Panteboksregister for Grønland 1702-1750

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002. Utgave 10.03 2002.
Oslo byarkiv, S. H. Finne-Grønns samling, Seddelregistratur til pantebøkene, ordnet etter gårdsnummer, boks 6.


Grønland

Bythinget18/5 1702: Jens Grønbeck lot skøte til Torkel Olsen formedelst lån, skal ha til brukelighet en have og løkke på Grønland, som skal ha tilhørt oberst Marckall, hvorpå og skal ha stået smukke husbygninger, som siges han skal ha ført fra stedet. Løkken var M.’s rette ejendom og av hans bo stillet kreditorene til rådighet.

Skifte 24/1 1704 (fol. 207) efter Jacob Syversens sal. hustru Ellen Christensdatter. 553 – 183 = 370 rd. 1) Hus og gård på Grønland, liggende østenfor Peter Jensens iboende gård ved Vaterlands bro, med 1 jernovn, samt et av bord og bakhus og bygget føshus tvert over veien bestående – 70 rd værdt; 2) En lejervåning næst hos liggende, beboes av Abraham Larsen, 1 jernovn, 35 rd.

7/4 1710 thinglyst 10/4 1710: Lars? Hansen Bergsløkken som værge for Anne Andersdatter arvepenge, 107 rd, på Ask?? sine 2 ejende gårder på Grønland, liggende mellem Nils Bolleruds gård på den østre og Henrik Hansens på den vestre side.

12/6 1722 thl. 30/7 1722: Auktionsskjøte til Martinus Ader på den av sal. Augustinus Flors tvende gårde på Grønland som Mogens Ellingsen beboer – hvis grund tilhører Kongen for 93 rd (har tilhørende løkke på 1 td. sæd).

12/6 1722 thl. 6/8 1722: Martinus Ader for lånte 43 rd umyndiges midler pantsatte sin ovenn. gård.

19/5 1723 thl. 27/5 1723: Anders Herbert, garver, for lånte 200 rd pantsetter til Ole Berg i Skedsmo sin iboende gård på Grønland, liggende mellom Engebret Evensens på den ene og Lars Tordsens på den anden side.

7/8 1719 thl. 4/3 1719: Christen Paulsen [«Smit»] med hustru Zitrud Gulbrandsdatter skjøter til Hans Hansen Virstad av Jevnaker med hustru Anne Larsdatter sin nu iboende gård, liggende mellem Birthe Petters på den ene side og Søren Bertelsens på den anden side og bestående på Kongens grund på Grønland i Akers herred, hvortil han avstår halvparten i den sedvanlig tilbrukendes og strax hosliggende løkke. Avgift betales årlig til Kongens kasse. Etc.

Auktion 1/9 1716 over Martinus Adders forrige gård på Grønland, med 2 ovner, liggende strax ovenfor Helle Michelsens gård og løkke. M.A. hadde skjøte av 17/9 1710, tgl. 27/3 1713 fra bispinde Munch og Henrik Lachmann. M.A. hadde utgit skjøte 27/4 1713 til Augustinus Flor, somm mente at det huus var halve gården, M.A. eiet. Solgt for 84 rd til Augustinus Flor.

12/6 1722 thl. 30/7 1722: Auktionsskjøte til Søren Røtved på den av sal. Augustinus Flors tvende gårder på Grønland, som av Jesper messingslager beboes, er en kornløkke på 2 td. sæd, hvis grund tilhører Kongen. Auktion holdt 18/3 1722.

2/5 1722, thl. 30/7 1722: Søren Svendsen Rodtved for lånte 100 rd pantsetter til Christopher Smedstue i Aker sin ovennevnte gård.

14/11 1725, thl. 15/11 1725: Anders Andersen skrædder, bosat på Grønland, for lånte 100 rd pantsetter til Jacob Hansen Sørum i Gjerdrum sin iboende gård på Grønland, liggende mellem Peder Olsens på søndre og Thomas Kamphougs gård på nordre side.

