En norsk våpenbok fra 1700-tallet

Adel Utgitt av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002 (teksten bearbeidet i 1983 og 1998). Utgave 16.06 2002.


Etter Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo (tidligere Universitetsbiblioteket i Oslo), Håndskriftsamlingen, ms 1515, 8o. Norsk våpenbok i kopi av Henning Sollied ca 1940. Originalen som er kopiert er et firebindsverk fra slutten av 1700-tallet (jf no 112, år 1737), som igjen inneholder avtegninger og avskrifter fra flere kilder. Den begynner med kopiering av Fredrik Rostgaards våpenbok, men har også materiale fra Hirtzholm, spredte kildeutgaver, Schnabel, seglmateriale etc. (Undertegnede utgivers avskrift er ikke fullført.)


1. Af Rostgaards Norske Vaabenbog No. 1. Dette Vaaben staaer afmalet i Bergens Domkirke. Det førte Hr. Peder Carlsen landfoged over Sparbo og Jempteland 1473.

* Bothild. De havde en datter

Anne Pedersdatter til Hatteberg

* Oluf Bagge.

 1. Af R.N.V. No. 2. Dette Vaaben førte de Benkestokker. [Med nyere hånd:] Hr. Torleif Benchestoched til Langöe Ridder * Sigret Uhrup.

[et våpenbilde i farger samt en segltegning med tekst:] Trond Benkestok 1540.

 1. R.N.V. No. 3. Uden navn.
 2. R.N.V. No. 4. U.N.
 3. R.N.V. No. 5. U.N.

Uden tvil er dette de norske Roeders eller Roders Vaaben.

 1. R.N.V. No. 6. U.N.
 2. R.N.V. No. 7. Niels Ulfsen, laugmand i Bergen 1464.
 3. R.N.V. No. 8. H. . . B. . .

[Hans Bagge?]

 1. R.N.V. No. 9. Olaver Anfindson, Laugmand i Reenscloster anno 19 Regis Magni /:1338:/
 2. R.N.V. No. 10. Peter Jonsen anno 23 Regis Magni /:1342:/

[NS 544, 1348?]

 1. R.N.V. No. 11. Olaver Kuggis, 23 anno Regis Magni /:1342:/
 2. R.N.V. No. 12. Christopher Andersen til Koupanger.
 3. R.N.V. No. 13. U.N.
 4. R.N.V. No. 14. Dette Vaaben føres og saaledes.
 5. [2 våpenbilder.] Hans Krukov Norges Rigis Rad under Kong Christopher Beier 1442. Hvitf. p. 830, 834. Resen siger i sin Vaabenbog at han førte hosstaaende Vaaben [rutene og oksehodet]. Hans søn var

Hans Kruchov 1483, Hvitf. p. 976. Hans Søn med Karen – – –

var Johan Kruchov Norges Rigis Raad 1524. See om ham Hvitf. pag. 1275, 1316, 1419. Han eyede Krogengaard og wae Befalingsmand paa Wardehuus.

* <Karen> Guren Kamp til Kierlit. Hans Børn

 1. Anne Krukov * Jon Olufsen Theiste til Biellandgaard.
 2. Jørgen Krokov til Tierne + 16. sept. 1582.
 3. Johan * Guren Thorsdatter See No 82.
 4. R.N.V. No. 15. Halvar Baad. K. Haagens Raad 1305. Hvitf. p. 326.
 5. [Våpen med tre båter] Saaledes findes dette Vaaben i Hertzh. Samling.
 6. R.N.V. No. 16. U.N.
 7. R.N.V. No. 17. Hr: Amund Findsen paa Findøen ved Stavanger, Norges Drost under Kong Oluf den femte. Han hadde Fru Karen Algudsdatter /: maaske Bryniolf Folkungs Syster :/. De boede paa Hesby som war deres Hovedgaard hvilken Thore Isachsen overlod til Kronen med alt det gods han arvede efter Hr. Amund.

Han nevnes hos Hvitf. p. 486, 548, 566.

 1. R.N.V. No. 18. Dette førte Frue Barbara Kruckov som havde Hr. Jens Olsen Præst i Trondhiem, hvis Vaaben staaer No. 206.
 2. R.N.V. No. 17. Dette Vaaben førte de Bagere. [svarer ikke til nummer 17 i Uldall ! Våpnet består av to skakktavlbelagte bjelker]
 3. R.N.V. No. 19. Dette Vaaben staaer afmalet i den gamle stue paa Ode i Stange Sogn paa Hedemarken.
 4. R.N.V. No. 20. Dette Vaaben førte Hr. Oluf Nielsen Ridder av Talge, som blev dræbt i Munkeliv Kloster af Garperne. Hans Frue war Else Nielsdatter og havde han med hende 3 Børn
 5. Magdalene * Nils Pedersen Brahe til Widskövde
 6. Axel Olufsen til Gunderslevholm (Se Hvitf.) * Anders Giødiksens og Gjertrud Totts datter
 7. Niels Olufsen blev dræpt med sin Fader.

./. Hr. Peder Nielsen var Hr. Olufs Broder og blev dræpt med ham.

Hr. Peder og Jørgen Carlsenner af Jempteland som bleve dræpte af de Svenske. Om Hr. Jørgen See Hvitf. p. 857.

 1. R.N.V. No. 21. Udi Ringsager Kirke paa Hedemarken paa det skiønne forgylte altare som M. Ansteen Joensen haver ladet giøre til Antwerpen findes hans Vaaben saaledes over hans Effigies hvor han sidder paa knæ med samenlagde Hænder og derhos saaledes skrevet: M. Ansteen Joensen lod giøre denne Tafle, bed Gud for hans siæl. [deretter et lengre latinsk vers der han kalles Anstanous Skank].
 2. R.N.V. No. 22 og 23. [Tre påfølgende våpen] Hr. Olaver Niclason 1460.

[slektstavle under det tredje våpnet:]

Peder Skanke * Maren MaaneskioldKnud Skanke til Viek Maren Skanke havde

Erkedegn i Trondhiem en Søn med M. Oluf

* Dorte Adelsteen af Egge Engelbretsen, Biskop i

TrondhiemKaren Skanke

* Christopher Trondsen

vid No 80.

24 R.N.V. No. 24. Guttorm Rolfsen.

25 R.N.V. No. 25. Erling Amundsen 1303. Dette skal wære de rette Skankers Vaaben. Om Erling see Hvitf. Ao 1295 p. 307. Han levede endnu 1307. Derom videre følgende Brev in extenso [NS 30, 1303]

[med en yngre hånd:] Adelus Skanke omtrent 1500 * Torben Lillie til Flænes.

Under Diplomer af 1303 Magn. Nidr. Fasc. VII findes denne Erlingr Amundasuns Vaaben saaledes: [tegning: snekkesnitt] hvilket følgelig maa være ret.

Foranførte Vaaben tillægges eller i disse samme Breve Hallstein Thorleifson [NS 32, 1303], som altsaa maa være af de rette gamle Schanker.

26 R.N. V. No. 26. Jon Biarnasen Anno Reg. Magni. af et Sigill under et brev i Trondhiems Capitel 1319. Magn. Nidr. Fasc. VIII. Hvorunder ogsaa Poul Eriksens Segl, ligesom Walchendorfernes. [NS 104]

27 R.N. No. 27. Anno Reg. Magni. Af et Sigill under et Pergamensbrev i Trondhiems Capitel.

Biørn Audunarsen N.R.R. Om han haves et Perg. Brev, med hans Segl ubeskadiget af 1311 blant Magn. Nidros. og et af 1319. [NS 45, 1308-1320]

28 R.N.V. No. 28. Haukan (Haftor) Erlansen Anno 20 Regis Haquini /: 1304:/

29 R.N.V. No. 29. Thore Halvardsen i Tønsberg Anno 3 Reg: Erici /: 1415 :/

Oleifuer a Visti 1325 Magn. Nidr. F. VIII.

30 R.N.V. No. 30. Peder Nielsen af Vaaben 1476.

31 R.N.V. No. 31. Thorkild Thorgersen.

 1. R.N.V. No. 32. Snare Aslaksen 1303 M. Nidr. VII. [NS 31, 1303]

33 R.N.V. No. 33. Hr. Aslak Torsen Ridder blev 1449 af Kong Carl Knudsen giort til Norges Stattholder

* Fru Rangfrid, datter av Knud Joensen til Mørby og Fru Agnete af Mandsvig. Hans Søn var

Knud Aslaksen * Mætte Bonde, D. av Carl Thordsen B. Syster til Svante Stures Moder. [utydelig pga utstrykninger]. Deres Børn vare

 1. Knud Knudsen * Agnes
 2. Agnete Knudsdtr. * Johan Arnesen, deres søn Erik Johansen Natt och Dag.

[en yngre skrift over ved våpenet:] Familien Baad, Vaabenet neppe rigtigt.

34 R.N.V. No. 34. Dette førte de Soler.

35 R.N.V. No. 35. U.N.

Er formodentlig den gamle adelige Familie Struds.

36 R.N.V. No. 36. Samson Philipsen.

Se Hvitf. ved Aar 1444 p. 834.

37 R.N.V. No. 37. Guttorm Helgesen Anno to . regis .. Dette Vaaben er og afmalet i Richeim Kirke i Lærdalen. [NS 222, 1332]

38 R.N.V. No. 38. Dette Vaaben er afmalet i Richeim Kirke i Lærdalen.

 1. 40 R.N.V. No. 39 og 40. Dette førte de Sopper.

41 R.N.V. No. 41. Endrid Gudbrandsen.

42 R.N.V. No. 42. Østen Gisla. [= Ø. Gislason se DN ?]

43 R.N.V. No. 43 og 71. Trond Biørnsen under K. Haagen VI 1350.

44 R.N.V. No. 44 og 72. Peder Ellingsen under K. Haagen 1350. [NS 673, 1358]

45 R.N.V. No. 45. Havord Askesen Laugmand i Opslo 1466.

46 R.N.V. No. 46. Lodin Aabacke Anno 20 reg: Haq /: 1364 :/ [NS 64, -1313-]

47 R.N.V. No. 47. Skeggi paa Sortinum.

Olaver Jensen.

48 R.N.V. No. 48. Torstein Ormson, levede 1302 som sees af følgende Brev: [ind. in extendo].

49 R.N.V. No. 49. Fru Karen Christopher Trondsens.

Geble Erkebiskop i Trondhiem 1256 [sic]

Biskop Geble Persens Møderne.

[Nr. 50 (R. nr. 49) 3 r. roser (2, 1) bl. Fru Karen Christoffer Trundsens]

51 R.N.V. No. 50. Magister Halstein, Erkedegn i Bergen 1497.

52 R.N.V. No. 51. Ulfver Thoraldsen.

53 R.N.V. No. 52. Dette findes ved Tønsberg paa et Skiold og har store Folk ført det, nemlig de Skiegger, Biørn Amundsen og Niclas Skieggiason, og er i Trondhiem i en kirke afmalet en Ridder i fuld Kyrritz med denne Skiold.

54 R.N.V. No. 53. Hakon 2. Biskop i Stavanger fra 1399 til 1434.

55 R.N.V. No. 54. Cisille Peersdatter.

[en meget yngre skrift:] Asmund Quant som var Kong Hanses Cammer Juncker i Danmark, hans fæderne Vaaben, og var hans Møderne af de Jernschiegge, begge gamle norske Slægter.

[ovenfor ved våpnet:] Hos Hirtzh. er pælen grøn, ørnen brun.

56 R.N.V. No. 55. U.N.

[yngre:] Hr. Henrik og Hr. Ogmund Bolch, N.R.R., tvende Brødre, deres faderne Vaaben og havde deres Forfædre deris Udspring af Be (Behmen) og war af Førsteleg Blod.

57 R.N.V. No. 56. Mads Svaath.

58 R.N.V. No. 57. Haralder Kolbiørnsen, Laugmand i Oslo Anno 10. Reg: Erici /: 1422 :/

[y.h.:] Er feil

59 R.N.V. No. 58. U.N.

Synes at være Vardenberg.

60 R.N.V. No. 59. Goute Aslaksen Laugmand i Tonsberg. [NS 119, 1322, 1354]

61 R.N.V. No. 60. Endrid Pein Anno 5 Reg. Magni Suec. et Norv. /: 1324 :/

[se Lind, binamn]

62 R.N.V. No. 61. Joen Wikingsen under Kong Magnus ved 1320.

63 R.N.V. No. 62. Tronder Brakersen Laugmand i Kongensgaard i Oslo. [y.h.:] bør vel leses T. Krakason.

Borgar Hermundsen. [NS 786, 1365, 1379]

64 R.N.V. No. 63. Joen Dronning.

«Darre» i R. er nok forskrevet.

