reidarsson på Eiker, som solgte jord på Modum 1414.

Redar, bror til Bård. Baarder och Redar brødre baade solgte sine markebol jord i Eiken i Holmen sogn i Sigdal til Olav Bjørnsson i brev fra Eiken 6.5 1429 (DN XXI nr. 312)

Redar Andersson, trolig bosatt på Eiker. Redar Anderszens weigne. Han hadde Tord Karlsson som sin ombudsmann ved vitneopptak og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Av dette må en kunne slutte at Redar Andersson bodde utenfor Sigdal.

Reder Andersson. Reder Andersøn, lagrettemann i Sigdal, fikk fullmaktsbrev fra bøndene som utsending til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Hans bosted er ikke identifisert.

Redar Klemetsson, svoren lagrettemann på Modum, trolig bror til Bård Klemetsson. Barder Clemitzen och Redar Clemitzen utferdiget vitnebrev om jordsalg av Eiken i Holmen sogn i Sigdal i brev fra Eiken 6.5 1429 (DN XXI nr. 312). Selgere var brødrene Bård og Reidar (de samme personene, eller et brødrepar som må ha vært slektninger).

Reidar Klemetsson, lagrettemann på Modum. Reidar Clemetsson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Viker i Heggen sogn på Modum 21.5 1487 (DN II nr. 937).

Reder Klemetsson. Reder Clemindtsøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73). Han kan muligens identifiseres med en de bøndene som utferdiget fullmaktsbrevet: Reder på Støveren eller Reder på Hoffar, – annet kildemateriale kan muligens gi svar på hvilken av disse det var. Har en nevnt sammen med Brønnild Vigleiksson i en eiendomssak om gods i Solum i Sigdal den 16.6 1595 (RA-dipl-perg, jfr. DN XIII nr. 56 [ca 1400]).

Reder Matsson. Reder Madsøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73). Han kan muligens identifiseres med en de bøndene som utferdiget fullmaktsbrevet: Reder på Støveren eller Reder på Hoffar, – annet kildemateriale kan muligens gi svar på hvilken av disse det var.

Redar Olavsson på Gren (Sigdal gnr. 5), nevnt 1521-1528. Redar Olafson kjøpte av Anders Hallvardsson halve Åbø i Holmen sogn i Sigdal, Sigdal 10.2 1521 (DN XIII nr. 182). Redar Olafson kjøpte av Ånund (Anund) Jonsson og hans kone Gudrid Ivarsdotter 7 øresbol jord i synste Gren i Holmen sogn i Sigdal, ved vitnebrev fra Holmen i Sigdal 30.5 1527 (DN VIII nr. 560). Siden Redar Olavsson var kjøper av en part av sønste Gren, er det rimelig at han er identisk med brukeren på gården ved samme tid, og derfor være lik den Reder Gren som er innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Reidar Torkjellsson. Utferdiget brev på Frogner i Lier 4.3 1414 (DN XIII nr. 75).

Reder på Hoffar (Sigdal gnr. 30). Reder Hoffar utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Han kan være identisk med Reder Klemetsson eller Reder Matsson som sigillerte fullmaktsbrevet.

Reder i Strand (Sigdal gnr. 104-05), nevnt 1528-1561. Redær j Strand innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Reder i Strandt saket 1 mark for han løp [hugg] ulovlig i annen manns skog (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328). Reder Strandtt saket 1560-61 1½ tylt bord [= 18 bord] for ett tak (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 84).

Reder på Støveren (Sigdal gnr. 24). Reder Støfren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). Han kan være identisk med Reder Klemetsson eller Reder Matsson som sigillerte fullmaktsbrevet.

Redulv Oddsson, nevnt 1438-41, trolig bosatt på Eiker. Redulf Olsøn utferdiget alene brev på Hegne (uidentifisert gård i Sigdal, Modum eller Eiker, — kan helst være Heggen på Modum) 1438 (DN XVI nr. 105 etter avskr. fra slutten av 1600-tallet). Makeskiftet jord i Hovland sogn i Eggedal. ek redulfuir odzson solgte i Krødsherad 2.11 1441 2 løpsland i Vad i Holmen sogn i Sigdal, som han hadde fått av Eiliv Helgesson (DN XXI nr. 401). Han utferdiget og sigillerte vitnebrevet alene, – et tegn på en viss samfunnsposisjon.

Rellik Henriksson i Sigdal. Relliig Hennricksenn saket i 1557-58 4 daler for (brudd på) julefreden (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 96).

Repper på Øvreby (Sigdal gnr. 12 eller 70). Repper Øfrebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Roald, far til Tarald Roaldsson i Eggedal 1303-1328.

Roar, far til Folkvard Roarsson fra Eiker eller Modum, lagrettemann i Gjerpen, nevnt 1439-1456.

Roar Torgeirsson. Roer Dogerszon solgte jord til Helge Trondsson, Albjørk i Sigdal 26.1 1347 (DN XXI nr. 76).

Roar Torgeirsson. Roar Þorgæirson utferdiget vitnebrev om salg av jord i Heggen sogn på Modum 1382 (DN V nr. 372).

Roar på Skibrek (Modum gnr. ). Roer Skierbrecke fikk 3 kalvskinn i landskyld av en ødegård som ble brukt under Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 293).

Roland på Vesland (Modum eller Våler ). Rolannd Weslannd og noen andre bønder på (bl.a.) Modum fikk korn for å ha levert sagstokker til sagenes behov ved (bl.a.) Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 283).

Rollaug på Nes (Sigdal gnr. 9). Rollough Nes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Rolv, far til Kjetil Rolvsson (i Sigdal 1471) og en ved navnet ukjent datter, som var gift med Olav og foreldre til Gunna Olavsdotter (nevnt 1471). Denne datter av Rolv eide Frøvoll i Eggedal, som Gunna Olavsdotter ble tilbudt i morsarv, men som hun ikke ville ha, og valgte heller istedet penninger, hvorpå Olav solgte gården Frøvoll til Bjørn Hallvardsson. dette salget ble av Gunna 15.3 1471 med Kjetil Rolvssons bevitnelse bekreftet (DN VIII nr. 393), – selve salget foregikk på Flågan. (= Rolv Olavsson?)

Rolv, far til velbyrdig mann Guttorm Rolvsson 1407.

Rolv, far til Narve Rolvsson 1359.

Rolv, far til Narve Rolvsson i Sigdal 1415.

Rolv, far til Torstein Rolvsson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Rolv. Roluer nevnt som vitne i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Rolv Bårdsson. Rolfuer Bardason utferdiget vitnebrev om jordsalg på Bjarnedal på Modum 3.2 1405 (DN IV nr. 744).

Rolv Hallvardsson på Lesteberg (Krødsherad gnr. 199). Rolv på Lesteberg (Rolfwe a Læistaberghi, Rolfue a Læistaberghi) hadde kjøpt Leir i Olberg sogn, stadfestet Gilhus 15.9 1392 (DN XXI nr. 185). Lik Rolv Hallvardsson (Rolfwe Halvardssyni) som på Rud på Modum 14.12 1398 kjøpte del av Lesteberg (DN XXI nr. 206). Rolv Hallvardsson og hans kone Gudbjørg Kjetilsdotter hadde fått jordegave av Olav Gudulvssons far, Olav vitnet på Hov i Sigdal 3.8 1411 (DN XXI nr. 256). Ekteparets arvinger må være Gudbjørg Andresdotter, gift med Torstein Stillogsson (på Horsrud, Eiker?), og broren Rolv Andersson (på Ulleland, Eiker?), gift med Guro Gardsdotter, nevnt i tiden 1458-ca 1470. Disse 2 søsken eide hele Lesteberg med en lang rekke underliggende ødegårder, som ble solgt til Gudulv Gunnulvsson, men ingen av dem ser ut til å ha bodd der. Fornavnene til disse 2 søsken, sammenholdt med Lesteberg-arven, viser at de begge trolig var oppkalt etter det eldre ekteparet Rolv Hallvardsson og Gudbjørg Kjetilsdotter. Det forhold at ingen av søsknene bodde på Lesteberg begrunner at de ikke var etterkommere agnatisk (på mannssiden), men kognatisk. Deres mor var kan hende en datter av Rolv Hallvardsson og Gudbjørg Kjetilsdotter.

Rolv Andersson (på Ulleland?) (Eiker gnr. ). Rolf Anderson. Bror til Gudbjørg Andresdotter, gift med Torstein Stillogsson, som i 1458 solgte hele Lesteberg til Gudulv Gunnulvsson. Rolv møtte med Gudulv i tvistemål og 6-manns dom om Lesteberg på Olberg 28.9 1470, og fikk til vennegave 6 kyrlag, men var ei førnøyd med det tidligere salget. Det må ha vært inngått forlik om salget kort etter, bekreftet av Rolv Andersson (Rolff Anderszen) og (hans kone) Guro Gardsdotter i brev fra Ulleland på Eiker ca 1470 (DN XXI nr. 603, datert ca 1458-1483). De bodde muligens på Ulleland, en senere kjent adelig setegård. De kan selv ha vært adelige.

Rolv Olavsson (i Olavsby?) (Snarum sogn i Modum, gnr. ), nevnt 1445-1449. Bror til Kjetil Olavsson (nevnt på Modum 1445-1446). Rollffver och Kittill Olffsønner solgte jord i Sigdal i brev fra Olavsby på Snarum (på Modum) 8.2 1445 (DN XXI nr. 427). Roolf Olafson utferdiget et vitnebrev på Hære i Heggen sogn på Modum 24.6 1449 (DN I nr. 808).

Rolv Oleivsson (på Stevning?) (Eiker, gnr. ). jegh Rolff Oleiffsson, han var gift med Ingeborg Helgesdotter. De solgte på Stimning 30.4 1513 6 løpsland i nedre Nore til Torstein Andresson (DN XV nr. 143). Rolvs verbror var Asle Helgesson.

Rolv Tordsson, ombudsmann på Modum for Øystein, biskop i Oslo. Rolfuer Þordason kjøpte for biskopstolen jord på Modum i brev fra Bjarnedal på Modum 3.2 1405 (DN IV nr. 744).

Rolv Torleivsson. Rolffwir Þorleiffsson, lagrettemann i Hallingdal, utferdiget brev på Ål prestegard i Hallingdal 8.9 1430 (DN XV nr. 58).

Rolv Trondsson, bror til Hallvard Trondsson, sønner av Groa. Hallvard ga sin bror Rolfwer þrondæsyni kvittering for arven etter sin mor Groa og for sin farsarv, i brev utstedt på Spone på Modum 28.1 1421 (DN I nr. 673).

Rolv Trondsson, lagrettemann på Modum. Rolf Trondeson utferdiget vitnebrev om jordegave i Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232).

Rolv i Enger (Eggedal gnr. 123). Rolfs j Æingium, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Rolv i Hassel (Nykirke sogn gnr. 134, oppført i Tverrdalene, nå Modum). Rolff Hasle ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 29).

Rolv på Hilsen (Snarum sogn gnr. 156-157). Rolf Helsen utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Rolv på Nes (Sigdal gnr. 9), nevnt 1557-1561. Rolff Nes ga 2½ tylter sagtømmer for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56). Rolff Nes saket 4 tylter bord [=48 bord] for ett hugg (Sakefall av Sigdal i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Rekneskap for Akershus len 1560-1561, NLR II, s. 84).

Rolv i Støveren (Sigdal gnr. 24), nevnt 1514-1528. Rolff Stoffrenn ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). Rolff j Støffren innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Rolv i Olavsby (Snarum sogn gnr. 161). Rolff j Olaffssby innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Rolv i Øvreby (Sigdal gnr. 12), nevnt 1514-1528. Rolff Offreby ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). Rolff j Øfferby innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Rolv på Ås ( ). Rolff Aas fikk 1 tønne korn i lønn for å ha bygget en båt for Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236).

Ronnog Øysteinsdotter. Gift med Asle Gjestsson, foreldre til Øystein Aslesson. Ronnogho Eysteins dottor. De solgte i Frogner i Lier 4.3 1414 2½ løpsland i østregården i Ringnes (DN XIII nr. 75).

Rormag i Hov (Sigdal gnr. 94). Rormagh j Hoff innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Rudulv i Brones (Heggen sogn gnr. 87). Rodolff j Brugeness innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

S

Sebjørn, far til Nerid Sebjørnsson på Hovland (Heggen sogn på Modum) 1557-1591.

Sebjørn på Natvet (Heggen sogn gnr. 20). Sebiørn Nattvedt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Sevat, far til Øystein Sevatsson i Hallingdal 1491-1493.

Sevat (Sivald) Hallvardsson, nevnt ca 1480-1499. Seuatt Haluardtzon solgte jord i Flå i brev fra Nes i Hallingdal ca 1480-90 (DN XIII nr. 156). Sevath Halvorde son utferdiget vitnebrev i Hallingdal 7.2 1482 (DN III nr. 936). Siwald Halwardssøn, lagrettemann, utferdiget vitnebrev om jordsalg på Ringnes i Olberg sogn i Krødsherad 10.1 1495 (DN IV nr. 1020). Sewat Halwordson, beskjedelig mann, gikk grensegang i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125).

Severin, se Søren.

Sigbjørn, fra til Brynild Sigbjørnsdotter i Sigdal 1438.

Sigvard, far til Sigurd Sigvardsson i Eggedal 1328 (avskrift fra 1600-tallet).

Sigrid (Siri) Gudbrandsdotter, nevnt 1451-60, siste gang øyensynlig som enke. Gift med Hallvard Bjørnsson (i Grasvik i Sigdal?) nevnt 1433-1451. Hun var datter av Gudbrand og Helga, som begge var døde før 1433. Sigridæ Gwdbrands dottor, samtykket i Hallvards salg av jord i Flesberg i Nummedal kyrmessedagen 1451 (DN V nr. 773). Siri Gulbrandsdatter vitnet på Holmen våpenting 12.2 1460 om grenser for Horgseter i Sigdal, og gjenga opplysninger fra sin far og farfar (DN XVIII nr. 79).

Sigri Gunnersdotter, vel den samme som (uriktig oppført) Sigri Amundsdotter. Nevnt 1600, 1619.

Siri rådskone, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård 1557. Siridt raadtzkone fikk 4 daler i årslønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 181).

Sigrid Toraldsdotter, Sigrid Þoraldr dotter, mannevitne på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Sigrid Øysteinsdotter. Øystein Sevatsson kunngjorde at han hadde inngått skifteforlik med Hallvard Vidarsson om løst og fast etter Sigrid Essthenz dotther, og Øystein ga Hallvard Vidarsson sin kvittering, ved vitnebrev fra Hallingdal 2.6 1491 (DN III nr. 978).

