Innvandrere i Christiania by med ladeplasser 1625-1729

Innvandrere i Christiania by med ladeplasser 1625-1729, Akershus stiftamt
Innvandrerarkivet © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1999-2003. Utgave 2, 30.10 2003. ca 68 innvandrere 1645-1729. Disse er oppført kronologisk etter innvandrerår, med opplysninger om fullt navn, yrke, opphavsland/- by, familieforhold samt kildehenvisninger.

Kilder (tildels ennå ikke inkludert)

1645

Herr Jens Bondesen, * 1606 i Jylland, † 1685, 79 år gammel, muligens (Finne-Grønn 1920) sønn av herr Bunde, sogneprest ca 1585 i Selde og Aasted i Viborg stift. Student fra Viborg skole 1633, prest i Ostindia ca 1640-44, slottskapellan på Akershus 1645, sogneprest i Åmot i Østerdalen 1646-1685, 1~ (i Christiania ca 1645) Anne Olsdatter, datter av Ole Reersen (eller Jonsen) og Magdalene (Falch 1995); 2~ Maren Eriksdatter, enke etter Nils Eriksen Bolstad i Åmot. Barn av 1. ekteskap:

 1. MonseigneurJens Jensen Aamot, i Østerdalen, 1686.
 2. HerrOle Jensen, kaltOle Hornemann, * 1645 i Christiania, student 1667, sogneprest til Åmot 1685-1728, stamfar for militærslekten Aamodt.
 3. Peder Jensen, skredderlærling i Christiania 1682.
 4. Maren Jensdatter, † 1701, 1~ Simon Povelsen, kapellan i Rendalen; 2~ Erik Olsen Værdal, kapellan i Rendalen.
  • S. H. Finne-Grønn: Presbyterologiske optegnelser vedkommende prestegjeldene Aamot og Vardal, 1. Missalet fra Aamot kirke, Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie, II (Christiania, 1920), s. 396-401.
  • Tore S. Falch: Bidrag til svar på spørsmål 1/94, pkt. 4, [Genealogen] Norsk slektshistorisk forening. Medlemsblad, nr. 1/95, s. 19-20.

 

Ca 1680

Caspar Herman Housmann (1655-1718), oberst ved det Akershusiske regiment, senere brigadier og general i Norge. Sønn av etatsråd Daniel Hausmann og Margrete Pape, som var Ulrich Fredrik Gyldenløves mor. ~ Karen Toller Rosenheim.

  • S. H. Finne-Grønn (utg.): Annalistiske og andre optegnelser, 5. Grüner og Hausmann, NST II (1929-30), s. 175-177.

 

Niels Olsen Trundhiemmer (Trunhiem), er 1734 borger og mesterskomaker i byen, bor i Østre kvarter. Født i Brunflo prestegjeld (Blonflaa) i Jemtland eller Sverige ca 1666, 68 år gammel i 1734. Innvandret: kom fra Sverige i sin ungdoms år, her skjønnsmessig satt til 14 år, dvs ca 1680. Har vært borger i Christiania i 30 år, dvs fra ca 1704. Den 19.1 1735 bedømmes han til ikke soldatmessig.1684

Annichen, enke etter borgeren Frantz Olsen, er 1734 en gammel skatteborgerske i Østre kvarter. Født i Karlstad ca 1674, 60 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge i 50 år – kom altså til landet som barn, sannsynligvis sammen med sine (ikke navngitte) foreldre.1689, siden VÅGÅ og HEDRUM

Anna Hedvig Housman, * 20.11 1676 i Segeberg, † 11.5 1736, datter fru Anna Margrethe Novocken, † 1683,og tollinspektør Fridrich Housman, † 25.4 1689. Trolovet 4.7 1695 i København og ~ 2.8 1696 på Herregården i Larvik med herr Fridrich [Fridrichsen] Grüner, * i Christiania 7.12 1665, † 14.2 1741, sønn av Margrethe Friderichsdatter Boysen og Fridrich Grüner, kongelig majestets myntmester i Christiania. Herr Fridrich Grüner var soneprest i Vågå menighet i Gudbrandsdalen, fra 1700 sogneprest til Hedrum prestegjeld med underliggende Laurvig, Kvelde og Hvarnes, i live 1728. Fridrich Housman ble 1680 (tiltrådte 1681) toller i Ribe, både han og hans hustru døde tidlig. Bror til oberst, senere general i Norge Casper Herman Housmann (1655-1718), som trolig tok seg av Anna etter hennes foreldres død. Anna var hjemme hos foreldrene til sitt 8. år, ble så sendt til Hamburg for å oppdras i dansk etc. hos høyedler og høybårne fru Sophie Urne inntil sitt 15. år, kom så til hans ex. herr Ulrich Fridrich Gyldenlew, der hun var inntil ekteskapet. Barn:

Uldrick Fridrich Grüner, * 24.1 1698 på Vågå prestegård.

