Supplement til Osloborgere 1530-1624

Oslos historie © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2000-2003.
Utgave 17.11 2003. Kilder, se Kilder fra Oslo til 1625 og Trykte kilder fra Oslo til 1625. Arbeidet ble påbegynt i 1993. Listen består av ialt 100 personer.


Jørgen Pederssøn, blir arkelimester på Akershus 21.10 1520 (?) (NRR), trolig lik Jørgen Persson (Staur), adlet 1527 (NRR).

Mester Mattis Hwerff, prost i Oslo, kansler, fikk prostiet ved Mariekirken i Oslo 30.6 1524, brev vedr. Prostiet 24.8 1524 (NRR), forlenes med St. Jørgens gård 17.9 1525 (NRR), 17.9 1525 (NRR).

Henrik Krummedike og fru Anna 1.9 1525 (NRR).

Mogens Gyldenstjerne, høvedsmann på Akershus, med diverse brev til Oslo og Norge 1527, 23.8 1527 (NRR), fikk brev på Akershus slott 5.8 1530 (NRR), får kongens maktbrev til forhandling etc 28.4 1532 (NRR).

Nils Knutssøn, ble livsvarig lagmann i Oslo 22.2 1529 (NRR).

Hans Mule, (fortid) 25.8 1529 (NRR).

Rolf Olssøn, kalt Rolf lille, borger i Oslo, fikk livsbrev på St. Jørgens hospital utenfor Oslo 24.4 1530 (NRR), u.d. 1537 (NRR), i Oslo 24.6 1547 (NRR). [senere borgemester]

Reynwoldt (Reynholth) van Heydersdorf (Hederstorff, Hederstorp), oberst over landsknektene, avsendes med kongens maktebrev til Oslo 28.4 1532 (NRR).

Knud Gyldenstjerne, electus til Odense, sendes med kongens maktbrev til Oslo 28.4 1532 (NRR).

Nils Lykke, ridder, med kongens maktbrev til Oslo 28.4 1532 (NRR).

Hans Rev, biskop i Oslo, fikk kongens magtebrev 6.8 1532 (NRR), leidebrev 1536 (NRR), superindendent i Oslo stift og Hamar stift oktober 1541 (NRR).

Mester Morten Krabbe, prost i Oslo 25.10 1532 (NRR), fikk brev om at Peder Hanssøn overtok på Akershus 1536 (NRR), prost våren 1539 (NRR), 16.3 1541 (NRR).

Peder Hanssøn, skal overta som høvedsmann på Akershus u.d. 1536 (NRR), nevnt siste gang på Akershus 27.9 1551 (NRR).

Peder Herlogsson, lagmann i Oslo u.d. 1537, u.d. 1546 (NRR).

Peder Fynbo, borgemester i Oslo u.d. 1537 (NRR).

Mads Finde, prest, innehar det alter som Peder Bagges morbror biskop Anders, i sin tid stiftet, u.d. 1538 (NRR), kannik i Oslo domkirke 28.5 1559 (i fortid) (NRR).

Mads Christenssøn, kalt Mads Skriver, skriver / slottsskriver på Akershus 15.10 1541, 6.7 1549, 30.4 1553, 25.3 1563 (NRR).

Nils Henrikssøn, slottsskriver på Akershus 22.5 1543 (NRR).

Jacob Jenssøn, kantor i Oslo 24.5 1544 (NRR), kannik til Oslo domkirke 28.8 1559 (NRR).

Lucas Semler (Symbler), av Oslo 1545, bor i Oslo 1.8 1557 (NRR).

Håvard (Nilssøn), vikar ved Mariekirken i Oslo, død 1545 (NRR).

Pros Lauritssøn, fikk vikariat i Mariekirken i Oslo u.d. 1545 (NRR), lagmann i Oslo 20.3 1559, fikk våpenbrev 8.7 1560 (NRR), lagmann i Oslo 9.8 1565, 10.8 1565, 24.10 1565, 21.2 1566, 30.5 1566, 9.3 1567 (NRR).

Anders Matssøn, superintendent i Oslo og Hamar stifter 29.8 1545 (NRR), i Oslo stift 13.8 1546 (NRR).

Laurits Matssøn, fikk erkedegndømmet i Oslo domkirke 13.8 1546 (NRR).

Jens Thommessøn, kannik i Mariekirken i Oslo 26.8 1547 (NRR).

Mads Bagge, til Akershus 1547 (NRR).

Herr Markus, var kannik ved Mariekirken i Oslo, 26.8 1547 (NRR).

