Personregister for Oslo 1460-1530 (kvinner)

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003. Utgave 20.11 2003. Kilder, se Kilder fra Oslo til 1625 og Trykte kilder fra Oslo til 1625. Leksikonet inneholder ialt 65 kvinner.


A

Anna, muligens bosatt i Oslo, brordatter av testamentator, fikk testamentarisk gave ca. 1508 av [kannik?] N. Jonsson (DN VI nr. 649).

Anne Amundsdotter, gift med Sæbjørn Guttormsson, som av den utvalgte konge Hans i brev fra Oslo 1474 fikk frihet og frelsebrev for sin setegård Hornes i Skjeberg, fikk vern for seg og sin hustru (DN XXI nr. 572).

Anne Persdotter (Flue), bosatt i Oslo, skiftet 25.11 1527* etter foreldrene i sønste Hjalpargård med sine søsken Einar Persson og Reidulv Persson, hun ble gjort brodergild, de ble kalt beskedelige og fornumstige folk.

AnnaSander buntmakers’ i Oslo, Anna leverte tomme øltønner til Akershus slott 1528-29 (NRJ IV s. 277), som rimeligvis var laget av Sander selv.

B

Hustru Barbara Simonsdotter, bodde trolig i Oslo, solgte i 1499 jord på Hadeland (Dælin i Brandbu prestegjeld) til herr Jon Rolvsson, kannik ved Oslo domkirke (DN V nr. 984). Hun skal trolig identifiseres med hustru Barbara, som kjøpte ledingsmel i Oslo ca 1500* (Vigerust 1993).

Søster Birgitta Ølreksdotter, abbedisse i Hovedøya [Birgittiner-nonne]kloster 1474 (DN I nr. 905),

fordum abbedisse i Hovedøya [Birgittiner]kloster, utferdiget brev i Munkeliv [i Bergen] 1484 (DN VIII nr. 412), abbedisse i Munkeliv kloster 1495 (DN I nr. 982).

Birgitte Henningsdotter, Tord Aslakssons etterleverske, Bruberg 2.5 1499 (DN II nr. 1006).

Botilda Pedersdotter, gift med Jon Matsson, de bodde trolig i Oslo, de solgte i brev fra Oslo 1465 gods i Asker sogn til sira Olav Bjørnsson, korbror i Oslo (DN V nr. 854).

C

Cecilie Andresdotter, bor 1437-1440 i Oslo (AK Reg), var død før 21.3 1485 da herr Gudleiv Jonsson, kannik ved Oslo domkirke, hadde hånd om hennes arv, som Elling Gudbrandsson krevde på vegne av sin kone (sammenhengen var trolig at Ellings kone var hennes arving men at hun hadde testamentert godset til domkapitlet) (DN V nr. 928).

D

Hustru Dorethe Sæbjørnsdotter (Hornes-ætten, I), gift med Jon Eskillsson, rådmann i Oslo 1534 (DN III nr. 1133), foreldre til Frans Jonsson (Hornes-ætten, II), de solgte 1534 i brev fra Eset i Nannestad gods i Holter sogn på Romerike.

Fru Elin, abbedisse i Nonneseter kloster i Oslo, fikk en gård i Fet som livstidsforlening 1476 (Ak.Reg. 1622 nr. 1781-83).

Elin (Mogensdotter), søster til herr Gunnar Mogensson, kannik ved Mariakirken i Oslo, som i 1510 pga. sykdom opprettet sitt testamente, der han bl.a. ga gave til myn systher Ælin (DN XII nr. 275).

Hustru Elin Olavsdotter, nevnt i Oslo 1519 (DN II nr. 1059), gift med rådmann i Oslo Pål Tolvsson (n. 1499-1519). De kjøpte gods på Eiker.

Søster Elsebe Eggertsdotter, abbedisse i Hovedøya Birgittinerkloster 1478 (DN VIII nr.403), abbedisse i Munkeliv kloster i Bergen 1480-1481 (DN I nr. 930, XII nr. 248).

F

Filippa, se Philippa

G

Gjertrud Larensdotter, datter av Larens Beltere og hans husprøy Gunnild, gift med Amund Kolbjørnsson, hennes foreldre leide gården Skadden i Korskirke sogn i Oslo av Oslo domkapittel 1515 (DN V nr. 1021).

