Friderich Rostgaards norske våpenbok (Uldall 479, 4o)

Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1996-97). Utgave 16.06 2002.
Etter Det Kongelige Bibliotek, København, Uldalls samling nr. 479, 4o.
Tekstmerknader: Det er normalisert ved bruk av sklilletegn “.” og “,” og ved bruk av store og små forbokstaver. “J” er noen ganger endret til “I”. Enkelte forkortelser er opplöst med kursiv.


[Forside:] Friderich Rostgaards Vaabenbog,

O: Det er, En Samling af Danske og Norske Vaabener, som en Student ved navn Ole Nysted, ellers af gemene Mand kaldet Döve Ole, haver malet i de Aar 1687 og 1688 paa Frid. Rostgaards bekostning.

[Med yngre tillegg neste side:] Rostgaards Norske Vaabenbog.

[Hovedteksten]

No. 1. Her Per Carlsen foget ofver Sparbo og Jempteland förte dette vobn, 1473. Hans hustru, hustru Botild med hvilken hand aatte een daatter som hed Hustru Anna aff Hatteberg som bleff gifft med Ole Bagge og fantis dette i Bergens Domkirche.

No. 2. Benchestocher.

No. 3. Findis ingen nafn hos.

No. 4. Findis heller ingen nafn.

No. 5. Heller ingen.

No. 6. Heller ingen.

No. 7. Niels Ulfsen laugmand udj Bergen anno 1464.

No. 8. Har denne inscription nemlig. H.B.

No. 9. Olaver Anfindßen Laugmand udj Reins Kloster ann: 19 Regis Magni.

No. 10. Peter Jonsen. 23 ann: Reg: Magni.

No. 11. Olaver Kuggis, 23 ann: Norv. Svec: et Schanorum Regis.

No. 12. Christopher Anderßen til Kaupanger.

No. 13. Ingen nafn.

No. 14. Ingen nafn. andre har en hiort i blaa feld, men neden under vide bielcher og paa hielmen en half springendis enhiöring.

No. 15. Baader.

No. 16. Ingen nafn.

No. 17. Hr: Amund Findßen til Findöen ved Stavanger Norgis drost, hans Hustru Hustru Karen Alguthsdaatter som var til i Kong Oluffs tid, Norgis Sverrigis og Gottherß Konge, deris hofvetgaard Hesby, denne gaar afstod Thore Isachsen med alt det gods hand arfvede effter Hr. Amund Findßenlöst og fast til Cronen.

No. 18. Dette vobn tilholder sig Jens Olsen Prest ij Trundhiem hans Hustru, Hustru Barbara Krucou.

No. 19. Dette findis iblant de 16 vobn paa Hedmarchen paa Ode paa den gammel sahl.

No. 20. Dette förte Hr. Ole Nielsen som blef slagen i Muncheliff aff tydske kiöbmend var Slodsherre paa Bergenhuus, samme vobn förte og Hr. Per Carlsen og Hr: Jörgen Carlsen, af Jempteland som blef slagen af de Svendske.

No. 21. Mester Ansteen Joensen, dette findis udi Ringsagers Kierche paa Hedmarchen paa den skiönne forgylte altere som hand har ladet giöre til Antverpen hvor hans vobn findis ofver hans Eftigie, hvor hand sidder paa knæ med sammenlagde hender og er saa hoesschrefvet, Mester Ansten Joenßen lod giöre denne tafle, bed gud for hans siæl, post tenebras spero lucerm, der nest disße undersckrefne vers.

Hanc ubi divinam concessis Humine donis.

Donavit tabulam diversis undiq pictam.

Picturis ævi …

Optimus Anstonus Schonch eximius Magister.

. . . tittus Assloiæ divini semper ac verbi.

Commisseun nutrire gregem pastor bene novit.

. . . enituntur Reicaspice.

. . . animam exoptat reqviescere coelo.

No. 22. Dette förte Hr Olaver Niclasen som af gamle pergament brefve er at see 1466.

No. 23. Olaver Niclasen har og fört dette saaledis.

No. 24. Jeg finder og dette vobn for it gamel breff af pergament at Guttorm Rolfsen har fört dette, dog er der iche paa hielmen som paa No. 23 men busker med paapuls fere i.

No. 25. Erling Amundsen og skal vist være de rette skancher for it bref dat: 1303.

No. 26. Der findis i Trondhiem blant capitelsbrefwe it gammelt breff dat: anno 1 Magni Regis Norv: Sveciæ et Gothorum de Walchendorphers vobn hvilchet Paal Erichsen har fört, hvor aff er at fornemme at de Walchendorpher har væred lenge i disse lande for samme breff findis og disse 2 nest fölgende. No 26. og No. 27.

