Personer som skriver seg «av» og «til» setegårder (inntil 1600)

Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.


Personer som skriver seg «av» (aff, af) en gård.

Giske, Sunnmøre: Magnus Magnusson (Magnus Loghasons ætt) Jek Magnuss Magnusson a wapn aff Geische gør witerlicht …, København 11.9 1423, DN I nr. 691.

Hatteberg, Kvinnherad: Anne Pedersdotter? hustru Anne aff Hattebiergh och hinders kierre daather jomfru Magdalena, NHD 1599 s. 85.

Hovin (nå Hovinsholm), Hedemarken: Iver Jensson av Hovin av våpen 1538 (DN XII nr. 586).

Molande, Ordost, Båhus len: Knut Knutsson [båt] Jegh Knuidh Knwdsen aff Molandh, 1501, DN XVIII nr. 175, 179. = væpner, senere ridder Knut Knutsson [båt].

Nattestad, Kvinnherad: Gunnar Ølveson (ukjent ætt) Gunnar Ylffuszenn aff Nathastadt, dannemann, Bergen 9.7 1599, NHD 1599 s. 84.

Satona ? Tord Matsson og hustru Gjertrud Ellisdotter (ukjente ætter) Beskedelig mann Tore Matsson og hans hustru Gjertrud Ellisdotter aff Sathona, deres brev 1494, nevnt i NHD 1578 s. 277.

Valo, Valen: Herborg Torbjørnsdotter (Valen-ætten) hustru herborgh torbiørns dotthr af vadhløy, (1504), DN XXI nr. 692. = Herborg Torbjørnsdotter av Valen.


Personer som skriver seg «til» en gård.

Inneholder bosteder angitt i tidsrommet 1500–1599 ved bruk av preposisjonen «til». Det er vanlig å regne alle personer som benytter «til» for å være adelige. En ren registrering av slike stedsnavn vil således, såfremt forutsetningen er riktig, gi oss et sikkert minimum på de adelige setegårder i Norge i denne tidsperioden. Det er i denne fortegnelsen for korthets skyle kun registrert første og siste sikre belegg.

Stedsnavnet etter «til» er som en adelig setegård å regne, selv om det kan påvises en del tilfeller av at den adelige personen som nevnes «til» et sted ikke har bodd på stedet varig. Den adelige person behøver naturligvis ikke eie stedet vedkommende skriver seg til; stedet kan være i leie eller i forlening på ulike villkår. En avgjørelse av dette spørsmål må tas i hvert enkelt tilfelle, og et slikt arbeid får utestå til en kommende Setegårdshistorien.

Som eksempler på helt klassiske adelige måter å skrive seg «til» sitt bosted, skal her kort nevnes noen norske og danske tilfeller: Ich Ingerdth Ottesdochter tho Oesteroth (1539, DN V nr. 1097). Jeg Anne Persdother till Twm her Oluf Galdes eftherleverske (1541, DN V nr. 1104). Yffuer Jensszonn till Fressiæ (1544, DN V nr. 1110). Wij effther schreffne Jørghen Winstherman till Stadhagger, Jep Torbiornssøn till Torckilstrvp, Arwidh Ienssøn till Bønnett, Jørghen Andhersøn y Stwbkøffwingh aff waben giør wittherligh (Nykjøping slott 15.8 1530, DN IX, nr. 662). (…) erlige och welbiurdige mendt Jacob Trolle till Sonerup, befalningszmand paa Trundhiembszgaardt, Leuritz Kruusze till Suendstrup, befalningszmand paa Bergenhuus, Anders Matt till Greenszuiig, Henrich Mund till Jdenn, Christoffer Dall til Semb (Bergen 4.7 1599, Norske Herredags-Dombøger, Dombog for 1599, s. 35). Wii efftherskreffne Offue Lunge tiill Tiersbeck, Hollgerdt Wllffztandt tiill Hichebergh, Truidt Wllffztandt tiill Torup, Clauss Biillde tiill Liungs Gord, oc Axell Wgerup, Riddere, Lauriss Knob tiill Gyllebo, oc Gerdt Bryske tiill Dallund. Giøre alle wittherligt (Syv Adelsmænds Vidne, at Hr. Henrik Giøe tilstod Hr. Johan Oxe sit Kiøb paa Gisselfeld 1532 (Af Originalen paa Pergement). Danske Magazin, 2 Bind (udgivet af det Med Kongelig Tilladelse oprettede Selskab til det Danske Sprogs og den Danske Histories Forbedring), Kiøbenhavn 1746, s. 159 (her normalisert).)

