Folk på Toten og Hedemarken 1350-1450

Folk i middelalderen og på 1500-tallet, publisert av Norsk Slekshistorisk Forening. Forfattet av Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1986-2002.

Innledning:

Dette arbeidet ble utført til tre foredrag i 1986-88 supplert med noe etterarbeid fram til 1993. Til nå er det ialt bearbeidet ca. 115 brev fra perioden 1351-1450, i hovedsak fra Diplomatarium Norvegicum bind I-V, eller antageligvis vel 10% av den samlede kildemengden fra de kilderike regionene Toten og Hedemarken i middelalderen. Registeret inneholder omlag 480 personer, en sum som også kan anslås til vel 10% av alle kjente personer fra disse regionene i middelalderen og 1500-tallet.

Uttrykk anvendt i personfortegnelsen nedenfor som «1 av 3», «2 av 4» og så videre angir at personene var nevnt i brevenes innledninger eller avslutninger som utferdigere og / eller innseglere av brevet, for eksempel som lagrettemenn. Tallene angir rekkefølgen og det samlede antall personer i navneoppregningene. Av disse tallsammenstillingene kan en blant annet trekke slutninger om personens rang.

Dette manuskriptet er en eksempelsamling på det personhistoriske stoffet og personnavnmateriale som finnes fra og om Toten og Hedemarken i middelalderen. En fullstendigere navnesamling ville gi oss betydelig større kunnskap. Språket er holdt i presens. Dette arbeidet vil være ett av flere grunnarbeid som skal danne grunnlaget for en senere middelaldergenealogisk metodelære.

Eksempel på anvendelse av diplomtekstene:

Eks. 1. Hof på Toten 27.4 1373. Original i NRA, RA-dipl-perg. Seglene mangler. Trykt i Diplomatarium Norvegicum. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forhold, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i Middelalderen. I. Samlede og Udgivne af Chr. C A Lange og Carl R Unger (Christiania 1849), nr. 424. Den følgende teksten er skrevet av utg. i DN. Kopi av foto vedlegges [følger ikke med i denne internettutgaven]. Teksten i DN er ikke rettet i henholdt til foto.

Ollum monnum þæim sem þetta bref sea edder høyre sender Þronder Stæineson ok Hafver Hafson q. g. ok sinæ. þet se ydder kunnight at mith varom a Hofve a Thone odesdaghen nestæ eftir paskæviku a xviii are herre Hakoner Noreghs ok Suiærikis kononghs sam ok høyrdom at þau gørde iærder skipti sinæmillum sire Andres Ogmunzson korbroder j Hamre ok Margretæ Dala dotter med þui skylorde at sire Andres fyrnomder fek adernømdre Margreto viauræbool iærder j Hagha er ligger j Amote med ollum lunnendom sem till þæiræ iærder lighiæ ok leghiæ hafva fra forno ok nygio vtten garz ok innen, en Margretæ fek honom j mote mærkærbool iærder j Rissum er ligger a Læin aa Thone med samu skylorde skal ok huar iordhen borghæ anneræ frialsre en nokkoth kan finnæzst vfrialst j annære hvare væiti ok addernømd Margretæ þui vidder gangu at hon hafde vpboret af Konrad garp i hest vm sæx kyrlogh ok ii hefcældor smørs j iærdær værd firir fyrsagdær Rissær. ok sakar sannynde skuld settom mit okkor inzsighli firir þettæ bref er giorth var deghi ok are sem fyr seghir.

Bakpå, med litt senere hånd: bref vm Rissa.

Brevteksten er utnyttet på følgende måte

Steine, far til Trond Steineson på Toten 1373.

Trond Steineson, Þronder Stæineson sender ut brev 1 av 2 på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424).

Have, far til Have Havsson på Toten 1373.

Have Havsson, Hafver Hafson sender ut brev 2 av 2 på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424).

Ogmund, far til sira Andres Ogmundsson korbror i Hammer 1373.

sira Andres Ogmundsson korbror i Hammer. sire Andres Ogmunzson korbroder j hamre ga Margrete Dalesdotter 6 øresbol jord i Haga i Åmot mot å få markebol jord i Rise på Lein på Toten, Konrad garp ga Margrete oppgitte varers jordeverdi for jorden, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424).

Dale, far til Margrete Dalesdotter (Toten og Åmot) 1373.

Margrete Dalesdotter, Margretæ Dala dotter, Margreto, Margretæ fikk av Andres Ogmundsson korbror i Hammer 6 øresbol jord i Haga i Åmot og ga ham igjen markebol jord i Rise på Lein på Toten, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424). Margrete hadde oppebåret oppgitte varers jordeverdi av Konrad garp.

Konrad garp, Konrad garp ga Margrete Dalesdotter oppgitte varers jordeverdi for den jorden hun mottok av Andres Ogmundsson korbror i Hammer, nevnt i vitnebrev sendt ut på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424).

 

Eks. 2. Gran på Lein på Toten 15.9 1376. Orig. NRA, RA-dipl-perg. 2 segl vedhenger. Trykt i DN I nr. 438.

Ollum monnum þæim sæm þetta bref sæa ædær høyræ sændir Halwardær Gudmundær son vicarius a Hofwe ok Hafuær Hafs son quediu guds ok sinæ mit vilium ydær kunnigt giora at mit varum a Gron a Læin a Þotni a manadaghæn nestæ æftir crosmesso um haustet a ii ari ok xx. rikis okars wyrdulix herræ Hakon med gudis nad Noræx konongr. saam ok høyrdum a at Þoruidær Asthæ son sældi Andræsæ Ogmundæ syni præsti a Hofuæ ii aura bool iærdær j lislæ Gron a Læin a Þotni firir høy lod ok kornlod sem siræ Andræs atti a adærnæmfdæ Gron. hafdi han þa up boræt alla værdauræ. borgædæ fyrnæfdær Þoruidær oftnæfdum sira Andresæ iordænæ frialsæ firir huarium manni uttan garz ok innæn ok til sannyndi sættum mit okor insigli firir þetta bref er gort var deghi ok ari sem fyr seghir.

Bakpå med litt senere hånd: twege øra bool i lidzla Gran.

Brevteksten er utnyttet på følgende måte:

Gudmund, far til Halvard Gudmundsson vicarius på Hof på Toten 1376.

Halvard Gudmundsson vikarius på Hof på Toten, Halwardær Gudmundær son vicarius a Hofwe sender ut brev 1 av 2 på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438).

Have, far til Have Havsson på Toten 1376.

Have Havsson, Hafuær Hafs son sender ut brev 2 av 2 på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438).

Åste, far til Torvid Åstesson på Toten 1376.

Torvid Åstesson, Þoruidær Asthæ son, Þoruidær selger til Andres Ogmundsson prest på Hof 2 øresbol jord i liste-Gran på Lein, vitnebrev sendt ut om dette på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438).

Ogmund, far til Andres Ogmundsson prest på Hof på Toten 1376.

Andres Ogmundsson prest på Hof på Toten, Andræsæ Ogmundæ syni præsti a Hofuæ kjøper av Torvid Åstesson 2 øresbol jord i lisle-Gran på Lein på Toten, vitnebrev sendt ut på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438).

 

Eks. 3. Roli (i Biri) 14.10 1376. Orig. NRA, RA-dipl-perg. Seglene mangler. Trykt i DN I nr. 439.

Þet se ollum godom monnum kunnight at ek Æiuindr Hakonarson kæinidz þess med mino brefue at ek hafuer sælt Þollæifue Amunda syni sex aura booll j Diupadale er liggr j Redale frialt ok hæimolt firir hueriom manne med ollum lonnyndom keinnidz ek ok at ek hafuer vpboret af fyrnempdom Þollæifue fyrst pening ok øfsta eptir þui sem j kaupp okart kom firir fyrsagda jord. ok til sannynda her vm setti ek mit inzsigli firir þetta bref med þessra godra manna inzsigli Þollæifuer Arnason Nikulas Giurdzsson er giort var a Rolidom a vættradaghum a odro are ok xx.ta rikis vars vyrdulix herra Hakonar med guds nad Noregs ok Swya konongs.

Brevteksten er utnyttet på følgende måte:

Håkon, far til Eivind Håkonsson på Toten 1376.

Eivind Håkonsson, Æiuindr Hakonarson sender ut brev på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439) og innsegler dette 1 av 3 der han kunngjør sitt salg av 6 øresbol jord i Djupdal i Redal til Tolleiv Omundsson.

Ogmund, far til Tolleiv Omundsson (Amundsson) i Redal 1376.

Tolleiv Omundsson, Þollæifue Amunda syni kjøper 6 øresbol i Djupdal i Redal av Eivind Håkonsson, brev sendt ut om dette på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439).

Arne, far til Tolleiv Arnesson på Biri 1376.

Tolleiv Arnesson, Þollæifuer Arnason innsegler brev 2 av 3 på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439).

Gjord, far til Nikolas Gjordsson på Biri 1376.

Nikolas Gjordsson, Nikulas Giurdzsson innsegler brev 3 av 3 på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439).

Alfabetisk personfortegnelse:
[…] klokker. … klukkara, mannevitne på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343).

