Iver Nielssøn Hirtzholms norske våpenbok (ca. 1690)

Adel Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1982 og 1997). Utgave 16.06 2002.
Gjengitt etter Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo (tidligere Universitetsbiblioteket i Oslo), Håndskriftavdelingen, Ms 4o nr. 597.


«Jnsignia qvædam virorum illustrium in Norvegia qvondam habitantium», en kopi fra ca 1690 av Iver Nielssøn Hirtzholms (1635-93) norske våpenbok

[Katalogtekst:] Norsk Vaabenbog fra Begyndelsen af det 17de Aarh. Indeholder 201, mest ældre, malede Vaaben, tildels med historiske Anmærkninger. 274 s. Pergb. Kjøpt på auksjon 1. juni 1863 i Kbh. over Kall Rasmussens boksamling. (Nr. 4 i den trykte ausjonskatalog, som has i Riksarkivet).
[Om teksten gjengitt nedenfor:] Normaliseringer i teksten: Det er endret noe på setting av skilletegn, komma er gjordt om til punktum, punktum er satt inn og det er foretatt noe normalisering ved bruk av store og små forbokstaver.


No. 1. Andorus sire Andreas Episcopus Bergensis.

No. 2. Hr: Alff Haraldsöns fæderne.

No. 3. Hr: Alff Milde, eller Milde Hr Alff.

No. 4. Hr Aslach Bolt og Hr: Amund Bolt som boede paa Kiörnis i Walsogn iche langt fra Mos, hand var een aff de beste Rigens Edlinger i Kong Magni Sverchis tid.

No. 5. Dette staar udhuggen paa en Ligsteen paa Trundhiems Kirchegaard, hvor paa er een vebnet Qvinde med udslagen haar, og holder dette voben hvor hoeß staar schreffven Agatha Monsdaatter.

No. 6. Arffuid Angulffsen, hand gaff i sit Testamente 1430 till Nidderaaß domKirche som hans hustru ligger i Choret begraffven ved naffn Jngrid Simonsdaatter for sit leyersted hoeß hende sin Hoffvedjord Möchlebostad paa Heelige Land sampt meere godß.

No. 7. Hr. Alff Knudsen, og findis dette saaledis i dend mindste Kirche paa Grans Kirchegaard paa Haaland, hvor hand har ladet bygge lofftet i Choret 1474. Dette förte og Hr Otthe Alffsen Höffvidsmand paa Aggershuus 1495.

No. 8. Ridder Hr: Axell Tordsens Vaaben.

No. 9. Hr Amund Biörnsen meenis at haffve fört dette, fordj det staar i hanß indsegl for it gammelt breff dateret ann: 22 Regis Erici.

No. 10. Hr: Alff Haraldsens faderß Möderne.

No. 11. Dette finder mand at haffve fört Hr: Alff paa Wagöe hanß gaard Sandboe hanß sön Halvard Alffsen, hvis sön var og heed Povel og findis it breff Poffvel hafver beseglet.

No. 12. J Ringsagers Kirche paa Hedmarchen paa den schiönne forgylte Altere som M: Ansteen Joensen hafver ladet giöre till Antverpen, findis hanß vaaben offver hans Effigie hvor hand sider paa sine knæ med sammen lagde hender, og er saaledis hoeß schreffvet: M: Ansteen Jonsen lod giöre denne taffle, beed Gud for hans siæl, Post tenebras sperolucem. Dernest Carmina seqventia Verte.

Hane sibi divino concersis Numine donis

Bonavit tabulam diversis undiq cinctam

Prituris ædi – – –

Optimus Antanus Schanch eximiurq Magister

– – – Littus et Asloiæ divini semper et – – –

Commissum nuterire gregem Pastor bene novit,

– – enitunturq die aspire – – –

– – – animam exoptat reqvilscere coelom.

No. 13. Andother Biörnsen.

No. 14. Amund Thorisen som fich frihed aff Kong Hans for sin mandoms skyld, aatte Ringenæs paa Hedmarchen Wanneskalen paa Felden og meget meere gods.

No. 15. Bryniolff Bryniolffsen förte dette, og er ellers Godschalch Samsonsöns fæderne.

