Adelsprosjektet

Prosjektet var et forskernettverk som ble opprettet i 1989, med formål om å øke kunnskapen om middelalderens slekter og utarbeide et kildebasert leksikon over samtlige. Det har vært arbeidet og forsket på norske adelsslekter i perioden fra 1000-tallet til 1824 og omfanget omfatter inntil 500 adelsslekter. Prosjektet arrangerte en rekke seminarer og foredrag med temaer fra norsk middelaldergenealogi og publiserte omlag 10 større og 15 mindre artikler, med et tyngdepunkt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og Genealogen.


Den norske adels stamtavleverk:

Et av målene med prosjektet var å publisere et kildebasert verk over norske adelsslekter kalt  «Den norske adels stamtavleverk».


Skrifter utgitt av Adelsprosjektet:
1. Lars Løberg og Tor Weidling: Kalips-studier (1989). Særtrykk av Lars Løberg og Tor Weidling: Ikke ett, men to Kalips-gods, Norsk slektshistorisk tidsskrift xxxii (1989-90), s. 89-121.

2. Aspa-seminaret. Sandvika 25 oktober 1996, Kristiansund 6-7 september 1997, red. Tore H Vigerust. Kane.benkestokk.teiste forlag 1997. ISBN 82-91870-00-4. 56 s.

3. Benkestokk-seminaret. Meløy 14-15 august 1999, red. Tore H Vigerust. Kane.benkestokk.teiste forlag 1999. ISBN 82-91870-02-0. 112 s.

Diverse skrifter:

1. En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000, utgitt av Tore H Vigerust (red.), Anders Bjønnes og Tor Weidling. Kane.benkestokk.teiste forlag 2000. ISBN 82-91870-04-7. 48 s.

Innhold:

 • Tore H Vigerust: Vernebrev fra kong Eirik (Magnusson) og hertug Håkon (Magnusson) av Norge for de danske fredløse, Tønsberg 25. juni 1287.
 • Tore H Vigerust : Et 1500-tallsregister over gods i Viken og annetsteds i Norge.
 • Frode Myrheim: Skinnbrevet frå Vestre Løken i Heradsbygda i Elverum sogn i Østerdalen frå 1559.
 • Per Reidar B. Christiansen: Torbern Torbernssøns (Skaktavl) brevregistratur 1618 og jordebok 1625. En studie i oppbyggingen av en adelig godssamling.
 • Tor Weidling: Odelsjordebok for Elverum prestegjeld 1624
 • Tore H Vigerust: Herjedalens jordebok 1625.
 • Anders Bjønnes: En våpenanetavle fra Tønsberg.

2. Adelsskap forplikter. Festskrift til Tor Ragnar Weidling på 50-årsdagen, 9 August 2007, utgitt av Are S Gustavsen og Tore H Vigerust(red.). Kane.benkestokk.teiste forlag 2000. ISBN 82-91870-04-7. 48 s.

Innhold:

 • Øystein Rian: Det skjulte Norge. Trekk ved norsk historie som har gått i glemmeboka
 • Sølvi Sogner: Litt om kondisjonerte i Nedenes fogderi og i Kristiansand ut fra ekstraskattene i 1711
 • Terje Gudbrandson: Byskatter og Palter – en hilsen til Tor ved fylte 50
 • Jo Rune Ugulen: Tilhøvet mellom elite og bønder i mellomaldersamfunnet
 • Tore H. Vigerust: Pastor Andreas Mørchs seglteginger
 • Per Reidar Christiansen: Den verdslige eliten i Hedmarkens fogderi anno 1645
 • Anders Bjønnes: Kong Olav IV Håkonssons aner
 • Lars Løberg: Bjarkøyætta – middelaldergenealogi i dataalderen
 • Are S. Gustavsen: Noen østnorske altergods i middelalderen

Innhold

Adel – hva, hvem ? [25.10 2002]
Samlet alfabetisk fortegnelse over slekter (vesentlig for perioden 1300-1660) som skal medtas i Den norske adels stamtavler [23.03 2004].
Adelens setegårder, hovedgårder og jordegods i Norge [08.03 2003].
Heraldica [24.06 2002] – heraldikk, heraldiske kilder (segltegninger, våpenbøker): her publiseres kun tekstene til alle våpnene, men ikke bildene (i farger eller svarthvitt) av selve våpnene, sider vi ikke har rettighetene til en slike billedutgivelse.
Likprekener og anetavler 1548(1562) -1702 [18.08 2002] – et register over registrerte likprekener og anetavler av særskilt norsk interesse. Noen av disse gis i fulle tekstutgaver. For de øvrige likpreknene, der den fulle teksten ennå ikke er klar, gis det en bibliografisk ekstrakt.
Spesielle kilder [23.01 2003].
Danmarks riges adel 1500-1660 [01.12 2003] – inneholder kilder, matrikler over slekter, biografiske registre.
Ridderskapet og adelen i Schleswig-Holstein 1500-1600 [07.11 2002].

Danmark-Norges adel under eneveldet, 1660-1814
Opphevelsen av de adelige privilegier i Norge, 1814-1824
Adelen i Norge etter 1824