Utelatelser: Bosteder utenfor landets grenser er ikke medtatt. Visse stedsnavn som forekommer etter «til» er naturligvis utelatt. Eksempel: Peder Simonssøn til Fane, guds ords tjener, – han er prest i Fana (Bergen 16.8 1580, NMag II, s. 89). Videre er det utelatt «til» vedrørende prester til et sognekall, lagmenn «til» et lagdømme, lagmenn «til» en lagtingskjøpstad. Tar ikke med «hus», f.eks. «til Akershus», belagt i DN XXI. Amundus Gudmundi til Thrugillus in Sandeherred, Curato canonico Asloensi , Oslo 18.12 1532 (DN XXII. Fra DRA 1937, NSaml 2, fasc. 1,4). her Olef erchebisp til Throndhem (1531, DN VIII, nr. 660). Erick Hanson foged til Nordmøre, 1567 (Absolon, s. 135). kom oc lagmanden Jens Person til Steigen fra Danmark, 1569 (Absolon, s. 145). Vi efterskrevne Christoffer Valkendorf til Glorup, Johan Venstermand til Olstrup, Noriges Riges Kansler, Mats Størssøn til Bergen, Jon Simonssøn til Agdesiden, Daniel Olufssøn til Stavanger, Lagmænd, kjendes og vitterligt gjøre (…), 6.9 1568 (NMag I s. 494, ikke bokstavrett).

Vi efterskrevne Paul Huitfeld til Snidstrup, kongelig Majestets Statholder over alt Norge og Høvedsmand paa Akershus, Vincents Juel til Hesselmed, Høvedsmand paa Bergenhus, Johan Vinsterman til Ølstrup, Norges Riges Kansler, Ludvik Munk til Hesselballe, Høvedsmand paa Kongsgaarden i Throndhjem, Mester Hans Gaas til Throndhjems Stigt, Doctor Jens Skjelderup, Superintendent til Bergens Stigt, Jon Simonssøn til Agdesiden, Pros Lauritssøn til Steig, Axel Fredrikssøn til Bergen, Christoffer Nielssøn til Stavanger, Jørgen Perssøn til Throndhjem, Lagmænd, Anders Christiernssøn, Borgermester i Bergen, gjøre Alle vitterligt, Bergen 13.8 1572 (NMag I s. 505, ikke bokstavrett).

Eksempler på at fremtredende adelsfolk ikke selv anvender «til», eller blir omtalt av andre uten «til». Matz Ericksen paa Thureby = Danmarks rikes råd Mats Erikssøn (Bøller) (NHD 1585 s. 227). En gård hører frw Karen paa Skiersnesz thill = fru Karen Ivarsdotter, Henrik Ugerups etterleverske (NHD 1585 s. 204). Hans Pederssøn paa Sæm = Hans Pedersson til Sem, siden Norges rikes kansler (NRR II, s. 621, 1585). Erik Knutson pa Hoff wepnere , 1520, = Erik Knutsson [3 roser] (HH 41, nr. 1179). Jach Swanthe Nielsson i Ekesiø ridder Sweriges riges forstaander, 1504 (DN III, nr. 1030). (…) hiillsze wij efftherschreffne Farthen Mattszønn boendes paa Æness Siuordt Mattsszønn paa Tallge oc Oluff Mattsszønn paa Tysszenn, szamfødde brødre aff wabenn, 1532 (DN III, nr. 1128). Fordi de tre væpnere bruker , blir de ikke registrert med til. Som det går fram av det følgende kapittel, er Ænes kommet med på annet grunnlag, belagt i 1578 med «til», mens Talgje og Tysse kun tas med i det nest påfølgende kapittel. (…) vij epterschreffne Niels Klaffson i Storda ok Bencth Gilthe i Paathorp (…) her Twre Jensson paa Lindholm (Mistet beleggstedet, i DN XI eller XVI?) (…) jak Mattz Kaffle pa Hallene, 1539 (DN XVI, nr. 596). Jak Erik Eriksson rider j Foglewig, 1500 (DN XVIII, nr. 168). frv Anna poo Valdh, 1523 = fru Anna Rudsdotter på Vallen, gift med Henrik Krummedike (DN XVIII, nr. 251). iegh Karina Alszdotther paa Greffseim, 1533 (DN VII, nr. 705). = Karine Alvsdotter (3 roser), Knut Alvssons søster. Wy effther schreffne Twre Jensson paa Ben ock Lasse Segesson paa Swndh, 1523 = Ture Jønsson [3 roser] og Lars Siggersson [sparre] (DN VIII, nr. 511). erlig och velbyrdig qwinne frue Ingerdh Ottesdotter po Østrooth sind kere moder kerligen, brev fra Vincents Lunge, 1531 (DN VIII, nr. 657). Jak Twre Jensson pao Seem riddher oc Sweriges hoffmester, 1526 (DN IX, nr. 575). Item Anders i Krogen paa de benkestokers vegne, 1570 (Absolon, s. 171). Anders Nilsson nevnes mange ganger til Kroken.

