Personregister for Oslo 1530-1580

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2002.
Utgave 08.03 2002. Kilder, se Kilder fra Oslo til 1625 og Trykte kilder fra Oslo til 1625. Arbeidet ble påbegynt i 1993. Listen består av ialt 105 personer.


Herr […], kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest i Lier, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 318).

 

Mester Alv, kannik uten[?] residens ved Oslo domkirke [?], hadde 1549 St.Andreas alter og et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 316-17).

Anders Hansson, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Arne, prebendatus ved Mariakirken i Oslo 1542, hadde den ene halvparten av Katarinaalteret som sitt vicariegods ved Mariekirken (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 591).

Axel Skåning, rimeligvis klokker ved Mariekirken i Oslo 1542, han hadde Klokkerrentens gods ved Mariekirken (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 596).

Bertil Been [= Bartram Bene?], borger i Oslo 1539 (DN II nr. 1127).

Bjørn Hallandsfar, rådmann i Oslo 1536 (DN VIII nr. 733).

Bjørn Pedersson, rådmann i Oslo 1547-1552 (DN XII nr. 612-614, 638-639).

Herr Christiern, hadde 1549 en halvpart av en prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 323).

Christen Grønlund, i Oslo 1537 (i meget framtredende posisjon, borgermester, rådmann eller lign.) (NRR I s. 53-54).

Christiern (Chresten) Munk til Thoberup (1560-62, DN IX nr. 786), ærlig og velbyrdig, Trued Ulfstands svigersønn (ikke belagt i de siterte kildene),

– høvedsmann på Hammer eller Hammergård 1550-1554 (DN III nr. 1169, 1174, II nr. 1157, IX nr. 770, 774, IV nr. 1132, XII nr. 639-640),

– høvedsmann på Akershus 1559-1562 (DN I nr. 1121, VIII nr. 809, X nr. 756, IX 786); opptrådte på vegne av Trued Ulfstands arvinger i rettssaker mot Gørvel Fadersdotter og Lage Brahe, fikk mye norsk gods.

Christiern Hvit, prebendatus ved Mariakirken i Oslo og samtidig innehadde han et prestegjeld, hadde den ene halvparten av Vår Frue alter som sitt vicariegods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 594).

Christopher Sebjørnssøn, borger i Oslo, inngikk en forlik på Klomstein i Sande sogn i Vestfold 7. juni 1576 (RA-dipl-perg.), om arven etter Rolv Gullikssøn og Sidselle Evindsdotter, som begge var døde. Christoffers motpart var tre navngitte måger til en avdød Peder Jonssøn, som er nevnt i Sande 1555-1567. Christopher gir disse tre kvitt og fri for all videre tiltake for arven etter Rolv og Sidselle, både for seg selv og sine arvinger, samt sine brorbarn. I tillegg stadfestet Christopher på egne og sine brorbarns vegne det kjøp som Peder Jonssøn hadde gjordt av Evind og Hanno Halsen, samt at denne Evind med Christopher hadde unnet nå avdøde Marin Rolvsdotter (vel en kvinne som er nevnt i Oslo i andre kilder?) En navngitt jordepart for umaken hun hadde for derer godmoder (dvs Evind og Christophers felles bestemor) (Jan F. L. Engedal, «Holm/Aasnes», svar på spørsmål 161, Gjallarhorn. Tidsskrift for Vestfold Slektshistorielag og Buskerud Slektshistorielag, nr. 19, sommer 1997, s. 334).

Herr Clemen (her Clemenn y Enebacke), kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest i Enebakk, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 317).

Herr Clemen Persson (her Clemenn),

– hadde 1549 et vicarie, alter og prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 299-301).

– kannik ved Oslo domkirke 1551 (DN VIII nr. 795).

Herr Klemmet Persson (Her Clemind Pedersøn), makeskiftet bort jord fra Sankta Annæ alter ved Oslo domkirke mot jord i Gjerdrum på Romerike (udatert, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 54. Jf. DN VIII nr. 795, Akershus 29.8 1551).

Herr Einar, prebendatus ved Mariakirken i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods; var prebendatus og hadde den ene halvparten av Katarinaalteret som sitt vicariegods ved Mariakirken (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565, 592).

Elen Halvardsdotter, abbedisse i Nonneseter (reformerte) kloster 1544 (Erik Vea: Var Nonneseter i Oslo eslet til adelig jomfrukloster?, Årbok for Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, Årg. 141, 1987, s. 209-212 – uten kilde).