Christian (Grüner), * 19.5 1699 i Vågå.

Anthonetta Amalia [Fridrichsdatter Grüner], * 19.8 1701 på Hedrum prestegård.

  • S. H. Finne-Grønn (utg.): Annalistiske og andre optegnelser, 5. Grüner og Hausmann, NST II (1929-30), s. 175-177.
  • E. A. Thomle (utg.): Optegnelser om familien Rosing, Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie, II (Christiania 1920), s. 223.

 

1689

Margrethe Sophie Hausman, * 12.6 1675 i Segeberg, datter av veledle Fridrick Hausman, rittmester, fra 1681 tollinspektør i Ribe, † 25.4 1689, og Anne Margrethe Nofocken, født av en fornem holsteinsk slekt, † 1683. Margrethe ble sendt til Hamburg for oppdragelse 1688, i 1689 sendt til hennes høye nåde stattholderinnen høybårne A. A. født grevinne av Oldenburg (Aldenburg; gift med U. F. Gyldenløve), der hun bodde til hun 2½ år senere, ~ 9.11 1692 i Caspar Herman Hausmans hus i Christiania med herr Thomas Rosing, fra 17.1 1692 sogneprest i Ullensaker menighet. Barn:

1 Ulrich Friderick, …

2 Hans

3 osv

  • E. A. Thomle (utg.): Optegnelser om familien Rosing, Norsk tidsskrift for genealogi, personalhistorie, biografi og literærhistorie, II (Christiania 1920), s. 223.

 

1692

Hans Ternandt, gjørtler, bor 1734 i Vestre kvarter. Født i Göteborg (Gytteborg) ca 1666, 68 år gammel i 1734. Innvandret: har bodd her på stedet i 42 år, og har vært borger i byen i 40 år, har nå (1734) oppsagt sitt borgerskap og hans sønn har anntatt det igjen. Den 19.1 1735 bedømmes han til ikke å kunne tjene som soldat.

Barn:

 1. en sønn (nevnt 1734 uten navn).1694

Hans Eriksen Ertehungen, bor 16.2 1735 i Grensen, ernærer seg nu med sine henders arbeide. Født i Sverige (svendske) ca 1694, er omtrent 40 år gammel. Innvandret: har vært her i landet siden han var ½ år gammelt, dvs at han må ha kommet til landet med sine foreldre eller andre slektninger. Har tjent Hans kongelige majestet her i landet som soldat og gefreiter i 13 år (sannsynligvis fra ca 1714). Bedømmes som dyktig til krigstjeneste.1698

Ole Hanssen, skipstømmermann, bor i Søndre kvarter, en gammel mann 1734, født i Båhuslen, har vært borger i Christiania i 36 år, dvs fra 1698. Innvandringen kan ha skjedd lenge før dette året.1699

Lars Ibsen, svensk, skomakersvenn hos skomaker Anders Olssen i Christiania 1710, født i Halland ca 1670, 40 år gammel 1710. Innvandret: har vært her i 11 år (1710).Christen Persen, svensk, skomakersvenn hos skomaker Jens Mikkelsen i Christiania 1710. Født i Westerstad i Skåne ca 1674, 36 år gammel 1710. Innvandret: har vært i landet i 11 år (1710). Vil til St. Hansdag 1710 sitte på sitt mesterår, dvs bli skomakermester, og trolig også ta borgerskap.1700

Niels Berg, kleinsmed i Østre kvarter i 1734, er nå blind. Født i Jönköping (Giönkiöpping) i Sverige ca 1668, 66 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 34 år, mens det er 36 år siden han kom fra Sverige – noe som vel betyr at han var 2 år i Danmark. Han har vært mester og borger her på stedet i 24 år, dvs fra 1710. Den 19.1 1735 bedømmes han som blid som ikke tjenelig (i hæren).1702

