Kilder fra Christiania 1680-1730

Kilder fra Christiania, kronologisk 1680-1730
Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 26.11 2003.


1. Christianias grunntakst på gårdene med nærings- og bruksskatt [eiendomsskatt] 1680.

2. Manntall for Prinsessestyr i Christiania 1680.
3. Manntall for Smørskatt i Christiania 1680.
4. Manntall for Folkeskatten i Christiania 1681.
5. Skatterestanser 1662-1679, per 1681. (Avfotografert av Oslo byarkiv?)
6. Skatterestanser 1667-1679, per 10.5 1681.
7. Manntall for byskatten i Christiania 1682.
8. Manntall for Folkeskatten i Christiania 1682.
9. Manntall for byskatten i Christiania 1683.
10. Manntall for Folkeskatten i Christiania 1683.
11. Manntall for Båtsmannsskatten i Christiania 1683.
12. Manntall for Krigshjelpen i Christiania 1683.
13. Koppskatten 1683.
14. Forstadsmanntallet 1683. (Avfotografert Oslo Byarkiv)
15. Rulle på båtsmenn 1683.

16. Manntall for byskatten i Christiania 1684.
17. Manntall for Folkeskatten i Christiania 1684.
18. Koppskatten 1684.
19. Fortegnelse på skip og fartøyer over tre lesters drektighet, som er hjemmehørende i Christiania, (desember) 1685.
20. Manntall for byskatten i Christiania 1686.
21. Koppskatten 1686.
22. Manntall for byskatten i Christiania 1687.
23. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, (desember) 1687.
24. Manntall for byskatten i Christiania 1688.
25. Koppskatten 1688.
26. Restanse 1688 på Byskatten og hagenes grunnleie 1686–87.
27. Restanse 1688 på Hageskatten for 1686-87.

28. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, (desember) 1688.
29. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, (desember) 1689.
30. Overformynderrulle for Christiania 1690.
31. Innkvartering av militære i Christiania 1690.
32. Koppskatten 1692.
33. Fortegnelse over skip og fartøyer som er hjemmehørende i Christiania tolldistrikt, 21.12 1692.
34. Spesifikasjon på skip som finnes i Moss og Verne klosters fogderis tolldistrikt, 23.12 1692.
35. Fortegnelse over den norske handelsflåten (i nesten samtlige tolldistrikter i Akershus stiftamt, samt ØsterRisør tolldistrikt i Christiansand stiftamt og Trondhjem tolldistrikt i Trondhjems stiftamt), 1693, kap. Christiania.
36. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, 31.12 1693.
37. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, 31.12 1694.
38. Manntall for byskatten i Christiania 1695.
39. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, 31.12 1695.

x. Kirkeregnskaper II nr. 2-3. Vår Frelsers kirke 1695-1725.
40. Manntall for byskatten i Christiania 1696.
41. Liste på Coffardiskip og andre skipsrom som er hjemmehørende i Christiania bys jurisdiksjon, med Bragernes by, 21.3 1696.
42. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, (desember) 1696.
43. Manntall for byskatten i Christiania 1697.
*. Jordebog paa de i 1697…. Christiania bye.. sig befindende hauger og løkker (Oslo byarkiv)
44. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, 31.12 1697.
45. Hjemmehørende skip og små fartøyer i Christiania tolldistrikt, (desember) 1698.
46. Koppskatten 1699 (1700).
47. Manntall for byskatten i Christiania 1701.
48. Skatterestanser i Christiania 1701.
49. Spesifikasjon på skip og farkoster som er hjemmehørende i Christiania og Bragernes byer samt Son og Hølen, mars 1704.

x. 1704. Kaptein (senere oberstløytnant) Jonas Buddes selvbiografi og opplysninger om sine forfedre, blant annet med forfedre i Oslo på 1500-tallet.
50. Manntall for byskatten i Christiania 1709.
51. Ekstraskatten 1711.
52. Krigsstyr 1712.
53. Manntall for byskatten i Christiania 1713.
54. Krigsstyr 1713.
55. Krigsstyr 1714.
56. Manntall for Vaterland 1714.
57. Manntall for byskatten i Christiania 1716.
58. Krigsstyr 1717.
59. Krigsstyr 1718.
60. Krigsstyr 1719.
61. Krigsstyr 1720.
62. Manntall over Christiania bys borgerskap, høsten 1720.
63. Manntall for byskatten i Christiania og underliggende distrikt 1721.
64. Manntall for byskatten i Christiania og underliggende distrikt 1722.
65. Manntall og taksasjon over Christianias borgerskap, i tiden høsten 1721 – våren 1722.
66. Manntall over Christiania bys innbyggere og borgerskap, 20. mai 1722.
67. Stiftamtmann Wilhelm de Tonsbergs skriv om fremmede skipperes liggedager i Akershus stift, Christiania 23.11 1723, kap. 1, Christiania.
68. Spesifikasjon på de som har tatt borgerskap i Christiania by (med Bragernes) i året 1727.
69. Gravlagte på byens og Vaterlands kirkegårder 1724-1728.
70. Kjøbenhavns Brannstyr-skatt av Christiania 1729.
71. Manntall for byskatten i Christiania 1730.