Adelens navnebruk

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.


INNHOLD:

 1. De Kamper, de Sooper, de Bratter. Flertallsformer av adelige slektsnavn
 2. 3-ledds-navn
 3. Stedsnavn som tilnavn/slektsnavn
 4. Tilnavn som patronymikon
 5. Tilnavn/slektsnavn som fornavn
 6. Skifte av tilnavn
 7. Tilnavn dannet av fornavn eller som kortform av patronymikon
 8. Svarteliste. Yngre litterære former av personnavn som ikke er funnet i de samtidige kilder
 9. Innføring av tilnavn dannet av våpennavn
 10. Slektsnavn i godsbetegnelser
 11. Bruk av uttrykkene ‘slekt’, ‘folk’ og ‘menn’
 12. Tidstabell over innføring og introduksjon av slektsnavn i Norge
 13. Alfabetisk tilnavns- og våpennavnsregister

Forord

Manuskriptet er et forsøk på å systematisere og problematisere person- og slektsnavn i norsk middelalder og tidlig nytid, med tanke på Adelsprosjektets kommende hovedarbeid Setegårdshistorien og Stamtavleverket.

1. De Kamper, de Sooper, de Bratter. Flertallsformer av adelige slektsnavn

I litteraturen omtales adelige slektsnavn ved flertallsformer gjerne som Gallene, Benkestokkene, Galtungene o.s.v. Det skal vise seg at denne måten å navngi slektene på er ukorrekt. Fra kildematerialet skal det her dras fram eksempler på hvordan slektsnavnene omtales. Rett skriftform skal vel derfor være med prefikset «de», eks.: «De Galler» i stedet for «Gallene». Dette kapitlet danner bakgrunnen for de oppslagsnavn som skal bli brukt i Adelsprosjektets Stamtavleverk. Bøyning av slektsnavn var et alment.

BENKESTOKK – de Benkestokker

de Benckestocker, Bergen 7.7 1599 (NHD 1599 s. 62). de benchestocher 1619 (NHD 1619 s. 23). Item Anders i Krogen paa de benkestokers vegne, 1570 (Absolon, s. 171).

BEYER – (de) Beyere

Beyere (Absolon, Om Norgis Rige, s. 70).

BRAHE – de Braher (eller: de Brader)

fru Kirstinne, hun war aff the Brader j Danmarck (1590-t, NSaml I s. 348). Hun var gift med her Olav Nilsson til Talgje, død 1455.

BRATT – de Bratter

Bratten (haffuer sit naffn …) aff de Bratter, som haffue verit veldig adel i fordom tid (Absolon, s.st., s. 32). det er mere om ‘de Bratter af Hedemarken’ hos Absolon.

BROCKENHUUS – de Brockenhuuser

dj Brockenhuser (NHD 1599 s. 318).

BULSE – de Bulsunger

de Bulsunger (Røde Bok, s. ), sønner av Gamal Bulse, adelsætt på Ordost i Båhus len på 1300-tallet.

GALLE – de Galler

de Galders gods nordenfjells (NRR IX s. 401 ff). paa de Galders Vegne, 1593 (NRR III s. 324).

GROTT – de Grotter

Denne Margarete Grott var fød til Reinsburg aff de Grotter (Claus Bergs Beretning om sin Faderne-Herkomt, Danske Magazin, indeholdende Allehaande Smaa-Stykker og Anmerkninger til Historiens og Sprogets Oplysning, I Bind (Ugdivet af Et Til de Danske Sprogs og Histories Forbedring Samlet Selskab, Kiøbenhavn 1745), s. 25).

HANDINGMANN – de Hanemenner

Belegg hos G Schøning, Reise III, Hedemarken (…).

HÅRD – de Hårer

de Haarers och Kruckouffers goedtz huor det finnes (kildesitat hos K O Kleppe, NST XVI, s. 26).

KAMP – de Kamper

die kamper, 1578 (NHD 1578 s. 49).

