Fortegnelse over grunnleie Grønland 1713-1720

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002. Utgave 10.03 2002.


Innledning

Grønland i Aker herred, på arealet mellom Akerselva i vest, Tøyenbekken i øst, Tøyen gård med underbruket Leirenga i nord og Bjørvika i sør, var på 1600-tallet statlig eiendom under forvaltning fra Akershus slott. Grunnen ble av slottsfogden på Akershus satt ut til forpaktere som igjen stykket ut tomter som personer festet mot årlige festeavgifter. Fra 1720-tallet ble tomtefestene satt ut på offentlige auksjoner. De fire listene som publiseres i denne artikkelen inneholder fortegnelser over personer som har festet tomter på Grønland mot årlige pengebeløp. Den ene listen, nr. 1, er datert 1713, de tre neste er udaterte. Personnavnene i disse tre siste listene peker mot en datering til omkring 1713 til 1720-tallet. En nærmere datering vil sikkert være mulig, men det forutsetter at det først foretas en kartlegging av personene ogslektene på Grønland på 1700-tallet. Listene tas derfor med her uten forsøk på en nærmere datering. I liste 1 brukes betegnelsen hustomter, i liste 2 og 4 brukes også oppsitter. En person kan stå ansvarlig for flere tomter, og en og samme tomt kan ha 5 oppsittere, som liste 1 og 3 viser.

 

Til slutt vises det til et alfabetisk navneregister. Pengebeløpene i tre av listene står for riksdaler(rd)-ort-skilling.


Nr. 1

Etter orginal i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X. Ymse pakkesaker, pk. 52.

No 1. Specification ofuer ettermelte som suarer Grundleye af deris huuse Tomter paa Grønland – Nemblig

Hans Hoffuelsen Kogstad 0-2-16

Olle Skomager 0-2-16

Guttorm Andersen 0-2-16

Augustinus Flor af Marj Wasøes Tomt 4-0-0

Suend Hansen Wigwering og Hendrich Hansen 4-0-0

Peter Jensen 1-1-8

Anders Nielsen Skomager 0-1-8 ) 0-2-16

og Matz Christophersen 0-1-8 )

Christen Poulsen af Een Tomt 2-0-0

Peder Arvesens Tomt 1½-0-0

Herloug Tamburs tomt 1-0-0

Jens Jansens Tomt 1-0-16 ) 5-2-16

Gunder Hansen af Jens Jensens tomt 1-2-0

Olle Gulbrandsens Enke, Nu suarer Søren Bertelsen 1-1-8

Peder Olsen Soldat 2-0-0

Peder Møller 1-3-0

Thomas Arentzens Enke 1-0-0

Jens Halfuorsen 0-2-0

Lars Jensen Hofui 0-2-0

Niels Andersen Altmark 1-0-0

Engebret Efuertzen 1-0-0

Hans Torbiørnsen 0-1-8

Jacob Larsen 0-2-16

Olle Hopman, Nu suarer Rasmus Olsen 1-0-0

Olle Hansen baadsmand 0-2-16

Olle Øriensen 0-1-8

Markus Suendsens Enke 2-0-0

Hans Knudsen 0-3-0

Anders Willumsen 1-1-8

Elling Andersen 2-0-0

Jørgen Sinsen, af Tore Kamphougs tomt 4-0-0

Suend Joansen Møller 2-0-0

Lisbet Sørensdatter 1-0-0

Hans Hansen 0-2-16

Frantz Christensen 1-1-8

Lisbet Jfuers 1-0-0, Joen Dragon betaler for begge tomter

Joen Johansen Dragon 1-0-0 )

Niels Hofuersen 1-0-0

Halfuer Arnesen 1-0-0

Olle Knudsen granadier, og Anders Børesen 1-0-0

Jacob Larsen Muurmester 1-0-0

Jesper Gøslers Tomt, Suares af Augustinus Flor 4-0-0

Olle Olsen Tøyen 0-2-16

Lieut: Madtz Andersens Enke 1-0-0

Suend Jensen Dragon 1-0-0

Procurator Jens Grønbek af de Tomter som Obriste Marschalch før brugte 18-0-0

Summa 77 Rdr

Saaledis er Grundleyen for 1713 Suared som effter her Slodtz foged Bangs begier Testeris aff Claus Hansen.


Nr. 2 [Uten overskrift]

Etter samtidig kopi i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X. Ymse pakkesaker, pk. 52.