65 R.N.V. No. 64. Thiostolper Dyrason. [NS 631, 1355, med snudd en annen vei]

66 R.N.V. No. 65 og 159. Niels Guttormsen, maaske Degen. Hvitf. pag 626 Ann. 1405.

Guttorm Nielsen, Laugmand i Bergen 1518.

67 R.N.V. No. 66. Guttorm Gudmandsen. [grein hvorav tre blad, jf. NS 364, 1340, gren hvorav 3 liljer, 2, 1]

68 R.N.V. No. 67. Svale Romar anno 16 Reg, Erici /: 1428 :/

[formodentlig feil]

69 R.N.V. No. 68. Ingur Sigurdarson.

70 R.N.V. No. 69 [169?]. Dette Vaaben staaer afmalet i den gamle Stue paa Ode i Stange Sogn paa Hedemarken. [venstre gul blomst, høyre to stjerner, 1 over 1, i rødt]

71 R.N.V. No. 70. Sigurdar Ormsen. [NS 12, 95, 1299, 1318]

72 R.N.V. No. 73. Dette Vaaben førte de Bagger, og findes i Opslo Kirke saaledes.

Jens Bagge – – – Deres Datter

Inger + 1593, 7 Mai * 1575, 13 febr. M. Claus Berg, Decanus i Opsloe.

73 R.N.V. No. 74. Haralder Thoralsen.

Biørn Thoralsen. [NS 802, 1366]

74 R.N.V. No. 75. U.N.

75 R.N.V. No. 76. Thorleif Narvason. [NS 578, 1349. T.N. lagm. i Oslo]

76 R.N.V. No. 77. U.N. [lilje med to kroner, tre kroner på hjelmen (hjelmtegnet mengler i Uld 479)]

77 R.N.V. No. 78 og 186. Biskop Andorm i Bergen. Hvitf. p. 359.

Dette Vaaben findis og uden Farver i Hr. Vincentz Lunges Studerekammer paa Lunggaarden.

Maaske det er den Biskop Andorm som blev udvalgt 1506.

[ovenfor ved våpnet:] J. hertzh. er liljen hvit i g. felt.

78 R.N.V. No. 79. U.N. Dette Vaaben findes paa Fit. [lilje, tre kroner på hjelmen]

79 R.N.V. No. 80. Christopher Trundsen. [med y.h.:] Sta . . .?

80 R.N.V. No. 81. [U.N.]

81 R.N.V. No. 82. Thore Thorgundsen paa Hedemarken var født i Wigen, hans Hustru var Hustru Berte Kiettelsdatter til Tierne, med hende fik han Tierne og Tierne Gods. Deres Børn vare

 1. Hustru Thore som fik Østen Brat
 2. Kield Thoresen som var Kong C 3′ øverste for Carlsborg i Wigen og havde Østerdalen i Forlening. Hans Hustru Agatha Asgute Gumpes datter og s<øste>r til Hustru Karen som var Hans Krukovs hustru
 3. Hustru Guren Thorsdatter som fik Johan Krukov.

82 R.N.V. No. 83. Herr Eloff Eloffsen, Hvitf. p. 486 ved Aar 1343 kaldes han Eilif E.

Jardar Joensen paa Berringholm hans Hustru var Gyri Anfindsdatter i Strandebarm i Sundhordlen, som havde Kong Magni Søsterdatter og ligger sammesteds i en Høy begraven.

83 R.N.V. No. 84. De Strider. Steen Stride – – – Hans Datter

Bolde ): Bodild * Oluf Theiste i Nordland.

84 R.N.V. No. 85. Bryniolf Bryniolfsen.

Godskalk Samsonsen.

85 R.N.V. No. 86. Guttorm Gødesen, under K. Magns 1282 og 1295. Hvitf. pag. 307.

86 R.N.V. No. 87. Mester Geble Persen Biskop i Bergen.

87 R.N.V. No. 88. Sylvester Eriksen førte dette som var skyldig til Hr. Auden paa Slindum og Hr. Einar Fluge.

88 R.N.V. No. 89. Dette Vaaben førte ogsaa Bryniolf Bryniolfsen [NS 245]. See No. 84.

Dette førte og Auden Evindsen Bisp i Stavanger som var den 18. i tallet og er det at see af et Brev dat. 1427. Hans datter var Moder til Erkebiskop Oluf Engelbretsen.

De paa Sundal i Maranger i Kvinherred Skibrede holder sig endnu til dette Vaaben.

89 R.N.V. No. 90. Hr. Hakon Evindson. [?].

90 R.N.V. No. 91. Hr Alf den milde, er uden Tvivel Hr. Alf Haraldsen Ridder og Norges Raad under Kong Oluf og Dr. Margrete. Han kaldes Hr. Alf paa Vagøe. Hans Gaard hed Sandboe og han havde en Søn med sin Frue Karen, Hr. Joen Hafthorsens datter Haldvar Alfsen Hans søn

Povel Halvardsen levede 1441.

91 R.N.V. No. 92. Peder Kettelsen, Raadmand i Bergen.

92 R.N.V. No. 93. Peder Kettelsen. See No. 91.

93 No. 94. Hr. Iffver Iffversens Vaaben i Sverig.

94 R.N.V. No. 95. Dette Vaaben førte Hr. Arfved Gustafsens Frue.

95 R.N.V. No. 96. Dette Vaaben findes paa Fit.

96 R.N.V. No. 97. De Haarder.

97 R.N.V. No. 98. Dette Vaaben staaer i Wangs Kirkes Kor, wed Hr. Sevads paa Lehrhod, og er endnu hans Moders eller hans Frues.

98 R.N.V. No. 99. Hr. Sevad til Lehrhod i Walders en fornemme Mand under Kong Haagen Magnussen, blev dræbt af nogle Bønder. J Wangs Kirkes Kor hænger hans Vaaben paa en forgylt Skiold, og dermed et annet (No. 98) som meenes at være hans Moders eller Frues.

99 R.N.V. No. 100. U.N.

100 R.N.V. No. 101. De Stixenner.

101 R.N.V. No. 102. Per Jffversen Jernschieg.

102 R.N.V. No. 103. Amund Torrissen blev for sin Tapperhed af Kong Hans adlet. Han ejede Ringenes paa Hedemarken, Venneskalen paa Fielden og meget andet Gods.

1489 nævnes Amund Thosteson til Samsale af Hvitf. p. 1000. Uvist om det er den samme.

103 R.N.V. No. 104. T – – – R – – –

104 R.N.V. No. 105. Mogens Jensen C 2 Skriver og Befalingsmand paa Bergens Slot, blev med dette Vaaben adlet 1505 ved følgende brev [adelsbrevet inntatt in extenso dat. torsd. nest efter Sct Olufs Konges dag Helsingborg].

105 R.N.V. No. 106. Olaver Knovarsson Anno 5 Haqvini Regis /: 1349 :/

112 R.N.V. No. 113. U.N.

106 R.N.V. No. 107. Denne Familie kaldes Baden, Knorde og Jernskieg, paa tydsk Isenbart, og er udentvivel indkommet med K. Erik af Pommern eller Kong Christopher af Beiern.

Iver Baden til Fritzøe. Hans Søn

Peder /: Jens :/ Baden til Ramløse * Anne Markmand

Hans sønner [mangler].

107 R.N.V. No. 108. Dette Vaaben findes paa Samsal og er et af Fru Anne Samsals møderne Anher.

108 R.N.V. No. 109. Hr. Joen Bentsen.

109 R.N.V. No. 110. U.N.

110 R.N.V. No. 111. Dette Vaaben er formodentlig de Dromunders, thi Dromunder i Skotland føre samme Vaaben uden paa Hielmen et hvidt Hundehoved. Af denne Stamme var 1737 John Drummond af Skotland Medlem af det Engelske UnderHuus.

111 R.N.V. 112. De Stamper.

Haagen Stampe, N.R.R. 1388, Hvitf. pag. 576, 578. [H. Stumpe ? jf NS 1110, 1388]

113 R.N.V. No. 114. Hr. Ole Vistafsen Laugmand i Trondhiem 1520.

114 R.N.V. No. 115. Hr. Oluf Aslaksen – – – Hans Søn

Aslach Olafssen. Hans Vaaben findes paa Fit.

115 R.N.V. No. 116. Andother Biørnsen.

116 R.N.V. No. 117. Dette Vaaben førte de Schacker. Niels Skak. Hans Søn

Joen Skak til Kaupangergaard i Bergens Stift i * Sigred Rostvig. Deres Søn

Niels Skak til Ullefoss * Juliane Lystrup, datter af Engelbert Lystrup og Alhed Teiste. Deres Søn

Joen Skak til Skielbred * Gurre ): Giertrud Green Datter af Laurids Olufsen til Sundsby og Bente Andersdatter. Deres Datter

Birthe Skak til Skelbred fik Hartvig Andersen Hvitfeld.

117 R.N.V. No. 118. Dette førte de Maaneskiolder.

118 R.N.V. No. 120. Dette førte de Galder. [et bilde med Galle-våpnet over teksten; deretter til høyre et våpen uten tekst: vannrett tredelt, rødt hvitt blått].

119 R.N.V. No. 121. Serque Erlandsen.

121 R.N.V. No. 123. Hartvig Fluge Hvitf. p. 775.

Hr. Einaer Fluge Hvitf. 850, 976.

122 R.N.V. No. 124. Per Niclasen af Vaaben i K. Olaf V Tid.

Dette Vaaben skal og de Blixer i Jemptland have ført og endnu føre.

Per Niclasen var 1390 Sysselmand [anden hånd:] i Rygjafylke, som sees af følgende Brev [inntatt in extense] [NS 789, 1365, 1376]

120 R.N.V. No. 122. Niels Larsen til Øster af Skaansk Herkomst. Er uden tvivl en Baad. Vaabenet males og saa at en Haand omfatter i midten hvert Horn

* Kirsten Findsdatter + 1574. See No. 144, 145.

123 R.N.V. No. 125, 119. Hr. Joen Smør.

Hr. Otto Rogvaldsen, Norges Riges Raad 1340 som var af de Leopard, og havde deres Udspring af Frankerige, hans fæderne Vaaben.

124 R.N.V. No. 126. Iffver Arnesson. See Hvitf. Aar 1308, p. 345. Han var Gulatings Laugmand 1323, som sees af følgende Brev [inntatt in extenso]. [NS 124, 1322]

125 R.N.V. No. 127. U.N.

1329 blev dette Vaaben ført af Jon Kurfr, Vid. Nidr. Magn. Fasc. VIII. [NS 175, 1329]

126 R.N.V. No. 128. I Ringsager Kirke paa Hedemarken findes dette Vaaben paa en Steen med denne Omskrift:

Hic requiescit bone memorie Ingerida Alveri cousors quondam Thori Erici dicti Topp. Ob: ann. 1318. Mensis Octobris die 9. [NS 361]

Sammesteds leeses paa en anden steen:

Her ligger begrafven Sira Gudbrander Thorildsen Prester aa Ringsager Ob Anno 1333. 16 calend: Martii.

127 R.N.V. No. 129. U.N.

Dette Vaaben staaer paa en Liigsteen paa Trondhiems Kirkegaard, hvorpaa staaer en Mand i Harnisk holdende i den ene Haand sit Sværd, og i den anden dette Skiold.

128 R.N.V. No. 130. Paa Trondhiems Kirkegaard ligger en Gravsteen hvorpaa staaer en væbnet Qvinde med udslagit Haar, og en Skiold med dette Vaaben. Derunder staaer dette Navn: Agatha Monsdaatter.

129 R.N.V. No. 131. Iffver Erlandsen. [Jf NS 339, 1338]

Endrid Arnesen 1338. Sub Dopl. Ms. [NS 338, 1338]

[muligens en forveksling med lagm. Ivar Andresson, NS 345, 1338]

130, 131 R.N.V. No. 132. Arffvid Engulfsen gav i sit Testamente Møchlebostad paa Helgeland for sit og sin Hustrues, Jngerider Simonsdoter, Begravelse i Trondhiems Domkirke, Desforuden – – – – – –

Se Schön. Trondh. Domk. Beskr. p. 184, 201. Omtrent 1439 er de begge begravne i Domkirken i Trondhiem. Vaabenet ligner ellers de Rosenhaners.

132 R.N.V. No. 133. Baar Pedersen var 1325 Gulatings Laugmand, som sees af efterfølgende Breve [to brev in extenso].

Han var allerede Gulatings Lovmand 1314 og 1320 som sees af følgende Breve: [ikke inntatt].

