Kilderegister for Skien by med Porsgrunn, Brevik og Langesund

Skien bys befolkning 1700-1750 med ladestedene Porsgrunn, Brevik og Langesund © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1998-2002.
Utgave 14.04 2003. Se også Alfabetisk fornavnsregisterAlfabetisk slektsnavnsregister og Yrkesregister.


RIKSARKIVET

 

Stattholderarkivet
D IV. (Brev fra embedsmenn og andre 1595-1771

D X. Ymse pakkesaker 1574-1770

Rentekammeret
Fogderegnskaper
Øvre og Nedre Telemarken og Bamble fogderier

 • pakke 1719, 1720, 1721, 1722, 1723 I og 1723 II.

Byregnskaper, Skien
pk. J1, Kontribusjonsregnskper 1663-1700

 • Rigtig Mandtal offuer alle dette Steds och Districts Jndvaanere ochh Borgerskab, saavelsom af Militaire som Civil — (Familie Skatten 1675)
 • Familieskatten 1676
 • Familieskatten 1677
 • Schattemandtall ordinaire Schatt Ao 1679
 • Proviantskatten 1679
 • Folkeskatten 1681
 • Folkeskatten 1682
 • Proviantskatt 1680
 • Mandtal ofuer Kop og Quegschat 1683
 • Krigshjelpen (1693)
 • Officerer og Baadsfolch paa det Skeensche Defension Skib Maria (1678)
 • Princessinstyr 1680
 • Familie Landehielp 1679
 • Byskatten 1678
 • Krigsstyr 1678
 • Smørskatten 1678
 • Krigsstyr 1679
 • Familie Landehielp 1678
 • Scheen Byes Kop og Qveg Skatz Regenskabs Mandtal for Ao 1684
 • Folkeskaatten 1684
 • Mandtal Offuer Kop og Queg schatt udj Scheen bye och District inden Langesund Anno 1684
 • Byschat Mandtall Anno 1683
 • Mandtall over Folcheschat J Scheen By, Brevig, Porsgrund etc Anno 1683
 • Kop og Kvegskatt Kragerø 1685 (i protokoll)
 • Kop Qvæg og Jldstædskats Mandtall 1686 og flere senere år
 • Mandtallet for Ao 1692
 • Mandtal offuer Scheen Byes Kop Heste og Jldsteds Schatt 1692
 • Scheen Byes Kop og Qvægschat Mandtal Anno 1691
 • Sckeen Byes Kop og Qvegschat Mandtal Ao 1686
 • Fortifications schats Mandtal af Scheen Brevig oc Porsgrund for Ao 1691
 • Sckeen Byes Kop og Qvæg schats Mandtal Anno 1690
 • Sckeen Byes Kop Qvægschats Mandtal Ao 1689
 • Sckeen Byes Kop og Qveg Scat Mandtal Anno 1688
 • Regnskap for Baadsmands Skatten Ao 1700
 • Mandtal ower den allernaadigste paabudne Kop-Heste og Jldstæd, sambt Rente Penge og Huus-leye Schatt, 1699

pk. J2. Kontribusjonsregnskaper 1709-1721:

 • Regnskap for Skjærbåtskatten 1709
 • Regnskap for Båtsmannsskatten for 1710
 • Commisionens Underdanigste Beregning over Kop, Heste og Jldsed sambt Huusleje og Rentepenges skatten, effter Cammer Collegie Naadige Ordre af 9 Octobr: nestleeden, og i — i følge forordningen 19 Juny 1711
 • Specification over de Kongl. Enrollerede Matrosser udi Scheen Bye og detz District, Pors-grund, Brevig og Langesund — Aar 1712, 1714 og 1715
 • Skoskatten 1711
 • Mandtal Til de allernaadigste Paabudne Daug-Skatter ofver Schien Bye og der under Sorterende District For Aar 1712 og 1713
 • Regnskap for ekstraskatt (parykkskatt) 1711
 • Indkommende Dagskatten Ao 1712 og 1713. Rangs Personer og uden Byes boende Negotianter (datert Scheen d. 9 maj 1715)
 • Kongl: Enrollerende Søefolch udj Schien (datert Schien d. 9 Maj 1715)
 • Strandsiddere i Porsgrund (datert Schien d. 9 Maj 1715)
 • Mandtall Ofver Jndbyggerne udj Schiens-Bye og Destrict, deris Erlidte Sø og Ljdebrand Skade, samt vedkrigned (?) dend schade aller naad.te Moderation (datert Schien d. 9 maj 1715)
 • Restantz Paa de allernaad.te paabudne daugschatter Ao 1712 og 1713
 • Mandtal Til de Allernaadigste Paabudne Daugschater over Schien Bye og der under Sorterende District for Aaringer 1712 og 1713 (dvs krigsstyr)
 • Mandtall Til de allernaadigst Paabudne Daug-Sckatter ofver Schien-Bye og Der under Sorterende Destrict Pro Anno 1714 (dvs krigsstyr)
 • Mandtal over dend Allernaadigst Paabudne Krigs-Styyr for Anno 1715
 • Reigenskab for Krigsstyren af Scheens Bye og underliggende Ladesteder Ao 1716. Med: Manntall, datert 29.10 1716
 • Krigs-Styren Allerunderdanigst paabuden for Indeverende Aar Erlagt og lignet efter forordning af 12 april 1717 samt —
 • Krigs Styren Allernaadigst Paabuden for jndewerende Aar Erlagt og ligned effter forordningen af 12 Aprilj – 1717
 • Krigsstyren For Jndeværende aar 1718 allernaadigst Paabuden at skal af Scheens Bye og Districht tillige med Kragerøe udredes dend Summa —
 • Krigstyren For Jndewærende Aar 1719 allernaadigst Paabuden at Skal af Scheens Bye og Districkt tillige med Kragerøe udræde dend Summa —
 • Transport Skattens Ligning Efter det Høyloflige Kongl: CammerCollegie Ordre af 28 Januaryy at af dette Stæd Scheen og underliggende District schal anschaffis 150 Læster til Kongl: Transport —, datert Sept: 1719
 • Anno 1720 d. 29 February Raadstue Rætten Administreret af — angaaende den allernaadigste paabuden Krigstyr og Extraordinarj Bordskat for jndeværende Aar 1720