Konklusjon: Det er ofte at helt sikre adelige personer bruker «på», «i» og ikke «til». Dette innebærer at når vi har et personbelegg med bruk av «på» eller «i» kan vi ikke kategorisk fastslå at vedkommende ikke er adelig. Bruken av preposisjonen må sammennholdes med annet kildemateriale.


Utelatte stedsnavn

Olav Galle til Egeberg.

Christoffer Trondsson til Ebelholt.

Robert Chind til Thingwaill (på Hetland), 1584 (NRR II s. 581 f).

een greffue aff Skotland wedt naffn Jacob Hebron til Bothwile, 1567 (Absolon, s. 134).

Anders Mowatt til Houckland i Hjeltland 1597 (Dipl. Orcadense et Hialtlandense, I, nr. 51).

Preben von Ahnen til Nederhof 1646 (ANSHist I nr. 701, s. 579 f).

Stor-Bakke (Starbakke) i Vestergøtland: Ingeborg Krumme (enke etter Olav Tørreson og mor til ærl.velb. Arild Olsson til Krossbøl) 1597 (NHD).


USIKRE STEDSNAVN

«Hiedgaard» (Hede?): Knut Knutsson [halv løve] , lagmann over Skienssyssel 1597, NHD 1599 s. 275. (Han skrev seg i 1591 til Mosberggård (Horns herred, Sjælland), NRR III, s. 194, var i 1594 bef.m. over Utstein kloster, SDProt s. 69, inngikk ekteskap i Skien 1593, (Jens Nilssøn), skrev seg i 1599 til Nørholm i Nedenes. Kan gården Hed ligge i Ryfylke eller i Skienssyssel?)

«Høgsgaard», «Høysgaard» (i søndre Østfold? eller på Hisingen? Etter NRR III s. 287 muligens på Fyn.): Alexander Durham 1593-1594, NRR III s. 287, NMag II s.151.

Lunde, Lundegaard (kan være norsk): Erik Venstermand 1588-1593, NRR III s. 9, 316.

Søholt (kanskje fynsk?): Morten Venstermand 1592, NRR III s. 248, 254.

Hammer: Petter Rytzse, «Wor mønttemestere» (Chr. II’s) 1532, DN VIII:674. Kan vel ikke være i Danmark, siden han hadde vært landflyktig i vel 9 år?


Alfabetisk gårdsregister med bruk av «til»

Dokumentasjon for kildene gis i den topografiske katalogen.


Aulen (Uglen, Ulen), Sem prestegjeld, Vestfold, Tønsberg len: Erik Ugerup 1547-1561.

Austrått, se Østrått.


Bakke, Båhus len: Axel Green (Lauritsson) 1582.

Bakke (kloster), Trøndelag: Jørgen Persson [kvistet gren] 1542-1547.

Barbo, Agder, Nedenes len: Erik Munk (Nilsson) 1578.

Bjelland, Sunnhordland: Olav Teiste 1578.

