Den norske adelens forleninger 1525

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1984-2002. Utgave 07.11 2002.


Gjengitt etter Arrild Huitfeldt: Danmarckis Rigis Krønicke, II (1652) [Den anden Tomus eller Part / aff Danmarckis Rigis Krønicke / angaaende dend Høylofflige Oldeborgiske Stamme], s. 1315-1316. – men der datert til 1529. Vigen len, som mangler i listen nedenfor, var 1523-32 under svensk forvaltning.


Paa den tid vaar alle Norske Læn sat paa Afgift oc Tieniste.

Her Oluf Galde(1) hafvde Aggershus(2).

Her Guthe Galde(3) Bahus(4).

Erick Ericksøn(5) haffde Othense Skiberede(6).

Jørgen Grijs(7) Marcke Skiberede(8).

Michel Blick(9) hafvde Skeen(10).

Lydtke Mule(11) Rødenes(12).

Finde Kemp(13) Toppedal(14).

Erckebisp Oluff(15) haffde Trundelaugit(16).

Bispen af Stavanger(17) Midtsyssel oc Raabylaugit(18).

Bispen af Bergen(19) Tromsøen oc Nordfiord(20).

Her Vincentz Lunge(21) haffde Sundhart land, Ryfylcke, Nordthortland oc Helgeland(22).

Erick Vgerup(23) Vardhus oc Findtmarcken(24).

Johan Kruckou(25) hafde Daller Skiberede(26).

Marten Sølleren(27) Sognedalen oc Nord skiberede(28).

Trond Benckestock(29) hafde Herdallen, Locken Herridt, Hvam oc Ulan Skibredet(30).

Erick Ormssøn(31) Viig, Ladevijg oc Ørdal Skibrede(32).

Hocken paa Egge(33) Sparbø(34).

Findt Hanssøn(35) Andenes(36).

Hans Bagge(37) Guldal(38).

Oluff Bagge(39) Jempteland(40).

Bispen udi Opslo(41) Liste oc Syderstreding oc Mossedal(42).

Bispen udi Hammer(43) Nummedal, i Nordlandene / Skrabierre oc Thune(44).

Anders Sebiørnssøn(45) Lougmand udi Opslo.

Daniel Grot(46) hafde Frølunde Skibrede(47).

Lauritz Tostenssøn(48) Skofven(49).

Thruidt Tostenssøn(50) Laugmand udi Skarpsbierre: hafde Jngedal Skiberede(51).

Knud Thordssøn(52) Østerdallen(53).

Dyrre Laugmand(54) paa Thouten Sølløer(55).

Mogens Troelssøn(56) Halmgedall(57).

Nu paa denne tid(58) er de smaa Læn lagt under Hoffvitlænene / at Kronen kand haffde dis mere der aff.


Bemerkninger

1. Herr Olav Galle (Sveinsson) til Tom, ridder, riksråd.

2. Akershus hovedlen, som bl a strakk seg helt opp til Dovrefjell.

3. Herr Gaute Galle (Sveinson), ridder, riksråd.

4. Båhus hovedlen, fra Gøteelven i sør og nord til og med Grøtebakke skiprede, dvs den søre halvparten av det senere Båhuslen.

5. Erik Eriksson (Elin-ætten) til Elin, væpner, riksråd, tidligere lagmann i Oslo.

6. Onsøy skiprede, Smålenene.

7. Herr Jørgen Gris (Pederssøn), ridder, rikråd.

8. Marker skiprede, Smålenene.

9. Mikkel Blikk, væpner.

10. Skiensyssel, det senere Bratsberg len / amt.

11. Lydeke Mule, væpner, en bror av oslobispen Hans Mule.

12. Rødenes skiprede, Smålenene.

13. Finn Rempe, væpner.

14. Topdal laksefiske (og godslen), Agdesiden.

15. Herr Olav Engelbrektsson (Olav Engelbrektssons ætt), riksrådets leder.

16. Trøndelag hovedlen.

17. Herr Hoskuld Hoskuldsson, riksråd..

18. Midtsyssel (Telemark) og Robyggelaget (Agdesiden).

19. Herr Olav Torkelsson, riksråd.

20. Tromsø len og Nordfjord len.

21. Herr Vincentz Lunge (Iverssøn) til Lungegård, ridder, riksråd.

22. Sunnhordland, Nordhordland [dvs. hoveddelen av Bergenhus] Ryfylke og Helgeland len.

23. Erik Ugerup til Aulen, væpner, riksråd.

24. Vardøhus og Finnmarken.

25. Johan Kruckow (Hansson) til Kroken, væpner, riksråd.

26. Dale skiprede, Sogn.

27. Morten Solle (jf. Morten Svodhe 1528-29, NRJ IV s. 284), sannsynligvis væpner.

28.

29. Trond Benkestokk (Torleivsson) til Meløy, væpner, riksråd.

30. Herjedalen, —

31. Erik Ormsson (Orm) til Valvatne, væpner.

32.

33. Håkon Torsteinsson på Egge, væpner, svigersønn til avdøde riksråd Henrik Friis til Holme, svoger til blant annet herr Olav Galle.

34. Sparbu, der også Egge (= Steinkjær) lå.

35. Finn Hansson «Rostvig» av slekten Kruckow, væpner.

36. Andenes len.

37. Hans Bagge, væpner.

38. Gauldal len.

39. Olav Bagge (Gunnarsson, til Hatteberg), væpner, riksråd, † 1525.

40. Jemtland len.

41. Herr Hans Rev, riksråd.

42. Lister [Lista] len (Agdesiden), Søretredjung på Romerike [Søre Romerike] og Mossedal (Hobøl).

43. Herr Mogens (Mons) Lauritsson (gyldenaks), riksråd.

44. Namdal (N.-Trøndelag), Skjeberg og Tune skipreder i Smålenene.

45. Anders Sæbjørnsson (Hornes-ætten I), væpner, lagmann i Oslo.

46. Daniel Grott til Kjølberg, innvandret fra Sverige 1508, væpner og riksråd.

47. Frøland skiprede, Smålenene.

48. Laurits Torsteinsson (Skridshol-ætten) til Samsal, væpner.

49. Skaun = Rakkestad len.

50. Trond Torsteinsson, lagmann i Sarpsborg.

51. Ingedal skiprede, Smålenene.

52. Kjell Tordsson (Tjerne-ætten), væpner, riksråd.

53. Østerdalen len.

54. Dyre Sevaldsson (Lunner-ætten) på Hanastad, Toten, væpner, lagmann på Opplandene.

55. Solør len.

56. Mogens (Mons) Trulsson (Trugilsson) til Nordvi, væpner, riksråd.

57. Halmedall må bety Hallingdal, men han hadde også Hedemarken i len, samt muligens Valdres.

58. Dvs på 1590-tallet.

Legg igjen et svar