Alv, far til Endrid Alvsson (død 1349) og Sunnive Alvsdotter gift med Andres 1358.

Alv, far til Sigrid Alvsdotter på Ringsaker 1358-1362.

Alv, gift med Gudru, foreldre til Ingolv Alvsson og Gudbrand (Alvsson) som trolig bodde på Ulven på Vellong 1367.

Alv balle, Alfuer balle hadde ombud for Alv Hallsteinsson i jordeskifte med Arne Ogmundssons verfar Pål. Stadfestet i jordeskifte før jul 1353 på Buberg på Biri, nevnt i vitnebrev sendt ut på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328).

Alv på Boberg, Alfuer (a) Boaberghe sender ut brev 1 av 3 på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328).

Alv Gunnarsson, Alfuer Gunnærsson sender ut brev på Frøyning i Romedal 1364 februar 17 (DN III nr. 336).

Alv Hallsteinsson, Alfuer Halstæinsson, Alfs Halstæins sonar, Allfuer Halstæin son, Alfue Halstæin syni, to mannevitner vitner for Arne Ogmundsson i brev sendt ut av tre menn på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328) om det jordeskiftet Alv hadde med Arne før jul 1353 på Buberg på Biri. Alv fikk halvseldebol jord i Hove på Biri. Når Alv ikke nevnes som nærværende på Hegge kan det bety at han var død. Jordeskiftet var tidligere inngått mellom Arnes verfar Pål og Alv balle i ombud for Alv.

Alv Ivarsson, Aluer Juærs son fører vitner på Hofsvangen på Toten vedrørende salg av jord i Serepstad i Alvstad sogn på Toten. Det har trolig vært ham selv som var kjøper. Brev sendt ut om dette på Hofsvangen 1370 april 23 (DN II nr. 408), jfr. tilsvarende vitnebrev samme sted samme dag (DN II nr. 407).

Alv Jonsson, Alfuer Jonsson sender ut brev 2 av 3 i Giske 1363 april 13 (DN I nr. 379) der herre Sigurd Havtoresson (Sørum-ætten) kjøper jord.

Alv Tordsson, Alfuer Þordeson, bror til Ivar (Tordsson) og Ronnog (Tordsdotter), de selger sammen til Torleiv Torgeirsson 1/2 markebol jord i Eikeberg på Skogebygden, vitnebrev sendt ut om dette på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Amund, se Ogmund og Omund

Anbjørg Torgrimsdotter, gift med Tord Dagsson, Þorder Daghsson ok Anbiorg Þorgrims dotter ægin kona hans, Þorder ok Anbiorg selger til Audun Tordsson 1 markebol jord i nørste-Vi i Ottestad sogn i Skaun på Hedemarken, vitnebrev sendt ut om dette på Brettekvål i Vang sogn i Romedal 1387 juni 30 (DN II nr. 506).

Andres, far til Gilbert Andresson prest i Vardal 1362.

Andres, far til Håvard Andresson på Toten 1407.

Andres, far til Jon Andresson i Skaun 1397.

Andres, far til Otyrm Andresson som innsegler brev vedrørende salg av jord i Ornes, 1362.

Andres, far til Walgard Andresson på Hedemarken 1364 og på Stange 1396.

Andres, gift med Sunnive Alvsdotter, Andres husbonde hennær, de overdrar til Sunnives brordatter det gods som de hadde styrt i 8 år for Endrid Alvsson i Hanestad på Toten, nevnt i brev 1359 februar 26 (DN II nr. 347).

Andres Gjordsson, gift med Åse Erlingsdotter, Andres Giurdzson selger med samtykke av kona si, til Hennike van Dæm den halve gården Nes på Leirheimsskogen, sender ut brev om dette på Toten j hæimili minu 1392 oktober 9 (DN IV nr. 612). Jfr. Andres Gjordssons salg av jord til Henneke van Dæm 1395 mai 3 (DN IV nr. 646).

Andres i Hallvardsrud, Andres j Haluardz rudi sender ut brev 2 av 2 på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Andres på Hillstad, Andres a Hillestadum, Andres, Andres, Andres ok Eriker, har nær tilknytning til Eirik på Hillstad, de eide sammen bufe som sira Reidulv Audulvsson rådmann i Hammer hadde satt inne på Grefsen, vitneprov om dette tatt opp av lagmannen i Oslo Harald Kolbjørnsson i Svartebrødreklosteret i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

Andres Joarsson, sysselmann på nørdre luten Hedemarken, Andres Joærs son syshlæ madder a nørdræ luta Hæidmarkær sender ut brev 1364 mars 10 (DN II nr. 381) til Vardal, Hunnerdal, Snærtingdal, Stumnedal, Manheims herred og Biri og kunngjør at han har gitt Gille på Bråstad sitt ombud i alle kongens saker hos dem. Andres Joarsson, Andres Joarson, Andres Joarsson sender ut brev 1 av 5 på Lund i Kise på Romerike 1369 februar 10, i fullt ombud for herre Sigurd Havtoresson, Andres tar opp prov for en sommervei til gården Vittal på Romerike. Andres Joærsson sender ut brev der han kunngjør at han gir jord i vestre-Åmot i Heins sogn på Romerike til Guttorm Olavsson, den jord han kjøpte av Hellaug Meiginsson, brev sendt ut uten sted 1366 mars 17 (DN IV nr. 455), jfr. Hellaug Meiginssons salg av denne jorden til Andor Sigurdsson i brev sendt ut i Oslo 1365 juni 26 (DN IV nr. 450), etter dette trolig tilknytning mellom Andres og Andor.

sira Andres Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Hof. Gjør jordeskifte med Sigurd Eiriksson, gir han 3 hefseldebol jord i Viker i Fluberg sogn i Land, får igjen 2 hefseldebol jord i Ronnogrud i Hoeims sogn på Toten. Han sender ut brev om dette uten sted (opplagt på Hof) 1374 oktober 24 (DN V nr. 275). Brevet tilhører Andres. Andres Ogmundæ som sender ut brev 1372 april 8 (DN II nr. 423). Andres Ogmunder son prester a Hofue kjøper halvdelen av Siuisini kuerner i Ås sogn på Toten av Krake Ivarsson, brev sendt ut om dette på Hof på Toten 1372 desember 8 (DN II nr. 425). siræ Andræsæ Ogmundæ syni kjøper 3 hefseldebol jord i øystre garden på Sivesind og i den garden som Krake satt i som ligger i Ås sogn på Toten, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1381 januar 11 (DN II nr. 467). Andres Oghmundason koorsbroder j Oslo ok Hamre sender ut brev i Oslo 1385 august 14 (DN II nr. 492) der han kunngjør salg av 12 øresbol jord i Åmål i Bjerke sogn på Vesttorp på Romerike til biskop Jon i Oslo. Andres Ogmundarsun prester a Hofue ok koors broder j Hamre sender ut transkriptbrev 1 av 4 i Balke på Toten 1389 februar 17 (DN II nr. 512). Andrese Ogmundarsyni preste a Hofue kjøper av Gudbrand Lodensson hans kvern og kvernhus i Tyrv, brev sendt ut av Gudbrand 1368 mars 30 (DN I nr. 399). Andres Ogmundar son prestr a Hofue sender ut brev 1368 mars 30 (DN I nr. 400) og innsegler dette 1 av 3, der han kunngjør at han gir sin datter Gyrid 3 mæler smørbol jord i Lunde i Kolbu på Toten, samtidig selger han hefseldebol jord i Hattebøl i Hoems sogn på Toten til Margrete Kolbeinsdotter. Anðrs Ogmundæson. korsbroðr j Hamre kjøper av Sigurd killing 4 hefseldebol jord i Vik i Fluberg sogn i Land, vitnebrev sendt ut på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412). hæiderlighom manne. sira Andrese Ogmundæsyni korsbrodor j Hamre kjøper 3 hefseldebol jord i Vik i Fluberg sogn i Land av Håvard på Herjufstad, vitnebrev om dette sendt ut på Torstad prestegard i Vardal uten dag 1371 (DN I nr. 415). sire Andres Ogmunzson korbroder j hamre ga Margrete Dalesdotter 6 øresbol jord i Haga i Åmot mot å få markebol jord i Rise på Lein på Toten, Konrad garp ga Margrete oppgitte varers jordeverdi for jorden, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424). Andræsæ Ogmundæ syni præsti a Hofuæ kjøper av Torvid Astesson 2 øresbol jord i lisle-Gran på Lein på Toten, vitnebrev sendt ut på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438). siræ Andræsæ Ogmundær syni kjøper 2 øresbol jord i vestre garden i Kovrestad i øvre stua i Hofs sogn på Toten av Torleiv Trondsson med samtykke av Ingebjørg kona hans, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1379 juni 14 (DN I nr. 456). Han kjøper i brev sendt ut i Oslo 1383 august 11 (DN I nr. 479) 4 markebol jord i Melby i Nannestad på Romerike av Asbjørg Endridsdotter, Gudbrand Joarsson mågen hennes og Ragnild Øysteinsdotter, dattera hennes. Han kjøper 2 hefseldebol jord i Morkstad i vestre garden i Flejds sogn på Toten av Ronnog Sigurdsdotter, vitnebrev sendt ut om dette på Kovrestad i Hofs sogn på Toten 1386 august 27 (DN I nr. 498).

