Bibliografi over trykte kilder fra Oslo til 1625

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 21.11 2003.


Grunnleggende kildeutgaver

Akershusregisteret af 1622. Kristiania 1916. = Ak.reg.

 • Verne klosters brev, s. 2-55.
 • Hovedøya klosters brev, s. 56-107.
 • Nonneseter kloster i Oslos brev, s. 108-144.
 • St. Olavskloster i Tønsbergs brev, s. 145-150.

Biskop Eysteins Jordebog (Den Röde Bog). Fortegnelse over det geistlige gods i Oslo bispedømme omkring år 1400, utg. ved H. J. Huitfeldt, Christiania 1873-1879.

Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597. Utgitt efter offentlig foranstaltning ved Dr. Yngvar Nielsen. Kristiania 1885. Faksimilietrykk 1981.

Diplomatarium Norvegicum.

 • bind I-XVIII. Christiania 1847-1919.
 • bind XXI-XXII. Oslo 1976-1992.

Islandske Annaler indtil 1578. Christiania 1888. Utg. av Gustav Storm.

Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagting 1572-1580, utgitt for det norske historiske Kildeskriftfond ved H.J. Huitfeldt-Kaas, Christiania 1895. (VIII + 279 s.)

 • I. Optegnelsesbogen for 1572-1578, s. 1-171.
 • II. Optegnelsesbogen for 1578-1580, s. 175-218.

Norges gamle Love, 2. Række, 1388-1604. = NgL

 • Bind I (1388-1447). Christiania 1912.
 • Bind II (1448-1481). Oslo 1934.
 • Bind III (1481-1513). Oslo 1981.
 • Bind IV (1513-1536), hefte 1. Oslo 1995.

Norske Herredags-Dombøger. = NHD + år.

 • 1. række (1578-1604), hefte 1-6. Christiania 1893-1903, utgitt ved Erik Andreas Thomle.
 • — Bind I. Dombog for 1578. Christiania 1893 (330 s.).
 • — Bind II. Dombog for 1580. Christiania 1894 (149 s.).
 • — Bind III. Dombog for 1585. Christiania 1894 (231 s.).
 • — Bind IV. Dombog for 1597. Christiania 1895 (207 s.).
 • — Bind V. Dombog for 1599. Christiania 1897 (420 s.).
 • 2. række (1607-1623), hefte 1-8. Christiania-Oslo 1904-1929.
 • 3. række (1625-1646), hefte 1-9. Oslo 1929-1934.
 • 4. række (1652-1664), bind 1-3. Oslo 1941-1959.
 • Tillegg til. 1.-4. Rekke. Oslo 1972, utgitt ved Oddvar Grønli.

Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen. = NKJ

 • Bind I. Oslo og Hamar bispedømes jordebok 1574-1577. Oslo 1929.
 • Bind II. Oslo Domkapittels jordebok 1595. Oslo 1983.

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567. = NLR

 • Bind I. Rekneskap for Akershus len 1557-1558. Oslo 1937.
 • Bind II. Rekneskap for Akershus len 1560-1561. Oslo 1940.

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. = NRJ

 • Bind V. Oslo 1966-1983: s. 273-327: Jordebok for Domkirken og Mariekirken i Oslo 1549.

Norske Rigs-Registranter, tildeels i Uddrag. = NRR

 • I Bind, 1523-1571. Christiania 1861. Utgitt ved Çhristian C.A. Lange med bistand av Edv. O. Heiberg og Siegw. Petersen.
 • II Bind, 1572-1588. Christiania 1863. Utgitt ved Siegw. Petersen og Otto Gr. Lundh.
 • III Bind, 1588-1602. Christiania 1865. Utgitt ved Otto Gr. Lundh og I.E. Sars.
 • IV Bind, 1603-1618. Christiania 1870. Utgitt ved Otto Gr. Lundh.
 • V Bind, 1619-1627. Christiania 1874. Utgitt ved Otto Gr. Lundh og J. E. Sars.

Oslo kapitels protokoller. = OKP

 • Oslo kapitels forhandlinger 1609-1616. Kristiania-Oslo 1913-1949.
 • Oslo kapitels kopibog 1606-1618. Kristiania-Oslo 1912-1949.

