Kongelig skjøte på Oslo Ladegård 1729

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002. Utgave 10.03 2002.
Gjengitt etter [Jens Chr. Berg:] Kongeligt Skjøde paa Opslo Ladegaard, af 1729, Budstikken. Et Ugeblad af statistisk-oekonomisk og historisk Jndhold, 4. Aargang, 1823, Nr. 79-80, spalte 634-640. Jf. beskrivelsen hos Kraft: Norges Beskrivelse, 1 Deel, s. 304-308, 2 Deel d. 571, Budstikken, 3. Aarg. s. 499 og 692. Uthevelsene og oppstykkingen i kapitler er mine egne.


No. 15. F4 1729. 40 Rdlr.

Vi Friderich den Fjerde, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsteen, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gjøre alle vitterligt:

  • At Vi efter foregaaende fire allernaadigste Resolutioner, saasom af 5te Maji 1721, 22 Junii 1722, 21 Augusti og 20 Septembr. Ao. 1723, allernaadigst haver bevilget, at naar Os elskelig høiædle og velbaarne Frue Karen Tollers, Vores forrige Geheime-Raad og General-Lieutenant afgangne Hr. Caspar Herman Hausmans, contant udi Vores Cassa havde erlagt og betalt Fem Tusinde og Syv Hundrede Rigsdaler, maatte Hende siden til Refusion for et Hende tilhørende og in Ao. 1716 ved det fiendtlige Jndfald opbrændte Skib, den hvide Falk kaldet, efterlades 600 Rdr. resterende Krigsstyr, og 3000 Rdlr. Skibets Værdi
  • og derimod allernaadigst skjødes og forundes en Os tilhørende Gaard kaldet Opslo Ladegaard med underliggende FjeldhuusUlvebraaten og Morsing-Løkken, beliggende uden for Vor Kjøbstad Christiania, i Vort Rige Norge; og som Vi da saaledes af synderlig Gunst og Naade allernaadigst haver overladt Hende fornævnte Opslo Ladegaard for den Summa 9300 Rigsdaler, og til dessen Betaling allernaadigst bevilget Hende, som forskrevet staaer, at maae liqvidere Skibets Værdi med videre til 3600 Rdlr., imod Hendes til Vores Rentekammer indsendte Revers, at Hun eller Hendes Arvinger ei nogen Tid paa samme skal formere nogen videre Prætension, og Hun den øvrige Rest 5700 Rdlr. udi Vores Cassa contant saaledes haver erlagt og betalt, nemlig 1722 den 5 Septembr. 1700 Rdlr., 1723 den 9 October 1000 Rdlr., 1724 den 10 Junii 1500 Rdlr. og Ao. 1725 den 16 Julii 1500 Rdlr., som gjør tilsammen 9300 Rdlr., alt efter Vores Casserer udi Norge Jens Kolle hans derfore udgivne og udi Vores Rentekammer indleverede Qvitteringers Formeld, saavidt den contante Betaling er angaaende; thi skjøder og afhænder Vi hermed ved dette Vores aabne Brev fra Os og Vores Kongelige Arve-Successorer udi Regeringen til meerbemeldte Os elskelig høiædle og velbaarne Fru Karen Tollers, Vores forrige Geheime-Raad og General-Lieutenant afgangne Hr. Caspar Herman Hausmans, og Hendes Arvinger forskrevne Opslo Ladegaard med underliggende Fjeldhuus, Ulvebraaten og Morsing-Løkken, hvilke Jorder efter Vores allernaadigste Resolution af 15 Octobr. Ao. 1725 udi Matriculen er indført for Syv Skippund Tunge eller Tjuge og Een Tønde Hartkorn, og det med lige Etendne og Størrelse, som disse Jorder forhen haver været under Forpagtning og hvis deraf der med Rette tilligger og følge bør (dog Jndvaanernes Ret ubeskaaret, som derpaa kunde have frie Grunde og saadant med lovlige Skjøder og Adkomster kunde legitimere) til evindelig Odel og Eiendom, uden nogen Forbeholdenhed af Reluition eller Jgjenløsnings Rettighed i alle optænkelige Maader, saa at oftbemeldte Frue Karen Tollers, afgangne Geheime-Raad Hausmans, eller hvem samme efter lovlig Adkomst eiendes vorder, skal nyde og beholde meerommeldte Opslo Ladegaard, Fjeldhuus, Ulvebraaten og Morsing-Løkken, med dertil hørende Marker, Grunde og videre Rettighed af Ager og Eng, samt al anden Tillæg og Herlighed, som der nu tilligger, af Arilds Tid tilligget haver og med Rette tilligge bør, intet undtagen i nogen Maade, mens det altsammen, som foreskrevet staaer, at følge med og under Ladegaarden.
  • Thi ville Vi allernaadigst hermed frie, frelse, hjemle og fuldkommeligen tilstaae meerbemeldte Frue Karen Tollers afgangne Geheime-Raad Hausmans og Hendes Arvinger forskrevne Ladegaard med dess rette Tilliggende for hver Mands Tiltale, som derpaa med Rette kunne have noget at sige, dog Os og Vores Kongl. Arve-Successorer udi Regjeringen Souverainiteten med alle Kongl. Regalier og Høiheder forbeholden, samt Contributioner fra 1 Januarii 1726 og fremdeles, ordinaire og extraordinaire, som enten allerede ere eller herefter vorder paabudne, og ligesom af andet Bønder-Gods udredet og svaret bliver, det være sig Lægs Munderings-Penge, Soldater-Hold, eller hvad Navn det have kunde, intet undtagen efter foregaaende Vores derom ergangne allernaadigste Resolution af 15 Octobr. 1725, dens videre Jndhold og Bydende, dog at udi de aarlige ordinaire Contributioner efter Vores allernaadigste Resolution af 18 Februarii 1727 decourteres og godtgjøres aarlig 30 Rdlr. Consumtions-Frihed, imod at den fulde Contribution stedse vorder svaret, og bestaaer ellers Contributionerne efter nu værende Skatte-Forordninger af forbemeldte 7 Skippund Tunge (foruden den aarlige Tiende, som efter Loven vorder delet udi 3de lige Dele) udi efterfølgende: Leilænding-Skat 35 Rdlr., Proviant-Skat 3 Rdlr. 48 ß. Munderings-Penge 5 Rdlr. 24 ß, Odelskat 10 Rdlr. 48 ß naar Gaarden ikke af sin Eiermand heboes), Rosstjeneste 2 Rdlr. 88 ß og Ledings-Penge 11 Rdlr. 48 ß, tilsammen Tresindstjuge og Otte Rigsdaler 64 ß. Ellers maa Ladegaardens Beboere for Brandvagten til Christiania allernaadigst være befriet, dog at de for denne Brandvagts Frihed ikke noget til Ladegaardens Eiere skulle udgive. Desforuden ville Vi og, at ingen af Vores Undersaatter nogen Hoveri til samme Opslo Ladegaard med underliggende Marker maa gjøre eller forrette, af hvad Navn det være kan, med mindre de derfore nyder nøiagtig Betaling.
  • Forbydendes for det øvrige alle og enhver herimod eftersom foreskrevet staaer at hindre eller udi nogen Maade Forfang at gjøre, under Vor Hyldest og Naade. Givet paa Vores Kongl. Residence udi Kjøbenhafn den 21 Decembr. Ao. 1729.