133 R.N.V. No. 134. Poul Poulsens Hustrue, Ragna Joensdaatter. Hun ejede Kaaraby paa Lessøe, og gav det til Elling unge anno 15 Magni Reg. /: 1334 :/

[Jf DN II 136 og Erlings segl NS 157, 1326]

134 R.N.V. No. 135. Erik Amundsen.

139 R.N.V. No. 140. U.N.

135 R.N.V. No. 136. Ingemund Joensen, Laugmand i Bergen. See om ham Hvitfeld pag 604 ved Aaret 1396. [Ikke i NS. I.I. lagm. i B. 1348, DN IV 209, II 244]

136 R.N.V. No. 137. Hr: Biørn Amundsen, Laugmand.

[): Bjarne Åmundsson, NS 224, 1332, der med fire roser, ikke stjerner!]

137 R.N.V. No. 138. Haftor Nielsen.

138 R.N.V. No. 139. Hr. Mattis Jepsen til Segerstad og Storige, Ridder, levede 1435. Hvitf. p. 785, *

Hans Datter og Søn:

 1. Gertrud Madsdatter * Niels Posse til Tnin og Gammalstorp
 2. Otte Madsen * – – – HansDatter:

Fru Jnger Ottesdatter.

140-141 R.N.V. No. 141. De Kanitzer. [under venstre våpen].

Af Hirtzholms Saml. [under høyre våpen].

R.N.V. 142. Gude Kane, Ridder NRR 1450 Hvitf. p. 1316. Hans Søn var:

Hr. Niels Kane Ridder 1444, ejede Strømstadgaard paa Nordmør, hvorunder hørte Schedsvold og Sandvig med Hom Saugmølle og Magnildberg Laxefang, i alt 8 1/2 Spand og Bøndergods 15 Spand. Om ham see Hvitf. p. 834. Hans Sønner:

 1. Gude Kane, N.R.R. 1483, Hvitf. p. 965.
 2. Arved Kane, NRR 1489, Hvitf. p. 999.

Kirsten Kane * Peder Griis til Hyvisholm, Lehnsmand paa Bradsberg.

Karen Kane til Kambou, (Gude K. datter), førte det lidet foranstaaende Vaaben [tegning: kanevåpen, med annen hånd] * Oluf Galle til Tomb, D.R.R.

(Deres Søn Gaute Galle, Schön. Trondh. Domk. Beskr. p. 201)

142 R.N.V. No. 141. Fr. Inger Erlandsdatters Fædrene.

143 R.N.V. No. 144, 145. [to våpen, en på hver side] Dette Vaaben førte Find Hansen, hvis Fader var en dansk Herremand. Kong Friderik 1. forlenede 1529 Find Hansen med hans og Norges Krones Lehn Andenes. Find Hansens fader heed Hans Findsen [rettet fra Jensen], som aatte Adelus hvilken tilforn var gift med Johan Crucov (J Envold Schachtaffels Ahner, kaldes hun fru Anne Schönnebölle af Harendrop i Fyen). Find havde til Ægte Fr. Margrete Pedersdatter (Se No 210) (Eller Fru Margrete Kamp Tostensdatter). Deres Børn:

 1. Hustru Anne Findsdatter paa Samsal (* Jørgen Clausen Walraufn)
 2. Kirstina Findsdatter
 3. Adelus gift med Niels Joensen Schank
 4. Jngeborg Findsdatter
 5. Kirsten Findsdatter som aatte Niels Lauritzen og boede paa Øster, døde 1574.

144 R.N.V. No. 146. Dette Vaaben er de Lillers og de Bassers.

[våpen 1: to røde værhorn, åpning nederst venst fra hverandre]

[våpen 2: to røde buede taggete horn eller gevir(?) i blått, buet innover på midten]

145 R.N.V. No. 147, 148. [to våpen, det siste i tegning] Det sidste førte Hr. Boe Flemming, som sees af hans Signet. Af denne familie have ej fleere været i Norge end

Peder Hermansen Flæmming til Urup * Margrete Arildsdatter

datter af Arild Madsen og Ingeborg HakBoe Flemming til Brunlaug * Sigrid Erlands<datter>Margrete * Holger Eriksen Margrete * Færsten

Rosenkrands til Boller Trondsen Benkestok

og Biørnholm, som + 1495146 R.N.V. No. 149. U.N.

[to blå buede ormer, som berører hverandre, hodet vendt opp og fra hverandre med utstikkend tunge]

147 R.N.V. No. 150. Erick Amundsen, Laugmand i Trondhiem 1480. [fire stående sølv ruter, to ormer]

Dette tilholdt seg ogsaa Niels Lauritzen, Laugmand i Stavanger, hvis Børn vare

 1. Jens Nielsen paa Simling i Walders
 2. Samson Nielsen i Sogn
 3. Magdalene Christen Tranes

148 R.N.V. No. 151. Dette førte de Gyldenløver, og

Sigurd Morth Anno 1518.

(Stamtavle)

[tegning også efter Monrads Vaabenbog Fol. 91 og efter Frankenaus Vaabenbog, siste nogit anderledes, begge har andre farver]

149 R.N.V. No. 152. U.N. [delt skjold i blått, halv brun hund eller ulv, til høyre halv gul lilje på delingen]

150 R.N.V. No. 153. De Vinger. Dette findes og hos Lasse paa Vingen, en Bonde udi Sogn, som tilholder sig det efter sine Forfædre.

151 R.N.V. No. 154. Dette førte de Oddinger.

152 R.N.V. No.155. Dette Vaaben hører og til de Rosenhaners Familie.

[en annen hånd:] Insignia Beronis Canonici Hamerensis, og findes saaledes hos Vaabenet i Grands kirke.

153 R.N.V. No. 156. Dette Vaaben førte de Bagger.

Hans Bagge Lehnsmand over Gulbrandsdahlen * Mette Hardanger ): HartgengerMaren Bagge * hr. Hans Gaas

1227 Erik Bagge

1489 Oluf BaggeThord Bagge

154 R.N.V. No. 157. Dette Vaaben findes at have været fort af Hr. Alf Knudsen, og staar det i det mindste Capell i Grands Kirke paa Haaland, hvor han 1474 lod bygge hvelvingen i Choret.

Hr. Otte Alfsen, Befalingsmand paa Aggershuus Slot 1495.

Deres Stamtavle er denne:

155 R.N.V. No. 158. U.N.

Er uden Tvivl de Friisers eller gamle Rosenkrandsers.

156 R.N.V. No. 159. Olaff Engelbrechtsen, Erkebiskop i Trondhiem.

Pall Logmand i Oslo 1311 førte samme Vaaben som sees af et Brev blant Magn. Nidr.

Stamtavle for O. E. se ./.

Engelbret Eriksen til Helle

* Margrete, Biskop Auduns datter af Stavanger 1. Oluf Engelbretsen havde med Maren Skanke Pedersdatter en SønEngelbret Olufsen til Dalhammer i Jempteland

* Birgitte M. Hans Gaases datterMaren Engelbretsdatter af Malteen, fød i Warde i Jylland, blev igjen adlet af Kong Christian IV

* Hans Ovesen Røed til Grevingslade

Capitain, Bef. M. paa Bakke Kloster.

157 R.N.V. No. 160. Dette Vaaben fandt Knud Schrifver paa Lungegaarden i Hr. Vincentz Lunges StudereKammer.

158 R.N.V. No. 161. Brander Guresen, Laugmand i Trondhiem Anno 3 Regis Erici /: 1415 :/

Dette Vaaben (helmtegnet vides dog ej) var Erkebiskop Aslaks i Trondhiems fædrene 1436 og blev samme Aar førd af Gunnar Thorsteinsson Cannik i Hammer. Vid. Magn. Nidr. Fasc. 15.

159 R.N.V. No. 162. Hr. Erland Endritsen.

160 R.N.V. No. 163. Hr Amund Biørnsen anno 22 Regis Erici /: 1434 :/ [?!]

161 R.N.V. No. 164. Hr. Sevad Jonssons Fæderne Jonas Hiernefolke.

Hr. Sevad Jonson * Philippe, Datter av Grev Hans af Nygaard og Fr. Elline Lunge, deres Søn + uden Børn.

Se Fr Wibeke Podebuskes Slegtebog, de Flemmingers Slegt.

[med anden hånd:] Efter Anne Bülow var Philippa datter av grev Hans og Ermegard Bülow, Han havde først Ellene Folmer Lunges D.

[1 hånd] Hr. Sevad Jonsons Broder heed Hr. Thønne Jonsen og havde Fru Ebbe Krummedike som efter hans død blev to gange gift i Sverrig, først med Hr. Karl Christenson Wasa og siden med Hr. Erik Nypert. See Fr. Vibeke Podebuskes Slægtebog p. nr. 34.

[2 hånd] Sevad Joenson hadde en søn Hans Sigvedsson som blev forlovet med Ingeborg Hr. Steens D. men døde før bryllupet, og en datter Ermegaard + barn (See Anne Bulows gen. p. 7).

Ad Hierne

NB dette er urigtig da Jones var en Baad som sees af seglet bland Magn. Nidr. F 14.

162 R.N.V. No. 165. Hr. Hactor Nielsen i K. Magni Tiid 1330.

Sigurder Guresen, anno 20 Regis Haquini /: 1364 :/ [skal være 1374-75]

163 R.N.V. No. 166. Hr. Alf Haraldsens Farmoders Fædrene. Han ejede Mandvig, og havde Fru Karen, Jon Haftorsens Datter. Hendes Brødre vare Haagen Jonsen Drost og NRR 1370 (Hvitf.) og Sivord Joensen hvis Søn war Haagen Sivordsen 1400 (Hvitf.).

Hr. Alf Haraldsens Børn vare:

 1. Ingeborg, som var Moder til Fru Gurine hvis Datter var Fr. Sigrid Erlands som fik Bo Fleming.
 2. Gro, fik Mads Jepsen, Moder til Otte Madsen /: Rømer :/
 3. Agnete fik Knud Jensen Rosenhan.

[Løst ark, overskrift Af Jens Myres aner. Tre våpen i tegning.]

164 R.N.V. No. 167. Olaff Haagensen, en af de beste Rigens Ædelinge under Kong Erik Pommeren.

165 R.N.V. No. 168. U.N.

Dette Vaaben staaer afmalet i den gamle Stue paa Ode i Stange Sogn paa Hedemarken.

166 R.N.V. No. 169. U.N.

(Se Nr. 165 (R. No. 168)

167 R.N.V. No. 170. Kolbiørn paa Strøm. [engel]

Er maaske Kolbiørn Ketilsøn, Hvitf. pag. 548. NB Engelen skal have Huller i sine fødder.

[En Kolbjørn Ketilsson førte NS 840, 876, 1369, 1371, firedelt skjold]

168 R.N.V. No. 171. U.N. (Se Nr. 165)

169 R.N.V. No. 172. U.N. (Se Nr. 165)

170 R.N.V. No. 173. U.N. (Se Nr. 165)

171 R.N.V. No. 174. U.N. (Se Nr. 165)

172 R.N.V. No. 175. U.N. (Se Nr. 165)

173 R.N.V. No. 176. U.N. (Se Nr. 165)

174 R.N.V. No. 177. U.N. (Se Nr. 165)

175 R.N.V. No. 178. U.N. (Se Nr. 165)

176 R.N.V. No. 179. U.N. (Se Nr. 165)

177 R.N.V. No. 180. U.N. (Se Nr. 165)

178 R.N.V. No. 181. Jens Olsen, Lagmand i Bergen 1466.

Olaver Jensen.

[sammenlign Bd. III 42: Jens Olafsen, Lagmand i Bergen 1447]

179 R.N.V. No. 182. Erik Andersen, under K. Haagen ved 1360.

Erik Andersson a Fith nævnes og 1320 i følgende Brev: [inntatt in extenso]

[våpen: brun ørn med utslåtte vinger og utstrekte gule bein, rødt kors på hodet; våpnet ligner en del på ovenfornevnte nr 167 = R.N.V. No. 170, Kolbjørn på Strøm, der engelen har samme format og posisjon som ørnen, og vingene er omtrent like, begge har kors på hodet]

180 R.N.V. No. 183. Trond Thoraldsen, Laugmand i Opslo i K. Magni Tiid, ved 1330.

[forveksling med lagmann T. Bjarneson ? NS 603]

181 R.N.V. No. 184. [et våpenbilde supplert med to nye våpentegninger] Thord Bratt, Velbyrdig Mands Erik Rosenkrandses Foged 1549 [er teksten under våpnet med en lilje].

