Diplom 1619 fra Gulsvik i Flå (Buskerud)

NRA, utrykt diplom (RA-dipl), papir, 16. oktober 1619

 

Diplom 1619 fra Gulsvik i Flå (Buskerud)
Kilde: NRA, utrykt diplom (RA-dipl), papir. 16. oktober 1619.
Litteratur, se spesielt: Tore H Vigerust: «Gulsvik-ætten fra Flå i Hallingdal i senmiddelalderen» i Gjallarhorn, nr. 19 (1997), s. 289-301.

Tekst:
Jacob Hansøn Laugmand Wdj Opsloe Giør her med Witterlight Att Aar effter Christij fødsell 1619 Løffuerdagen den 16 Octobris Anden søgen effter WintterNatten Paa Laugtinget hersammestedtzs offueruerendis Erlig och Welb: mand Jens Bielcke till Østraad Norgis Rigis Cantzeler sampt hans ockholtt, hans Augustinuß Knud Mickelßen Conradt Lauridtzsønn och Mickell Bugge Borgere och Laugrettismed her ibid. Waar skickett for Retten Kittel Gulsuigh aff flaaßoggen wdj hallinghdall fuldmechtigh paa sin Moders Gundwor Kittelsdaters Wegne, som wdj Rette lagde en Jndsettelse Jmellom hannom paa forne sin Moders Wegne paa den enne, och Guttorm Jonnßøn, helle Jonnßøn, Niels Gußuigh Aßle søndre Aall, Och Birgitte Willand sambtligen Aff hallingdall, Desligiste Olluf Foßou Aff Waldres, Torre hoffland Torbiørn Bøe Aff sigdall, Och Knud Jonnßøn Aff sogneDallen paa Ringerige paa den Anden side, Daterit Och Wdgiffuen paa Nedre Gaarden Gulsuigh den 7 Julij nest forleden Anlangendis en Broderlod i fastte goedtz som Tømpttiß effter Affgangen helghe Guttormßen som forne Kittell sigh formentte Paa forne sin Moders Wegne Att Kunde Thilfalde, och hindes faderbrødre schulle haffue Thill sigh Anammidt, Och hinde som Waar deris Broder datter Aldelis Vdeluckett saa hun icke sin lod och Anpartt haffuer matted bekomme effter forne hindes faderfader Helghe Guttormßen, entten effter den gamble eller Ny lough, och ded formedelst den Aarsage, Att hun eller hindes Affgangene Mend icke haffr hafft forstand den Att Vdsøge, Huilckenn sagh och Thilforn haffuer Werredt for Laugmanden, Erlig och Welacte mand Peder Jørgenßøn indsatt ded Aar 1608. Och befindes effter hans Optegnelße den sagh, effter den Ny lough Att skulle Ortelis om forne Arffuepartt, och effter att den nu paa ded flittigste er bleffuen offuerueyet och forfaridt befindes forne Kittel Gulßuigh paa forne sin Moders Wegne, icke Thill hiemtinget fordj sex mend sagen haffuer hid indfunden, Att haffue beuist, ey heller nu her for Retten haffuer Kundett beuise, samme Arffuedeel huercken effter den gamble eller Ny lough, Att haffue Werritt Amagidt eller lougligen paataldt som dett sigh haffde burdtt, Dogh paa dett bemte Kittel Gulsuigh Kunde for sin langsomme Vmagis bekostningh pa forne sin Moders Wegne nogitt bekomme, Er Partterne her for Retten formedelst Welbete her Cantzelers, min och meninge Laugrettidttzs flittige tillæggelse med huer Anden Wdj saa maade bleffuen forEntte, forne Kittell paa sin Moders Wegne sampt Clemmidt Oppegaard Aff sognedallen paa Ringerige, och Niels Gulsuigh Aff flaasoggen Vdj forne hallingdall paa deris egen, och dj Anden medArffuingers Weghne, som er 4 Brødre Naffnlige Biørnn, Pouell, Joenn, och simond helgis sønner, sampt fire søstre, Astrj Ragnild, Aaße och Sigrj helgis døttre som Alle erre forne Affgangene helge Guttormßøns Børnn, och alle Wed døden Affgangene, Och en huer Brodergren Att skall giffue 2 RixsDaller, Och huer søstergren j Rixs daller som beløbber sigh in Summa Aff Alle dennom 12 Rigs daller, som Skall Thill nestkommendis Juell forne Gunduor Kittelsdatter Thilhende Erstedigis och Erleggis, Der ned denne deris Thuistighed parterne Emellom Om samme Arfuedeel, Endelige foruden Nogen Widner PROCESS Steffnemaal Att Vere forlight och fordragen och Aldrigh Aff nogen Aff Parterne igien Att Reycteris eller paa Thalis effter denne dagh Vdj nogen maade, och alle huis breffue Om den sagh kand befindes Att Vere gangen dennom Emellomb, skulle Aldelis Vere død och machtesløße, huor paa de her for retten nu Ragte huer Andere deris hender, saaledis paa Alle sider Vryggelig Att skall holdis for dennom, och deris Arffuinger Vdj Alle maader Att saaledis for Retten er gaaen och faren, och Partterne saaledis med huer Anden her om erre Venligen Contrahereto och forligtte forschtt staar Des Thill Widneßbiurd Vnder mitt signett och Egen haandtt Actum UT SUPRA.Jacob Hanß
Eigenn haanndtt


Transkripsjon: Are S. Gustavsen, 23. august 2007

Leave a Reply