No. 28. Haukan Erlansen dat: 20 ann: Reg. Haqv.

No. 29. Thore Haldvardsen i Tönsberg. ann: 3. Reg: Erici.

No. 30. Peder Nilsen hans voben for it bref 1476.

No. 31. Torkild Thorgersen <to utströkne linjer>.

No. 32. Snora Aslachsen dateret 1303.

No. 33. Ridder Hr Aslach Torsens vaaben.

No. 34. Soler.

No. 35. Ingen nafn.

No. 36. Samson Philipsen.

No. 37. Guttorm Helgesen sub dato 5 ann: Regis: Norv: og findis dette vobn i Richeims Kirche i Lærdal paa it skiold.

No. 38. Dette findis og i Richeims Kirche.

No. 39. Sopper. ellerß er det og saadan som

No. 40. oferestaar.

No. 41. Endrid Gudbrandsen.

No. 42. Östen Gisla.

No. 43. Trond Biörnsen temp. Regis Haqvini.

No. 44. Peter Ellingßen cod. te.

No. <45> 52 Dette findis ved Tönsberg paa it skiold, og har store folch brugt det, de Skegger.

No. 46. Lodin Aabache 20 ann: Reg: Haqvini.

No. 47. Skeggi paa Sortinum item Olaver Jensen.

No. 48. Torstein Ormsen.

No. 49. Fru Karen Christopher Trundsens Hustru, og er ellers Bisp Geblis vaaben.

No. 50. M: Halstein Erchedegn i Bergen anno 1497.

No. 51. Ulfver Thoraldsen.

No. 45. Havord Aschesen laugmand i Oslo 1466.

No. 53. Ingen nafn.

No. 54. Cisille Persdaatter.

No. 55. Ingen nafn.

No. 56. Madz Svaath.

No. 57. Haralder Kolbiörnsen Laugmand i Oslo <. . . > ann: 17. Reg: Eric:

No. 58. Hakon bisp udj Stavanger, . . ..

No. 59. Goute Aslachsen Laugmand udj Tonsberg.

No. 60. Endrid Pein findis for it bref 5 ann. Reg: Magni. Dan: Svec: et Norv:

No. 61. Joen Wikingsen Tempore Regis Magni.

No. 62. Tronder Brakarsen Laugmand i Kongens gaard i Oslo. temp: Regis Magni. item Borgar Hermundsen.

No. 63. Her Hartvig Krummedig var til 1466, som man kand see af it gammelt bref.

No. 64. Tiostolper Dyrasen.

No. 65. Niels Guttormsen.

No. 66. Guttorm Gudmandsen.

No. 67. Svale Römar tempor: 16. Erici Regis.

No. 68. Ingur Sigurdarsen.

No. 69. Darrer.

No. 70. Sigurdar Ormsen.

No. 71. Trond Biörnsen.

No. 72. Peter Ellingsen.

No. 73. Bagger findiß udj Oslo Kirche.

No. 74. Haralder Thoralsen.

No. 75. Ingen nafn.

No. 76. Thorleiff Narvesen.

No. 77. Ingen nafn.

No. 78. Andreas sire Andorus Episcopus Bergensis.

No. 79. Findis paa Fit.

No. 80. Christopher Trunsen.

No. 81. Ingen nafn.

No. 82. Thore Thorgundsen paa Hedmarchen.

No. 83. Hr. Eloff Eloffsen.

No. 84. Strider.

No. <85> 86. Guttorm Gödeßen var til i Kong Magni tid. 1282.

No. <86> 87. Mester Geble Persen bisp i Bergen.

No. 88. Sylvester Erichsen.

No. 85. Bryniolff Bryniolfsen og er Godschalch Samsönsöns federne.

No. 89. Förde og Bryniolf Bryniolfsen.

No. 90. Hr: Hakon Evindßen.

No. 91. Milde Hr Alff.

No. 92. Peder Kettelsen Raadmand i Bergen ieg finder det samme slet med en bielche unden schachtafel som er No. 93.

No. 94. Hr. Iffver Ifversens vobn i Sverrig.

Det findis og med en heel lille som er No. 95. og er Hr. Arfved Gustaff gifft med een af denne slegt.

No. 96. Findis paa Fit.

No. 97. Haarder.

No. 99. Dette förte Hr: Sevad på Lehrhod på Walders en af de beste rigens Edlinger i Kong Haagen Magnusens tid og findis i Vangs Kirche i Choret paa it skiold forgyldt hvor hand ligger begraven. Blef slagen af nogle bönder.

No. 98. Dette findis strax hoes Hr Sevadtz vobn om det hafver værit hans Hustris vobn som mand mener eller hans möderne er uvist.

No. 100. Ingen nafn.

No. 101. Menis at schulle være de Stixener.

