Ole Bang: En gammel fortegnelse på den norske adel

Adel Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1996). Utgave 16.06 2002.
Etter Rigsarkivet, København, Håndskriftsamlingen XIII. Genealogisk-Heraldisk Selskabs samling, Generalia 2o nr. 3.


Fortegnelse

Agatha Monsdatter: Dette Vaaben staaer udhuggen paa en Liig=Steen paa Trundhiems Kirkegaard, met en væbnet Qvinde med med udslaget Haar med denne Skiold, og saaledes skrewet Agata Monsdatter.

Hr. Alf Haraldsens Fæderne Vaaben.

Hr. Alf Haraldsens Möderne Vaaben.

Hr. Alf Knudsen: Dette findes saaledes i den mindste Kirke paa Grand, paa Kirke gaarden paa Haaland, hvor han haver ladet bygge Lofftet i Choret 1474. Dette Vaaben förte og Hr. Otto Alfsen, hans Sön Carl Rosenhan + for Stockholm, forloved med Alvild Krabbe Tygesdatter Hr. Tyge arvede Skedal eftter ham.

Hr. Alf Milde eller Milde Hr. Alf: Dette Vaaben kaldes Stamper.

Hr. Alf paa Vagöe:  hans gaard heed Sandboe, han hafde en Sön ved Nafn Haldvar Alfsen, Halvar Alfsens Sön heed Povel, og findes der et Brev, som Povel har beseglet 1441.

Hr. Amund Biörnsen

Hr. Amund Biörnsen meenes at have fört det Vaaben fordj det fandtes i hans Indsegl for et gammelt brev dateret Anno 2 Regis Erici.

Hr. Amund Findsen

Hr. Amund Findsen til Find=öen: Norges Riges Drost, hans Hustru heed Katharine Anguttdatter som var til i Kong Olafs Tiid / der var Norges Sverriges og Gotters Konge :/ deres Hovedgaard heed Hesbye denne Gaard afstoed Thore Isaachsen med alt det gods som hand arvede effter Amund Findsen , löst og fast til Cronen.

Guttorm Erichsen, Joen Haldvarsen, Simen Nielsen, Amund Torchildsen udj Kong Magni Tiid Amund Thoridsen

Amund Thoridsen som fick frihed af Kong Hans for sin Manddoms skyld, hand eyede Ringenes paa Hedemarchen, Vaneskalen paa Felden og meget mere gods.

Andonis eller Andreas

Eliscopus Bergensis, dette Vaaben paa Lunge=gaarden, af Hr. Wincens Lunges Studer Cammer.

Arved Angulfsen: Hand gav i sit Testamente An: 1430 til Niederaas, eller Trundhiems Dom Kirke for sit Leyer sted hos sin Hustrue Jngred Simonsdatter i Choret sin Hofgaard Myklebostad paa Helieland samt meeget gods.

Hr. Axel Thorsen: Dette förte Hr. Axel, eller Ridder Hr. Axel Tordsen vid: Kiempe Viiserne pag. 533. vers 162.

Mag: Ansteen Joansen ved Schanck

Andother Biörnsen


Benckestock

Trond eller Hr. Trund Benchestock, Ridder, Kong Friderich den 1.des Lensmand over Har=dalen, Lokenherred, Wam og Liland Skibreder i Norge 1529.

Bærnt Canonicus i Hammer: Vaabenet findes i Grands Kircke.

Biörn Ammundsen Laugmand: Anno 18.de Imperii Regis Magni.

Bolck

Bolt

Ivar Bolt Navn kund og i Norge 1239.

Amund Bolt i Norge, han var en af de beste Rigens Edlinge i Kong Magni Svarkens Tiid han boede i Kiöning i Valsogn, eke langt fra Moss.

Aslach Bolt var den 31.t Erkebisp i Trundhiem 1434.

Haagen Bolt Vebner 1434.

Brander Gurrisen: Fandtes for et gammel Insegl for et brev under fornevnte Brander Gurrildsens Navn, som var Laug mand i Tönsberg 3. Anno Regis Erici Norvegi.

