Panteboksregister for Gamlebyen mm 1665-1750

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002. Utgave 10.03 2002.
Oslo byarkiv, S. H. Finne-Grønns samling, Seddelregistratur til pantebøkene, ordnet etter gårdsnummer, boks 6.


Ladegården

Bythinget 14/10 1686: stevnes dem som i byfoged Christen Christensens forpagtingstid har brugt Ladegårds-markene, grundleie av huse i Gamlebyen og på Grønland, item velterne på Grønland, nemlig:

Av markerne: Øvre Theisen – Peder Olsen i Gamlebyen, Thore Ulvin, Ole Theisen som bor på Oppegård i Nesodden annex, Valle Væstre, etc. Av Grønland, grundleie: etc. Av bordvælterne på Grønland: etc. (byens trelastst.). For manglende betaling.

Ved Kgl. resolution 19 juli 1690 ble bevilget 1500 rd til kommissarius Anders Boyesen for hans avbrendte gård i Christiania og selges til ham for 220 rd 2 gamle Oslo Ladegårds jorder utenfor byen beliggende, nemlig Bryn-engen og Østre Teisen, etc. Tinglyst i Aker 25/9 1690.

Oslo

Christiania. 23/9 1665, thinglyst Aker 18/4 1668: Rasmus Muus skjøter til Peder Simonsen i Gammelbyen det hus han iboer ved Gedbroen imot Hospitals-kirkegårdsporten i Gamlebyen. (Aker tingbok.)

9/11 1668, thl. Aker 18/12 1668: Peder Simonsen i Gamlebyen for lånte 20 rd pantsetter til handelsmand Jockum Bendeke sin gård ved Hospitals kirkegård ved Gjedbroen.

Akers ting 9/4 1679: Toldbetjent Lapiier Malancourt og hustru Lucia Båd får av Claus Jokumsen Schumacher og hustru Maren Jensdatter (Tack) skjøte 20/2 1679 på en plass og tomt kaldes Residenten liggende i Oslo mellem bisp Rosings plass på østre og mester Peder Holms plass på den østre side, som Hannibal bebor.

Do 26/9 1681: Peter Lapiere Malancourt skjøter til foged Christen Jørgensen på Øvre Ramvike ovenn. plass, Residentsen, som Hannibal Schunck iboer. Ned til elven. dat. 8/9 1681.

20/10 1687, thl. Aker 29/3 1688: Erik Jbsens oblig. på lånte 40½ rd til assessor Anders Simonsen, anvendt til opførelse av nye hus og våning i Gamlebyen.

Auction 13.3 1698 over en del tomter og løkker av Oslo Ladegård.

22/5 1719, thl. 13/6 1726: Oberstlt. Christian Hageman skjøter til hdl. Peter Lorentzen en sin gård i Oslo tvert ovenfor Rotgyterhuset så og sal. Hans Henrik Skiøts gård, hvilken forskrevne gård med 4 jernovner han selger etc. [Rotgytterhuset = Munkegård, dvs Nonnekloster ?]

Tønsberg 12/3 1726, thl. 13/6 1726: Ellen sal. Peter Lorentzens, nu gift med tolder Lars Michelsen Krøger i Tønsberg transporterer ovenn. skjøte til sin svigersøn kasserer Jens Kølle, såsom det var han og ikke hende som kjøpte gården av Chr. Hageman.

24/9 1735 thl. 6/10 1735: Christen Lassen i Oslo for lånte 300 rd hospitalspenge pantsetter sin iboende gård i Oslo på geheimerådinde Hausmanns grund, løkken han hadde hadde kjøpt på auktion efter sal. auktionsdirektør Hans Ravnsdorph.

27/1 1721, thl. 28/1 1721: Fredrik Petersen for lånte værgemidler 100 rd pantsetter sin iboende gård i Gamlebyen med en kornløkke dertil på 2 td. sæd og en have liggende ved gården.

30.11 1713, thl. 23.1 1714: Krigsbokholder Cornelius Griflow hadde fått tilslaget på et engestykke i Gamlebyen, dvs. 1/4 i Skovseengen eller Bækkestykkene, for 52 rdl i årlig i 3 år.

8.3 1714, thl. 8.3 1714: Birthe sal. Hans Henrik Schiødts fikk for årene 1714-1717 brugsretten av Rentekammeret til 2 jorder av Ladegårdsmarkene i Gamlebyen, som kalles Morsingløkkene, for årlig leie 30 + 13, tils. 43 rdl årlig i 3 år. Cornelius Griflow kavn?

15.12 1723, thl. 22.1 1728: Auk. direktør Hans Ravndorph for 387 rdl —?– sin iboende gård i Gamlebyen.

30.12 1737, thl. 13.2 1738: Løytnant Hans Jørgen Holst for lånte 290 rdl pantsetter til oberstinde Brockenhuus sin iboende gård i Gammelbyen Oslo og sit sagbruk Huseby i Urskog etc.

29.1 1737, thl. 31.1 1737: Hans Larsen i Oslo for 27 rdl hospitalspenge pantsetter sin iboende våning, liggende i Oslo under Egeberg på Hospitalets grund.

