Herjedalens gårds- og slektshistorie 1500-1645

© kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2002-2004. Utgave 18.04 2004.


Innledning

Status 18.04 2004.

[Innledning fra 12.3 2003Herjedalens gårds- og slektshistorie 1500-1645 planlegges utgitt sommeren 2004 i samarbeid med Norsk Slektshistorisk Forening – i forbindelse med Sveriges Släktforskardagar i Östersund. Boka vil bestå av topografisk ordnede gårdshistorier etter en modell av håndbokserien Det medeltida Sverige, med noen endringer, blant annet med en så nøyaktig oversikt over eiere og brukere som kildene tillater, samt et alfabetisk personnavnsregister. Boka vil ikke inneholder kildeavskrifter, kanskje heller ikke illustrasjoner bortsett fra kart. Kildegrunnlaget vil først og fremst være skattemanntall og jordebøker til 1645 og trykte diplom for tiden inntil ca 1570, og deretter, hvis tiden tillater det, også utrykte diplom for tiden inntil 1645. Heftet vil bli så kompakt som mulig, og øvre grense anslås til 100 sider.
Jeg har nå (12.3 2003) kjøpt topografisk kart i målestokk 1:50.000 for hele Herjedalen, og planlegger en rundreise i landskapet i tiden 20.-29.6 2003. Målet med reisen er å besøke gårdene som var i bruk i norsketiden – forhåpentligvis lar alle seg identifisere.

Herjedalen-biblioteket (kan lånes som samling/deponi, ev. via folkebibliotek).


Håndskrevne kilder

RIKSARKIVET, Oslo

Stattholderarkivet

D IX, pk. 13, legg 1: Herjedalens jordebok 29.12 1625.

Danske kanselli
Norske innlegg, vol. 9.5 (Bjelkekommisjonen). Supplikk 4.juli 1632 fra almuen i Herjedal angående skatter og avgifter. Supplikk fra Holtålen 1632, litra PP.

Rentekammeret
Lensregnskaper, Trondhjems len:
nra = Riksarkivet, Oslo, Rentekammeret, Lensregnskaper, Trondheim len, angitt etter eske- og legg-eller litranummer. Lest etter mikrokort i NRA. Jevnfør Rentekammeret Lensrekneskapar II (Riksarkivet: Arkivregistraturar 4, Oslo 1983), s. 236-306.
sra = Riksarkivet, Stockholm, Från Norska riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar (katalog 1903/1923/1968), angitt etter volum-, fascikel- og litranummer. Lest etter 16 mm mikrofilm i NRA.

Ikke-navngitt fogd i Jemtland og Herjedalen for Jacob Trolle (1596-1601). [Hans Lauritssøn kaller seg 11.2 1597 fogd over Gauldal, Oppdal og Herjedals len. Norske Herredags Dombøger 1.rk.IV, Dombog for 1597 (Christiania 1895), s. 97-98. De saker som var til doms lå imidlertid lenger tilbake i tid, fra ca 1590.]

Fogden (?) Christen Mouritsøn i (Jemtland og) Herjedalen for Sten Bille (1601-1613).

 • sra 1.4. Regnskap av Jemtland og Herjedalen 1.5 1601-1.5 1602.

Fogden Peder Grumb (i Jemtland) for Sten Bille.

 • sra 1.5. Regnskap av Jemtland og Herjedalen 1.5 1604-1.5 1605.
 • sra 1.6. Regnskap av Jemtland og Herjedalen 1.5 1605-1.5 1606.

Ikke-navngitt fogd i Herjedalens len for Sten Bille.

 • nra 5.1. Tiendemanntall for Herjedalens len 1.5 1607 – 1.5 1608.
 • nra 5.1. Missiv 26.3 1587 om prisen på hermelin (kopi 1608).
 • nra 5.3. Tiendemanntall for Herjedalen 1.5 1608 – 1.5 1609.

Fogden Hans Lauritssøn i Gauldal og Herjedalens len for Sten Bille.

 • nra 7.1. Manntall og skatteregister (Landsskatten) av Herjedalen Martini (11.11) 1610.
 • sra 1.7. Regnskap av Jemtland og Herjedalen (sakefall) 1.5 1610-1.5 1611.
 • nra 8.4. Manntall og fortegnelse på skatten (Landsskatten) av Herjedalen mikkelsmesse (29.9) 1611.

[Svensk fogd for de svenske militære myndigheter 1611-1613.]

Fogden Hans Lauritssøn i Gauldal og Herjedalens len for Claus Daa (1613-1620).

 • nra 12.1. Fortegnelse og manntall på skatten (Landsskatten) av Herjedalen mikkelsmesse 1613.

Ikke-navngitt fogd i Herjedalens len for Claus Daa.