De paa Sundal i Maranger i Qvindherretz Skibbred holder sig endnu till dette.

Dette förte og Auden Bisp i Stavanger, som er at see aff it breff dateret 1427.

No. 16. Brander Guresen Laugmand i Tönsberg og findis for it breff under hanß naffn ann: 3 Regis Erici.

No. 17. Hr Boe Flemming förte dette som aff hanß indsegel for it gammelt breff er at see.

No. 18. Biörn Thoraldsen og Haralder Thoraldsen.

No. 19. Hr: Biörn Ellingsens fæderne.

No. 20. Bagger.

No. 21. Biörn Thorasen 18 ann: imperij Regis Magni.

No. 22. Biörn Amundsen Laugmand.

No. 23. Tronder Bracharsen hand var Lagmand i Kongens gaard i Oslo temp: Regis Magni.

Jtem Borgar Hermundsen, förte begge dette vaaben.

No. 24. Christopher Andersen till Caupanger.

No. 25. Jnsignia Beronis Canonici Hammerensis og findis saaledis hoeß vaabenet i Grands Kirche.

No. 26. Bagger.

No. 27. Baar Pedersen dateret ann: 23 Regis Magni.

No. 28. Dette förte og Hr: Biörn Amundsen Laugmand.

No. 29. Baad. Hr: Haldvar Baad, bleff slagen med sit folch ved Thorasborg 1305, dend tid feyden stod imellem Dannemarch og Norge, hvilchen siden strax der effter bleff stillet.

No. 30. Benchestocher.

No. 31. Biörn Audunarsen Norigiß Rigis Raad.

No. 32. Christopher Trundsen.

No. 33. Cidsille Persdaatter.

No. 34. Darrer.

No. 35. J Skotland förer de Bromunder skiolden saaledis, men paa hielmen it vid hundehoffvet.

No. 36. Hr: Eloff Eloffsen. Jtem Jardar Jonsen paa Beringsheim hanß Hustru Gyrid Anfindsdaatter i Strandbarm i Sundhor lehn som haffde Kong Magni Sösterdaatter, og ligger sammestedß i een höy begraffven.

No. 37. Findiß for it breff under Hr: Erland Endritsöns nafn, dog offven paa allene een rosen Krands.

No. 38. Erich Amundsön Laugmand i Trundhiem.

No. 39. Hr Enard Fluga, hvis hovedgaard var Moseros ved Mos i Valsogen.

No. 40. Erland Alffsen. Jtem een anden ved nafn Milde Hr Alff förte dette.

No. 41. Dette findiß for it gammelt breff under Erich Andersöns nafn, tempore Regis Haqvini udgiffven item it andet med een Engell og it Kaars paa hofvedet og udslagne vinger under Kolbiörn paa Ström hans naffn.

No. 42. Endrit Gudbrandsön.

No. 43. Erich Amundsen förte dette som var Laugmand udj Trundhiem 1480. Dette tilholt sig ogsaa Niels Lauritzen Laugmand i Stavanger. Hvis börn vare Jens Nielsen paa Simling i Walders og Samson Nielsen i Sogen, og Magdalena Christen Tranis.

No. 44. Endrit Pein, og findis for it gammelt breff udgifven 5 ann: Regis Magni Danor. Svecor: et Norv: R:

No. 45. Erich Ormsen paa Vatne.

No. 46. Erling Amundsen for it breff 1303, og schall det være de rette Skancher.

No. 47. Endre Botolffsen Rusting.

No. 48. Find Hansen.

No. 49. Find Hansen förte og dette hvis fader var Hans Jensen een dansch Herremand som aatte Adelus hvilchen tilforn var gifft med Johan Krucov. Find hafde till ecte fru Margrete Pedersdaatter, deris börn Hustru Anna Findsdaatter paa Samsal, Kirstine Findsdaatter, Adelus, gifft med Nielß Jonsen Skaech, Jngeborg Findsdaatter, Kirsten Findsdaatter som aatte Niels Lauritzen og bode paa Öster, döde 1574.

No. 50. Guttorm Rolffsön förte dette som aff it gammelt pergamentbreff.