Korbror i Oslo, sender ut brev 2 av 5 på Løten prestegard ved Hovin kirke i Jessheim på Romerike 1388 februar 21 (DN IV nr. 543); samme, som 1 av 5 1388 februar 22 (DN IV nr. 544). Korbror i Hammer, Andres Ogmundar son sender ut brev 2 av 2 i Hammer 1360 mars 9 (DN II nr. 359).

korsbroder j Hamri ok profaster a Þotni kjøper i brev sendt ut på Øysteins-Hoeim i Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374) av Endrid Jonsson og Ragndid kona hans halve Apaldsvold i Hofs sogn på Toten. Det nevnes at Andres fikk 5 kyrlag avslag for åbodsfall som Endrid var skyldig for Horstad. Andres kjøper den andre halve Apaldsvold av Testolv og Astrid, kona hans, i brev sendt ut i Hofs kirke 1371 november 16 (DN III nr. 375), der selgerne også frelser Andres for del parten som Endrid tidligere solgte ham. I brev sendt ut på Hofsvangen på Toten 1374 juni 12 (DN III nr. 393) kunngjøres det at Andres kjøper 2 øresbol jord i øystre garden i Raneby i Hofs sogn på Toten av Olav Torgrimsson. I brev sendt ut på Hof 1376 januar 21? (DN III nr. 401) vitnes at Andres kjøpte 2 1/2 hefseldebol jord i vestre garden på Kovrestad i Hofs sogn på Toten av Narve Gunnarsson og hans sønn Gunnar.

Andres Sigurdsson, sønn til sira Sigurd Andresson, inngår skifte med Guttorm Andresson i Barfotbrødreklosteret i Oslo 1354 oktober 21 (DN IV nr. 372). Får av sin farbror Guttorm Andresson 15 merker forngild i farsarv, brev sendt ut på Hanevold i Asker 1355 mars 25 (DN IV nr. 372). Arne Brynjulvsson gjør såttmål med Andres om sira Sigurd Andressons etterlatte gods på Løten, brev sendt ut i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389). Godset ble først tatt av Halldor Eivindsson. I brev sendt ut i rådmannsstua på biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399) kunngjøres det at Arne Brynjulvsson gir Andres 66 merker i penninger som skal oppebæres av Halldor på Holeim i Hofs sogn på Romerike. I brev sendt ut i Sluppen i Oslo 1361 april 21 (DN IV nr. 418) gjør Guttorm og Andres igjen såttmål om regnskap.

Androd, far til Bjørn Androdsson på Hedemarken 1398.

Angjerd Torsteinsdotter, trolig gift med Jon, Anghiærdæ Þorstæins dotter, Anghiærdhu, tilknytning til Audun Tordsson og Mildrid Jonsdotter, kona hans, de inngår jordebytte sammen med Margrete Torsteinsdotter og Jon Pålsson prest på Medelheim, nevnt i brev sendt ut i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395). Angjerd kan være søster til Margrete og mor til Mildrid.

Anstein Ulvsson, gift med Magnild, Anstæin Vlfsson, Magnilde hustru minni, selger en tomt i søndre Kisen i Oslo til Hallvardskirken i Oslo, han sender ut brev om dette i Oslo 1385 juni 19. Anstein Wlfsson sender ut brev 3 av 3 i Giske 1363 april 13 (DN I nr. 379) der herre Sigurd Havtoresson kjøper jord.

Arne, far til Hallvard Arnesson på Hedemarken 1379.

Arne, far til Peter Arnesson på Toten 1370.

Arne, far til Tolleiv Arnesson på Biri 1376.

Arne Andresson, død, døde barn, det skiftes etter ham mellom Guttorm Andresson og Andres Sigurdsson i Barfotbrødreklosteret i Oslo 1354 oktober 21 (DN IV nr. 372).

Arne Brynjulvsson, Arne Bryniulfs son gjør såttmål med Andres Sigurdsson om gods på Løten etter Andres sin far sira Sigurd Andresson, brev sendt ut i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389). I brev sendt ut i rådmannsstua i biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399) kunngjøres det at Arne gir Andres Sigurdsson 66 merker i penninger som skal oppebæres av Halldor på Holeim i Hofs sogn på Romerike, brevet er vedheftet brevet av 1358, slik at Halldor Eivindsson må være lik Halldor på Holeim, han må ha en nær tilknytning til Arne. Arne Bryniulfs son sender ut brev i Helgeøya 1360 april 9 (DN V nr. 238) der han kunngjør salg av de kvernene som hans far eide i Tyrvd (på Toten) til Gudbrand Lodensson.

Arne Hallkjellsson, Arnæ Halkiæls syni kjøper 2 hefseldebol jord i sydre-Fylkeshaug i Fjeld sogn på Toten av Gilbert Andresson prest i Vardal, vitnebrev om dette sendt ut på Torstad prestegard i Vardal 1362 juni 16 (DN I nr. 375).

Arne Ogmundsson, Arne Ogmundæ son, Arne Ogmundeson, Arne Agmunde sonar, Arne, fører 2 mannevitner i brev sendt ut av tre mann på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328) om jordeskifte som fant sted før jul 1355 mellom Arne og Alv Hallsteinsson. Jordeskiftet var tidligere inngått med Arnes verfar Pål. Arne skal eie 3 aurebol jord i nørdre garden på medel-Hegge mens Alv skal eie halvseldebol i Hove på Biri. Arne Oghmundæson, Arnæ kjøper alt øfste-Hegge på Biri av Gudru og sønnene hennes Ingolv Alvsson og Gudbrand (Alvsson), nevnt i brev sendt ut på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Arne i Spaken, Arnæ j Spakenom kjøper av Gutte koll jord i Aulve på Toten, eller i Røyse på Toten, brev sendt ut i Oslo 1366 april 13 (DN IV nr. 456).

Arne Torleivsson, lensmann til herra Sigurd Havtorsson i større eiendomssak på Romerike 1376 januar 29 (DN V nr. 286).

Asbjørg Haraldsdotter, Asbiorgh Haralz doter ga hefseldebol jord i synstegarden i Dyste i Kolbu på Toten til Vår Frues kirke (Mariakirken) i Oslo, vitnebrev sendt ut på Sauvstad i Ringsaker 1396 april 3 (DN IV nr. 662).

Aslak, far til Åsmund Aslaksson på Toten 1359.

Aslak Omundsson, Aslaker Amundæsson sender ut brev 1 av 2 på Folberg 1357 februar 5 (DN III nr. 289).

Asle, far til Narve Aslesson i Redal 1364 og som kjøper jord i Bråstad sogn 1365.

Asle, far til Ryllaug Aslesson på Toten 1372-1374. Trolig identisk med den Asle, som er far til Styrlaug Aslesson på Toten 1379.

Asle Ogmundsson, gift med Sigrid Bjørnsdotter, Assle Ogmundeson, Asle selger med sin kones samtykke 1 øresbol jord i øystre garden i Serepstad i Alvstad sogn på Toten til Brynjulv Gunnarsson, vitnebrev sendt ut om dette på Hofsvangen på Toten 1408 april 24 (DN II nr. 598).

Asle Torgrimsson, Asllæ Þorghrimsson sender ut brev 4 av 4 på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Astrid, gift med Testolv, Þæstoluær ….. ok Astrid egin kona hans selger til sira Andres Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Hof halve Apaldsvold, og frelser Andres for den halvdel som Endrid Jonsson og kona hans Rangdid tidligere solgte Andres, vitnebrev sendt ut i Hofs kirke 1371 november 16 (DN III nr. 375), jfr. Endrids salgsbrev sendt ut på Øysteins-Hoeim i Hoiems sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374). det må være skyldskap mellom ekteskapene, trolig at Astrid og Rangdid kan være søstre.

Astrid Ogmundsdotter, Astrid Ogmundæ dotter mannevitne på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 407) vedrørende jordekjøp.

Astrid Torsteinsdotter, Astrid Þorsteins dotter, hadde eid Hjalta-Skråstad i Vangs sogn på Hedemarken, tilknytning til Rannog Pålsdotter og husbonden hennes, Jon hjalt, nevnt i erkebiskop Vinalds domsbrev sendt ut i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648). Fant sted for over 20 år siden.

Audulv, far til Reidulv Audulvsson sira rådmann i Hammer 1398.

Audun Joersson, rådmann i Oslo, Audon Joersson raadmen j Oslo sender ut brev 3 av 3 i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

Audun Tordsson, gift med Mildrid Jonsdotter, Audon Þordersson ok Mildrid Jons dotter Kona hans, Audone ok Milridu, tilknytning til Angjerd Torsteinsdotter (Angjerd er trolig mor til Mildrid), de inngår sammen jordeskifte med Margrete Torsteinsdotter og Jon Pålsson prest på Medelheim, nevnt i brev sendt ut i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395). Audon Þordrsson, Audone, Audone kjøper av Tord Dagsson og Anbjørg Torgrimsdotter kona hans 1 markebol jord i øystre garden på nørste-Vi i Ottestad sogn i Skaun på Hedemarken, vitnebrev sendt ut om dette på Brettekvål i Vang sogn i Romedal 1387 juni 30 (DN II nr. 506). Audun Þorde son god mann, innsegler brev 3 av 4 på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544).