Bryniolf Bryniolfsen: Dette er Gottskalck Samsonsens fedrene Vaaben. Dette förte og Auden Evindsen Bisp i Stavanger, som var den 18 udj Tallet og er det at see for et brev dateret 1427. De paa Syundal i Maranger i Qvindsherrets Skibræder holder sig endnu til dette Vaaben.

Biörn Taraldsen og Haraldus Toraldersön

Hr. Biörn Ellingsens fæderne

Bagger

Bracharsen

Tronder Bracharsen hand var Laugmand i Opslo temp. Regis Magni. item Borgar Hermundsen, förte begge dette Vaaben.

Bagger

Baar Pedersen: dateret an: 23 Regis Magni.

Baad

Halvar Baad blev slagen med sit folk ved Kornsborg 1305, den tiid feyden stoed imellem Dannemarck og Norge, hvilken strax der effter blev stillet.

Biörn Audunarsen: Norges Riges Raad


Christopher Andersen til Caupanger

Christopher Trundsen: Hand slog Hr. Wincentz Lunge ihiel, effter Erkebiscopens Olufs befaling fordi fornevnte Hr Wincentz Lunge holt med Kong Christiano 3tis i Dannemarck, det skeede 1536.

Christopher Trundsen

Fru Cidsele Pedersdatter


Dagsön

Gregorius Dagsön: Kong Jngis i Norge hans Ligs Oversten, en saaen döelig og Tapper Krigsmand, samt den ypperste over alt Norges Rige næst Kongen Selv, hand blev ihielslagen med Kong Jnge af Kong Haagen Sigvortsen, som kaldedes Hærderbred, og blev udvalt til Konge i Kong Jnges Tiid, fordj Kong Jnge var Krog rygget, og skede det, der Kong Waldemar den store regierede i Dannemark og der Erchebisp Abselon med sine brödre vare berömmelige.

Aslac Dagsön Navnkundig i Norge i Kong Haagen Haagensens Tiid 1265.

Darre

Hr Joen Darre Vebner og Norges Riges Raad Ae 1388.

Dahl

M. Anders Dahl Superintendent i Opsloe, nu kaldt Christiania udj Norge, udj Kong Christian Qvarti Tiid, og den 23de udj Tallet.

Lauritz Dahl i Norge 1648.

Hans Dahl Skibs Capitain, döde i Kiöben hafn 1672 og ligger begraven i Holmens Kirke.

Dans

Amund Dans Navnkundig i Norge 1298.

Dorin alias Doring

Joen Dorin i Norge

Axel Dorin: Hans datter frue Ellen Dorin havde Erich Nielsen Rotfeld.

Dronning

Joen Dronning Nafn kundig i Norge i Kong Guttorm Sigursens tiid 1224, item udj Kong Haagensens tiid 1265.


Her Elof Elofsen: item Jardar Joensen paa Borrigholm, hans Hustrue var Gyre Anfinds datter i Strandbarn i Sundhorlehn.

Endre Botulfsen Rusting: et brev 1334, havde en södster Ragne 1389 [1381?].

Erich Amundsen

Erland Alfsen

Erling Amundsen: Hans Navn for et brev 1303 og skal være de rette Skankers Vaaben.

Erland Endritsen: Findes for et brev under Hr Erland Endritsens Nafn, dog oven paa allene en Rosen Krantz.

Erich Andersen: Dette findes for et brev under Erich Andersens Navn tempore Regis Haqvini udgiven, item et andet med en Engel og et Kaars paa Hovedet og udslagen Vinger under Kaalbiörn paa Ström hans Navn.

Endrit Guldbrandsen

Erich Amundsen: förte dette, som var Laugmand udj Trundhiem 1480, til dette holder sig og Niels Lauritsen Laugmand i Stavanger, hvis börn vare Jens Nielsen paa Simling i Walders og Samson Nielsen i Sogen og Magdalena Christen Tranis.

Endrit Pein: Findes for et brev udgiven Anno Regis Magni.

Erich Ormsen paa Vatne


Fluge

Hartvig Fluge, Hövidsmand paa Gribsholm Slott 1434.