 

Berte Peters 1-2-11

Crestofer Moller 1-0-20

Erick Linnersøn 0-3-12

Boril Euensdaatter 0-3-12

Nils Alster mand 1-0-20

Dorte Tommesens 1-0-20

Lars Gulbrandsøn 1-0-20

Marte Langelands 0-2-10

Jens Christensøn 0-3-4

Engebret Efwertsøn 1-0-20

Ollia j Gangen 0-1-12

Anders Garver 1-2-0

Vellom Pedersøn 0-3-0

Anders Skonning 1-0-0

Vellom Moller 1-0-0

Lars Toresøn 0-2-8

Laars Heyer 0-3-16

Sørren Bertelsøn 1-2-0

Mari Toresdatter 3-0-0

Arne Kollerus 1-0-0

Swend Jensøn 1-0-0

Christen Møller 1-2-0

Christen Andersøn 0-2-16

Hans slagter 0-2-16

Kari Franses 1-2-11

Filop Jensøn 1-0-20

Anders Markussøn 1-0-20

Anders Vellemsøn 1-2-11

Nils Gundersøn 2-1-16

Suend Nilsøn 2-1-16

Jacob Arnesøn 1-0-20

Jens Pedersøn 1-0-20

Jens Pedersøn 2-1-16

Nils Hofuelsen 1-0-20

Rangnill Lars daatter 1-0-20

Peder Baarstad 2-1-0

Anders Nielsen 0-2-10

Sirj Haavels daatter 0-1-5

Arne Moen 0-1-5

Thommes Olsen 2-2-0

Anders Skrædder 3-2-0

Peder Olsen 0-3-0

Friderich Larsen 0-3-0

Niels Jensen 0-3-0

Ole Andersen 0-3-0

Friderik slagter 0-2-16

Caell Pedersen 0-3-0

Peder Olsen Svindall 2-2-16

Bendt betienter 0-1-13

Jens Kiøbenhafn 0-2-10

Gunner Hansen 1-3-6

Noch End Tomt som bord 5 opsider paa Nemlig

Axel Simensen 2-0-20

Christen Pallsen 1-0-12

Laars Evensens Enche 0-2-0

Christe Torresdaatter 0-1-8

Bryneel Andersen 1-1-0

Jorgen Ollesen 1-1-8

dito Torger for Anders schomager 0-1-15


Nr. 3

Etter samtidig kopi i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X. Ymse pakkesaker, pk. 52.

Liste paa de som skal betale grunskat til Børe Olsen op paa Grønland

Paal Olsen 1-2-0

Hans Hansen 0-3-0

Aase Biørnsdater 2-0-0

Anders Børesen 2-0-0

Arne Olsen 1-0-0

Aneken Jens Døls 1-0-0

Her eer paa Grønland

Børe Olsen 2-0-0

Tore Christofuersen 0-2-1

Fin Persen 0-1-8

Jngebaar Biærke 0-1-8

Maart Nielsdaater 0-1-8

Jver Matisen 0-1-8

Ole Persen 2-0-0

Hans Larsen 2-0-0

nummer 16 rd. 2 ort


Nr. 4

Etter etter samtidig kopi i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X. Ymse pakkesaker, pk. 52.

Copier. Effter følgende Opsiddere beboer de smaa huuße og tombter paa Grønland og svarer Grundleie til forpagteren.

Gutorm Andersen

Ole Olsen

Engebret Nielßen

Hovel Handsen

Olle Hoved

Christopher Amundsen

Søren Svendsen

Tore Jonnsen

Arne Martinusis

Marj Peder Jensens

Olle Povelsen

Christen Svensen

Hendrick Handsen

Berte Petters

Samuel Johansen

Gunder Handsen

Erick Linnertsen

Christopher Handsen

Olle Brynj

Niels Altermand

Jørgen Handsen

Lars Gulbrandsen

Marthe Langeland

Jens Christensen

Jngebret Evertsen

Jens Olsen

Anders Garver

Villum Pedersen

Lars Toresen

Villum Andersen

Anders Larsen

Lars Larsen

Søren Bertelsen

Jens Sigfridsen men nu en pige J byen som er gaarden tilhørende

Arne Kollerøs

Christen Andersen Møller

Tommes Olsen

Christen Andersen

Hans Slagter

Karj Frantzis

Anders Villumsen

Fillip Jensen

Anders Marckusen nu

Svend Nidsteen

Niels Gundersen

Jackob Arnesen

Jens Pedersen er ejende 2de tombter

Niels Hawelsen

Hans Ovdahlen

Peder Olsen

Olle Moens Encke

Anders Nielsen

Sirj Hovelsdaatter

Anders Skredder

Peder Olsen

Friderick Larsen

Niels Jensen

Olle Andersen

Friderick Pedersen

Karel Pedersen

Peder Olsen

Knudt Pedersen

Jens Kiøbenhaufner

Axel Simensen

Christen Pouelsen

Lars Evensens Enche

Sivert Jonsen

Bryneld Andersen

Anders Boesen

Anders Skomager

Torger Olsen

x