Bergensborgere som residerer i Nordlandene, ca 1661

Bergen bys befolkning 1700-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 09.02 2003 (ikke korrekturlest). Gjengitt etter original i Riksarkivet, Danske kanselli, Skapsaker, skap 14 pk 18A, litra Q, udatert. Se også Kilderegister.


Fortegnelse paa dj som boer och thilholder J Nordlandene och haffuer taget Borgerschab j Bergen Bye Nembligh:

Seeniens Fogderie

Christen Jyde paa Kastnes [Kastins]

Thoris Hertuigsønn

Madtz Michelsøn boendis paa Grømes [Grønins] Grund j Andstafiord

Saltens Fogderie

Jens Olsøn boendis paa Strømb

Jacob Jonsønn Strømb boendis j Schrogen

Peder Raffuelsøn

Helgeland

Poffuel Hertuigsønn paa Wedøen

Christopher Graa boendis i Vaage j Loefoedens Fogderj

Wester Aalenn

Lauridtz i Hoffde

Christen Madtzsøn Helnis

Anders Lochersønn i Things fierding

Søffren Mørch

Thrombsøenn

Christen Michelsøn

Knud Hansenn

 

[bakpå:]

Bergens Borgere som residerer J Norland.

.