Vedtekter for NSF

Vedtekter for Norsk Slektshistorisk Forening

Sist endret på årsmøtet 18. august 2021.

**

 • 1.Foreningen er en ideell landsforening som har til formål å fremme interessen for norsk slekts- og personhistorie.
 • 2.Foreningen utgir «Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» og driver informasjonsvirksomhet av slekts- og personhistorisk karakter. Arbeider av denne art kan støttes eller utgis av foreningen.
 • 3.Medlemmer av foreningen er samtlige som har betalt kontingent for inneværende år, samt æresmedlemmer.

De som ikke har betalt fastlagt kontingent for det året som kontingenten gjelder, kan strykes som medlem uten at foreningens krav på allerede forfalt kontingent bortfaller.

 • 4. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Det skal holdes ordinært hvert år innen utgangen av mai måned.

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder
 2. Velge protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.
 3. Behandle styrets årsberetning
 4. Behandle årsregnskap med revisjonsberetning samt de viktigste økonomiske budsjettforutsetninger for det kommende år.
 5. Behandle saker som er nevnt i innkallelsen.
 6. Fastsette kontingent for neste år.
 7. Velge formann og det øvrige styret. Styret skal bestå av formann, som velges særskilt, og 7 styremedlemmer. Formannen og øvrige styremedlemmer velges for 2 år av gangen. Det ene året velges formann og 3 styremedlemmer, det neste året 4 styremedlemmer.
 8. Velge 2 revisorer for 2 år. Det ene året velges 1 revisor, det neste året den andre revisor.
 9. Velge valgkomité.

Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være sendt styret innen 1. mars. Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter styrets bestemmelse eller når minst 50 av foreningens medlemmer forlanger det. Dette møte behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen.

Innkallelse til årsmøte, med alle innkomne forslag, skjer med 3 ukers varsel. Bare personlig fremmøtte medlemmer har stemmerett.

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret.

 • 5.Styret har all myndighet som ikke er forbeholdt årsmøtet

Styret velger selv varaformann og eventuelt andre tillitsmenn. For gyldig styrebeslutning kreves minst 4 stemmeberettigede. Ved stemmelikhet gis formannen dobbeltstemme.

Dersom et styremedlem trekker seg eller faller fra i løpet av perioden, kan styret oppnevne et nytt medlem som vil sitte frem til neste årsmøte.

Foreningen forpliktes ved formannens underskrift eller i hans fravær av varaformannen. Styret holder møte så ofte formannen måtte bestemme eller når det kreves av minst 2 styremedlemmer.

Styret har til oppgave:

 1. Å utnevne redaktører for foreningens publikasjoner
 2. Å forestå foreningens daglige drift
 3. Å sammenkalle til årsmøter og andre medlemsmøter
 4. På enhver tjenlig måte å virke for fremme av foreningens formål, blant annet ved å utgi andre publikasjoner av slektshistorisk interesse, ved foredrag, ekskursjoner m.v.
 • 6.Redaksjonene er ansvarlige for utgivelse av publikasjonene, deres innhold og omfang. De skal sørge for manuskript m. v. således at det hvert år kan komme ut det antall utgivelser styret bestemmer. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift skal holde en høy faglig standard.
 • 7.Forslag til endring av vedtektene må sendes til styret innen 1. mars for å kunne behandles på det etterfølgende årsmøte. For at gyldig beslutning om endring kan fattes, må vedtak skje med minst ¾ flertall av årsmøtets fremmøtte medlemmer.
 • 8.Ved mulig oppløsning av foreningen skal dens midler gå over til et fond til fremme av norsk slekts- og personhistorie som skal bestyres av Det norske Vitenskapsakademi. Forøvrig bestemmer det årsmøte som beslutter foreningens oppløsning hva som skal skje med foreningens øvrige aktiva, bibliotek og andre samlinger.

på årsmøtet 23. mai 2018.

**

§ 1. Foreningen er en ideell landsforening som har til formål å fremme interessen for norsk slekts- og personhistorie.

§ 2. Foreningen utgir «Norsk Slektshistorisk Tidsskrift» og driver informasjonsvirksomhet av slekts- og personhistorisk karakter. Arbeider av denne art kan støttes eller utgis av foreningen.

§ 3. Medlemmer av foreningen er samtlige som har betalt kontingent for inneværende år, samt æresmedlemmer.

De som ikke har betalt fastlagt kontingent for det året som kontingenten gjelder, kan strykes som medlem uten at foreningens krav på allerede forfalt kontingent bortfaller.

§ 4. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Det skal holdes ordinært hvert år innen utgangen av mai måned.

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder
 2. Velge protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.
 3. Behandle styrets årsberetning
 4. Behandle årsregnskap med revisjonsberetning samt de viktigste økonomiske budsjettforutsetninger for det kommende år.
 5. Behandle saker som er nevnt i innkallelsen.
 6. Fastsette kontingent for neste år.
 7. Velge formann og det øvrige styret. Styret skal bestå av formann, som velges særskilt, og 7 styremedlemmer. Formannen velges for 1 år, alle andre velges for 2 år av gangen. Det ene året velges 4 styremedlemmer, det neste året 3 styremedlemmer.
 8. Velge 1–2 revisorer
 9. Velge valgkomité

Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være sendt styret innen 1. mars. Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter styrets bestemmelse eller når minst 50 av foreningens medlemmer forlanger det. Dette møte behandler kun de saker som er nevnt i innkallelsen.

Innkallelse til årsmøte, med alle innkomne forslag, skjer med 3 ukers varsel. Bare personlig fremmøtte medlemmer har stemmerett.

Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 5. Styret har all myndighet som ikke er forbeholdt årsmøtet

Styret velger selv varaformann og eventuelt andre tillitsmenn. For gyldig styrebeslutning kreves minst 4 stemmeberettigede. Ved stemmelikhet gis formannen dobbeltstemme.

Dersom et styremedlem trekker seg eller faller fra i løpet av perioden, kan styret oppnevne et nytt medlem som vil sitte frem til neste årsmøte.

Foreningen forpliktes ved formannens underskrift eller i hans fravær av varaformannen. Styret holder møte så ofte formannen måtte bestemme eller når det kreves av minst 2 styremedlemmer.

Styret har til oppgave:

 1. Å utnevne redaktører for foreningens publikasjoner
 2. Å forestå foreningens daglige drift
 3. Å sammenkalle til årsmøter og andre medlemsmøter
 4. På enhver tjenlig måte å virke for fremme av foreningens formål, blant annet ved å utgi andre publikasjoner av slektshistorisk interesse, ved foredrag, ekskursjoner m.v.

§ 6. Redaksjonene er ansvarlige for utgivelse av publikasjonene, deres innhold og omfang. De skal sørge for manuskript m. v. således at det hvert år kan komme ut det antall utgivelser styret bestemmer. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift skal holde en høy faglig standard.

§ 7. Forslag til endring av vedtektene må sendes til styret innen 1. mars for å kunne behandles på det etterfølgende årsmøte. For at gyldig beslutning om endring kan fattes, må vedtak skje med minst ¾ flertall av årsmøtets fremmøtte medlemmer.

§ 8. Ved mulig oppløsning av foreningen skal dens midler gå over til et fond til fremme av norsk slekts- og personhistorie som skal bestyres av Det norske Vitenskapsakademi. Forøvrig bestemmer det årsmøte som beslutter foreningens oppløsning hva som skal skje med foreningens øvrige aktiva, bibliotek og andre samlinger.

Legg igjen et svar