Herr Erik, hadde 1549 et vicarie, alter og prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 288-90).

Erik Gudbrandsson, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 566).

Erik Gyllenstern, ærlig og velbyrdig mann, høvedsmann på Akershus 1532-1535 (DN I nr. 1082, V nr. 1079, VIII nr. 728, NRR I s. 41).

Erik Rosenkrantz Ottesson til Nesøya, senere til Valsø, høvedsmann på Bergenhus. Eriich Rosenkrantz, Bergen 30.7 1547 (XII 615, 616, 617, 618): Riddermannsmann (med flere), satt i domskommisjon. E.R. til Nesøya, væpner, Oslo 3.7 1548 (III 1165). Bergen 23.10 1548 (II 1149). Hadde tatt gods fra Mariakirken i Oslo, 1548 (VI 771). Jeg Eriik Roszennkrannts, Ottessønn, Walsiøe 24.3 1552 (III 1171): hadde Tord Bratt til fogd i Bergen. Hadde Nils Blekk som ombudsmann i Idd, 2.5 1554 (IV 1134). E.R. till Vallsø, høvedsmann på Bergenhus 17.6 1562 (V 1134). Bergen 2.11 1562 (X 758). Bergenhus 4.10 1563 (X 764). Stavanger 12.5 1565 (VI 803): til Walsø, h.mann på Bergenhus. Erick Rosenkrantz, hoffmarskalk, 3.11 1556 (XI 696); ville ha fru Ingerds (Erlendsdotter) gods tilbake fra Trondheim Domkapittel. Nevnt 6.9 1570 (VI 805, Bergen).

– makeskiftet bort ½ pund jord i Øvre Strøm i Lier (senere setegård) (udatert, men trolig ca 1536-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 52).

Erik Urne, ærlig og velbyrdig mann, høvedsmann på Akershus 1545 i ærlig mann Per Hanssons fraværelse (DN I nr. 1103).

[=Esbjørn Olavsson?]

Asbjørn, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 566).

Frants Berg, superintendent 1556 (DN I nr. 1116). Dom 24.3 1574 nevnt i note til brev 10.6 1560 (DN II nr. 1163).

Frants Brockenhuus til Brangstrup. Oslo 28.5 1567 (DN X nr. 767).

Herr Frants Tommesson, sogneprest på Sem [i Tønsberg prosti] 1576 (DN XVIII nr. 387).

Gjertrud Tjøstolvsdotter, konventsøster i Nonneseter (reformerte) nonnekloster 1551 (DN IX nr. 771, jf. Vigerust 1993 s. 114).

Gudbrand Jonsson, rådmann i Oslo 1547 (DN XII nr. 612-614).

Herr Hans Fynbo, prest og kannik i Oslo 1531-1549;

– prebendatus ved Mariekirken [og trolig borger i Oslo eller tjenestegjørende på Akershus?] 1531, nevnt 1539 (DN II nr. 1128),

– hadde i 1542 en part av et prebende ved Mariakirken i Oslo, den vicarieparten som lå til Hellige kors alteret (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 566, 594-94),

– hadde 1549 Hellige-Kors alter ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 324).

Hans Mule, hadde 1549 St.Mortens alter ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 326).

Herr Hans Olsson, kannik ved Mariakirken i Oslo 1542, hadde Jomfru Marias alter eller prebende (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 588-89),

– hadde 1549 et vicarie og alter ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 296-98).

Hans Pedersson, hadde 1549 Sta.Annes alter, Hellige-Kors alter og Vårfrue alter ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 277-78, 320).

Hans Sebjørnsson (Hanns Sebiørnnsenn wdj Oslo) (Hvams-ætten, II), borger i Oslo 1554 (DN IX nr. 774), i ombud for Dorete Sørensdotter vedrørende en eiendomstvist på Eidsvoll som ble pådømt i overlagting i Oslo 1554;

– hadde en tid før 1579 [inntil omlag 1559, 40 år før et vitnemål 1599] godsinteresser i Fet prestegjeld på Romerike (Østanes) (DN XVIII nr. 233).

Ingvar skredder (Ingwor skrederss gardh), [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565, fra St. Annes alters gods).

Herr J[…], kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest [og prost?] i Gjerpen, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 315).

Herr Jakob, hadde 1549 et vicarie og prebende og Sta.Dorothea alter ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 291-94).