Kirsten Carlsdatter [Karl-], hustruen 1734 til Halvor Asker, bor i Østre kvarter. Født på Vigsiden, dvs i Båhuslen, ca 1682, 52 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 32 år, og vært gift i Christiania i 24 år, dvs siden 1710.1703

Gunder Andersen, svensk, skomakersvenn hos Sery skomaker i Christiania 1710, senere skomaker. Født i (1734) eller ved ved (1734) Borås i Sverige ca 1680, 30 år gammel 1710. Innvandret: har vært her i landet på åttende året (1710). I 1734 bor han i Østre kvarter i byen, er da 57 år gammel (dvs født ca 1677-78), og er skomaker. Han har vært borger i 22 år, dvs fra 1712, og mester og bedemann i 12 år, dvs fra 1722. Har har i 1734 intet pass og har lært håndverket her i byen. Den 19.1 1735 bedømmes han som ikke soldatmessig.1704

Berte Olsdatter, hustruen 1734 til underbrannmesteren Hans Steffensen i Østre kvarter. Født på Vigsiden, dvs i Båhuslen, ca 1699, 35 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 30 år, dvs fra ca 1704. Hun må derfor ha kommet til landet med sine (ikke navngitte) foreldre eller med andre slektninger.1705

Halvor Eriksen, svensk [dvs vigværing], snekkersvenn hos Hans Eriksen i Christiania 1710. Født i Svarteborg sogn på Vigsiden ca 1689, 21 år gammel i 1710. Innvandret: har vært her i landet i 5 år.1706

Christian Henrik Stargart, svensk, skomakersvenn hos skomaker Jens Mikkelsen i Christiania 1710. Født i Habstel i Livland (usikker tolkning av stedsnavnet, kan kanskje leses med K-? Og endelsen med -stal eller -stil?), ca 1679, 31 år gammel 1710. Innvandret: har vært her i landet i 4 år. For Overhoffretten er det 1713 en rettsak anlagt av Skomakerlauget i Christiania mot skomakeren Christian Henrik Stargart angående hans medlemskap i lauget og

svennebrev fra Livland.

  • RA Ovenhoffretten, domsprotokoll 1713. Informant: Ola Teige, e-post 9.10 2003.

 

1707

Bent Torsen [Album], svensk, skreddersvenn hos Hans Smidsrud i Christiania 1710, skredder i Tønsberg 1734-35. Født i Göteborg 1687/88, 23 år gammel 1710 og 47 år gammel 1735. Lærte seg skredderhåndverket i Göteborg. Innvandret: har vært i landet i 3 år (1710) og akter å bli i landet. Han ble trolovet i Christiania 12.9 1710 og giftet seg her senere. Bor 1734-35 i Tønsberg, dit han flyttet, sannsynligvis i forbindelse med at svenskene inntok Christiania 1716.Johan Billing, svensk, kledesvever, står i tjeneste ved generalmajor Hausmans Klesveveri 1710. Født i Göteborg ca 1683, 27 år gammel i 1710. Innvandret: har vært her i landet på 4. året.Jonas Andersen, svensk, klesvever, står i tjeneste ved generalmajor Hausmans Klesveveri 1710. Født i Västergötland ca 1690, 20 år gammel i 1710. Innvandret: har vært her i landet på 4. året.1708

Samuel Olsen Diurman (Deueman), svensk, buntmagersvenn hos Henrik Stok i Christiania 1710, født i Dalen i Falun i Sverige ca 1686, 24 år gammel 1710. Innvandret: har vært i landet i 2½ år (1710). Må være den senere omtalte buntmakeren Samuel, død før 1734, hvis brorsønn Ole Larsen Diuhrmand, født i Dalarne, innvandret ca 1720, ifølge svenskelisten 1734, sikkert med sine foreldre, se nedenfor. Samuel var gift med Karen Willumsdatter og hadde sammen flere barn døpt i Christiania 1718-1728. Han ble begravet i 1728, 42 år gammel. Barn:
1. Margrethe, gift med baker Friderich Florentz Langfeld i Christiania. Kilde: kirkebok for Vår Frelsers kirke. Informant: Ola Teige, e-post 9.10 2003.Johan Andersen, svensk, skomakersvenn hos Stefan skomaker i Christiania 1710. Født i Dalen i Falun i Sverige ca 1781, 29 år gammel 1710. Innvandret: har vært her i landet i 2 år.Anders gjørtler, svensk, arbeider hos Christen messingslagers enke i Christiania 1710, og er festet (forlovet) med henne. Født i Lidköping i Sverige ca 1685, 25 år gammel i 1710. Innvandret: har vært her i 7 fjerdingsår.1709

