Jordeigande bønder i Ryfylke 1606

Av Jo Rune Ugulen

[Uttrekk fra lensrekneskap for Stavanger len 1606-1607. Landskatt (Grønlands-skatt) Martini 1606]
[Avskrifta er ikkje korrekturlesen, og det kan såleis finnast einskildfeil i teksten. Der lesemåten er usikker er det nytta spørsmålsteikn i parentes.]

JordEigne Bønders Deris skatt Anamit i forne Lehen aff Eptherschreffne Schibreder

Deriß goudz er Thaxerit och Anslagit som Eptherfølger:

1 Løb smør Regnit for 2 daler
1 thønde Lax for 8 daler
1 hudt for 3 mrk
1 phdt kornn for 2 daler
1 thønde Lugh 4 daler
1 faar for ½ daler

Form och Maade

Huorledis Vectenn er Regnidt
1 Løb smør er 3 bismerPhdt
1 bismerpundt er 24 bismermrk
1 pundt kornn er 4 Vether
1 weth er 6 spt
1 spand er 24 bismrk

/ny side/

Stangelandts Schibredtt

JordEigne Bønder:

Halde Paa thiøßuolldt
Aff 2 ½ phdt Korn penge 2 ½ mrk
aff ½ thønde Lags ½ daler
aff ½ Løb smør ½ mrk

AuAuelsnes schibredtt

Hans simensen paa Østrimb
Aff 6 ½ phdt Korn 6 ½ mrk
aff 4 løber smør 1 daler

Knudt storeßundt:
Aff 2 phdt Kornn ½ daler

Skaare schibredtt:

Knudt Paa lilleßundt aff:
2 Phdt smør penge 11 skilling
aff 3 phdt 5 ½ spt Kornn 3 mrk 15 skilling

Lerangers schibredtt:

Peder Kolld Aff 4 løber
ßmør, aff 1 ½ phdt 4 spt Kornn
Pending 2 daler 1 ½ mrk 3 skilling

Eiluff Buestadt Lenßmandt
aff 5 løb smør oc 1 phdt Kornn
Pendinge 1 ½ daler

Summa Lattris
Pendinge 9 daler 1 mrk 2 skilling

/ny side/

Niells ythere Ambdall aff 2 Phdt
Kornn, oc aff 1 daler i penge
½ daler ½ mrk

Torbiørn Buestadt aff 1 ½ løb smør
Penge 1 ½ mrk
aff 3 wether korn 12 skilling

Wadts schibredtt

Gunder Blegre aff 1 ½ løb smør 1 ½ mrk
aff 1 phdt Korn 1 mrk

Aamund selenn(??) aff 1 ½ løb ßmør 1 ½ mrk
aff 1 phdt Korn 1 mrk

Knudt Stocke Lenßmand
aff 5 løber smør 5 mrk
aff 1 Phdt Korn 1 mrk

Oluff Landa aff 2 ½ løb smør 2 ½ mrk
aff ½ phdt kornn ½ mrk

Holgier LindAnger
aff 6 løber smør Penge 6 mrk
aff 4 phdt Korn 1 daler

Wiggedalls schibredtt

Lauridtz huggenuig Lenßmandt
aff 2 ½ løb smør 2 ½ mrk
Aff ½ phdt Korn ½ mrk

Joen Helgelandt aff 1 ½ løb smør
Pendinge 1 ½ mrk
aff 7 Wether korn 1 ½ mrk 4 skilling

/ny side/

Oluff Birkilandt aff 3 løb
smør Penge 3 mrk
aff 8 spt Korn 5 ½ skilling
aff 1 hudt 6 ½ skilling

Peder øffrelambs aff 2 løb smør
Penge ½ daler
Aff ½ phdt Korn ½ mrk

Peder Imbsland aff 2 løb smør
Penge ½ daler
Aff 1 wet Korn 4 skilling

Halduor Egelandt aff 2 løb smør
Peng ½ daler
aff 1 ½ phdt Korn 1 ½ mrk

Suldalls och souffde schibreder

Baard Baecke aff 3 løb smør
Peng 3 mrk
aff 1 Phdt korn 1 mrk

Halduord Fatlandt Lenßmanndt
aff 6 løb smør och 1 Pdtt 1 ½ daler 5 ½ skilling
aff 1 ½ weth thag 2 skilling

Encken sønden Aan aff 2 ½ løb och
9 mrk smør Peng 2 ½ mrk 2 skilling
aff 1 hud peng 6 ½ skilling
aff 1 ½ mrk i penge 3 skilling