Bjertnes (Bertnes) i Bodø sogn, Nordlandene, Salten len: Peder Hansson [halv hjort] 1599.

Bleiken i Gausdal (nå i Fåberg), Gudbrandsdalen: Tjøstel Bårdsson (Østby-ætten [rosensverd]) 1585-1599.

Borregård i Tune sogn, Tune skiprede, Borgesyssel: Christoffer Pedersson [rosensparre] 1580-1591. Peder Bagge 1646.

Brandstorp (Brangstrup) i Skjeberg sogn, Skjeberg skiprede, Borgesyssel: Christoffer Mogensson (Bagge) 1563-1564. Mogens Christoffersson (Bagge) 1591.

Brandvik (Brandvig) på Sørhuglen, Bergenhus len: Erik Jonsson [kløvd lilje] 1600.

Bremsnes, Nordmøre: Henrik Jørgensson [kvistet gren] 1578.

Bru i Ask sogn i Ask ( = Bru) skiprede, Ryfylke: Jens Persson [skjolderband] 1565-1582.

Brunla (Brunlaug) i Tanum sogn på Neset, Vestfold, Nummedal (= Brunla) len: Henrik Krummedike (Hartvigsson) 1500-1501. Gunde Lange 1646.

Brøden i Rokke sogn i Berg prestegjeld, Idd skiprede, Borgesyssel: Jens Splid 1547-1555.


Edenes, se Ænes.

Eiden, se Iden i Herla sogn ved Bergen.

Eik (Eig): Jon Teiste 1600.

Elin (nå Elingård) i Onsøy sogn, Onsøy skiprede, Borgesyssel: Erik Kiil 1552-1561. Henrik Brockenhuus (Eilersson) 1570-1585. Dorette (Dorte) Jull (Juel) 1598-1599.

Elsaker (Ilsaker), Bergenhus len: Margrete (Christoffersdotter) 1578 = Margrete Trondsdotter (=Christoffersdotter) 1599.

Eriksfjord i Sunnhordland, Bergenhus len (= Ersvær?) Else Trondsdotter (= Christoffersdotter) 1593 = Else Christoffersdotter 1593.


Fet (Fit) i Hafslo, Sogn: Barbra Johansdotter (Kruckow) 1547. Jøren Andersson 1565.

Fet (trolig i Sunnhordland): Hans Teiste 1582-1588.

Fimreite (Femmereid): Gaute Torbjørnsson (Dall) 1601.

Finne i Vik sogn i Sogn: Samson Engelbretsson (Widekjær) [lilje] 1591.

Flateråker på Tysnes, Sunnhordland, Bergenhus len: Dorette Pedersdotter 1599 (i live 1573, død senest 1596).

Flenes (uidentifisert): Christen Torbjørnsson [sjakktavlet skråbjelke] 1587.

Folberg: Mogens Christoffersson 1593.

Foss (Fossen) (nå Fossesholm) på Eiker: Ingeborg Nilsdotter (Gyllenløve) 1553-1578. Hans Lange (Gundeson) til Fossesholm 1646.

Fosen (Foxenn, Fousen) (nå Storfosen) i Ørlandet prestegjeld, Fosen len: Hans Offesson 1578-1597.

Fosser: Hans Mogenson 1646.

Fresje (Fritzøe) i Hedrum prestegjeld, Vestfold: Iver Jensson [muslingskall] 1544-1560. Peder Iversson [muslingskall] 1578-1599. Nils Lange til Fridtzøe 1646.

Førde, Volda prestegjeld, Volda skiprede, Sunnmøre: Carsten (Karsten) Jonsson 1599.


Giske, Sunnmøre: Karl Knutsson [3 roser] 1516. Trud Ulfstand (Gregersson) 1539. Gørvel Fadersdotter [sparre] 1546-1578 (og på epitafiet i Skåne, fra tidlig på 1600-tallet). Lage Brade 1548.

Gjersvik (Gremsvik) på Tysnes, Sunnhordland, Bergenhus len: Jon Hård 1578. Adelus Kruckow (Johansdotter) 1578-1599. Anders Matt (Maatt) (=Mowat) 1599.

Grefsen, Hedemarken: Karine Alvsdotter [3 roser] 1552 (død 1537).

