Iver Nielssøn Hirtzholms (1635-93) norske våpenbok (kopi 1860)

Adel Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1988 og 1997). Utgave 16.06 2002.
Gjengitt etter Riksarkivet, Manuskriptsamlingen fol. nr. 39. (RA Jnr 49/1875).


Jnsignia quædam Virorum illustrium in Norgegia quondam habitantium, en kopi fra 1860 av en kopi av Iver Nielssøn Hirtzholms (1635-93) norske våpenbok

Efter en gammel norsk Vaabenbog, der tilhörer Professor Kall Rasmussen :/ Jvari Hertzholms /: copieret af J:G: og G. Burman-Becker i Marts 1860.

Originalen, forma oblonga, ejedes af Klevenfeldt, der efterat have ladet tage en Copie, overlod hun til Geh:Raad von Holstein, fra hvem den kom til Abraham Kall. Copien befinder sig paa det store Kongl: Bibliothek i Kiöbenhavn.

Denne Vaabenbog er skjænket det Kongl: Norske Rigsarchiv i Marts 1875 af Dr. Philos. Johan Gottfried Burman-Becker R. af D. i Kiöbenhavn.


No. 1. Andorus sive Andreas Episcopus Bergensis.

No. 2. Alff Haraldsöns fædrene.

No. 3. Alff Milde eller Milde Hr Alff.

No. 4. Hr: Aslach Bolt og Hr: Amund Bolt, som boede paa Kiörnis i Walsogn ei langt fra Mos.

No. 5. Findes paa Trondhiems Kirkegaard, hvor paa en Ligsteen er en Quinde, holdende dette Vaaben hvorhoes staaer Agatha Monsdaatter.

No. 6. Arffvid Angulffsen, han gav 1430 til Nidaros Domkirke, hvor hans Hustru Jngrid Simonsdaatter ligger i Choret, for sit Leyersted hos hende, sin Hofvedjord Möchlebostad samt mere gods.

No. 7. Alff Knudsen, findes i den mindste Kirke paa Grans Kirkegaard paa Haaland, hvor hand har ladet bygge Loftet 1474; ogsaa Hr: Otthe Alffsen Hövedsmand paa Aggershuus förte det 1495.

No. 8. Ridder Hr: Axel Tordsen.

No. 9. Hr: Amund Biörnsen, staar for et Brev dat. 22 ann. regis Erici.

No. 10. Hr: Alff Haraldsens Faders möderne.

No. 11. Hr: Alff paa Wagöe paa Gaarden Sandboe.

No. 12. J Ringsager Kirke paa Hedemarken paa den skiönne forgyldte Altertavle, som M. Ansteen Joensen lod gjöre i Antverpen, hvor Vaabenet findes over hans Billede.

No. 13. Andother Biörnsen.

No. 14. Amund Thorisen, som fik Frihed af Kong Hans for sin Mandoms Skyld og ejede aatte Ringenæs paa Hedmarken.

No. 15. Bryniolff Bryniolffsen. Auden Bisp i Stavanger förte det ogsaa 1427.

No. 16. Brander Guresen Laugmand i Tönsberg, Anno 3 regis Erici.

No. 17. Hr: Boe Flemming.

No. 18. Biörn Thoraldsen og Haraldar Thoraldsen.

No. 19. Hr: Biörn Ellingsens Fædrene.

No. 20. Bagger.

No. 21. Biörn Thorasen. 18 ann: imperii regis Magni.

No. 22. Biörn Amundsen Laugmand.

No. 23. Tronder Bracharsen Lagmand i Kongens Gaard i Oslo temp. regis Magni. Jtem Borgar Hermundsen förte det.

No. 24. Christopher Andersen til Caupanger.

No. 25. Findes i Grands Kirke: insignia Beronis Canonici Hammerensis.

No. 26. Bagger.

No. 27. Baar Pedersen dat: 23 regis Magni.

No. 28. Dette förte og Herr Biörn Amundsen Laugmand.

No. 29. Hr: Haldvar Baad, blev slagen ved Thorasborg 1305.