1/8 1727, thl. 14/8 1727: Aktionsskjøte til Ole Pedersen Holm på hans og avdøde hustru Kirsten Olsdatters bo tilhørende gård på Grønland med tilliggende liten gammel lejevåning, med 7 jernovner, for 613 rd. Auktion 29 mai.

8/8 1727, thl. 14/8 1727: O.P. Holm som sikkerhet for sine stifbarns arv efter faderen sal. Anders Olsen Biørtoreg(?) pantsetter ovennevnte gård, liggende på Grønland.

26/5 1728, thl. 1/6 1728: Brynil Andersen Taabel som sikkerhet for sine barns arv efter deres mor sal. Elisabeth Jørgensdatter, 300 rd, pantstiller sin iboende gård og liten bakgård utenfor uthusene, liggende på Grønland mellem Anders skomakers gård på den ene og Siver Jonsens gård på den anden side.

Delengård 13/4 1728, thl. 8/7 1728: Konsumptionsbetjent Svend Pedersen, boende i det gamle Konsumptionshus, for lånte 50 rd pantsetter til Dorthe sal. tolder Lachmanns sit hus på Grønlandsleret, liggende mellem Poul Christophersen på den ene og Morten Hansen urtegårdsmand på den anden side, som han har kjøpt ved skjøte av 12 april 1728.

11/12 1730 thl. 15/2 1731: Ole Pedersen Holm skjøter til Jørgen Engebretsen en sin gård på Grønland, liggende mellem Hans Lassens gård på den østre og hans egen iboende gård på den vestre side, med 1 jernovn. O.P. Holms svoger: Torgier Olsen.

15/4 1733 thl. 15/4 1733: Halvor Andersen Bye(?) for lånte 329 vorgeemister(?) pantsetter sin fra Brynil Andersen Taabel tilkjøpte gård og grund, liggende mellem Sara Andersdatters gård på den østre og Ole Jensen Taabels hus på den vestre side.

22/4 1733 thl. 23/4 1733: Brynel Andersen Taabel skjøter til Halvor Andersen Bye ej alene sin iboende gård på Grønland med istående 4 kakelovner, mens endog et muret kjælder–(?) med gårdens tilliggende tomt – liggende mellem Sara Andersdatters gård på den østre og Ole Jensen Taabels hus på den vestre side.

16/1 1734 thl. 21/1 1734: Cristen Poulsen på Grønland som sikkerhet for sin søn Pauls arv efter moderen sal. Lisbeth Clausdatter, 376 rd, pantstiller sin iboende gård på Grønland med kål- og urtehave.

28/7 1735 thl. 28/7 1725: Peter Norburg transporterer til Nils Wold i Bærum et kgl. skjøte på en ham tilforhandlet tomt på Grønland, dat. 16/3 1731, lån ved aktion hestet(?) for 31 rd.

25/5 1737, thl. 28/5 1737: Mathias Henrik Flyg på Grønland for lånte 50 rd hospitalspenge pantsetter sit iboende hus og bygninger på Grønland i madame Lachmanns gate på Gl. Majis(?) grund mellem Willum Andersen på den nordre og Gunhild sal. Jacobs på den søndre side.

14/12 1737, thl. 19/12 1737: Hovel Hansen på Grønland, som sikkerhet for sine barns arvepenge efter moderen, 270 rd, pantstiller sin iboende gård på Grønland.

15/1 1738, thl. 13/2 1738: Claus Olsen og Cornelius Michelsen for skyldige 72 rd pantsetter til Dorthe sal. Lachmanns: C.O. sin gård på Leeren på Hausmanns grund, og C.M. sin gård liggende tvers over for Peder Vækrøs gård i Vaterland.

15/3 1741, thhl. 23/3 1741: Axel Simonsen Dillerud for sine fire barns morsarv 231 rd pantsetter sin iboende gård på Grønland, liggende tvers over for Christen Paulsens iboende hus.

22/3 1741, thl. 23/3 1741: Axel S. Dillerud skjøter til sine 200 rd i tillegg til deres morsarv, med pant i ovennevnte sin gård, liggende på Grønland tvedtovenfor Christen Paulsens iboende gård med tilliggende Lave og 2 små sjøboder.