Oslo lagtingsprotokoll. = OLP

 • I: Nils Stubs Optegnelsesbøger fra Oslo Lagthing 1572-1580. Christiania 1895.
  • II-VII: Oslo lagtingsprotokoll nr. II-VII, 1608-1616. Oslo 1987.

Mindre kildestykker som omhandler Oslo

 • Aktstykker til de norske stændermøders historie 1548-1661, bind I, utgitt for Kjeldeskriftfondet ved Oscar Albert Johnsen, Oslo 1929. Blant annet fullmaktsbrevet 1591 fra Oslo by til kong Christian 4.s hylling.
 • Beretning om vor Frue Kirke i Opslo, med Capitelets Seihl sammesteds, Danske Magazin, II Hefte (København, 18..), s. 321-352.
 • Biskop Nils Glostrups Visitatser i Oslo og Hamar Stifter 1617-1637. Utgitt av Det Norske Historiske Kildeskriftfond. Christiania 1895.
 • L[udvig] Daae: Nogle Bidrag til norsk Kirkehistorie, 1. Samtidig Beretning om et Præstevalg i Oslo 1602Kirkehistoriske Samlinger, 3. række bind I (Kjøbenhavn 1874-77), s. 536-538.
 • A.E. Erichsen: Noget om Biskop Mag. Jens Nilssøn og hans Skrifter (Bemærkninger til Dr. Yngvar Nielsens Udgave af hans Visitatsbøger og Reiseoptegnelser), [norsk] Historisk Tidsskrift, 2. Række 6. Bind, Kristiania 1888, s. 306-315 –
 • F.R. Friis (utg.): Hidtil ukjendte Optegnelser [1558-1577] af Biskop Jens Nilssøn, [norsk] Historisk Tidsskrift, 3. Række 2. Bind, Kristiania 1892, s. 141-155. (Inneholder biskop Jens Nielssøns opptegnelser fra 1561-1576 i hans eget eksemplar av en astronomisk bok, utgitt 1558 og kjøpt 1561.)
 • Jan F.L. Engedahl (utg.): En godssamling på Eiker, Gjallarhorn. Tidsskrift for Slektshistorielaget Vestfold-Buskerud, nr. 12, januar 1994, s. 42-57. (Inneholder Gunde Langes jorderegister 1605 over sin kones, Anne Hansdatters (Litle) arvegods; etter original i DRA, privatarkiv Gunde Fredriksen Lange, nr. 1161).
 • Gregers Fougner-Lundh (utg.): Specimen Diplomatarii Norvagici. Pröve af et Norskt Diplomatarium. Kjöbenhavn 1828. (Inneholder blant annet et skiftebrev fra Oslo 1590.)
 • Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas: Den borgerlige Familie Budde (egentlig Bude), Personalhistorisk tidsskrift [1.række] V (København, 1884), s. 150-168. (Inneholder Jonas Buddes selvbiografi med opplysninger om osloborgere på 1500-tallet)
 • Reimer Koch fra Lübeck: Et Øienvidnes Beretning om Kong Christian den Andens Tilfangetagelse i Aaret 1532, av Reimer Koch fra Lübeck. Utgitt i oversettelse i Magazin for militair Videnskabelighed, 10. aargang, Kjøbenhavn 1827, s. 426-465.
 • Karl Koppmann (utg.): Zwei Ordnungen des Rats zu Rostock für seine Kaufleute in Oslo und Tönsberg, Hansische Geschichtsblätter (utg. av Verein für Hansische Geschichte), XVII, Jahrgang 1888 (Leipzig, 1890), s. 163-167. Inneholder oldermannsforordninger 1.11 1452 og 31.10 1472.
 • Christian C. A. Lange: Indberetning til den kongelige Norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet om en paa offentlig Bekostning foretagen Reise til Nordtydskland i Sommeren 1844, NOR, Tidsskrift for Videnskab og Literatur (utg.av Det norske Studentersamfund), 3 (Christiania 1846), s. 1-103. (Bilag til Chr. Langes Indberetning om sin Reise til Nordtydskland 1844, s. 17-103).