Hustru Grete Heynesdotter, gift med Magnus (Mogens, Mons) Persson av våpen, i Oslo 1494 (DN II nr. 978). Hun var trolig arving til Hermann Kremmer, borger i Oslo (død innen 1494). Hustru Grette, Tjøstolv gullsmeds vermor, bodde i Oslo, savnet 2 sølvskjeer som de mente var stjålet av den ettersøkte tyven Hans, 1492 (DN V nr. 959). Hun skal trolig også identifiseres med hustru Grete, som kjøpte ledingsmel i Oslo ca 1500* (Vigerust 1993). Hennes mann, Magnus Persson, er kjent i perioden 1475-1494, hovedsakelig i Oslo, og satt i riksrådet i interregnet 1482 (Vigerust 1993-94).

Gro Beniksdotter, det ble i Tønsberg 1461 bevitnet at Henrik Vittenhagen, nå avdøde borgermester i Oslo, da han festet Gro til hustru, lovet henne gården Torelvgård i Oslo for sin livstid, hvis hun overlevde ham; den gjorde hun imidlertid ikke, for hans enke, som i 1461 ble stevnet for gården, het hustru Ingerid Hoskuldsdotter (DN V nr. 838, 839).

Gudlaug Sigurdsdotter, gift med Peter Bjørnsson, de bykslet sammen tomten øvre Gjertrudsgård i Korskirke sogn i Oslo av Oslo domkapittel 1480 (DN V nr. 909).

Gunnild, gift med skilrik mann Larens Beltere (husprø hanss), de leide gården Skadden i Korskirke sogn i Oslo av Oslo domkapittel 1515, – ders barn var Gjertrud Larensdotter, gift med Amund Kolbjørnsson (DN V nr. 1021).

Gunnild Gunnarsdotter, muligens bosatt i Torelvgård i Oslo, solgte i 1472 jord på Follo, hadde tilknytning til Alv Tjodulvsson og hans datter Ingeborg Tjudulvsdotter (DN III nr. 896).

Gunnor Askellsdotter, gift med beskjeden mann Tolv Hallvardsson (hans eghen hwstru), de leide i 1482 en tomt av Mariakirken mellom gaten og Myntgården mot årlig landskyld (DN V nr. 919).

Gyda, tjenestekvinne til herr Svennung Rolvsson, kannik ved Mariekirken i Oslo, som ga henne gaver ved sitt testamente 1461 (DN V nr. 835), siden han var krank og syk.

Hustru Gyrid Aslaksdotter, utstedte blev i Kuendalen i Oslo 1473 der hun ga jord på Hadeland til sin frende (minum frendhæ) Staffan Guttormsson (DN I nr. 903), – hun bodde trolig i Oslo.

Gyrid Olavsdotter (Holter-ætten), gift med Peder Herlogsson (Kalips), lagmann i Oslo 1544 (DN VIII nr. 777).

H

Helga, muligens bosatt i Oslo, nevnt i et regnskap fra Follo-Borgesyssel-området 1491-1496 (DN XXI nr. 671).

I

Hustru Ingeborg, uvisst bosted, fikk i 1529 med sine to døtre kongelig beskyttelsesbrev slik at de ikke ble hindret med sitt gods (eiendommer) i Oslo (NRR I s. 21).

Hustru Ingeborg Eriksdotter, gift med Erik Eriksson (Elin-ætten [d.e.]), lagmann i Oslo, nevnt 1472-1493, de kjøpte i 1493 sammen jord i Sandsvær (DN V nr. 961).

Ingeborg Jakopsdotter (Jngeborg Jacops dotter), gift med beskjedelig mann Tjostolv Gundrodsson, de leide i 1465 gården Olbjørnsgård på Øren vestenfor Mariakirken av Mariakirkens kapittel mot årlig landskyld (DN V nr. 853).

Ingeborg Mogensdotter (Jngeborgh Mognss dotther), gift med Truls Bjørnsson, borger og lagrettemann i Oslo 1492 (DN IV nr. 1015).

Ingeborg Tjodulvsdotter (Jngeborghe Tiodholffs dotter), datter av

feil for søster ?