 • sra 2.2. Jordebok over Herjedalens len 1.5 1613-1.5 1614 (skinnskatten).
 • sra 2.4. Tienderegister for Herjedalen 1.5 1613-1.5 1614.
 • sra 3.1. Regnskap for Jemtland og Herjedalen 1.5 1613-1.5 1614 (sakefall, gårdebygsel).

Fogden Peder Henrikssøn (Staur) i Gauldal og Herjedalens len, senere Oviken/Brunflo/Herjedalen, for Claus Daa.

 • nra 13.3. Fortegnelse og manntall på skatten (Landsskatten) av Herjedalen mikkelsmesse 1614.
 • sra 3.2. Regnskap for Jemtland og Herjedalen 1.5 1614-1.5 1615 (sakefall).
 • sra 2.8. Jordebok over Jemtland og Herjedalen 1.5 1615-1.5 1616 (landskyld og skinnskatten).
 • sra 3.3. Regnskap over Jemtland og Herjedalen 1.5 1615-1.5 1616 (sakefall og kjøp av elgshuder).
 • sra 2.7. Fortegnelse på elgshuder som er kjøpt på Kongens vegne 1615.
 • nra 15.1. Tiendemanntall for Herjedalen 1.5 1616 – 1.5 1617.
 • sra 4.8. Jordebok for Oviken og Brunflo prestegjeld i Jemtland og Herjedalen 1.5 1616-1.5 1617 (landskyld).
 • sra 3.4. Regnskap av Jemtland og Herjedalen 1.5 1616-1.5 1617 (intet funnet om Herjedalen).
 • sra 4.10. Skattemanntallsregister på den almindelige Landsskatt Martini (11.11) 1617 (datert 24.12 1617).
 • nra 16.1. Jordebok over Oviken og Brunflo prestegjeld i Jemtland og Herjedalen 1.5 1617 – 1.5 1618 (datert 1.4 1618). Utdrag

Fogden Baltzer Jenssøn Karde i Jemtland for Claus Daa.

 • sra 5.5. Jordebok for Oviken og Brunflo prestegjeld i Jemtland og Herjedalen 1.5 1618-1.5 1619 (landskyld).

Fogden Niels Anderssøn i Jemtland for Claus Daa.

 • sra 5.11. Regnskap for Jemtland og Herjedalen 1.5 1619-1.5 1620.
 • sra 5.8. Sakefall av Herjedalen 1620 (1.5 1619-1.5 1620).

Fogden Niels Andersson i Jemtland for Tage Tott (1620-1627).

  • sra 5.10. Manntall på Landsskatten av Herjedalen len Martini 1620.
  • sra 6.2. Regnskap 1.5 1620-1.6 1621 [utelates her].
  • nra 20.5. Regnskap for visst og uvisst av Herjedalen 1.5 1620-1.5 1621. [mye innhold]

 

Fogden Eiler Christopherssøn (Schøller) (1625) for Tage Tott.

 

nra 23.2. Skatt av ødegårdsmenn, husmenn, drenger, kverner og sager 1621

 • nra 25.4. Lensregnskap 1.5 1623 – 1.5 1624
 • nra 31.4. Lensregnskap 1.5 1626 – 1.5 1627

Fogden Anders Jensen Helkand (1.5 1627 – 1.5 1632).

Fogden Peder Jensen.

  • nra 55.2. Regnskap for sakefall og hestetoll 1634-1635

 

Fogden Mads Pedersen [1639-41].

  • nra 65.3. Lensregnskap 1.5 1639 – 1.5 1640
  • nra 67.3. Lensregnskap 1.5 1640 – 1.5 1641
  • sra 19:10-ll. Manntallsregister og regnskap over Båtmannsskatten av Herjedalens len 1.5 1640 – 1.5 1641 (ufullført).

 

Fogden Peder Jensen [til 1.5 1641-1.5 1643]

 • sra 20:09-20. Manntallsregister og regnskap over Båtsmannsskatten av Herjedalens len 1.5 1641 – 1.5 1642 (1.5 1642).
 • sra 20:12-9. Manntall og forklaring på Offisersskatten av herjedalen fra 1641 til 1642.
 • sra 20:17-LL. Manntallsregister og fortegnelse over Landsskatten av Herjedalens len til St. Michaelis [29.9] 1641 (1.5 1642, etter skattebrev 17.3 1641).
 • sra 20:18-XX. Manntallsregister og fortegnelse over Landsskatten av Herjedalens len til St. Johannes 1642 (skattebrev 17.11 1641).
 • sra 21:13-K. Manntallsregister og fortegnelse over Landsskatten av Herjedalens len til St. Martini [11.11] 1642 (1.3 1643, etter skattebrev 16.6 1642).
 • nra 76.5-10. Manntallsregister over Båtsmannsskatten av Herjedalens len 1.5 1642 – 1.5 1643 (1.3 1643).
 • nra 77.1-10. Manntallsregister over Kontribusjonsskatten av Herjedalens len 1.5 1642 – 1.5 1643 (1.3 1643 =? Offisersskatt mikkelsmesse 1642).