KRUCKOW – de Kruker

Fin Hanson, aff de Krukers slechtt, 1565 (Absolon, s. 84). Slektsnavnet skrives nesten alltid Kruko, uten W-en på slutten, men ett viktig unntak er Norges rikes råd Johan Kruckow som selv undertegner med w-en. de Haarers och Krukouffers goedtz (kildesitat hos K O Kleppe, NST XVI, s. 26).

KUSSE – de Kusser

en lerd person ved naffn Thure Olufson fød paa Hetmarken af de Chusers slecht, huilken som er Mester Torberns paa Totens søstersønn (Absolon, s.st., s. 53).

KÅS – de Kåser

de Koszer (NRR I s. 39).

LANGE – de Langer

de welb: Langers (NRA, Rentekammeret, Real. ord. avd., Landkommisjonen 1661, pk. 31, Nic. Paulsens Extracter, Tønsberg len, fol. 55 b).

LYSTRUP – de Lystruper

de Lystruper (NRR V s. 256, 263).

LEWENHAUPT – Løvehoder

Greffue Axell Löffuenhoffuitt i Sverig (…) Gustavus Adolphus och Carll Mouritz Löffuenhoffder (NRA, Danske Kancelli, Norske Innlegg, 1653-1655, legg 1, 1653 27.8, «Norske missiver» 24.11 1653, fol. 148).

NETTELHORST – de Nettelhorster

(belegg fra T.W.)

OXEFOT – de Oxeføtter

de oxeföders adel, som er en af den elste adel (Absolon Pedersson, Om Norgis Rige, s. 70).

SKAKKTAVLE – de Skakktavler

de welb: Schacktafler (NRA, Rentekammeret, Real. ord. avd., Landkommisjonen 1661, pk. 31, Nic. Paulsens Extracter, Rakkestad, Hobøl (…) len, fol. 48 a; samme stavemåte, samme sted, Verne klosters len, fol. 52 b).

SKORRE – de Skorrer / SKJEGGE – de Skjegger

Norges rikes kansler, Anders Green (Lauritsson) til Sundsby, skriver i en ‘berettelse’ av 1611 at de Skorrer och de Skägger var hans forfedre (avskrift 1660, jfr. J A Nordström & H Rönnäng, Beskatningen av det medeltida lågadelsfrälsets gårdar under nyare tid, GBFT, s. 119).

SOLLE – de Soller

Solegaard haffuer sit naffn aff de Soler (Absolon, Om Norgis Rige, s. 32).

SOOP – de Sooper

Gods i Sogn som schulle kom hans Stiff Børn de Soper til, 1669 (Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, I, s. 202).

SMØR – den Smør adel

Den smør adell kommer fra Norge oc bygger paa Island (Absolon, s.st. s. 110 randnote).

(Det kan naturligvis ikke uttales «de Smørrer» eller «Smørrene».)

ROSENKRANTZ – de Rosenkrantzer

En flum saug i Tistedallen paa de welb. Rosennkranndzers side, paa

Braamarchs grund (Skattematrikkelen 1647, I, Østfold fylke, s. 86).

TEISTE – Teisteslekten

Hemming Hemmingson Duffwe (Hemming Hemmingsson Due) fød vdi Norrige i Sundhordelandt aff got erligt folck til moderen aff Teisteslechten, hans fader tiente bysperne i pauedomet, 1564 (Absolon, s. 73).

– finnes også de Teister –


2. 3-Ledds-navn

A. 2 fornavn

B. 2 tilnavn / slektsnavn

Thomas Nordmand de la Nauete / Navete (NRR II og III, 1570-90-tallet).

C. N.N. kallet X

Nils Klausson, kallet Abt (1530-tallet, NRR I).

Svein Arnesons gods tildømmes ‘Torstein Eskilsson kalt Rike-Torstein’, 1501 (DN XXI nr. 689, 1558, DN XXI nr. 1072, m.fl).

