Folk i Odal 1497-1591

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1985-2002. (Se også Folk i Odal 1593-1604.)

Kilder:

  • Regnskaper av 1499 og 1500 over bøter fra bøndene som slo fogden Lasse Skjold i hjel 1497, idømt desember 1498 (Diplomatarium Norvegicum [DN] bd XIII nr. 162 og 164).
  • Gjengjerdsskatten 1514 (Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16 Aarhundrede [NRJ] bd I).
  • Gjengjerdsskatten 1528 (NRJ IV).
  • Restanseliste 1528 på gjengjerden (NRJ IV).
  • Sakøre av Øvre Romerike 1529 (NRJ IV).
  • Akershus lensregnskap 1557-1558 (Norske Lensregkeskapar 1548-1567 [NLR], bd I).
  • Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II).
  • Oslo og Hamar stiftsjordebok 1575 (Norske kirkelige regksnaper og jordebøker bd I).
  • Fullmaktsbrev til kong Christian 4,s hylling 1591 (Aktstykker til de norske stændermøders historie, bd I).

Alfabetisk personfortegnelse:

Alv, far til Svein Alvsson i «Genuvslen» 1497-99

Amund, far til Jon Amundsson i Auli 1497-1500

Amund i Børgen, Odal. Amund Byriene ga 8 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Amund på «Gjeffven», Odalen. I sakefall av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Anund Gieffuenn saket 2 1/2 daler 1 ku for et daggertslag, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 8).

Amund i Haug, Odal, Amud i Hoog innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Amund i Osen, kirkeverge i Strøm prestegjeld i Odal. Amundt Oußen sigillerte på Strøm 17.7 1575 jordebok over prestebolens og kirkenes innkomst i «Oslo og Hamar Bispedømes Jordebok 1574-1577» (NKJ I, s. 113).

– lagrettemann i Odal. Amund Ouß utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Amund på Sand, Odal. Anund Sand ga 1 mark for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Amund i Seim, Odal, Amud Seem innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Amund Szeem ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Amund på Øyset, Odal [nå i Vinger], Amud Øyesetthr innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Anbjørn, far til Eiven Anbjørnsson i Valstad 1497-1500

Ander på Henden (Andor?), lensmann i Odal. Ander Henden fikk fullmakt til å delta i hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Anders, far til Nils Andersson i Austvatn 1497-99

Anders på Børstad, Strøm sogn i Odal. Armders Biørnnestadt saket 6 daler 1 ku for mørett, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 72).

Annders Borrestadtt saket 1 daler 1 ku for leiermål, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136). Han må ha vært ugift.

Anders Jensson i Rud, Odal. Anders Jensson i Rudj, bøtet 6 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Arne, far til Aslak Arnesson i Spikset 1497-1500

Arne, far til Finn Arnesson i Spikset 1497-1500

Arne Borgersson i Skjulstad, Odal. Arn Borgersson i Skiølstad, bøtet 1 1 1/2-punds kobberkjele – facit 3 mark, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Arne Borgerson, bøtet 1 1-punds kobberkjele og gjenstår for 1 mark i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Arne på Kjørset, Odal. Arnne Kiørsett saket 6 daler for leiermål, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 72). Han må ha vært ugift.

– I sakefall av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Arnne Kiørsetth’ saket 2 1/2 daler for ett bodrett, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 8).

Arne Nilsson i Sander, Odal. Arn Nielsson i Sander, ordet Ey utstrøket, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Arne på Rud, Odalen. Arne Rud oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Arne på Sæter, Odal. Arnne Setth’ ga 1/2 daler for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Asgaut i Taul, Odal. Asgwd i Tawgl, opprinnelig skrevet Hwg, men utstrøket, bøtet 1 punds kjele (kedell), i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Askil Gulliksson, Odal. I sakefall av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Askiill Gulichsenn saket 10 daler for leiermål, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 33).