Einar Fluge til Moseros ved Mos i Val Sogn i Norge 1449.

Find Hansen

Find Hansen: förte og dette, hvis fader var Hans Jensen en dansk Herremand, som aatte Adelus, hvilken tilforn var gift med Johan Crucow, Find havde til egte fru Margrete Pedersdatter, deris born vare Hustrue Anne Findsdatter paa Samsal, Kirstine Findsdatter, Adalus gifft med Niels Joensen Skanck, Jngeborg Findsdatter, Kirsten Findsdatter, som aatte Niels Lauritsen og boede paa Öster, död 1574.


Galder: Var til i Kong Magni Tiid.

Gaute Aslachsen: Laugmand i Tönsberg

Mester Gable Pedersens Fæderne: denne Mag: Gable Pedersen var den förste Evangeliske Super intendent og Biskop i Bergen efter Reformationen.

Geble Pedersens Möderne

Gregorius Bisp paa Grönland: sees af et brev, dateret 1444 d 9 Julii.

Guttorm Rulffsen: förte dette som sees af et gammel Pergaments brev.

Guttorm Giödesen: J Kong Magni Tiid 1282.

Guttorm Nilsen: Laugmand i Bergen, som er at see af et brev, dateret 1518. Dog ingen Roser iblandt lillierne og er dette Erkebisp Ole Ingebretsens Vaaben.

Guttorm Evindsen

Guttorm Gudmandsen

Gunnar Gunnarsen

Gyldenlöwe


Henrichsen

Niels Henrichsen sidste Hofmester fæderne: Dette haver en fört ved Nafn Sigurdur Moth, som man ser af et brev, dateret 1518.

Hactor Joensen fæderne: Dette förte og Guttorm Erichsen, som var til i Kong Haagens Tiid.

H B: Dette Navn findes ey anderledes.

Havord Askesen: Laugmand i Opsloe 1466.

Mag: Halstein Erchedegn i Bergen

Haralder Koldbiörnsen: Laugmand i Opsloe 16 ann. Jmperii Regis Erici.

Haftor Nielsen af Vaaben

Haftor Erlandsen: dat. Ann: 20 imp: Regis Haqvini.

Hr Havord Evindsen

Hakond Bisp i Stavanger


Jens Olufsen

Præst i Trondhiem, hans Hustru var Barbara Crukow.

Jerneforche

Dette er Sigvard Joensens fæderne.

Jngemund Joensen Laugmand i Bergen

Joen Kiettelsen og Peder Kiettelsen: Raadmænd i Bergen

Joen Smör Ridder 1445

Hr. Jörgen Carlsen og Hr. Peder Carlsen: Bleve slagen af de Svenske, item Hr. Ole Nielsen og Peder Nielsen, Oluf blev slagen i Munkelif Kloster i Bergen af Tydske Kiöbmænd 1455, og var denne Oluf Nielsen Ridder af talge og Slots herre paa Bergenhuus.

Hr Ole Nielsens Sön var Axel Olafsen af Gunnerslef Holm, dette findes for Joen Smörs breve i hans insegel.Hr. Jver Jversen i Sverrig Og er Hr. Arved Gustavsen gift med en af denne Slekt.

Jver Arnesen

Jver Joensen: 5 Anno imperii Regis Haqvini.

Jens Olufsen Laugmand i Bergen 1466 item Ole Jensen 146 – maaskee hans Fader.

Joen Wikingsen Temp. Regis Magni

Joen Biarnasen

Hr. Joen Bentzen

Jvar Erlandsen: for et brev dateret 18 Ann. imperii Regis Haqvini

Jngur Sigurdasen

Hr. Jens Olsen: Canonicus Nidrosiensis et Primus Pastor Evangelicus, occisis a Jens Tillesen 1540. Han var föed paa Andenes hans Brödre vare M. Torbiörn Olsen Sacerdos Evangelicus, Jens Olsen hvis hustrue var Hustrue Barbara Crucow, og Niels Olsen.

