Birgitte Knudsdatter Seeblads norske Vaabenbog (ca 1650)

Adel Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1988 og 1997). Utgave 16.06 2002.
Etter kopi i Riksarkivet, Manuskriptsamlingen fol. 39. Originalen, som ligger i København, må opprinnelig være laget i Norge. Det bruker betegnelser som «her i Norge». Er dette en våpenbok med våpenbilder fra Mariakirken i Oslo?


[1] Her Gudi Jonsen till Mælle, fordum Norgiß Rigis Marsk som wær aff Kælingsmuler.

våpen: oksehode i rosenkrans

Merknad: Våpen feilaktig tillagt Gaute Ivarsson til Valo.

Navnet Kjællingmule (dvs. oksekalv) er dannet på 1600-tallet som navn på dette våpnet.

Våpnet finnes i våpenbøkene som:

[2] Her Hagen Siguordsen, som wær aff di Flitter, och were Norgiß Rigiß Raad.

våpen: delt, halv lilje, to sparrer

Merknad: Våpen til Håkon Sigurdsson (Bolt).

[3] John Haar som boede paa Gieland, och heed hanß frue fru Else Trondzdaatter aff Agerneskiolder her i Norge.

våpen: tverrdelt, tre liljer, en over og to under delingen

Merknad: Våpen til Jon Hård d.e. til Gjersvik, gift med fru Else Trondsdotter (Tronds, eller Christoffer Trondssons ætt, Seim-ætten). Christoffer Trondsson førte et våpen med bl a eikenøtter, som her har gitt opphavet til slektsnavnet Agerneskjolder. Navnet, tatt fra våpnet, er ikke kjent i andre kilder.

[4] Her Henrik och Her Ogmund Boldht Norgis Rigis Raad.

våpen: firedelt skjold, lilje i hvert øvre felt, liggende halv lilje i hvert nedre felt

Merknad: Våpen feilaktig tillagt herr Amund Bolt, men muligens våpen til herr Henrik.

[5] Johan Krokow till Krochen och Kerne.

våpen: delt, halv enhjørning over delingen, fire fjelker under delingen, vekselvis farger

Merknad: Våpen til Johan Kruckow til Sørheim, eventuelt Johan Kruckow til Tjerne.

[6] Aßmund Quant som wær Kong Hanßis Cammer Juncker i Danmark.

våpen: delt, halv ørn, halv lilje, med en bjelke på delingen

Merknad: Våpnet er i andre norske våpenbøker tillagt Cisille Persdotter, og i en våpenbok tillagt Cisille Persdotter med merknad om at det også tilhørte Åsmund Quant.

[7] Her Henrick Vinolesøn som wær Cantzeler aff Norge.

våpen: delt, kvistet gren med to blader, halv lilje på delingen med en halv lilje over

Merknad: Herr Henrik Vinaldsson var prost ved Mariakirken i Oslo og Norges rikes kansler på slutten av 1300-tallet.

Våpnet er kjent i norske våpenbøker. Begge elementene i hver halvdel er brukt av forskjellige personer av slekten Bratt.

[8] Her Biørn Stallere, en ridder wdi Norig.

våpen: delt, halv 12-oddet stjerne, gevis, med en bjelke på delingen

Merknad:

[9] Gautte Erichßen till Wallen Norgiß rigiß Raad.

våpen: sparre, lilje under sparren, to liggende halve liljer over

Merknad: Gaute Ivarsson til Valo. Også Manderup Skjønnebølle Perssøn titulerer ham [trolig uriktig] Norges rikes råd.

[10] Her Johan Jffuersen fordum Norgis rigis Cantzeler, som leffde vdi Aar 1309.

våpen: to vinger over et oppvendt spiss (et fjell?)

Merknad:

[11] Her Torleiff Benckestocker til Talgøen ridder her vti Norig.

våpen: delt, venstre felt skrådelt, halv lilje på delingen i høyre felt

[12] Her Jon Smør til Hatteberg.

våpen: ni liljer, 3, 3, 2, 1.

Merknad: Detter er ikke våpnet til herr Jon Smør. Han er feilaktig tillagt setegården Hatteberg siden en av hans døtre var gift til Hatteberg, og Hatteberg senere inngikk i det såkalte Galtung- og Smørsgodset. I norske våpenbøker er dette våpnet tillagt Tord Torgundsson.

[13] Her Otte Ragualdsøn Norgiß rigiß Raad.

våpen: mannshode under sparre

Merknad: Otte Ragnvaldsson var riksråd 1340 og tilhørte Jon Ragnvaldssons ætt. Våpnet ble ført av slekten Smør. [Kan det her ha vært forvekslet våpen mellom herr Jon Smør og Otte Ragnvaldsson?]

[14] Malitius Sparre af Ørebro og Hetland + 1391.

våpen: to sparrer

Merknad:

[15] Her Pouell Erickson og Elling Widkmarsen Norgis rigis Hoffmester.

våpen: løve med sverd i hånden

Merknad: Herr Pål Eriksson, kansler, og herr Erling Vidkunsson.

Legg igjen et svar