Aslak, far til Harald Aslaksson i Kjølstad 1497-1500

Aslak Arnesson i Spikset, Odal. Aslag Arnsson i Spiggeseder, bøtet 1 quintin mindre enn 6 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Aslack Arneson, bøtet 4 skilling, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Aslak Olavsson i He, Odal. Aslag Olufson i Heden, bøtet 2 1/2 mark i tinn, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Aslak på Krattebøl, Odal, Aslack Kratteby innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Asle på Grimsland, Odal, Asle Grymslandh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Asle Tordsson i Kjølset, Odal. Asle Tordsson i Skiartsede, bøtet 1 1/2 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Audun (Oden), far til Olav Odensson i Sundby 1497-1514

Bent på Berg, Odal. Benntt Berg ga 20 skilling for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Bent i Stomperud, Odal, Beinth i Stuperud innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Bent Sebjørnsson i Nust, Odal. Bent i Nywster, bøtet 1 1/2 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Beynt Sebiornson, bøtet 2 pund i kobber og i tinn 4 bismer-mark mindre, samt 5 skilling og 1 album, samt 6 bismer-mark (?), i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Bent Tovesson i Medelstad, Odal. Bend Towesson i Medelstad, bøtet 3 mark og 6 skilling i kobber, i registeret 1499 febuar 24 (DN XIII nr. 162).

Beynt Toweson, bøtet 2 skilling og 2 1/2 lybske mark for sin sønn Olav Bentsson pro filio suo Olauo Benedicti, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Bjørn, far til Jon Bjørnsson i Krattebøl 1497-99

Bjarne på Opstad, Odal, Bierne Opstadh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Bjørn på Valstad, Odalen. Byorn Vallesttt oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Bjørn Tordsson i Årstad, Odal. Biørn Tordsson i Olstad, bøtet 5 1/2 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Borger (Børje), far til Arne Borgerssøn i Skjulstad 1497-99

Børje på Ellingsrud, Odalen. Byrier Ellinszrud oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Børje ved Austvatn, Odalen. Byrier Awstanvattnz oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Botild (Botolv), far til Eiliv Botildsson i Disen 1497-1500

Botolv, far til Olav Botolvsson i Lilleset 1497-1500

Botolv, far til Tollev Botolvsson i Vestby 1497-99

Brage på Lilleset, sakøre av øvre Romerike, Broghe Lillesetthr saket 1 ku som Tormod lensmann utsonet (d.v.s. som Tormod avleverte), Akershus Inntektsregnskap 1528-1529 (NRJ IV, s. 339).

Brynjulv på Mangset, Odal. Bruniolff Miogsettr ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Dorette på Nordset, Strøm sogn i Odal. Olav på Upstad saket 6 daler 1 ku for ett halvt hor han gjorde med Dorette Nordsett, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136). En av de to berørte må ha vært ugift. Siden hun er navngitt, var det trolig hun som var gift og Olav ugift.

Egil (Yle), far til Olav Egilsson i Skjulstad 1497-1500

Egil i store Fulu, Odal, Eyell i Store Ffollo innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Eiliv (Elov), far til Halvor Elovsson i Nordset 1497-99

Eiliv Botildsson i Disen, Odal. Eyloff Botildson, bøtet 1 3-lods skje og 2 skilling, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Eloff i Dysene, bøtet 3 lod minus 1/2 quintin sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Eyliff Dyszene ga 24 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Einer, far til Einer Einersson 1497-99

Einer, far til Tollev Einersson i Disen 1497-99

Einer Einersson, Odal. Enner Enersson, bøtet 1/2 quintin mindre enn 2 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Einar på Moen, Odalen. Eynr Moon oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Einar på Krakerud, Odalen. Eynr Krakevd oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Eiven, far til Jon Eivensson i Børgen 1497-1500

Eiven i Holt, Odal, Effwin i Holt innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Eiven i Føsker, Odal, Effwi i Foske innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Eiven Anbjørnsson i Valstad, Odal. Ewind i Wallested, bøtet 1 14-marks kobberkanne – facit 1 1/2 mark og 4 skilling, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Ewind Andbiornson, bøtet 3 lybske mark i tinn og kobber og 4 skilling og 1 lybsk mark i rede penninger, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Ewynd Wallestad og Effwind Wallestadh i gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 4 og 15).