Herr Jakob Døstrop, [kannik ved Mariakirken] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Jakob Jensson, kannik ved Mariakirken i Oslo, hadde St. Olavs alter eller prebende, med Kantoriet (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 583).

Jens Bonde, borger i Oslo 1582 (DN XXI nr. 576, 620).

Jens skriver, hadde 1549 Sta.Birgittes prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 326).

Jesper Friis, ærlig og velbyrdig mann,

– høvedsmann på Akershus 1551-1556 (DN II nr. 1155, III nr. 1174, IV nr. 1137-1138, VI nr. 780, XII 635, 638-640, XVI 638-39, 642, 644).

Herr Jon Pakke (her Joen Packe), kannik uten residens ved Oslo domkirke, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 315).

– her Joen Packe, hederlig mand, Idd 2.5 1554 (DN IV nr. 1134).

Jon i Skottegård, [borger] i Oslo 1542, leide denne gården i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Jøren Bjørnsson, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Jørgen Nilsson, prebendatus ved Mariekirken i Oslo 1542, hadde den ene vicarieparten som lå til St. Annes alter (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 595).

Karine Jensdotter, kjøpte noen hus nede ved sjøen i Oslo, som sto på kjøpstadens grunn, 1533 (DN IV nr. 1100).

Kjell Amundsson (Keldh Amwndsszøns gardh), [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Knut, hadde 1549 et vicarie, alter og prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 286-88).

Herr Knut Jensson, hederlig mann, kannik ved Oslo domkirke og sogneprest i Tune 1535 (DN VIII nr. 727).

Knut i Skottegård, [borger] i Oslo 1542, leide denne gården i Oslo til 6 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Knut Stensson, ærlig og velbyrdig, deltok i viktig møte i Oslo 28.1 1553 (DN IV nr. 1132, våpensegl).

Lauris Christoffersson, kannik uten [?] residens ved Oslo domkirke, hadde 1549 St.Peders alter og et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 319).

Lass gullsmed, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 566).

Lavrens Guttormsson, uvisst bosted, utferdiget brev i Oslo 1536 der han solgte jord i Sande (DN VIII nr. 733).

Lauris Harildsson, hadde 1549 et vicarie og prebende [tidl. Hoff p.] ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 308-312).

Herr Lauris (Laurits) Matsson, prost i Tønsberg 1531 (DN III nr. 1125), – kannik i Oslo og prost i Tønsberg [1531-34] (DN IX nr. 750); hederlig mann, kannik i Oslo xx,

– kannik uten residens ved Oslo domkirke og prost i Tønsberg [og sogneprest ved Laurentiuskirken i Tønsberg], hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 314),

– erkeprest i Oslo og prost i Tøneberg 1545-1551 (DN II nr. 1146, 1154, 1156, IV nr. 1127, V nr. 1112, 1116, 1125, VII nr. 766, 768-769, 772),

– her Lares Masson, salig, 1555 (DN I nr. 1116).

Mogens Børgesson (Mogenns Byrgeszenns gord), [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 12 skilling årlig skyld av Mariakirkens kommunegods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 572).

Mogens smed, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Marcus glassmaker (Marcus glaszemacker), kannik i Oslo [ved Mariakirken] og sogneprest ved et prestegjeld i Telemark, hadde St. Birgittes alter eller prebende ved Mariakirken (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 590).

Marcus sverdfeier, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565). Rådmann ? 1551 (DN IX nr. 771).

Mats, skolemester i Oslo, hadde 1549 et vicarie, alter og prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 304-05).

Herr Mattis Fynbo, prebendatus ved Mariekirken i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods; hadde den ene parten av Vår Frue alter som sitt vicariegods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 566, 593-94).

Mattis Christiernsson, velbyrdig og strenge ridder herr Mogens Gyllensterns kapellan på Akershus 1531 (DN II nr. 1102), forvaltet bl.a. Kong Håkons Alter ved Mariakirken i Oslo.

Herr Mats Finne, prest ved Oslo domkirke 1538, hadde det alteret ved domkirken som i sin tid var stiftet av den tidligere biskop Anders Mus, men viss gods som biskopens søstersønn Peder Bagge nå ville ta tilbake (NRR I s. 56-57).

Mikkel Hallesson, rådmann i Oslo 1547 (DN XII nr. 612-614).

Mikkel Jyde, borger i Oslo 1533 (DN III nr. 1131).