Gullaug i Lier prestegjeld, Lier skiprede: Jon Nilsson [stjerne] 1582-1587.

Gunnarstorp: Mogens Christoffersson 1581.


Hafslund: Daniel Bildt Otteson 1646.

Halsnøy kloster: Jens Splid 1547. Mikkel Jude 1565.

Hammersgård, Hedemarken (= bispegården i Hammer): Otte Andersson 1542-1545.

Hananger på Lista: Christoffer Eriksson 1561. Adelus Benkestokk (Trondsdotter) 1573-1599.

Hana (Hanne, 1606 også Hanne) i Høyland prestegjeld, Gand skiprede, Jæren: Christoffer Nilsson 1587.

Harestad (Harrestad) i Randaberg sogn, Goa skiprede, Jæren: Christoffer Nilsson (Grønn) 1565 = Christoffer Grønn (Nilsson) 1588-1597.

Hatteberg (nå Rosendal) i Kvinnherred skiprede, Sunnhordland, Bergenhus len: Magdalenn Olavsdotter (Bagge) 1540 = Magdalena (Olavsdotter Bagge) (død 1540-t) 1599. Christoffer Svale 1562. Karenne Bjelke (Jensdotter) 1599.

Hauger (Houre) i Ås på Follo: Laures Lystrup 1582.

Haukvik, Skienssyssel: Christoffer Nilsson [stjerne] 1575.

Holleby i Tune sogn, Tune skiprede, Borgesyssel: Daniel Galle (Sveinsson) 1582.

Holme (nå Holma) i Brastad sogn på Stangenes, Vigen: Engelbret Friis (Henriksson) 1530. Margrete (Maritta) Nilsdotter (Krumme) 1552-1557. Pelle (Per) Pedersson (Pelleson) 1558. Peder Bagge [lindorm] 1582-1597.

Horne (Stens-Horne) i Haug sogn i Haug prestegjeld på øvre Eiker: Lauris Nilsson [stjerne] 1587.

Horne i Stange prestegjeld, Hedemarken: Åge Axelsson [rosengjedde] tidl. på 1600-tallet.

Hovin (senere Hovinsholm) på Helgøya, Hedemarken: Ivar Jensson [muslingskall] 1536-1540. Per Brockenhuus (Eilersson) 1580-1583.

Hovland (Houckland, Huckland, Hagelandt) i Onarheim sogn på Tysnes, Sunnhordland, Bergenhus len: Anders Mowat 1591 = Anders Matt (Maatt) 1593-1599.

Hegstad (Høgsted) på Eiker: Jon Nilsson 1578.

Herrebrøden – se Brøden.

Iden (Eiden, Jo) i Herla sogn, Bergenhus len: Henrik Mund (Sørensson?) 1591-1599.


Ise (også kalt Isegård) i Tune sogn, Borgesyssel: Erik Brockenhuus (Eilersson) 1578-1582.


Jomfruland, Skienssyssel: Jørgen Christoffersson (Bølger av Jomfruland [3 bølger], Hård, Hjort) 1582.

Jordanger (Jøranger) i Hafslo sogn i Sogn: Tord Benkestokk (Trondsson) 1574-1582.


Kaupanger i Sogn: Christen Jensson 1574-1595.

Kalnes i Tune sogn, Tune skiprede, Borgesyssel: Thomas Normand de la Nacete (de la Navite) 1593-1599.

Kalsøya i Ullerøy sogn i Skjeberg prestegjeld, Skjeberg skiprede, Borgesyssel: Olle Kalips (Pedersson) 1552.

Kambo (Camboe): Sigvart Gabriels 1646.

Kanestrøm på Nordmøre, se Strøm.

Kastellet (kloster) i Kongelle, Båhus len: Jørgen Stensson 1546.

Kjerland i Kvinnherred skiprede, Bergenhus len: Elline Eriksdotter [2 ormer] 1590.

Kjølberg i Onsøy sogn, Onsøy skiprede, Borgesyssel: Daniel Grott 1537. Olle Kalips (Pedersson) 1557-1564.