pk. J4, Kontribusjonsregnskaper, ekstraskatt 1743-1768

 • Ekstraskatt 1762-1768:
 • Manntall over Skien by til ekstraskatten 1762
 • Scheens Extra Skkats Mandtal for April Maaned 1764

pk. J10, Sikt og sakefall 1655-1727

 • Omfattende navnelister, bl a leding 1650-årene.

Pk. J 14, Konsumpsjonsregnskaper 1682-1704

 • Skien bys hovedkonspmsjon 1683 (protokoll)
 • Scheen byes Hofvid Consumptionsbog Landverts pro Ao 1682 (protokoll)
 • Skien bys hovedkonsumpsjon 1684 (protokoll)

Skatteregnskaper

 

STATSARKIVET I OSLO

Akershus stiftamt
Diverse brev fra byer og tettsteder

 • nr. 2: Brev fra Skien 1736-1738. Bl a Designation 1736.
 • nr. 3, 6, 7, 8: Brev fra Skien (diverse år).

Realistisk ordnet avdeling

 • Industri- og næringsvirksomhet nr. 8: Fortegnelse over kjøpstedene i Akershus stiftamt 1789 med forkjellige opplysninger (bl a antall borgere, hus, skip, fabrikker m.m.).
 • Branntakster nr. 2: Taksasjonsforretning over Skien bys gårder og hus 1767, (supplement 1770). Taksasjonsforretning over forstaden Langesunds gårder og hus 1767. Taksasjonsforretning over forstaden Brevigs gårder og hus 1767.
 • Diverse angående brannvesenet nr. 4: Ligningsmanntall 1734 over brente hus i Skien som er delaktig i kongens gratiale.
 • Diverse angående brannvesenet nr. 5: Designasjon over brente hus i Skien 1733.
 • Utlendinger i Akershus stift nr. 2: Fortegnelse over svensker i Skien 1734.
 • Manntall og matrikler nr. 1. Skien 1722.

Diverse pakkesaker

  • nr. 17: Diverse korrespondanse angående splittelse i Skien magistrat 1735-1736.

 

STATSARKIVET I KONGSBERG

Bratsberg len og amt 1556-1844
C. Dokumenter ordnet etter sak

 • nr 321. Brannskyt. Brannstyr til Viborg og København 1727-1731. Manntall, ligninger og enkelte brev:
 • Kjøbenhavns brannstyrsligning over Skien by for anno 1729.
 • Designation over den av Skien by og distrikt som til Grønlands og Viborgs skatten, samt brannstye til Kjøbenhavn ere lagde (1729?).
 • Designation over de av Skiens bys og distrikt som til Viborg og Kjøbenhavns brannstyr er lignet og lagde (1729?).
 • nr 326. Fattigvesen. Prestenes og lensmennenes fortegnelse over de fattige 1727-29, 1736, 1774, 1776. (Eidanger sogn, 1727, 1729).
 • nr 329. Gjestgiverier. Brev, samt lensmennenes fortegnelser over gjestgiverier 1727, 1779. Bevillinger og konfirmasjoner 1729-1801. Spesifikasjoner over gjestgiverier 1757, 1767, 1774, 1782, 1793, 1803. Liste over strandsittere i Østre Porsgrunn som mottar innkvartering. Spesifikasjoner over steder som kunne reguleres til gjestgiverier 1760, 1762.
 • nr 336-337. Konsumpsjon. Ligninger og manntall 1725-1801: Bamble med Porsgrunn, Brevik og Langesund 1725. 1726. 1728. 1729-30. 1731.1732. 1733. 1738. 1742. m.m.
 • nr 337. Restanser 1725-1785.
 • nr 338. Konsumpsjon. Borgerlister Skien m.m. 1768, 1773, 1776-79.
 • nr 339. Kornforstrekning. 1743: Spesifikasjoner over innkjøpt og utlvert korn, restanser og skifteutlegg ved restanser. Manntall over trengend og over utlevert korn samt restanser.
 • nr. 342. Manntall:
 • Manntall for Skien (udat).
 • Gårdemanntall 18.12 1725 for Eidanger sogn med tilliggende strandsittere Brevik og Porsgrunn. [Overskrift:] Eidanger Sogn, effter deris Kongl: May.tts foged selfde Joachim Sweders respective ordre, haver jeg underskrefne Leens mand udj Eidanger sogn, forfærdiget dette Mandtall over Eidangers sogns tilliggende gaarder og indbyggere, saa og strandsiddere i Brewig og Porsgrund, som følger. [Avslutning:] Porsgrund udj Eidanger sogn d. 18 Xbr. 1725, Lars Halvorsøn.
 • Rigtig fortegnelse over innbyggeres leilighet uti Porsgrunn og Gråten, 16. august 1729.
 • nr 344. Militærvesen. Dokukemt med ligning til defensjonsstyr 1711 (rangsskatt).
 • nr 362. Skatter, avgifter og bøter. Mange dok. bl a Ekstraskatten 1767-1772, Prosentskatten 1768.