Christian Reinholt, vigværing, tjente vinteren 1709-10 hos Polycarpus i Vaterland, siden hos kaptein Möller, har juni 1710, tatt tjeneste hos doktoren som er ved Militien i byen, logerer 1710 hos Mari Bøsseskytters på Grønland [i Aker under Slottsmenigheten]. Født i Skredsvig sogn 1 mil hitenfor Oddevald. Innvandret: kom hit 14 dager før Mikkelsdag (29.9 1709). Har vært korporal i Sverige, men dro til Norge på grunn av en trette med sin løytnant.Lars Lorentzen, svensk, logerer hos Petter Arbin 1710. Født i Stockholm ca 1674, 36 år gammel i 1710. Innvandret: ikke nevnt (kan ha vært ca 1706-09). Har vært kjøpmann (i Stockholm), men reist derfra på grunn av sine kreditorers strenghet (dvs flyktet til Norge på grunn av gjeld).Hans Amundsen, er 1734 byens slutter, et yrke han har hatt i 7½ år (dvs fra våren 1727), og bor i Vestre kvarter. Født i Uddevalla (Oddewald) ca 1672, 62 år gammel i 1734. Innvandret: har vært gevaltiger ved Dragonerne i 25 år, dvs fra 1709 eller 1710. Har intet pass. Den 19.1 1735 bor han samme sted og bedømmes til å være for gammel og ikke tjenelig som soldat.1714

Brynild Olsen Aagermand, tjenestedreng 1734 hos Mons Teisted (Tigsted) i Østre kvarter. Født i Dalskog sogn (Dahlskoe Sogn) i Örs prestegjeld i Sverige ca 1684, 50 år gammel i 1734. Innvandret: ble fanget ved Stralsund, tog siden tjeneste ved de norske gevorbne i 5 år, siden har han vært i Norge, og hos monseigneur Teisted i 8 år, har pass, er ugift. Fangetagingen må ha skjedd i årene mellom 1714 og 1720, noe mere presist kan det ikke sies nå. Den 19.1 1735 bedømmes han som ikke soldatmessig.Jonas Pedersen Solblom, står ved Sprøytene i Christiania høsten 1742, født i Sverige (svenske). Innvandret: har vært her i 28 år.1715

Magnus Johansen, bor 16.2 1735 på Sagbanken og Vaterland. Født i Sverige (svendske) ca 1687, 48 år gammel i 1735. Innvandret: har vært her i landet i 20 års tid. Har tjent Han kongelige majestet her i riket som soldat i 6 år. Bedommes som dyktig til krigstjeneste.Lars Rasmussen, svenske, bor 1734 i Nøtterøy sogn i Jarlsberg grevskap, der han ernærer seg med fiskeri. Innvandret: ankom her til landet i mars måned 1715. Årsaken var at da han og hans hustru, Kirsten Larsdatter Orne, bodde på Vigsiden (dvs i Båhuslen), hadde de gjemt og dølget (skjult) noen norske folk som var rømt fra de svenske, der de var fangne, og da dette ble kunngjordt for øvrigheten i Sverige, turde de ikke være der lenger. Fikk salig visestattholder Kraghs tillatelse til å forbli på stedet. Avla sin troskapsed for magistraten i Christiania samme år 1715 (uvisst om han tok borgerskap eller ikke).1716

Ole Erichsen Gladder, har tidligere vært byens vekter i Christiania i 9½ år, er 1734 skoflikker, bor i sorenskriver Niels Hauridtzens leiegård i Vestre kvarter. Født i Wästmanland (Wismanland) i Sverige ca 1675, 59 år gammel i 1734. Innvandret: ble fanget på Moss i det siste slaget, fremviste pass fra kommandant Klenow datert 16.7 1719, og har vært i landet fra den tiden. Tiden som vekter blir da ca fra 1722-1730. Datoen for passet kan være løslatelsesdatoen fra interneringen. Den 19.1 1735 bor han samme sted og bedømmes som soldatmessig.1718