Kroken i Sogn: Jon Teiste (død) 1562. Jon Teistes sønner 1570. Anders Nilsson [tornekrans] 1562-1599 = Anders Skriver (Nilsson) [tornekrans] (kalt Teistemåg) 1565-1566. Jon Andersson til indre Kroken 1593 = Jon Teiste 1594.

Krossbøl i Enebakk sogn på nedre Romerike, Akershus len: Arild Olsson [maurerhode] 1599.

Kårød, Ordost, Båhus len: Erik Olsson [fisk] 1587.


Landvig (Landvik), Agder, Nedenes len: Jacob Friis kalt Jacob Landvig 1584-1585.

Langaker (uidentifisert, kanskje lik Langseter?): Anne Gyntelberg 1613.

Lenes (Linnes), Bergenhus len (Salten? Fosen len?): Axel Fredriksson (Fridag) 1569-1582.

Lide, uidentifisert: Per Lystrup (Nilsson) 1582.

Lokne, Finnås prestegjeld, Bergenhus len: Sal. hustru Elin Orm (Eriksdotter) 1609.

Lungegård (tidligere Nonneseter kloster) i Bergen, Nordhordaland: Vincents Lunge 1532-1535. Fru Margrete (Nilsdotter) (Gyllenløve) 1539. Knut Bildt (Danielsson) 1591.

Lundestad i Berg sogn, Ingedal skiprede, Borgesyssel: Jens Splid (Palleson?) 1561.

Lysdal, Follo: Per Lystrup (Nilsson) 1591.

Lyse (også kalt Lyse kloster), Nordhordland: Nils Laurensson 1565-1569. Kirstine 1569.


Mel i Kvinnherad skiprede, Sunnhordland, Bergenhus len: Axel Gyntersberg 1578.

Mellø (Melløen, nå Mellau) i Hedrum sogn og prestegjeld, Vestfold: Ulvhild Ivarsdotter [muslingskall] (når?).

Meløy på Helgeland: Trond Benkestokk (Torleivsson) 1547-1557. Jon Benkestokk (Trondsson) (1581-) 1582-1591. Torlov samt Anders Benkestokk (Jonssønner) 1593.

Molande (nå Morlanda) i Molande sogn på Ordost, Båhus len: Knut Knutsson [båt] 1511-1519. Daniel Bildt 1571. Otte Bildt (Danielsson) 1591. Vincents Bildt (Danielsson) 1591. Daniel Bildt Knudson til Morlandgård 1646.

Myrvoll i Trøgstad sogn og prestegjeld, Frøland skiprede, Borgesyssel: Christen Torbjørnsson [rutet skråbjelke] 1591.


Nervik, Strinda (eller Orkdal?), Trøndelag: Jørgen Persson [kvistet gren] 1558-1559.

Nes i Torsnes sogn i Borge prestegjeld, Åbygge skiprede, Borgesyssel: Daniel Bildt (Knutsson) 1578-1582. Otte Bildt 1594-1599. Vincentz Bildt 1646.

Nesse (nå Nessa) i Hinderå sogn og prestegjeld (= Nerstrand prestegjeld), Leiranger skiprede, Ryfylke: Peder Koll (Kold) 1565.

Nesøya i Asker prestegjeld, Asker skiprede, Akershus len: Erik Rosenkrantz Ottesson 1548-1550.

Nordtun (Nordtuen) i Nes, Kvinnherad prestegjeld, Sunnhordland, Bergenhus len: Torbjørn Olavsson 1578.

Nygård i Tune sogn og prestegjeld, Tune skiprede, Borgesyssel: Gaute Galle (Sveinsson) 1536-1548. Tønne Galle (Gauteson) 1553-1564. Wibecke Beck 1578. Christoffer Galle 1596.

Nørholm i Eide sogn på Agder, Nedenes len: Pros Lauritsson [orrhane] 1576-1593. Knut Knutsson [halv løve] 1599.


Odsnes (Olsnes) i Steinkirke sogn, Tjørn prestegjeld, Båhus len: Peder Knutsson [måne] 1581-1591. Olle Pedersson [måne] 1591.

Overgård på Jomfruland, Skienssyssel: Laures Lystrup (Nilsson) 1591.


Quiste, uidentifisert (kan det være feilskrift for Ask?): Hans Skriver 1565.