Peder Huitfeldt, fikk prostiet i Oslo u.d. 1547 (NRR), Norges rikes kansler, forlenes med Jomfruklosteret i Oslo 13.10 1547 (NRR), prost i Oslo 24.8 1550 (NRR), nevnt siste gang som kansler 17.6 1567 (NRR).

Mester Frants Clausen Berg, superintendent i Oslo og Hamar 12.6 1548, 20.8 1550, 27.7 1556 (NRR), nevnt siste gang 13.6 1580 (NRR).

Anders Stabell, tjener Peder Hanssøn på Akershus 24.5 1549 (NRR), fikk Blakstad i Asker i forlening 24.8 1550 (NRR).

Nils Lauritssøn, kalt Nils Lystrup, lagmann i Oslo 26.5 1549, 18.1 1557 (NRR), får våpenbrev 2.7 1549 (NRR).

Matthis Anderssøn, borger i Oslo 1549 (NRR).

Christen Clemmetssøn, ble kannik ved Oslo domkirke 22.3 1550 (NRR), sogneprest til Skee i Viken, avstod et kannikedømme ved Oslo domkirke 9.12 1551 (NRR), loves kannikedømme ved Oslo domkirke 26.12 1577 (NRR).

Mester Jørgen, lesemester i Oslo, død, 20.8 1550 (NRR).

Olaf Kalips (Calips), fikk våpenbrev 30.6 1550 (NRR), ble midlertidig Rikets kansler i Norge 22.5 1565 (NRR), Norges rikes kansler 11.10 1565, 24.3 1567, 4.4 1568 (NRR), blir løytnant over orlogsskip 17.5 1568 (NRR), vår mann og tjener 15.2 1569 (NRR).

Olaf Nilssøn, borger i Oslo 16.9 1551 (NRR).

Nils Stub, rådmann i Oslo 4.7 1551, 4.7 1552, 20.9 1559 (NRR), i Oslo 29.5 1565 (NRR), borgemester i Oslo 25.4 1567 (NRR), lagmann i Oslo 9.6 1571, 28.6 1572, 28.5 1573, 28.2 1574 (NRR), tidligere lagmann 22.5 1580, 15.9 1582 (NRR).

Jesper Friis, embedsmann på Akershus 27.9 1551 (NRR), nevnt siste gang på Akershus 26.4 1556 (NRR).

Mester Anders Mus, fordum biskop i slo, 19.7 1552 (NRR).

Laurits Haraldssøn, ble kannik i Oslo 11.3 1554 (NRR), kannik i Oslo domkirke, død 19.7 1565 (NRR).

Christiern Munck, høvedsmann på Hamar, fikk bestilling som høvedsmann på Akershus 26.4 1556 (NRR), fratrer Akershus 5.5 1572 (NRR).

Nils Sommer, ble kannik i Oslo domkirke 21.12 1556 (NRR), kannik i Oslo domkirke, død 8.3 1564 (NRR).

Erik Skraap, kannik i Oslo domkirke, nå død, 5.3 1557 (NRR).

Engelbret, kannik i Oslo domkirke 2.1 1557 (NRR).

Frants Villumssøn, blir kannik i Oslo domkirke 2.1 1557 (NRR).

Steinar Sivordssøn, rådmann i Oslo 10.6 1557 (NRR).

Trond Jonssøn, borgemester i Oslo 10.6 1557, 14.11 1565, 19.3 1566 (NRR).

Trond Jonssønn, borgemester i Oslo, † mellom 14.11 1464 og 19.3 1566 (NRR I, s. 489 og 496), hadde tilpantet seg en gård som sønnen, Jon Trondssønn, senere avhendet til de odelsberettigede (RA perg 28.1 1602, trykt i Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt, Norsk slektshistorisk tidsskrift xxxv, 1995, s. 37-40).

Jon Trondssønn, avhendet en gård ca 1566-1590, som hans far, borgemester Trond Jensson † 1564-66, hadde tilpantet seg (RA perg 28.1 1602, trykt i Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt, Norsk slektshistorisk tidsskrift xxxv, 1995, s. 37-40).

Thomas Busk, rådmann i Oslo 10.6 1557 (NRR).

Jens Klingenberg, rådmann i Oslo 10.6 1557 (NRR).

Thomas Lassen, rådmann i Oslo 10.6 1557 (NRR), borger i Oslo 15.6 1568 (NRR).