Eiven Jonsson i Garvik, Odal. Ewind Jonsson i Gardwig, bøtet 15 skilling i kobber og 3 quintin sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Emund [Amund] på Rud, Odal. Emud Rwd ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Emund [Amund] på Føsker, Odal. Emud Fawskee ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Engelbret i lille-Fulu, Odal, Engelbt Lytle Ffollo innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Engelbret i Spettal, Odal, Ingebt Spettal innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Erik, far til Gunner Eriksson i Melgarden 1497-1500

Erik Hågensson i Ekornhol, Odal. Erick Hogensson i Korneholl, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Erik i store-Fulu, Odal. Erck i Storefollo, bøtet 2 lod og 1 quintin sølv 1/2 skilling minus, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Erik i Nyhus, Odal [nå i Vinger]. Erick i Nyhwss, bøtet 2 mark minus 16 album i kobber (opprinnelig skrevet 1 8-marks tinnkanne, som er utstrøket), i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Erik på Haug, Odal, Eriick Hoogh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Erik på Disen. Erich Diisenn ga sammen med herr Frants 4 kyr og 200 jern for tienden av Odal, Tiendeverd i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 74).

Erlend i Sæter, Odal, Erlend ibid (oppføres etter Tord i Seter), innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Ervid på Leikvang, Oalen. Eruit Lequong oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Etter (Otter) Iversson i Årstad, Odal. Etter Ywersson i Aarnstad, bøtet 7 lod 1 quintin mindre i sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162). Etter må være lokal navneform for Otter.

Otter Ywerson, bøtet 4 skilling, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Finn Arnesson i Spikset, Odal. Find Arnsson ibidem [Spiggeseder], bøtet 2 mark i kobber og 3 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Ffind Arneson, bøtet 24 skilling, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Finn på Torp, Odal. Findtt Torp ga 1 mark for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

herr Frants, Odal. her Franntzis drenng saket 5 daler for mørett, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 72).

her Frantz ga sammen med Erik på Disen 4 kyr og 200 jern for tienden av Odal. Samtidig ga han, h’ Frannz, 4 får for tiendeosten av Odal, Tiendeverd i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 74, 75).

her Franntz ga 2 kyr og 100 stykker jern for tienden av Strøm sogn i Odal, samt aff for.ne her Franntz 4 får for tiendeosten ibidem, Tiendeverd i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 140).

Gelog, far til Gisle Gelosson i Seim 1497-99

Gisle, far til Halvor Gislesson 1497-1500

Gisle Gelosson i Seim, Odal. Gisle Gelosson i Semme, bøtet 6 lod og 1/2 quintin sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Gisle i Auli, Odal, Gysle i Alenn innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Gysle Awlen ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Gisle på Haug, lagrettemann i Odal. Gilsle Houg fikk fullmakt til å delta i hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Gjest på Opstad, Odalen. Gest Wpstad oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Gudbrand, far til Tore Gudbrandsson i Skøyen 1497-99

Gudbrand Hågensson, Odal. Gulbrand Haagenns’ saket 1/2 daler for leiermål, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 72). Han må ha vært ugift.

Gudbrand på Lilleset, Odal. Gulbranndtt Lillesetth’ ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Gudbrand i Øyset, Odal [nå i Vinger]. Gwdbrand i Øeseder, bøtet 4 mark i sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Gudbrand i Øyset, lagrettemann i Odal. Gulbrand Oisset utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Gudbrand på Slåstad, Odal. Gudbrand Slaristad ga 12 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Gudbrand på Sveinsby, Odal, Gudbrand Swenby innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Gudmund i Børgen, Odal, Gudmud Berøøn innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Gudmund på Disen, Odal. Gudmund Diisenn ga 1 1/2 daler for holling, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 9).

Gudmundtt Disenn ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Gudmundtt Diisenn ga 1 ku for holling, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 34).

Gudmund i Øyset, Odal [nå i Vinger]. Gudmud Øyesettr ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Gudmund på Nust, Odal. Gudmud Nystre ga 8 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Gudmund på Taul, Odalen. Gdmud Tawlln oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Gullik, far til Askil Gulliksson 1560-61

Gulle (Gullik), far til Halvor Gullesson i Auli 1497-1514

Gunner Eriksson i Melgarden, Odal. Gwnner Ericksson i Medelgard, bøtet 4 lod og 1/2 quintin sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Gunner i Ullern, Odal. Gwnner i Vlderne, bøtet 7 mark i kobber og 1 3-lods skje, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Gunner Olavsson i Skårer, Odal. Gwnner Olufson i Skarer, bøtet 1 1/2 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Gunner Olufson, bøtet 1 1/2 pund tinn og 1 1/2 quintin sølv og 18 skilling i rede penninger, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Guner Skorra innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Guttorm i Øyen, Odal, Guttorm Øøn innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Hagbard (Habbor) Syversson i Slåstad, Odal. Habard Sywordsson i Slosstad, bøtet 2 mark og 5 skilling i tinn, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Haffbord Slotstad og Habordh Slottstad i gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 5 og 16).