Restenes (Ristenes) i Resterød sogn på Innland, Båhus len: Børge Green (Lauritsson) 1585-1591.

Røstorp, Båhus len: Peder Jensson [dalepil] 1598.


Samsal i Ringsaker på Hedemarken: Torstein Kusse 1536. Margrete (Pedersdotter) 1580.

Sande i Tune sogn og prestegjeld, Tune skiprede, Borgesyssel: Per Brockenhuus (Eilersson) 1585-1599.

Sandvik i Kvinnherred skiprede, Sunnhordland, Bergenhus len: Amund Lauritsson (Dall) i brev mellom 1564 og hans død ca. 1574.

Seim i Kvinnherad skiprede, Sunnhordland, Bergenhus len: Christoffer Dall (Amundsson) 1591-1599.

Sem på Eiker: Hans Pedersson 1571-1599.

Semeleng (Simbling) i Slidre prestegjeld, Valdres: Jens Nilsson [ormeruter] 1584-1591.

Skade på Tysnes, Sunnhordland, Bergenhus len: Amund Lauritsson (Dall) 1565-1568.

Skauge (Skog) i Tune prestegjeld, Tune skiprede, Borgesyssel: Erik Kiil 1575.

Ske i Kvinnherad skiprede, Sunnhordland: Amund Lauritsson (Dall) 1565.

Skjelbred på Eiker: Jon Nilsson [3 hummerklør] 1582-1586.

Skjersnes i Stokke prestegjeld i Vestfold, Tønsberg len: Henrik Ugerup (død) 1581. Karen Ivarsdotter [muslingskall] 1581.

Skridshol i Ringsaker på Hedemarken: Jørgen Nilsson 1579-1584.

Snellsund (Snilsund, Snielszund, Snedssund) (uvisst hvor, neppe lik Sniltveit i Kvinnherad) på Helgeland?): Axel Gyntersberg («Gyntenberg», «Gyntelberg») 1580-1583. Henrik Gyntersberg 1582.

Solum i Skoger prestegjeld, Vestfold: Nils Svensson [stjerne] (død) 1596. Christoffer Nilsson [stjerne] 1582-1585.

Spjelkavik, Borgund prestegjeld, Borgund skiprede, Sunnmøre: Tommes Jonsson (Jensson) 1582.

Steine, Hardanger: Dorette (Christoffersdotter) (Seims-ætten, Christoffer Trondssons ætt) 1578.

Stenshorne, se Horne.

Strøm (nå Kanestrøm) i Stangvik sogn på Nordmøre, Fosen len: Erik Brockenhuus (Eilersson) (1574-80), 1578-1582. Eiler Brockenhuus (Henriksson) 1591.

Strøm i Hjertum sogn på Innland (Torp herred), Båhus len: Esbjørn Andersson (Lilje av Åby) 1575. Tormod Matsson [lilje] 1591.

Større (Størle) (i Sogn? Feil for Store-Linga?): Samson Nilsson 1591.

Sundsby på Mjørn i Valle sogn på Tjørn, Tjørn prestegjeld, Båhus len: Olle Lauritsson [hjortehode] 1546. Laurits Olsson [hjortehode] 1558-1579. Anders Green (Lauritsson) 1582-1598.

Sveio (Sueen, Svein, Svegen) i Finnås prestegjeld, Bergenhus len: Jon Gauteson [kløvd lilje] 1570. Salig 1609.

Sørheim (Sørum) i Lyster i Sogn: Jahan Kruckow 1532.


Tjerne (Thiørne) i Steinkirke sogn på Tjørn, Tjørn prestegjeld, Båhus len: Arild Olsson [halv hjort] 1575. (Usikker identifisering.)

Tjerne på Ringsaker på Hedemarken: Hans Kruckow 1553. Jørgen Kruckow (Hansson) 1582-1599.

Tjøtta, Nordlandene: Hans Persson 1561-1565. Marite 1565. Jens Persson 1565.

Tom i Råde sogn, Råde skiprede, Borgesyssel: Anne Persdotter 1538-1541. Svein Galle (Olavsson) 1546. Olle Galle (Sveinsson) 1591-1599.