Mester Jens Nilssøn, fikk et vikarie i Mariekirken i Oslo 25.4 1561 (NRR), skolemester i Oslo 12.3 1564, 8.9 1569, 27.10 1570 (NRR), blir kannik ved Oslo domkirke 8.9 1569 (NRR), superintendentens medhjelper 14.2 1574 (NRR), superintendent / bisp i Oslo og Hamar stift 6.9 1583, 11.8 1587, 28.11 1596 (NRR), avgangn, magister, 7.5 1600 (NRR).

Lille Rolf, identisk med Rolf Olavssøn,

Rolf Olssøn, rådmann i Oslo 27.3 1562 (NRR).

Christiern (Christen) Mule, til Oslo 6.7 1563 (NRR), borgemester i Oslo 25.4 1567, 5.5 1579, 4.4 1583, 4.9 1587 (NRR).

Nils Pederssøn, ny kannik i Oslo domkirke 8.3 1564 (NRR).

Paul Paulssøn, kalt Paul Skriver (1564), slottsskriver på Akershus 27.4 1564 (NRR), slottsskriver, fikk et vikarie i Oslo domkirke 3.7 1567 (NRR), kannik i Oslo domkirke 28.2 1574 (NRR).

Nils Mikkelssøn, ny kannik i Oslo domkirke 4.3 1564 (NRR), kannik i Oslo domkirke, død 8.9 1569 (NRR).

Hans Kjeldssøn, kannik i Oslo domkirke, nå død 4.3 1564 (NRR).

Nils Knutssøn, kannik ved Oslo domkirke, død 19.5 1565 (NRR).

Mogens Torbjørnssøn, ble kannik i Oslo domkirke 19.5 1565 (NRR), kannik ved Oslo domkirke, død 21.5 1567 (NRR).

Mester Nils Olssøn, ny kanik i Oslo domkirke 19.5 1565 (NRR), kannik ved Oslo domkirke 6.7 1577, 18.11 1582 (NRR).

Laurits Hummer, ny kannik i Oslo domkirke 18.7 1565 (NRR), kannik i slo domkirke, død 7.5 1567 (NRR).

Jon Mester, lesemester i 16 år i Oslo 4.6 1565 (NRR), lesemester i Oslo domkirke 19.3 1577 (NRR), kannik ved Oslo domkirke (i fortid) 28.6 1575 (NRR).

Erik Mogenssøn, kannik i Oslo domkirke, død, 19.5 1565 (NRR).

Jens Skriver, på Nesøya 14.11 1565 (NRR).

Christiern Nilssøn, kansellist, fikk kannikedømme i Oslo domkirke 7.5 1567 (NRR), kannik ved Oslo domkirke, død 16.12 1570 (NRR).

Jon Packe, vikarius ved Oslo domkirke, død 3.7 1567 (NRR).

Olaf Kuldt, proviantskriver, fikk kannikedømme i Oslo domkirke 21.5 1567 (NRR), kannik i Oslo domkirke 12.7 1573 (i fortid) (NRR).

Johan Venstermand, Norges rikes kansler 4.7 1568, 28.6 1572 (NRR), slutter som kansler 10.10 1572 (NRR).

Jørgen Nilssøn, renteskriver, blir kannik i Oslo domkirke 30.12 1570, kannik (i fortid) 12.12 1573 (NRR).

Michel von Kemnitz, renteskriver, ble kannik ved Oslo domkirke 16.12 1570 (NRR).

Hans Olssøn, kannik ved Oslo domkirke, død, 27.10 1570 (NRR).

Hans Stigssøn, renteskriver, kannik ved Oslo domkirke, død 9.6 1571 (NRR).

Hans Pederssøn, fikk prostiet til Mariekirken i Oslo 10.10 1572 (NRR).

Paul Huitfeldt, forlenes med Akershus slott og len 10.5 1572 (NRR), stattholder i Norge og embedsmann på Akershus slott, nevnt siste gang 7.7 1577 (NRR).

Christoffer bøsseskytter, arkelimester på Akershus 15.5 1572 (NRR).

Jacob Christenssøn, kannik ved Oslo domkirke (i fortid) 28.5 1573 (NRR).

Hans Stigssøn, toller nordafjells, blir kannik i Oslo 28.5 1573 (NRR).

Nils Pederssøn unge, renteskriver, ble kannik i Oslo domkirke 12.12 1573 (NRR), borgemester i Kjøbenhavn, har hatt et kannikedømme ved Oslo domkirke (i fortid) 17.8 1583 (NRR).

