Missiv 27. mai 1596 til noen norske adelige og lagmenn om personlig å møte til kroningen i København den 24. august

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002. Utgave 16.10 2002.


En interessant kilde har dukket frem. Den inneholder navn på adelsmenn i Norge som ble invitert til kong Christian 4.s kroning i 1596. Kilden gjengis her etter Rigsarkivet (Kbh.), Danske kanselli, Sjællandske Tegnelser, xviii, fol. 516 b (avskrift i Riksarkivet, Oslo). Regest i Kancelliets Brevbøger, 1593-1596 (København, 1910), s. 646-647. Under kroningsseremonien gikk de fremmøtte kongelige og adelige i prosesjon gjennom byen. Av forordninger om prosesjonens ordning og samtidsbilder vet vi at de norske lagmennene ble regnet fullverdige med den danske adel, og gikk i prosesjonen foran de danske adelsmennene.


Breffue till Nogle Norsche Adell och laugmendt ther sammestedtz, att møde til kroningen.

Register paa forne Herremendt och laugmendt som schulle møde till kronongen.

Hanns Pederßenn till Sehem

Peder Iffuerßenn till Freßøe

Anders Huittfeldt till Thrundtstedt

Thomas Normandt att møde 14 dage før kroningen

Christoffer Galle till Nyegaardtt

Alexander Durram och at møde 14 dage for kroningen

Tiøstøll Bardtsen til Blegen laugmandt i Opslou

Arildt Ollßen fogit vdi Guldbranndtzdallenn

Peder Hanßen laugmandt paa Stog

Cosmus Arildtzenn laugmandt vdi Fredrichstadt

Jørgen Lauridtzenn laugmandt i Thønsberg

Peder Christennßenn laugmandt paa Audeßiden

Morthen Nilßen laugmandt vdi Stauanger

Pouell Hellgeßenn laugmandt vdi Bergenn

Hendrich Jørgensen laugmandt i Trundhiem

Hans Dreßelberg till Stichsbierbye

.

Legg igjen et svar