D. Overgang fra «fornavn + patronymikon» til «fornavn + tilnavn»

Åge Jensson [2 bjelker] – Åge Bjelke (Jensson)

Olle Christoffersson [rosensparre] – Olle Rytter (Christoffersson) er ikke treleddsnavn!

E. «Fornavn + patronymukon + tilnavn»

Christoffer Monsson Bagge, død 1566 (Absolon, s. 117). Vel den samme som Christoffer Monsson til Vi, senere Brandstorp.

Anund Bjørnsson Teiste, Vinje i Snåsa 15.2 1501 (DN I, nr. 1003).

Arne Pålsson Klave (fra Fron i Gudbrandsdalen), Grefsen i Ullenshov sogn på hedemarken 23.10 1493 (DN I, nr. 977).

F. «Fornavn + tilnavn + patronymikon»

Erik Rosenkrantz Ottessønn til Nesøya, 1548.

Christoffer Dall Amundsson, 1589 (NRR III s. 25).

Olle Green Reerssønn 1639 (Jb rostjenesten 1639).

Ludvig Munk Ludvigssønn, den norske adels hylling i Oslo 1582 (A III).

Manderup Schønnebølle Perssønn (Norske Innlegg 1648).

Mogens Handingmand Hanssønn 1648 (Jb til kontribusjonen 1648).

Tommes Randal Jenssønn (segl 1582, adelens trontilsigelse, A III).


3. Stedsnavn som tilnavn/slektsnavn

Jacob Friis til Landvig (Landvik), også kalt Jacob Landvig, 1585 (NHD 1585).

Kjell Lauritsson [tverrdelt stjerne] til Hanevoll, undertegner den norske adelshyllingen 1591 med navnet Kjell Hanevoll (A I).

Stig Bagge (Gasseson), sønn til Gasse Torkellsson på Skafsten, kaller seg på 1520-tallet og til 1536 sedvanlig for Stig Bagge, men fra 1538 Stig Skafsten av våpen.

Meget vanlig i Danmark fra senest 1520-tallet. Av eksempler på danske stedsnavn som på begynnelsen av 1500-tallet anvendes som tilnavn, kan nevnes Ugerup (Urup), Hørby og Skovgård. Av tilsvarende holsteinske navn kan nevnes Krummedike. Av tyske navn kan nevnes Brockenhuus (muligens geografisk uidentifisert).


4. Tilnavn som patronymikon

A. Kvinner

BRYSKE, Kirstine Bryskesdotter

Kirstinæ Bruskess dotter, 1502 (DN XVIII nr. 197).

KRUSE, Marine Krusesdotter

stod Marine Krusedotters brøllup, 1567 (Absolon, s. 138).

BØLJER / BØLLER /BØLLE, Dorte Bøllersdotter

Daarethe Bøllier datter, 1531 (DN XVI nr. 544).

KRUMMEDIKE, Sofie Krummedikesdotter

syn kære høstrv Soffij Krumdijges datther kærlige sendes thette breff. Brev fra Eske Bille 1529 til sin frue, datter av Henrik Krummedike, (DN IX nr. 624).

LYKKE

RUD, Anna Rudsdotter

Erlig oc velbirdig qwinnæ ffrw Annæ Rudz dotter kiærligh sengndes thette breff. Brev fra Per Størle 1529 (DN IX nr. 629). Hun var datter av herr Otte Rud og gift med Henrik Krumemdike.

B. Menn

SKAKK, Christoffer Skakksson

BRATT, Guttorm Brattsson, Vågå i Gudbrandsdalen, 1480-1490-tallet, lik Guttorm Bratt Eysteinsson på Bjølstad i Heidal.


5. Tilnavn/slektsnavn som fornavn

SKAKK Skakk Nilsson

SPLID Splid Bang 1532 (DN).

BRATT Bratt (…) (Gudbrandsdalsbelegg 1550-t.)


6. Skifte av tilnavn

Stig Bagge (Gasseson), sønn til Gasse Torkellsson på Skafsten, skifter navn til Stig Skafsten.