No. 51. Galder og var till i Kong Magni tid.

[våpen mangler]

No. 52. Gyldenlöve. Niels Hendrichsen sidste Hofmesters fæderne. Dette hafver og een fört ved naffn Sigurdar Morth som mand seer aff it breff dat: 1518.

[våpen mangler]

No. 53. Gutorm Evindsen.

No. 54. Gregorius Bisp paa Grönland förte dette som er at see aff it breff dat: 1444, d: 9. July.

No. 55. Gaute Aslachsen Laugmand i Tonsberg.

No. 56. Gutorm Gudmansen. Temp: Reg: Magni.

No. 57. Hactor Jonsens fæderne. Dette förte og Gutorm Erichsen som var till i Kong Haagenß tid.

[våpen 55 – 57 mangler]

No. 58. Gunard Gunarsen.

No. 58. Gutorm Gödesen. Temp. Regis Magni. [skal være 59]

No. 59. Gutorm Helgesen. [skal være 60]

No. 61. M: Geble Pedersen Bisp i Bergen.

No. 62. H. B. Dette nafn findis ey anderledis.

No. 63. M: Halstein Erchedegn i Bergen 1497.

No. 64. Haralder Kolbiörnsen Laugmand i Oslo 16 ann: imper: Reg: Eric:

No. 65. Er Jngen nafn hoes.

No. 66. Hafftor Erlansen dat: anno 20 imper: Reg: Haqvini.

No. 67. Hr: Hakond Evindsen.

No. 68. Hr. Jon Smör.

No. 69. Dette findiß og saaledis for Jon Smörs breffve i hanß Jndsegell.

No. 70. Findis ingen naffn hoeß.

No. 71. Dette vaaben findiß i Ringsagers Kirche paa Hedmarchen paa det schiönne forgylte Altere som M: Ansteen Jonsen Skanch har ladet giöre, men om det hafver veret hanß möderne kand iche vidis tilfulde.

No. 72. Findiß ingen naffn hoeß.

No. 73. Paa Trundhiems Kirchegaard staar dette indhuggen paa een ligsteen, hvor paa staar een i sin fulde Körridß holdendis skioldet for sine knæ med sværd i dend höyre haand.

No. 74. Dette findiß iblant de 16 ahner som staar affmalet paa den gamle sal paa Ode i Hedmarchen.

No. 75. Dette tilholder sig Jens Olsen Præst i Trundhiem hanß Hustru, Hustru Barbara Crucov.

No. 76. Findis ingen naffn hoeß.

No. 77. Hr. Jffver Jffversens vaaben i Sverrig.

Og er Hr: Arffved Gustaffsen gifft med een aff denne slegt.

No. 78. Findis ingen naffn hoeß.

No. 79. Dette findis udj Richeims Kirche.

No. 80. Jffver Arnesen.

No. 81. Findiß ingen nafn hoeß.

No. 82. Jngemund Jonsens fæderne.

No. 83. Jffver Jonsen 5 ann: imp: Reg: Haqvin:

No. 84. Jens Olsen Laugmand i Bergen 1466. Jtem Oluff Jensen 1406, maasche hans fader.

No. 85. Findis ingen naffn hoeß.

No. 86. Dette findis paa een liigsteen i Ringsagers Kirche og staar hoeßskreffvet. Hie reqviescit bonæ memoriæ Jngerida Alveri consors qvondam Thori Erici dicti Topp. obiit 1318. mens: octobris 19.

Jtem paa een anden steen. Her ligger begrafven Sira Gudbrander Thorrisens fordum Præst til Ringsager qvi obiit 1333 d. 16 calend: May.

No. 87. Jon Wikingsen tempore Regis Magni.

No. 88. Jon Biarnasen.

No. 89. Hr: Jon Bentsen.

No. 90. Jffver Erlansen for it breff dateret 18 ann: imper: Regis Magni.

No. 91. Jngur Sigurdarsen.

