Forord til prosjektet «Norsk Prestehistorie»

Vår Frelsers Kirke, Kunster: Edy, John William © Oslo Bymuseum (Creative Commons 3.0 lisens)

Ved Rune Nedrud

Klokker ved Vår Frelsers Kirke i Christiania Bastian Svendsen (1795-1865)arbeidet i mange år med en prestehistorie for Oslo og Hamar stift. Han testamenterte manuskriptet til Universitetsbiblioteket. Statarkivene i Oslo og Hamar har kopier. Som en fortsettelse av dette arbeid har Norsk Slektshistorisk Forening samlet en lang rekke opplysninger om geistligheten i Oslo/Hamar bispedømme. Det er et mål å få disse opplysningene lagt ut i sin helhet på foreningens nettsider. Det er anlagt som et kortregister med kildedokumentasjon for hvert funn. Alle geistlige som var døde før 1700, er katalogisert på fornavn og patronymikon. Senere geistlige er ført inn etter familienavn.

Otto Delphin Amundsen (1896-1957), ingeniør og personalhistoriker, var i mange år engasjert i innsamlingen av materiale til prestehistorien. Senere har arkivar Sigurd Engelstad arbeidet med det samme stoffet. I de senere år har det ikke vært økonomiske midler til rådighet for å videreføre dette arbeid.

Alt materiale er imidlertid mikrofilmet. Mikrofilmmaterialet på tilsammen 21 mikrofilmer inneholder foruten opplysninger om den enkelte person, også prestegjeldsoversikter og dessuten endel utdrag av domkapitelprotokoller og geistlige skifter. Foreningen har nå fått skannet alle opplysningene, og vil legge disse ut på nett så snart vi bare rekker det. Prestearkivets biografidel vil da være tilgjengelig for alle medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening.

Videre finnes en samling utarbeidet av genealog og direktør ved Oslo Bymuseum S(tian) H(erlofsen) Finne-Grønn (1869-1953). Denne ga samlingen i sin tid til O. Delphin Amundsen til bruk for prestehistorien.

Prost Lorentz U. Pedersen har ca. 1950 samlet stoff til prestehistorien for de tre nordnorske fylkene. Til denne samlingen er det innhentet utskrifter av series pastorum i alle prestegjeld i det daværende Hålogaland bispedømme. Hele denne korrespondansen er med i mikrofilmsamlingen.

Likeså er Dagfinn Mannsåkers innsamlede grunnlagsmateriale for hans doktorgradsarbeid om presteskapet på 1800-tallet. Denne korrespondansen ble ca. 1965 deponert i Norsk Slektshistorisk Forenings samling.

Av dette materialet skal det være mulig å trekke ut en god del opplysninger om de enkelte prester og legge informasjonen ut på foreningens hjemmesider. Men i og med at mikrofilmsamlingen er så stor og mangeartet, til dels håndskrevet og i noen tilfeller med til dels dårlig kildeopplysning, vil det medføre mange års arbeid på fritiden hvis en person skal trekke dette ut av mikrofilmformatet og strukturere det for publisering på nett.

Da dette arbeidet nødvendigvis vil måtte utføres over en lang periode, vil det være nyttig for de interesserte å kikke innom fra tid til annen for å se om det har kommet påfyll av biografier og lignende. Utformingen av sidene vil være webredaktørens ansvar. Forhåpentligvis vil publiseringen komme til nytte for mange som har prester i sin anetavle.

Tilslutt vil jeg be leserne om å komme med tilleggsopplysninger og rettelser. Disse vil, i den grad de er kildebelagt, bli lagt inn etter hvert som de måtte komme foreningen i hende.

Legg igjen et svar