Lagmann i Stavanger fra tidlig på 1530-tallet, Nils Klausson kalles i en kilde Nils Abt. Hans sønn er den senere lagmann samme sted Christoffer Nilsson til Harestad. Sistnevnte kalles også Nils Grønn, og i noen kilder med 3-ledds-navnet Christoffer Nilsson Grønn. I Stavanger Domkapittels Protokoll 1571-1630, under året 1597 (?) nevnes det Christoffer Nilsson Grønn og hans far Nils Klausson Grønn. Nils Klausson, kallet Abt, blir altså etter sin død kalt Grønn, tilbakesluttende.

‘Finn Hansson av de Kruckowers slekt’ = Finn Hansson Rostvig (usikker kilde).

Kanskje vi kan finne flere eksempler på slike merkverdigheter vedrørende norske adelsnavn?

Høvedsmannen på Akershus 1535 Erik Gyldenstjern, kalles av det norske riksrådet nordafjells for Erik Hak.


7. Tilnavn dannet av fornavn eller som kortform av patronymikon

Erik Ormsson [2 ormer], sønnen Erik Eriksson kaller seg først Erik Eriksson, dernest Erik Ormsson og til slutt Erik Orm (Orms).

Christoffer Trondsson (til Ebelholt), hans døtre kalles i et par kilder Tronds, som forkortelse av Trondsdotter. De er også ofte (korrekt) omtalt som Christoffersdotter, samt som Trondsdotter. Derimot har det ikke vært funnet belegg for at de kalles Trondsson, som faren. Men et helt merkelig tilfelle er frw Anne Christofer Tronsonsdotter, 1568 (Absolon, s. 152).

Sigvart Gabriell [akeleie], også kalt Sigvart (og Sivert) Gabriells, men kaller seg aldri selv Gabriellsson (alternativt Gabrielssønn, Gabrielsen), selv om han er sønn av Gabriel. Det har derimot forekommet, selv i hans egen levetid, at andre omtaler ham som Gabrielssønn, men det er unntaket. Det vanlige er at samtiden klart har skilt mellom Gabriell og andre navnetyper med patronymikon. (Knutssønn.)

Elsebe Gabriells, datter til Gabriel (…) [akeleie].

frw Brunilda Benkestoks «gifft med Erick Hanson foged til Nordmøre», 1567 (Absolon, s. 135). Merk: formen «Benkestoks». Brynild var datter til Tord Benkestokk (Torleivsson) til Meløy.


8. Svarteliste. Yngre litterære former av personnavn som ikke er funnet i de samtidige kildene

Register over tilnavn og slektsnavn anvendt i litteraturen om adelspersoner på 1500- og 1600-tallet, som det ikke er funnet belagt i det gjennomgåtte kildematerialet.

Baden «Iver Jensson Baden» – se Iver Jensson [muslingskall]

Basse «Peder Hansson Basse», «Hans Pedersson Basse» – se Peder Hansson [2 værhorn], Hans Pedersson Litle [2 værhorm]

Bernhoft «Christoffer Eriksson Bernhoft» – se Christoffer Eriksson

Båt «Knut Knutsson Båt» – se Knut Knutsson [båt]

Dall «Amund Lauritsson Dal», «Gaute Ivarsson Dal» – se Amund Lauritsson, Gaute Ivarsson

Green «Laurits Olsson Green» – se Laurits Olsson [hjortehode]

Gyldenhorn «Gro Gyldenhorn» – se fru Gro, enke etter her Knut Knutsson [båt]

Gyldenløve «Nils Henriksson Gyldenløve» – se Nils Henriksson [gyllen løve]

Gyldensparre «Gørvel Fadersdotter Gyldensparre» – se Gørvel Fadersdotter [sparre]

Gyldensø «Arild Olsson Gyldensø» – se Arild Olsson [mannshode]

Handingmand Handingmann, Hartgenger «Christoffer Mogensson Handingmann – se Christoffer Mogensson Bagge