Mester Morten Krabbe (Nilsson) (Krabbe av Bustrup og Østergård [halv bjelke]), ærlig og velbyrdig mann,

– prost ved Mariakirken i Oslo og Norges rikes kansler 1532-1539 (DN I nr. 1084, II nr. 1124, 1132, V nr. 1079, VII nr. 720-722, 738, VIII nr. 728, NRR I s. 40).

– forlent med Mariakirkens prosti med Follo og St. Laurens Hospital i Oslo 1532 (NRR I s. 40);

– hadde så lenge han var prost [avgått 1542] Store-St. Annes prebende ved Mariakirken i Oslo, den var vakant da han tiltrådte (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 587).

– ga med Oslo Kapittel Per Hansson et fullmaktsbrev for å tiltale Nils Jonsson (tre hummerklør) og hans arvinger om ulovlig bruk av bygninger og fosser i Holmefoss på Eiker (udatert, Gunde Langes brevregister 1605, Glahharhorn 12 (1994) s. 44).

– han eide et jernberg i Akers herred, som hans arvinger Eiler og Niels Lykke solgte til Per Hansson (udatert, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 56).

Nils Henriksson, prost ved Mariakirken i Oslo 1545 (DN VIII nr. 779), vel identisk med Nils Skriver, som hadde prostiet i Oslo, død, nevnt 1546 (DN XII nr. 682).

Nils Jensson, kannik ved Mariakirken i Oslo 1542 og hadde samtidig et sogn i Hammer stift, hadde Hoffs prebende ved Mariakirken (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 590).

Herr Nils Knutsson, hadde 1549 et vicarie, alter og prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 305-08).

Nils Lystrup av våpen, lagmann i Oslo 1551-1558 (II nr. 1157, III nr. 1174, 1177, IV nr. 1137, VIII nr. 794-795, V nr. 1123, DN IX nr. 770, 774, XII nr. 638-640).

– makeskiftet gods i Sjælland med Per Hansson (udatert, men trolig ca 1550-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 57).

– fikk våpenbrev 1549 (NRR I, s. ).

Herr Nils Olsson, var innen 1542 kannik ved Mariakirken i Oslo og hadde Laurentiusalteret eller prebende, var fratrådt som kannik ved Mariakirken og ved kongelig ordinants utnevnt til sogneprest i Oslo, men hadde muligens ennå 1542 inntektene fra prebendet (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 585-87),

– hadde 1549 et vicarie, alter og Hellige-Hogens prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 294-96).

Nils Stub,

– utstedte landsvistbrev etter høvedsmann på Akershus Per Hanssons befaling 1546 (DN VIII nr. 787, IV nr. 1123):

– hadde 1549 en prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 312),

– rådmann i Oslo 1547-1560 (III nr. 1164, 1177, V nr. 1128, VII nr. 769, VIII nr. 809, X nr. 731, IX 771, XII nr. 612-614, 638-640);

– lagmann i Oslo -158x.

Nils styrmann, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 12 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Herr Olav (her Oluff y Rackestadth), kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest i Rakkestad, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 315).

Olav Glad (Oluf Gladt),

– fogd på Follo 1552 (DN VIII nr. 796).

– borgermester i Oslo 1591, representant fra Oslo til hyllingen av kong Christian IV (Aktstykker I nr. 59 s. 52).

Herr Olav Jonsson, makeskiftet bort 1 pund mel i Øvre Strøm i Lier (senere setegård), udatert, men muligens omkring 1536-1555 (Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 52).

Olav Kalips (Pedersson) væpner, til Kalsøya 1552 (Olloff Challips tiil Kalsøen vebner) (DN II nr. 1157, XII nr. 639-640), væpner, til Kjølberg 1560-1561 (DN X nr. 756, III nr. 1178);

– Norges rikes kansler 1567-1592 (DN X nr. 768, 1567).

Herr Olav Kjellsson, kjøpte jord i Nedenes len, som igjen ble solgt av hans bror Anders Kjellsson på Hedemarken (udatert, men trolig ca 1536-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 55).

Olav Nilsson, rådmann i Oslo 1552 (DN XII nr. 638-639).

Olav Persson, byskriver i Oslo 1536 (DN VIII nr. 733).