Jnger Erlandsens fæderne


Kalf paa Egge

Kalibs

Oluf Kalibs Norges Riges Canceler, nobiliteret 1550.

Frue Karen Christopher Trundsens

Kane, Kane, Kanitz, Kanitz, Knud Skriver, Krummedige, Krukow

Hans Krucow i Norge 1442 var med at hylde Kong Christopher af Beyern; hans Hustru heed Karen

Frue Anna Krucow i Norge

Johan Krucow i Norge hans Hustrue heed Guren

Laachin Abache [laadin?]: förer 2de hænder i et hvidt felt, den eene holder en Öxe og den anden et Sværd Armene ere röde. [tegning]


Hr. Mads Jbsens fæderne, hans Sön var Hr. Otto Madsen, hans datter var frue Inger Ottes datter.

Magnus Jensen: Kong Christiani 2de Skrifver og Amptmand paa Kongens gaard i Bergen

Mads Svatz


Narve paa Slindum

Niels Ulfsen, Laugmand i Bergen

Niels Guttormsen

Niels Lauritsen: Til Öster, er af skaansk Afkom.

Olaver Niclasen: Man finder gamle Pergament breve at en ved Navn Olaver Niclasen har fort dette saaledes 1466.

Hr. Ole Saxesen: for et brev indgivet paa Hammer Anno 20 Magni Regis Sveciæ & Norvegiæ

Ole Vefastsen Laugmand i Trundhiem 1520

Oluf Haagensen: Han var en af de beste Rigens Edlinger i Kong Erich Pomers Tiid, han förer en röd Jomfrues Kryststyke (?) med en Guldkrone paa hovedet, og en Krantz med hvide og röde Roser derom, og Lige der over paa Hielmen, og i Vaabenet et blaet feld, men inden i Krantsen hviid.

Hr. Oluf Nielsen: Blev i hielslagen af Tydske Kiöbmænd i Munkeliv og var Slots Herre paa Bergen huus.

Oluf Pedersen: Slots Herre paa Vardehuus Anno 1602.

Orninger

Ercke bisp Ole Jngebrichtsens Vaaben: Dette Vaaben förte og Guttorm Nielsen Laugmand i Bergen, som af et gl brev er at see 1518, dog findes der icke den röde Rose bland de tre guule franske Lillier i blaat feldt, som han förer.

Oddinger

Olaver Andfindsen

Laugmand i Reins Kloster Ao 19 Regis Magni.

Olaver Kugge Ann: 23 Regis Magni.

Olaver Knovarsen Anno 5 Regis Magni.

Osten Gesla, temp: Regis Magni.

Hr. Oluf Aslachsen


Hr. Peder Carlsen: Foged over Sparboe og Jemteland 1473. Hans Hustrue var Bodild med hvilken han havde en Datter, som var Hustrue Anna af Hatteberg, som blev gifft med Ole Bagger, og fandtes dette i bergens DomKirke.

Hr. Peder Simensen Hr. Gebles fader.

Peder Jfversen Jernskieg

Peder Tholafsen: Præst i Rödöen förte dette effter hans forældre

Peder Ellingsen tempere Regis Haqvini

Paal Paalsen

Hustru Ragna Joensdatter hun aatte Karabye paa Lessöe og gav det Elling Hage 15 Anno Regis Magni

Peder Joensen temp Regis Magnie

Peter Nielsen: War til i Kong Oluf den sidstes Tiid

Peder Kiettelsen: Raadmand i Bergen, dette Vaaben finder mand foruden Skaktafel og i steden en Bielke, samme Vaaben förte Peder Kiettelsen og Joen Kiettelsen begge Raadmænd i Bergen og er dette udgivet 1413.

Redar Nielsen af Wobens: findes for et brev dateret 1476

Samson Philipsen

Serqve Erlandsen

Hr. Sevard paa Lerhod paa Walde: Een af de beste Edlinger udj Kong Haagen Magnussens Tiid og findes i Wrams Kirke i Choret, paa et forgyldt Skiold, hvor hand ligger begraven og blev samme Hr. Sevard ihielslagen af nogle bönder.