Alv Tjodulvsson, eide jord på Follo, tilknytning til Gunnild Gunnarsdotter eller Olav Jonsson, brev fra Oslo 1472 (DN III nr. 896).

Ingerd kannegyter-datter, en «fattig kvinne» i Oslo 1522 (DN III nr. 1087), klaget til kong Christiern over herr Hans Olssons og mester Hans’ (Mule) fremferd mot hennes søster og farmor. Hun var datter av Eivind Kannegyter (n. 1516-17, DN IX nr. 491) og hennes søster var Hans skrivers bole (n. 1516-1517, DN IX nr. 491).

Hustru Ingerd Sveinsdotter i Oslo biskopdømme, gift med Johannes Cruscop, ble av pave Paulus II gitt tillatelse til å velge en skriftfar som i visse tilfeller kunne gi dem absolution (DN XVII nr. 676).

Inger (Ingeri), Trond tømmermanns hustru, ekteparet kjøpte St Knuds konges dag 1523 gården Mortensgård vest for Korskirken i Oslo av Oslo domkapitel; gården hadde tilhørt Korskirkens tomper (1523*).

Fru Ingerid Bjørnsdotter, electa i Nonnekloster 1485 (Ak.Reg. 1622 nr. 1805),

– abbedisse i Nonneseter kloster i Oslo, jomfru, 1497-1500 (DN I nr. 1001, Ak.Reg. 1622 nr. 1649-51).

Hustru Ingerid Einersdotter, var gift med Reniche Henriksson, som muligens var borger i Oslo, de begge var døde innen 13.11 1461, den rette arving etter dem var Sigurd Torgjulsson, som stadfestet disses testamente med gave av Torelvgård i Oslo til Oslo domkapittel, 1461 (DN IV nr. 951).

Hustru Ingerid Hoskuldsdotter (Jngerid Hoskoldzdotter, hustru Jngerid som Hwittenhaghen atte), ærlig kvinne, enke 1461 etter Henrik Vittenhagen, borgermester i Oslo, hun ble stevnet av Officialen i Oslo for en bygård, vel gården Torelvgård, der Henrik hadde bodd, som han tidligere, da han festet Gro Beniksdotter til [sin 1.] hustru, lovet henne på livstid; gården ble i 1461 av Ingerid med samtykke av Sigurd Torkjellsson gitt til korbrødrenes Kommune i Oslo (DN V nr. 838-840).

J

Hustru Johanne Mattisdotter, datter av hustru Margrete Johansdotter og Mattis Pedersson av våpen, da de felles i 1477 makeskiftet bort gods på Ringerike mot Blesusgård eller Lassegård i Oslo (DN V nr. 900); samtykket 1493 i sin mor, velboren kvinne fru Margrete Johansdotter i Oslos gårdssalg (DN II nr. 974). Velbyrdig kvinne fru Margrete Johansdotter og hennes datter hustru Johanne Mattisdotter solgte i 1493 jord i Sandsvær til Erik Eriksson, lagmann i Oslo (DN V nr. 961). (Johanne var i 1493 antageligvis enke.)

Jorunn Sigurdsdotter, gift med beskjedelig mann Tideke Hansson sverdsliper, de bykslet sammen av Mariekirken i Oslos kapittel gården Brandsgård sør i Oslo 1468 mot landskyld (DN IV nr. 956).

Søster Jorunn (Joron) Steinulvsdotter, ga seg inn i Hovedøya kloster med jord i Grytnes i Våle sogn i Vestfold, som klosteret 1478 solgte til Øystein Gislesson (DN VIII nr. 403).

Jorunn Tolvsdotter, kan ha bodd i Oslo, hennes gave av jord i Borgesyssel til Mariakirken i Oslo ble i Oslo 1472 stadfestet av hennes far ved hans fullmektige versønnen Torleiv Einarsson, dvs at T E er gift med hennes søster (DN V nr. 877).

K

Karine Siggesdotter, bodde trolig i Oslo, ble lønnet fra Akershus slott 1528-29 for bøting (NRJ IV s. 279).