Orm Molde add 2 Løb ßmør
Penge ½ daler

Summa Ambodz Lattris
Penge 15 ½ daler 9____ skilling

/ny side/

Jelse schibredtt

Jenns Køluig aff 2 phdt Korn ½ daler
aff 1 løb smør Penge 1 mrk

Odt Landtzneß Lenßmandt
aff 3 løb ßmør 3 mrk
aff 3 wether Korn 12 skilling

Lauridz Haaland add 2 løb smør
Penge ½ daler

Jacob Jordestad aff 2 ½ løb smør
Peng 2 ½ mrk
aff 3 wether Korn 12 skilling

Olluff huge aff 3 løb smør 3 mrk
aff 1 Weth Korn 4 skilling

Orm Jelßa aff 5 ½ løb och 18 bismrk
smør: Peng 5 ½ mrk 4 skilling

Henrich Blancke aff 11 løber
smør Peng 2 ½ daler 1 mrk
Aff 1 Phdt Korn 1 mrk

Hielmelandts schibredtt

Birgite skifftuen aff 6 løp
smør Penge 1 ½ daller
aff 1 phdt Korn 1 mrk

Oluff sell aff 2 løb smør Penge ½ daller
och 1 pundt smør 5 ½ skilling

Gure Paa Randa aff 8 løb
smør Peng 2 daller

/ny side/

Oluff paa fister aff 2 løber och
1 phdt smør Penge ½ daler 5 ½ skilling

Peder Kaadde aff 6 ½ løb ßmør
Penge 6 ½ mrk
aff 1 phdt Korn 1 mrk
aff 1 hudt 6 ½ skilling

Erick Randa aff 2 løb 16 mrk
smør, Penge ½ daler 3 ½ skilling

Sewat sandager aff 8 løb smør
Penge 2 daler

Peder Foßs aff 3 ½ løb ßmør 3 ½ mrk

Joen thøtland aff 4 løb smør 1 daller
aff 1 phdt Korn 1 mrk

Torsten Wallde aff 5 løb smør
Penge 5 mrk

Gunder øje aff 2 løb smør ½ daller
aff 3 wether Kornn 12 skilling

Joenn skaar Lenßmandt aff
5 løber smør Pendinge 5 mrk
aff 4 pundt Kornn 1 daller

Oluff Øucklandt aff 2 løber
smør. Penge ½ daller
Aff 1 pundt Korn 1 mrk

Summa Ambozum Lattris
Penge 25 ½ daller, ½ mrk, 3 ½ skilling, ½ album

/ny side/

Aardals schibredtt

Jost paa hethland aff 5 ½ løb
smør Penge 5 ½ mrk
aff 2 ½ pund korn 2 ½ mrk

Oluff Meell aff 2 løb ßmør
Peng ½ daller
aff 3 Wether Kornn 12 skilling

Lauridz høilandt aff 3 løb smør
Peng 3 mrk
aff 1 phdt Korn 1 mrk

Sidzell Berenn aff 7 ½ løb smør
Peng 1 ½ daller 1 ½ mrk
aff 1 phdt oc 1 Wet Korn 1 mrk 4 skilling

Knudt Berenn aff 4 løb smør
Peng 1 daller

Thore thiembßlandt aff 3 ½ løb
smør Penge 3 ½ mrk
aff ½ phdt smør 3 skilling

Sebbøe schibredtt

Erick Byre Lenßmand aff
4 løber smør P: 1 daller

Knudt Dalffue aff 4 løber
smør Peng 1 daller
Aff 1 ½ phdt Korn 1 ½ mrk

Jacob øffrebøe aff 2 løber smør
Peng ½ daller
Aff 1 wet Korn 4 skilling

Tolleff Bocken aff 3 løb smør
Penge 3 mrk

/ny side/

Knudt Nesßimb aff 8 løb smør
Penge 2 daller
aff 3 phdt Korn 3 mrk

Sewat furre aff 4 løber 8 mrk
smør, Penge 1 daller 2 skilling
Aff 1 phdt 1 wet Korn 1 mrk 4 skilling

HesBye schibredtt

Seuat thalgøe aff 3 løber 6 phdt smør
smør, Peng 3 mrk 5 ½ skilling
aff 2 phdt Korn ½ daler
aff 1 hudt 6 ½ skilling

Dorete talgøe aff 1 ½ løb smør 1 ½ mrk
aff 4 faar 1 mrk

Appelona Paa Neß aff 6 ½ løb
18 mrk smør Penge 1 ½ daler 13 skilling
aff ½ phdt 4 spt Kornn 11 skilling

Idtse schibredtt

Iffuer Jerpelandt aff 3
Wether Korn Peng
och aff 3 quarter lags 3 mrk 12 skilling

Haffuor Espedall aff 13
wether Kornn 3 mrk 4 skilling

Summa Ambozum Latris
Penge 21 Dr ½ mrk 7 skilling

Summarum Paa ald forne JordEigne

Bønders skatt er:
Pendinge 71 ½ daler 1 mrk 5 ½ skilling ½ alb:

Legg igjen et svar