Hr. Torbiørn Bratt, Bisp i Trondiem: [tegning: bue på midten, to liljer over buen, en lilje under, omskrift T O].

Østen Bratt * Hustru Thore, Thore Thorgunnersens Datter: [tegning: skråstilt stokk med tre avkortede kvister på hver side, tre liljer over, en lilje under, alle fritthengende] [tekst ved siste tegning:] 4 søliljer en grøn stub i blått felt (Hirtzholm).

182 R.N.V. No. 185. Milde Hr. Alf.

183 R.N.V. No. 187. Ellend Alfsen. [delt, to gule seksoddede stjerner i blått, halv hvit lilje til høyre, fast på delingen i gult] [E.A. se NS 366, 1340, omvendte felter]

Milde Hr. Alf.

[med annen hånd:] Alf af Tronberg * Ingeborg, datter af Baard Guttormsen og Ragnfrid Erlingsdatter paa Qvidne. Deres Søn

Erling Alfsen eller Erling hin Unge

maaskee den samme som Ellend Alfsen.

184 R.N.V. No. 188. Hr Hactor Joensens Fæderne. [NS 69, 1314]

Guttorm Eriksen i K. Haagens Tiid. [NS 184, 1330-1332]

Jon Halvardsen, Simon Niclasen og Amunder Torkildsen i K. Magni Tiid. [fragment av Jon Haftorssons segl i 1362, ingen av de to siste nevnes i NS]

185 R.N.V. No. 189. [hvit lilje i blått] Endre Botulfsen Rusting.

Trond Rustning til Sem

havde med sin Frue Maren Kold af Nævegaard

Christopher Rustning til Sem, Admiral og Befalingsmand paa Cronborg See No 80.

186 R.N.V. No. 190. Hr. Biørn Ellingsens Fæderne. [NS 515, 1347] [en annen hånd:] «Hirtzholm har 7 Fiere».

See om ham et gammelt Brev ved Erling Amudsen No. 25.

187 R.N.V. No. 191. Hr. Aslac Bolt.

Hr Amund Bolt, boede paa Kiørnis i Wal Sogn ved Moss og var en af de fornemste Ædelinge i K. Magni Sverchies Tiid.

[dessuten en tegning med tilhørende tekst:] Hirtzh.

188 R.N.V. No. 192. Gregorius, Biskop paa Grønland 1444 9 Juli.

189 R.N.V. No. 193. Narve paa Slindum.

[ikke i NS. Han nevnes 1341, DN IX 142]

190 R.N.V. No. 194. Guttorm Evindsen.

Er uden Tvivl den Gutorm Øvindsen, Væbner og Norges Raad som nævnes 1444 hos Hvitf. p. 834.

191 R.N.V. No. 195. Iffver Jonsen, anno 5to Regis Haqvini /: 1349 :/. [NS 37, 1304]

Hans Fader var uden Tvivl Jon Ivarsen [ikke i NS] som levede 1332 og nævnes i følgende Brev: [inntatt i extenso].

192 R.N.V. No. 196. Biørn Tharason, Anno 13 Regis Magni /: 1337 :/ [bredt tagget kors, går helt ut til skjoldkantene]

Under et Brev af 1347 (Magn. Nid. F. IX) findes Seglet saaledes: [tegning: bredt kors som ikke går helt ut til skjoldkantene, ikke tagget, tagget i endene].

i Brevet kaldes han Fehirde i Nidaros.

193 R.N.V. No. 197. Dette førte de Orninger.

[Videre uden særlig interesse.]

194 R.N.V. No. 198. Hakon Hakonarson Temp. Regis Magni /: 1330 :/

[våpen: gul stjerne over gul halvmåne i blått, ikke i NS]

195 R.N.V. No. 199. Hr. Peder Simensen, Hr. Gebles Fader.

196 R.N.V. No. 200. U.N. [loddrett delt med to blå stående bjelker, gul halv lilje lengst til venstre, fire stående gule roser mellom bjelkene, fire gule stående roser til høyre, i hvitt]

197 R.N.V. No. 201. Gamle Norske Sparrer.

[Videre om Hr. Malitius Sparre og Fru Gørvel Fadersdatter, uden særlig interesse.]

198 R.N.V. No. 202. Per Tholafsen Præst i Rødøe førte Vaaben efter sine Forældre.

199 R.N.V. No. 203. U.N. [rød sparre i blått, to gule svevende halve liljer over sparren, en gul lilje under]

200 R.N.V. No. 204. U.N. [delt, grønn stubbe med to grønne blad i venstre felt, halv hvit lilje til høyre på delingen, en halv hvit svevende lilje ytterst til høyre, skråstilt]

[en annen hånd:] Hr. Henrik Winoldsen som var Cantzler af Norge, og var af de Sommerfelder, hans fæderne Vaaben.

201 R.N.V. No. 205. U.N. [to svevende brune vinger over en fjelltopp(?), formet av tre gule buer, rødt mellom de to øverste, blått mellom nr to og tre, og rødt under nr 3, nederst i skjoldkanten blått]

Hr. Johan Iversen fordum Norgis Rigis Cantzler som levede udi Aar 1309 og var fast den sidste paa Sverdsiden her i Riget; men i Skotland ere mangfoldige Grever, Baroner og Riddere, som nevnes Macheloyd og sige sig være komne af denne Slægt, som er af gammel Norsk Kongeslægt, og førte de næsten samme Vaaben dog er der saadan Difference, nemlig de føre et brændende Bierg i et blaaet feldt, og ovenpaa iligemaade et brændende Bierg, som springer en ung Karl gandske nogen oven udaf, men et gueelt Haar, saa hands halve legeme sidder oven ud af Bierget, og slaaer ud med armene; men de fører ikke disse Vinger.

202 R.N.V. No. 206. [reist brun stubbe med tre grønne blad] Hr. Jens Olsen, Canonicus Nidrosiensis, Primus Pastor Evang. ib., Occisus a Jans Thillesen 1540. Han var født paa Andenes og var gift med Barbara Krukov.. Hans Brødre vare

Mester Torben, Evangelisk Prædikant og Niclas Olsen.

[tilføyelse:] J Hertzh. ligger stubben skien og er hel grøn, hornene udelte hvide.

203 R.N.V. No. 207. U.N.

[en annen hånd:] Hr. Biørn Stallere, Ridder.

204 R.N.V. No. 208. Dette Vaaben staaer paa den smukke forgylte Tavle i Ringsager Kirke, som Mester Ansteen Joensen Skank loed giøre, og menes det at være hans møderne Vaaben.

205 R.N.V. No. 209. De Skachtafler.

Mester Torbiørn Olsen, Præst paa Toten og Domherre i Hammer.

[stamtavle, uten særl. innhold]

206 R.N.V. No. 210. Fru Margrete Pedersdatter som havde Find Hansen og med ham en Datter Fru Anne Samsal.

207 R.N.V. No. 211. M. Geble Pedersens møderne Vaaben.Bd. IIAf en Vaabenbog i Resens Bibliothek. Caps. VII ord. 2. 4to No. 9.

[våpen: loddrett delt skjold, hvit halv lilje i rødt, hvit bjele i rødt til høyre]

2 (Sam nr. 1.)

[skakkrutet vekselvis røde og hvite ruter, fire ganger fire]

3 (Som nr. 1)

[hvit væpnet arm holder stjernehammer, i blått]

4 (som nr. 1)

[tre hvite reiste pigger (ligner på spisse hustak; lansespisser eller hus) i blått]

5 (Som nr. 1)

[hvit lilje i rødt]

6 (Som nr. 1)

[firefotet kronet dyr (hund eller bjørn ?) oppreist stående på bakbeina]

7 Adelsteen.

Dorte Adelsteen af Egga blev ved 1530 gift med Knud Snakke, Vebner.

[kronet rød sittende løve, med sverd som hviler på venstre skulder]

8 (Som nr. 1)

to røde store fuglebein, knærne vendt innover mot hverandre, lårene vendt utav]

9 Skønnebølle.

Peder Skønnebøl til Bretnes

* Gure GrøenManderup S. Laugmand Karen S.

i Nordland * 1648 med * Jørgen Henriksen

Maren Staur Jørgen Staur til Schønelund

Henriksens DatterPeder S. Fendrich Hans S Friderik Jørgen S Manderup Mariane Øllegard Guren DorteS

+ i Stormen ved Ltnt. til Søes S Ltnt til S S S S S

Friderica Lands Karen Gørvel

S S

10 Dette fører de von Ahnen, som er fra Pommern og Rügen.

(Stamtavle)

[våpen: et dyrehode, med store ærer (esel eller hund ?)]

11 Cort Berlin til Scharuaggergaard mellem Norge og Skaane [1640].

12 Dette Vaaben førte de Bielker.

[to blå bjelker i hvitt]

13 Dette Vaaben førte de Bildter.

[tre hvite liljer, 1 over 2, i blått]

14 de Biørner.

[oppreist høyrevendt hvit bjørn stående på bakbeina]

15 Claus Berg, en Lybsk Patritius, Maler ved Dronning Christines Hof i Odense * Margrete Grott Evertsdatter af Regensburg.

[opplys. om efterkom., intet nytt]

16 Biørn Olufsen.

[våpen: gult hjul med åtteoddet stjerneformet eiker i blått; ikke i NS]

17 Blaaspyd.

[tre gule spyd i blått, spissen ned]

20 De Blixer i Jempteland førte dette Vaaben.

[gult hodeløs to-vinget [fugle]kropp i blått, bak et gult kors dannet av takket «kjetting»]

21 Arne Blok i Norge 1239.

[vannrett delt skjold, grønn stubbe med et oppreist grønt blad i rødt under delingen, hvitt i øvre felt, bladet går over delingen]

22 Peder Baege blev med dette Vaaben adlet af Kong Friderik 2. 1582 d. 21 Juni

{nyere hånd:]

Margrete Bagge Lisbeth Bagge

* Anders Blome * Henrik Maaneskiold

23 Bekis.

[gul seksoddet stjerne, gul fuglefot og gul halvmåne sidestilt i blått]

24 Marcus

* Karen Biørn. Deres Datter:

Karen Marcusdatter * Jens Pedersen Baden.

25 Anders Blome boede i Norge og giftede sig med en Galt. Efter hendes død tog han til Sverrig, giftede sig der og blev 1642 introduceret under No. 267.

[yngre hånd:]

Hans Frue skal efter C. Rd. Hofmans Lexicon have været Margrete Bagge Pedersdatter.

[i tegning alle blomster røde, men bokstavene angir 2 gu. . . gule !]

26 Breine.

[delt skjold, 26 gule små sirkler i blått, tre gule bjelker i rødt til høyre]

[Sammenlign nr. 11]

27 Bagge.

[vannrett delt, gående brunt dyr (bjørn ?) i gult i øvre felt, tre blå kuler i hvitt under delingen]

28 Bolk. [rødt kors omgitt av fire røde liljer i hvitt]

[med anne hånd:] Jon Svenske førte dette Vaaben 1310 vid. Nird. Magn. VIII. Seglet er ikke tydelig nok til at aftegnes.

[ikke i NS]

29 Brovn.

[høyrevendt springende dyr med kraftig hale (hund eller rev), over tre røde roder, i hvitt]

[30-31 mangler]

32 Brun.

[gul sparre omgitt av tre gule liljer, i hvitt]

33 Kold. [rødt hode med to lange oppreiste horn (dyrehode, men soom smiler]

Jon Koller 1307.

See Erling Amundsen (Rostg. no. 25).

[Jon Kollr, NS 4, 1297: lilje mellom to korslagte økser !]

34 Koll.

[kappekledd rød mann med hendene hvilende til hoftene, langt mørkt hår; avkortet over knærne]

35 De Norske Krabber.

[to røde skråbjelker i hvitt]

36 [mannshode] Thord Knap var berømt i Norge 1240. [Lind Binamn s. 206]

Henrik Knap 1363. [ikke i Lind eller NS]

Mogens Verdesen Knap.

 1. Arild Knap. Wiel 1727 p. 817.

37 [et brunt tre med grønn løvkrone, i hvitt] Burquard Krummedige til Austraat * – – –

Deres datter

Philippa * Hr. Niels Henriksen, Lehnsmand i Trøndelagen 1447.

38 Liudstrup.

R.N.V. No. 229.