Herr Per (Peder) Bertilsson (Bartelsson), kannik ved Mariakirken i Oslo 1536-1542 (DN I nr. 1086, NRJ IV s. 587),

– hadde opprinnelig Hellig løsens alter ved Mariakirken, som herr Trud Ulvstand (Gregersson) tok fra Mariakirken [1537], Per Bertilsson tjente imidlertid ennå 1542 ved Mariakirken (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 587).

Per Herlogsson (Kalips), til Torsnes i Borge prestegjeld (SRA Gen. 58 A); gift med Gyrid Olavsdotter (Holter-ætten), nevnt 1544 (DN VIII nr. 777);

– lagmann i Oslo 1534-1549 (DN I nr. 1103, 1111, II nr. 1124, 1133, III nr. 1164-1165, V nr. 1079; VI nr. 772, VIII nr. 777, XII nr. 612-614, NRR I s. 53): nevnt hans ordskurd 1551 (DN V nr. 1123).

Per Huitfeldt, ærlig og velbyrdig, vor mand tjener;

– Norges rikes kansler 1548-1565 (I nr. 1111, 1120, III nr. 1165-1166, 1177-1178, V nr. 1121, 1123, 1128, VI nr. 772, VII nr. 802, VIII nr. 794-795, 813, IX nr. 770, 774, 780, 782, XI nr. 717, XII nr. 635);

– Høvedsmann på Flekkerhus og Norges rikes kansler 1557-1558 (DN I nr. 1118, VII 789).

– hadde i 1549 Sta. Karinealter ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 276).

Per Nilsson, rådmann i Oslo 1547 (DN XII nr. 612-614).

Per Nilsson, lensmann i Nummedal [og Eiker?] 1560 (DN XI nr. 212, «1460»).

Per Pålsson, sogneprest i Onsøy prestegjeld i Borgesyssel 1538 (DN I nr. 1089).

Pros Lauritsson, lagmann i Oslo 1559-1562 (DN I nr. 1121, X nr. 756, VIII nr. 809, III nr. 1178, IX nr. 786);

– Befalingsmann over Nedenes len 1568 (DN VII nr. 803, uten lagmannstittel).

Herr Rasmus Hjort, prost i Tønsberg 1576 (DN XVIII nr. 387).

Rasmus Markvarsson, fut på Follo 1559 (VIII nr. 807), må være identisk med Rasmus Jude, kongens fogd (her i Vestby) 1558 (DN VIII nr. 806).

Rasmus skriver, prost, ærlig og velfornumstig svend, Oslo 1551 (DN VIII nr. 794).

Severin buntmaker, rådmann i Oslo 1547 (DN XII nr. 612-614).

=?

Søren Jensson, rådmann i Oslo 1552 (DN XII nr. 638- 639).

Sigurd Jonsson, rådmann i Oslo 1547 (DN XII nr. 612-614).

Søren Munk, væpner, ærlig og velbyrdig mann (våpensegl), utferdiget brev i Oslo 1552-1553 (DN II nr. 1157, IV 1132).

Herr Tjøstolv (Her Thiøstolffs paa Eggher), kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest på Eiker, hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 313).

Herr Tjøstolv Nilsson, sogneprest på Haug på Eiker, inngikk et makeskifte (udatert, trolig ca 1540-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 44).

Tomas Busk (Tammes Busk, Thomas Busk), borger i Oslo 1539 (DN II nr. 1127),

– rådmann i Oslo 1552 (DN V nr. 1128, VIII nr. 809, XII 638-639).

Tomas Lassesson (Thomes Lassen), borger i Oslo 1539 (DN II nr. 1127).

Tord i Skottegård, [borger] i Oslo 1542, leide denne gården i Oslo til 2 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Tore Jonsson, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 4 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Herr Torgeir (her Torgher y Tonnem), kannik uten residens ved Oslo domkirke og sogneprest på Tanum [i Vigen prosti], hadde 1549 et prebende ved Oslo domkirke (Jordebok for Domkirken og Mariakirken i Oslo 1549, NRJ V s. 313).

Torleiv Jonsson, [borger] i Oslo 1542, leide en gård i Oslo til 8 skilling årlig skyld av Mariakirkens prostigods (Mariakirkens jordebok 1542, NRJ IV s. 565).

Trond Jonsson, fornumstig mann, borgermester i Oslo 1547-1560 (DN VII nr. 769, IX nr. 774, VIII nr. 809).

Herr Villads, solgte jord på Eiker (udatert, men trolig ca 1536-1555, Gunde Langes brevregister 1605, Gjallarhorn 12 (1994) s. 53 og 54).

x