Peder Svendsen Böeberg, kalt Peder svenske, arbeider 1734 som skoflikker og står ved Brannordningen, bor i sorenskriver Niels Hauridtzens leiegård i Vestre kvarter. Innvandret: ble fanget ved Vinger, årstallet ikke nevnt, men muligens i forbindelse med Karl 12.s siste innfall i landet 1718, eventuelt senere. Har siden vært i tjeneste ved oberst Sepelins regimente, og dimiterte derfra den 31.10 1724. Har siden vært i byen og tjent her. Den 19.1 1735 bor han samme sted og bedømmes som soldatmessig.Erich Nielssen Svan, skoflikker, bor 1734 hos Christen Woxen i Østre kvarter. Født i Jönköping (Giönkiöpping) i Sverige ca 1691, 43 år gammel i 1734. Innvandret: Ble fanget ved Fredrikshald [i 1718], har vært i Norge i omtrent 16 à 17 år, og har pass både fra øvrigheten i Sverige og Norge. Den 19.1 1735 bedømmes han som soldatmessig.Inger Michelsdatter, i 1734 hustruen til byens vekter Peder Guldbrandsen i Østre kvarter. Født på Vigsiden, dvs i Båhuslen, ca 1684, 50 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge i 16 à 17 år (1734).Hareld Starre [Harald], bor 16.2 1735 på Sagbanken og Vaterland. Født i Sverige (svendske) ca 1693, 42 år gammel i 1735. Innvandret: har vært her i landet i 16½ år (dvs fra høsten 1718). Har tjent Hans kongelig majestet her i landet som musketér og underoffiser i 6½ år. Bedømmes som dyktig til krigstjeneste.1719

Margrete Jacobsdatter, gift med Iver Anderssen 1734, bor i Søndre kvarter, tilholder hos bøkker Hans Simensen. Født i Sverige (Gammel Sverrig), ca 1784, 50 år gammel i 1734. Innvandret: har vært på stedet i 15 år, og har søkt Herrens alter.Mogens Larsen, kanthugger i Christiania høsten 1742, født i Sverige (svenske). Innvandret: har vært her siden 1719. Tjente 3 år som soldat ved kampetin von Bessens kompani, og har et riktig pass derfra.Tore skjærsliper (Thore Skersliper), bor i Christiania høsten 1742, født i Sverige (svenske). Innvandret: har vært her i 2 3år, og stått ved (tjent ved) Marinerne (marineinfanteriet) i 11 år (sannsynligvis fra ca 1720 til 1730).1720

Ole Larsen Diuhrmand (Diurmand, Diurman), farver, bor 1734 hos Samuel buntmakers enke i Nordre kvarter. Født i Dalarne (Dahlene) i Sverige 1707, 27½ år gammel i 1734. Innvandret: kom til Norge i sin barndom, uvisst hvilket år, her skjønnsmessig satt til ca 1720. Det opplyses at han er Samuel buntmakers brørsønn, noe som også kunne innebære at Samuel selv var svenskfødt.. Ole har vært 6 år i Holland for å lære farvekunsten og akter 1734 å nedsette seg i byen. Se ovenfor under 1708, buntmakersvennen Samuel Deuemann. Den 19.1 1735 er han (Farver Diuhrmand) blitt gift og har nedsatt seg i byen, og bedømmes til med tiden å bli soldatmessig, er ung av utseende. Den 16.2 1735 bor han i Grubbegaden i Grensen, ernærer seg som farver, og bedømmes som dyktig til krigstjeneste. Da presiseres det at han er født i Østre Dalarne (Östre Dahlene), 28 år gammel, og har vært i landet i 15 år, dvs fra 1720. Skiftet ble holdt etter Ole Larsen Diurman i Christiania 4.5 1735. Arvinger var enken Maren Hansdatter og faren Lars Olsen Diurman i Dahlslandet udj Gangve sogn paa Tiuvags i Sverrig, trolig identisk med Gagnet sogn i Dalarna, ikke langt fra Falun.

  • Statsarkivet i Oslo, Christiania magistrat, Skifteprotokoll nr. …, 4.5 1735. Informant: Ola Teige, e-post 9.10 2003.