Hagbord på Lilleset, Strøm sogn i Odal. Haubor Lillesetth’ saket 1/2 daler for leiermål, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136). Han må ha vært ugift.

Halvor Elovsson i Nordset, Odal. Halword Elofson i Nordsedder, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Halword i Nordseder, bøtet 1 13-marks kobberkanne – facit 1 1/2 mark og 2 skilling, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Halvor Gislesson, Odal. Haluord Gislæson, bøtet 1 gryte veid 4 bismer-mark og 1 1/2 pund, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164). Kan være identisk med Halvor Gullesson i Auli.

Halvor Gullesson i Auli, Odal. Halword Gwllesson i Owle, bøtet 1/2 quintin mindre enn 3 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162). Kan være identisk med Halvor Gislesson.

Haluord ibid (oppføres etter Gisle i Auli), innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Halvor på Melgarden, lagrettemann i Odal. Halvord Melgardt utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Halvor i Os, Odal, Haluord i Aass innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Halvor i Øyen, Odal. Haluordtt Øenn ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Hans på Disen. Hanns Disenn ga 2 kyr og 100 stykker jern for tienden av Strøm sogn i Odal, Tiendeverd i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 140).

– kirkeverge i Strøm prestegjeld i Odal. Hans Dyßenn sigillerte på Strøm 17.7 1575 jordebok over prestebolens og kirkenes innkomst i «Oslo og Hamar Bispedømes Jordebok 1574-1577» (NKJ I, s. 113).

– lagrettemann i Odal. Hans Dissen fikk fullmakt til å delta i hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Hans på Jerstad, Odal, Hans Ierffz stadh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Hans Seker?, lagrettemann i Odal. Hans Sech’ utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Hans på Sæter, Strøm sogn i Odal. Hanns Setther ga 1/2 daler for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Hanns Setter saket 9 daler 3 får for han lå med sin leie-kone, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136).

Harald Aslaksson i Kjølstad, Odal. Harald Aslagsson i Kølstad, bøtet 3 mark, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Harild Aslacson, bøtet 1 pund i kobber som var 2 gryter 2 mark mindre enn 1 lybsk mark i penninger og 8 album, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Harald på Leikvang, Odal, Hal Leeckwough innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Harald Pålsson i Sannes, Odal. Harald Powellsson i Sanness, bøtet 5 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Harill på Taul, Odal. Hariill Tafflenn ga 1/2 daler for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Heden i He, Odal, Hedin i Heed innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Hedyn Heed oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Hektor på Årstad, Odal, Hector Aarstad innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Hoskuld Jensson i Haug, Odal. Haskold Jensson ibidem, bøtet 2 lybske mark i penninger, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Hågen [Håkon], far til Erik Hågensson i Ekornhol 1497-99

Hågen, far til Gudbrand Hågensson 1557-58

Hågen, far til Iver Hågensson i Moen 1497-99

Hågen, far til Lauris Hågensson i Ekornhol 1497-99

Hågen på Mangset, Odal. Haagenn Mangesetth’ ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Hågen på Skjulstad, Odal. Hokon Skyllestad ga 12 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Hågen på Oppi, Odal, Haghn Oppenn innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Hågen Tovesson i Børstad, Odal. Hogen Towesson i Borgetstad, bøtet 4 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Haghn Borgestadh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Hoken Borgestad ga 12 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Håvard på Nordset, Odal, Hoffuord Nordsetthr innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Iver, far til Etter (Otter) Iversson på Årstad 1497-1500

Iver, far til Klemet Iversson i Helgerud? 1497-99

Iver Hågensson i Moen, Odal. Jower Hogensson i Mo, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Iver på Fjell, Odal. Jffuer Field ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Jffuer Fieldt ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Iver i Nust, Odal, Iffw i Nosth innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Iver på Øftegarden?, sakøre av øvre Romerike. Ywer Awstregardt saket 1 1/2 pund og 8 bismer-mark gammelt kjelekopper etter en kone som bortløp, Akershus Inntektsregnskap 1528-1529 (NRJ IV, s. 337).