[våpen: tre rader med sølv ruter i blått; øverst tre ruter, midterste rad av fire nedre halvdeler av ruter, nederste rad tre ruter]

40 Niels Liustrup i Norge adlet 1549, Visit Maria.

[vannrett delt skjold, tre sølv ruter i nedre felt i hvitt, tre hvite ruter i øvre felt i sort]

44 Lystrup. [ful seksoddet stjerne i blått]

Engelbrecht Lystrup havde med Adeluds Teiste en Datter Juliane Lystrup gift med Niels Joensen Skak til Ullefos.

45 Movodt ): Moth.

Familien er oprindelig fra Italien, hvor den kaldes Mont – Alto.

[firedelt våpen]

46 Mylting. [blå bjelke i rødt, over bjelken to oppstikkende hvite horn]

(Stamtavle)

47 Hr. Gudi Jonsen til Mælle fordum Norges Rigis Marsk, som var af de Kiælingsmuler, hans fæderne Vaaben.

[våpen: venstrevendt hvitt oksehode med to spisse horn, rosenkrans, i rødt]

48 Moue [Mone?]

[loddrett delt, halv blå lilje på delingen, til høyre en halvmåne, buet innover til delingen, i hvitt]

49 Drotning.

[bjelke med tre kroner; tre kroner på hjelmen]

49(!) Drotning.

(Se foreg.)

[krone, under kronen et redskap, muligens en plog eller kjelke, rødt og brunt; på hjelmen en kronet rødkledd kvinne som holder et skjold i høyre hånd med venstre hånd på ryggen]

50 Amund Biørnsen.

[bjelke, to høyrevendte dyrekoder over, stikkende opp over bjelken., og et høyrevendt dyrehode under bjelken]

52 John Haar som boede paa Bieland, hans fæderne Vaaben, og haede hans Frue Else Trondsdaatter af de Agerneschiolder her i Norge.

[vennrett delt skjold, en lilje i rødt over, to liljer under]

[Agerneskjold det vil si Christoffer Trondssons våpen]

53 Freidag.

[tre runde sirkler med hull i midten]

51 Af en gammel Vaabenbog i Resens Bibliothek VI. 7 in 4to No. 44 p. 278.

Niels Mørsinge aff Island.

Herr Offue Lange, Ridder.

[våpen: tre roser, 2 over 1]

54 Navnet vides ei. [venstrevendt gul griff eller annet fabeldyr, vinget, forbeina oppvendt med klør]

55 U.N. [gul høyrevendt fugl med utstakte vinger og utstrakte bein]

56 Af Fru Jytte Gldenstiernes Norske Vaabenbog No. 30.

[skråstilt skakktavlet bjelke, vekselvis røde og hvite ruter]

57 Gyldenhorn.

Erik Eriksen G. til Ellinggaard D.R.R. og Befalingsmand paa Bradsberg

* Ellen Griis, Datter af Peder Griis til Hovindsholm og Kirsten Kane

Deres Datter:

Kirsten * Henrik Brokkenhuus til Søndergaard

Oluf Jensen Gyldenhorn til Hackestad i Sverrig

* Birte Jensdatter. Deres Søn

Jens Gyldenhorn, Ridder * Karen Nielsdatter Posse

De havde en Datter:

Giørrild * Gustav Biørnsen Bååt til Folnes.

58 Af Fr. Lisbet Bryskes Vaabenbog No. 561.

[gul loddrett bjelke belagt med tre stående liljer, vannrett delt skjold bak bjelken, øvre venstre hvitt, øvre høyre rødt, nedre venstre rødt, nedre høyre hvitt]

59 Hr. Oluf Saxesøn Anno 20 imp. R. Magni.

[gul seksoddet stjerne over gul liggende halvmåne]

61 Anders Poulsen af Iisland.

[to ganger vannrett delt skjold, rødt øverst, hvitt, svart nederst]

62 [U.N.] [to gule innoverbøyde halvmåner, omgitt av fire røde femoddede stjerner]

63 Hardingman. [stående sverd med gul klinge, spissen vendt ned, bakenfor korslagte grønne stilker, hver med tre blå roser]

Torgius H. * Siri Kalips, Deres Søn

Mogens H. * Inger Kamp, Datter af Asgout Kamp og Kirsten Darre

Deres datter

Rønnov H. * Torbiørn Biørnsen Skacktavel.

64 Hartgenger.

Birgitte H. * Hans Bagge.

[korslagte sverd, bakenfor en brun stubbe, en frittsvevende rød rose på hver side]

65 Øere.

[venstrevendt fugl stående på to bein, utstrakt lang hals (svane eller hane ?)]

68 Haar.

[oksehode med to spisse horn, tau eller reip tvinnet mellom horna]

69 Konning. [en figur som danner bokstaven Y, rød femoddet stjerne over]

1389 Johan K. Raadmand i Calmar.

1430 Nicolaus K. Sognepræst i Calmar.

1642 Hans K. Høvidsmand paa Wardehuus.

71 galler.

[loddrett delt; venstre felt forparten av to venstrevendte springende dyr, høyre felt hvit halv lilje i rødt, på delingen]

72 Friis.

[grønn stubbe med oppstikkende slyngede stilker med tre eikenøtter og to blader]

73 Hr. Alf paa Wagøe, Hans Gaard SandboeHalvord AlfsenPovel Halvordsen

[venstrevendt vinget pil]

74 Gaute Ericksen til Wallen og Fimmeriet, som var af de Frielander, og Norges Riges Raad hands Fædrene Vaaben.

[gul sparre i rødt, over sparren to frittsvevende halve gule liljer, under sparren en gul lilje]

90 Green.

Laurids G. 1315.

Mogens G. i Sverrig 1435.

Iver G., S.R.R. 1463.

Oluf Green til Sundsby * Berte Maaneskiold, datter av Knud M. og Anne Haar. Deres Søn

Ridder O. G. Havde en Datter

Ellen G. * Niels Munk ./.

./. Oluf Lauridsen G. til Sundsby

* Anne Darre Andersdatter

Deres Børn:

 1. Bodild * Peder Maaneskiold
 2. Laurids G. til S. * Bendte, Datter av Anders Nills (?) Jernskieg til Skotterup og Bodil Hassel Nielsdatter.

deres Børn

 1. a) Gurre G. * Joen Nielsen Skak til Skielbred
 2. b) Anders G. til Gunderup, N.R. Cantzler, dimitt. 1616 i DeQ. Han var den sidste og havde med Mette Grubbe Eriksdatter ingen Børn.

75 Gran.

[øks med gult skaft i rødt, bladet skrått nedover- høyrevendt; på hjelmen et grantre]

76 Hr. Povel Erichsen, som var af de Kroger, en mægtig Ridder i Norge, hvis Forfædre var komne af Greveslægt i England, og var af Kongelig Blod ogsaa her i Norge, hans fæderne Vaaben.

Af denne Sægt var og Hr. Elling Widkunnarsen som var fordum Norges Riges Hofmester, og var dette hans Fæderne Vaaben.

[høyrevendt gul løve som holder et sverd hvilende på den ene skulderen (usikkert hvilken), i rødt]

77 Dans.

[tre røde seksoddede stjerner, 2 over 1]

78 Haarde.

[skråstilt buet eller bølgende bjelke, tre seksoddede stjerner øverst til venstre, tre tilsvarende nederst til høyre]

79 Green. [høyrevendt reisdyrhode med gevir] [sammenlign nr. 90 foran]

1315 Lars G.

1449 Mogens G.

1482 Mogens og Iver G.

Lars Olufsen fik Frihed at lade sine Børn opkalde efter deres mødrene Slægt

Han var Laugmand i Norge * Birte GreenAnders BørgeHans Andersen til Gunderup

N R Cantsler. Var den sidste Mand

80 Dagsøn.

[to røde loddrette brede bjelker, lengst til venstre en halv gul lilje på delingen, i midten en gul bjelke eller felt belagt med fire røde roser, lengst til høyre et gult felt eller bjelke med fire røde roser]

81 Birting.

Af en Vaabenbog hos Klevenfelt 4to. No. 175.

[tre busker med mange små blad, 2 over 1]

83 Thield.

[høyrevendt fugl med utstrakte vinger og utstrakte bein]

[samme våpen som i Uldall og UBO 597]

89 Guise [Ginse eller Gense ?].

[rose omgitt av tre liljer med røttene vendt inn og fast på rosen]

92 Iver Dyre i Norge førte dette Vaaben 1240.

[bjelke, svart, bak bjelken et høyrevendt gående dyr med utstrakt lang hale og utstrakte forbein, muligens en løve eller hund]

84 Af Fr. Lisbet Bryskes Vaabenbog No. 58.

[vannrett delt skjold, over et rødt hundehode i hvitt, under to hvite hundehoder i rødt]

[til høyre for nr. 84: samme våpen som nr. 92 på foregående side, uten egen tekst]

93 [to våpen ved siden av hverandre:]

[venstre:] M. Hans Baases Forfædre.

[bredt vennrett felt eller bjelke belagt med tre høyrevendte svømmende ender, under feltet rødt]

[høyre:] M. Hans Gaas Biskop i Trondhiem.

[bjelke belagt med tre kuler og en bølge; over bjelken tre høyrevendte gåsehoder/halser]

Laurids Gaas til Søllested

* Anne Lunge, Datter af Jacob Lunge og – – – SkaveOluf Gaas * kirsten Baad Hansdatter af Tidselholt, fik siden Niels Mogensenen datter en Datter M. hans Gaas til Qvenstrup, tjente først i Krigen, blev

* Jesper * Hans saa Præst i Svendborg og endelig bisp i Trondhiem.

Hansen Nielsen Han + 17/9 1578

Raadmand i Raadmand *1) Marie, en Norsk Jomfrue

Svendborg i Assens *2) Benedicte Mortensdatter, Dtr. av Morten – – –

og Fr. Kirsten Friis af AaslumgaardOluf Gaas Birgitte Kirsten Karen, druknede M. Kield G.

til Winstrup * Engelbred + barn i Søvde Fiord Rector i Trondhiem

adlet af C 3 Olafsen ved Sønmør 1555 + før Faderen

* Magdalene, datter

af Niels Sandberg og

Kirsten Akeleje[Søn og deres 3 barn uten særl. . . .]

93 M. Hans Gaases Børn.

[tre høyrevendte gående fugler (ender eller gjess) i rødt]

95 Krøgedantz.

[to korslagte røde horn med åpningen opp, med takker]

97 Af Cantzler Bielkes Ahner.

Dette Vaaben førte Erik Gyldenhorns Moder.

[bred svart bjelke i bølgesnitt, over to gule liljer i blått, under en gul lilje i blått]

98 Dronning.

[tre sidestilte hvite kroner i blått]

Joen Dronning Gundbiørn

1204 hævnede sin Broders Død

Dræbt af en BondeGryndolf Joensen

1248Joen Dronning

1262

99 Af en Runesteen i Flekkefiord med Indskrift: «Gunar Rifassun ligr her».

[høyrevendt liggende fabeldyr med åpen munn, utstrakte forbein og tofinnet hale]

100-101 Griis – Galtung.

[stående høyrevendt rundrygget gris med otstående hale]

[intet særlig, kun nevnes de danske Griis’er at føre grisen i blått felt, Galtungene i hvitt felt]

102 Griis.

[loddrett delt, venstre en fot (hest?), høyre to bjelker]

103 Hr. Hagen Sivordsen, som var af de Plutter [skal være Bolter] og var Norges Riges Raad, hans fæderne Vaaben.

[loddrett delt, venstre en halv gul lilje fast på delingen i rødt, høyre to røde sparrer i hvitt; på hjelmen en venstrehalvdel gul lilje]

104 Dahl. [gul åtteoddet stjerne omgitt av tre røde sjøblad i blått]

Gamle Mogns Simonsen Dahl

* Ellen Maaneskiold JensdatterAmund (Laurids) Dahl til Sandvig og Malkenes

* Margrete Rustung Trunds (Christophers) datterLaurids (Ove) Dahl til Malkenes

* Birgitte (Agnete) Hans Roeds DatterOve Dahl til Sandvig og Malkenes * Barbara

von Bergen Carlsdater. Skal have været et ufri Fruentimmer af Bergen.

105 Brun.

Peder Brun i Norge.

[bjelke, under bjelken tre liljer, den midterste står lavere enn to de på siden]

106 Giesling.

[gul høyrevendt pil med fjør gjennom høyrvendt dyrelår]

108 Dresselberg.

[blomst med grønn stilk og blader med høyrevendt hengende gul blomst i blått]

110 Darre.

[stubbe med oppstikkende grønn grønn stilt med tre grønne blomster eller nøtter]

111, 144

111: Hyttefad.

144: Stiernfeld.

