Jordeigande bønder i Ryfylke 1611

Av Jo Rune Ugulen

[Uttrekk fra lensrekneskap for Stavanger len 1611-12. Landskatt mikjelsmesse og jul 1611, Ryfylke]
[Avskrifta er ikkje korrekturlesen, og det kan såleis finnast einskildfeil i teksten. Der lesemåten er usikker er det nytta spørsmålsteikn i parentes.]

Jordeigenne Bønder wdi Ryeføelche

Lehen Dierris Schatt Annamitt Och
Oppeborritt dette Aar 1611 s. 

Dierris Guodtz Ehr Anslagitt
Som her effterfølger z:

Enn Løb Smørr for…………………………. 2 daller
Enn tønnde Lax for pennge…………………………. 8 daller
En hud Ahnslagitt for pennge…………………………. 3 mrk
Enn Pund Kornn for penge…………………………. 2 daller

Wegttenn Ehr Agtid Saaledis

Enn løb Smørr ehr…………………………. 3 bismerrpundt
Enn Bijmerpund…………………………. 24 bismermarck
En Pund Kornn…………………………. 4 wetter
En wett ehr…………………………. 6 spand
Enn Spand ehr…………………………. 24 bismermarck

/ny side/

Jordeigenne Bønder

Stanngelannds schibbrett

Hallde paa thiøsuolldt Aff 6 wetter korn
penge…………………………. 3 mrk
Aff 1 Reing(??) Lax penge…………………………. ½ daller

 

Auguellsnes schibbrett

Hanns Simmennßen Aff 6 pund Kornn 3 løber smør och 1 hud
penge…………………………. 4 ½ daller 13 skilling

 

Sckaarre schibbrett

Knud Lillesund Aff 3 pund Kornn
penge…………………………. 1 ½ daller

Lierannger schibbrett

Eilluff Bustad Aff 5 ½ løber 18 bismrk smørr, 2 ½ pund och 1 wett kornn
penge…………………………. 4 daller ½ mrk 8 skilling

Niells Ambdall Aff 3 ½ pund Korn
och 1 løb Smørr penge…………………………. 2 daller 1 mrk

Peder Kielldßenn Aff 6 ½ løber Smørr och 6 ½ wetter kornn
penge…………………………. 4 daller 4 ½ skilling

Knud Dallffue Aff 3 ½ løbber Smørr 2 ½ pund och 1 wett kornn
penge…………………………. 2 ½ daller 1 mrk 2 skilling

/ny side/

 

Waieds schibbrett

Knud Stocke Aff 4 ½ løber Smør oc 1 pund
Kornn Pendinge…………………………. 2 ½ daller 1 mrk

Johannis Stocke Aff 3 ½ løber Smørr och
½ pund Kornn penge…………………………. 2 daller

Holgier LindAnger Aff 6 løbber Smørr och
4 pund Kornn penge…………………………. 5 daller

 

Wiggedalls schibbrett

Peder Imbslannd Aff 2 løber Smør och
½ pund Kornn pendinge…………………………. 1 daller 1 mrk

Joenn helgelannd Aff 1 ½ løb Smørr och
7 wetter Kornn pennge…………………………. 1 ½ daller ½ mrk

Peder Øffre Land Aff 2 løber Smørr och
½ pund Kornn penge…………………………. 1 daller 1 mrk

Halduor Egelannd Aff 2 løber Smørr och
1 ½ pund kornn penge…………………………. 1 ½ daller 1 mrk

Lauridz hoggenuig Aff 3 løber Smørr och
½ pund Kornn penge…………………………. 1 ½ daller 1 mrk

Olluff Birckelannd Aff 3 løber Smørr
penge…………………………. 1 ½ daller

 

Seude och Suldalls schibbreder

Ormb Molde Aff 3 løber Smørr
penge…………………………. 1 ½ daller

 

Amborum Lattris

Pending…………………………. 41 daller ½ mrk

 

/ny side/

Halduor Fattland Aff 4 løber Smørr
penge…………………………. 2 daller

Gurj Backa Aff 2 løber Smør och
1 pund Kornn penge…………………………. 1 ½ daller

Olluff Lund Aff 2 ½ løber Smørr
penge…………………………. 1 daller 1 mrk

 

Jellsee schibbrett

Od Landtznes Aff 3 løber Smørr Och
5 wetter Kornn penge…………………………. 2 daller ½ mrk