Basse, far til Basse Bassesson på Toten 1408.

Basse Bassesson, Basse Basseson lagrettemann på Toten, sender ut brev 3 av 3 på Hofsvangen på Toten 1408 april 24 (DN II nr. 598).

Bene, far til Gudrid Benesdotter på Hedemarken 1387.

Bergsvein, far til Ulvhedin Bergsveinsson i Vang sogn på Hedemarken lenge før 1395.

Bergsvein Bårdsson, sender ut brev 1 av 6 (?) (våpensegl) på Hanevold i Asker 1355 mars 25 (DN IV nr. 375).

Bergsvein Nikolasson, Berghsuæins Nikulas sonar, Berghsuein . Elin Hallsteinsdotter samtykker i hans salg av 1/2 markebol jord som hun eide i nørste-Vi i Skaun til Jon krok, nevnt i vitnebrev sendt ut på Doglo på Furnes 1358 november 10 (DN II nr. 345).

Bergsvein prest på Stange, Bergsuæin prester a Stongom sender ut brev 1 av 4 på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Bjarne Torgrimsson, gift med Ragnild Kjetilsdotter, Bierne Þorgrims son ok Ragnilde Ketill dotter eighin kono hans, Bierne ok Ragnilde selger 3 mølebol jord i Skeidhage i Balke sogn i Totsviken til Håvard Andresson, vitnebrev sendt ut om dette på Herjuland på Toten 1407 desember 2 (DN II nr. 597).

Bjørn, far til Sigrid Bjørnsdotter gift med Asle Ogmundsson på Toten 1408.

Bjørn Alvsson, gift med Ingrid Ormsdotter, de selger jord på Romerike til Jon Martensson (stjerne), brev sendt ut i Oslo 1392 februar 28 (DN I nr. 538).

Bjørn Androdsson, Biorn Androderson, Biorns, Biorn, Biorn gir vitneprov for Harald Kolbjørnsson, lagmann i Oslo, i Svartebrødreklosteret i Oslo vedrørende bufe på Grefsen, brev sendt ut om dette i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

sira Bjørn Gunnarsson, sire Birni Gunnerssyni kjøper av Eirik Narvesson korbror i Hammer den hefseldebol jord i sydre-Askvik i sydregarden i Hofs sogn på Land som han hadde kjøpt av Simon Torgeirsson, brev sendt ut uten sted 1368 oktober 6 (DN III nr. 364), jfr. Eiriks kjøpsbrev sendt ut på Nedreby i Flubergs sogn i Land 1368 juni 29 (DN III nr. 363).

Bjørn Hallvardsson, Biorn Haluardsson sender ut brev 1 av 3 på Saltvedt i Enebakk sogn på Romerike 1360 juli 6 (DN I nr. 369).

Bjørn Ivarsson, Biorn Ifuærsson lagrettemann sender ut brev 1 av 2 i Am kirke 1397 mars 23 (DN I nr. 557).

Bjørn Petersson, Biorn Peters syni var stevnet til Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 408) for å høre to mannevitners prov om Peter Arnessons salg av jord i Serepstad i Alvstad sogn på Toten. Det er god grunn til å regne Bjørn for sønn til Peter.

Brynild Toresdotter, gift med Olav Håkonsson, Brynildæ Þorøs dotter kona hans, hion Olafuær ok brynildæ selger til sira Eirik prest ved Fluberg på Land 6 øresbol jord fornt i Ordnes på Land, vitnebrev sendt ut på Saltvedt i Enebakk på Romerike 1360 juli 6 (DN I nr. 369).

Brynjulv, far til Arne Brynjulvsson på Hedemarken 1358 og som selger de kvernene faren eide i Tyrvd på Toten i 1360.

Brynjulv Gunnarsson (Samsal-ætten), Bryniulfuer Gunnarsson, Bryniulfue Gunnarssyni kjøper 1 øresbol jord i øystre garden i Serepstad i Alvstad sogn på Toten av Asle Ogmundsson med samtykke av kona hans Sigrid Bjørnsdotter, vitnebrev sendt ut om dette på Hofsvangen på Toten 1408 april 24 (DN II nr. 598). Bryniulfuer Gunnersson, Bryniulfue kjøper hefseldebol jord øystre garden i Serepstad i Alvstad sogn på Toten av Torodd Eiriksson, vitnebrev sendt ut om dette på Balke på Toten 1413 mars 30 ? (DN II nr. 628).

Brynjulv Toraldsson, Bryniulfuer Þoraldzson sender ut brev 1 av 2 på Sauvstad i Ringsaker sogn 1396 april 3 (DN IV nr. 662).

Bård, far til Håvard Bårdsson prest på Vang 1358.

Dag, far til Tord Dagsson på Hedemarken 1387.

Dag Erlingsson kapellprest, Dagher Erlinghs son capello prester wirduleghs herræ herra Hawardz mæd g. naad biskup j Hamre sender ut brev 3 av 3 i rådmannsstua på biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399).

Dagfinn, far til Guttorm Dagfinnsson på Toten 1377.

Dagfinn, far til Torkjell Davinsson i Ringsaker 1403.

Dale, far til Margrete Dalesdotter (Toten og Åmot) 1373.

Eiliv Torbjørnsson, Eylifs Þorbiærnær sunar, Eylifuær, en 6-manns kongsnemnd dømmer han i brev sendt ut på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340) til å svare Margrete guløyre-kone 8 mark for å ha satt henne inne.

Einar, far til Håkon Einarsson på Furnes 1360.

Einar Haraldsson, Æinær Harallzsson, Æinær, Æinær selger i brev sendt ut på Folberg 1357 februar 5 (DN III nr. 289) til Peter Gudleivsson 3 øresbol i øystre garden på Sætre.

Einar Jonsson, Einere Jonssyni innsegler brev på hos Andres Gjordsson på Toten 1392 oktober 9 (DN IV nr. 612).

Eirik, far til Margrete Eiriksdotter som er mannevitne på Toten 1370.

Eirik, far til Sigurd Eiriksson på Hedemarken 1379.

Eirik, far til Torfinn Eiriksson på Toten 1408.

Eirik, far til Torodd Eiriksson på Toten 1413.

Eirik Omundsson, nevnt 1396-1414, se i Hvem var Hvem I, Gudbrandsdalen.

Eirik bagge, Æiriker baghghe sender ut brev 3 av 3 (bevart segl) på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294).

Eirik på Grytte, Eiriker a Grytom sender ut brev 4 av 5 på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412). Eiriker a Grytom sender ut brev 2 av 2 på Torstad prestegard i Vardal uten dag 1371 (DN I nr. 415).

Eirik på Hillstad, Erike a Hillestadum, Eriker, har nær tilknytning til Andres på Hillstad, de eier sammen bufe som sira Reidulv Audulvsson rådmann i Hammer hadde satt inne på Grefsen, vitneprov om dette tatt opp av lagmannen i Oslo Harald Kolbjørnsson i Svartebrødreklosteret i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

sira Eirik Narvesson korbror i Hammer, sire Eiriki Narfuesyni kjøper av Simon Torgeirsson hefseldebol jord i sydre-Askvik i sydregarden, brev sendt ut på Nedreby i Fluberg sogn i Land 1368 juni 29 (DN III nr. 363). Eriker Narfueson korsbroder j Hamre sender ut brev uten sted 1368 oktober 6 (DN III nr. 364) der han kungjør at han selder til sira Bjørn Gunnarsson hefseldebol jord i sydre-Askvik i sydregarden i Hofs sogn på Land som han hadde kjøpt av Simon Torgeirsson. sira Eiriki Narfuasyni kjøper 2 hefseldebol jord i nedre garden i Ornes av Sigurd Gunnarsson, brev sendt ut uten sted 1362 mai 14 (DN V nr. 247).

Eirik Ossorsson, gift med Mungerd Ottarsdotter, gir sira Åste Gunnarsson korbror ved Mariakirken i Oslo sitt lovlige ombud for å kreve all den arv Mungerd etter loven bar etter Guttorm Andresson, morbror sin, Ingrid Andresdotter, mor sin, Ingrids etter far, herra Andres kyrning, hvor enn det kan finnes og oppspørres, mot at Åste får halvparten, brev sendt ut om dette av Eirik i Oslo 1396 februar 24 (DN IV nr. 659).

Eirik prest ved Fluberg på Land, sira Æiriki sem synggar at Flughubærgsh kirkiu a Lande, sira Æiriki kjøper 6 øresbol jord fornt i Ordnes på Land av Olav Håkonsson og Brynild Toresdotter kona hans, vitnebrev sendt ut om dette på Saltvedt i Enebakk sogn på Romerike 1360 juli 6 (DN I nr. 369).