Sigurd, far til Erlend Sigurdsson, som var part i grensesak i Flå i Hallingdal 1499.

Sigurd, far til Gunnor Sjurdsdotter på Buskerud avlsgård 1557-58.

Sigurd, far til Karen Sjurdsdotter på Sostad, bakerske på Buskerud avlsgård 1557-1561.

Sigurd, far til Nub Sigurdsson i Hallingdal 1463.

Sigurd, far til Olav Sigurdsson i Sigdal og på Modum 1454-1478.

Sigurd Bjørnsson, kalt Sigurd bonde i Gulsvik (Flå sogn, gnr. , i Hallingdal)., svoren lagrettemann i Hallingdal. Sigurde Biornsson utferdiget vitnebrev om salg av jord i Flå i brev fra Hilden i Hallingdal 20.6 1463 (DN XIII nr. 130, XVIII nr. 82). Det ble i Hallingdal 7.2 1482 av Bjørn Hallvardsson (nevnt 1471-91), Kjetil Hallvardsson (nevnt 1482-83) og Gjermund Hallvardsson (nevnt 1482) gitt kvittering til Una Vebjørnsdotter for arven etter ham, — kalt Sivrd bondhe j Golffz wiik (DN III nr. 936). Det kan derfor se ut til at Una Vebjørnsdotter var enke etter Sigurd bonde, og siden de tre nevnte menn, kalt bobrødre, ga kvittering for arven, har de opptrått på vegne av Sigurd bondes arvinger, og disse arvinger var følgelig ikke barn av Una Vebjørnsdotter. Av en ættlegg 1633 går det fram at Sigurd bonde var far til Guttorm Bonde Sigurdsson i Gulsvik (nevnt ca 1510-20, død før ca 1520), og Guttorm må ha vært sønn av Sigurd i et tidligere ekteskap.

Argumentene for at Sigurd Bjørnsson er identisk med Sigurd bonde i Gulsvik, er at Sigurd bonde trolig var død lenge før 1482 og må ha vært en framtredende person i Flå i sin levetid; — at Sigurd Bjørnsson var en fremtredende person i Flå i 1463, på den tiden at Sigurd bonde må antas å ha vært i live; — og at Flå som en folkefattig bygd i 1463 neppe hadde flere framtredende (ledende) personer med fornavnet Sigurd.

Sigurd Eriksson. Sigurdar Eriksson. Gift med Margareta Vebjørnsdotter. De solgte på Gol i Hallingdal 19.2 1416 det de eide i Ringnes (DN I nr. 649).

Sigurd Hallkjellsson, god mann 1505, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal. Siwrd Halkel son sigillerte et vitnebrev for Stavanger biskopen (og domkapittel) på Nos i Hallingdal 21.5 1505 (DN XXI nr. 694). Siwrd Halkel son utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Sigurd Hallvardsson. Sigurdar Halluardssenn (avskr. 1622) sendte ut brev i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Sigurd Olavsson. Sigurdi Olafssyni. Han kjøpte jord i Nore sogn og i Eggedal i brev på Bakke i Uvdal sogn 31.1 1425 (DN IX nr. 239).

Sigurd Reidarsson. Sigurdæ Reidærson solgte jord i Dolinæ i Furefjerdingen i Heggen sogn på Modum til Heggen prestebol, i vitnebrev fra Berg 14.6 1414 (DN IX nr. 222).

Sigurd Sigvardsson prest i Eggedal, nevnt 1328-1334. Sigurdr prestr i Eggiadale utferdiget vitnebrev på Skrauthval i Nykirke skogen (i Modum prestegjeld) 25.11 1334 (DN I nr. 230). Han var ombudsmann for biskopen i Hammer. Han skal rimeligvis identifiseres med Siur Sigvarderson j Eggiadale, som var med i jordeskifte (i Eggedal) 24.7 1328 (DN XIII nr. 6, avskrift fra 1600-tallet).

Sigurd smed, ved Buskerud avlsgård 1557-1561. Siuordt smedt fikk 1 tønne korn i lønn for smidd for Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236). Siuordt smedtt fikk 3 fjerdinger laks i lønn for å ha smidd tre nye sager til sagene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 290).

Sivat (Syvat), far til Harald Syvatsson 1522.

Siver på Hervik (Heggen sogn gnr. 97). Sifvor Hervigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Siver på Komperud (Heggen sogn gnr. 59). Sifvor Komperudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Siver på Skatvet (Sigdal gnr. 23). Sifvor Skaftvedt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Simon, far til Torgeir Simonsson 1517.

Sindre, far til Bjarne Sindresson 1424.

Sindre, far til Tord Sindresson i Ål i Hallingdal 1508.

Skule Jonsson. Skule Ionson avga vitnesbyrd om jordegave i brev fra Ål sogn i Hallingdal 10.2 1477 eller 26.1 1478 (DN XIII nr. 140).

Soffuerend, se Søren.

Solve, se også Salve.

Solve, far til Agmund Solvesson ca 1400.

Solve, far til Bjørn Solvesson 1489.

Solve, far til Harald Solvesson i Sigdal 1447-1476. Harald vitnet i 1464 om grenser mellom Haugan og Skartum i Holmen sogn (gnr. 35, 34), og refererte til opplysninger gitt av sine foreldre, – av dette kan en slutte at Solve og hans kone hadde bodd i dette området.

Solve, far til Rane Solvesson 1483.

Solve, far til Torleiv Solvesson i Hallingdal ca 1490.

Solve, far til Øystein Solvesson på Modum 1478.

Solve Torleivsson, sønn av Gudrun Bjørnsdotter. Solle Thorleffsenn i fulle vmbodhe moder sinne Gudrun Biornsdaatter, kunngjorde hennes salg av det hun eide i begge gårdene Kleiv i Hovland sogn i Eggedal til Asle Bentsson, ved vitnebrev fra Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116, XV nr. 113).

Solve Torsteinsson, svoren lagrettemann på Modum. Solue Torsteinsson utstedte kunngjøring om jordegave til Heggen prestebol, i brev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Solve Ånundsson (Amundsson?). Solwe Anvndhsson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601).

Solve i Glesne (Krødsherad gnr. 176-177). Solve Glesne utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Solve i Hervik (Heggen sogn gnr. 97, Modum), nevnt 1528-1529. Solue j Heruicke, Solue Heruicke innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88). Solue i Herwiik saket 2 tønner tjære og 5 tylter sagbord [= 60 stk.] for mistak og brudd på ordskurd (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Solve i Hovland (Heggen sogn gnr. 30). Solwe i Hafflim ble oppført i gjengjerden av Modum 1514 (NRJ I s. 28) og ga full gjerd for flere (10) andre.

Solve i Skinnes (Krødsherad gnr. 180-182). Solue j Skinneness innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Staffan, far til Nikles Staffansson, lagrettemann i Gjerpen 1456.

Stein, far til Olav Steinsson i Eggedal og Sigdal 1524.

Stein Aulesson. Stein Aulirson fikk av Stillaug Aslaksson og hans kone Gjertrud Torgjulsdotter halve Uleteigen i Heggen sogn på Modum, og av Jeppe Jonsson den andre halvparten for sin tjeneste, ved vitnebrev fra Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232).

Steinrov (Tovesson). Sønn av Tove på Albjørk (Sigdal gnr. 95-96). Stæinroz sunar hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Stillog, far til Torstein Stillogsson 1458-1470.

Stillaug Aslaksson, gift med Gjertrud Torgjulsdotter. Stillaugh Aslakson ok Gertrudh Torgiuls dotter beggie hionæ ga jord i Uleteigen i Heggen sogn på Modum til Stein Aulesson, ved vitnebrev fra Kumperud på Modum 14.10 1465 (DN X nr. 232). Han medbeseglet brevet.

Stolv Ulvrekarson (i Eggedal). Stolfar Ulfrekarson, var med i jordeskifte (i Eggedal) 24.7 1328 (DN XIII nr. 6, avskrift fra 1600-tallet).

Stolv på Hovland ( ). Stoluær a Hoflande utferdiget brev (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Sunnive Narvesdotter. sunnnifue narua dottir. Hun solgte på Hoffar i Sigdal 7.1 1443 fjerdeparten i Ringnes til Gudulv Gunnulvsson, og oppebar betalingen (DN XXI nr. 410).

Svein, far til Hallvard Sveinsson i Eggedal 1491.

Svein, far til Mats Sveinsson på Flannum (Heggen sogn) 1591.

Svein, far til Orm Sveinsson i Sigdal 1476.

Svein Arnbjørnsson. Swen Anbiornsson, svoren lagrettemann i Tverrdalene, utferdiget som den andre av 6 et domsbrev på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 (DN I nr. 890).

Svein Aslaksson. Suæins Aslakx, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Svein Guttormsson. Svend Guttormssøn, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Svein Hallvardsson ? Bjørn Arnesson solgte i Hallingdal 10.3 1479 en del av Ringnes til Gudulv Gunnulvsson, som han muligens hadde fra en Svein Hallvardsson eller tilsvarende navn, men teksten er uklar (DN XXI nr. 584). Jf. dannemann Swen Halwardzson som sigillerte et hjemmelsbrev for herr Hartvik Krummedike ca 1445-1450 angående hans jordepant i Sogn (DN XVIII nr. 97).

Svein Knutsson på Spone (Heggen sogn gnr. 29). Svendt Sfone utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73). Han må være identisk med Svendt Knudsøn, lagrettemann, som sigillerte dette samme fullmaktsbrevet.

Svein Olavsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Suend Oluffsenn fikk 9½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 307).

Svein Tordsson. Swein Tordsson ga jord til Heggen kirke for Jon Skakks sjel, som sameigemannen Anders Nilsson løste inn igjen for penninger, bevitnet i brev utferdiget på Bjølverud i Heggen sogn på Modum 3.2 1478 (DN III nr. 921).

Svein i Askjum (Heggen sogn gnr. 17). Suend j Asken innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Svennung, far til Gunnar Svennungsson, kanskje fra Modum eller Tverrdalene, drept 1464.

Sira Svennung Andersson prest på Holmen, hederlig mann, nevnt 1454-1476. jeg Svening Anderszen præster a Holmen utferdiget vitnebrev på Holmen 14.10 1454 (DN XVI nr. 182). Hederlige Mand Siri Svenong Andersen Prest paa Holmen begjærte vitneopptak om noen grenser i Sigdal i brev fra Holmen våpenting 12.2 1460 (DN XVIII nr. 79). meer Swenvnggher Andresson prester aa Holmeime utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 15.6 1542, DN XII nr. 601).

Svennung i Hervik (Heggen sogn gnr. 97). Swenwngh i Herwiich ble oppført i gjengjerden av Modum 1514 (NRJ I s. 28) og ga full gjerd for flere (10) andre.

Syvat, se Sivat.

Søren, far til Jens Sørensson på Buskerud avlsgård 1560-61.

Søren Jyde i Bragernes fogderi. Søffrenn Jude ga ½ daler i gårdsbygsel for en part av en flomsag (Gårdsbyksel i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 85).

Søren på Bjølerud (Heggen sogn gnr. 90). Søfren Bielgerudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Søren på Grøterud (Heggen sogn gnr. 85). Søfren Grøtterudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

T

Tarald, se mellom Toralde.

Tarann Tormodsdotter. Tara[n] Thormodtzdater, Tharan (avskrift fra 1690), vitne ved markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Vitnet kunne minnes mer enn 40 år tilbake.

Tjodulv Gunnleiksson, lagrettemann på Modum. tiodolff gvnleik sson utstedte vitnebrev om jordsalg på Hval i Furefjerdingen på Modum 25.3 1523 (DN XXI nr. 738).

Tjøstolv, se også Kytulv.

Tjøstel (Tjøstolv), far til Arne Tjøstelsson som vitnet ved grenseprov og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221). Arne kunne minnes mer enn 40 år tilbake, – og hans far Tjøstel kunne minnes mer enn 50 år tilbake.

Tolleiv, se under Torleiv.

Tollid, se under Torleiv.

Tolv, Tolff, se under Torleiv.

Tomas Gudleiksson, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal. Thomas Gwdlek son utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Tomas i Hundstad (Sigdal gnr. 27). Tomess j Hundestad innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Toralde, far til Sigrid Toraldsdotter i Sigdal 1350.

Toralde, far til Torstein Toraldesson, nevnt av vitner i Hallingdal 1477-78.

Toralde Kjetilsson, nevnt 1424-1454. Þoralder Kætilsson, lagrettemann, utferdiget brev på Vatnås (i Sigdal) 17.6 1424 (DN XXI nr. 302). i en avskrift er han kalt Torvald Kjetilsson (Þorvaldur kitilsson), lagrettemann på Hoffar i Sigdal 7.1 1443, nevnt sammen med Jon Kjetilsson (DN XXI nr. 410). Han må med absolutt sikkerhet være identisk med Tarahler Kitelsøn, lagrettemann, utferdiget brev på Teige i Eggedal 24.7 1450 (DN XII nr. 217). Begrunnelsen for denne personidentifiseringen er at Jon Kjetilsson, lagrettemann, opptrer i begge disse to sistnevnte brevene, – og flere brevutstedere var det ikke. Þoraller Kætilsson, lagrettemann, utferdiget brev i Grasvik i Sigdal kyrmessedagen 1451 (DN V nr. 773). utvilsomt identisk med Troller Kittelszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Holmen i Sigdal 14.10 1454 (DN XVI nr. 181).

Torald Olavsson. Torald Ollafszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 (DN XVI nr. 221).

Tarald Roaldsson i Eggedal. Tharalder fikk et brev om å få bygge rydningsplass i Eggedal 14.8 (7.9) 1303 (DN XIII nr. 3), og, med navnet Tharalder Rualtson, et nytt brev, – kanskje fra en person i kongsombud, 24.7 1328 (DN XIII nr. 6).

Tarald i Natvet (Heggen sogn gnr. 20). Tarald j Netueth innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 89).

Toralv Petersson, gift med Rangdid. Þorælfwær Petærson ok Rangdid æigin kona hans solgte to øresbol jord i Dalen (Dalinæ) i Heggen sogn på Modum 1382 til Kjetil Aslaksson (DN V nr. 372).

Torbjørn, far til Gard Torbjørnsson på Albjørk 1557-1591.

Torbjørn. Þorbirni ble stevnet i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Torbjørn Helgesson. Þorbiorn Helga son var tilstede som vitne ved jordebytte på Skrauthval i Nykirke sogn på Modum 25.11 1334 (DN I nr. 230).