Magistraten, Skien
Forhandlinger, korrespondanse

 • Magistratsprotokoller, nr. 1-4, 1700-1797. (nr 1 1700-170 kun i løse ark med utskrifter, nr 2 prot 1714-1721, avslutning dat 30.8 1714 med magistratsseglet i behold)

Magistratssaker

 • nr 1, 1664-1805. (meget omfangsrikt) 1664 et stort og viktig rettsdok om sagene, vedlagt en maskinavskrift. neste dok 1763 (med magistratsseglet til 1805).

Skatter og avgifter

 • Kontribusjonsregnskaper, nr 1, 1784-1815 (sikt og sakefall).

Branntakster

 • Brannforsikringsptorokoller, nr 1, Brevk 1807-1817. nr 2, Langesund 1807-1817. nr 3, Langesund 1767, Skien 1767 (232 sider). Nr 4, Skien 1837-1846.

Diverse saker

 • nr 4. Skipscertifikatsprotokoll 1776-1805.

OSLO BYARKIV
S.H. Finne-Grønns samling

 


Trykte kilder og litteratur

 

 • Cappelen, Hans A K T: Ski og kors i Skiens byvåpen, Heraldisk Tidsskrift IV (København 1975-1979), s. 94-104.
 • Finne-Grønn, Stian H: Fra Skiens ældste skifteprotokoller. Uddrag af alle indførte skifter fra 1666 af [til og med 1699], Norsk Tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie, II (Christiania 1920), s. 69-104, 323-342, 373-390.
 • – ” – : Rentekammerets norske bestallinger 1660-1814 (utgitt av Norsk Slektshistorisk Forening). Oslo 1932.
 • – ” – : Norges prokuratorer, sakførere og advokater 1660-1905. Biografiske opplysninger (utg. av Den norske sakførerforening). Bind I. De embedsmæssig utnævnte prokuratoer 1660-1814. Oslo 1932.
 • Knudsen, Finn C: Eidanger-Porsgrunn. Porsgrunn 1932.
 • Melbye, Osv. I: Tollere gjennom 300 år 1563-1886 (utg. av Norsk Slektshistorisk Forening). Oslo 1977-1982.
 • Olafsen, Arnet: Fortegnelse over sorenskrivere i Norge 1591-1814. Særtrykk av Våre sorenskrivere (utg. av Norsk Slektshistorisk Forening). Oslo 1959.
 • Ovenstad, Olai: Militærbiografier. Den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814, I-II (utg. av Norsk Slektshistorisk Forening).Oslo 1948-1949.
 • Schilbred, Cornelius S: Brevik gjennom tidene, I (utg. Brevik Historielag) 1946. II (utg. av Brevik Historielag i samarbeid med Porsgrunn kommune) 1974.
 • – ” – : Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik og Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter, omfattende personer som er meddelt borgerskap 1714-1844 (utg. Brevik Historielag). Brevik 1956.
 • – ” – : Manntall for Brevik 1701, Norsk slektshistorielags tidsskrift xix (1963-64), s. 56-59.
 • Schneider, J A: Fra det gamle Skien. Skildringer og aktstykker til byens historie (utg. av Skiens kommune). Bind I (Skien 1914), II. Aktstykker (1915), III (1924).
 • Seierstad, Ivar: Skiens historie I. Fra 1184 til ca. 1814 (utg. av Skien kommune). Skien 1958.
 • Svalastoga, Kaare: Byer i emning. Porsgrunn, Brevik og Langesund 1660-1740. Oslo 1943.
 • Tønnessen, Johan N: Porsgrunns historie. I, Fra lasteplass til kjøpstad 1576-1807 (utg. av Porsgrunn kommune). Porsgrunn 1956.
 • Vigerust, Tore Hermundsson: Skien bys borgerskap på 1700-tallet (Hvem var Hvem 1). Oslo 1998.

x

Leave a Reply