Katerin Hansdotter, solgte i brev fra Oslo 1462 2 markebol odelsjord i gården Ausby i Holter sogn på Romerike til kanniken Hans Hansson Sass, med samtykke av sin far, som hun hadde arvet av sin mor (DN V nr. 843).

Fru Katerin Johannesdotter (Johansdotter), velboren kvinne, kjøpte jord på Romerike i brev fra Oslo domkirke 1466 (DN V nr. 859), bodde i en egen gård i Oslo 1475 (j frw Katerine stofw), da hun solgte jord på Romerike (DN V nr. 892). Hun solgte i 1480 jord på Hedemarken til jomfru Tore Jørundsdotter (Ingrid Nilsdotters slekt) (DN V nr. 910), med samtykke av sin husbonde [dvs, 2. mann] Mons (Magnus) Pedersson av våpen (n. 1475-1494).

Katrin (Hallvardsdotter), datter av herr Hallvard Hallvardsson, som igjen var søstersønns barn av herr Amund Olavsson, kannik ved Oslo domkirke; herr Amund ga en bygård i Oslo til prosten herr Jon Pålsson, som skulle følge Katrin når hun skulle gi seg inn i Nonneseter kloster, 1496 (DN V nr. 975).

Fru Kirsten, første gang [men etter ca. 1476] gift med herr Svein Galle, ridder og høvedsmann på Akershus, 2. gang gift med Peder Griis, i 1499 høvedsmann på Akershus (NgL 2 R III nr. 137).

L

Hustru Live (hustrv Liiffue), muligens bosatt i Oslo, fikk testamentarisk gave ca. 1508 av [kannik?] N. Jonsson (DN VI nr. 649).

Live Rolvsdotter, gift med Trygge Bjørnsson (n. 1492-1522), som var bror av Truls Bjørnsson, borger og lagrettemann i Oslo 1492 (DN IV nr. 1015).

Hustru Live (Stensdotter?), i 1498 (DN IV nr. 1030) gift med Pål Tolvsson, borger, senere rådmann i Oslo (n. 1498-1519). Husteu Live var søster til væpneren Gisle Stensson i Skien (n. 1490-1505), – hun var død innen 1519, siden Pål Tolvssons hustru dette året het hustru Elin Olavsdotter.

Hustru Live Torsteinsdotter, hederlig kvinne, ga i brev fra Haraldsgård i Oslo 1509 gården Bjørnstad i Stange på Hedemarken til sin sønnesønn Amund Jonsson (DN VI nr. 650).

[Jfr. Live Torsteinsdotter, som Arne Torgeirsson 1489 hadde (kirkelig) forseelse med (quinna mool), Tinn (DN IX nr. 399).]

Lucia, avla nonneløfte til Benediktinerklosteret Nonneseter i Oslo [ca. 1510-20] (DN VI nr. 681).

M

Meritte Ebbesdotter, datter av Ebbe Verkmester, bodde trolig i Smidsgården i Oslo, inngikk forlig i gården 1475 om leie av hus av Marikirken (DN V nr. 896).

Margrete, Olav Endridssons etterleverske, solgte i brev fra Oslo 1529 ord i Oppegård til Henrik Krummedike, – kan ha bodd i Oslo (DN VIII nr. 608).

Fru Margrete Johansdotter, nevnt 1464-1495. Hun var første gang gift med herr Gaute Kane (nevnt 1468, DN II nr. 869, 1495, DN V nr. 973). Hustru [titulert samtidig med fru], gift [2. gang] med Mattis Pedersson av våpen, de ga sammen i brev fra Brunla herr Hartvik Krummedike kvittering for all gjeld 1474 (DN V nr. 883 og solgte ham jordegods i Vestfold (DN I nr. 908);

– i den omtrent samtidige påskriften titulert ‘fru’); hustru, Mattis Pedersson, hun og deres felles datter Johanne makeskiftet 1477 bort gods på Ringerike mot Blseusgård eller Lassegård i Oslo (DN V nr. 900). Solgte i 1489 jord på Eiker i brev fra Domkirkegården i Oslo, stadfestet av henne i Oslo 1495 (DN V nr. 945, 973). Velboren kvinne, hadde en egen gård i Klemens kirkesogn i Oslo 1493 (DN II nr. 974), solgte jord med samtykke av sin datter hustru Johanne Mattisdotter. 1464 (DN V nr. 850). Velbyrdig kvinne fru Margrete Johansdotter og hennes datter hustru Johanne Mattisdotter solgte i 1493 jord i Sandsvær til Erik Eriksson, lagmann i Oslo (DN V nr. 961).