Torbjørn Kjetilsson og sønn hans, Kjetil (Torbjørnsson). Torbiornæ Kittelsøn, Hegne (Sigdal, Modum eller Eiker) 1438 (DN XVI nr. 105 etter avskr. fra slutten av 1600-tallet). de makeskiftet jord i Hovland sogn i Eggedal.

Torbjørn på Bø (Krødsherad gnr. 206). Torben Bø utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torbjørn på Kopland (Nykirke sogn gnr. 114). Torbiørn Koplandt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Tord, far til Asle Tordsson på Modum 1371.

Tord, far til Narve Tordsson, lagrettemann, i Eggedal 1454.

Tord, far til Svein Tordsson på Modum 1478.

Tord, far til Torleiv Tordsson på Modum 1405, kanskje bosatt på Bjarnedal.

Tord. Torder, bygselmann av en gård tilhørende Trond Laurentsson, nevnt i vitnebrev fra Brekke i Heggen sogn på Modum 27.9 1429 (DN VII nr. 385).

Tord bonde på H. (Haugan, Sigdal gnr. 35, eller Holmen, Sigdal prestegård, gnr. 36). Þordær bon.a. H., innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Tord Bjørnsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård 1557. Tordt Biørnnsenn fikk 3½ daler i årslønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 181). Tordt Biørnnsenn fikk 3 alen vadmel og 5 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Tord Eivindsson. Þordr Euindrson makeskiftet jord i Hval og Stavlum med Grunde Torgeirsson på Heggen (på Modum) 1.2 1345 (DN III nr. 228, RN V nr. 741).

Tord Eivindsson. Þorder Æivindarson utferdiget vitnebrev om jordesalg på Synsteby på Modum 15.1 1371 (DN VI nr. 275).

Tord Eivindsson, nevnt 1400-1404, gift med Elin Toresdotter. Þorder Eiuindæ sson utferdiget brev i Heggen kirke på Modum 29.2 1400 (DN XVI nr. 41). Þordær Eiuindæson ok Ølin Þores dotter fester kona hans, de solgte til Eivind Ljotsson ½ markebol i Hval nørdregården i Furefjerdingen i Heggen sogn på Modum, vitnebrev fra Heggen 2.3 1404 (DN IX nr. 199).

Tord Eivindsson, nevnt i Sigdal 1454-1483. Torder Efuendsen utferdiget vitnebrev på Holmen 14.10 1454 (DN XVI nr. 182). Thord Eivindson utferdiget vitnebrev i Hallingdal 7.2 1482 (DN III nr. 936). Tord Evindsøn, lagrettemann, utferdiget dom på Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Tord (Gudulvsson) (Ringnes-ætten) (på Olberg?). Tord, i dom med hans brødre Guttorm Gudulvsson på Nore (nevnt 1473-89) og Anders Gudulvsson på Ringnes (nevnt 1473-95) om gårdsgrenser, Olberg 30.9 1483 (DN X nr. 259).

Tord Karlsson. Tord Karlszen hadde ombud for Redar Andersson ved vitneopptak og markgang ved og på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221).

Tord oter. Þorðr ottær var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Tord prest på Olberg (prestegård og kirkested for Olberg sogn i Krødsherad). 27.10 1359 (DN XXI nr. 99).

Tord sagmester, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård på Modum 1557-1561. Tordt saugemesther fikk 3 alen vadmel i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257). Tordt saugemester fikk 2 fjerdinger laks for å ha vært ved laksefisket ved Buskerud avlsgård om vinteren 1557-58 (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 241). Tordt saugemester fikk ½ tønne laks i lønn for å ha vært ved et av laksefisket ved Buskerud avlsgård; samt 3 alen vadmel i lønn for å ha slagtet på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 290, 306). Tordtt saugemester paa Modum saket i 1560-61 8 daler for ett halvt hor (dvs. at enten han selv eller kvinnen var gift) (Sakefall i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 158).

Tord Sindresson, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal. Thord Sindre son utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Tord Torsteinsson. Þordær Þorsteinson nevnt som vitne i brev fra Heggen kirke 29.2 1400 angående eiendomssak om jord i Lier som lå til Heggen kirke (DN XVI nr. 41).

Tord på Brones ( ). Þorðr a Brungu[nese] beseglet forliksbrev i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Tore, far til Elin Toresdotter på Modum, gift med Tord Eivindsson 1404.

Tore Andersson, nevnt 1413-1421. Þorær Andreson utferdiget vitnebrev om jordsalg på østregården Viker 29.5 1413 (DN IV nr. 791). Þorær Andresson utferdiget et kvitteringsbrev om arv på Spone på Modum 28.1 1421 (DN I nr. 673).

Tore Erlingsson. Tore Ellingsøn, lagrettemann, sigillerte i Sigdal 1.5 1591 fullmaktsbrevet for Sigdals tre utsendinger til hyllingen av kong Christian IV på Akershus (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I (Oslo 1929), nr. 134, s. 73). Han kan muligens identifiseres med Tore på Hov eller Tore på Frøvoll, som begge utferdiget fullmaktsbrevet.

Tore kuuin-hetta. Þorer kuuin hetta var tilstede som vitne ved jordebytte på Skrauthval i Nykirke sogn på Modum 25.11 1334 (DN I nr. 230).

Tore lensmann. Thorer leensmand ga meg (= fogden) 1 tylt [= 12 stk.] sagbord i sakefall for en dreng som stjal (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Tore på Berg (Heggen sogn gnr. 15). Tore Berrig utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Tore i Bjølerud (Heggen sogn gnr. 90). Torer j Biælgerud innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Tore i Buskerud (Nykirke sogn gnr. 142, Modum). Thorer i Buskerudh saket 1 stykke nerst for tyveri for hans dreng (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 327).

Tore på Frøvoll (Eggedal gnr. 140). Tore Frovoldt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). En av bøndene som utferdiget brevet med navn Tore kan muligens identifiseres med Tore Erlingsson som sigillerte fullmaktsbrevet.

Tore på Hov (Sigdal gnr. 94). Tore Hof utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73). En av bøndene som utferdiget brevet med navn Tore kan muligens identifiseres med Tore Erlingsson som sigillerte fullmaktsbrevet.

Tore på Nytveit (Modum gnr. ). Torer Nyttuedt ga 15 sagstokker for 1 fjerding mel og ½ pund malt i landskyld 1560 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 215).

Tore på Torsby (Modum gnr. 80). Þorer a Þoresbœ beseglet forliksbrev i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Torgaut Jonsson (Smør), fehirde i Tønsberg, hadde Peter Toroddsson som ombudsmann ved vitneførsel på Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156); – far til hustru Ulvild Torgautsdotter på Eiker, som var kjøper av jord på Ringerike og Modum 1400-1413.

Torgeir, far til Bjørn Torgeirsson i Sigdal 1350.

Torgeir, far til Bjørn Torgeirsson (på Frøvoll i Eggedal?) 1454.

Torgeir, far til Grunde Torgeirsson på Modum 1345.

Torgeir, far til Kolbjørn Torgeirsson på Eiker, eide jord på Modum 1439.

Torgeir, far til Margrett Torgeirsdotter (i Flå) 1422-23.

Torgeir, far til Roar Torgeirsson (Sigdal) 1347.

Torgeir, far til Roar Torgeirsson på Modum 1382.

Torgeir. Torgier (avskr. 1622) bar vitner i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Torgeir. [Þorg]æir nevnt som vitne i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Torgeir (Agmundsson). Sønn av Agmund i Langerud (Sigdal gnr. 39). Þorgæirs sunar hans, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Torgeir Aslaksson. Torgeir Aslaksson, svoren lagrettemann i Tverrdalene, utferdiget som den fjerde av 6 et domsbrev på Olberg i Krødsherad 28.9 1470 (DN I nr. 890).

Torgeir Gjermundsson. Torger Giermundszen makeskiftet til seg 2 gårder i Rugland utgarden i Eggedal, ved vitnebrev fra Rugland i Eggedal i Hovland sogn 11.4 1458 (DN XVIII nr. 74).

Torgeir Gjestsson, nevnt 1499, svoren lagrettemann i Ål kirkesogn i Hallingdal 1508. Thorger Geest son utstedte kunngjøring om vitners utsagn om gamle grenser i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125). Thorger Gest son utstedte skussmål for Engelbret Lavransson i Ål rette tingsted 7.3 1508 (DN II nr. 1029).

Torgeir Gunnarsson, svoren lagrettemann i Sigdal. Torgier Gunarsson utstedte vitnebrev om jordsalg på Holmen i Sigdal 30.5 1527 (DN VIII nr. 560).

Torgeir Olavsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Torger Olsenn 5 alen vadmel og 10 alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 257, 259).

Torgeir prest på Heggen. Þorgæir prestr a Heggin kjøpte ½ markebol i Rakkestad i vitnebrev (fra Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Torgeir Simonsson. Torgeyr Symenson utferdiget brev på Nore i Krødsherad 15.11 1517 (DN III nr. 1076).

Torgeir på Drolsum (Heggen sogn gnr. 100). Torger Drolsum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Torgeir i Gren (Krødsherad gnr. 186). Torgeir j Græn innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Torgeir på Gren (Sigdal gnr. 5-6, 8). Torgen Gren utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torgeir på Hellum ( , Modum). Torger Hellum saket 1½ tylt tømmer for han støtte sin mor opp til ett gjerde (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54). Torger Hellenn saket i 1557-58 5 daler fordi han slo sin mor (Sakefall av Modum i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 95).

Torgeir på Hoffar (Sigdal gnr. 30), av Hoffar-menn. Þorgeir, en av de siste af Hafforu monnom, Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156).

Torgeir i Korsbøen (Snarum sogn gnr. 146, Modum), nevnt 1528-1529. Torgeir j Krosbøn innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88), – skulle betale en ku. Togeer i Krosbøen saket 5 tylter [= 60 stk.] sagbord i domrov. Torgeer Krosbøen saket 9 sagbord i semjerov (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Torgeir i Kvisle (? Sigdal gnr. 7 eller på Modum). Þorgeirs i Kuilslum ga jord til Nykirke på Modum 25.11 1334 (DN I nr. 230). Av hans arvinger er nevnt bl.a. Hallvard på Fossum (Modum gnr. ).

Torgeir på Nes (Snarum sogn gnr. 150). Torger Nes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Torgeir på Ramstad (Sigdal gnr. 81). Þorgæirs a Ramstod[um], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Torgeir på Skatvet (Sigdal gnr. 23). Torger Schadetwed ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

Torgeir i Solum (Sigdal gnr. 15). Torgeir j Solem innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Torgeir på Solum (Sigdal gnr. 12). Torger Solim utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torgeir i Sund (Sigdal gnr. 71). Torger j Sund innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Torger Sund svarte for gjerden (s.st.).

Torgeir på Øvreby (Sigdal gnr. 12 eller 70). Torger Øfrebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torgeir på Åmot (Heggen sogn gnr. 107). Torger Aamodt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Torgils, se også Truls.

Torgils, far til Erik Torgilsson, lagrettemann i Hallingdal 1463.

Torgjuls, far til Gjertrud Torgjulsdotter på Modum, gift med Stillaug Aslaksson 1465.

Torgils, far til Helge Torgilsson på Modum 1371.

Torgils, far til Vigleik Torgilsson og Jon (Torgilsson) i Sigdal ca 1350-80.

Torgjuls Helgesson. Þorgiuls Helgason utferdiget vitnebrev om jordsalg på østregården Viker 29.5 1413 (DN IV nr. 791).

Torgjuls Neridsson. Torgiullss Neridttseenn deltok med 5 andre menn en grensegang mellom Frøvoll og Rugland i Eggedal og Veterhus i Nore i Rollag, ved vitnebrev fra Frøvoll i Hovland sogn i Sigdal prestegjeld 14.5 1524 (DN VIII nr. 521).

Torgils Olavsson. Þorgyls Olafson var vitne på Sanden rette stevneby i Haug sogn på Eiker 6.7 1396 i en sak om jord i Heggen sogn på Modum (DN V nr. 372).

Torgils på Einangen (Sigdal, uidentifisert, ifølge NG V s. 201 forsvunnet navn). Þorgylsær a Æinagrum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). (Navnet: “bergpass”, “dyp tverrdal”, – men det ble anveldt preposisjonen a og ikke i.) Kan det muligens være et eldre navn på gården Nedalen? Nedalen gnr. 122 ligger omtrent i det området der en skulle vente å finne ‘Einangen’ (i nærheten av Gunnerud 116 og Enger 123).

Torgjuls på Furne. Þorgiulsæ a [Furne] nevnt i en eiendomssak om jord i Lier som hadde ligget til Heggen kirke på Modum, i brev fra Heggen kirke 29.2 1400 (DN XVI nr. 41).

Torgjus på Åsterud (Nykirke sogn gnr. 119), nevnt 1557-1591. Torgius Østerudt ga 15 sagstokker for holling (Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 56). Torgius Osterudt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Torgrim, far til Ingeborg Torgrimsdotter i Sigdal, gift med Finn Naszen 1407, og Ingeleiv Torgrimsdotter i Sigdal, gift med Eivind Borgarsson 1415.

Torgrim, gift med Gunnild Ormsdotter. Þorgrimæ min husbondæ, han eide 12 øresbol i Dølven, den gården i Furefjerdingen i Heggen sogn på Modum som Gunnild Ormsdotter ga 12 øresbol jord i til Heggen kirke, vitnebrev fra Disen på Modum 3.6 1401 (DN XIV nr. 21).

Torgrim Eriksson. Þorgrimær Eirikzson utferdiget vitnebrev om jordegave på Disen på Modum 3.6 1401 (DN XIV nr. 21).

Torgrim på Kopland (Nykirke sogn gnr. 114, oppført i Sigdal, senere Modum). Torgrim j Koflan innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Torgunna Helgesdotter. Þorgunna Hælgu dottor, nevnt i vitnebrev fra Vad i Sigdal 20.7 1350 (DN VIII nr. 156), – tilknytning til Peter Einarsson.

Torkjell, far til Hall Torkjellsson 1541.

Torkjell, far til Knut Torkjellsson i Eggedal og Sigdal 1524.

Torkjell, far til Knut Torkilsson, lagrettemann i Sigdal pr.gj. 1591.

Torkjell, far til Reidar Torkjellsson 1414.

Torkjell Bårdsson. Torkiill Bordsenn og noen andre bønder på (bl.a.) Modum fikk korn for å ha levert sagstokker til sagenes behov ved (bl.a.) Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 283).