No. 102. Fru Inger Erlandsdaatters fæderne.

No. 103. Amund Torrissen som fich frihed af Kong Hans for sin mandoms skyld. hand aatte Ringenesß paa Hedmarken, Vanneschalen på Felden og meget mere gods.

No. 104. Staar dette merche hoeß. T.R.

No. 105. Magnus Jensen Christiani 2 schrifver og amptmand paa Kongens gaard i Bergen 1506.

No. 106. Olaver Krovarsen 5. ann: Regis Haqvini Regis Norvæg:

No. 107. Per Iffversen Jernschieg.

No. 108. Dette findis paa Samsal og er en af Fru Anna Samsals möderne.

No. 109. Hr. Jon Bentsen.

No. 110. Ingen nafn.

111. Förte Dromunder, thi udj Skottland förer de Dromunder skiolden ligesaa, men paa hielmen it vit hunshofvet.

112. Stamper.

113. Ingen nafn.

114. Hr: Ole Vistafsen laugmand i Trondhiem dat: anno. 1520.

115. Hr. Olaff Aslachsen hans sön Aslach Olsen, og findis paa Fit.

116. Andother Biörnsen.

117. Dette menis de Schacher at hafve fördt.

118. Ole Persen SlodsHerre paa Wardhehuus. 1602.

119. Hr. Joen Smör, og er og No. 125.

Hr. Jon Smörs vaaben og findis for gamle pergamentbrefve.

120. Galder i Norge.

121. Serqve Erlandsen.

122. Niels Larsen til Öster aff Skaansch Herkomst.

No. 123. Hr: Enard Fluge.

No. 124. Per Niclasen var til Kong Oluff den sidstis tid dette vobn sigis ogsaa de Blixer at hafve fördt og endnu före i Jempteland.

No. 126. Iffver Arnesßen.

No. 127. Ingen nafn.

No. 128. Dette findis paa een steen i Ringsagers Kirke paa Hedmarchen og er ofverschrifften saaledis. Hic reqvescit bonæ memoriæ Ingerida Alveri corsors qvondam Thori Erici dicti Topp. obiit. ann. 1318. Mensis octobris die 9.

Der lesis og paa en anden steen saaledis. Her ligger begrafven Sira Gudbrander Thorildsen fordum Prester aa Ringsager obiit anno 1333. 16 calend: Martij:

No. 129. Paa Trondhiems Kirchegaard staar dette paa een steen. og staar een i sin fuld Körrids og holder schiolden for sine knæ og sværd i sin ene haand.

No. 130. Paa en anden steen en vebnet qvinde med udslagen haar med dette schiold og staar hoes schrefvet Agatha Monsdaatter.

No. 131. Iffver Erlandsen.

No. 132. Arffvid Engulfsen hand gaf i hans testemente til Nidderaas domkirche for sit leyersted hos sin hustru Ingrid Simensdaatter i Choret sin hofvetiord Möchlebostad paa Helligeland sampt meere gods.

No. 133. Baar Petersen.

No. 134. Paal Paalsens hustru Ragna Jonsdaatter hun aatte Kaaraby paa Lessöe og gaff det Elling unge 15. ann. Magni. Norv. Sveciæ et Schan: Regis.

135. Erich Amundsen.

136. Ingemund Joensens federne, var Laugmand i Bergen.

137. Hr: Biörn Amundßen.

138. Haftor Nilsen.

139. Hr. Madz Ibsens federne.

140. Ingen nafn.

141. Kanitzer.

142. Kaner.

143. Kanitzer in Landt zu Preutzen.

144. Find Hansen.

145. Dette förte Find Hansen hvis fader var en dansch Herremand som aatte Adelus.

146. Oxenstiern.

147. Flemming.

148. Her Boe Fleming förte dette som aff hans indsegl for it gammelt bref er at see.

149. Ingen nafn.

150. Erich Amundsen <en utströket linje>.

151. De Gyldenlöffver og er Hr. Niels Hendrichsens sidste Hofmesterß fæderne. Dette har og fört en ved nafn Sigurd Morth som mand seer af it breff dat: 1518.

152. Ingen nafn.

153. Vinger. Saadant it vobn findis hoeß Lasse pa Vinger een bonde i Sogen og holder hand sig effter sine forældre til samme vobn.

154. Oddinger.

156. Bagger.

157. Dette finder mand at Her Alff Knudsen har fört, og findis i den mindste Kirche pa Grandtz Kirchegaard paa Haaland hvor hand har ladet bygge lofftet i Choret 1474.

Dette förte og Her Othe Alffsen Höffvitzmand pa Agershuus 1495.

Ellers findis der it andet med to roser. No. 155.