Oluf Nielsen, adlet Vigil. S. Mattiæ 1445.

[høyrevendt stående rødt dyr med kraftig oppstikkende hale, holdende en kule; muligens et ekorn]

112 Oluf Kalips.

[vannrett delt, over en halv oppspringende venstrevendt hjort med horn, i rødt, under en loddrett bjelke, på hver side en halv blå lilje fast på delingen]

113 Hvitleider.

[skrådelt, over fem skråbjelker, under fire skåbjelker, begge radene parallene med hverandre på tvers av skjolddelingen]

114 Hr. Jon Povelsen, Provst til Mariæ Kirke i Oslo, og Norges Riges Kanseller 1490. Hvitf. – – – [+ fem andre kildehenvisninger]

115 Tielde.

[to blå bjelker i gult]

120 Myre.

[seksoddet stjerne]

121 Schiolderband.

[loddrett delt, venstre to stående roser, høyre en halv lilje på delingen]

129 Richard Norman kom i Friderik 2. Tiid fra Frankrige og blev SøeCapitain 1594 levede han endnu paa sit Gods Kalnes i Norge ved Skeen, med sin Frue Margrete havde han en Søn:

Anton N., Lehnsmand i Skeen, havde med Maren Pedersdatter Lykke følgende Børn:

Christian Peder Lisbeth Margrete Kirsten

* Kirsten * Magdalene døde fik Steen

Oldeland Mylting ugift Bille

Lauridsdtr. u.B. Knudsen

u.b.

127 Olufsen.

[loddrett delt, venstre en høyrevendt blåkledd hånd holdende et sverd, høyre en hvit halv lilje på delingen i rødt]

131 R.N. 1.

Dette Vaaben førte Poul Eriksen anno / Reg. Magni som sees af et Pergamentsbrev i Trondhiems capitels Arkiv.

[rød rose omgitt av en tredelt krans, muligens en rosenbusk eller fjær]

132 Niels Tormodsen adlet 1503, Vigil. Corp. Christi.

[tre røde hummerklør, 2 over 1]

133 Pros Lauritsen, Laugmand i Norge fik 8 Juni 1560 Brev at måtte føre og bruge sit fæderne Vaaben som er [- – – ].

[vannrett delt, over en høyrevendt gående brun hane (orrhane?) i rødt, under en trestilket grønn plante med et bredt blad i hver stilkende i blått]

Hans Søn var Laurids Prosen som med

Karen Dyre hadde en Datter Jnger Lauridsdatter, gift med Niels Sørensen Mund til Birkesvold og Jomfruland.

135 Røllike.

[loddrett delt, en høyrevendt løpende hund på delingen]

[til siden to mindre tegninger av segl:] Også: [skrådelt, en løpende hund i hvert felt, løpende hver sin retning, den øverste venstre ned til venstre, den nederste høyre opp til høyre], [vannrett delt, en hund i hvert felt, løpende i hver sin retning, den øverste til høyre, den nederste til venstre]

136 Rømer.

[Stamtavle, intet nytt; Otte Rømer 1500 * Ingeborg Struse Lydersdatter]

[skrådelt, i øvre høyre felt to høyrevendte gående dyr, muligens løver elelr hunder]

137 Rostvig.

Sigred Rostvig gift med Joen Nielsen Skack.

[bjelke, over bjelken en skråbjelke, under bjelken tre sidestilte ruter]

138 Skaktavel.

[skakktavlet loddrett bjelke, ruter i tre rader]

139 Smør.

Denne Slægt havde sit første Udspring af det Kongerige Neapolis og var af Førstelig Blod, som blev her indgivet med Konge-Slægterne i Norge.

[ni gule liljer i tre rader à tre, i rødt]

140 Norske Sparrer førte dette Vaaben.

[to gule sparrer i blått, på hjelmen en høyrevendt gul fugl med utslåtte vinger og ring i nebbet]

141 Dette Vaaben førte Sigurd Thorlaksen paa Færøe hvis Stamtavle er denne:

[Fra sagatiden]

[loddrett delt, venstre blått, høyre felt gult]

143 Tønne Botmersen.

[tre blå ruter i rødt, 1 over 2]

146 Iver Wiking 1483.

[korslagte stjernehammere med gule skaft og blå hammer, hver med fem pigger]

148 Struds; Struse.

Ingeborg Lauridsdatter Struse

* Otte Rømer.

[tre sesoddede stjerner, 2 over 1]

149 Laurids Jørgensen til Strøm

* fru Anne som efter hans Død fik Hans Dyre.

[tre høyrevendte svarte hoder med bakbundet halstørkle]

150 Teiste.

Oluf T. i Nordhordlen * Bodild Steensdatter Stride. Deres Børn

 1. Joen, 2. Mikkel, 3. Steener, 4. Svend.

Trond T. 1648.

Oluf Theiste til Bieland. Datter Elsebe

* 2/6 1594 M. Claus Berg.

Stamtavle.

151 Sworte.

Af denne Slægt levede 1331 i Norge Anbiorn Swarta, hvorom tales i følgende Brev: [tekst in extenso].

[to smale røde sparrer, over to liljer, under en lilje]

153 Slede.

1225 Torbiørn Slede Høvedsmand.

1239 Torgild Slidra.

[tre blå liljer i gult, 2 over 1]

154 Hr. Einar Fluge, hvis Hovedgaard var Mosseros ved Moes i Valsogen.

[flue med tre bein på hver side, to følehorn, ingen vinger]

156 Torben Olufsen, førte Evang. Superind. i Trondhiem fra 1542 til 1548. Begraved i Ringsaker Korskirke ved Alteret. Han havde en Broder

Jens Olufsen (See D.M. – nr. VI p. 299).

[vannrett delt ved en oppovervendt bue, over buen to liljer, under en lilje]157 Erik Ormsen paa Vatne.

[to sammenslyngede ormer, hodene vendt opp og til hver side med utstrekte tunger]

163 Waagen.

[loddrett stående stjernehammer med gult skaft og blå hammer med fem pigger, på hver side holdt av to blåkledde armer]

162 Niels Madsen blev 1497 adlet af Kong Hans med efterfølgende Brev [inntakk in extenso].

[et høyrevendt stående rødt ekorn] (fargene annerledes i våpenbrevet !)Bd. III2 Jon Rognwalldzson under et Brev af 1297 iblant Magn. Nidr.

[skråbjelke med bord på hver side av bjelken; omkring en bord som dannet et skjold]

4 þore Uspaksson 1422.

M.N. XIV no. 3.

Var i Slægt med Hr. Amund Findsen.

[nedvenst rutebelagt bredbladet pil]

6 S’ Johannis Olafsson +

[spiss fra venstre]

14 Simon Pædherson 1414.

M.N. 86 – 7.

[vannrett delt i nedre felt, under delingen skravert, skravert spiss fra øvre venstre side]

17 Asgoutr Niclisson 1402.

M.N. 82 – 12.

[oppvenst bred pispiss med bord]

20 Iuer Flæmingh aff wapn 1445.

M.O. 91.

[tre vannrette smale bjelker, ni kuler mellom bjelkene, 3 over 3 over 2]

26 Jens Laureinsson Radhman i Oslo 1442.

M.O. 91.

[sparre, en kule over på hver side, under et hjerteformet blad henger nedover i en stilk]

32 Sæbiørn Dagsson 1420.

M.O. 73 – 25.

[halvkuleformet figur, f eks en lang lue]

37 Niclis Knutzson Raadmand i Trondhiem 1422.

M.N. 14.

J Arvid Ingeldssons Testament kaldes han Javta Knwtson 1430 men i seglet Nicolaus.

[skakktavlet skråbjelke i to rader]

42 Jon Olafson Lagmand i Bergen 1447.

M.B. XXV, 14.

[loddrett delt, en oppreist saks eller klype i hvert felt]

[sammenlign bind I 178 ovenfor]

46 Arvid, Prior i Helgæsætre 1431.

M.N. 15.

[firedelt skjold]

53 Olafuer þorsteinsson 1420.

M.O. 86 – 31.

[krum figur, muligens et stående jakthorn, åpning opp og til høyre]

54 Sig. Johannis Johannis 1445.

{hengende jakthorn med reim, åpning til venstre]

55 Elif Nielsen Raadmand i Oslo 1472.

M.O. 94.

[hengende jakthorn, åpning til høyre]

56 Erik Eriksson Logmand i Oslo 1477.

M.O. 94.

[hengende jakthorn, åpning til venstre]

57 Olafuer Eriksson Raadmand i Oslo 1429.

M.O. 88 – 15.

[tre stående jakthorn, åpning opp]

58 [to våpen:] [venstre:] S’* Esberni + Oote

[et togrenet gevir, muligens av rein eller elg]

[høyre:] S’ Svennonis Biarnasun 1293 (1393?).

N.B. 21 – 2.

[et togrenet gevir, trolig av hjort eller rein]

59 Kolbiørn Gerst, Ridder Høvedsmand paa Tonsberg 1460.

M.O. 92.

[korslagte jakthorn (?) med åpning opp, mothaker eller tagger ved nedre spisse ende]

66 Haluardr þoresson Korsbroder i Oslo 1298.

M.O. 81 – 2.

[smal skråbjelke, bak bjelken en omvendt skråstilt øks, eggen venst innover (mot høyre)]

70 Tormod Ewindson 1456.

M.O. 92.

[skråstilt øks, eggen vendt utover mot venstre, bak og nedenfor øksa en figur fra høyre med en mothake i enden]

71 Eiuindr Smidr.

M.O. 64 – 3.

[korslagte hakker eller krafser, en stjerne over og en under]

78 [to våpen; venstre:] Niclis þiostolfson 1427.

M.St. 40 – 6.

[skråstilt øks med eggen vendt opp innover mot høyre, en stor rute i øvre høyre del, en stor rute i nedre venstre del]

[høyre:] I samme Brev nævnes þiostolf Niclisson uden Tvivel den forriges søn.

[loddrett nedvendt øks, eggen nedover utover mot høyre]

82 Nisse Thomassen Radman i Oslo 1413.

M.O. 55 – 22.

[bjelke belagt med en plante med lang tynn stilk (slyngplante) og fem blad]

83 Gregorius Biskop o garde 1450.

M.St. 43 – 20.

[bjelke]

90 Pædher Niculasson raadman i Biskupsgardenom i Oslo 1422.

M.O. 87 – 15.

[seksoddet stjerne over liggende halvmåne]

91 Niels Thormodsen Laugrettesmand 1444.

M.O. 91.

[tre seksoddede stjerner, 2 over 1]

92 þoralder Gunnarson 1415.

M.O. 86 – 10.

[kors omgitt av fire seksoddede stjerner, en i hvert felt]

(Toralde Gunnarsson Kane)

96 Jon og Gunnar Holtesønner 1427.

M.O. 88 – 6.

» 79 – 13 b (1395).

[seksodet stjerne under sparre]

100 Af Omskriften kan ej meere sees end: – – – Di : fillii O – – –

[lilje under sparre]

111 Oluf Mogensen aff waabenn 1533.

M.N. 19 – 4.

[vannrett delt, et kors (liggende kryss) eller kryssende staver, et i hvert felt]

120 þorgeir Redarsson Raadmand i Oslo 1404.

M.O. 82 – 25.

[vannrett delt, over et liggende kors]

131 Sæbiørn Dagson.

I sigillet: S’ Seberni Daghonis. 1388.

M.O. 75 – 16.

[kors (i kryss), bak korset en høyrevendt sverd]

134 Beint Niculosson, Korsbroder i Oslo 1397.

M.O. 80 – 14.

[arm fra venstre, knyttet hånd]Bd. IV1 «APPINI . I . . . BN . . . HI»

Selvsamme Vaaben findes blant M.N. 9 under et Brev udgivet af Jon Raudi Eiriksyni, som altsaa bliver det rette Navn.

[arm fra høyre, holder en stokk eller klubbe]

2 Amund Berghulfsson 1465.

M.O. 93.

[væpnet arm fra venstre holder en korde eller et annet spisst stikkvåpen, fire små stjerner til høyre for armen, tre mellom hånden og venstreskjoldkant]

62 Jon Hierre 1425

(i Seglet Johannes Hiarre).

M.N. 14.

[båt]

5 – 9. Torgiolz Askesson Brwn Radmand i Oslo 1459.

M.O. 92.

[hvirvelsnitt]

 1. Ifuar Thorgeirsson Raadmand i Oslo 1423.

M.O. 87 – 19.

Aske Thorgeirsson Raadmand ibid. 1432.

M.O. 89 – 7.