13/9 1742, thl. s.d.: Jnger Sørensdatter sal. Halvor Andersen Byes, bosat på Grønland, for sine 2 barns farsarv 710 rd pantstiller sin iboende gård med grund på Grønland, liggende mellem Sara Andersdatters på østre og Anna Taabels gård på vestre side, samt sin fra sal. Daniel Ritters enke ved auktion tilkjøpte løkke No 99.

14/7 1741, thl. 29/10 1744: Konstabel ved artilleriet Peder Olsen for lånte 50 rd pantsetter sin gård på Grønland, liggende mellem Jens Jacobsens gård på den søndre og Jørgen guldsmed på den nordre side.

2/4 1749, thl. 10/4 1749: Grethe Nilsdatter Broch sal. Christen Andersen Wildschyts for barnepenge 222 rd pantsetter sin iboende gård på Grønland, mellem Knut Andersen på den ene og Svend Bagaas’ gård på den anden side.

 

I 1744 androg 16 handlende etc. på Grønland og Leret, dat. 11/1, om privilegium for 30 år for dem og efterkommere at drive handel sammesteds, fordi:

 • 1 de av sine gårde og grunde betalte skat til byen, hadde brugt mange 1000 rd på disse og opfyldninger.
 • 2 at deres grunder kun ved en liten elv og bro skilles fra byen.
 • 3 at deres gårder formedelst denne elv og gjennomgående alfarvej er meget bekvemme til kjøbmandsgårder, og at de selv nesten alle har tjent ved militien så lenge at de efter forordningen kunde være berettiget til denne handelsbruk og egne henders gjerninger.
 • 4 deres gårder ellers ville vanskelig kunne selges, da de er ubrukelige for bønder, for store og unyttige for strandsittere, og for kjøbmandsfolk forbudne.
 • Stiftamtmanden sender saken til uttalelse av de 12 eligerte mænd, som innstendig fraråder andrangendets innrømmelse. Av søkerne var:
 • Axel Simonsen, med borgerskap 24/11 1716 som rorsmand. Hadde i 1737 opsat en træbygning som er den anseligste på Grønland, desuten ejer han et av hans formand i ægteskapet Claus Olsen i 1739 opført hus. Svarer kopskat (som høker) og formue til 300 rd.
 • Jørgen Engebretsen, borgerskap 11/5 1723 som høker, hans enke svarer av 100 rd.
 • Håvel Hansen, borgerskap 22/12 1732 på smånæring, betaler av 100 rd.
 • Børre Olsen, borgerskap 21/12 1711 som øltapper, ingen næring og formue.
 • Ole Pedersen Holm, borgerskap 8/7 1721, små husnæring, svarer av 100 rd.
 • Peder Svindal, angir seg for 300 rd.
 • Torsten Gundersen, som tjente for kusk i byen, ægtet for et års tid siden Halvor Andersens enke, formue 700 rd. Har kjøpt et hus i Vaterland og vil fra Grønland tilflytte til påske.
 • Alle de øvrige andragere er entern arbeidere på bordstabling, roring og fiske eller har været kusker og gårdsdrenge i byen eller innflyttet fra landet. Axel Simonsen Dillerud, Ole Pedersen Holm og Børre Olsen er alle bondesønner som for gårdsdregne og kusker har tjent her i byen og siden nedsat sig på Grønland under borgerskaps tagelse av vertshus, næring og småhandling, hvor de av deres forprang og ulovlige handel har tilvejebragt anselige midler. J almindelighet er deres gårde på Grønland ikke verd over 100 rd, når grunden fraregnes.
 • Følgende på Grønland bosatte personer kan ikke sees at ha tatt borgerskap: Lars Lind. Christopher Amundsen, Henrik Mathiesen, Peder Olsen Svindal, Ole Johnsen, Christian Nicolaisen, Gulbrand Jacobsen, Kjeld Simonsen, Nils Starup, Anders Olsen

x