158. Findis ingen nafn hoß, men ellers er det ligesom de Frisers i Danmarch med schachtafflen.

159. Erchebisp Olaff Ingebrectsens vobn.

Dette förte og Guttorm Nilsen Laugmand i Bergen som af it breff er at see dat: 1518. Dog findis der iche rose blant lillierne.

160. Knud schrifver fandt dette vobn paa Lundgaarden i Hr. Wincentz Lungis studere Kammer, og er maschee Wincentz Lungis for de i Danmarch före deris vaaben saaledis [tegning: to horn] og 2 horn paa hielmen.

161. For it gamelt bref under Brander Guresens nafn, som var Laugmand i Tonsberg. 3 ann: Erici Regis.

<162> 163. Findis for it gammelt breff udi Hr Amund Biörnsens indsegel dette vobn. dateret 22 anno Regis Erici.

<163> 162. Dette finder ieg under Hr. Erland Endritsens nafn dog ofven paa allene en rosen Krandtz.

164. Hr. Sevad Jonsens fæderne Janes Hierneforke.

165. Hr. Hactor Nilsen i Kong Magni tider.

Dette förte og een ved nafn Sigmunder Guresen anno. 20. Regis. Haqvini.

166. Hr. Alff Haraldsens faders Möderne.

167. Her. Olaff Haagensen var en aff de ypperste Rigens Edlinger udj Kong Erich Pomers tid.

Eller er Bruders vobn i Danmarch paa selff samme mand.

No. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

Disse ofverschrevne voben sampt fleere findis afmalet paa den stuffve paa Ode eller Stangesogen paa Hedmarchen.

181. Jens Olsen lagmand i Bergen 1466 item Olaver Jensen förte illius Pater.

182. Dette vobn findes for it gammelt breff under Erich Andersenß nafn tempore Regis Haqvini. der findis noch it andet vobn med med en Engel med udslagne vinger og kaarß paa hofvedet under Kolbiörn paa Ström hanß nafn.

183. Trond Thoraldsen Laugmand udj Oslo tempore Regis Magni.

184. Endre Bottolffsen Rusting. Tord Bratt velbyrdig mand Erich Rosenkrantsis foget förde og een heel lille ere saaledis [tegning: lilje] som mand finder for it bref, dateret anno 1549.

185. Milde Her Alff.

186. Andreas sire Andorus Episcopus Bergensis og findis dette paa Lundgaarden i Hr: Vincentz Lungis Studerekammer.

187. Ellend Alfsen. En anden ved nafn Milde Hr. Alff förte og dette.

188. Hr Hactor Josenß fæderne dette förte og, som af gamle brefver er at see, Guttorm Erichsen i Kong Haagens tid og Jon Haldvardsen, Simon Niclasen og Amunder Torkildsen i Kong Magni tider.

189. Nordsche Sparrer.

190. Hr. Biörn Ellingsens fæderne.

191. Hr. Aslach Bolt. Hr Amund Bolt boede paa Kiörnis i Valsogen iche langt fra Moss hand var en af de beste Rigens mænd i Kong Magni Sverchins tiid.

192. Gregorius Bisp paa Grönland som er at see af it breff dat: 1444 9 Julij.

193. Narve paa Slindum.

194. Guttorm Evindsen.

195. Iffver Jonsen 5 ann: Regis Haqvini.

196. Biörn Thorasen 18 imperij Regis Magni.

197. De Orninger om de ere ret norsche er endnu uvist.

198. Hakon Hakonardsen temp: Regis Magni.

199. Her Peder Simensen Hr. Geblis fader.

200. Findis ingen nafn hoes.

201. Nordsche gamle Sparrer.

202. Per Tholaffsen Prest i Rödon förte dette effter sine foreldre.

203. Ingen nafn.

204. Ingen nafn.

205. Ingen nafn.

206. Dette förte Hr: Jens Olsen Canonicus Nidrosiensis primus pastor EvangelicK ibid occisus à Jano Thillesen 1540 hand var föed paa Andersnæß. Frater illius M: Thorbiörn Sacerdos Evangelicus, Niclas Olsen og Jens Olsen Barbara Crocous Hosbond.

207. Ingen nafn.

208. Dette findis paa det schiönne forgylte alter i Ringsagers Kirche som M: Ansteen Joensen har ladet giöre, men om det er hans möderne vobn er uvist.

209. De Skachtafler. Mester Torbiörn Olsen Præst paa Toden og Canich paa Hammer.

210. Hustru Anne Samsals Möderne Hendis Moder Hustru Margrete Persdaatters som var gifft med Find Hansen.

211. M: Geble Persens Möderne.

FINIS

Diße 211 Norsche Familiers Waaben hafver kostet stychet 1 sch. og 1 hvid, nr. 3 Waabener for 4 sch.

Leave a Reply