 

Jakob på Ullern, Odal, Iacop Wlrne innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Jacop Vllrne ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Jakob Pålsson i Leikvang, Odal. Jacob Powellsson i Lekom, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Jens, far til Anders Jensson i Rud 1497-99

Jens, far til Hoskuld Jensson i Haug 1497-99

Jens på He, Odal. Jenns Hee ga 1/2 daler for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Jens på Sand, Odal. Jenns Sand ga 1 mark for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Jon, far til Eiven Jonsson i Garvik 1497-99

Jon, far til Kolbjørn (Kolber) Jonsson i Vestergard 1497-99

Jon Amundsson i Auli, Odal. Jon Amwndsson i Awlenne, bøtet 1/2 quintin mindre enn 6 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Joen Amwndson, bøtet 4 skilling, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Jon Bjørnsson i Krattebøl, Odal. Jon Biørnsson i Krattebøll, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Jon Eivensson i Børgen, Odal. Jon Ewindsson i Byrgen, bøtet 1 quintin mindre enn 3 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Joen Ewindson, bøtet 1 bratse (sølje) veid 3 lod og 1/2 quintin sølv og 2 skilling, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Jon på Skjeppestad, Odal, Ion Skieppestad innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Jon på Spikset, Odal. Jonn Spig’setth’ ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Jon på Øfstegarden, Odal, Ion Østhrgordh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Jon på Holt, Odalen. Jon Holt oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Jon Tordsson i Haug, Odal. Jon Tordsson i Hwg, bøtet 3 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Jørgen på Kjølstad, Odal, Iørn Kølstadh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16). Kildeutgiveren har utfylt navnet til Iøren, men vi kunne her også gjerne normalisere til Jørn.

Karl på Kolstad, Odal. Karll Kolstadtt ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Karl på Mo, Mo sogn i Odalen. Karll samestet (som Torgeir på Mo) ga 1 mark i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Klemet, far til Torger Klemetsson i Ellingsrud 1497-99

Klemet Iversson i Helgerud?, Odal. Klemet Jowersson i Helged, bøtet 1 mark i penninger, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Knut på Melgardem, Odal, Knuth Medelgordh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Knut i Os, Odal. Knud Aas ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Knut på Ullern, Odal. Knudtt Vldrenn ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Kolbjørn (Kolber) Jonsson i Vestergard, Odal eller Nes sogn. Kolber Jonsson i Westergard, oppført uten tallverdi under Nes sogn, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Kolbiørn Jonsson i Westergard, bøtet 3 lybske mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene i Odal som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Kolbjørn på Ullern, Odal, Kalbiørn Wllern og Kolbiørn Wlrne i gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 5 og 16).

Lauris Hågensson i Ekornhol, Odal. Lawris Hogensson i Eckornholl, bøtet 5 mark og 4 skilling i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Lauris Hagenson, bøtet 1 tinnkanne på 12 bismer-mark, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Lauris i Kjelsbøl, Odal. Lauris i Kiødsbole, bøtet 1 13-marks kobberkanne – facit 1 1/2 mark og 2 skilling, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Laurits på Kjølset, Odalen. I sakefall av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Lauritz Kiørsetth’ saket 1/2 daler for et øksehammerslag, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 8).

Lavrans på Moen, Odalen. La’nss ibid (oppført etter Einer på Mo) oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Larens i Os, Odal, Larns ibid (oppføres etter halvor i Ås), innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Lauris på Skårer, lagrettemann i Odal. Lauris Skarar utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Loden Syversson (Sigurdsson) i Holt, Odal. Loden Sywordsson i Holt, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Loden Sigwordson, bøtet 1 kryte og 1 kjele veid 2 pund 2 bismer-mark mindre enn 1 pund pund tinn og 8 hvite, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Loden på Nordset, Odal, Lodyn ibid (oppføres etter Håvard på Nordseter), innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Lodn Nordsetter ga 12 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

sakøre av øvre Romerike. Loden Nordsetthr saket 18 bismer-mark nytt kjelekopper for snapperi, Akershus Inntektsregnskap 1528-1529 (NRJ IV, s. 337).