 • – » – : Bidrag til Norges Historie under Unionen, Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur (utg. av Christian C. A. Lange), 1. årg., 1847 (Christiania), s. 217-286.
 • – » – : Blandede Aktstykker til Norges Historie efter Reformationen, V. Om Oslos Brand og Christianias Anlæg 1624, i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, 2. Aargang (1848), s. 263-265. Inneholder en beskrivelse av brannen og søknad om å gjenoppbygge byen 1624, en søknad om nye privilegier for Oslo samme år, samt Kong Christian 4.s Fundats for Christiania by 4.10 1624.
 • – » – : Matrikel over norske Studerende ved Rostocks Universitet 1419-1690, Norske Samlinger (udg. af et historisk Samfund i Christiania) I (1849-1852), nr. II, s. 72-94.
 • – » – : By-Vedtægter fra det sextende og syttende Aarhundrede, Meddelelser fra Det norske Rigsarchiv indeholdende Bidrag til Norges Historie af utrykte Kilder, I (Christiania, 1870), kap. VI: s. 297-300, en forordning 1595, og s. 301-311 om vedtektene 1601, samt Jørgen Friis’ utdyping av vedtektene 6.8 1601.
 • Lars Løberg: En adelsslekt fra Holter i Nes, Romerikstun 15 (utg. av Romerike Historielag), 1988 (trykt 1987), s. 236-249. (Inneholder blant annet utdrag av en stamtavle fra 1579 om Tore Bytings etterslekt, etter original i Riksarkivet, Stockholm.)
 • P. A. Munch (utg.): Samtidig Beretning om Prindsesse Annas, Christian den 4des Systers, Giftermaal med Kong Jacob d. 6te af Skotland og hendes paafølgende Kroning, Norske Samlinger, bind I (Christiania 1849-1852), nr. XVII, s. 450-512.
 • Didrik Arup Seip: Et par gamle Oslo-dokumenter, St.Hallvard (Organ for Selskabet for Oslo Byes Vel), 1928, s. 164-171, 226-229. (Inneholder kannik Per Toressons testamente, 1490-tallet, og et vitneavhør i Oslo 1520.)
 • Lars Sjödin (utg.): Registratur over utgående brev fra Christiern 2.s kanselli 1519 og 1520, trykt i Handlingar till Nordens historia 1515-1523, = i Historiska Handlinger 40:2 (1977), nr. 1091, og Historiska Handlingar 41 (1979), nr. 1374.
 • P. F. Suhm: Statuta & Privilegia Capituli Asloensis. Samlinger til den Danske Historie, 2. Bind 3 Hæfte (Kiøbenhavn 1784), s. 170-214.
 • Absalon Taranger: Oslos ældste byprivilegium, Historiske afhandlinger tilegnet Professor dr. J. E. Sars paa hans syttiende fødselsdag den ellevte oktober 1905 (Kristiania 1905), s. 199-227.
 • Hildegard Thierfelder: Rostock-Osloer Handelsbeziehungen im 16. Jahrhundert. Die Geschäftspapiere der Kaufleute Kron in Rostock und Bene in Oslo (Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte, hg. im Auftrag des Hansischen Geschichtsvereins, Band 1). Weimar 1958.
 • Solveig Tunold: En nyopdaget vise [fra 1626] av Hans Nielsen Griis på Universitetsbiblioteket, Oslo, Norsk slektshistorisk tidsskrift V (Oslo 1935-36), s. 222-226.
 • C. R. Unger (utg.): Lensbrev for Axel Gyldenstjerne som Statholder i Norge og Hövedsmand paa Agershus, 1588, Norske Samlinger (udg. Af et historisk Samfund i Christiania), I (1849-1852), nr. III, s. 95-105.
 • Tore Hermundsson Vigerust: Folk i Oslo omkring år 1500Norsk Slektshistorisk Tidsskrift XXXIV (Oslo 1993-94) s. 109-121.

Se også oversikten over Kilder fra Oslo, kronologisk til 1625.

.