Torkjell Hallvardsson. Torkell Haluardssenn (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Torkjell Jonsson. Torckiill Jonnsenn fikk 1 tønne korn i lønn for å ha skåret 7 mål åker sommeren 1557 og hugget 3 tylter sagtømmer til sagenes behov ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236).

Torkjell i Bjørnsdalen (Sigdal gnr. 11). Þork[i]els j Biærnz […] dale, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). (Identifiseringen ikke funnet i NG V.)

Torkjell på Trommald (Flå sogn i Hallingdal). Thorkell a Thrumelde (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Torkjell på Vad (Sigdal gnr. 29). Torckildt Vadt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torleiv, far til Gjest Torleivsson 1392.

Torleiv, fra til Rolv Torleivsson i Hallingdal 1430.

Torleiv, far til Solve Torleivsson i Ål i Hallingdal 1490.

Torleiv, gift med Liva, som var mor til Bjørn Ranesson (nevnt 1433-1438, siste gang i Sigdal), Liva var i ombud for Torleiv 1433-34 i brev fra Svinevje kirke (DN VIII nr. 292).

Torleiv Eilivsson, svoren lagrettemann i Hallingdal, beskjedelig mann 1499, lensmann i Hallingdal ca 1480/90, nevnt 1482-1499. wi Thorleff Eleffsson utferdiget vitnevrev i Hallingdal 7.2 1482 (DN III nr. 936). Thorleff Eleff son utferdiget kunngjøring om betalte drapsbøter på Sønderål i Hol kirkesogn i Hallingdal 31.1 1483 (DN IV nr. 993). Tollef Eleffson utferdiget vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645). Thorleff Eleff son gikk grensegang i Flå, ved brev fra Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal 21.2 1499 (DN XV nr. 125). Tollid Ellendsson, lensmann i Hallingdal, utferdiget brev på Nes i Hallingdal ca 1480-90 (DN XIII nr. 156, avskrift fra 1607).

Torleiv Håvardsson. Tholleff Haffarssenn (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Torleiv Ormsson, gift med Brynild Olavsdotter. Torlef Ormsson ok Brynildæ Olafsdotthir eghen kone hans solgte jord i Heggen sogn på Modum til Gunnbjørn Gudbrandsson, i vitnebrev fra Bø på Hovin i Gjerpen sogn 20.6 1456 (DN III nr. 836).

Torleiv Solvesson. Tolleff Søllesøn hadde kjøpt jord i Hallingdal av Jusse Petersson, som var eid av Eivind Arnesson, ved vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Torleiv Tordsson, gift med Jorunn Aslaksdotter. Þorleifs Þordason ok Joronno Aslaksdottor æighin kono hans, de solgte jord i Lier til Oslo biskopstol i vitnebrev fra Bjarnedal på Modum 3.2 1405 (som kan ha vært deres bosted) (DN IV nr. 744).

Torleiv i Fyran (Krødsherad gnr. 179). Tolleff Fyren innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Tolv Andersson i Oslo prosti, trolig i Sigdal eller Modum. Tolff Annderssenn saket i 1560-61 ½ daler for frillelevnet (Sakefall i Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 158). Han ble i kilden oppført etter Olav på Østren (hvor?).

Tormod, fra til Helge Tormodsson i Sigdal 1438.

Tormod, far til Taran Tormodsdotter, gammelt vitne i Sigdal 1464, – hun kunne minnes mer enn 40 år tilbake, – av teksten kan en muligens slutte at Tarans far Tormod ikke bodde i det samme området av Sigdal (Haugan-Skartum-Holmen) (DN XVI nr. 221, 15.6 1464).

Tormod Valdjuvsson, gift med Herborg Ber[dorsdotter?]. Þormoder Vaaldiufsson ok Hærborgh Bær[…] æighin kona hans makeskiftet i brev fra Gjerpen prestegård 17.11 1395 bort 3 markebol jord i Disen i Heggen sogn på Modum til Oslo biskopstol mot jord i Grenland (DN IV nr. 652).

Torodd, far til Peter Toroddsson (Sigdal) 1350, – behøver ikke være fra traktene.

Torstein, far til sira Asle Torsteinsson, prest på Heggen 1400-1421.

Torstein, far til Eiliv Torsteinsson på Modum 1400.

Torstein, far til Finn Torsteinsson 1513.

Torstein, far til Gifvor Torsteinsson på Svensby (Snarum sogn) 1591.

Torstein, far til Gregorius Torsteinsson 1414.

Torstein, far til Hallvard Torsteinsson 1541.

Torstein, far til Helge Torsteinsson i Eggedal 1458.

Torstein, far til Ivar Torsteinsson i Hallingdal ca 1490.

Torstein, far til Mogens Torsteinsson i Bragernes fogderi 1560-1561.

Torstein, far til Solve Torsteinsson på Modum 1512.

Torstein, far til Tord Torsteinsson på Modum 1400.

Torstein, far til Ulv Torsteinsson i Eggedal 1498.

[…] Torsteinsson. […] Tostenszøn kjøpte jord i Sigdal i brev fra Olavsby på Snarum (på Modum) 8.2 1445 (DN XXI nr. 427). [= Helge Torsteinsson 1458?]

Torstein Andersson (Ringnes-ætten) på Nore (Krødsherad gnr. 207-08), nevnt 1513-1528. Thostein Andresson kjøpte i brev fra Stimning på Eiker 6 løpsland i nedregarden Nore i Krødsherad av Rolv Olaivsson og hans kone Ingeborg Helgesdotter, 30.4 1513 (DN XV nr. 143). Tosten Andresson solgte til sin bror Gudulv Andersson ¼ i gården Hyringsrud i Olberg sogn i Krødsherad, ved vitnebrev fra Nore 15.11 1517 (DN III nr. 1076). Tosten j Nore innført i manntallet for gjengjerden av Krødsherad 1528 (NRJ IV s. 87).

Torstein Evindsson. Gift med Gunnbjørg Bjørnsdotter. Torsten Effvenszøn, de solgte jord i Eggedal i brev fra Teige i Eggedal 24.7 1450 (DN XII nr. 217).

Torstein Joarsson prest på Heggen, nevnt 1345-1371. Þorstæin Joersson prestr a Hegini utferdiget vitnebrev om makeskifte på Heggen (på Modum) 1.2 1345 (DN III nr. 228, RN V nr. 741). Þorstæin Joarsson prester a Hæggini a Modæimi utferdiget vitnebrev om jordsalg på Haug på Eiker 1.7 1371 (DN V nr. 266).

Torstein Olavsson, beskjedelig mann 1521, svoren lagrettemann i Sigdal 1527. Tosthen Olafson beseglet salgsbrev for Redar Olavsson i Sigdal 10.2 1521 (DN XIII nr. 182). Tosthen Olasson utstedte vitnebrev om jordsalg på Holmen i Sigdal 30.5 1527 (DN VIII nr. 560).

Torstein Petersson, nevnt 1460-1464. Taasten Petterszen, skilrik vitne om gammelt brev om grenser for Horgseter i Sigdal, i vitnesbrev fra Holmen våpenting i Sigdal 12.2 1460 (DN XVIII nr. 79). Taasten Pederszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 (DN XVI nr. 221).

Torstein Rolvsson, blant arbeidsfolket på Buskerud avlsgård. Tostenn Rolffsenn fikk 5½ alen vadmel og 9½ alen lerret i lønn (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 305, 307).

Torstein Stillogsson (på Horsrud?) (Eiker gnr. 00). thorstein stillogsson. Gift med Gudbjørg Andresdotter. De solgte i brev utferdiget på Horsrud i Haug sogn på Eiker 28.3 1458 hele Lesteberg med 14 underliggende ødegårder, liggendes i Olberg sogn i Krødsherad, til Gudulv Gunnulvsson, og oppebar betalingen (DN XXI nr. 492). Nevnt som Torstein Stilloawghsson i dom på Olberg 28.9 1470, da Gudbjørg Andresdotters bror Rolv Andersson tvistet om Lesteberg (DN I nr. 890). Det er uvisst om de hadde etterkommere. De var trolig bosatt på Eiker.

Torstein Toraldesson. Tørsthen Toraldesen hadde ifølge avgitte vitnesbyrd datert Ål sogn i Hallingdal 10.2 1477 (eller 26.1 1478) gitt sin sønn i giftingsgave jord i Hol (DN XIII nr. 140).

Torstein på Bjertnes (Krødsherad gnr. 187). Tostenn Bierttenes saket i 1557-58 3½ daler for han stakk en annen med en kniv (Sakefall av Krødsherad i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 55).

Torstein på Blekeberg (Sigdal gnr. 92). Þorstæins [a] Blikabærgi, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Torstein i Grasvik (Sigdal gnr. 78). Þorstæins j Gras[uik], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Torstein på Gren (Sigdal gnr. 5-6). Tosten Græn ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

Torstein på Hervik ( ). Þorstæin i Hæ[rvik], Þostein a Hærvik, jordeier, nevnt i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Torstein på Hovland (Sigdal gnr. 28), nevnt 1514-1528. Torsten Haffuelen ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28). Tosten j Haflan innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83). Tosten Haflan svarte for gjerden (s.st.).

Torstein på Hvam ( gnr. ). Torstenn Huam ga 4 daler i gårdsbygsel (Gårdsbyksel i Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 84).

Torstein på Kopseng (Eggedal gnr. 130). Tosten Kofsengh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torstein i Kvisle (Nykirke sogn gnr. 135). Tosten Qvidtsle utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Torstein i Skatvet (Sigdal gnr. 23). Tosten j Skadetueth innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Torstein på Skibrek ((Nykirke sogn gnr. 136, oppført i Sigdal, senere Modum). Tostin j Skerbræcke innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Torstein på Skinnes (Krødsherad gnr. 180-182). Tosten Skindenes utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torstein på Strand (Sigdal gnr. 104-105). Tosten Strandt utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torstein på Ulberg (Sigdal gnr. 112-114). [Þ]orstæins [a] Vglubærgi, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Torstein på Ulberg (Sigdal gnr. 112-114). Tosten Ulberrigh utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Torstein i Åmot (Heggen sogn gnr. 107), nevnt 1528-1558. Tosten j Aamoth, Tosten Aamoth innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88). Torstenn Amodtt saket 15 sagstokker for skyssbrudd (manglende skyssbud) (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54).

Torvald, se også Tarald, Toralde.

Herr Torvard (Håvardsson). profue herra Þoruarðr, nevnt i sak om jord i Hervik i brev fra Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871).

Torvard under Flågan (Sigdal gnr. 80). Þorvardz vndir Flogum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Tove, far til Gudleik Tovesson i Hallingdal 1493.

Tove på Albjørk (Sigdal gnr. 95-96). Tofua a Albiorkum, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Far til Steinrov (Tovesson).

Troller Kittelszen, se Toralde Kjetilsson.

Trond, far til Helge Trondsson (i Sigdal) 1347.

Trond, far til Rolv Trondsson, biskop Øysteins ombudsmann på Modum 1405.

Trond, far til Rolv Trondsson, lagrettemann på Modum 1465.

Trond, gift med Groa, far til Hallvard Trondsson og Rolv Trondsson på Modum 1421.

Trond på Gapakjønn (Flå sogn i Hallingdal). Tronder a Gapatiorn (avskr. 1622) var vitne i Flå 17.10 1325 (DN X nr. 16).

Trond Gudleiksson (Gulliksson). Tronder Gulechszen (avskrift fra 1690), lagrettemann, utferdiget brev på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 (DN XVI nr. 221).

Trond Laurensson. Tronder Laurenson påklaget veisak i et vitnebrev utferdiget for Hammer domkapittel eller biskopstol på Brekke i Heggen sogn på Modum 27.9 1429 (DN VII nr. 385). Han hadde også bygslet en gård på Modum til en ved navn Tord.

Truls (Trugils) Olavsson. Truelsz Ollafsen (avskrift fra 1690) skiftet med sin bror Evind Olavsson i brev fra Haugan i Sigdal (eller Heggen på Modum?) 19.3 1447 (DN XVI nr. 160). Truelsz Ollafszen utferdiger brev om sitt skifte med broren Evind Olavsson, Sigdal (“a Leggesz” kan det være Liknes i Flå?) 3.3 1448 (DN XVI nr. 162). Også bror til Aslak Olavsson i Sigdal (nevnt 1454).

Truls på Dælin ( ). Truls Delliin og noen andre bønder fikk 44 tønner blandkorn for å ha levert 32 tyltyer sagtømmer og 2 stokker (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 297).

Tryg på Buderud (Modum, ). Tryg Buderudt ga 2 laks i landskyld 1557 (Oppbørsel av Hammer stigts gods, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 161).

U

Ulv Lidvardsson på Li (Lyngdal i Flesberg prestegjeld, gnr. , Nummedal), nevnt 1560-1591. Wlf Lie, lagrettemann av Flesberg sogn, vitnet om grensene mellom Eiker og Nummedal, Skarheim i Svene 15.5 1560 (uriktig “1460”, DN XI nr. 212). Nevnt 1589-1591.

Ulv Torsteinsson. Vlff Torstensen kjøpte av Asle Bentsson begge Kleiv-gårdene i Eggedal, ved vitnebrev fra Pliton i Hovland sogn i Eggedal 31.3 1498 (DN XVIII nr. 160, XV nr. 123).

Hustru Ulvild Torgautsdotter (Smør). Eivind Guttormsson solgte ved vitnebrev utstedt på Sem på Eiker 23.3 1400 til hustrw Wluilde Thorgauz dottor 6 øresbol jord i søndregården i Hval i Haug sogn i Vangsbygden på Ringerike (DN IV nr. 706). Ærlig kvinne hustru Vluildo Þorgautzs dottær kjøpte 1½ øresbol i samme gården i vitnebrev fra østregården Viker 29.5 1413 (DN IV nr. 791).

Ulvrekar, far til Stolvar Ulrekarson i Eggedal 1328.

Una Vebjørnsdotter. Vnna Webiørn dotther fikk i Hallingdal 7.2 1482 kvittering for arven etter Sigurd (Sjurd) bonde i Gulsvik (DN III nr. 936). Denne kvitteringen innebærer at hun har hatt hånd om arven etter Sigurd bonde, om var følgelig sannsynligvis hans enke. Hennes mann Sigurd bonde var trolig identisk med Sigurd Bjørnsson, lagrettemann i Flå 1463, og som trolig var død lenge før 1482. Fra et tidligere ekteskap hadde han flere barn, men ingen med Una.

