Kilder fra Oslo frem til 1624

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2004. Utgave 07.03 2004.


1. 1263 eller tidligere: Kong Håkon Håkonsson († 1263) bygger i Oslo.
2. 1264. Gavebrev fra biskop Håkon i Oslo for kannikene ved Oslo domkirke (St. Hallvardskirken) (1261).
3. 1276. Oslos takmark (grenser) fra slutten av 1200-tallet.
4. 1304 31.5. Kong Håkon 5.s instruks om forholdet mellom gifte og ugifte tyske skomakere i Myklegård i Oslo [29.11 2003].
5. 1312 8.10. Jordskiftebrev fra Pål Einarsson (lagmann i Oslo) og fem andre menn om rettighetene til Berg og Bergsløkkene i Osloherad.
6. 1312 8.10. Erkebiskop Eiliv i Nidaros og biskop Helge i Oslo stadfester en 6-mannsdom om et jordeskifte om Bergsløkkene i Osloherad.
7. 1315 9.2. Vitnebrev fra Munkegård nord i Oslo, om at Asgaut og Ingrid, Asgauts kone, tidligere hadde gitt deler av gården Dønski i Bærum for å bli opptatt i brødrelaget i Hovedøya kloster med rett til å bo på Ris gård.
8. 1395 5.5. Erkebiskop Vinald og oslobiskop Øystein gir avlatsbrev for Sta. Maria-hospitalet på Hovin i Oslo [06.03 2004].
9. 1452 1.11. Rostocks ordinans for den tyske kjøpmann i Oslo og Tønsberg [22.11 2003].
10. 1472 31.10. Rostocks ordinans for den tyske kjøpmann i Viken, særlig i Oslo [22.11 2003].
11. 1500. Fortegnelse over folk som har kjøpt utfareledingsmel fra Sjøboden i Oslo [1993].
12. 1519. Kong Christiern 2. gir mester Hans Mule forleningsbrev på Akershus len.
13. 1519-20. Brev til Oslo borgemester og råd vedrørende klage over byfogden. Utskriving av tiendepenningskatten av Oslo by.
14. 1523. Oslo domkapitel selger Mortensgård, vest for Korskirken i Oslo, til Trond Tømmermann, St Knud konges dag [20.11 2003].
15. 1527 25.11 Arveskifte i Søndre Hjalpargård i St. Clements sogn i Oslo.
16. 1528-29 Akershus slotts inntekter med sakøren (pengebøtene) fra Akersherred og Oslo by.
17. 1547. Kollats på Prostiet i Marikirken i Oslo for Peder Hvitfeldt [06.11 2002].
18. 1570. Oslo kapitels påskrift om Hurumfisket i Den Røde bok (fra ca 1400) [17.11 2003].
19. 1574. Eiendommene til Aker prestebol og Aker kirke.
20. 1588. Lensbrev for Axel Gyldenstjerne som stattholder i Norge og høvedsmann på Akershus.
21. 1590. 23.3 Et arveskifte nord i Oslo.
22. 1591 29.5. Oslo bys fullmaktsbrev for utsendinger til hyllingen av kong Christian 4. i Oslo 8. juni 1591.
23. 1591. Oslo kapitels kopi av prestebolets jordebok for Tune og Glemminge sogn, etter Den Røde bok fra ca 1400 [17.11 2003].
24. 1595 6.5. Forordning i 12 artikler for Oslo.
25. 1596 18.9. Kong Christian 4.s stadfestelse på Oslo bys privilegier [21.11 2003].
26. 1597 26.5. Kong Christian 4. til Oslo by om å holde ukentlig rådhus [21.11 2003].
27. 1599 29.9. Herredagsdom om eierretten til det nedlagte hospital Sacerdotum i Oslo (Pålsgård med Hovin avlsgård) [07.03 2004].
28. 1601 30.7. Oslo bys 24 menn besvarer endel spørsmål fra borgemestere og råd om vedtektene.
29. 1601 6.8. Stattholder Jørgen Friis’ vedtekter for Oslo [21.11 2003].
30. 1602 15.12. Biskop Anders Bentssøn Dalls beretning om valg av Thomas Lagessøn som sogneprest i Oslo [21.11 2003].
31. 1607 7.8. Herredagens artikler for Oslo, gitt etter klager på de tyske kjøpmennene.
32. 1610-11. Tomteleie (festavgift) av Kongens (Kronens) tomter i Oslo [24.01 2003].
33. 1611 4.7. Rosstjenestetakst av borgerskapet i Oslo.
34. 1612 11.11. Den allminnelige penningskatten av Oslo by til Sankt Mortens dag 1612 [02.03 2003].
35. 1613 29.9. Landsskatten av Akers fogderi til Sankt Michelsdag 1613 – Osloborgere som driver gårder i Aker [02.03 2003].
36. 1615. Osloborgeres odelsgods i Aker herred [20.01 2003].
37. 1621. Ødegårder i Akers herred som brukes av borgere i Oslo [18.02 2003].
38. 1624 20.9. Oslos borgemester og råds beskrivelse av skadene etter brannen 17. august 1624 og søknad om å få bygge byen opp igjen.
39. 1624 29.9. Søknad fra Oslos borgerskap om privilegier.