Eirik Reidarsson, Æiriker Ræidersson sender ut brev 1 av 4 på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Eirik Sigurdsson, Eiriker Sigurdzson, Eiriker Sigurdzson, Eiriki Sigurdzsyni, Eiriki Sigurdzsyni (med flere skritformer), hadde kjøpt 2 øresbol jord i Røynesvold i Romedal av Harald Jemmeltsson, som hadde tilhørt hans kone husfru Jertrud. Eirik fikk av lagmannen Finnboge Toresson ved stemne i Gjevaldsgard i Hammer 1384 desember 3 (DN III nr. 458) tildømt gården i sak mot Haralds sønn, Havtor Haraldsson.

Eirik Steffansson, Eyrikker Steffansson sender ut brev 1 av 2 på Evenrud 1387 juni 14 (DN II nr. 505).

Eirik Steinarsson, Eiriker Stæinersson lagrettemann i Land, sender ut brev 1 av 2 på Nedreby i Fluberg sogn i Land 1368 juni 29 (DN III nr. 363).

Eirik Øysteinsson, Æirikær Æstæinzs son lagrettemann i nørdre syssel på Hedemarken, sender ut brev 2 av 3 på Haugsvangen i Vardal 1379 september 14 (DN III nr. 424).

Eivind, far til Halldor Eivindsson på Holeim i Hofs sogn på Romerike, nevnt på Løten 1358, på Holeim 1359.

Eivind, far til Erling Eivindsson på Toten 1377-1381.

Eivind, far til Narve Eivindsson på Vellong 1367.

Eivind på Hundstad, Æiuinder a Hunastodum innsegler brev 3 av 3 om salg av Grimstad på Toten i brev sendt ut 1374 oktober 22 (DN II nr. 434). (= Eivind Håkonsson?)

Eivind Håkonsson, nevnt 1352.1373, se i Hvem var Hvem I, Gudbrandsdalen.

Ekbrikt Jonsson, j stofuo Ekbriks, Ekbrikt Jons son, Ekbrikt, Ekbrikt, Ekbrikt Jons son innsegler brev 3 av 3 der han kunngjør sitt salg av halve neste garden i Grimestad i Alvestad sogn på Toten til Jon Åstesson, brev sendt ut i Ekbrikts stove i Ossorgarden i Oslo 1357 mars 4 (DN IV nr. 382).

fru Elin Bergsveinsdotter (Bergsvein Bårdssons ætt), gift med ridder Ogmund Berdorsson (Bolt), 1399 mai 9 (DN IV nr. 694).

Elin Hallsteinsdotter, Ellin Halstæinsdotter, Ellin samtykker i Bergsvein Nikolassons salg av nørsteVi i Skaun, nevnt i vitnebrev sendt ut på Doglo på Furnes 1358 november 10 (DN II nr. 345).

Elin Endridsdotter, gift med Jon Petersson, Ælin Ændridæ dotter, Ælin Ændridæ dotter, ektefødt datter til Endrid Alvsson som døde 1349. De får overlatt godset til Endrid i Hanestad av Sunnive Alvsdotter, Endrids søster, nevnt i brev sendt ut på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347). Ekteskapet trolig først inngått 1359.

Endrid Alvsson, Ændrider Alfs son, Ændridæ, bror til Sunnive Alvsdotter gift med Andres, far til Elin Endridsdotter gift med Jon Petersson. Endrid døde 1349, Sunnive hadde ombud over hans gods i Hanestad i Balke sogn på Toten i 8 år og gir nå godset til Elin og Jon. Nevnt i brev sendt ut på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347).

Endrid Jonsson på Horstad på Toten, gift med Rangdid, Endrider Jonsson ok Rangdid egin kona hans, Ændridær selger til Andres Ogmundsson korbror i Hammer og prost på Toten halve Apaldsvold, det nevnes at Endrid ga Andres avslag for det åbodsfall han var skyldig for Horstad, vitnebrev sendt ut om dette i Øysteins-Hoeim i Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374). I brev sendt ut i Hofs kirke på Toten gjentas Endrids (Endridær, Endrid) salg av Apaldsvold til sira Andres, i tilknytning til at Testolv og Astrid, kona hans, selger (den andre) halve Apaldsvold til Andres. Endrider Jonsson sender ut brev 1 av 2 på Doglo på Furnes 1358 november 10 (DN II nr. 345). Endridr Jonssun sitter i kongsnemnd og sender ut brev 5 av 6 på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340).

Endrid Omundsson, Endrider Ommundæson, Endrider, fører på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237) 2 mannevitner på at han hadde stevnet Torgeir på vestre-Balke til Hofsvangen for å lytte på hans prov om hafseldebol jord i nørste-Humrost i Land, likeledes vitnes at Omund skrepp ga sin datter Ragndid i heimanfølge denne jorden, det innebærer at Endrid var gift med Rangdid eller var hennes sønn.

Erlend, far til Pål Erlendsson på Toten 1413.

Erlend Hallvardsson korbror i Hammer, Erlender Haluardersson korsbroder j Hamre sender ut brev i prestegarden på Brunkeberg 1357 november 27 (DN III nr. 291).

Erling, far til Tore Erlingsson på Biri 1355.

Erling Eivindsson, Erlinger Øyuindar son sender ut brev 3 av 3 på Lundehagen 1377 mai 16 (DN III nr. 412). Ærlinghi Æiuinzssyni kjøper 3 hefseldebol jord i Asgard i Fjelds sogn på Toten av Torgeir Toresson og Gudrid, kona hans, vitnebrev sendt ut på Haugsvangen i Vardal 1379 september 14 (DN III nr. 424) av 3 lagrettemann i nørdre syssel på Hedemarken. Ærlinghær Æiuinzs son lagrettemann på Toten, sender ut brev 2 av 2 på Hof på Toten 1381 januar 1 (DN II nr. 467).

Erling Sigvatsson, Erlinger Sigwatzson, Ellinger, Ellinger gir vitneprov for Harald Kolbjørnsson, lagmann i Oslo, i Svartebrødreklosteret i Oslo vedrørende bufe på Grefsen, brev sendt ut i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564). Etter provet må han bo nær Grefsen.

Finnkell, far til Havtor Finnkellsson på Hedemarken 1397.

Finn Sigurdsson, sender ut brev i Kyrningen i Oslo 1357 juli 24 (DN IV nr. 384).

Finnboge Toresson, lagmann på Opplandene, Finboghe Þoreson logman aa Vplondom, Finboghe, Finboghe, i brev sendt ut på øvre-Jodul i Grindakers sogn på Hadeland 1389 mars 13 (DN IV nr. 560) kunngjøres skildord mellom Finnboge og Tord Wigersson om bruk av hus og dam ved Sakse-kvernfoss i Viglaåen på nørdreluten på Hadeland. De må ha en tilknytning til hverandre, eiendomsmessig. Finboge Þorerson logman a Vplondum sender ut brev i Gjavaldsgard i Hammer 1384 desember 3 (DN III nr. 458).

Flauk, far til Torstein Flauksson på Hedemarken 1361.

Gaute, far til Nikolas Gautesson i Ridabu 1358.

Gilbert Andresson prest i Vardal, Gillibærctær Andres son prestr j Vardale sender ut brev på Torstad prestegard i Vardal 1362 juni 16 (DN I nr. 375) og innsegler dette 1 av 3, der han kunngjør at han selger til Arne Hallkjellsson 2 hefseldebol jord i sydre-Fylkeshaug i Fjeld sogn på Toten. Gildæbiærter Anðrs prester j Vardale sender ut brev 2 av 5 på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412).

Gisle på Bråstad, *Gilli a Brostadum får av sysselmannen i nørdre luten på Hedemarken Andre Joarsson i brev 1364 mars 10 (DN II nr. 381) ombud for Andres i alle kongens saker i Vardal, Hunnerdal, Snærtingdal, Stumnedal, Manheims herred og Biri. Gisli aa Brozstodum sender ut brev uten sted 1371 mai 26 (DN III nr. 373) og innsegler dette 1 av 2 der han kunngjør salg av tredingen i Rise på Lein i Hofs sogn på Toten til Konrad, brevet inntatt i transkript sendt ut i Bergen 1376 desember 3 (DN III nr. 407).

Gjavald Olavsson, Giaualder Olafs son mannevitne på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 408) vedrørende jordekjøp.

Gjerder lauk, Giærdær laukær innsegler brev 2 av 4 i Oslo 1366 april 13 (DN IV nr. 456).

Gjord, far til Nikolas Gjordsson på Biri 1376. Skal trolig identifiseres med den Gyrd Håkonsson, Gyrdr Hakonar sun som sitter i kongsnemnd og sender ut brev 1 av 6 på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340). Nikolas Gjurdsson innsegler et brev for jordeselgeren Eivind Håkonsson, en bror av Gyrd Håkonsson.

Gjord Waldjuvsson, Giurdher Valdiupssun innsegler brev 3 av 3 på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343).

Goden på Baldishol, Goden a Baldissole sender ut brev 2 av 3 på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294). Godene aa Balldrshole sender ut brev 1 av 2 i Kvamme på Nes på Hedemarken 1356 mars 24 (DN I nr. 347).