 

Anders Rasmussen Tyfta, i tjeneste 1734 hos Diderick Anker i Østre kvarter. Født i Kville prestegjeld (Qvile gield) i Sverige, dvs i Båhuslen, ca 1680, 54 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 10½ år, men hadde intet pass. Den 19.1 1735 bedømmes han som ikke soldatmessig.Jonas Pedersen Böckman og broren Gunder Pedersen Böckman, (Bökmand), bor 1734 i den såkalte Rådstuegården, som eies av Andreas (Anders) Jørgensen Wesch (Wisch), brødrene er nå begge fraværende og arbeider på landet. Fødested og innvandringsår er ikke oppgitt, bortsett fra at de kommer fra Sverige, siden de er fraværende, og en vet ikke når de kommer hjem. Innvandringen kan ha skjedd mange år før 1734. Den 19.1 1735 er de tilbake, da er Jonas 38 år, dvs født ca 1696/97, og Gunder 34 år, dvs født ca 1700/01. Begge har tidligere stått ved generalmajor Ötkens regimente, og har deres pass. Tidspunktet for innvandringen kan ha vært så tidlig som omkting 1714-16, men antageligvis først ved fredsslutningen 1719/20. Jonas bedømmes 1735 som soldatmessig, men ikke Gunder, som er meget skrøpelig.1721

Simen Simensen Brochmann, borger og skomakermester i Christiania 1734, og bor i Nordre kvarter. Født i Stockholm ca 1698, 36 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge i 13 år. Har med pass og lærebrev fra Sverige. Hos ham tjener i 1734 en svensk pike Berte Jonsdatter, se nedenfor under 1726. Den 19.1 1735, nå kalt Simen Simensen skomaker, bedømmes han som soldatmessig.1722

Jon Pedersen, tjenestedreng 1734 hos Peder Pedersen i Søndre kvarter. Født i Skåne ca 1694, 40 år gammel i 1734. Innvandret: fremviste pass fra generalmajor Öttken av 26.1 1732 om at han tjenestegjorde i 10 års tid. Har siden (1732) oppholdt seg her i byen, er ugift. Den 19.1 1735 tjener han samme sted, og bedømmes til ikke å være tjenelig til Kongens tjeneste siden han har vært det allerede i 10 års tid.Anders Anderssen, tilholder 16.2 1735 i Ole Jacobssen vinforladers leiehus eller løkke på Bymarken. Født i Sverige (svendske) ca 1702, 32½ år gammel i 1735. Innvandret: har vært her i landet omtrent 12½ år (dvs fra høsten 1722). Bedømmes som dyktig til krigstjeneste.1723

Erich Fridrichsen, tjenestedreng 1734 hos madame Truels Andersens i Nordre kvarter. Født i Båhuslen ca 1712, 22 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge i 11 år. Står 1734 ved kaptein Kyhns ([Kühn] kompani som overkomplett. Den 19.1 1735 har han forlengst forlatt hennes tjeneste og man vet ikke hvor han nå er.1724