Mikkel på Greåker, Odal, Michil Gredaghr innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Nils, far til Arne Nilsson i Sander 1497-99

Nils Andersson i Austvatn, Odal. Nielss Andersson i Ostemwnd, bøtet 4 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Nils Bjørnsson sogneprest over Strøm prestegjeld i Odal. Niels Biørnnßønn sogne prest paa Strøm sigillerte på Strøm 17.7 1575 jordebok over prestebolens og kirkenes innkomst i «Oslo og Hamar Bispedømes Jordebok 1574-1577» (NKJ I, s. 113).

Niels Beørnssen paa Strøm utferdiget fullmaktsbrev av Øvre Romerike prosti for hyllingen av Christian IV på Akershus, Nes 6.5 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 42, s. 46 f.).

Nils i Berg, Odal, Nielss i bergh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Nils på Børstad, lagrettemann i Odal. Niels Borestad utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Nils på Skjulstad, Odal, Nielss Skiwlestad innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Nils på Rud, Odal, Nielss Rudh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Nils på Sander, Odal, Nielss Sandene innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Nils i Øy [Auden?], Odal. Niels Øenn ga 1/2 daler for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Nils i Øyen, Odal. Niels Øenn ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Olav, far til Aslak Olavsson i He 1497-99

Olav, far til Gunner Olavsson i Skårer 1497-1514

Olav Odensson [Audunsson] i Sundby, Odal. Oluff Odensson i Swndby, bøtet 2 mark og 8 album i tinn, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162). Samme navn som Audun.

Olaff Sundby innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Olav Bentsson, Odal. Sønn til Bent Tovesson, Bent Tovesson bøtet 2 skilling og 2 1/2 lybske mark for sin sønn Olav Bentsson pro filio suo Olauo Benedicti, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Olav Botolvsson i Lilleset, Odal. Oluff Botolsson y Litlesedder, oppført uten tallverdi, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Oluff Botulfson, bøtet 3 lybske mark i tinn, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Olav Egilsson (Ylesson) i Skjulstad, Odal. Oluff Ylesson i Skywlestad, bøtet 3 mark og 1 skilling i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Oluff Eygelson, bøtet 1 kobberkanne for 3 mark danske, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Olaff Skywlestad og Olaff Skuolestadh i gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 5 og 16).

Olav Pålsson i Slåstad, Odal. Oluff Powelsson i Slosstad, bøtet 2 mark 5 skilling mindre i tinn, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Olaff Slaastadh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Olav på Auli, Odalen. Olff Awln oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Olav på Berg, Odal, Olaff a Bergh innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Olav i Disen, Odal, Olaff Dysene innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Olav på Disen, Strøm sogn i Odal. Oluff Disenn saket 1 1/2 daler for en løs kone han gjorde med barn, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136).

Olav på Jerstad, Odal. I sakefall av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Oluff Jerstadt saket 2 1/2 daler 1 ku for slagsmål, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 33).

Olav på Jordstad, Strøm sogn i Odal. Oluff Jordstadt saket 5 daler for han dulde (d.v.s. dølgde, gjemte) 4 mark voks fra kirken, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136).

Olav på Kroksrud, Odal, Olaff Krogxrud innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Olav på Øst-Moen, Odal. Oluff Østmoo ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Olav på Vest-Moen, Odal. Oluff Westemoenn ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Olav på Opstad, Strøm sogn i Odal. Oluff Vpstadtt saket 6 daler 1 ku for ett halvt hor han gjorde med Dorette på Nordset, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136). En av de to berørte må ha vært ugift. Siden den andre part er navngitt, var det trolig hun som var gift og Olav ugift.

Olav på Sander, Odal. Oluff Sannder ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Olav på Sannes, Odal. Oluff Sanndes ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Olav på Stomperud, lagrettemann i Odal. Oluf Stumperud utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Olav på medel-Strøm, Odal, Olaff Medelstrøm innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Olav i Sæter, Odal. Oluff i Satre, bøtet 3 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Olav på Trauten, Odal. Oluff Trawtn ga 8 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Olav på «Trysse», Strøm sogn i Odal. Oluff Trysse saket 4 daler for leiermål, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136). Han må ha vært ugift.