No. 92. Hr Jens Olsen Canonicus Nidrosiensis et primus Pastor Evangelicus ibid: occisus à Jens Tillesen 1540. hand var föed paa Andenes, hans brödre vaar M: Torbiörn Olsen sacerdos Evangelicus, Niels Olsen og Jens Olsen hvis Hustru var Hustru Barbara Crucow.

No. 93. Her findis ingen nafn hoeß.

No. 94. (

No. 95. ( Findis ingen nafn hoeß.

No. 96. (

No. 97.

No. 98. Jnger Erlansens fæderne, hun förte dette saaledis.

No. 99.

No. 100. Hustru Karen Christopher Trundsens Hustru.

No. 101.

No. 102.

No. 103. Knud Skriffver.

No. 104. Kane. [ved våpenbildet: «skal staa hr. Kane»]

No. 105. Kane.

No. 106.

No. 107. Dette findis udj Dals Kirche i Sogen.

No. 108. Dette findis og i Dals Kirche.

No. 109. Krummedige.

No. 110.

No. 111. Kanitz.

No. 112. Kanitz.

No. 113. Laadun Aabache.

No. 114.

No. 115. Hr Madtz Jbsens federne.

No. 116. Findis ingen nafn hoeß.

No. 117. Magnus Jonsen Regis Christiani 2 skriffver og Amptmand paa Kongens gaard i Bergen.

No. 118.

No. 119. Matz Svath.

No. 120.

No. 121.

No. 122.

No. 123. Nielß Ülffsen Laugmand i Bergen 1464.

No. 124. Narve paa Slindum.

No. 125. Niels Gutormsen.

No. 126.

[Teksten mangler til våpen nummer 127-129, og 130-132]

No. 133. Nielß Lauritzen till Öster aff skaansk affkom.

No. 134. (

No. 135. ( Mand finder aff gamle pergamentbreffve at een ved naffn Olaver Niclasen har fört desße saaledis 1466.

No. 136.

No. 137. Dette finder mand for it breff giffven paa Hammer aff Hr. Ole Saxesen 20 ann: imp: Reg: Magn:

No. 138. Dette finder mand at hafve fört Een ved naffn Ole Vistæffsen Laugmand i Trondhiem og er saaledis forvendt. Dat. 1520.

No. 139. Oluff Haagensen hand var en aff de beste Rigens Edlinger i Kong Erich Pomers tiid.

[Tilförsel ovenfor: «NB Bruders Vaaben»]

No. 140. Hr. Oluff Nielsen, hand bleff ihielslagen i Muncheliff aff Tydske Kiöbmend og var slodsHerre paa Bergenhuus.

Dette förte og Hr: Peder Carlsen og Hr: Jörgen Carlsen, bleffve slagne aff de Svenske.

No. 141. Oluff Pedersen SlodsHerre paa Vardehuuß Anno 1602.

No. 142. Orninger.

No. 143. Erchebisp Oluff Jngebrectsenß Vaaben.

Dette förte og Gutorm Nielsen Laugmand i Bergen som aff i gammelt breff er at see dateret 1518 dog findis der iche roser blant lillierne.

No. 144. Oddinger.

No. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

Findis i den gamle Stuffve paa Ode eller Stangesogen i Hedmarchen affmalet.

No. 153. Förte Krummedige.

No. 157. Olaver Anfindsen Laugmand i Reins Kloster ann: 19. Reg: Magni.

No. 158. Olaver Kugge ann: 23. Reg: Magni.

No. 159. Olaver Knovarsen ann: 5. Reg: Magn:

No. 160. Östen Gisla temp: Reg. Magni.

No. 161. Hr: Peder Carlsen foget ofver Sparbo og Jempteland 1473. Hans Hustru, Hustru Botild, med hvilchen hand hafde een daatter heed Hustru Anna aff Hatteberg som bleff gifft med Ole Bagger og fandtz dette vaaben i Bergen domKirche.

No. 162. Hr. Oluff Aslachsen.

No. 163. Haftor Nielsen aff Voben.

No. 164. Hakon Bisp i Stavanger.

No. 165. Hr. Peder Simensen Hr: Geblis fader.

[Nummer 166 og 167 mangler tekst]

No. 168. Per Iffversen Jernskieg.