Goden Jonsson, Godþæn Jonson sender ut brev 2 av 4 (segl bevart) på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Grim Ragnesson, Grimi Raghnæ syni innsegler brev 3 av 3 på Torstad prestegard i Vardal 1362 juni 16 (DN I nr. 375).

Grim på Tyrkin, Grimer a Þyrkine sender ut brev 3 av 5 på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412).

Grjotgard, far til Ingerid Grjotgardsdotter som selger jord i Løten og på Furnes 1358.

Grjotgard, far til Torberg Grjotgardsson i Redal i Ringsakers sogn 1403.

Gudbrand (Alvsson), Jnghullfuer Allfzson ok Ghudbrander broder hans, Jnghullfuer ok Ghudbrander, sønn til Gudru, bror til Ingolv Alvsson, de selger alt øfste-Hegge på Biri til Arne Ogmundsson, nevnt i brev sendt ut på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Gudbrand Lodensson, Gudbrandr Lodens son sender ut brev 1368 mars 30 (DN I nr. 399) der han kunngjør salg av sin kvern og kvernhus i Tyrv til Andres Ogmundsson prest på Hof på Toten. Gudbrande Lodinassyni kjøper av Gudrid Benesdotter ett hefseldebol jord i Kofhus i Berg sogn på Hedemarken, vitnebrev om dette sendt ut på Evenrud 1387 juni 14 (DN II nr. 505). Gudbrande Lodhenns syni kjøper av Arne Brynjulvsson de kvernene Arnes far eide i Tyrvd (på Toten), Arne sender ut brev om salget i Helgeøya 1360 april 9 (DN V nr. 238).

Gudbrand Marteinsson, Gudbrander Marteinsson sender ut brev 2 av 2 på Doglo på Furnes 1358 november 10 (DN II nr. 345).

Gudbrand Nikolasson, Gudbrander Nikulosson sender ut brev 4 av 4 på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1403 februar 16 (DN IV nr. 729).

Gudbrand Tordsson, Gudbrander Þorders son, Gudbrande kjøper av Harald på Lunde på Nes og Ingebjørg kona hans 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg, brev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294). Gudbrander Þorda son, Gudbrande, Gudbrande, Gudbrande får 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn av Harald Narvesson og Ingebjørg, kona hans, gir tilbake halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten kjøper Gudbrand av Harald og Ingebjørg 1/2 markebol i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1281 juli 22 (DN III nr. 434).

Gudleik, far til Sigrid Gudleiksdotter som selger 1/2 markebol jord i Tembe på Skogebygden 1358.

Gudmund, far til Gudmund Gudmundsson klerk på Toten 1389.

Gudmund, far til Hallvard Gudmundsson vicarius på Hof på Toten 1376.

Gudmund, far til Ogmund Gudmundsson på Stange 1396.

Gudmund, far til Øystein Gudmundsson i Vardal 1362.

Gudmund Omundsson, gift med Ingebjørg (Krakesdotter), Gudmundær Amundær son ok Jngibiorg æghin kona hans selger 3 hefseldebol jord i øystre garden i Sivesind sæm Krækæ saat j til Andres Ogmundsson prest på Hof, vitnebrev om dette sendt ut på Hof på Toten 1381 januar 11 (DN II nr. 467).

Gudmund Gudmundsson, Gudmunder Gudmunsson sender ut brev 1 av 2 på Kovrestad i Hofs sogn på Toten 1386 august 27 (DN I nr. 498).

Gudmund Gudmundsson klerk, Gudmunder Gudmunzsun klærker sender ut transkriptbrev 3 av 4 på Balke på Toten 1389 februar 17 (DN II nr. 512).

Gudmund Haraldsson, Gudmundr Haralz sun sitter i kongsnemnd og sender ut brev 4 av 6 på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340).

Gudmund i Rud, Gudmunder j Rudi vitne på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Gudrid, gift med Torgeir Toresson, Þorgiæir Þorær son ok Gudrid ægin kona hans selger 3 hefseldebol jord i Asgard i Fjelds sogn på Toten til Erling Eivindsson, vitnebrev sendt ut på Haugsvangen i Vardal 1379 september 14 (DN III nr. 424) av 3 lagrettemann i nørdre syssel på Hedemarken.

Gudrid Benesdotter, Gudridg Bena dotter, Gudridh selger til Gudbrand Lodensson ett hefseldebol jord i Kofshus i Berg sogn på Hedemarken, vitnebrev om dette sendt ut på Evenrud 1387 juni 14 (DN II nr. 505).

Gudru, gift med Alv, foreldre til Ingolv Alvsson og Gudbrand (Alvsson). Ghudru, Ghudru, selger med sine sønner til Arne Ogmundsson alt øfste-Hegge på Biri, nevnt i brev sendt ut på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Gudrun Gunnarsdotter, Gudrun Gunners dotter, Gudrun selger til Olav Jonsson 3 øresbol jord og 3 markebol i Imset i Løten sogn, brev sendt ut på Skoden i Løten sogn 1370 oktober 6 (DN V nr. 263).

Gunnild Ogmundsdotter, Gunilder Ogmundæ dotter mannevitne i brev sendt ut på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323) vedrørende jordebytte i prestegarden på Ringsaker ved jul 1358.

Gunnleiv, gift med Ragna (Wesetesdotter), Gunlæifuer ok Raghnæ kona hans, Gunlæifui maghe Þorghrimz, Torgrim Wesetesson og kona hans Inga gir Gunnleiv, Torgrims måg, og Ragna, Gunnleivs kone og Torgrims søster, halve medel-Almlid i Ringsakers sogn, vitnebrev sendt ut på Løyken i Ringsakers sogn 1358 oktober 15 (DN V nr. 228).

Gunnar, far til Alv Gunnarsson på Hedemarken 1364.

Gunnar, far til Gudrun Gunnarsdotter i Løten sogn 1370.

Gunnar, far til Sigurd Gunnarsson som selger jord i Ornes 1362, og på Toten 1368-1370.

Gunnar Alvsson, Gunnær Alfsson sender ut brev 2 av 3 Saltvedt i Enebakk sogn på Romerike 1360 juli 6 (DN I nr. 369).

Gunnar Brynjulvsson prest på Fåberg, Gunnar Bryniulfsson prestr a Faghaberghi sender ut brev 1 av 2 på Øyre 1373 januar 10 (DN I nr. 421).

Gunnar Eiriksson prest på Ringsaker, sira Gunnars Eirikssonar a Ringisakre, sira Gunnare, (flere skriftformer), stevnet av Helge Hallvardsson for å skifte Smidsgarden mellom seg, brev sendt ut i Oslo 1389 juli 12 (DN IV nr. 568), samme sak i brev sendt ut i Oslo 1389 februar 1 (DN IV nr. 557). Gunner Æirikxson prester a Ringessakre sender ut brev 1374 oktober 22 (DN II nr. 434) om eget salg av halvseldebol jord i Grimstad i Smedsgarden i Alvestad sogn på Toten til Ryllaug Aslesson. Gunner Æiriksson prester a Ringesakre sender ut brev 1 av 3 på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323). Brevet hander om jordeavtale i prestegarden på Ringsaker ved jul for 3 år siden (jul 1358), slik at Gunnar må ha kommet dit som prest etter denne tiden.

Gunnar Holtesson (Holter-ætten), bror til Jon Holtesson, Joon ok Gunnar Holtasynir sender ut brev 3 av 3 i hallene i biskopsgarden i Hammer 1395 mars 11 (DN IV nr. 641). Ombudsmann over sydre luten på Hedemarken, Gunnar Holttasson sender ut brev 1 av 2 1408 oktober 10 (DN II nr. 602). Sønn av Holte Gunnarsson (nevnt ) (jfr. Asgaut Steinnes, Matssønene, NST VIII, 1942).

Gunnar Hallvardsson, Gunnar Halwarsson sender ut brev 2 av 2 på Kovrestad i Hofs sogn på Toten 1386 august 27 (DN I nr. 498).

Gunnar Jonsson korbror i Hammer, Gunner Jonsson korsbroðr j Hamre sender ut brev 1 av 5 på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412). Gunner Jonsson. korsbroðr j Hamre sender ut brev 1 av 2 på Torstad prestegard i Vardal uten dag 1371 (DN I nr. 415).

Gunnar Narvesson, sønn til Narve Gunnarsson, Narvi Gunners son ok Gunner son hans selger til Andres Ogmundsson prest på Hof på Toten 2 1/2 hefseldebol jord i vestre garden på Kovrestad i Hofs sogn på Toten, vitnebrev sendt ut på Hof 1376 januar 21? (DN III nr. 401).

Gutte koll, Gutti kollær sender ut brev i Oslo 1366 april 13 (DN IV nr. 456) der han kunngjør salg til Arne i Spaken av jord i Aulve på Toten, eller Røyser på Toten.

Guttorm, far til Ingjeld Guttormsson (O-ætten), sysselmann på Toten 1361.