Under Vor Kongl. Haand og Seigl.

Friderich R. (L. S.)

 

C. Güldencrone. C. T. Bartholin. C. Berregaard. C. Flor.

 

Skjøde til Frue Geheime-Raadinde Hausmans paa Opslo Ladegaard med Underliggende Marker for den Summa 9300 Rdlr. Courant.

Fremlagt i Commissionen udi Philip Jensens Huus den 4de Augusti 1742. Fleischer.

Publiceret paa Maaneds-Thinget for Ager den 1ste Junii 1809, extraheret i Justits-Protocollen fol. 156 og i Skjøde- og Pante-Bogen No. 7 fol. 253 ordlydende indført; test. C. R.Saxild, constitueret Sorenskriver.


 

Fra J.Chr. Bergs noter:
For Sammenlignings Skyld vil det maaskee ikke være uinteressant at anføre, at af denne Eiendom, hvoraf den ordinaire Skat i Aaret 1729 beløb ovenanførte 68 Rdlr. 64 ß Currant, udgjorde 1822 den ordinaire Skat 172 Spdlr. 93 ß (nemlig Landskatten 165 Spdlr. 88 ß og Jordebogs-Rettighederne eller Ledingspengene 9 Spdlr. 5 ß), hvortil kom Kongetiende for Fjeldhuus 96 ß, og Tolde 1 Spdlr. 39 ß, samt endvidere følgende Ligninger: Dellinqvwntpenge 12 Spdlr. 100 ß, Sygehuuspenge 13 Spdlr. 8 ß, Vei- Bro- og Skydspenge 8 Spdlr. 76 ß og Dollhuuspenge 35 Spdlr., saa at de af Gaardens Skatteskyld 7 Spdlr. Tunge gaaende Skatter og øvrige Udredseler, som oppebæres af Fogden, udgjorde 1822 tilsammen 244 Spdlr. 52 ß. Udi dette Beløb er ikke indbefattet hvad der svares af de 1765 til Ladegaardens da værende Eier solgte uskyldsatte Kongelige Jorder.

x