Hans Mickelsberg, renteskriver, ble kannik i Oslo domkirke 12.7 1573 (NRR).

Mester Hallvard Gunnarssøn (Gunarius, Guneri), fikk prebende i Oslo domkirke 10.8 1573 (NRR), lesemester ved Oslo domkirke 28.6 1575.

Anders Bing, lensmann for (forlent med) Nonnekloster (Vår Frue kloster) i Oslo 25.2 1574, 2.9 1582, 10.2 1585 (NRR).

Simon Nilssøn, kalt Simon Skriver, slottsskriver på Akershus 28.2 1574, 25.3 1580, 3.3 1585 (NRR).

Hans Severinssøn (Sørenssøn), slottspredikant på Akershus 21.6 1577, 2.1 1578, 17.8 1583, 13.6 1590, 16.6 1590 (NRR).

Claus Berg, ble kannik ved Oslo domkirke 27.11 1577 (NRR), kannik sst 19.6 1578, 9.12 1581 (NRR).

Herr Clement Pederssøn, kannik ved Oslo domkirke 27.11 1577, 1.1 1580 (NRR), kantor i Oslo domkirke 19.6 1578 (NRR).

Doctor Rasmus Lætus, loves et kannikedømme i Oslo domkirke 6.7 1577 (NRR), hadde et prebende i Oslo domkirke 18.11 1582 (NRR).

Ludvig Munck, forlenes med Akershus slott og len 9.7 1579 (NRR), stattholder, fratrer på Akershus 16.5 1583 (NRR).

Sivord Pederssøn, kanselliskriver, ble kannik ved Oslo domkirke 22.3 1580 (NRR).

Bjørn Andersen til Stenalt, skal sitte retterting i Oslo 24.6 1580 (NRR 5.5 1580).

Jørgen Skram til Thiele, skal sitte i retterting i Oslo 24.6 1580 og 1.8 1585 (NRR).

Maurits Stygge til Holbekgaard, skal sitte retterting i Oslo 24.6 1580 (NRR), forlent med prostiet i Mariekirken i Oslo 11.5 1586 (NRR).

Peder Knutssøn (Måneskjold) til Olsnes i Båhuslen, beskikkes til lagmann i Oslo 29.10 1581 (NRR), nevnt siste gang 6.6 1586 (NRR).

Envold Kruse, kgl. Rentemester, fikk kannikedømme i Oslo domkirke 18.11 1582 (NRR), rentemester og kannik ved Oslo domkirke 25.2 1583 (NRR), ble høvedsmann på Akershus 11.4 1608 (NRR), nevnt der siste gang ved avgangen 1.4 1618 (NRR).

Absalon Gjøe til Kjelstrup, fikk prebende i Oslo domkapitel 18.11 1582 (NRR), skal sitte i retterting i Oslo 18.5 1585 (NRR).

Ove Juel til Kjeldsgaard, forlenes med Akershus slott og len 25.3 1583 (NRR), overtar Akershus 6.10 1583 (NRR).

Severin Mule av Oslo, sønn av Christen Mule, 4.4 1583 (NRR).

Mogens Bårdsson til Østby, lagmann i Oslo 29.9 1584, 1.10 1585 (NRR).

Jacob Jacobssøn (Wolf), kalt Jacobus Wulff, skolemester i Oslo 29.2 1584, 31.5 1587.

Peder Matssøn (Morsing), tidligere skolemester i Oslo 16.3 1584 (NRR), slottspredikant på Akershus 28.9 1584, 2.3 1585, forrige slottspredikant 19.8 1620 (NRR).

Hans Bang, sogneprest til Onsøy, fikk prebende i Mariakirken i Oslo 30.8 1584 (NRR).

Jacob Seefeld til Visborg, sitter retterting i Oslo 1.8 1585 (NRR 18.5 1585).

Anders Green til Sundsby, sitter retterting i Oslo 1.8 1585 (NRR 18.5 1585), Norges rikes kansler, fikk Nonneseter gods 18.4 1605 (NRR), skal sitte i Slottsloven på Akershus 3.3 1611 (NRR), kansler 4.8 1611 (NRR).

Christoffer Jenssøn, sønn av Jens Nilssøn, loves kannikedømme i Oslo domkirke 11.8 1587 (NRR).

Bjørn Rolfssøn, borger i Oslo 20.9 1585.

Erik Olafssøn, borgemester 8.8 1607, 26.7 1608, 6.9 1609, 19.2 1611 (NRR).