[Tillegg i margen ved våpnet med yngre hånd: «NB dette Vaaben skal wære Jernskiolds og de setter» (?).]

No. 169. Peder Tholoffsen förte dette effter sine foreldre, hand var Præst i Rödoen.

No. 170. Peder Ellingsen temp: Reg: Haqv:

No. 171. Paal Paalsens Hustru Ragna Joens datter hun aatte Karraby paa Lessöe og gaff det Elling unge 15 ann: Reg: Magni.

No. 172. Per Jonsen temp: Reg: Magn:

No. 173. Per Nielsen var til i Kong Oluff den sidstis tid.

No. 174. Peder Kiettelsen Raadmand i Bergen.

No. 175. Dette vaaben finder mand foruden schachtaffell og i steden een bielche, samme vaaben förte Peder Kettelsen og Joen Kettelsen begge Raadmænd i Bergen og er dette udgiffven 1413.

No. 176. Nogle i Sverrig kaldis Oxenstierner förer dette saaledis dog tungen iche udslagen.

No. 177. Dette findiß ved Tönsberg paa it schiold og gafver store folch fört det, nemlig de Skegger. Biörn Amundsen og Niclas Skieggiasen, og er i Trundhiem i een Kirche affmalet een Ridder i fuld Körritzz med denne skiold.

No. 178. Redar Nielsen aff Wobens findis for it breff dateret 1476.

No. 179. Dette meenis de Schacher at haffve hafft, som holder sig mest til det paa Skaldebred. Jan Nielsen Skach atte fru Guren Green Anderß Greens Söster.

No. 180. Sparrer.

No. 181. Soler.

No. 182. Samson Philipsön.

No. 183. Sopper.

No. 184. Dette förte Sylvester Erichsen som var skyldig till Hr: Auden paa Slindum og Hr: Enard Fluge.

No. 185. Jeg finder dette for it breff dateret i Kuster Sogen 1425.

No. 186. Dette förte Hr: Sevard paa Leerhod paa Walders een aff de beste Rigenß Edlinger i Kong Haagen Magnusens tid og findis i Wrangs Kirche i Choret paa it schiold hvor hand ligger begraffven, bleff slagen aff nogle bönder.

No. 187. Dette findis strax hoeß Hr: Sevardtz Vaaben, men om det hafver veret hans mödrene som mand meener eller hans Hustruis er uvist.

[våpen mangler]

No. 188. Skachtaffel. Mester Torbiörn Olsen Præst paa Toden og Canich paa Hammer.

No. 189. Strider. Steen Stride förte dette hans daatter Bolde gifft med Ole Teisen i Norland, deris börn Jon Teisen Michel Steener og Svend.

No. 190. Jerneforche. Hr: Sigvard Jonsens federne.

No. 191. Svale Römar.

No. 192. Norsche gamle Sparrer.

No. 193. Skeggi paa Sortinum, item Olaver Jonsen.

No. 194. Snare Aslachsen dateret 1303.

No. 195. Stamper.

No. 196. Thore Thorgundsen og dette er Hustru Annæ Crucovs Mödrene.

No. 197. Tronder Bracharsen Laugmand i Kongens gaard i Oslo, temp: Reg: Magni item Borgar Hermundsen.

No. [198] Torckild Torgersen, förte Amund Thorrisens broder.

No. 199. Sigurdar Ormsen.

No. 200. Serqve Erlansen.

No. 201. Havord Aschesen Laugmand i Oslo 1466.

No. 202. Dette finder Jeg at hafve fört een ved naffn Thorleiff Narvesen i Kong Magni tider.

No. 203. Trond Biörnsen temp: Reg: Haqvini.

No. 205. Thiostolfer Dyrasen.

No. 206. Torstein Ormsen.

No. 207. Thore Haldvardsen.

No. 208. Mest: Torbiörn Bratt Bisp i Trondhiem primus Evangelicus.

No. 209. Trond Thoralsen lagmand i Oslo.

No. 210. Ulffver Thoralsen.

No. 211. Vinger. dette findis hoes Lasse paa Vinger en bonde i Sogen og hand holder sig til det effter sine foreldre.

.

Legg igjen et svar