 1. Biarne Ogmundsson 1395.
 2. Gudbrand Niclasson Byfoged i Oslo 1391.
 3. Harald Haakonson Laaghmadr i Skidho Syslo 1399.

10 – Simon þorgersson a Fosnese 1415.

M.O. 86.

[hvirvelsnitt]

19 Jon Karlsson Logmadr i Tunsbergh 1402.

M.O. 82 – 12.

Torgaut Alfson 1404.

M.O. 82 – 19.

[kronet hode omgitt av krans]

23 Andres Olafsson 1414.

M.N. 13.

[tre kryssende stilker med et bredt blad i hver ende, bladene vendt til hvert skjoldhjørne]

24 Erikr Topper.

[liggende lang stilk (slyngplante) med tre blad, to står opp og et vender ned] [NS 361]

25 S* LAVRIS : PERSON

[stående bred stilk med bladet opp, bakenfor en stilk med to grener og blad i hver ende, bladene opp]

28 Mogens Hakonsson 1424.

M.O. 87 – 26.

[stor rose eller med to sirkler med blader]

37 M. Geble Pederson.

Af et original Sigill hos Hr. Marcus Schnabel, Præst i Lier i Bergens Stift.

[sparre som når opp i øvre skjoldkant, to seksbladinger over på hver side]

43 S’ Holmstani + Johanson +

S’ Storkori + ionson

Disse 2 var uden Tvivl Brødre.

Gunnar à Hofue (M.N. 9).

Haluardr Osmundsson 1320 (M.St. 31).

[rose omgitt av tre piler med skaftenden mot og fast i rosen, spissene vendt ut til hvert sitt skjoldhjørne]

52 S’ Vlvf Peterson.

{stor bred pilspiss nedenfra, innsnevret fal]

57 Pædher Olafsson Borgartings Loghman 1449.

M.O. 91.

[rute på midten, bakenfor en pil og en stjernehammer lagt i kors; hammeren mot øvre venstre, pilspissen mot øvre høyre]

68 Jacob Olafsson blev Korsbroder 1422.

M.O. 87 – 10.

[muslingskall]

59 Bryniolf Knutzson wepner 1460.

[tre piler med spissene opp, med spredning i toppen]

69 Biskop Jacob i Oslo 1419.

M.O. 86 – 30.

[muslingskall]

70 Herman Trwltzon Canik i Opslo og Embedsmand over Communets Fond 1487.

Samme Aar skriver han seg Electus Hamarensis.

M.O. 95.

[muslingskall]

73 Sæmund Ifuarsson 1419.

M.O. 86 – 29.

[bein (skanke) fra venstre, med stjerneformet spore]

74 Henning Guttormsen Kongl. Embedsmand i Gudbrandsdalen 1469.

M.B. XXV – 18.

[oppreist arm, hånden opp]

76 Olafuer Eiriksson Raadmand i Opslo.

Ex membr. anni 1421.

[tre stående figurer, trestubber eller dyreføtter, med hakker eller bård nedenfor (eller røtter eller klør), den midterste lavere enn de to på siden]

78 Thostan Skoicvlwi

[Skeldulfi i NS]

[dyrefot fra venstre med pil gjennom, pilen vender med spissen med mot venstre, bakpå pilskaftet en sirkel]

84 S’ Olav – – – O – – –

[mot venstre gående fugl]

85 Andres Gudbrandson 1400.

M.O. 81 – 29.

[høyrevendt fuglehode, f eks en hauk eller ørn] [NS 1360]

87 Jænæs Ollafson, M.O. 74 – 28 b.

[stående fugl vendt mot venstre, står på bakken eller et berg, en seksoddet stjerne over til høyre]

[NS 1171]

88 Sebiørn Daxson 1405.

M.O. 83 – 13.

[til venstre en høyrevendt fuglehode, med oppstående ører eller fjær i bakholdet (rovfugl), til høyre en seksoddet stjerne]

90 Karll Ketnilsson 1413.

M.O. 85 – 25.

[skråstilt halv lilje, på oversiden en sittende fugl på delingen, vendt opp og til venstre]

91 þorkiell þorbiornsson Lavrettesmand i Oslo 1430.

M.O. 88 – 15.

[høyrevendt nebbet fuglehode med lang fjær med sløyfe som stikker ut bak]

97 Andhris Reidarsson Embisman Herra Endrid Riddars a TonsbergsHus 1429.

M.St. 40 – 10.

[venstrevendt stående fugl]

99 Hr. Henrik Jensen Ridder og Høvedsmand over trondelagen 1445

* Philippa, Borquart Krummediges Datter af Austraat.

D.M.N. 16 a, d, e.

[høyrevendt stående fugl]

102 Hr. Hans Biskop i Bergen 1487.

M.N. 17.

[litt under midten er skjoldet vannrett delt med en buet strek, over og på streken står en høyrevendt fugl]

(Hans Teiste)

105 M. Hans Gaas, den anden evang. Superint. i Trondhiem.

[bjelke med tre kuler, over tre høyrevendte fugleholder med lang hals]

107 Asuidr Audunsson Raadmand i Oslo 1413.

Ex membr.

[skråstilt fisk med hodet opp til høyre, seksoddet stjerne øverst til venstre]

[gjedde?]

110 Aslakr Askælsson Radman i Oslo 1413.

M.O. 85 – 22.

[venstrenendt fisk, to femoddede stjerner over, en seksoddet stjerne under]

112 Hr. Aslak Petersson, Ridder 1412.

M.O. 85 – 9.

[fra venstre gapende hai]

113 Gaute Eriksson Logman i SkidhoSyslo 1450.

M.O. 91.

[kreps]

115 Erik Ormsen 1473.

[høyrevendt gående lindorm]

118 Hr. Giurdr Giursson Ridder og Sysselmand i Frøylands Skibrede 1405.

M.O. 83 – 8.

[høyrevendt dyrehode med store fortenner, trolig et villsvin]

119 Eilifuer þorgautsson 1405.

M.O. 83 – 1.

[sparre, under sparren et smilende dyrehode (katt eller gaupe?)]

121 S’ Erlingi : Sigvardi

[høyrevendt storøret dyrehode (esel eller hund ?)].

122 S. Sigvardi Beronis.

[loddrett delt, til venstre en halv lilje fast på delingen, til høyre to høyrevendte dyrehoder, muligens hunder]

125 Oumundir Øistensson 1408.

M.N. 12.

[halvparten av et høyrevendt springende dyr med skarpe tenner, ulv eller hund]

127 Jon Gregorsson 1402.

M.O. 82 – 13.

[skråstilt gris (galte) vendt opp mot høyre]

130 þorstæin Hakonsson Profast i postola Kyrkio i Berghwin 1373.

M.B. XXIV, 6.

[bred skråbjelke belagt med et løpende langstrakt dyr med lang hale, rev eller f eks et dyr i mårfamilien, hodet opp mot høyre]

131 Jon Hiarrendason 1419.

M.O. 86 – 29.

[venstrevendt stående svin med stående bust på ryggen]

132 Asulf Halkielson 1429.

M.St. 40 – 10.

[stående skåstilt høyrevendt dyr, muligens en gris]

134 S. Olveri Thoreri.

ex fragm. membr. sine die et consule. Seglet har jeg selv.

[venstrevendt stående dyr, muligens et ekorn, med kraftig stående hale og utsående korte forbein, store ører; over til høyre en seksoddet stjerne]

137 Mattis Pædhersson af vapn 1477.

M.O. 94.

* Margrete Johansdatter, havde kun en Datter Johanne.

[høyrevendt gående sau eller lam]

140 Jesse Jeypsson 1475.

M.O. 94.

[stående høyrevendt dyr med utstrakte forbein og halsbånd, muligens en liten bjørn; nedre del av bakbeina avkortet]

141 þorstæin Stumppe 1402.

M.O. 82 – 7, 83 – 20.

[høyrvendt stående eller gående foroverbøyd dyr, muligens en kalv, med utstrakte forbein; over til venstre en seksoddet stjerne; bakre del av bakbeina avkortet]

144 Juar Vikingsson Provst i Marie Kirke 1475.

M.O. 94.

[øvre halvdel av høyrevendt stående enhjørning med langt horn i panna, utstrakte forbein og utstående bust i nakken]

145 +S’ ELLENE – – – M – D – – –

[oksehode med innover-krummede horn]

147 Ræidulfuer Hakonarsson Korsbroder i Hammer 1358.

M.O. 68 – 19.

[oksehode med utoverkrummede horn, i nedre del på hver side av munnen en seksoddet stjerne]

151 Steinar Vilkinsson Korsbroder i Stavanger og Præst i Viniom 1446.

M.St. 43 – 2.

[oksehode med utoverkrummede horn]Bd. V1 Olaff Buk a wapn høffuitzman vpa Akarshws 1439.

M.O. 90.

[høyrevendt øvre halvdel av en geitebukk med hakeskjegg, bakoverbøyde krummede horn, forbaina utstrakte, stående på en bølgeformet vannrett delelilje]

3 S’ Oddonis – – –

[dyrehode med to kraftige utovekrummede nedoverbøyde horn, trolig en bukk; over hodet en seksoddet stjerne; omkring figurene et bølgeformet skjold inni skjoldet]

[NS 186]

6 S’ Svenonis – – – allopi *

[øvre del av høyrevendt stående bukk med ett bakoverbøyd krummt horn, åpen munn]

8 S’ Hemming + Bagger +

[høyrevendt dyrehode med to taggete horn, trolig en elg]

14 [to tegninger:] Disse 2 Vaabener findes paa Bisp Olafs Segl i Stavanger de anno 1392.

 1. 38 – 5.

[bisp 1380, + 1399]

[venstre: utstakt hånd med fem fingre, avkappingen mede til venstre]

[høyre: høyrevendt gående løve med utstående lang hale, lang manke]

17 Hakon Sigurdsson 1401.

M.B. XXV – 1.

[høyrevendt gående løve med utstående hale, lang manke og holdende et sverd med begge utstrakte forbein, som hviler på høyre skulder]

28 Ex Dipl. Osl. Fasc. 57.

Sine anno

[et par med stående «ski» som heller utover oventil, en lilje står mellom ovre del]

29 Uden Omskrift.

[smal bjelke, under en halvmåne med åpning mot venstre, over til venstre en halv lilje, samt to stående bjelker og to sjøblad mellom bjelkene]

34 Omskriften forslidt.

[skrådelt skjold, under en høyrevendt halv lilje på delingen, over og øverst i skjoldkanten en liggende figur]

42 S’ Beronis Arnphinni.

[kløyvd lilje, kløyvd ovenfra og ned til båndfestet]

43 Swein þorgylsson Korsbror i Stavanger 1407.

M.St. 39 – 9.

[langstrakt lilje med tre festebånd]

46 Olafver Gaste.

ex dil sine anno.

M.St. 50 – 14. – Ca 1400 –

[kløyvd lilje ovenfra og ned til båndfestet, en seksoddet stjerne tredd med mellom liljehalvdelene; en firkantet figur henger på hver side nedenfor de nederste liljespissene]

48 S’ Arn*inni : Haldori.

[lilje]

50 M. Christiern Powelsen Proffuast aat Appostola Kirckia i Berghen 1493.

M.N. XVII.

loddrett delt, i hver del en figur som ligner på et smijernsarbeid, kunne ligne på liljeform]

61 Henrik i Snauden 1458.

M.O. 92.

[loddrett delt, i høyre felt en halv lilje på delingen]

[? = H. – – – dzson, nevnes DN VIII 825, 1435; Lind]

62 Herra Gudhmundr Pædhersson Prior i Helgasæter 1436.

M.N. 14.

[loddrett delt, til venstre en på delingen stående fugl med spisst nepp og lang stjert, muligens en hakkespett; i høyre felt en halv lilje på delingen]

64 Guttorm Ewindsson 1447.

M.O. 91.

[loddrett delt, i venstre felt tre loddrette bjelker hver belagt med tre små stjerner; i høyre felt en halv lilje på delingen]

65 Herlaugh Mathiasson Logman i Oslo 1448.

M.O. 91.

[loddrett delt, i venstre felt tre pil- eller spidspisser stående ut mot venstre fra delingen; i høyre felt en halv lilje på delingen]

68 þorgiuls Vigleiksson 1421.

M.O. 87 – 6.

[loddrett delt, i venstre felt oppe en femoddet stjerne, i høyre felt en halv lilje på delingen]

71 Bryniulfuer Olafsson 1428.

M.St. 40 – 7.

NB Hvad som staaer i det første Feldt er ikke tydeligt i Sigillet.