Guttorm Andresson, inngår skifte med Andres Sigurdsson i Barforbrødreklosteret i Oslo 1354 oktober 21 (DN IV nr. 372). Guttorm gir søn brorsønn Andres Sigurdsson 15 merker forngild for Andres sin farsarv, brev sendt ut på Hanevold i Asker 1355 mars 25 (DN IV nr. 375). Guttorm selger jord i Aker sogn, eier jord i Skedsmo sogn på Romerike, brev sendt ut i Oslo 1360 juli 26 (DN IV nr. 406). I brev sendt ut i Sluppen i Oslo 1361 april 21 (DN IV nr. 418) gjør Guttorm og Andres igjen såttmål om regnskap.

Guttorm Dagfinnsson, Gudþormer Dagfinz son selger i brev sendt ut på Lundehagen 1377 mai 16 (DN III nr. 412) til Torleiv Trondsson 3 mælers smørbol i neste garden i Stabu i Alvestad sogn på Toten.

Guttorm Gudbrandsson, lagmann i Oslo, sender ut brev i Kyrningen i Oslo 1357 juli 24 (DN IV nr. 384).

Guttorm Jonsson, Gudþormber Jonsson, sender ut brev 7 av 9 i Oslo 1389 juli 12 (DN IV nr. 568).

Guttorm strak Jonsson, ek Gudthormmær strakær Jonsson, Gudþormme strak Jonssyni kjøper av Gelaug Tordsson 5 øresbol jord i Lundeberg i Droggenes sogn på Romerike, brev sendt ut i kirkegarden på Nes på Romerike 1359 april 25 (DN IV nr. 400). Dette selger han videre til Gudbrand Andresson, brev sendt ut om dette på mykle-Hvamme i Vdyghines sogn på Romerike [dvs Store Hvam] 1359 april 4 (DN IV nr. 398), muligens der hvor Guttorm bor ?.

Guttorm Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Ringsaker, siræ Gudthorms Ogmundzsonar koorsbroders j Hamre ok preste a Ringissakre kjøper av Sigrid Sigurdsdotter de gårder som hun arvet etter frenden sin, Sindre, liggendes i Aurdals kirkesogn i sydreluten på Valdres, vitnebrev sendt ut om dette på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1404 februar 16 (DN IV nr. 729). I vitnebrev sendt ut i Ringsakers stova 1403 februar 17 (DN IV nr. 730) kunngjøres det at sira Guttorm ga Sigrid Sigurdsdotter det han hadde lovet henne for de førnevnte gårdene.

Guttorm Olavsson, Gudþormer Olafsson god mann, innsegler brev 4 av 4 på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544). Guttormer Olafsson lagrettemann i sydre luten på Hedemarken, sender ut brev 2 av 2 1408 oktober 10 (DN II nr. 602).

Guttorm rotter, Gudþormer rotter hadde mottatt alle penningene for salget av mælesmørsbol i austreluten i Serepstad i Alvstad sogn på Toten, det vitnes om dette i brev sendt ut på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 407).

Guttorm Sjurdsson, Guttormær Siiurdz sun sender ut brev 2 av 2 uten sted 1390 april 7 (DN I nr. 526) vedrørende jordegave på Ringsaker som de så vist for femten år siden.

Guttorm Tordsson, Gudþormer Þordzson sender ut brev 2 av 2 på Sauvstad i Ringsakers sogn 1396 april 3 (DN IV nr. 662).

Gyrd, se Gjord

Gyrid Andresdotter, datter til Andres Ogmundsson prest på Hof (nevnt ), Gyridu dottor minni får av Andres 3 mæler smørbol jord i Lunde i Kolbu sogn på Toten i brev sendt ut 1368 mars 30 (DN I nr. 400).

Halldor, far til Pål Halldorsson på Skråstad i Vang sogn på Hedemarken (etter manndauen, lenge før 1395).

Halldor Eivindsson på Holeim i Hofs sogn på Romerike, Haldor Æiuindæson, Haldor Æiuindæson, det gjøres såttmål mellom Arne Brynjulvsson og Andres Sigurdsson om det etterlatte godset til sira Sigurd Andresson som Halldor Eivindsson hadde ført bort på Løten, brev sendt ut i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389). I brev sendt ut i rådmannsstua i biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399) kunngjøres det at Arne Brynjulvsson gir Andres Sigurdsson 66 merker i penninger som skal oppebæres av Halldor på Holeim i Hofs sogn på Romerike, dette brevet er vedheftet brevet fra 1358, slik at Halldor Eivindsson trolig må være lik Halldor på Holeim.

Halldor Torsteinsson, Haldor Þorsteinson mannevitne på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544).

Hallkjell, far til Arne Hallkjellsson på Toten 1362.

Hallstein, far til Alv Hallsteinsson på Biri 1355.

Hallstein, far til Elin Hallsteinsdotter (på Doglo) på Furnes 1358.

Hallvard, far til Erlend Hallvardsson korbror i Hammer 1357.

Hallvard, far til Reidar Hallvardsson på Furnes 1360.

Hallvard Arnesson, Halwardær Arni son lagrettemann i nørdre syssle på Hedemarken, sender ut brev 3 av 3 på Haugsvangen i Vardal 1379 september 14 (DN III nr. 424).

Hallvard geilir, Haluardar geilir, Halwardar selger 1/2 markebol jord forngild i Håkons-Nesten på Fauske på Hedemarken til herre Peter Eiriksson prost ved Mariakirken, brev sendt ut i Kyrningen i Oslo 1357 juli 24 (DN IV nr. 384).

Hallvard Gudmundsson vikarius på Hof på Toten, innsegler Andres Ogmundssons jordeskiftebrev sendt ut uten sted (opplagt på Hof) 1374 oktober 24 (DN V nr. 275). Halwardær Gudmundær son vicarius a Hofwe sender ut brev 1 av 2 på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438). Haluardær Gudmundær son uicarius a Hofuæ innsegler brev 2 av 3 på Hof på Toten 1379 juni 14 (DN I nr. 456). Halwarder Gudmunder son vikarius a Hofue sender ut brev 1 av 2 på Hof på Toten 1372 desember 8 (DN II nr. 425). Halwardær Gudmundær son vicarius a Hofwæ sender ut brev 1 av 2 på Hof på Toten 1381 januar 11 (DN II nr. 467). Innsegler brev 2 av 2 sendt ut uten sted 1371 mai 26 (DN III nr. 373), intatt i transkript sendt ut i Bergen 1376 desember 3 (DN III nr. 407). Hallvard nevnes kort tid etter på Hof, men uten tittel som vikarius, men det må være samme mann, Halwarder Gudmundæ son sender ut brev 2 av 3 (levning av seglet) på Øysteins-Hoeim i Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374). Hallvard sender ut brev 1 av 2 på Hofsvangen på Toten 1374 juni 12 (DN III nr. 393). Han sender ut brev 1 av 2 på Hof 1376 januar 21? (DN III nr. 401).

Hallvard Narvesson, skilgeten sønn til Narve Aslesson gift med Ingebjørg Jonsdotter, bror til Sebjørn Narvesson, Sæbiorn ok Haluorddær, Sæbiornæ ok Haluardde skylgiænnom sunwm, brødrom Sebiorne ok Haluorddæ, brødrene fikk alt øvre-Stokke i Maseim herred i Ringsakers sogn, halvt hver, vitnebrev sendt ut om dette uten sted 1390 april 7 (DN I nr. 526), vist femten år etter.

Hallvard Ogmundsson, Haluarder Ogmundæson, Haluarder kjøper av Torgaut Trondsson 2 øresbol jord i mykle-Holm i øystre garden i Nytjuls sogn på Hedemarken, brev sendt ut om dette på Frøyning i Romedal 1364 februar 17 (DN III nr. 336).

Harald, far til Asbjørg Haraldsdotter i Ringsaker 1396.

Harald Jemmeltsson på Hverven, gift med husfru Jertrud, foreldre til Havtor Haraldsson, Harald Jæmmæltzson, Haraldr Jæmmæltzson hadde solgt 2 øresbol jord i Røynesvold i Romedal til Eirik Sigurdsson, som Eirik fikk seg tildømt ved lagmannsstemne i Hammer 1384 desember 3 (DN III nr. 458) i sak mot Haralds sønn Havtor Haraldsson. Havtor førte 2 vitner for sin sak, det sies bl.a. at Harald hadde sveiner. ærligher mader Haralder Jemmeldz son selger til Askell Gudbrandsson 2 øresbol i nedre garden Ås i Kisa på Romerike, vitnebrev sendt ut på Navstad i Kisa 1375 november 12 (DN V nr. 284).

Harald Kolbjørnsson lagmann i Oslo, Haralder Kolbiornsson sender ut transkriptbrev 1 av 2 i Oslo 1397 mai 25 (DN II nr. 551). Harallder Kolbiornsson loghman j Oslo tok opp vitneprov i Svartebrødreklosteret i Oslo vedrørende bufe på Grefsen, i brev sendt ut i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

Harald Narvesson på Lunde på Nes, gift med Jngebjørg, Haralder a Lundi a Nese ok Jngibiorgh kona hans, Haralder ok Jngibiorg, de selger sammen 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg til Gudbrand Tordsson, vitnebrev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294). Haralder Narfuæ son ok Jnghibiorgh æghin kona hans, hiun Haralder ok Jngibiorgh gir Gudbrand Tordsson 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn, får igjen halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten selger de Guttorm 1/2 markebol jord i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434).

