Kastelle klosters Registrum 1498 (med jordebok 1485)

Kastelle augustinerkorherrekloster og senere Kastelle godslens bønder ca 1300-1660 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust)Oslo 1991-2003. Utgave 3, 14.11 2003. Etter Riksarkivet i Stockholm, D. Jordeböcker från medeltiden, nr. D 10, erkebiskop Gautes Registrum 1498 over Kastelle kloster (tidligere Münchensamlingen nr. 4293b fra Nidaros erkebispearkiv). Tidligere trykt i Tore H Vigerust: Kastelle kloster i Konghelles jordegods ca 1160-1600 (Hovedoppgave i historie ved Universitetet i Oslo våren 1991), side 27-32.


Registrum Prediorum Monasterij Castelle

Thette efterskriffne goodz laag wnder Castelle cløster then tiid her Arne Gunnarson war forstandere ther samastads Anno domini Millesimo quadringentesimo octogesimo quinto.

Inland. j Ythrebysokn

Gauteby ij pund smør j tønne malt j mark

annat Gauteby ij pund smør j tønne malt j mark

Gautehielm ij pund smør j tønne malt

Twnge ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

Ormoghe ij pund smør j tønne malt j gyllene

Wlfuesund ij pund [smør] x skilinge

Eilifstorp j tønne malt

Helgetorp ij pund smør j tønne malt j gyllene

Syuenderudh ij pund smør j tønne malt

Kwfuerud ij pund smør j tønne malt x skilinge

Qwene ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

Asilerudh

Fløgen

Trædedal ødhe

Qweneryod

Bollestadha

 

Haristadsokn

Kirkieby ij pund smør ij tønnor malt

ibidem ij pund smør ij tønnor malt

 

Lykkesokn

Rudh vi skilinge

Tiwfuekil viij skilinge

 

Solbergsokn

Knafrestadha ij pund smør j tønne malt

Lwndhe iijj skilinge gaf Niels Brygge

 

Noremsokn

Strandeker ij pund smør j tønne malt gaf til Castelle

Her Hæning Augustini Riddere

 

Spikerudsokn

Haraass iij pund smør gaff Reidulf Skeg

Torp iij pund smør gaf Niels Brygge

 

Hiertemsokn

Stensrudh j pund iarn

 

Wistelandsokn

Torska vj pund smør

ibidem iij pund smør gek af tesse ij gaarda

jx gyllene reidepeninge then tiid gamble Lødilse war bygt

 

Rymmelandsokn

Østrerymmeland j mark

ibidem iij skilinge som Haluard j Mylneboo wppa Tyørn gaff til Castelle

Dysebakka ij pund smør eller tess werdh

Helgerud vj skilinge

Stigenderud vj skilinge

ibidem ij skilinge for ein foss som laag til Helgekors j gamble Lødilse

Østreryodhe ok wæstre, ødhe, gaar af pund oosta

 

Thoresbysokn

Stafby j pund smør

 

Summa aff landzskylden de premissis scz. aff alt Jndlandit

Jtem ij oc femtie pund smor Jtem xix tunnor malt Jtem iij skilinge mindre en xvi gyllene peninge

 

Hisingh

Kirkeby ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt

Swensby v pund smør j tønne malt

ibidem v pund smør j tønne malt

ibidem v pund smør j tønne malt

Solberg ij pund smør j tønne malt

ibidem ij pund smør j tønne malt

Brwnstorp iiij pund smør ij tønnor malt xxiiij skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

ibidem ij pund smør j tønne malt j gyllene

Gunneby ij pund smør j tønne malt

Gunnebyness som kalles Hæstehagan gaar aff

iij pund smør

Grimarsrud nædre xxiiij skilinge

Øfregrimarsrud iiij skilinge, ibidem af tufthenne ij skilinge

Jtem af ein teign ther nær gaar af ij skilinge

Bergh j pund smør

Hakerud

Thoresrud ødhe

 

Summa aff landzskylden aff Hiisingen eit oc xl pund smør, xiij tønnor malt, oc <xiiij gyllene> halfftiunde gyllene oc ij skilinge i peninge

 