Olaf Galle, 11.4 1608, skal bli i Slottsloven på Akershus i Enevold Kruses fraværelse 12.4 1608 (NRR), skal ligge i Slottsloven 3.3 1611 (NRR), 18.7 1611, 27.7 1611, nevnt siste gang på Akershus 4.8 1611 (NRR).

Fru Marine Pedersdatter, Nils Lystrups etterleverske 17.2 1599 (NRR).

Peder Jørgensen, 9.3 1605, 4.6 1605, 11.4 1607, 19.2 1611 (NRR).

Anders Bendtsøn, bisp i Oslo 2.6 1606 (NRR).

Peder Iverssøn, skal ligge i Slottsloven på Akershus, 3.3 1611 (NRR), 18.7 1611, 27.7 1611 (NRR), nevnt siste gang på Akershus 4.8 1611 (NRR).

Jørgen Friis, Akershus, avstås 13.1 1608 (NRR).

Fru Lisbet Galle, 21.12 1604 (NRR).

Jørgen Lang, borger i Oslo 19.8 1605 (NRR).

Jørgen Webel von Nürnberg, rotgytter, også kalt Jørgen Rotgieter, har smelteovn i Nonneklosters hus og gård 18.10 1606, nevnt som J.R. 31.7 1608 (NRR).

Jørgen Pederssøn Fund, som nylig skal ha vært slottsskriver 7.8 1607 (NRR).

Paul Leth, rådmann i Oslo, ble lagmann i Stavanger 29.9 1607 (NRR).

Jacob Hanssøn, fordum skriver på Akershus 8.3 1607, 7.8 1607 (NRR), lagmann i Oslo 19.8 1619, 29.7 1622, 29.5 1624(NRR).

Hans Jacobssøn, skriver på Akershus 8.3 1607, 7.8 1607 (NRR).

Laurits Michelssøn, borger i Oslo 26.7 1608 (NRR).

Laurits vintapper, borger i Oslo 8.8 1608 (NRR).

Antonius Trulssøn, borger i Oslo 11.4 1608 (NRR).

Magister Nils Claussøn, ble biskop over Oslo og hamar stifter 22.1 1608 (NRR), 28.9 1614 (NRR).

Jens Holm, borger i Oslo 26.7 1608, 14.10 1621 (NRR).

Essaias Hasse, badskjer i Oslo 19.6 1610 (NRR).

Peder Rafn, byskriver i Oslo 2.10 1612 (NRR), borger i Oslo, blir Rikets skriver i Norge 10.6 1614 (NRR), 19.12 1619 (Peder Rauf?), Norges rikes skriver, blir lagmann i Stavanger 11.1 1620 (NRR).

Nils Pederssøn kurvmaker, i Oslo, tillates å gifte seg med Maren Bendtsdatter 2.9 1613 (NRR).

Maren Bendtsdatter i Oslo, gifter seg 2.9 1613 med Nils Pederssøn kurvmager (NRR).

Hans Anderssøn, fikk kantordømme i Oslo domkirke 9.9 1614 etter Claus Berg (NRR).

Jens Bjelke til Austråt, Norges rikes kansler, forlenes med Nonneseter og får kannikedømme i Oslo domkirke 6.12 1614 (NRR), skal være i Slottsloven på Akershus i Jens Juels fravær 11.9 1621 (NRR).

Otto Hanssøn, organist i Oslo 2.8 1616 (NRR).

Kristine Clausdatter, etterleverske etter mester Abraham de Cardes, fordum lesemester i Oslo 22.2 1617 (NRR).

Søfren Mogenssøn, borgemester i Oslo 2.8 1616, 19.12 1619 (NRR).

Bertel Mule, borgemester i Oslo, blir lagmann på Opplandene 18.6 1616 (NRR).

Jacob Christenssøn, arkelimester og kruttmaker på Akershus 2.8 1616 (NRR), det samme samt salpetersyder på Akershus 14.11 1618 (NRR).

Abraham de Cardes, fordum lesemester i Oslo, 22.2 1617 (NRR).

Nils Simonssøn, kalt Nils Glostrup, utvalgt superintendent i Oslo og Hamar stift 6.6 1617 (NRR), superintendent / biskop over Oslo stift 1.8 1622, 6.9 1623, 6.10 1623 (NRR).

Doctor Leonhard Meisner, fikk prebende og kannikedømme i Oslo domkirke etter Carsten Fogett 18.5 1618 (NRR), kanselliforvalter, var forlent med et kannikedømme ved Oslo kapitel 10.4 1621 (NRR).