Sckack

Anno 1137 der Kong Erich Glipping regierede i Dannemarck levede Erling Schach i Norge, og han var Kong Jngis öfverste Raad i Sverrige, og Jarl over Wigen han stoed efter at ödelegge ald Konge Slægten i Norge, derfor opfödte Gunnild Kong Sverris Moder Kong Haagen Haagensen hemmeligen, som hun i löndom havde aflet med Kong Sigurd Haraldsen og samme Gunnild fik til ecte Unas Smed paa Feröe. Denne Erling Sckack havde en Sön heed Magnus Erlingsen Sckack Konge i Norge, hand sprang over borde i Krig og druknede sig sielf 1174, og blev ovenskrevne Erling Sckack self slagen ved Trundhiem 1174. Hans Hustrue heed frue Kirstine, Kong Sigur Jorsala farers og dronning Matfreds datter, og Södskende barn til Kong Waldemar den 1ste i Dannemarck, saa widere derom i Norges Kongers krönice.

Scanck

Udj Ringsagers Kirke paa Hedemarken paa det skiönne forgylte Altere, som M. Ansteen Joensen har ladet giöre til Antverpen findes hans Vaaben saaledes over hans Offigie, hvor han sidder paa knæe med sammenmagde hænder, og er det saaledes hos skrevet M. Ansteen Joensen lod giöre denne Tavle: Beed Gud for hans siel. Port tenetrus spero lucem, deradst nogle Vers, som ey kand læses uden folgende

Hanc hibi divine concersis Numine donis

Donavit tabulam Deversis undiq cinctem

Picturis ædi

Optimus Anstanus Skank epimusq magister

– – – Asloiæ divini semper et – – –

Commissum nutrira gregem Pastor bone nouit

– – – nituntus aspice – – –

– – – animum epoptat reqviesiere Coelo.

Skiegger: Dette fandes ved Tönsberg paa et Skold, og har store folk, nemlig de Skiegger, Biörn Ammundsen og Niclas Skieggiasen og er i Trundhiem i en Kirke afmalet en Ridder i fuld Körritz med denne Skiold.

Sparrer

De gamle Norske Sparrer

Sigurdar Ormsen

Soler

Sopper

Solvester Erichsen: förte dette som var skyldig til Hr. Auden paa Slindum og Hr. Enard Fluge

Sckacktafel: Mester Torbiörn Olsen Præst paa Toden og Cannick paa Hammer

Strider

Steen Stride förte dette, hans datter Bolde gifft med Ole Theisen i Nordland, deres börn vare Joen Teisen, Michel Steener og Svend.

Svale Römar

Skieggi paa Sortinum item Olaver Joensen

Snare Aslachsen 1303

Stamper

Skönebül

Mandrup Pedersen Skönebül Laugmand i Nordlandene 1648


Teiste

Oluf Teiste i Nordhordlehn, hans Hustru var Bodild Steensdatter, deres börn

1 Joen Teiste

2 Michel Teiste

3 Steen Teiste

4 Svend Teiste

Trond Teiste i Norge 1648

Thora Thorgundsen: Dette er Anna Krucows Möderne og Thore Thorgundsen paa Hedemarken förte dette, denne Thore var föd i Wiegen, hans Hustrue var Hustrue Berta Kiettelsdatter til Tierne, med hende fik hand Tierne og Tiernegods deres börn var

1 Hustru Thore som fik Östen Bratt

2 Kield Thoresen: Som var K. Christiani 3tii överste for Carlsborg i Wiegen og havde Österdalen i forlening, hans Hustrue Agatha, Asguth Qumpes datter, og södster til Hustrue Karen som var Hans Krukows Hustrue.

3 Hustrue Guren Thorsdatter som fick Johan Krucow.

Torbiörn Elofsen: Nogle i Sverrig kaldes Oxen stierner förer dette saaledes: Et Oxe hoved som er röd og sort grimet i et hvid felt men Tungen icke udslagen som her.

Torbiörn Gautesen

Torchild Torgersen

Maaske Amund Thoriessens broder.