No. 30. Benchestocher.

No. 31. Biörn Audunarsen Norges Riges Raad.

No. 32. Christopher Trundsen.

No. 33. Cidsille Persdaatter.

No. 34. Darrer.

No. 35. De Dromunder i Skotland före dette, men paa Hielmen et hvidt Hundehoved.

No. 36. Hr: Eloff Eloffsen. Jtem Jardar Jonsen paa Beringsheim, hans hustru Gyrid Anfindsdaatter i Strandbarm i Sundhorlehn, som hafde Kong Magni Sösterdaatter, og ligger sammesteds i en Höi begraven.

No. 37. Hr: Erland Endritsön.

No. 38. Erich Amundsön Laugmand i Trondhiem.

No. 39. Hr: Enard Fluge, hvis Hovedgaard var Moseros ved Mos i Valsogen.

No. 40. Erland Alffsen. En «Milde Hr: Alff» förte det ogsaa.

No. 41. Erich Andersön, findes under et Brev tempore regis Haqvini.

No. 42. Endrit Gudbrandsön.

No. 43. Erich Amundson Laugmand i Trondhiem 1480. Ogsaa Niels Lauritzen Laugmand i Stavanger.

No. 44. Endrit Pein, under et Brev tempore Regis Magni Danorum, Svecorum et Norv: R.

No. 45. Erich Ormsen paa Vatne.

No. 46. Erling Amundsen 1303.

No. 47. Endre Botolffsen Rusting.

No. 48. Find Hansen hvis fader var Hans Jensen, en dansk Herremand, som aatte Adslus hvilken tilforn var gift med Johan Krucow. Find havde til Ægte Fru Margrethe Pedersdatter, deres Börn: Hustru Anna Findsdatter paa Samsal, Kirstine Findsdaatter, Adelus, gift med Niels Jonsen Skanch, Jngeborg Findsdatter, Kirsten Findsdatter som aatte Niels Lauritzen og bode paa Öster 1574.

No. 49. Find Hansen förte ogsaa dette.

No. 50. Guttorm Rolffsön.

No. 51. Gutorm Evindsen.

No. 52. Gregorius Biskop paa Grönland 1444.

No. 53. Gunard Gunarsen.

No. 54. Gutorm Gödesen, temp. Regis Magni.

No. 55. Gutorm Helgesen.

No. 56. M. Geble Pedersen Biskop i Bergen.

No. 57. H. B. Dette Nafn findis ei anderledes.

No. 58. M. Halstein Ærchedegn i Bergen 1497.

No. 59. Haralder Kolbiörnsen Laugmand i Oslo imp. reg. Erici.

No. 60. [struts, sol]

No. 61. Hafftor Erlansen anno 20 imperii regis Haquini.

No. 62. Hr: Hakond Evindsen.

No. 63. Hr: Jon Smör.

No. 64. Dette findes ogsaa under samme Mands Breve.

No. 65. [tverrdelt, rose over rose]

No. 66. Findes i Ringsagers Kirke paa Hedemarken paa det forgyldte Alter, som M: Ansteen Jonsen Skanch lod giöre, maaskee har Vaabenet været hans möderne.

No. 67. [delt, tre ruter, halv lilje]

No. 68. [delt, vinge, tre kroner]

No. 69. Findes paa Tronhiems Kirkegaard paa en Liigsteen hvorpaa en harniskklædt Figur.

No. 70. Findes blandt de 16 Ahner, som staae afmalede paa den store gamle Sal paa Ode i Hedemarken.

No. 71. Dette tilholder sig Jens Olsen, Præst i Trondhiem hans Hustru Barbara Crucov.

No. 72. Hr: Jffver Jffversens Vaaben i Sverrig.

No. 73. [nesten som 72: delt, vinge, lilje]

No. 74. Findes i Richeims Kirke.

No. 75. Jffver Arnesen.

No. 76. [tre roser, 2, 1]

No. 77. Jngemund Jonsens fædrene; han var Laugm: i Bergen.