Olav i Øyen, Strøm sogn i Odal. Oluff Øenn saket 5 1/2 daler for ett halvt hor, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 136). En av de to berørte må ha vært ugift.

Orm på Kjølstad, Odal, Orm ibid (oppføres etter Jørgen på Kjølstad), innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Orm Kølstatt oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Per helsing i Øfstegarden, Odal. Peder Helsing i Østegard, bøtet 1 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Per på Gjersøyen, lagrettemann i Odal. Peder Gierdisøen utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Per på Stanger, Odal. Peder Stanger saket 1/2 daler for leiermål, Sakefall i Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 72). Han må ha vært ugift.

Per på Medel-Strøm, lagrettemann i Odal. Peder Medelstrøm utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Per på Vestby, Odal. Peder Wesby ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Per på Øyset, Odal. Peder Øsetth’ ga 1/2 daler for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Pål, far til Harald Pålsson i Sannes 1497-99

Pål, far til Jakob Pålsson i Leikvang 1497-99

Pål, far til Olav Pålsson i Slåstad 1497-1514

Pål på Føsker, lagrettemann i Odal. Pouel Fosker utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Pål i Øyset, Odal [nå i Vinger]. Powell i Øgesetther, bøtet 1 quintin og 2 lod sølv 1/2 mindre, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Sebjørn, far til Bent Sebjørnsson i Nust 1497-1500

Sebjørn i Skøyen, Odal. Seebiorn i Skodom, bøtet 3 mark 8 hvite mindre i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Sigurd (Sjur, Syver); far til Hagbard (Habbor) Syversson i Slåstad 1497-1514

Sigurd (Syver), far til Loden Syversson i Holt 1497-1500

Sjurd Alvsson. Siuordt Alffsenn ga 1 mark for hovedtiende av Strøm sogn (i Odal), Oppbørsel av Romerikes og Solørs prosti, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 141).

Sjur på Auli, lagrettemann i Odal. Sivor Oullen utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Sjurd på Skjustad, Odal. I sakefall av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Siuordt Skulestadtt saket 1/2 daler for hårdrag, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 33).

Stener i Os, Odal, Sten i Aass og Stenær i Ass i gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 5 og 16).

Styrk (Størk) på Melgarden, Odalen. Styrk Medelgord oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

sakøre av øvre Romerike. Størck i Odall paa Medelwall, oppføres i sakøreregisteret men deretter utstreket, Akershus Inntektsregnskap 1528-1529 (NRJ IV, s. 337).

sakøre av øvre Romerike, Størck Medelgardt saket 4 kyr, 3 får, 1 dyne, 1 laken og 1 sengeklede etter hans hustru som bortløp, Akershus Inntektsregnskap 1528-1529 (NRJ IV, s. 339).

Svein Alvsson i «Genuvslen», Odal. Swend Alfson i Genufszleen, bøtet 5 quintin sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Sven i Gjersøy, Odal, Swend Øøen innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tage på Skøyen, Odal. Toge Skodenn ga 1 mark for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 12).

Tollev Botolvsson i Vestby, Odal. Tolleff Botolsson i Wesby, bøtet 3 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Tollev Einersson i Disen, Odal. Toelleff Ennersson i Dysen, bøtet 3 mark og 2 skilling i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Tollev Torgulsson i Nordset, Odal. Toelloff Torgwlsson i Nordsedder, bøtet 1 1/2 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Tollev i Austvatn, Odal, Tolleff Owste watn innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tollev på Fulu, Odal. Tolluff Follo ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Tollev i Sand, Odal, Tollef Sand og Tolleff Sandh i gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 5 og 16).

Tollev i Øyen, Odal, Tolleff ibid (oppføres etter Guttorm på Øy), innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tollev på Årstad, Odal. Tolleyff Orstad ga 12 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Torbjørn i Skøyen, Odal, Torbiørn Skodin innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tord, far til Asle Tordsson i Kjølset 1497-99

Tord, far til Bjørn Tordsson i Årstad 1497-99

Tord, far til Jon Tordsson 1497-99

Tord på Hammer, Odal. Tordtt Ham’er ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Thordtt Ham’er ga 1 ku for holling, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 34).