Torleif Narvesen: J Kong Magni Tiid, item Jfver Erlandsen, Anno 18 Regis Magnii, dog han isteden for en guld Stierne /: som her :/ haver en heel Lillie imellem de to flagte Lillier i blaat feld.

Tron Biörnsen temp: Regis Haqvini

Thiostolfer Dyrasen

Torstein Ormsen

Thore Halvorsen i Tönsberg Anno 3 Regis Erici

Mast: Torbiörn Bratt

Bisp i Trondhiem primus Evangelicus

Tron Thoraldsen

Laugmand i Oslo

Ulffuer Thoraldsen


Winger

Dette findes hos Lasse paa Wingen en bonde i Sogn og han holder sig til det effter sine forældre.

Et Vaaben findes her iblandt hvor til intet navn staar nemlig 3 Krogede sölf bielker i blaat feld med en heel haab struds feger oven paa hielmen som ere grönne staaer hos skrevet: J Schotland förer de Dromunder skiolden saaledes, men paa hielmen et hvidt Hunde hoved.

Et i röd feldt med et stort Guld Kaars udj, og i hvert hiörne et lidet Guld Kaars: staaer hos tegnet: Paa Trundhiems Kirkegaard staaer dette udhuggen paa en Liigsteen, hvorpaa staaer en i sin fulde Kyrrids, holdende Skiolden for sine Knæe, med Sværd i den höyre haand.

Noch et formede en hvid Rose i et blaat feldt med otte Soher oven paa hielmen halv blaa og halv gule, staaer hos skrevet: dette findes iblandt de 18 Ahner som staar afmalet paa den gamle Sall paa Ode i Hedmarken.

Et ditto formede i hviid feld to rader Skaktaffel af sort og sölf, og begundes et sölf fra den venstre hiörne, findes denne Skrift hos: dette findes paa en Liigsteen i Ringsagers Kirke og staaer hos skrevet: Hic reqviesat bonæ onemoniæ Jngerida Alveri confors qvondam Thori Erici dicti Topp obiit 1318 merte octobris 19. Jtem paa en anden Steen: Her ligger begraven Sira Guldbrander Thorisens fordum Præst til Ringsager, qvi obiit 1333 d 16 Calendarum Maji.

Noch tvende som findes udj Dalskirke i Sogen. Det eene förer en stor fransk guul-Lillie udj et blaat feldt, og en blaa fald (balk falk ?) staaende oven paa Hielmen; det andet förer og en stor fransk Lillie i blaa feld med 3 Guld Kroner paa Hielmen og röde inden udj.

Fem Vaabner findes ogsaa i den gamle Stufve paa Ode eller Stange Sogn i Hedemarken afmalede.

Noch findes Syv andre Waabener i den gamle Stuffve paa Ode eller Stange Sogn i Hedemarken afmalede.

Et findes for et brev dateret i Kuster Sogen 1415 formede en halv blaa fransk Lillie i et hvidt feldt i den ene part og en blaa Bielke lige over i den anden part, og et blaat Kors i det överste hiörne i den samme Port, og en blaa fransk lillie oven paa hielmen.

Et findes ogsaa strax hos Hr Sevadts Vaaben, men om dette har været hans Möderne som man meener, eller hans Hustrues er uvist, det förer et Vaaben afdeelt lige over, i det overste et rödt feldt og i det nederste blaa og hvide tiurer, i det overste staaer en hvid horned Koe.

NB

J et Exemplar af M. Hans Thomesens Psalmebog, den ældste udgave, staaer med en gammel haand skrevet folgende Navne af den Norske Adel

Thore Rod [Röd] oc hans Qvinde

Huusmanden paa Broon og hans Qvinde

Oluf til Engelstad og hans Qvinde

Oluf Amundsen

Torbern Olsen /: Skaktavel :/ har i et Exemplar af Kirke ordinantzen K: 1542 . 8oo skrevet sig paa et sted Torbernus Olavius in Toten, og paa et andet sted Torben Olsen paa Hoff 1548.

Legg igjen et svar