No. 78. Jffver Jonsen 5 ann: imp: regis Haqvini.

No. 79. Jens Olsen Laugmand i Bergen 1466. item Oluf Jensen 1406, maaskee hans Fader.

No. 80. [dobbeltsparre, lilje under, to halve liljer over]

No. 81. Findes paa en Liigsteen i Ringsager Kirke, med Jndskrift. Hie reqviescit bonæ memoriæ Jngerida Alveri consors quondam Thori Erici dicti Topp. obiit 1318 mens: octobr. 19. Jtem paa en anden Steen: Her ligger begrafven Sira Gudbrander Thorrisens fordum Præst til Ringsager qui obiit 1333 d: 16 Calend: May.

No. 82. Jon Wikingsen tempore regis Magni.

No. 83. Jon Biarnasen.

No. 84. Hr: Jon Bentsen.

No. 85. Jffver Erlansen for et Brev dat: 18 ann: imper: regis Magni.

No. 86. Jngur Sigurdarsen.

No. 87. Hr: Jens Olsen Canonicus Nidarosiensis et primus pastor evangelicus ibidem, occisus a Jens Tillesen 1540.

No. 88. [löve]

No. 89. [delt, gren med to blad, halv lilje på delinger og halv lilje over]

No. 90.

No. 91.

No. 92.

No. 93. Jnger Erlansens fæderne.

No. 94.

No. 95. Karen, Christopher Trundsens Hustru.

No. 96.

No. 97.

No. 98. Knud Skriffver.

No. 99. Kane.

No. 100. Kane.

No. 101.

No. 102. Findes i Dals Kirke i Sogn.

No. 103. Ligeledes.

No. 104. Krummedige.

No. 105.

No. 106. Kanitz.

No. 107. Kanitz.

No. 108. Laadun Aabache.

No. 109.

No. 110. Hr: Madtz Jbsens fæderne.

No. 111.

No. 112. Magnus Jonsen regis Christiani 2 Skriffver og Amptmand paa Kongens Gaard i Bergen.

No. 113.

No. 114. Matz Svath.

No. 115.

No. 116.

No. 117.

No. 118. Niels Ulffsön Laugmand i Bergen 1464.

No. 119. Narve paa Slindum.

No. 120. Niels Gutormsen.

No. 121. [björn i bånd]

No. 122. [kruckow]

No. 123. [delt, tre skråbjelker, halv örn]

No. 124. [fabeldyr]

No. 125. [fugl avkappet hode]

No. 126. [samme fuglen med hode]

No. 127. [tre hjul]

No. 128. Niels Lauritzen till Öster af skaansk Afkom.

No. 129. (

No. 130. ( Olaver Niclasen förte disse 1466.

No. 131.

No. 132. Findes for et Brev givet paa Hammer af Hr: Ole Saxesen 20 ann. imp. regis Magni.

No. 133. Ole Vistaffsen Laugmand i Trondhiem 1520.

No. 134. Oluf Haagensen en Ædling i K. Erich Pomers tid.

No. 135. Hr: Oluf Nielsen, der blev ihielslagen i Munkeliv af tydske Kiöbmænd og var Slotsherre paa Bergenhuus. Dette förte ogsaa Hr: Peder Carlsen og Hr: Jörgen Carlsen, der bleve ihielslagne af de Svenske.

No. 136. Oluf Pedersen Slotsherre paa Vardehuus 1602.

No. 137. Orninger.

No. 138. Erkebiskop Oluf Jngbrectsens Vaaben. Dette förte ogsaa Gutorm Nielsen Laugmand i Bergen for et Brev af 1518 dog uden Roser blandt Lillierne.

No. 139. Oddinger.

No. 140, 141, 142, 143, 144.

Findes i den gamle Stue paa Ode eller Stangesogn paa Hedemarchen afmalet.

No. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151.

Findes afmalede i den gamle Stue paa Ode eller Stangesogn paa Hedemarken.

No. 152. Olaver Anfindsen Laugmand i Reins Kloster ann. 19 regis Magni.