V, W

Valdjuv, far til Tormod Valdjuvsson i Gjerpen, som makeskiftet bort jord på Modum 1395.

Vebjørn, far til Margareta Vebjørnsdotter 1416.

Vebjørn, far til Una Vebjørnsdotter 1482.

Vebjørn, far til Vidar Vebjørnsson i Hallingdal ca 1490.

Vebjørn i Ørgenviken (Krødsherad gnr. 214). Vebiørn Argundberigh (må være feil for Argunduigh) utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Vebrand på Ulberg (Sigdal gnr. 112). Vebranz a Vglub[ærgi], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Vegeir, far til Hallvard Vegeirsson i Sigdal 1451-54.

Vidar, far til Hallvard Vidarsson i Hallingdal 1491.

Vidar Gislesson. Vidhar Gislasson, lagrettemann, utferdiget brev fra Vad rette stevnebø i Holmen sogn i Sigdal 13.1 1476 (brukt til seglremmer 16.5 1542, DN XII nr. 601).

Vidar Vebjørnsson. Wedhar Vebiørnsson hadde kjøpt jord i Hallingdal av Jusse Petersson, som var eid av Eivind Arnesson, ved vitnebrev om jordegods ca 1490 (DN XXI nr. 645).

Vidar i Rolstad (Sigdal gnr. 44). Vidær ibidem, oppført etter Helge i Rolstad, innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 83).

Viger, far til Jon Vigersson på Modum 1382.

Vigleik, far til Brønnild Vigleiksson i Sigdal 1595. (Lik Brønnild på Kroken?)

Vigleik Arnesson. Weglek Arnasson ga vitnesbyrd om eierforhold til et jorde i Heggen sogn i vitnebrev på Hære i Heggen sogn på Modum 24.6 1449 (DN I nr. 808).

Vigleik Torgilsson. Vigleikr Þorgyls[unar], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Bror til Jon (Torgilsson).

Vigleik på Jokstad (Sigdal gnr.18). Wygeler Ockelstad ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 28).

Vigleik på Refsal (Nykirke sogn gnr. 133, oppført i Sigdal, senere Modum), nevnt 1528-1529. Vigleick j Reffsal innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82). Wegleeich i Reffssall saket 1 stykke nerst og 1 tylt [= 12 stk.] sagbord for et oppløp han gjorde imot fogden (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 327).

Wilhelm, far til Peter Wilhelmsson, prest på Holmen, nevnt av vitner 1460.

Y, Æ

Yngridt, se Ingrid.

Ælstenn, se Øystein.

Ø

Ølin, se Elin.

Ørjan, se også under Jarand, Hjørmund.

Ørjen på Rugland (Eggedal gnr. 151). Ørien Rogland utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Øystein, far til Hallvard Øysteinsson 1411-1433.

Øystein, far til Helge Øysteinsson 1433.

Øystein, far til Kristin Øysteinsdotter, gift med Olav Jønesson sverdsliper, solgte jord i Flå 1463.

Øystein, far til Olav Øysteinsson i Bragernes fogderi 1557-1558.

Øystein, far til Ronnog Øysteinsdotter 1414.

Øystein, far til Sigrid Øysteinsdotter i Hallingdal 1491.

Øystein Andersson, sønn av Anders Jonsson. Anders Jonsson solgte med samtykke av Eisten sun min til Olav Jonsson hele Fyranvatnet, i brev fra Nedregarden i Sigdal 2.2 1411 (DN XXI nr. 253).

Øystein Aslesson. Eysteins Aslæ sonar. Sønn av Asle Gjestsson og Ronnog Øysteinsdotter. De solgte i Frogner i Lier 4.3 1414 ialt 2½ løpsland i østregården i Ringnes (DN XIII nr. 75).

Øystein Hallvardsson. Østenn Haluordtsenn ga ½ daler i hovedtiende av Sigdal (Oppbørsel av Oslo prosti, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 98).

Øystein Helgesson. Østen Helleszenn utferdiget vitnebrev om jordsalg på Pliton i Hovland sogn i Eggedal 31.3 1498, da Asle Bentsson solgte Kleiv i Eggedal til Ulv Torsteinsson (DN XVIII nr. 160, XV nr. 123). Han var kanskje bror til Asle Helgesson, som var medutsteder av vitnebrevet.

Øystein Jonsson. Æsten Jonsson. Gift med Helga Gunnulvsdotter. De solgte på Vatnås i Sigdal 17.6 1424 1½ løpsland i nedregården i Ringnes (DN XXI nr. 302).

Øystein Jonsson. gift med Atlaug Gjermundsdotter. Østen Jonson ok Athlogh Germundadotther egen kona hans, solgte en søsterdel i Middal og Liagard i Eggedal til Gudulv Kjetilsson, ved vitnebrev fra Kopseng i Hovland sogn i Eggedal 2.12 1491 (DN XII nr. 259).

Øystein Sevatsson, gift med Ragna Aslesdotter. Essthen Sewath son/Essthen Sewatzson kunngjorde at han hadde inngått skifteforlik med Hallvard Vidarsson om løst og fast etter Sigrid Øysteinsdotter, og Øystein ga Hallvard Vidarsson sin kvittering, ved vitnebrev fra Hallingdal 2.6 1491 (DN III nr. 978). Essthen Sewathson och Ragna Assle sotther egen kona hans, solgte 16 løpsbol jord i Aslaksgard i Nos i Ål kirkesogn i Hallingdal til Engelbret Lavransson, ved vitnebrev 1.5 1493 (DN III nr. 987).

Øystein Solvesson. Østhein Soulesson, lagrettemann på Modum, utferdiget brev på Bjølverud i Heggen sogn på Modum 3.2 1478 (DN III nr. 921).

Øystein i Ulen (Snarum sogn gnr. 143). Ælstenn j Vlden innført i manntallet for gjengjerden av Modum 1528 (NRJ IV s. 88).

Øyvind, se Eivind, Evind.

Å

Ånund (Anund), far til Helge Ånundsson i Bragernes fogderi 1557-1558.

Ånund (Anund), far til Solve Ånundsson (Amundsson?) i Sigdal 1476.

Ånund (Anund) klerk Petersson. Anundr klærkr Petrs son var vitne ved jordsalg (på Modum?) 10.2 1323 (DN I nr. 170, RN IV nr. 214).

Ånund (Anund) Jonsson, gift med Gudrid Ivarsdotter. Anund Ionsson / Anund med syn egen quinne handerbande Gudrid Iuarssdotter solgte til Redar Olavsson 7 øresbol jord i synste Gren i Holmen sogn i Sigdal, ved vitnebrev fra Holmen i Sigdal 30.5 1527 (DN VIII nr. 560).

Ånund (Amund?) Ormsson. Anundæ Ormson utferdiget vitnebrev om jordsalg på Berg 14.6 1414 vedrørende jord i Dolinæ på Modum (DN IX nr. 222).

Ånund (Amund?) på Aslaksby (Heggen sogn gnr. 69). Annundt Aslacksbye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Ånund (Amund?) på Båseim (Sigdal gnr. 107-109). Anund Bossim utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Sigdal prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Sigdal 1.5 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 134, s. 73).

Ånund (Amund?) på Hilsen (Snarum sogn gnr. 156). Anund hilßenn, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206).

Ånund (Amund?) på Mælum (Heggen sogn gnr. 52). Annundt Melum utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 74).

Ånund på Prestegard (her rimeligvis ment prestegarden i Nykirke sogn, jfr. NG V s. 202 og 238, lå ved Buskerud gnr. 142). Anund Prestegardh ble oppført i manntallet for gjengjerden 1514 av Tverrdalene (NRJ I s. 29).

Ånund på Vad (Sigdal gnr. 29). Anundær a Vadi, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Åsa, mor til Hallvard Åsasson, vitne på Modum 1323.

Åse Hunnulvsdotter, død før 1512, gift med Hunnulv Bjørnsson (nevnt 1487), foreldre til Birger Hunnulvsson og Cicilie Hunnulvsdotter. Henns barn bevitnet at hun – Assæ Hunuls dotter – ga gården nordre Gåserud på Modum i sjelegave til Heggens prestebol, ved vitnebrev fra Viker kirkegård 13.4 1512 (DN II nr. 1041).

Åsmund. Asmundær, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

Åsmund Jonsson. Asmund Jonsson fikk landvistbrev av kansleren 31.10 1464 for, sammen med Bjørn Jonsson (som opptrer i Sigdal), å ha drept Gunnar Svennungsson (DN X nr. 230).

Åsmund i Bakke (Nykirke sogn gnr. 121, oppført i Sigdal, senere Modum). Asmund j Backe innført i manntallet for gjengjerden av Sigdal 1528 (NRJ IV, s. 82).

Åsmund på Sterkeby (Nykirke sogn gnr. 125). Osmundt Sterckebye utferdiget fullmaktsbrevet for de tre utsendingene fra Modum prestegjeld til hyllingen av kong Christian IV på Akershus, Spone stevnestue 24.4 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, I nr. 135, s. 73).

Åsta Hjørmundsdotter, mor til Gunne (= Gunnulv?) og Hjørmund Guttormssønner. Asta Hiormunda dotter, sønnene stadfestet hennes salg av Leir i Olberg sogn, Gilhus 15.9 1392 (DN XXI nr. 185).

Åste Jonsson. Asto Jonszen møtte i ombud for Nikles Erlandsson og Orm Erlandsson ved vitneopptak og markgang ved/på Haugan i Holmen sogn i Sigdal 15.6 1464 angående grensene mellom Haugan (gnr. 35) og Skartum (gnr. 34) (DN XVI nr. 221).

Åsulv Kjetilsson i Buskerud (Galle, Buskerud-ætten) (Modum, Nykirke sogn gnr. 142), nevnt 1331-32. Assulfuer i Biscops ruði, utferdiget vidimasjonsbrev på Buskerud 23.8 1331 (DN II nr. 185, RN IV nr. 845). Ass[ul]fuer i Biscopsruði utferdiget brev på Rud på Modum 11.2 1332 (DN VI nr. 140, RN IV nr. 871). Våpnet viser en sparre omgitt av tre stjerner i segl 1331 og 1332 (NSig. I nr. 207), der hans patronymikon også er nevnt. Hans sønn var trolig Herleik Åsulvsson, riksråd, kjent 1382-95 og død ca 1405

Åsulv Kjetilsson. Asulfwær Kætilson var vitne på Sanden rette stevneby i Haug sogn på Eiker 6.7 1396 i en sak om jord i Heggen sogn på Modum (DN V nr. 372).

 

Anonyme personer:

En dreng. en drengh saket 1 mark fordi han hadde stjålet litt (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

En dreng. Det ble (av fogden) tatt 2 kuer (fra) effter en drengh fordi han skollet en pike ihjel (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

En glassmester. enn glarmester fikk utbetalt ½ daler i lønn for å ha gjort ferdig vinduene på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189).

En sagmester for biskop Mogens av Hammer. biscop Mogenses Sawgemester saket 5 tylter sagbord for slagsmål (Sakefall av Modum og Sigdal, Akershus Slotts inntektsregnskap 1528-1529, NRJ IV s. 328).

Kongens sagmester på Modum. Knut Ormsson saket 30 tylter sagdeler for han slo kongens saugemesther som lå med kongens hester på foring (Sakefall av Modum, Oppbørsel av Bragernes fogderi, Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 54). Jfr. Bjørn sagmester på Modum, nevnt 1557-58, i samme kilde som kongens sagmester: samme person?

En skomaker. enn skomager fikk 15 lispund korn i lønn for å ha forarbeidet sko på Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 236).

En skriver. enn skriffuer fikk 1 daler i lønn for å ha skrevet regnskapet for Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1560-1561, NLR II s. 242).

Sundmannen uti Vik. sundmanden vdj Wiig fikk ½ daler i lønn for å ha slått 80 mål av engene ved Buskerud avlsgård (Utgifter i Akershus lens regnskap 1557-1558, NLR I s. 189).

[…]ne Helgesson. […]næ Hælgæ[sunar], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205).

[..]stein på Hov (Sigdal gnr. 94). [..]stæins a [Ho]fue, innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Det kan her være navnet Arnstein, Halstein eller Torstein, men hvilke av dem lar seg ikke avgjøre.

[…]finn på Blekeberg (Sigdal gnr. 92-93). […]finz a Blikabærg[i], innført i skrå for Sigdal ca 1350-80 (DN VIII nr. 205). Det kan her være navnet Anfinn eller Torfinn.

 

Tilnavn og slektsregister:

Benkt Nikulassons ætt [væpnet arm], se Benkt Nikulasson 1388-1392.

bonde se Sjurd 1482, Tord ca 1350-80

Bratt se Klemet Brattsson 1323.

Brunke se Hallvard 1528-1558, muligens lik Brunes (Heggen sogn gnr. 87).

(Buskerud-ætten) se Liv Arnesdotter ca 1405-24, Narve i Bryn 1419-24, Helge i Vinsvold 1419-24, Herleik Åsulvsson 1382-95, Ragnild Herleiksdotter (ifølge Geirr 3/97), Åsulv Kjetilsson 1331-32.

båtsmann se Olav 1557-58.

dreng se under Anonyme personer.

fedreng se Olav 1557-58.

fiskesvein se Olav 1323.

(Foss-ætten) se Håvard Jonsson 1398.

glassmester se under Anonyme personer.

Grubbe se Knut (dansk adelsmann) 1560-61.

Gulsvik-mennene Gaulsuik vam (avskr. 1622), se Håkon 1325

(Gulsvik-ætten) se Håkon 1325, Sigurd (Sjurd) Bonde (Bjørnsson?) 1482, Gudbrand 1325, Helge Guttormsson 1522, Jon Helgesson 1558, Pål Helgesson 1558

Haugan-folket se dipl 15.6 1464 (DN XVI nr. 221), trolig utdødd eller fraflyttet lenge før 1464.

Hoffar-menn se Torgeir 1350

Isak se Anders 1560-61

Jyde se Jens 1557-58, Mats på Skatteberg 1557-61, Nils 1514, Søren 1560-61.

(Kane) se herr Gaute (ca 1450).

klerk se Hallkjell 1323

kobberslager se Per (før 1645)

kokk se Jens 1560-61

kuuin-hetta se Tore 1334.