Tyørn. j Stenkirkiesokn

Holon j mark

Kaareuik vj skilinge

Bekkeuik ij pund smør j tønne malt j gyllene

Mylneboo i tønne malt j gyllene

ibidem i tønne malt j gyllene

ibidem iiij hwernefossa gaar aff the iij

i tønne myøl af then fierde iiij skepper myøl

Kubal ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

Thoraldeby ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

Skor ij skilinge

Sæby ij pund smør j tønne malt xxviij skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xxviij skilinge

Haugha ij mark

Heller ij tønnor malt xx skilinge

Bek ij tønnor malt xx skilinge

Litledal ij pund smør j tønne malt xx skilinge

Gunneby ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

Aasby ij pund smør j tønne malt xxviij skilinge

Øfrebek j pund smør

Brekke ij tønnor malt j gyllene

Gaarde x skilinge ij pund smør j tønne malt

Russeluik j tønne malt x skilinge

Engelsrud ij skilinge

Olafsby ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

Gladheide ødhe

 

Vallesokn

Habordzby ij pund smør j tønne malt xx skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xx skilinge

Spior ij pund smør j tønne malt iiij skilinge

Rudh j mark

Litlehamar j tønne malt x skilinge

Hegual ij pund smør j tønne malt xiiij skilinge oc ij album

ibidem ij pund smør j tønne malt xiiij skilinge oc ij album

ibidem ij pund smør j tønne malt xiiij skilinge oc ij album

Lindh viij skepper malt oc viij skilinge

Røruik j mark xvj skepper malt

Balkerud ij pund smør j tønne malt j gyllene

Swanuik ij pund smør j tønne malt xxvj skilinge

ibidem ij pund smør j tønne malt xxvj skilinge, gek af tesse ij gaarda ij mark peninge af hwar there wttan malt oc smør

ibidem xij skilinge inne med kronegodz

Helgetorp

Apellerud ødhe

 

Jtem giffue alle cløstrens landbole hwar for sek

j pund smør eller iiij dags arbeide wttan tesse efterscriffne, fyrst, wppa Tyørn, Holon, Rudh, Rudseluik, wppa Jnland, Strandeker, Torp, Haraass Torska, Rymmeland østre, oc Solberg wppa Hisingen.

 

Summa landzskylden aff Tiørn: vi oc xl pund smør, xl tønnor malt, ij tønnor miøll, vij oc femtie gyllene reidepeninge oc ij skilinge

 

Summa summarum aff all landzskylden: iiij gyllene oc lxxx, iij skilinge mindre

Jtem eit pund smør mindre en siau sinne xx pund smør

Jtem ij tønnor malt oc lxx tønnor malt oc vi tønnor miøll

 

Kwngeldeby

Fyrst ein tompt som Thore Olafsson wppa boor gaar af iiij skilinge

Jtem ein tompt ther Torkel Gunnelfson boor for iiij skilinge

Jtem ein tompt fraa gathan j elfwen som Markquard Stæker boor for viij skilinge

Jtem ein tompt som Symon Skreddere oc gamble Niels Iuthe wppa boode for viij skilinge

 

Jtem Summa af tuffther i Kungelde ij gyllene peninge

 

Jtem Mwnkeholmen liggiendis j elfwen nidher fraa Castelle

 

Jtem Krypleqwerne j Ytherbysokn gaar af iiij tønnor myøl

 

Jtem Kwngelde litle oc j Ytherbysokn som er ladhe gaarden til Castelle

 

Anno dominj M cd lxxx quinto fuerunt edam hec infrascripta ornamenta ecclesie Monasterij Castelle

 

Primo ij kalca oforgylte hwar there wm xij lodh

Jtem kalc af matthe oc eith monstrancium af koper forgylt

Jtem ij messereide ferdug oc eit gamalt

Jtem ij koorkaapor gambla oc eit røklin

Jtem altareclæde til iiij altare

Jtem iij clokkor j thornet oc ij smaa primclokkor

Jtem eit stoort kors bilæte oc ij smaa

Jtem eit waarfrwbilæte oc sancte Yriens oc eit lithet koperskrin

Jtem iiij blusstaka oc iiij tinstaka wppa altaren oc eit røkelse kar

Jtem eit gamalt missale

Jtem pars hyemalis de missali oc eit ewangeliare oc eit epistolare

Jtem eit lithet missalle

Jtem duo antiphonaria per annum et vnum psalterinum

Jtem legendarium per annum de tempore et de sanctis et duo ordinaria ecclesie

Jtem vnum bonum graduale et duo sequencionaria

Jtem duo legendaria de sanctis et de tempore in magno volumine

Jtem vnum passionale sanctorum

Jtem liber regule

Jtem glorificaciones

Jtem due ampulle

Jtem ein krona af sylf forgylt wm v lod oc spenker wm iij eller iiij lod wppa warfrvbilete

 

Anno domini M cd lxxx quarto Sunnedagen nest efter helge kors exaltacionis anamade Arne Gunnarsson Castelle cløster med thette efterscrifne gotz.