Emmike Paulssøn i Oslo, arv etter ham 29.6 1618 (NRR).

Jens Juel, forlent med Akershus 8.4 1618 (NRR), fikk brev om den nyfunderte by ved Akershus 4.10 1624 (NRR).

Erik Christenssen, borger i Oslo 19.12 1619 (NRR).

Henrik Jochumssøn, borger i Oslo 19.12 1619 (NRR).

Hans Robbertssøn av Skotland, innvåner i Oslo 2.9 1619 (NRR).

Amund Bjølsen, bruker sag på Nonneseters grunn 19.12 1619 (NRR).

Hans Echen (Økern`), bruker sag på Nonneklosters grunn 19.12 1619 (NRR).

Herman Hanssøn, borger i Oslo 19.12 1619 (NRR).

Anne, Bendt Olafssøns, innvåner i Oslo 19.12 1619 (NRR).

Thomas murmester, 19.12 1619 (NRR).

Laurits Ruus, 19.12 1619 (NRR).

Christopher Aasemø (Åsen?), bruker sag på Nonneklosters grunn 19.12 1619 (NRR).

Rasmus Hanssøn, borger i Oslo 19.12 1619, 1.8 1622 (NRR), rådmann i Oslo, blir lagmann på Opplandene 11.1 1620 (NRR).

Erik Jacobssøn, rådmann i Oslo 19.8 1620 (NRR), bruker sag på Nonneklosterets grunn 19.12 1619 (NRR).

Reinholt Hanssøn, hofmunsterskriver, fikk et kannikedømme ved Oslo kapitel 19.8 1620 (NRR).

Rasmus Berntssøn, stiftsskriver i Akershus len, er død, 3.5 1620 (NRR).

Tommis Jenssøn, borger i Oslo, ble Rikets skriver i Norge 7.10 1620 (NRR).

Laurits Hanssøn, innvåner i Oslo 11.4 1621 (NRR).

Marcus Schilingewater, borger i Oslo 14.10 1621 (NRR).

Johan Hanssøn, blir byggmester på Akershus 24.10 1621 (NRR).

Morten Pederssøn, fange på Akershus, løslates 20.11 1621 (NRR).

Bøye Fredrikssøn, borger i Oslo 27.8 1618, 19.8 1620, 14.10 1621 (NRR).

Axel Arenfeldt, fikk kannikedømme i Oslo etter Envold Kruse 31.3 1621 (NRR).

Hågen Jenssøn, i Oslo 19.10 1621 (NRR).

Hans Michelssøn, fikk kannikedømme i Oslo 15.12 1621 (NRR).

Nils Tolder, borger i Oslo 14.10 1621 (NRR), hans nylig oppbyggede gård i den forrige avbrente kjøpstad Oslo 3.10 1624 (NRR).

Arnt Sivertssøn, kalt Arnt badskjer, byfogd i Oslo 12.10 1621 (NRR), forrige byfogd 1.8 1622, 17.6 1623, 4.9 1623 (NRR), med hustru Berette Jonsdatter 17.6 1623 (sst).

Hans Knub, oppretter barkemølle i Oslo 5.5 1622 (NRR).

Nils Hanssøn, borger i Oslo 1.8 1622 (NRR).

Gregers Krabbe, underskriver Akershusregisteret 28.10 1622 (NRR).

Jens Kare, borger i Oslo 11.4 1622 (NRR).

Thomas Lagessøn, sogneprest i Oslo 1.8 1622, 27.6 1623, 20.7 1624 (NRR).

Berette Jonsdatter, gift med Arent bartskjær, tidligere byfogd, 18.6 1623 (NRR).

Thomas Jacobssøn, borger i Oslo 25.9 1623 (NRR).

Morten Nilssøn, drabanter, blir vaktmester på Akershus 5.11 1623 (NRR), vaktmester på Akershus 5.5 1624 (NRR).

Augustinus Olafssøn, Norges rikes skriver 17.11 1623 (NRR).

Christen Skammelssøn, kgl. Vinskjenk, fikk kannikedømme i Oslo 17.11 1623 (NRR).

Henrik Reise, borger i Oslo 4.6 1624 (NRR).

Peder Jacobssøn, borger i Oslo 2.6 1624 (NRR).

Christopher Stub, borger i Oslo 2.6 1624 (NRR).

Jens Oslo, skipper på Den lange Hollænder 25.6 1624 (NRR).

Halvard Anfinnssøn, borger i Oslo 6.8 1624 (NRR).

x