Ormb Jellßee Aff 3 ½ løber Smør 2 ½ pund och 1 wett kornn
penge…………………………. 3 daller 5 skilling

Jakop Jordestad Aff 3 løber ½ pund Smør 1 hud och 3 ½ wetter Kornn
penge…………………………. 1 ½ daller 1 mrk

Jenns Køluigh Aff 1 løb smørr och
½ pund Kornn penge…………………………. 1 daller

Olluff Houge Aff 3 løber Smørr
penge…………………………. 1 ½ daller

Olluff Kyllenn Aff 1 løb och 2 pund
Smørr penge…………………………. 3 ½ mrk

/ny side/

 

Hiellemelannds schibbrett

Joenn Faadz Aff 4 løber Smørr och ½ pund
Kornn pendinge…………………………. 2 daller 1 mrk

Peder Faadtz Aff 2 ½ løber Smør
penge…………………………. 1 daller 1 mrk

Birgette Skifftun Aff 2 ½ løber Smør
penge…………………………. 1 daller 1 mrk

Olluff Ranndde Aff 2 løber Smør
och 4 ½ spannd Kornn penge…………………………. 1 daller 7 skilling

Gunder Rannde Aff 8 løber Smør
penge…………………………. 4 daller

Thorstenn Jøsßenn Aff 4 løber Smørr
penge…………………………. 2 daller

Olluff Sebbøe Aff 2 løber Smør
penge…………………………. 1 daller

Olluff Øgland Aff 2 ½ løb Smør och
½ pund Kornn penge…………………………. 1 ½ daller

Joenn Thøttland Aff 4 løber Smør Och
5 pund Kornn penge…………………………. 4 ½ daller

Peder Kaadde Aff 5 ½ løber Smør och
1 ½ pund Kornn penge…………………………. 3 ½ daller

Seffuatt Sannd Anger Aff 5 løber Smør
penge…………………………. 2 ½ daller

 

Amborum Lattris

Pennding…………………………. 44 ½ daller 1 mrk 12 skilling

/ny side/

 

Aardalls schibbrett

Joest HettLannd Aff 5 løber Smørr och
2 pund Kornn penge…………………………. 3 ½ daller

Knud Biørremb Aff 4 løber Smørr
penge…………………………. 2 daller

Sidzell Biørremb Aff 7 ½ løber Smørr 2 pund Kornn Och 1 hudtt
penge…………………………. 4 ½ daller 13 ½ skilling

Knud Though Aff 2 løber Smørr
penge…………………………. 1 daller

Ragnildtt Thiembslannd Aff 2 løber Smør
penge…………………………. 1 daller

Lauridz Høielannd Aff 3 løber Smørr 3 wetter Kornn och ½ løb wdj Neffuer
pennge…………………………. 2 daller ½ mrk

 

Seebøe schibbrett

Erick Byrrie Aff 2 ½ løber ½ pund Smør
penge…………………………. 1 daller 1 mrk 7 skilling

Knud Neßomb Aff 5 løber Smør 3 ½ pund
och 1 wett Kornn penge…………………………. 4 daller 1 ½ mrk

Seffuatt Furre Aff 3 ½ løber Smørr Och
½ pund Kornn penge…………………………. 2 daller

/ny side/

 

Hessbye schibbrett

Seffuatt thallgøe Aff 2 ½ løb Smør 2 pund Kornn Och 1 hudtt
penge…………………………. 2 ½ daller

Appallonn Nesße Aff 4 ½ løber och 30 bismermarck Smørr och 4 spand Kornn
penge…………………………. 4 daller 1 mrk 16 ½ skilling

 

Idtze schibbrett

Haffuor Espedall Aff 4 pund Kornn
penge…………………………. 2 daller

Iffuer Jerppelannd Aff 3 quartter Lax Och 3 wetter Kornn
pennge…………………………. 1 ½ daller 1 mrk 8 skilling

 

Hølle schibbrett

Asbiørrenn Imbs Aff 2 løber Smørr
penge…………………………. 1 daller

 

Amborum Lattris

Pennding…………………………. 33 ½ daller 1 mrk 8 skilling

Summarum Paa Forne
Jordeigenne Bønder dieris
Schatt y Ryfølcke Lehen
Ehr

Pending…………………………. 119 ½ daller 1 ½ mrk 1 ½ ß

Legg igjen et svar