[loddrett delt, i venstre felt en halv lilje på delingen, i øvre høyre felt en svevende vinge]

72 S’ Torstein + Ulf + son.

[loddrett delt, i venstre felt en halv lilje på delingen, i høyre felt to stående femoddede stjerner]

74 Thorer Gardzsson 1450.

* Ragnilda Evindsdatter.

M.St. 43 – 18.

[loddrett delt, i venstre felt en inn fra venstre hånd holdende et stående sverd, i høyre felt en halv lilje på delingen]

77 S: Brunolfi brienson.

[loddrett delt, i venstre felt en halv lilje på delingen]

93 Gunnar Sigurdson 1411.

M.O. 85 – 3.

* Kristina.

[loddrett delt, i venstre felt to skråbjelker, i høyre felt en halv lilje på delingen]

96 Gunnar Holk Provst i Oslo – 1446 –

M.O. 91.

[bred stående bjelke som deling, i venstre felt en halv lilje på bjelken, i høyre felt to sparrer]

97, 98, 99, 100 & 102.

[loddrett delt skjold, i venstre felt to sparrer, i høyre felt en halv lilje på delingen]

[97] þiostolf Gunnarson 1429.

M.O. 88 – 13.

[98] Aslakr Jwarsson Korsbroder a Mari Kirkio i Oslo 1412.

M.O. 85 – 12.

[99] Alfuer Haraldsen, Ridder 1407. M.O. 83 – 21.

[100] Niclis Biærkson 1411.

M.O. 85 – 1.

[102] þorger Ogmundsson Logman i Skide Sysle 1408.

M.O. 84 – 6.

115 Sig. Trovonis – – – – ovonis.

Ex fragm. sig. in Magn.

[tre sjøblad om en syvbladet rose eller blomst, rotspissene vendt ut til hver skjoldside]

121 Halvard Gudleifson Ærkeprest i Oslo 1417.

Ex membr. Osl.

[sparre, tre dyreholder, muligens katter eller gauper, to over og en under sparren]

123 Peter à Oudestad opud Dn. M. Schnabel.

Ex. membr. Hardang.

[skjegget mannshode med spiss hatt]

124b Hendrick Jørrensen Laugmand i Trondhiem 1592.

[liggende stubbe eller kvistet stokk]

122 Marcellns Episcopns Scalotensis 1450.

Ex. sig. sine literis.

[høyrevendt stående løve med utstrakt hale og forbein]VI

6 Amund Torstensson i Samsal af waben 1489.

D.N. Arch. Reg nr. 58.

[loddrett delt; venstre felt to sparrer, høyre felt halv lilje på delingen]

8 Aslak Biskop i Bergen 1420.

D.N. A.R. nr. 9.

[loddrett delt; venstre felt to bjelker, høyre felt halv lilje på delingen]

9 Guttorm Eivindsson Ridder 1450.

D.N. A.R. nr. 50.

[loddrett delt, venstre felt tre ganger tverrdelt med tre roser stolpevis på hver del; halv lilje på delingen]

10 Herlaug Mathisson Lagmand i Oslo 1435.

Ex. membr. qvondam Grammii.

[loddrett delt; høyre felt halv lilje, venstre felt tre kløver oppvoksende fra delingen]

14 Biskop Olav av Bergen 1524.

D.N. A.R. nr. 74.

[loddrett delt; venstre felt frittstående halv 7-oddet stjerne, høyre felt stående «kvist» eller gevir med ca 10 tagger]

15 Knud Pederssøn Degn i Trondhjem 1537.

D.N. A.R. nr. 87.

[vannrett delt, en seksblading i hvert felt]

16 Jøren Hanssøn Ombudsmand på Kongsgården i Bergen 1516.

Ex orig. Dm. Grammii.

[vannrett delt; en seksblading og en syvblading i øvre felt, en oval knute i nedre felt]

17 Johannes Benedicti Lagmand i Bergen 1458.

D.N. A.R. nr. 53.

[vannrett delt, to omvendte skjold eller «vinduer» i øvre felt, ett i nedre]

18 Mads Andersen Hvarfue Prost i Oslo 1529.

Ex orig. Gramm.

[høyreveldt fuglehode oppstående bak en takket vannrett deling; på hjelmen et fuglehode]

19 S. Mathis Jacobson NRR 1441.

Ex orig. Gramm.

[spiss fra venstre]

21-24 21. Ragvald Torbiørnssøn 1406.

D.N. A.R. nr. 131 (Iutica).

 1. Jon Biørnsson 1489.

D.N. A.R. nr. 58.

 1. Erik Biørnssøn, R., 1450.

D.N. AR nr 50.

 1. Lafrens Clausson Lagmand i Viken 1492.

D.N. AR 58, 62.

[loddrett delt og to ganger vannrett delt]

25 [ett hovedvåpen, 2 og 3, supplert med to mindre tegninger, 4-6 og 1]

 1. Jacob Fastelsson 1388
 2. Narve Jacobsson, vebner 1425
 3. Mathis Jacobsson R. 1450
 4. Jacob Mathisson, Kannik i Thjem 1472
 5. Otte Mathisson
 6. Jngerd Ottesdatter 1539

[skrådelt; rutet felt nedere venstre]

25* Jacob Madsson (se ovenfor)

[skrådelt]

26 Mogens Biskop i Hamar 1530.

Ex membr. Gramm.

[skrådelt; seks store ruter i nedre venstre (eller en gang skrådelt og to ganger tverrdelt); en halv sfinx eller lindorm i øvre felt]

31 Jøren Persson af Vaben 1537.

D.N. AR nr 87.

[liggende stubbe med seks kvister]

34 Magnus Magnusson af Vaben af «Geiste» 1423.

D.N. AR.

[skråstilt toradet sjakktavle]

35 Erik Torsson på Toten 1423.

D.N. AR.

[skråstilt treradet sjakktavle]

36 Swein Petersson på Toten 1423.

D.N. AR.

[fireblading med dobbel rand]

37 Torstein Saxesson på Toten 1423.

D.N. AR.

[oppvendt øks]

39 Torben Olssøn Cannik i Oslo 1567.

D.N. AR nr. 103.

[skråstilt toradet sjakktavle]

41 Svale Jonsson 1415.

D.N. AR nr. 27

[hode under sparre]

42 Jon Smør, Ridder 1463.

D.N. AR.

[hode under sparre]

43 Gunnar Biskop av Stavanger 1450

D.N. AR nr. 47

[dvs G Eriksson +1451]

[fugl med utslåtte vinger under sparre]

46-47 46. Sven Degen i Trondhjem 1458

D.N. AR

 1. Ravald Nilsson, R. 1458 NRR

D.N. AR nr 53. Lagm. Opland 1475

Erik Ravaldsson av vapn 1500.

D.N. AR.

[sparre over lilje, to sparren to halve liljer]

48 Geble Persson Stictets Formynder i Bergen 1544

D.N. AR nr. 90

[to halve liljer hvilende mot hverandre slik at de danner en sparre, nedenfor en seksoddet stjerne]

51 Erik Torgilsson, NRR, Lagmand i Stavanger 1458

D.N. AR nr. 53

[kors, i venstre arm en planke eller splint på tvers]

52 Henricus Joannis Ridder 1450

D.N. AR

[to kryssende totaggete høygafler?]

54 Mathis Olsson Vepner 1492

D.N. AR

[fem små avlange ruter, 1, 2, 2]

59 Aslak Thorleifsson Lagmand i Viken 1458

[våpnet bein med spore]

61 Fru Karine Jonsdatter 1455

D.N. AR

[venstrevendt oppreist løve]

64 Jes Jeipsson 1445

D.N. AR

[høyrevendt løve eller hund gnagende på et kors som bæres i forlabbene]

65 Jens Biskop i Bergen 1449

AR

[vannrett delt, enhjørning]

66-67 66.b Ivar Vikingsson Provst i Oslo 1458

AR

[stående enhjørning]

 1. (gående enhjørning)

Mathis Pederssøn 1472

AR

68 Eggert Eggertsson Lagmand i Viken 1489

AR nr. 58

[enhjørning]

69-70 69. Jørgen Laurentsson Lagmand, Ridder Høvedsmand på Båhus 1459

AR

 1. (uten hjelmtegn)

Laurens Nikkelsson i Dynge av vapen 1489

AR nr. 58

73 Simon Bjørnsson Lagmand i Oslo 1439

AR

[venstrevendt dyr, muligens en hund eller bjørn]

74 Simon Biørnsson Ridder 1450

AR

[venstrevendt bjørn med halsbånd]

75 Arne Sigurdsson Prost v. S. Marie kirke i Oslo 1399.

AR

[halv dyr, muligens en bjørn]

78-79 78. Olav Haakonsson Ridder 1445, 1449

AR

 1. Hr. Alf, Provst i Bergen 1450

AR (Uten hjelmtegn)

[oksehode i rosenkrans]

80 Guirdr Giurdsson 1401

AR

[svinehode] [tydelig hoggtann]

81 Gunnar Finkellsson i Oslo 1506

AR

[vannrett delt, tre hundehoder, 2,1]

82 Erik Hanssen adlet av K. Hans, søn Christopher Eriksson til Hananger 1561

AR nr. 92

[vannrett delt, tre hoder, 2,1]

83 Torgaut Bengtsson R. 1458

AR

[vinge]

85 Kolbiørn Gest 1450

AR

[kryssende horn]

88-89 88. (med hjelmtegn) Biskop Jep [Knutsson, dansk] av Bergen 1407

 1. Harnikt Henriksson vepner 1425, sønner Biskop Oluf o. Hr. Benkt

AR

[fugl med utslåtte fein og vinger]

90 Henrik Jensson, Ridder NRR 1458

AR

[høyrevendt fugl med ring i nebbet]

91 Biskop Jep av Bergen 1407

AR

[halv fugl over (en kurv?]

92 Arent Clemmensson Electus i Bergen 1433

AR

[bjelke, over bjelken en svane]

95 Thormod Arnesson 1456

AR

[tre femoddede stjerner]

96 Andor, Biskop i Bergen 1490 [? Andor var B 1507 – + 27]

AR

[lilje]

97 Guttorm Beinctsson vepner 1425

AR

[vinge]

98 Syhvart Biørnsson Erkeprest i Oslo 1449, Biskop i Stavanger 1456, 1458

AR

[krabbeklo]

100 Engelbret Steffensson NRR 1458

AR

[to motstilte halvmåner omgitt av to stjerner]

103 Biskop Anders i Bergen 1532

AR

[lilje[ [feil våpen]

104 Vinold I Erkebisp i Trondhjem 1380

AR

[kløvd lilje]

106 Biskop Oluf [Thorkildsson] i Bergen 1531

AR

[loddrett delt med en smal bjelke, fire utstående stråler i venstre felt (halv lilje?), tagget gevir eller stokk i høyre]

107 Jacob Olufsson Ridder

AR

[tre liljer] [vel dansk? Lunge? HS]

109 Jon Petersson NRR 1458

AR nr. 53

[rose med 8 blader, bakenfor er det en mangeblading]

112 Herlog Electus i Oslo

AR

[stilisert tre med to grener, i hver av de tre endene et kløverblad]

113 Mathis, Abbed i Lyse 1536. Var en Tydsker

AR

[kvist med tre blader]

114 Anders Hansson Rådm. i bergen 1536

AR

[kvist med vekselvis tre eikeblad og tre eikenøtter]

115 Jørgen Pederssøn 1553, var 1575 Lagm. i Thjem

* Guren Jonsdatter, Johan Kruckow til Tiernes søsterdatter

AR

[liggende stubbe med tre kvister på hver side]

116 Herlog Petersson NRR + 1458

AR

[muslingskall]

117, 152 Jon Petersson á vapn Bror til Herlog P 1459

AR

Jens P. 1457

 1. M. 50e. Dan.

[muslingskall]

118 Biskop Herman i Hamar 1489

AR nr 58

[vannrett delt, oval knute over muslingskall]

122 Knud Knudsson NRR 1508, 1513

AR

[båt]

123 Erik Kiil til Elin av vapn 1561

AR

[to hender holder korslagte sverd]

[124] Brynjulf Jonsson NRR 1392

AR

[uleselig, på hjelmen to hender som holder et hjerte] [skal vøre en rose]

125 Thore Kold Lagm. i Stavanger 1489

AR

[seksoddet stjerne over åtteblading (rose)]

140

[ufullendt avskrift – for det manglende må undertegnede Tore H Vigerust inntil videre henvise leseren til Henning Sollieds avskrift i Nasjonalbiblioteket ms 1515, 8o !

Legg igjen et svar