Munk se Kristiern (dansk adelsmann) 1557-58.

murmester se Lass 1557-58

Naszen se Finn 1407 (kan være et forvansket patronymikon).

oter se Tord 1323.

prostar se Hallvard 1323

Resenn se Nils 1560-61

(Ringnes-ætten) se Anders Gudulvsson 1473-95, Anders Gudulvsson 1563, Engebret Gudulvsson 1541, Erik Gudulvsson 1541, Erik 1325, Gro Torsteinsdotter 1562, Gudbjørg Andersdotter 1522, Gudulv Andersson 1512-28, Gul Andersson 1565-91, Gudulv Gunnulvsson 1441-1479, Gudulv Guttormsson 1490, Gudulv på Veikåker 1325, Gunne Guttormsson 1392, Gurid Gudulvsdotter 1558, Guri Olavsdotter 1600, Guttorm Gudulvsson 1473-89, Guttorm på Veikåker 1325, Olav Gudulvsson 1558-1600, Tord (Gudulvsson) 1483, Torstein Andersson 1513-28

Rodsken se Ingeborg 1560-61 (feil for rådskone?)

(Rud-ætten) se Peter 1332, Amund Petersson 1398

rådskone se Birgitte 1557-61, Siri 1557-58

sagmester se under Anonyme personer: Kongens, Hamar biskopens; Bjørn 1557-58, Orm 1557-61, Tord 1557-61.

Skakk se Jon 1478

skomaker se under Anonyme personer

skriver se under Anonyme personer; Jørgen 1557-58, Mikkel 1557-61, Per 1557-58

smed se Bjørn 1560-61, Henrik 1557-58, Sjurd 1557-61.

(Smør) se Torgaut Jonsson 1350, Ulvild Torgautsdotter 1400-1413.

snekker se Jon 1560-61.

stortr se Olav 1323.

sundmann se under Anonyme personer: Sundmannen uti Vik

svenske se Hallvard 1560-61

sverdsliper se Olav Jønesson 1463.

Tis se Hallvard 1359

Varg se Arne 1528-29

vekter se Bent 1557-58

[væpnet arm] se Benkt Nikulassons ætt [væpnet arm]

Stedsnavnregister:

Albjørk (Holmen sogn, Sigdal gnr. 95): 1528. 1591.

Askjum (Heggen sogn, Modum gnr. 17): 1528. 1591.

Aslaksby (Heggen sogn, Modum gnr. 69): 1528. 1591.

Austad (Heggen sogn, Modum gnr. 26): 1528.

Bakke (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 121): 1528, Anders 1591.

Bendiksby (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 122): 1557-58. 1560-61.

Berg (Heggen sogn, Modum gnr. 15): 1528. 1591.

Berg (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 146): 1591.

Bergan (Heggen sogn, Modum gnr. 67): 1591.

Bergan (Holmen sogn, Sigdal gnr. 1): 1528. 1591.

Bergan (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 140): 1591.

Bergan (Holmen sogn, Sigdal gnr. 85): 1591.

Bjertnes (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 187): 1528. 1557-58. 1591.

Bjølgerud (Heggen sogn, Modum gnr. 90): Anders Nilsson eller Svein Tordsson 1478?, 1528. 1591.

Bjøre (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 197): 1591.

Bjørndal (Holmen sogn, Sigdal gnr. 11): 1350-80.

Blekaberg (Holmen sogn, Sigdal gnr. 92): 1591.

Brunes (Heggen sogn, Modum gnr. 87): 1528. 1591.

Bråtan (Snarum sogn, Modum gnr. 160): 1591.

Buderud (uidentifisert, trolig på Modum): Amund 1560-61.

Buskerud (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 142): 1514. 1529.

By (Holmen sogn, Sigdal gnr. 19): 1514. 1528. (1591?)

(Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 206): 1591.

Bøen (Heggen sogn, Modum gnr. 71): 1528. 1591.

Børgen (Heggen sogn, Modum gnr. 96): 1591.

Båseim (Holmen sogn, Sigdal gnr. 107): 1528. 1591.

Båseim (Holmen sogn, Sigdal gnr. 108): 1591.

Dignes (Heggen sogn, Modum gnr. 4): 1591.

Disen (Heggen sogn, Modum gnr. 27): 1528. 1557-58. 1560-61. 1591.

Drolsum (Heggen sogn, Modum gnr. 100): Anders 1528. 1591.

Eiddal (Holmen sogn, Sigdal gnr. 86): 1528. 1591.

Eikje (Holmen sogn, Sigdal gnr. 40): 1514. 1528. 1591.

Engelstad (Heggen sogn, Modum gnr. 19): 1528.

Enger (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 123): 1591.

Fjell (Heggen sogn, Modum gnr. 105): 1528. 1529. 1591.

Flannum (Heggen sogn, Modum gnr. 79): Anders 1591.

Flattom (Heggen sogn, Modum gnr. 112): 1528. 1591.

Flågan (Holmen sogn, Sigdal gnr. 80): 1528.

Fossum (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 128): 1528. 1591.

Frøvoll (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 140): Alv 1334, 1528. 1591.

Fure (Heggen sogn, Modum gnr. 13): 1528. 1591.

Fyran (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 179): 1528. 1591.

Glesne (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 177): 1591.

Glesne (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 176): 1528. 1557-58. 1591.

Grasvik (Holmen sogn, Sigdal gnr. 78): 1528. 1560-61. 1591.

Grefstad (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 120): Amund 1557-58, 1591.

Gren (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 186): 1528. 1591.

Gren søndre (Holmen sogn, Sigdal gnr. 5): 1514. 1528. 1591.

Gren nordre (Holmen sogn, Sigdal gnr. 8): 1528. 1591.

Grøtterud (Heggen sogn, Modum gnr. 85): 1528. 1591.

Gubberud (Snarum sogn, Modum gnr. 162): 1591.

Gulsrud (Heggen sogn, Modum gnr. 7): 1591.

Gunnhus (Snarum sogn, Modum gnr. 154): 1528.

Haga (Holmen sogn, Sigdal gnr. 99): 1528. 1591.

Hamre (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 150): 1528. 1591.

Hassel (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 134): 1514. 1528.

Haug (Heggen sogn, Modum gnr. 58): Anders 1557-61, 1591.

Haugan (Holmen sogn, Sigdal gnr. 35): 1528. 1591.

Haugen (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 143): 1528. 1591.

Haugerud (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 217): 1591.

Hellum (Heggen sogn, Modum gnr. 106): 1528. 1591.

Hervik (Heggen sogn, Modum gnr. 97): 1514. 1528. 1591.

Hilsen (Snarum sogn, Modum gnr. 156): 1528. Amund 1591.

Hoffar (Holmen sogn, Sigdal gnr. 30): 1514. 1528. 1591.

Hole (Holmen sogn, Sigdal gnr. 110): 1591.

Holmen Sigdal prestegård (Holmen sogn, Sigdal gnr. 36): 1514.

Hov (Holmen sogn, Sigdal gnr. 94): 1514. 1528. 1591.

Hovde (Snarum sogn, Modum gnr. 151): 1528. 1591.

Hovde (Heggen sogn, Modum gnr. 91): 1528. 1591.

Hovenga (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 138): 1591.

Hovland (Heggen sogn, Modum gnr. 30): 1514. 1528. 1591.

Hovland (Holmen sogn, Sigdal gnr. 28): 1514. 1528.

Hulbakk (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 118): 1591.

Hundstad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 27): 1528. 1591.

Hval (Heggen sogn, Modum gnr. 21): 1528. 1591.

Hære (Heggen sogn, Modum gnr. 75): 1514. 1528. 1591.

Jar (Heggen sogn, Modum gnr. 61): Amund 1591.

Jokstad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 18): 1514.

Kaggestad (Heggen sogn, Modum gnr. 77): 1591.

Kjemperud (Heggen sogn, Modum gnr. 88.5): 1591.

Kjølstad (Heggen sogn, Modum gnr. 88): 1528. 1591.

Kleiv (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 161): 1591.

Kollerud (med Skallerud) (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 126): Anders 1514-28, 1591.

Kolsrud (Holmen sogn, Sigdal gnr. 16): 1514. 1528.

Komperud (Heggen sogn, Modum gnr. 59): 1528. 1557-58. 1591.

Kopland (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 114): 1514. 1528. 1591.

Kopseng (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 130): 1528. 1591.

Korsbøen (Snarum sogn, Modum gnr. 146): 1528. 1529. 1591.

Kroken (Holmen sogn, Sigdal gnr. 31): 1591.

Kvisle (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 135): 1528. 1591.

Kvisle (Holmen sogn, Sigdal gnr. 7): 1528. 1591.

Langerud (Holmen sogn, Sigdal gnr. 39): Agmund ca 1350-80.

Lesteberg (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 199): Alv 1528.

Lobben (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 123): 1591.

Lofthus (Snarum sogn, Modum gnr. 158): 1528. 1591.

Melum (Heggen sogn, Modum gnr. 52): 1528. 1591.

Natveit (Heggen sogn, Modum gnr. 20): 1528. 1591.

Nedalen (Holmen sogn, Sigdal gnr. 122): 1591.

Nes søndre (Holmen sogn, Sigdal gnr. 9): 1560-61. 1591.

Nes (Snarum sogn, Modum gnr. 150): 1528. 1557-58? 1591.

Nore (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 207-208): 1528. 1591.

Olavsby (Snarum sogn, Modum gnr. 161): 1528. 1591.

Olberg (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 188):

Overn (Heggen sogn, Modum gnr. 62): 1557-58. 1591.

Pletan (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 149): 1591.

Ramstad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 81): 1528. 1591.

Refsal (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 133): 1528. 1529. 1557-58.

Reistad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 32): 1557-58. 1560-61. 1591.

Ringnes (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 213): Anders Gudulvsson 1473-95, 1528. 1591.

Rollstad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 44): 1514. 1528. 1591.

Rud (Heggen sogn, Modum gnr. 111): Amund Petersson (Rud-ætten) 1398, 1528? 1591.

Rud (Holmen sogn, Sigdal gnr. 91): 1528.

Rugland (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 151): 1591.

Rød (Heggen sogn, Modum gnr. 16): 1528.

Råen (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 190): 1591.

Råen (Heggen sogn, Modum gnr. 92): 1528. 1591.

Sandåker (Heggen sogn, Modum gnr. 64): 1528. 1591.

Skadeland (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 156): 1528. 1591.

Skare (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 160): 1591.

Skatvet (Holmen sogn, Sigdal gnr. 23): 1514. 1528. 1591.

Skibrekk (Heggen sogn, Modum gnr. 73): 1560-61.

Skibrekk (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 136): 1514. 1528. 1591.

Skinnes (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 180): 1528. 1591.

Skinnes (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 181): 1591.

Skinnes (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 182): 1591.

Skinstad (Heggen sogn, Modum gnr. 76): 1591.

Skretteberg (Heggen sogn, Modum gnr. 72): 1528.

Slevika (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 185): 1591.

Sole (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 131): 1591.

Solum (Holmen sogn, Sigdal gnr. 15): 1528. 1591.

Spone (Heggen sogn, Modum gnr. 29): 1528. 1529. 1560-61. 1591.

Steinsrud (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 137): 1528. 1591.

Sterkaby (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 125): 1557-58. 1560. 1591.

Strand (Holmen sogn, Sigdal gnr. 104): 1528. 1529. 1560-61. 1591.

Støvern (Holmen sogn, Sigdal gnr. 24): 1514. 1528. 1591.

Sund (Holmen sogn, Sigdal gnr. 71): 1528. 1591.

Surteberg (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 212): 1528, Alv 1591.

Svendby (Snarum sogn, Modum gnr. 147): 1591.

Sønsteby (Heggen sogn, Modum gnr. 32): 1528. 1591.

Såstad (Snarum sogn, Modum gnr. 152): 1591.

Teige (Hovland sogn i Eggedal, Sigdal gnr. 145): 1528. 1591.

Tingelstad (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 115): Amund 1591.

Ton (Heggen sogn, Modum gnr. 109): 1528. 1591.

Torsby (Heggen sogn, Modum gnr. 80): 1528. 1557-58. 1560-61. 1591.

Tveiten (Heggen sogn, Modum gnr. 98): 1528. 1591.

Ulberg (Holmen sogn, Sigdal gnr. 112-114): 1528. 1529. 1591.

Urda (Snarum sogn, Modum gnr. 143): 1528. 1591.

Vad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 29): 1591.

Veggesrud (Holmen sogn, Sigdal gnr. 103): 1591.

Veikåker (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 219): 1591.

Velstad (Holmen sogn, Sigdal gnr. 37): 1591.

Vik (Holmen sogn, Sigdal gnr. 82): 1528. 1591.

Vike vestre (Heggen sogn, Modum gnr. 95): 1514? 1528. 1591.

Vike (Heggen sogn, Modum gnr. 25): 1514?

Øren (Heggen sogn, Modum gnr. 31): 1528. 1591.

Ørgenvika (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 214): 1528. 1591.

Ørpen (Olberg sogn i Krødsherad, gnr. 221): Alv 1528. 1591.

Øverby (Holmen sogn, Sigdal gnr. 12): 1350-80. 1514. 1528. 1591.

Øverby (Heggen sogn, Modum gnr. 113): 1591.

Åmot (Heggen sogn, Modum gnr. 107): 1528. 1591.

Ås (Heggen sogn, Modum gnr. 103): 1528. 1560-61. 1591.

Åsen (Holmen sogn, Sigdal gnr. 111): 1591.

Åsterud (Skallerud) (Nykirke sogn i Sigdal, senere Modum gnr. 119): 1528. 1591?

Register over gårdbrukere i andre sogn:

Gamma: Andres 1303.

Halle: Anders 1557-58.


 

Registre over embeder og embedsområder
Sogn og prestegjeld:

Hovland sogn, Olberg sogn og Holmen sogn var selvstendige sogn med egne prester på 1300-tallet – ihvertfall til ca 1360. Etter denne tid, trolig innen ca 1400, kanskje allerede på slutten av 1300-tallet, ble Hovland sogn og Olberg sogn innkorporert inn under Holmen hovedsogn. Den bevarte skrå eller forbønnsliste for Sigdal fra 1300-tallet inneholdt bare gårdsnavn i Holmen sogn. Dette begrunner, sammenholdt med at navnelistens tilkomst kan dateres til 2. del av 1300-tallet, at innkorporeringen ennå ikke ved denne listens tilkomst var funnet sted.

Sigdal prestegjeld besto i senmiddelalderen således av Holmen hovedsogn i Sigdal, Hovland annekssogn i Eggedal og Olberg annekssogn i Krødsherad.

Det senere Modum prestegjeld besto tilsvarende av Heggen sogn og Snarum sogn. Nykirke sogn på Modum var i senmiddelalderen en del av Sigdal prestegjeld, – slik på 1400-tallet og til omkring 1530, men hørte til Modum fra senest 1575.

