Kilder fra Christiania 1624-1679

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002. Utgave 23.11 2003.


1. 1624 4.10 Kong Christian 4.s Fundats for Christiania by.
00. 1629 10.5. Kongebrev på bymarken.

x. 1625 januar. Jordebok over geistliges og verdsliges odels- giftings- kjøpe- gave- og pantegods i Oslo, godseier nr. 01-04, – nr. 05-15, og nr. 16-47 [24.01 2003].

x. 1626. Hans Nielssen Griis: En kort Dict om Osloes udi Norge ynckelig forbrendelse, som skede den 17. Augustj Aar 1624.
2. 1630 Fortegnelse over arbeidere som brøt ned et gammelt tårn i gamlebyen Oslo for å reparere utfalne murer på det hus som heter Romerike, fra 26. april til 15. mai 1630.
3. 1630 Fortegnelse over arbeidere som har reparert muren ved Kongens kjøkken og kjelleren ved kjøkkenet fra 23. mai til 20. juni 1630.
4. 1630 Fortegnelse over de som arbeidet på muren over kjelleren ved kongens kjøkken og over lønneporten i vedhagen, og oppmuret hvelvingen på vollen, samt omlagt taket over salen og i fruestuen fra 20. juni til 18. juli 1630.
5. 1630 19.11 Odelsskatten for Christiania.
6. 1631 Den 14. februer er påbegynt å bryte og ake stein til den pille som skal oppsettes av grunnen imot det nye hus i velb. Jens Juels tid, ved den østre side ved vollen hvorpå Akershus er oppbygd, fordi en stor del av muren under samme hus er nedfallen . . . inntil den 9. april.
7. 1631 fra den 13. til den 30. april er etterskrevne murmestere, kalkslagere, plidsfolk og hesteholdere, som har arbeidet på den Nye stenpille, som blir oppsatt under det hus ved kjøkkenet på Akershus, som muren var nedfallen.
8. 1631 30.11 Liste (seddel) over resterende skatter av Christiania by.
9. 1641 juli Fortegnelse på pliktsfolk som lasset stein av 4 hollandske skip.
00. 1632 30.4. Avfalslforretning om Christianias bymark.
00. 1632 29.7. Christiania bys privilegier.
10. 1644 sept. Fortegnelse på pliktsfolk som har lasset og båret murstein fra skipet opp til slottet.
11. 1645 august Fortegnelse på dem som bar stein fra skipet.
12. 1645 Rosstjenesteskatt (rossgeldt) av geistlige ved Oslo (Christiania) kapitel.
13. 1645 21.6 Koppskatt av geistlige i Christiania.
14. 1652-1553 Gregers Krabbes tjenere på Akershus.
15. 1654-1655 Fortegnelse på fanger som har arbeidet i jern på Akershus festning.
16. 1655 juli Fortegnelse på dem som bar stein fra to skip på Nordre sjøbrygge.
17. 1661 Christianias eiendomsmatrikkel (gårdsmanntall).
18. 1662 Taksasjon av Christianias grunnmurs- og bindingsverkshus og gårder.
19. 1663 Taksasjon av Christianias grunnmurs- og bindingsverkshus og gårder.
20. 1662-1663 Manntall og spesifikasjon på angitte rentepenger, takserte leiehusfolk samt kjøpsvenner og håndverksfolks burskatt uti Christiania og Bragernes [og Strømsø] samt avkortning på de grunnmurede gårdenes skatt på Bragernes.

x. Restanser 1662-1679. Christiania den 6. juli 1686. Christiania Byes schatte Restantzer. Fremlagt wed Christiania Byes Regnskaber fra 1675 til 1679 in Cussive.

x. Restanser 1667-1679. Christiania den 10. mai 1681. Christiania Rstans Register Forfattet Effter Byens Cembnere-Bok: Quartermesteris offuerLefwerede Restandtzer offuer alle, Kongll Maytt Allernaadigste Paabudne Skatter Siden Anno 1667, Och Till Nytt Aar 1680. Med et navneregister.
21. 1674 Kobberskattmanntall for 1674, lagt 1675 av Christiania by.
22. 1675 Manntall for Familielandhjelp av Christiania.
23. 1676 Manntall for Familielandhjelp av Christiania.
24. 1677 Manntall for Familielandhjelp av Christiania.
25. 1678 Manntall for Familieskatten av Christiania.
26. 1679 Manntall for Familieskatten av Christiania.

x