Torshov (nå Tose) i Torsnes sogn i Borge prestegjeld, Åbygge skiprede, Borgesyssel: Olle Kalips (Pedersson) 1577-1587, salig 1599. Inger Jørgensdotter 1599.

Tronstad på Hurum, Akershus len: Anders Huitfeldt (Clausson) 1591-1599.

Trosvik i Tune sogn og prestegjeld, Tune skiprede, Borgesyssel: Peder Christensson 1578-1587.

Tønnel (Tønnøl, Tøndel), Bjugn, Fosen len: Otte Jensson [2 bjelker] 1582.


Ulefoss, Skienssyssel: Nils Jonsson 1552-1578.

Utstein (kloster), Ask (= Bru) skiprede, Ryfylke: Jørgen Då 1564.


Valvatne, på Stord, Bergenhus len: Erik Ormsson (d.e.) [2 ormer] (død 1564) 1557-1564. Erik Ormsson (d.y.) [2 ormer] 1565. Sal. hustru Kirsten 1609.

Vatne på Stord, Bergenhus len: Erik Eriksson [2 ormer] 1562 = Erik Ormsson (d.y.) [2 ormer] (=Eriksson) 1561-1568 = Erik Orm (Eriksson) 1578. Otte Tomesson 1589-1597. Bernt Orning til Watnegård 1646.

Veele (Wogle, nå Veel) i Torsnes sogn i Borge prestegjeld, Åbygge skiprede, Borgesyssel: Hans Dresselberg 1594.

Vennerskål, Ås sogn, Follo: Per Lystrup 1600.

Verne (også kalt Verne kloster) i Rygge sogn, Varna skiprede (=Rygge skiprede), Borgesyssel: Eiler Brockenhuus 1542-1543. Peder Rosenkrantz 1554.

Vi (Vie, Viden, fra 1600-t Nordvi) i Stange prestegjeld på Hedemarken: Ingerid Asgautsdotter (Kamp) 1551-1552. Christoffer Mogensson (Bagge) 1553. Christoffer Torbjørnsson [rutet skråbjelke] 1582. Torbjørn Torbjørnsson (d.e.) [sjakktavlet skråbjelke] 1591.

Vik (nå Viggja, tidligere Nidarholm klosters hovedgård) i Børsa, Trøndelag: Peder Pedersson 1558-1563.

Vik (Vig), i Gursken (Sande), Sunnmøre (skal være nordafjells, identifisert etter gården Vik i skiftebrev 1570: Erik Hansson [hjort] 1581.

Vrem i Vrem sogn, Kville prestegjeld, Kville skiprede, Vigen: Tønne Galle (Gauteson) 1563. Christoffer Galle 1582.

Vedtorp, (Vegetorp, Wæsach eller Wllsach) Kareby sogn, Båhus len: Jørgen Blancke 1597.


Ænes (Edenes), Sunnhordland, Bergenhus len: Anne (Christoffersdotter) (Seims-ætten, Christoffer Trondssons ætt) 1578.


Østby i Ullerøy sogn i Skjeberg prestegjeld, Skjeberg skiprede, Borgesyssel: Mogens Bårdsson (Østby-ætten [rosensverd]) 1580-1591. Laurits Munk 1599. Oluf Rytter (Christoffersson) 1646.

Østroe, Østre, Øster (på Nordmøre? Kan det være Ørsta?) (i reg. til NHD 1578: Øster): Nils Lauritsson [rosengjedde] 1565-1568.

Østråt (Austrått), Ørlandet prestegjeld. Fosen len: Ingerd Ottesdotter (Jakop (Jeppe) Fastulvssons ætt) 1532-1539. Jens Tiellefsson [2 bjelker] 1542-1552. Åge Jensson [2 bjelker] 1578-1597 = Åge Bjelke (Jensson) 1591-1599. Jens Bjelke (Oveson) 1646. Ove Bjelke (Jensson) 1646.


Ågård i Tune sogn og prestegjeld, Tune skiprede, Borgesyssel: Erik Kiil (1574-1580).

Åkervik i Steinkirke sogn på Tjørn, Båhus len: Peder Knutsson [måne] 1591-1597.

Åby på Sotenes, Vigen: Christoffer Galle (Gauteson) 1554.

Legg igjen et svar