Sigdal prestegjeld grenset i nord til Flå annekssogn i Nes prestegjeld i Hallingdal i Stavanger biskopdømme, i øst til Lunner annekssogn i Soknedalen i Norderhov prestegjeld (Soknedalen var periodevis underlagt Hole under-prestegjeld), i sør til Nykirke annekssogn i Modum prestegjeld (Heggen hovedsogn) og i vest til Lyngdal sogn i Flesberg prestegjeld. Modum prestegjeld grenset i sør til Eiker prestegjeld.

Embedsregistre

Prester
Heggen sogn på Modum (hovedsognet for prestegjeldet og prostens residens)

Torgeir 1323

Torstein Joarsson 1345-1371

Sira Gunnar (før 1400)

Sira Asle Torsteinsson 1400-1421

Herr Lavrans Petersson 1478-1487

Herr Mikkel Matsson 1512-1526 prost over Tverrdalene

Herr Hans 1557-58

Herr Lage Tommesson 1574-77

Holmen sogn i Sigdal (hovedsognet for prestegjeldet)

Peter Wilhelmsson (før 1460)

Sira Svennung Andersson 1454-1476

Olav Jansson 1502

Herr Nils Persson 1574-77

Annekssogn til Sigdal

Nykirke sogn, til Sigdal inntil reformasjonen, deretter til Modum

Eivind 1331

Olberg sogn i Krødsherad

“Foedrum” Agmundsson 1347

Tord 1359

Hovland sogn i Eggedal

Sigurd Sigvardsson 1328-1334

Rollag sogn

Asbjørn Jonsson 1425

Prosti
Sigdal og Modum prestegjeld (og kan hende Flesberg prestegjeld med flere andre prestegjeld?) hørte til Tverrdalene prosti i Hammer biskopdømme (belagt 1512). Prosti-tilknytningen ved tiden nest etter reformasjonen er uklar. I 1575 hørte prestegjeldene til Bragernes prosti.

Hammers biskops ombudsmann over Modum og Tverrdalene prosti

Alv Ormsson 1429 (nevnt 1421)

Oleiv Hallvardsson 1429

Audun Aulesson 1429

Amund Audunsson 1446

Tinglag og lagdømme
Etter den rettslige inndelingen hørte Sigdal prestegjeld til Tverrdalene tinglag (belagt 1480-t). Området var i et regionalt rettsområde i lag med Modum. Dermed hørte vel hele middelalderens Sigdal og Modum prestegjeld til Oslo lagdømme? det finnes belegg for tilkhørighet til både Oslo og Tønsberg lagdømme. Eiker hørte gjennom hele senmiddelalderen til Tønsberg lagdømme.

Syssel og len
Egne kongsombudsmenn opererte i Sigdal og Eggedal omkring 1300, – området lå sikkert verdslig til Tverrdalene. Sigdal (Holmen sogn) lå i 1350 lå til Tønsberg fehirdsle. Området Tverrdalene hørte sammen med Eiker og Modum i et eget syssel (slik 1380-tallet og en tid etter).

På 1500-tallet hørte Sigdal prestegjeld sammen med Modum prestegjeld til Bragernes fogderi (slik i Akershus lensregnskap 1557-58 og 1560-61; stiftsjordeboka 1574-77).

Sysselmann

Torgaut Jonsson (Smør) 1350

Benkt Nikulasson (Benkt Nikulassons ætt [væpnet arm]) 1388-1392 ff

Lensmann

Orm Eivindsson, lensmann på Modum og Tverrdalene 1460

Benkt Benktsson, lensmann over Tverrdalene 1464-1476, nevnt 1458-1476

Tore lensmann 1528-29

 

Kilder

Dokumentfortegnelse for Modum og Tverrdalene (Sigdal, Eggedal og Krødsherad)

1224 DN II nr. 5.

1301 1.9 Oslo. DN VI nr. 68.

1303 14.9? [Eggedal.] DN XIII nr. 3.

1306 29.6 Oslo. DN XIII nr. 4.

1323 DN I nr. 170.

1325 17.10 Gulsvik i Flå. DN X nr. 16.

1328 24.7 [Eggedal.] DN XIII nr. 6.

1328 DN XI nr. 12.

1331 DN II nr. 185.

1332 DN VI nr. 140.

1334 25.11 Skrautval på Nykirke skogen (i Modum). DN I nr. 230.

1336 DN V nr. 113.

1336 DN VI nr. 148.

1340 DN X nr. 41.

1343 13.12 Hedenstad i Øvre Eiker. DN IX nr. 142; RN V nr. 674.

1345 DN III nr. 228.

1347 26.1 Albjørk i Sigdal. DN XXI nr. 76; RN V nr. 910. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1348 DN II nr. 296.

1350 20.7 Vad i Sigdal. DN VIII nr. 156.

1359 27.10 Olberg kirkegård (i Krødsherad). DN XXI nr. 99.

1371 DN V nr. 266.

1371 DN VI nr. 275.

1375 DN VI nr. 288.

[ca 1350-80] [Sigdal.] DN VIII nr. 205.

1388 6.3 Akershus. DN I nr. 511. (Benkt Nikulassons forleningsbrev på bl.a. Tverrdalene.)

1389 15.2 Korbrødrenes kommune i Oslo. DN IV nr. 558.

1390 Oslo. DN V nr. 346.

1391 DN V nr. 348.

1392 16.4 Oslo. (Benkt Nikulassons forleningsbrev på bl.a. Tverrdalene.)

1392 15.9 Gilhus (i Frogner sogn i Lier). DN XXI nr. 185.

1392 DN I nr. 539.

1395 DN IV nr. 652.

1396 DN IV nr. 669.

1396 DN V nr. 372.

1398 14.12 Rud i Heggen sogn på Modum. DN XXI nr. 206.

1399 23.1 Løken i Haug sogn på Ringerike. DN IX nr. 191.

[ca 1400] [Sigdal.] DN XIII nr. 56.

1390-1400 DN IX nr. 192.

1400 DN XVI nr. 41.

1401 DN XIV nr. 21.

1404 DN IX nr. 199.

1405 DN IV nr. 744.

1407 3-9.2 Uten sted. DN XXI nr. 240.

1409 DN III nr. 592 eller 593.

1411 2.2 [Nedregarden i Sigdal]. DN XXI nr. 253.

1411 3.8 Hov i Holmens kirkesogn (i Sigdal). DN XXI nr. 256.

1413 DN IV nr. 791.

1414 4.4 Frogner kirke i Lier. DN XIII nr. 75.

1414 DN IX nr. 222.

1415 7.10 Rolsrud i Sigdal. DN XXI nr. 272.

1416 19.2 Lagmannsgården i Gol (i Hallingdal). DN I nr. 649.

1420 Reg.

1421 DN I nr. 673.

1422-23 sept [Hallingdal.] DN XIII nr. 88.

1424 17.6 Vatnås (i Sigdal). DN XXI nr. 302.

1425 31.1 Nørstegården i Bakke i Uvdal sogn (i Nummedal). DN IX nr. 239.

1429 6.5 Eiken i Holmen sogn i Sigdal prestegjeld. DN XXI nr. 312.

1429 DN VII nr. 385.

1430 8.9 Prestegården i Ål i Hallingdal. DN XV nr. 58.

1433 28.2 Ørpen i nordre stuen (i Krødsherad). DN XIII nr. 100.

1433 4.4 Olberg i Krødsherad. DN XXI nr. 338.

1438 13.1 Båsheim i Sigdal. DN XII nr. 198.

1438 Hegne. DN XVI nr. 105.

1439 DN III nr. 756.

1440 Kjøpsbrev Nos i Ål. Inntatt i utrykt dipl. 21.7 1645.

1441 2.11 Ukjent sted i Krødsherad. DN XXI nr. 401.

1443 7.1 Hoffar i Sigdal. DN XXI nr. 410.

1445 8.2 Olavsby på Snarum. DN XXI nr. 427. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1445 DN IX nr. 295.

1446 14.5 Nordregården i Hval i Heggen sogn på Modum. DN VIII nr. 328.

1447 19.3 “Hægen” (Haugan i Sigdal eller Heggen på Modum). DN XVI nr. 160.

1448 3.3 Sigdal (“a Leggesz”) (eller Leiknes i Flå). DN XVI nr. 162.

1449 DN I nr. 808.

1450 24.7 Teige (i Eggedal). DN XII nr. 217.

1450 DN IX nr. 312.

1451 lørdag etter kyrmessedagen. Gressvik (i Sigdal). DN V nr. 773.

1454 26.5 Frøvoll (i Eggedal). DN IX nr. 321.

1454 14.10 Nedregården i Holmen (i Sigdal). DN XVI nr. 181.

1454 14.10 Nedregården (i Holmen i Sigdal). DN XVI nr. 182.

1455 Reg. 41

1456 DN V nr. 797.

1456 DN III nr. 836.

1458 28.3 Horsrud i Haug sogn på Eiker. DN XXI nr. 492.

1458 Inntatt i åstedssak 1692-93 mellom Kodalen og Berget i Sigdal (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214).

1459 11.6 DN XIII nr. 78.

1450-t. Vitnebrev. Inntatt i utrykt dipl. 21.7 1645.

1460 12.2 DN XVIII nr. 79.

(“1460” DN XI nr. 212 – skal være 1560).

1461 26.10 Norderhov på Ringerike. DN VI nr. 558.

1464 15.6 Haugen i Holmen sogn i Sigdal. DN XVI nr. 221.

1464 Inntatt i RA-dipl-papir Localia, dat. Brones på Modum 28.2 1680.

1465 DN X nr. 232.

1466 DN VII nr. 465.

1470 28.9 Olberg i Krødsherad. DN I nr. 890.

ca 1470 Ulleland på Eiker. DN XXI nr. 603.

1471 15.3 Holmen (i Sigdal). DN VIII nr. 393.

1473 3.7 Røisland (i Uvdal sogn i Rollag prestegjeld i Nummedal). Utrykt avskr. i RA/KJ.

1476 13.1 Vad rette stevneby i Holmen sogn i Sigdal. DN XII nr. 601 (seglremmer til brev 15.6 1542).

1478 DN III nr. 921.

1479 10.3 Hallingdal. DN XXI nr. 584.

[ca 1480-90] Nes (i Hallingdal). DN XIII nr. 156.

1482 7.2 (Gulsvik) i Hallingdal. DN III nr. 936.

1483 26.7 Frøvoll i Eggedal. DN XIII nr. 149.

1483 30.9 Rette stevnebø på Olberg i Krødsherad. DN X nr. 259.

1483 DN IV nr. 993.

1485 3.12 DN II nr. 931.

1489 11.7 Nore i Krødsherad i Olberg sogn. DN XXI nr. 632.

1490 12.6 Kjøpsbrev. DN XVIII nr. 116. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1490 Noss i Ål kirkesogn i Hallingdal. DN XV nr. 113.

1491 febr. [Eggedal.] DN XV nr. 116.

1491 2.12 Kopseng i Hovland sogn i Eggedal. DN XII nr. 259.

1495 10.1 Ringnes i Krødsherad i Olberg sogn. DN IV nr. 1020.

1497 6.2 Oslo. DN III nr. 1003.

1497 Inntatt i åstedssak 1692-93 mellom Kodalen og Berget i Sigdal (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214).

1498 31.3 Kjøpsbrev. DN XVIII nr. 160. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1498? Plettan (i Sigdal). DN XV nr. 123.

1499? 21.2 Vik i Flå kirkesogn i Hallingdal. DN XV nr. 125.

1500 22.11 Vike stevnestue på Modum. Vitneprov. Inntatt i 24-mannsdom Radipl. Holeskogen 16.6 1601.

1504 25.7 DN VII nr. 524.

1505 21.9 Noss i Hallingdal. DN XXI nr. 694.

1512? 18.12 Heggen (i Modum). DN XII nr. 279.

1513 30.4 Stevning (i Haug sogn på Eiker). DN XV nr. 143.

1513 Reg. 40

1514 2.6 DN IV nr. 1067.

1516 23.7 DN IV nr. 1072 (også om Ringerike).

1517 15.11 Nore (i Krødsherad). DN III nr. 1076.

1518 Kjøpebrev på del av Bergan, Sigdal. Inntatt i utrykt dipl. [juni] 1583.

1521 10.2 [Sigdal.] DN XIII nr. 182.

1522 23.2 (Hallingdal). DN XXI nr. 735.

1522 20.9 (22.2?) Inntatt i Ra-dipl-papir Localia, dat. Brones på Modum 28.2 1680.

1524 14.5 Frøvoll (i Hovland sogn i Eggedal i Sigdal prestegjeld). DN VIII nr. 521.

1524 DN IV nr. 1084.

1527 30.5 Holmen (i Sigdal). DN VIII nr. 560.

1530 7.6 Hammer. DN XXI nr. 770.

1537 1.11 [Krødsherad.] DN V nr. 1089.

1537 Ulberg. Kjøpsbrev. Inntatt i Ra-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1538 DN XIII nr. 643.

1538 DN XIII nr. 644.

1540 Forliksbrev om dele. Inntatt i Innl. dipl. avskr. i RA 3.2 1646.

1540 Avskrift eller referat i en kilde fra 1600-tallet: angivelig skifte etter Narve på Kopseng. Ukjent kildetekst.

1541 9.2 Kjøpsbrev. DN XVIII nr. ?. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1541 1.10 Ringnes i Krødsherad. DN XXI nr. 855.

1542 15.6 Sattekleiva mellom Arnestad og Ødeberg (i Flesberg). DN XII nr. 601.

1542 23.6 [Sigdal.] DN XIII nr. 671.

1543 13.5 Hestegården ved Holmen kirke (i Sigdal). DN XIII nr. 674.

1543 5.10 Fossem i Rollag sogn (i Nummedal). DN VI nr. 752.

1543 Gjenløsningsbrev. Inntatt i Ra-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1545 24.5 Fr¢voll. DN XXI nr. 897.

1545 25.10 Holmen (i Sigdal). DN XIII nr. 681.

1547 21.2 Lo (på Eiker). DN X nr. 728.

1549 26.11 Hoffar (i Sigdal). DN XII nr. 627.

1552 23.2 Rollag (i Nummedal). DN XXI nr. 967.

1552 Ordskurd om del av Bergan, Sigdal. Inntatt i utrykt dipl. [juni] 1583.

1553 Ordskurd om del av Bergan, Sigdal. Inntatt i utrykt dipl. [juni] 1583.

1554 25.5 Holmen (i Sigdal). DN XXI nr. 998.