Harbo «Peder Christensson Harbo» – se Peder Christensson [stjerne]

Hørby «Pros Lauritsson Hørby» – se Pros Lauritsson [orrhane]

Jernskjegg «Peder Iversson Jernskjegg» – se Peder Iversson [muslingskall]

Leve «Knut Knutsson Leve» – se Knut Knutsson [halv løve]

Litle «Peder Hansson Litle» – se Peder Hansson [2 værhorn]

Norbagge «Eggert Eggertsson Norbagge» – se Eggert Eggertsson

Orning «Otte Tomesson Orning» – se Otte Tomesson

Rosensverd «Tjøstel Bårdsson Rosensverd», «Mogens Bårdsson Rosensverd», «Bård Rolvsson Rosensverd» – se Østby-ætten [rosensverd]

Rostvig «Finn Hansson Rostvig» – se Finn Hansson, Anne Finnsdotter

Rustung «Christoffer Trondsson Rustung» – se Christoffer Trondsson (Seims-ætten)

Rytter «Peder Pedersson Rytter», Christoffer Pedersson Rytter» – se Per Persson (rosensparre), Christoffer Pedersson [rosensparre]

Rød «Hans Ovesson Rød» – se Hans Ovesson

Rømer «Inger(d) Ottesdotter Rømer», «Olav Otteson Rømer», Otte Matsson Rømer» m.flere – se Ingerd Ottesdotter osv. (Jakop (Jeppe) Fastulvssons ætt)

Sparre «Gørvel Fadersdotter Sparre» – se Gørvel Fadersdotter [sparre]

Staur «Jørgen Persson Staur» – se Jørgen Persson [staur], Henrik Jørgensson [staur]

Tordenstjerne «Nils Svensson Tordenstjerne» – se Nils Svensson [stjerne]

Valravn «Jørgen Clausson Valravn», «Inger Jørgensdotter Valravn» – se Jørgen Hansson, Inger Jørgensdotter, Adelus Jørgensdotter

SAMTIDENS BETEGNELSER AV PERSONNAVN

Uttrykket «binavn» brukt av Absolon Pedersson (Beyer) om en kvinne, under året 1564, s.


9. Innføring av tilnavn dannet av våpennavn

Åge Jensson [2 bjelkeer] – Åge Bjelke (Jensson)

Sigvart Gabriells [akeleie] – Gabriel Akeleie

Erik Ormsson [2 ormer] – Erik Orm

Torbjørn Torbjørnsson [sjakktavlet skråbjelke] – Torbjørn Skakktavle

TILNAVN GJENOPPTATT / INNFØRT PÅ BAKGRUNN AV FAMILIETRADISJON

Galtung

Gjesling

Handingmann

(kanskje også Trygge)

Darre

Gjesling, 2. gang 1695, gravstein på Vågå kirkegård.

Bratt


10. Slektsnavn i godsbetegnelser

KANE, GALTUNG, SMØR

aff Kane eller Galtunge guods (…) Smørs guods, 1557 (DN I, nr. 1120).

Smørs godz, som tømdis effter Salig Jomfrue Magdelen Ollufsdatter, 1557 (DN XXI nr. 1062. Se I nr. 1120, 1557).


11. Bruk av uttrykkene «slekt», «folk» og «menn»

Slekt

Salmund fød i Quinheret af godt gammel adell, oc er slecht til Christofer Trondsøn, han ble hengt 1567 (Absolon, s. 128).

er hun aff Per Amundsons slecht paa Andnes, 1565 (Absolon, s. 90).

Ingrid Nilsdotter’s slekt 1493 (NgL 2 R III).

Folk

ASDAL, ØYESTAD, AGDER:

Asdalsfolk.

BRINGSVÆR, FJÆRE, AGDER:

Bringsværfolk, 1599 (NHD 1599, s. 277).