– de solgte sammen gods i Hoff sogn i Vestfold 1468 (DN II nr. 868-869).

Jomfru søster Margrete Nilsdotter, abbedisse i Benediktinerklosteret Nonneseter i Oslo [ca. 1510-20], 1511 (DN VI nr. 681, Ak.Reg. 1622 nr. 1703-05).

Hustru Margrete Ormsdotter, uvisst bosted, ga i brev fra Oslo 1465 hele nordre Selvik i Sande sogn i Vestfold til Sande kirke, bevitnet av prosten og en kannik i Oslo (DN VIII nr. 380). [Hun er nevnt flere ganger i DN.]

Hustru Mungerd på Hvam (hustru Mungerdhæ j Hwame), vel på Romerike, eide Smidsgården i Oslo [for flere titalls år siden], bevitnet i 1489 av herr Gudleiv Jonsson, kannik ved Oslo domkirke, sønn av Jon Kjetilsson som i mer enn 30 år bodde i Smidsgården (DN V nr. 943). Hustru Mungerds sønn var Gudbrand Andresson, hennes søstersønn var Jon Bjørnsson i Haraldsgård som senere fikk Smidsgård.

N

O

Olov Jonsdotter, søster til testamentator, muligens bosatt i Oslo, fikk testamentarisk gave ca. 1508 av [kannik?] N. Jonsson (DN VI nr. 649).

P

Fru Philippa Hansdotter, greve Hans’ dotter, herr Sigurd Jonssons etterleverske, utstedte gavebrev i Oslo 1466 til sin avdøde sønn junker hans Sigurdssons festermø, jomfru Ingeborg Ågesdotter (Tott) (DN XVIII nr. 87), fikk en bygård i Bergen 1463 som betaling for gjeld (DN III nr. 862), eide i 1460 jord i Vinger i Solør (DN V nr. 826).

R

Ragnild Helgesdotter, muligens bosatt i Oslo, kjøpte jord på Romerike av fru Katerin Johansdotter i Oslo 1475 (DN V nr. 892).

Hustru Ramborg Jensdotter, ærlig kvinne, hadde i sitt testamente gitt gods i Odalen på Romerike til Mariakirken i Oslo og gods i Heni sogn på Romerike til Oslo domkirke, bevitnet i Oslo 1498 (DN V nr. 979, 980).

Hustru Rangdid Håkonsdotter, solgte i brev fra Oslo odelsjord i Fet på Romerike til herr Hans Sass, kannik ved Oslo domkirke 1488 (DN V nr. 931).

Ronnog, uvisst bosted, kan ha vært i Oslo, mor til Gudbrand Helgeson, som i brev fra Oslo 1463 pantsatte jord i Båstad sogn i øvreluten i Borgesyssel til sira Gudleiv Jonsson, kannik ved Oslo domkirke (DN XV nr. 88).

S

Sesilie, se Cecilie.

Hustru Susanna, muligens bosatt i Oslo, fikk testamentarisk gave ca. 1508 av [kannik?] N. Jonsson (DN VI nr. 649).

T

Hustru Tore, hederlig kvinne, enke etter velbyrdig mann Olav Eriksson, inngikk forlik om skifte etter Olav Eriksson (Tronstad-ætten, sist kjent i live 1489, DN V nr. 944 og X nr. 270) i Oslo(?) ca 1494-96 (DN V nr. 987). Hustru Tores bosted etter dette tidspunkt er ukjent, det kan ha vært hos barna i Båhuslen eller i Oslo?

U

V

Z

ØÅ

Åste Hallvardsdotter, bodde i 1520 muligens i gården Pjåten i Oslo, byfogden i Oslo tok et vitneavhør av henne vedrørende eiendomsretten til en gård i Vestby, hun hadde tidligere [i 20 år eller for 20 år siden] bodd i Vestby, der hennes vermor Sigrid også hadde bodd (D.A. Seip 1928 s. 226).

x