1555 12-mannsdom. Inntatt i Innl. dipl. avskr. i RA 3.2 1646.

1558 3.1 Søndrol (i Hol i Hallingdal). DN XIII nr. 710.

1560 (“1460”) DN XI nr. 212.

1562 22.3 Olberg. Utrykt. RA-dipl.

1563 13.3 Rakkestad på Eiker. DN X nr. 762.

1563 27.3 Gulsvik i Flå kirkesogn i Hallingdal. DN X nr. 763.

1563 17.4 Hovland (i Sigdal prestegjeld). DN XXI nr. 1105. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1563 Ringnes i Krødsherad.

1563 Gulsvik (i Flå sogn i Hallingdal). DN X nr. 765.

1565 10.2 Provsbrev. Inntatt i innl. dipl. 1679 20.6.

1565 30.6 Grasvik i Holmen sogn i Sigdal. DN XIII nr. 730.

1565 10.8 Børgen. RA-dipl.

1567 30.8 Holmen (i Sigdal). DN VIII nr. 815.

1568 7.6 Frøvoll i Hovland sogn i Eggedal. DN XI nr. 730.

1570 28.9 Lunde i Uvdal sogn i Rollag prestegjeld i Nummedal. DN XI nr. 738.

1570 1.11 RA-dipl. Holmens hestevoll. Provsbrev.

1572 20.10 Knive. Innl. dipl. RA-dipl. Makeskiftebrev.

1573 17.6 Buskerud. Stadfesting av odelsløsning. Innlånt diplom, xerox-kopi av orig. og avskrift.

1573 udat. RA-dipl. Vitnebrev om skjøtning på 4 øresbol i Gren søndre.

1578 Inntatt i åstedssak 1692-93 mellom Kodalen og Berget i Sigdal (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214).

1580 Kjøpsbrev. Inntatt i RA-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1582 16.4 RA-dipl. S. Gren. Vitnebrev om overdragelse av 1/2 fj. rente i Åby og halve Bergan, Sigdal.

1582 29.4 Holmen kirke. Inntatt i delegangsbrev RA Innlån 7.7 1681.

1582 13.5 Olberg kirke. Inntatt i delegangsbrev RA Innlån 7.7 1681.

1583 17.2 Innl dipl-papir. Eiker. Makeskifte.

1583 3.4 Modum. RA-dipl, Fra DRA 1937 No. Saml 5, fasc 14, 89b.

1583 [juni] mandagen i lagtinget. RA Innl. dipl. Tønsberg rådstue. Lagtingsdom om 8 øresbol i Bergan, Sigdal. Fremlagt i retten brev: ordskurd 1552, ordskurd 1553, kjøpebrev 1518

1584 8.9 Bolstad. RA-dipl.

1585 18.4 RA-dipl. Makeskifte om Fossum.

1587 14.9 Sigdal. Innl dipl AM fasc CIII 38.

1588 Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.3 1653.

1589 (Krødsherad). Finne-Grønn: Dipl.Ring. 13.

1589 (Krødsherad). Utrykt. RA-dipl. Skjøte på 4 sett. i Lesteberg. mv.

1590 28.3 Ulleland. RA-dipl.

1593 14.1 Innl dipl Tråen i Rollag. Også RA-dipl.

1593 21.5 Nes prestegård i Hallingdal. Inntatt i 24-mannsdom Radipl. Holeskogen 16.6 1601.

1593 24.11 RA-dipl. Jordebytte. Se Mo i Rollag.

1593 15.12 RA-dipl. Makeskiftebrev.

1593 21.12 Ringnes (i Krødsherad). Finne-Grønn: Dipl.Ring. 14.

1593 Gjenløsningsbrev. Inntatt i RA-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1594 23.5 Hole. Inntatt i 24-mannsdom RA-dipl. Holeskogen 16.6 1601.

1594 14.6 Grasvik i Sigdal. Inntatt i 24-mannsdom Radipl. Holeskogen 16.6 1601.

1594 24.6 Inntatt i 24-mannsdom RA-dipl. Holeskogen 16.6 1601.

1594 10.7 Dom. Inntatt i 24-mannsdom RA-dipl. Holeskogen 16.6 1601.

1595 16.3 RA-dipl-perg. Se Rud.

1595 16.6 RA-dipl. Solum. DN XIII nr. 56.

1596 15.5 Askjum. Deichm. dipl 24,22 perg. Arveskifte.

1598 3.3 RA-dipl. Sund i Sigdal. Arveskifte.

1598 10.4 Langerud på Snarum. RA-dipl. Pantevrev.

1598 24.2 Viker på Modum. RA-dipl.

1598 25.4 Øverby i Sigdal. Dom. Innl dipl II nr 68.

1598 28.5 Overby. Brev om jordeskifte. Innl. dipl-perg.

1598 30.9 Haugen stevnestue i Sigdal. 6-manns dom i arveskifte. RA-dipl.

1598 Kjøpsbrev på Pletan. Inntatt i utrykt dipl. 21.7 1645.

1600 8.8 Solum. Innlånt dipl. Makeskiftebrev 4 kyrlag i Blekeberg Østre. Jfr. Solum.

1600 20.11 Ringnes. RA-dipl.

1601 25.5 Arveskifte. Inntatt i RA-dipl-papir Ulberg 29.10 1642.

1601 16.6 RA-dipl Holeskogen RA-dipl. 24-manns dom. Inntatt dom 10.7 1594; vitneprov 22.11 1500 Vike stevnestue på Modum; Nes prestegård i Hallingdal 21.5 1593; Hole 23.5 1594; 14.6 1594 Grasvik i Sigdal; 24.6 1594.

1609 25.9 Prestgarden i Eggedal. Makeskifte. RA-dipl.

1612 15.11 RA-dipl. Skiftebrev, Bergan. Se Hoffar.

1632 Arveskifte. Inntatt i Ra-dipl-perg. 21.9 1652.

1642 29.10 Ulberg. RA-dipl papir. Inntatt: kjøpsbrev Ulberg 1537, gjenløsning 1543, kjøpsbrev 1580, gjenløsning 1593, arveskifte 25.5 1601 mfl.

1645 DN XV nr. 565. Inneholder dipl. :

1645 21.7 Medalen. RA reg. Nordiska Museet i Stockholm. 6-manns-dom om beiterett for Eggedal. Lagt frem eldre makeskiftebrev. Se DN XV nr. 123, 113, 116.

1645 21.7 Medalen. Innlånt perg, avskrift i RA. Inntatt: kjøpsbrev Pletan 1598; kjøpsbrev Nos i Ål 1440, Vitnebrev 145?.

1646 3.2 Houffven alm. tingstue. Innl. dipl? Avskrift i RA. 6-manns dom. Innhold: bl.a. forliksbrev om dele 1540, 12-mannsdom 1555.

1652 21.9 RA-dipl-perg. Inntatt kjøpsbrev 12.6 1490 (DN XVIII nr. 116), 31.3 1498 (DN XVIII nr. 160), 9.2 1541 (DN XVIII nr. ?), med flere.

1653 21.3 Hole. RA-dipl-perg. Sorenskriver- og 6-manns dom om bygselsrett. Innlagt: Vitnebrev Albjørk 26.1 1347 (DN XXI 76); Olavsby på Modum 8.2 1445 (DN XXI 427); Hovland 17.4 1563 (DN XXI 1105; 1588, m.fl. yngre brev.

1679 20.6 Innl. dipl. Heri: provsbrev 10.2 1565 mfl. yngre.

1680 28.2 Brones på Modum. RA-dipl-papir Localia, Krødsherad. Inntatt dipl. 20.9 (22.2?) 1522, 5.4 1464.

1681 7.7 RA Innlån, delegangsbrev. Inntatt: Olberg kirke 13.5 1582; Holmen kirke 29.4 1582.

1682 5.4 Skartum tingstue. RA-dipl-papir. Innlagt: bl.a. DN XII nr. 217.

1692-93 Åstedssak mellom Kodalen og Berget i Sigdal; skal det være lagt fram brev fra 1458, 1497 og 1578 (Andreas Mørch, Sigdal og Eggedal III s. 984, 1175, 1214). Ukjent kildested.

Falskt? “Ramstad i Holmen sogn i Sigdal 1331 18.6” DN IX nr. 102.

Regnskaper

1514 Gjengjerden av Modum, Sigdal, Tverrdalene, NRJ I s. 28-29.

1528 Manntallet for gjengjerden av Bragernes [len]: Sigdal (49 b¢nder), NRJ IV s. 82-84; Manntallet av Krødsherad (14 b¢nder) s. 87; manntallet av Modum (51 bønder) s. 88-89.

1529 Sakefall i Akershus lensregnskap 1528-29, NRJ IV s.

1557-58 NLR I, s. 55.

1560-61 NLR II, s. 84.

Personnavnfrekvens

Kvinnenavn
Gurid, Gudrid, Gyrid, Guri, Guro 8 = 9,2%

Sigrid, Siri 6 = 6,9%

Bergitte, Birgitte, Birgit 5 = 5,7%

Groa, Gro 5

Ingeborg (Ingebjørg) 5

Anne 4 4,6%

Gudbjørg 3 3,4%

Gurun, Guren, Gudrun 3

Helga (Helge) 3

Liv, Live 3

Brynild 2

Gunnbjørg 2

Gunnild 2

Ingeleiv 2

Margareta, Margrett 2

Ragna 2

Åsa 2

Åsta 2

Adelis 1

Anbjørg 1

Asbjørg 1

Astrid 1

Atlaug 1

Barbra 1

Cecilie 1

Eldrid 1

Elin 1

Fride 1

Gjertrud 1

Gunna 1

Gunnor 1

Herborg 1

Jorunn 1

Karen 1

Kristin 1

Maline 1

Ragnild 1

Rangdid 1

Ronnog 1

Sunnive 1

Tarann 1

Torgunna 1

Ulvild 1

Una 1

SUM 87 (44 ulike navn)

Mannsnavn
Olav 93 = 6,9%

Hallvard (Halvor) 65 = 4,9%

Bjørn 50 = 3,7%

Jon 50

Helge 37 = 2,8%

Torstein, Tosten 37

Torgeir, Torger 32 = 2,9%

Anders, Andres 31 = 2,3%

Eivind (Even) 31

Kjetil, Kittil, Kjell 31

Peter, Per 28 = 2,1%

Lavrans, Laures, Laurits, Lass 27 = 2,0%

Amund, Augmund, Agmund, Omund 23 = 1,7%

Rolv 23

Erik (Eirik) 20 = 1,5%

Knut 20

Nikolas, Nikles, Nils, Nisse 19 = 1,4%

Tord 19

Asle 18 = 1,3%

Gunnar (Gunner) 18

Gudbrand (Gulbrand) 17 = 1,3%

Reidar, Redar, Reder 17

Sigurd, Sjurd, Siver 17

Øystein, Essten 15 = 1,1%

Guttorm 14 = 1,0%

Orm 14

Alv 13

Eiliv (Ellev) 13

Solve, Salve 13

Torgils, Torgjuls, Truls 13

Tore 12

Arne 11

Aslak 11

Gjermund 11

Gudulv (Gul) 11

Svein (Sven) 11

Engelbret 10 = 0,7%

Jens 10

Narve 10

Torkjell, Torkel 10

Torleiv 10

Audun 9

Bent (Benkt) 9

Håvard 9

Mattis, Mats 9

Ånund, Anund 9

Asbjørn 8

Ivar 8

Klemet 8

Erland (Erlend, Ellend) 7

Trond 7

Berger, Birger, Ber(dor?), Borgar 6 = 0,4%

Bård 6

Gunnulv 6

Harald (Harild) 6

Toralde, Tarald 6

Torbjørn 6

Erling (Elling) 5

Gunnbjørn 5

Hallkjell 5

Kristoffer 5

Vigleik 5

Arnulv 4

Dyre 4

Gjest 4

Gunnleik 4

Hallstein 4

Henrik 4

Herbrand 4

Håkon 4

Jakob, Jeppe 4

Jorund, Jarund 4

Jørgen 4

Odd 4

Magnus, Mogens, Mons 4

Mikkel 4

Roar 4

Sevat, Sigvard, Syvat 4

Søren (Severin) 4

Torgrim 4

Vebjørn 4

Vidar 4

Åsmund, Osmund, Asmund 4 = 0,3%

Aule, Olve 3

Arnstein 3

Endre, Eindride 3

Finngard 3

Gard 3

Gaute 3

Gudleik 3

Hans 3

Oleiv 3

Kolbjørn 3

Morten 3

Nub 3

Pål 3

Rane 3

Svennung 3

Tormod 3

Asgeir 2

Bjarne 2

Brønnild 2

Brynjulv 2

Finn 2

Gunne 2

Grim 2

Herbjørn 2

Hjørmund 2

Hunnulv 2

Joar 2

Jusse, Jøns 2

Kristen 2

Lidvard 2

Nerid 2

Ottar 2

Sebjørn 2

Sindre 2

Stein 2

Stillaug, Stillog 2

Stolv 2

Tomas 2

Torvard 2

Tove 2

Ulv 2

Åsulv 2

Ulvrekar 1

Valdjuv 1

Verbrand 1

Vegeir 1

Viger 1

Wilhelm 1

Ørjen 1

Tolv 1

Torodd 1

Tryg 1

Tjodulv 1

Tjøstolv, Tjøstel 1

Toralv 1

Torgaut 1

Rormag 1

Rudulv 1

Sigbjørn 1

Simon 1

Skule 1

Staffan 1

Steinrov 1

Redulv 1

Rellik 1

Repper 1

Roald 1

Roland 1

Rollaug 1

Ljot 1

Lodin 1

Megin 1

Palme 1

Lage 1

Levor 1

Liv 1

Karl 1

Klaus 1

Kytulv 1

Jahann 1

Jan 1

Joke 1

Henning 1

Hergjuls 1

Hervor 1

Hjerleik 1

Hæmod 1

Køke (Joke?) 1

Hall 1

Hallbjørn 1

Halldor 1

Hallgrim 1

Hallrod 1

Heborg 1

Grunde 1

Gudbjørn 1

Gumme 1

Gifvor 1

Gisle 1

Gjert 1

Gjeval 1

Gjord (Gyrd) 1

Gløder 1

Gregorius 1

Greip 1

Grjotgard 1

Fibian 1

“Foedrum” 1

Folkvard 1

Dominikus 1

Einar 1

Eker 1

Anbjørn 1

Armod 1

Arnvid 1

Asgaut 1

Assar 1

Aude 1

SUM 1339 (201 ulike navn)

Leave a Reply