FROLAND, AUST-AGDER: Frolandsfolket

Frolands folket, i vitnebrev 1.11 1574, trykt av Bergår Gundersen i Agder Historielag. Årsskrift Nr. 47, 1969, s. 80-81. Se videre om Frolandsfolk i en ny bok (har kopi i sakarkivet under Østby-ætten).

HAFSLUND OG JØRSTAD I ØSTFOLD: De Hafslunds folk, de Jørestads folk

«som di Hoffslundz folck war imellom ganngenn, samme wannd i Sarpsfaassz anlanngennde, formelldennis at dj Jørrestadt folck icke eiger eller follger merre end en halffrennde i Sarpsfossz, (…), ennd som dj Jørestadzsfolck och Hoffslundfolck selff vdj deris contract och forligellse med huer anndere ontraherit. Herredagen på Akershus 30.7 1616 (NHD 1616, s. 61).

JON TOMMESSON KLERKS FOLK:

Magdalena, gift med her Jens sogneprest til korskirken i Bergen, di hun var født aff Jon Tommessons klerckis folck, 1564 (Absolon, s. 81 f).

KIRKEFJELL, TJØRN, BÅHUS LEN:

Kirkefjellfolk.

KOLSBY, ØSTFOLD: De Kollsby brødre

formennte szigh icke di Kollsbye brøedere imoed lougenn at haffue wforrettidt, nevnt i sak for Herredagen på Akershus 31.7 1616 (NHD 1616, s. 88).

VALEN, NORDHORDALAND:

De Vallens folk.

VATNE, SUNNHORDLAND: Vatnefolket

Vatnefolket, nevnt i skifte 1609 (Meddelelser fra NRA II, s. 103-106).

TINGSTVET

Tingstvetfolk, nevnt 1585 (NHD 1 R III, 1585, s. 41). Jfr. Tingstvetmenn.

Menn

Tandbergmennene (tidl. 1200-tallet).

Blindheimsmenn (tidl. 1200-tallet).

SANDVIN og STEINE, HARDANGER:

Sandvinmennene (DN, 1300-tallet).

Steinemennene (tidlig 1300-tall, DN).

Torsæters och Tygnidals piltomen, Nidaros 24.3 1504 (DN I, nr. 1011).

TINGSTVET: Tingstvetmend, nevnt 1585 (NHD 1 R III, 1585, s. 41). Jfr. Tingstvetfolk.


12. Tidstabell over innføring og introduksjon av slektsnavn i Norge

1560 Hummer Ture Hummer (Absolon, s.)

1571 Bildt Daniel Bildt (NHD 1578).

Mowatt Anders Mowatt

1591 Bjelke Åge Bjelke (Jensson) til Østråt (A I).

1593 Skanke

1608 Nettelhorst Gjerlov Nettelhorst (i Skånelandene, KB).

1620 Blome Anders Blome (NRR).

1639 Orning Bernt Orning m.fl.

1639 Hørby Bertil Lauritsson Hørby (Jb rostjenestetaksasjonen).

1646 Rytter Oluf Rytter (Christoffersson) til Østby, A I.

1646 Galtung Laurits Galtung.

1648 Skjønnebølle Manderup Skiønnebølle Perssønn (Norske Innlegg 1648).

1648 Handingmann Mogens Handingmann Hanssønn (Jb til kontribusjonen).

1648 Skakktavle Enevold Skakktavle (A II-III, Jb).

1661 Rosenvinge

1661 Akeleie Gabriel Akeleie (Jb, Landkommisjonen 1661).

1660 Trygge Erik Trygge (jfr. Oddvar Grønli i NST XIII).

1695 Gjesling Amund Gjesling (gravstein, Vågå kirke).


13. Alfabetisk tilnavns- og våpennavnsregister

Vesentlig register til manuskriptet Register over norske adelige hovedgårder og setegårder. Her er kun medtatt de våpennavn og tilnavn som er nevnt i teksten. Der patronymikonet er kjent, er dette tilføyd i klar tekst uansett om personene brukte patronymikonet eller ikke.