Christian Auckesteen (Aukesen 1735), svenn 1734 hos billedhugger Torsten Otterssøn, også kalt Torsten Bilthugger, i Vestre kvarter. Født på Vigsiden (dvs i Båhuslen) ca 1674, 60 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her på steden i 10 års tid, og har adskillige pass med seg fra Sverige. Den 19.1 1735 bor han på samme sted, og bedømmes til ikke å kunne tjene noe (som soldat).Johan Söberg (Söeberg) [Søberg], karduvanbereder (Cardevand bereder) 1734 og bor i Østre kvarter. Født i Jönköping (Giönkiöpping) i Sverige ca 1694, 40 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her på stedet i 10 år, er borger og mester, har vunnet sitt borgerskap for 3 år siden, dvs i 1731. Tok borgerskap som karduvanbereder 29.5 1731 (Christiania borgerbok 1698-1799, s. 55). Den 19.1 1735 bedømmes han som soldatmessig. Han har to svenske svenner som også er født i Jönköping, se nedenfor Nicolai Hagelind nedenfor under år 1727 og Petter Svendberg nedenfor under år 1734. Han er fortsatt karduvanbereder høsten 1742, etter å ha vært borger i 12 år.Jonas Staalström, svenn 1734 hos pottemaker Christoffer Kinder i Nordre kvarter. Født i Nyköping (Nykiöpping) i Sverige ca 1700, 34 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 10 år, og hadde da med seg pass, som nå er kommet vekk. Den 19.1 1735 tjener han samme sted og bedømmes som soldatmessig. Han er fortsatt pottemakersvenn hos Christopher Kinder høsten 1742, men da anføres det at han kun har vært i landet i 1 år. Kanskje han har vært en periode hjemme i Sverige for så å vende tilbake, eller så er identifiseringen feil.Ulrika Abrahamsdatter Blix, tjenestepike 1734 hos veieren mester Preutz i Østre kvarter. Født i Västergötland (Wester Giiöttland) ca 1707, 27 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 10½ år, og har med pass fra Sverige.Hans Larsen Sanman (Sanmon 1735) [Sanmann], bor 1734 hos vognmann Gulbrand Hanssen i Østre kvarter. Født ved Borås (Boraas) i Sverige ca 1687, 47 år gammel i 1734. Innvandret: Har vært her i Norge i 10 års tid, er ugift, har hatt med pass fra Sverige, som nå (1734) er kommet bort. Den 19.1 1735 bedømmes han som soldatmessig hvis det behøves, selv om han er en noe gammel.Svend Berntsen, tilholder 16.2 1735 i seigneur Peder Grøns leiegård i Pipervika, ernærer seg nå på landet hos bøndene. Født i Sverige (svendske) ca 1707, 28 år gammel i 1735. Innvandret: har tjent Hans kongelige majestet her i landet som tambur i 11 år, dvs fra senest 1724. Han også ha kommet til landet flere år tidligere. Bedømmes som dyktig til krigstjeneste.Anders Brun, bor 16.2 1735 på Sagbanken og Vaterland. Født i Sverige (er en indfød Svendske), men angir allikevel seg selv som tysk født (for at være Tydsk fød) [kanskje fra Svensk Pommern?]. Født ca 1704, 31 år gammel i 1735. Innvandret: har vært her i landet i 11 års tid. Bedommes som dyktig til krigstjeneste.1725

Erich Tallefsen, tjenestedreng 1734 hos Niels Dalin i Nordre kvarter. Født i Åmål i Fröskog sogn (Aamaal i Fröskoug 1734) eller i Fraaske Sogn (1735) i Sverige ca 1711, 23 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 9 år. Er overkommet som en overløper, og har intet pass med seg fra Sverige. Den 19.1 1735 bor han hos Hans Andersen i Vestre kvarter, og bedømmes da som soldatmessig. Dessuten anføres det at han kom til Norge i umyndige år, og alderen og varigheten i Norge er som opplyst året før.Lars Jenssen, tilholder 16.2 1735 hos enken Kiersten Thorsdatter på Sagene. Født i Sverige (svendske) ca 1700, 34½ år gammel i 1735. Innvandret: har vært her i landet i 10 år. Bedømmes som dyktig til krigstjeneste.1726

Jørgen Andersen, tjener i byen, bor 1734 i prokurator Søren Löchstörs [Løckstør] kjeller i Søndre kvarter. Født på Vigsiden (dvs i Båhuslen) ca 1708, 26 år gammel i 1734. Innvandret: har tjent her i Norge i 8 år, er gift i 1734, har intet pass, kom fra Sverige i sine umyndige år for å besøke sine venner. Uttrykket i sine umyndige år, kan her også tolkes som at han ankom landet tidligere enn 1726, for han kan jo ha bodd i landet flere år før han selv begynte å tjene. Den 19.1 1735 bor han samme sted og bedømmes som soldatmessig.Lars Andersen Holdt (Holt), gårdsdreng 1734 hos seigneur Werner Solgaard i Nordre kvarter. Født i Sverige innenfor Iddefjorden [i Dalsland] ca 1698, 36 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge i 8 år. Har attester fra salig Grönbech av 11.10 1730, Jonas Bjørnsen av 22.2 1732 og Werner Solgaard av 10.10 1733. Den 19.1 1735 tjener han samme sted og bedømmes som soldatmessig.Berte Jonsdatter, tjenestepike 1734 hos borger og skomakermester Simen Simensen Brochmann i Nordre kvarter (som også er svensk, se ovenfor under 1721). Født i Gryttehytta (Grytte Hytta) i Sverige [i Dalarna?] ca 1698, 36 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge i 8 år, og har med pass fra Sverige.1727