Fogden Jens Jensen [1.5 1643 – 30.10 1645]

  • sra 20:13-I. Manntallsregister og regnskap på Offisersskatten av Herjedalens len til St. Michaelis [29.9] 1642 (8.7 1643, etter skattebrev 22.4 1642).
  • sra 21:14-I. Manntallsregister og regnskap over Landsskatten av Herjedalens len til St. Hansdag 1643 (8.7 1643, etter skattebrev 29.12 1642).
  • nra 80.4-I. Manntallsregister og regnskap av Herjedalens len over den halve orts skatt for Rikets nødtøft til St. Hansdag 1643 (8.7 1643).
  • sra 22:8-I. Manntallsregister over Garnisonsskatten av Herjedalens len 1.5 1643 – 1.5 1644 (26.10 1643).
  • sra 22:10-I. Manntallsregister over Båtsmannsskatten av Herjedalens len 1.5 1643 – 1.5 1644 (26.10 1643).
  • sra 21:11-I. Manntallsregister og regnskap over Unionsskatten av Herjedalens len til St. Martini [11.11] 1643 (4.12 1643, etter skattebrev 30.10 1643).
  • nra 79.2. Tingsvitner av Herjedalen (regnskapsbilag) til Unionsskatten påske 1644 (18.1 1644, 15.1 1645, 18.1 1645, 18.1 1645, 25.1 1645, 25.1 1645).
  • sra 23:5-B. Register og manntall i Herjedalen for Kontribusjonen 1644.
  • nra 83.2. Regnskap over den halve kirketienden av Herjedalens len til krigens fornødenhet 1644 (5.12 1646).
  • sra 23:6-D. Manntallsregister over Herjedalens fogderi for halv skatt av 12-dalens-skatten 1645.
  • sra 23:8-L. Manntallsregister over Koppskatten av Herjedalens fogderi 1645.

 

RIKSARKIVET, Stockholm

1611-1613

 

RIGSARKIVET, København

Gl. sv. jordeb. Nr. 20: Jordebok over det forbrutte jordegods etter Kalmarkrigen, 1613.


Trykte kilder

Samleverk

 • Jämtlands och Härjedalens diplomatarium, I (red. K.-E. Löfqvist og R. Swedlund, Östersund 1943-56, register, red. Bertil Flemström, 1965), II (red. Halvard Bjørkvik, Kjell Haarstad og Helga Öhberg, 1974-85, register, red. Bertil Flemström, 1991), III (red. Olof Holm, 1995).
 • Olof Holm: Supplement till Jämtlands och Härjedalens diplomatarium (Landsarkivet i Östersund. Forskningsrapport nr. 3, Östersund 1999).

Enkeltkilder – kronologisk ordnet

 • Inntektsrekneskap for Steinvikholms len 1548-1549, Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, VI (utg. av Riksarkivet, Oslo 1939), s. 1-182; om Herjedalen s. 165 (Catedracium), 168 (tiende), 175 (Kronens sakefall). Se et redigert utdrag.
 • Skipsskatten av Trondheims len 1558-1559, Norske lensrekneskapsbøker 1548-1567, VI (utg. av Riksarkivet, Oslo 1939), s. 229-335; av Herjedalens len s. 283-287. Se et redigert utdrag.
 • Trondhjems Reformats 1589 (Norske kyrkjelege jordebøker etter reformasjonen, II, Oslo 1983, utgitt av Riksarkivet ved Anne-Marit Hamre), s. 60-61 (Herdal, Sveg gjeld, Heide gjeld).
 • Gustaf Näsström: Jämtlands jordebok för år 1599, Fornvårdaren II (Heimbygdas förlag, Östersund 1927), s. 3-33; Skatten av Herjedalen s. 27-33.
 • Sven Johan Kardell: Om Jämtlands och Härjedalens kyrkors räkenskaper åren 1628-31, Jämtlands läns Fornminnesförenings tidskrift I (1889-95), s. 116-124.
 • Tore H Vigerust: Herjedalens jordebok 1625, i En røst fra Østerdalene. Festskrift til Lars Løberg på 40-årsdagen 27. mars 2000 (utgitt av Tore H Vigerust (red.), Anders Bjønnes og Tor Weidling. 2000).
 • Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare från Jämtland, Härjedalen och Dalarna (Jämtlands läns Fornskriftsällskap, Östersund 2000).

.

Legg igjen et svar