Bagge Peder [lindorm]

Bagge Christoffer Mogensson

(Bagge) Mogens Christoffersson

(Bagge) Magdalena Olavsdotter

Beck Wibeke

Benkestokk Trond Torleivsson, Adelus Trondsdotter, Tord Trondsson, Jon Trondsson, Torlov Jonsson, Anders Jonsson

Bildt Daniel Knutsson, Knut Danielsson, Otte Danielsson, Vincents Danielsson

Bjelke Karenne Jensdotter

[bjelker, 2] Jens Tiellefsson, Åge Jensson, Otte Jensson

Blancke Jørgen

Brade Lage

Brockenhuus Eiler, Erik Eilersson, Henrik Eilersson, Peder Eilersson, Eiler Henriksson

[båt] Knut Knutsson

Dall Christoffer Amundsson

Dresselberg Hans

Då Jørgen

Friis [frise] Engelbret Henriksson

Friis [eikestubbe] Jacob

Galle Gaute Sveinsson, Christoffer Gauteson, Tønne Gauteson, Daniel Sveinsson, Christoffer, Svein Olavsson, Olle Sveinsson (d.y.)

Green Axel Lauritsson, Børge Lauritsson, Anders Lauritsson

Grott Daniel

Grønn Christoffer Nilsson

Gyntersberg Axel, Henrik

[hjort, halv] Arild Olsson

[hjortehode] Olle Lauritsson, Laurits Olsson

Huitfeldt Anders

[hummerklør, 3] Jon Nilsson

Hård Jon

Jude Mikkel

Jull Dorette

Kalips Olle Pedersson

(Kamp?) Ingerid Asgautsdotter

Kiil Erik

Koll Peder

Kruckow Jahan, Adelus Johansdotter, Hans, Jørgen

(Kruckow) Barbra Johansdotter

(Krumme) Margrete Nilsdotter

Krummedike Henrik Hartvigsson

Kusse Torstein

[lilje] Samson Engelbretsson (Widekjær)

[lilje] Tormo Matsson

[lilje, kløvd] Jon Gauteson

[lindorm] Peder Bagge

[lindorm] Ulv (Ulvsson)

Lunge Vincents

Lystrup Lauris, Per

[løve, gyllen] Ingeborg Nilsdotter

[løve, halv] Knut Knutsson

[mannshode] Arild Olsson

Mowat Anders

Mund Henrik

Munk Erik Nilsson

Munk Laurits

[muslingskall] Iver Jensson, Peder Iversson, Ulvhild Iversdotter

[måneskjold] Peder Knutsson, Olle Persson

Normann Thomas

[ormer, 2] Erik Ormsson, Erik Eriksson, Elline Eriksdotter

[orrhane] Pros Lauritsson

[rosengjedde (eller gjedde)] Nils Lauritsson

Rosenkrantz Erik Otteson, Peder

[rosensparre] Christoffer Pedersson

[rosensverd] Mogens Bårdsson, Tjøstel Bårdsson

[roser, 3] Karl Knutsson, Karine Alvsdotter

[rutemønster] Jens Nilsson

[sjakktavle] Christen Torbjørnsson, Torbjørn Torbjørnsson (d.e.)

[skjolderband] Jens Persson

Skriver Anders Nilsson [tornekrans]

Skriver Hans

[sparre] Gørvel Fadersdotter

Splid Jens (Palleson?)

[staur] Jørgen Persson, Henrik Jørgensson

[stjerne, tverrdelt] Nils Svensson, Jon Nilsson, Christoffer Nilsson, Laurits Nilsson

[stjerne, 8-oddet] Christoffer Andersson (til Kaupanger)

Svale Christoffer

Teiste Olav, Hans, Jon, Jon Andersson

[tornekrans] Anders Nilsson Skriver

Ugerup Erik, Henrik

Ulvstand Trud Gregersson

(Widekjær) Samson Engelbretsson [lilje]

Legg igjen et svar