 

Primo v sidher flesk oc v wordher torsk och longher

Jtem xij stykke smør jncthet mere en j pund

Jtem vij tønnor bygmyøl oc ii skippund rugmyøl

Jtem eit drømpt humbla oc vij tønnor øøl, oc iij tomme tønnor

Jtem ein bryggekædel wm ij tønnor oc ij bryggekar

Jtem iij grytor

Jtem ein malt qwer[n] oc ein synapsqwern

Jtem eit handfat af koper aflongt

Jtem ein halfkanna och ein stænike

Jtem ein gamal duk, eit handclæde oc iiij rødfath

Jtem ein koo och ij qwigor

 

Her wtoffuer war Henrik Stæker, Gerik Brwn borgemestere, Erik Haluardson oc Swen Hokonson raadmen

 

Jtem i ladhegaarden bodhe bøndher then tiidh

 

Notandum. Anno domini M cd xc octauo Vore wij Gauto archiepiscopus kallade til dagtingen effther høgborens fyrste kung Hans bodh som han hult wppa Bahwss med Rikens raad jn aduentu domini. Baadhe wij tha hans naadhe som wij och ofte til førne giort hadhe at han wilde ey gøre oss hindher wppa Castelle cløster wid Kungeld som med fullom reth a primeua sui fundacione ligger och ligith haffuer wnder heilagre Nidrooss domkirkie. Bespordhe tha hans naade sik med Rikens raad baade sunnan fieldz oc nordan som han thet befallit hafde for nokrom aarom at ranzaka besynderlige wm thet bythe som skulde giort wara emellom Kronenne oc forskreffne Nidrooss domkirkie oc bytess breff ther wppa giord wore. Ffanzt thet tha effter Rikens raadz ranzakan oc the tha nerwarandes tilstodhe at thet bythe war aldre fulkomnath wttan kronen bliffuer med the gotz oc iorder oc haffuer iamnan bliffuith oc them beholdit som bytess breffuet inne holder at skulde ware kommet wnder kirkione emoth Castelle gootz. Tha efter thet at waar naadige <herre> forschriffuen befan thet at ther war jncthet widerlag skeet eller fulkommeligit byte i nogre maatha: sagdhe hans naade oss til heilagra Nidrooss domkirkio oc wore effterkommande erkepiskopa fornempth Kastelle cløsther med alt sith goodz och eigner frelsliga ath beholda till ewig tiidh, oc wart swo offuerens med oss oc wij med honom at the tre gaarda i Ytterøy, Linwiker, Myr, oc Løffuasander som i bytes breffuet wttrykkis oc till førne hørde kronenne till skule blifue wnder Nidrooss domkirkie och teslikis ij gaarda som ero komne fraa Castelle cløster wnder ladegaarden til Bahwss oc ther med Gunneby swo mykit som kronen nw fylgier ther wthi wppa Hisingen skulæ bliffue til kronenne effter ty som thesse gaarda langsamliga bliffiut haffua wppa baade siidhur. Cancellerade oc hans naade tha strax i Rikensraads nerwara eit aff the bytes breff oc befalte welbyrdug man her Henrik Krwmmedik at han samaleidis skulde cancellera och forderffua thet bytes breff som er j Oslo oc annor breff hwar <helst> the kwnne finnes som wppa thet byte røre.

 

Jtem notandum wnthe hans naadhe thette Priuilegium at Castelle landbo skule inge heste holda aff slotteth et hoc ad graciam que ut diuturna fiat optamus et diuinam graciam semper imploramus. Vppa forskreffne stycke haffue wij war nadige herres breff quorum transsumptum reliquimus in prefata Castellia.

x

Legg igjen et svar