Peder Larsen Ysted (Ystad), borger og skomakermester 1734, bor i Østre kvarter. Født i Skåne ca 1694, 40 år gammel i 1734. Innvandret: har vært 13 år i Danmark og Norge, og har vært borger og mester i Christiania i 7 år, dvs fra 1727, dessuten har han beviser og lærebrev. Muligens skal dette forståes dithen at han først var i Danmark og deretter i landet, trolig fra det tidspunkt han ble borger. Den 19.1 1735 bedømmes han til ikke soldatmessig. Tok borgerskap som skomaker 22.7 1727, anvist 17.3 1745, nytt borgerskap 7.11 1749 som høker og små husnæring (Christiania borgerbok 1768-1799, s. 81).Nicolai Hagelind, svenn 1734 hos karduvanbereder Johan Söberg i Østre kvarter (som også er svensk fra Jönköping, se ovenfor under år 1724). Født i Jönköping i Sverige ca 1702, 32 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 7 år. Har med seg riktige pass. Den 19.1 1735 bedømmes han som soldatmessig.1728

Lars Henningsen Ramberg, kusk 1734 hos kanselliråd Kölle [Kølle] i Vestre kvarter. Født i Nyköping (Nyeköpping) i Sverige ca 1701, 33 år gammel i 1734. Innvandret: har pass fra fogden Juel, som han tjente i 6 år, og tjener nå hos kanselliråden fra påske i 1734. Den 19.1 1735 bor han samme sted og bedømmes som soldatmessig.1729

Peder Svendsen, kusk 1734 hos seigneur Petter Leuck i Søndre kvarter. Født i Skåne. Innvandret: tjente først (trolig i Danmark) som stallkar 4 år ifølge pass fra Fredriksborg av 20.3 1729, deretter to år hos justitsråd Grönbechs fullmektige Jens Hanem (i Christiania) rimeligvis fra 1729, så 2 år hos major Giedde på Toten (paa Tadten) ifølge pass av 15.4 1734, kom til Leucks tjeneste sist påske. Den 19.1 1735 er 34 år gammel, dvs født ca 1700, og fortsatt i tjeneste samme sted, og bedømmes som anseelig og soldatmessig.Erick Jacobsen Graae, svenn 1734 hos skomakeren Steffen Nielssens enke i Nordre kvarter. Født i Stockholm ca 1704, 30 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i byen i 5 år. Hadde med seg pass fra Sverige, som hans kamerat (Cammerad) har tatt med seg for 4 år siden. Denne kameraten er ikke navngitt, og må da være en annen svenske som kom til byen samtidig, men reiste videre året etter, i 1730, uvisst hvor. Den 19.1 1735 tjener han samme sted og bedømmes som soldatmessig.Tormo Ancherström, feltskjærgesell 1734, bor hos Lars Rist i Østre kvarter. Født i Båhuslen (Bohuuslehn), alder ikke nevnt. Innvandret: Lærte feltskjærprofesjonen i Göteborg, reiste derfra til Amsterdam, og derfra til Bergen (høsten 1729), og var der i tjeneste i 3½ år hos stadskirurg Christian Lakusen, kvittering derfra den 30.4 1733, og kom deretter i kondisjon hos seigneur Lars Rist, der han ennå kondisjonerer. Den 19.1 1735 bedømmes han som soldatmessig.Åse Bentsdatter (Aaße Bendtzdaatter), tjenestepike 1734 hos kontrollør Ravert i Østre kvarter. Født på Vigsiden, dvs i Båhuslen, ca 1708, 26 år gammel i 1734. Innvandret: har vært her i Norge i 5 år, men har intet pass.Truels Joensen [Truls Jonssen], i tjeneste 1734 hos Diderick Anker i Østre kvarter. Født i Tanum sogn (Tönnem Sogn, identifiseringen usikker) i Sverige, muligens Tanum i Båhuslen (han bodde sammen med Anders Rasmussen Tyfta fra Kville), ca 1708, 26 år gammel i 1734. Innvandret: har vært i Norge 5 år, har intet pass. Den 19.1 1735 er han i tjeneste hos seigneur Peder Grønn og bedømmes som soldatmessig.Mons Nielsen [Mogens], bor i Christiania høsten 1742, født i Sverige (svenske). Innvandret: har vært her siden 1729. Foregir å være en mannslager.

.