Tord i Sæter, Odal, Tord i Setthr innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tord Settrer ga 24 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Tore Gudbrandsson i Skøyen, Odal. Torer Gwdbrandsson i Skodin, bøtet 4 lod sølv, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Tore i Taul, Odal, Tor i Tøffwald innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tore på Kjølset, Odal, Tor Kyørtesetthr innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Tore på Hærnes, Odalen. Torr Hanes oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Torger Klemetsson i Ellingsrud, Odal. Torger Klemetsson i Ellingsrød, bøtet 3 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Torgerd Clemindson, bøtet 1 liten gryte og 1 tinnkanne, både veid 1 pund – for 2 mark, og en lybsk mark i penninger, i atterstad (restanse) 1500 januar som de bønder sto igjen med som slo Lasse skjold i hjel i 1497 (DN XIII nr. 164).

Torger på Mo, Mo sogn i Odalen, Torgeer Moo innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Torgeyr Moo ga 12 skilling i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Torger på Hammer, Odal, Torg Hameer innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Torger Tovardsson i Føsker?, Odal. Torger Towardsson i Fwnde, bøtet 1 mark i kobber, i registeret 24.2 1499 over bøndene som slo Lasse skjold ihjel i 1497 (DN XIII nr. 162).

Torgjul, far til Tollev Torgjulsson i Nordset 1497-99

Torgjuls på Spikset, Odal. Torgiwls Spykesetthr ga 1 lod sølv i gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 220).

Tovard, far til Torger Tovardsson i Føsker? 1497-99

Tove, far til Bent Tovesson i Medelstad 1497-1500

Tove, far til Hågen Tovesson i Børstaf 1497-1528

Trond på Slåstad, lagrettemann i Odal. Thrond Slostad utferdiget fullmaktsbrev for hyllingen av Christian IV på Akershus, Odal 15.4 1591 (Aktstykker t.d.n. stændermøders hist. 1548-1661, I, nr. 109, s. 66).

Trond på Børgen, Odal. Tronnd Børienn ga 1 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1557-1558 (NLR I, s. 13).

Trond på Sander, Odalen. Thronndtt Sannder ga 1 ku for holling, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 34).

Ulv på Vest-Mo, Odal. Vlff Westmoo ga 2 får for foring, Oppbørsel av Øvre Romerikes og Solørs fogderi, Akershus lensregnskap 1560-1561 (NLR II, s. 35).

Ånund [Amund?] på Vestby, Odal, Annund Wesby innført i manntallet på gjengjerden 1514 (NRJ I, s. 16).

Ånund []Amund?] på Haug, Odalen. Annud Hawg oppført i atterstad (restanse) på gjengjerden 1528 (NRJ IV, s. 242).

Frekvens av mannsnavn:

256 personer fordelt på 80 ulike mannsnavn i ca 100 hovedformer.

Olav, Ola 25 = 10%

Jon 10 = 3,9

Nils 10

Amund 8

Hågen (Håkon) 8

Tollev (Torleiv) 8

Arne 7

Gudbrand 7

Erik 6 = 2,3

Iver (Ivar) 6

Halvor 6

Lauris, Lavrans, Larens 6

Per, Peder 6

Einer 5

Eiven 5

Gudmund 5

Pål 5

Sigurd, Sjur, Syver 5

Tord 5

Aslak 4 = 1,6 %

Bent 4

Bjørn, Bjarne 4

Gisle 4

Hans 4

Harald, Harill 4

Jens 4

Tore 4

Torger 4

6 navn med 3 forekomster

Anders, Borger (Børje), Botolv (Botild), Gunner (Gunnar), Knut, Trond

18 navn med 2 forekomster

Asle, Egil, Eiliv (Elov), Emund, Engelbret, Finn, Gullik (Gulle), Hagbard (Habbor), Jacob, Karl, Klemet, Kolbjørn, Loden, Sebjørn, Svein (Sven), Torgjul (Torgjuls), Tove, Ånund (Amund)

27 navn med 1 forekomst

Alv, Anbjørn, Ander (Andor), Asgaut, Askil, Audun (Oden), Brage, Brynjulv, Erlend, Ervid, Etter (Otter), Frants, Gelog, Gjest, Guttorm, Heden, Hektor, Hoskuld, Håvard, Jørgen, Mikkel, Orm, Stener (Steinar), Styrk (Størk), Tage, Torbjørn, Ulv

Legg igjen et svar