No. 153. Olaver Kugge ann: 23. reg. Magni.

No. 154. Olaver Knovarsen ann. 5. reg. Magni.

No. 155. Östen Gisla tempore regis Magni.

No. 156. Hr: Peder Carlsen Foged ofver Sparbo og Jempteland 1473. Hans Hustru heed Botild, hans Datter Anna af Hatteberg blev givt med Ole Bagger og fandtes dette Vaaben i Bergen Domkirke.

No. 157. Hr: Oluff Aslaksen.

No. 158. Haftor Nielsen af Voben.

No. 159. Hakon Biskop i Stavanger.

No. 160. Hr. Peder Simensen.

No. 161. [delt, to bjelker, halv örn]

No. 162. [delt, halv lilje, to sparrer]

No. 163. Per Iffversen Jernskieg.

No. 164. Peder Tholoffsen, Præst i Rödven.

No. 165. Peder Ellingsen temp. regis Haquini.

No. 166. Paal Paalsens Hustru Ragna Joensdatter hun aatte Karraby paa Lessöe, og gav det Elling unge 15 anno regis Magni.

No. 167. Per Jonsen temp. reg. Magni.

No. 168. Per Nielsen i Kong Oluf den sidstes Tid.

No. 169. Peder Kiettelsen Raadmand i Bergen.

No. 170. Peder Kettelsen og Joen Kettelsen Raadmænd i Bergen 1413.

No. 171. Oxenstierner i Sverrig förte dette.

No. 172. Dette findes ved Tönsberg paa et Skiold og er fört afde Skegger. Biörn Amundsen og Niclas Skieggiasen förte det og er i Trondhiem i en Kirke afmalet en Ridder i fuld Harnisk med denne Vaaben.

No. 173. Redar Nielsen af Wobens findes for et Brev af 1476.

No. 174. Sparrer.

No. 175. Jon Nielsen Skach atte fru Guren Green, Anders Greens Söster.

No. 176. Soler.

No. 177. Samson Philipsön.

No. 178. Sopper.

No. 179. Sylvester Erichsen.

No. 180. Findes for et Brev dat: Kuster Sogn 1425.

No. 181. Hr: Sevard paa Leerhod paa Valders en Ædlinger i Kong Haagen Magnussens Tid og findes det i W<r>angs Kirke i Choret paa et Skiold hvor han ligger begraven; han blev slagen af nogle Bönder.

No. 182. Skachtaffel. Mester Torbiörn Olsen, og var han Præst paa Toden og Kannik paa Hammer.

No. 183. Strider. Steen Stride förte det.

No. 184. Jerneforche. Hr: Sigvard Jonsens fædrene.

No. 185. Svale Römer.

No. 186. Norske gamle Sparrer.

No. 187. Skeggi paa Sordinum, item Olaver Jonsen.

No. 188. Snare Aslachsen 1303.

No. 189. Stamper.

No. 190. Thore Thorgundsen.

No. 191. Tronder Bracharsen Laugmand i Kongens Gaard i Oslo temp. reg. Magni. Jtem Borgar Hermundsen.

No. 192. Torckild Torgersen.

No. 193. Sigurdar Ormson.

No. 194. Serque Erlansen.

No. 195. Havord Askesen Laugmand i Oslo 1466.

No. 196. Thorleiff Narvesen i Kong Magni Tid.

No. 197. Trond Biörnsen temp. reg. Haqvini.

No. 198. Thiostolfer Dyrasen.

No. 199. Torstein Ormsen.

No. 200. Thore Haldvardsen.

No. 201. Mest: Torbiörn Bratt, Biskop i Trondhiem.

[Med annen hånd:] Luthers og Melanqtons Disipel, död af Pest, ligger i Ringsaggers Kirke ved Predikestolen.

No. 202. Trond Thoralsen Lagmand i Oslo.

No. 203. Ulffver Thoralsen.

No. 204. Vinger. Dette findes hos Lasse paa Vingen, en Bonde i Sogn, og hand holder sig til det efter sine Forældre.

Legg igjen et svar