29.1 1737, thl. 31.1 1737: Christen Steensen i Oslo for 27 rdl hospitalspenge pantsetter sin iboende våning, liggende i Oslo under Egeberg på Hospitalets grund.

Fredrikstad 20.6 17[38?], thl. 29.1 1739: Christen Jensen, boende i Gamlebyen ved Christiania for lånte 40 rdl pantsetter til Jens Ambjørnsen i Fredrikstad sit hus i Oslo med overlevering av skjøtene på dette, dat 24.1 1709 og 10.3 1721.

7.6 1701 thl. 9.6 1701: Skifteforv. kundgjør at sal. Gudmund Knudsens stervbo, som for pro cassa har henståt, vil sluttes 26.8 i Johan Henriksens hus i Oslo, hvor arvetomten er. Indarsles(?) arvingens fuldmegtig S: Mogens Lauritzen og hr. Peder på Enebak, som tilholder sig en den sal. Kåls gård Ødeby, skønt den i boet Jnsto ubetalt.

Auction 22.4 1705 over Hans Henrik Schøts gård i Gamlebyen. Ophævet.

Auction 22.5 1705 over Anders og Hans Thomessøns sal. mors gård i Gamlebyen taxeret for 150 rdr. Intet bud jndestår.

Auction 22.4 1705 over generalgevaldiger N.(?) Lorentz Brøls(?) hus i Gamlebyen ophævet. Solgt 14.6 1706 til byfoged Mads [dvs Anders?] Krabbe for 462 rdr (Taxt 350 rdr).

Auction 24.8 1706 over sal. Nils Griis forrige leiegård i Gamlebyen. Tilstået generalgevaldiger løitn. Storhammer for 154 rdr.

Ved auction 13.6 1709 efter sal. Hans Henrik Schøt blev gården i Gamlebyen med 4 jernovner, taxeret til 300 rdr, solgt for 500 rdr til secr. Griflow.

Over Oslo Hospital og grunden til dette se Auction 19.5 16.

1.10 1720, thl. 7.8 1721: Joachim Berner for lånte 100 rdr pantsetter til kaptein Heitman den gård, han hadde kjøpt av Anders Jensen, liggende i Gamlebyen nest opp til Maren sal. Ole Ulvens iboende hus ved Broen. For denne oblig. lånte han yderligen 50 rdr av kapt. Heitman.

27.8 1745 thl. 9.9 1745: parykmaker Jokom Fredrick Gerner for lånte 700 rdr pantsetter til Claus Bendeke:

1) sin gård i Gammelbyen Oslo og den tilliggende jord næst ved Michel Olsens gård ved broen;

2) sin for madame Charlotte Amalie sal. Nils Fens’ tilkjøpte hus og gård i byen, liggende mellem etatsråd Peter Vogts gård på den søndre og Peter Bauer skredders gård på den nordre side, med samt løkke nr. 76.

5.4 1745, thl. 9.9 1745: Charlotte Amalie sal. Fens’ skjøter til Johan Fr. Gerner sin eiende gård liggende mellem Peter Vogt på den søndre og Peter Berners på den nordre side, med 4 ovner og brandutstyr. Tomten er langs gården (?) i nord-syd 16½ al. og i øst-vest 35 al. + løkke nr. 76 på 12916½» al.

Grønlia

19/5 1726 thl. 31/5 1726: Erik Lauritzen og hustru Kirsti Arvesdatter skjøter til Gisle Gislesen halvdelen av sit ejende hus i Grønlien ved Akers klev for 16 rd.

Papirmøllen (Bentsebrug)

7.4 1697 (Notarialprot. 2 fol. 85) Cornelius Hil fra Saardam hadde arbeidet på Ole Bentsens papirmølle et års tid og skulle nu reise til Holland igjen. Peter Gerrits Blyleven var den første papirmaker på møllen; disse to hadde tidligere arbeidet sammen på en gråpapir mølle i Saardam. PGB hadde ikke forutsetning for at bygge nogen mølle. Bassen på møllen Claus Lodowick. Dårligt forhold mellem Ole Bentsen og G Treschow.

Svend Syversen mester og Ole Simensen den fornemste arbeider ved Treschows hvide mølle. Om Kludesortering, Kludeimport etc. av interesse se 1698. (do fol 150).

25.11 1741, thl. 5.7 1742. Ole Andersen Bejer boende ved Akers sager for skyldige 70 rd for en fra Christen Evensen papirmester i Den øvre papirmølle indkjøpt Kornløkke, pantsetter til ham samme løkke med dens huse.

15.1 1750, thl. 12.2 1749. Justitsråd Anton Schøyendal for 3400 rd pantsetter sine for denne sum tilkjøpt anparter i de nye og de gamle papirfabrikker i Aker.

1.4 1750, thl. 29.10 1750. Justitsråd assessor Anthon Schøyendal opsetter kontrakt med Henrik Hircksteen om forpagtningen av sine papirmølle med tilliggende sag, Bentzebak kaldet.

x