Have, far til Have Havsson på Toten 1373-1376.

Have Havsson, Hafuær Hafs son lagrettemann på Toten, sender ut brev 1 av 2 (segl bevart) i Hofs kirke 1371 november 16 (DN III nr. 375). Hafuer Hafs son sender ut brev 2 av 2 (segl) på Hofsvangen på Toten 1374 juni 12 (DN III nr. 393). Hafver Hafson sender ut brev 2 av 2 på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424). Hafuær Hafs son sender ut brev 2 av 2 på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438).

Havtor Finnkellsson, gift med Tova Petersdotter, Hafþorer Finkiællsson ok Tofua Peters dotter, Hafþorer ok Tofua, Hafþorer ok Tofua, Hafþorer, de selger sammen til Håkon Andorsson 20 øresbol jord i øystre-Kjølstad i Ås sogn på Follo som Tovas far Peter juter Peter iuter åtte og som Jønes Assorsson hadde gitt ham frelst. Nevnt i brev sendt ut i Oslo 1378 oktober 17 (DN II nr. 454). *Hokthor Finnkellsson sender ut brev 1 av 2 i Arnestad i Ottestad sogn i Skaun 1397 mars 27 (DN II nr. 549). bref Hafþors Finkielssonar, Hafþor Finkielsson, sender ut gavebrev i Oslo vinteren 1393 vedrørende gods på Romerike, nevnt i transkript sendt ut i Oslo 1393 mars 1 (DN IV nr. 621). Hafthoor Finkælsson ga hederlig mann Jon Martensson 6 øresbol jord i Skjoldungberg i Hovin kirkesogn på Furnes, vitnebrev sendt ut om dette i Am kirke 1397 mars 23 (DN I nr. 557).

Havtor Haraldsson (Hverven-ætten), Hafthor Haraldzson, sønn til Harald Jemmeltsson på Hverven, 1384 desember 3 (DN III nr. 458).

Helge Hallvardsson, stevnet sira Gunnar Eiriksson prest på Ringsaker til Oslo for å skifte Smidsgarden, brev sendt ut i Oslo 1389 februar 1 (DN IV nr. 557) og i Oslo 1389 juli 12 (DN IV nr. 568).

Helge Håvardsson korbror i Hammer, Hælghi Hawardz son korsbroder j Hamre sender ut brev 1 av 3 i rådmannsstua på biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399).

Hennike van Dæm, Hænikkæ Dææm kjøper den halve Nes på Leirheimsskogen av Andres Gjordsson og Åse Erlingsdotter, kona hans, brev sendt ut av Andres på Toten 1392 oktober 9 (DN IV nr. 612). 1395 mai 3 (DN IV nr. 646). Han kalles måg til Tore Eiriksson i brev 1399 november 26 (DN IV nr. 701), og er ellers nevnt i en rekke brev i DN IV, jfr. registeret.

Hogne, far til Wale Hognesson korbror i Hammer, død før 1360.

Holm Pålsson, Holmer Palsson sender ut brev 3 av 3 på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323), der han samtidig, Holmer Paalsson er mannevitne vedrørende jordebytte i prestegarden på Ringsaker ved jul 1358.

Holte Gunnarsson (Holter-ætten), Holte Gunnersson sender ut brev 1 av 3 i Giske 1363 april 13 (DN I nr. 279) der herre Sigurd Havtoresson kjøper jord. I 1367 har Holte Gunnarsson ombud i Nord-Norge for herre Sigurd Havtoresson, Holta Gunnars sonar af æinne halfuu j fullu vmbode herra Siughurddar Hafthors sonar, Holte, Holte i brev sendt ut i Bjarkøy 1367 april 8 (DN I nr. 394), Holte Gvnars son, Hollte i brev sendt ut i Bjarkøy 1367 mai 4 (DN I nr. 395). Sender ut brev 1 av 3 i Hallvardskirken i Oslo 1362 august 18 (DN IV nr. 433). Holte Gunnarssun sender ut brev 3 av 6 (før lagmannen) i Bergen 1370 mai 14 (DN II nr. 409). Far til Gunnar Holtesson (nevnt ) og Jon Holtesson (nevnt ) (jfr. Asgaut Steinnes, NST VIII, 1942).

Håkon, far til Eivind Håkonsson 1352-1373, se i Hvem var Hvem I, Gudbrandsdalen.

Håkon, far til Kolbein Håkonsson prest på Balke på Toten 1389.

Håkon, far til Palne Håkonsson prest på Gran 1407.

Håkon, far til Reidulv Håkonsson korbror i Hammer 1358.

Håkon, far til Tord Håkonsson på Toten 1407.

Håkon, far til Torstein Håkonsson i Ridabu 1358.

Håkon (VI), konge, har seks mann som sitter i kongsnemnd på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340).

Håkon Einarsson, Hakon Einersson sender ut brev på Medelheim på Furnes 1360 mars 12 (DN I nr. 367) og innsegler dette 1 av 3, der han kunngjør salg av 1/2 markebol jord i Kolbeinsrud på Nes på Hedemarken til Reidar Hallvardsson.

Håvard Andresson, Hauarde Andres son, Hauarde kjøper 3 mølebol jord i Skeidshage i Balke sogn i Totsviken av Bjarne Torgrimsson og Ragnild Kjetilsdotter kona hans, vitnebrev sendt ut om dette på Herjuland på Toten 1407 desember 2 (DN II nr. 587).

Håvard biskop i Hammer, Hawardz mæd g. naad biskup j Hamre, har Dag Erlingsson som sin kapellprest, nevnt i brev sendt ut i rådmannsstua på biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399). Havarder sender ut brev på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347).

Håvard Bårdsson prest på Vang, sira Hauarder Barderssun prestr a Vange, sira Hauarder, sira Hauarder leier fram 4 mannevitner i brev sendt ut på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343) og jord han hadde kjøpt av Ingerid Grjotgardsdotter. Håvard kjøpte 15 øresbol jord i Hornborstad i Løten sogn og 3 øresbol i Nausveinsrud på Furnes.

Håvard på Frang, Hauarder a Fraunghum lagrettemann sender ut brev 2 av 2 på Skoden i Løten sogn 1370 oktober 6 (DN V nr. 263).

Håvard gibb, Hauarder gibber sender ut brev 1 av 2 på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Håvard på Herjufstad, Hafuarðr a Heriufstadum sender ut brev 5 av 5 på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412). Hafuarðr a Heriufstaðm selger 3 hefseldebol jord i Vik i Fluberg sogn i Land til Andres Ogmundsson korbror i Hammer, vitnebrev om dette sendt ut på Torstad prestegard i Vardal uten dag 1371 (DN I nr. 415).

Håvard Nikolasson, sender ut brev i Ossorsgarden i Oslo 1357 mars 4 (DN IV nr. 382).

Ighul klekje, Jghul klekiæ, Jghul klekiæ gjør sottmål med Sunnive Alvsdotter om Hanestad i Balke sogn på Toten, har trolig en tilknytning til Sunnives bror Endrid Alvsson, nevnt i brev sendt ut på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347). Navnet kunne kanskje være identisk med Egil, men Ighul er også belagt i 1528-29 (NRJ IV s. 278).

Inga, gift med Torgrim Wesetesson, Þorgrimer Vesetter son ok Jnghæ kona hans, Þorgrimer ok Jnghæ selger halve medel-Almlid i Ringsakers sogn til Gunnleiv, Torgrims måg, og Ranga (Wesetesdotter), Gunnleivs kone og Torgrims søster, brev sendt ut om dette på Løyken i Ringsakers sogn 1358 oktober 15 (DN V nr. 228).

Ingebjørg, gift med Harald Narvesson på Lunde på Nes. Haralder Narfuæ son ok Jnghibiorgh æghin kona hans, hiun Haralder ok Jngibiorgh gir Guttorm Tordsson 13 øresbol jord i Tokstad i Ringsakers sogn, får igjen halve nedre garden i Bjerke på Forberg, dessuten selger de Guttorm 1/2 markebol jord i Bjerke, vitnebrev sendt ut på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434). Haralder a Lundi a Nese ok Jngibiorgh kona hans, Haralder ok Jngibiorg, de selger sammen 3 øresbol jord i Tokstad på Forberg til Gudbrand Tordsson, vitnebrev sendt ut om dette på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294).

Ingebjørg, gift med Torbjørn Torbjørnsson på Vi, Jngebiorgh eegen konna hanns, foreldre til Sigrid Torbjørnsdotter som får til giftings halve medel-Vi, nevnt i vitnebrev sendt ut 1408 oktober 10 (DN II nr. 602).

Ingebjørg, gift med Torleiv Trondsson, Ingibiorgu æignær kono minni samtykker i Torleiv Trondssons salg av 2 øresbol jord i vestre garden i Kovrestad i øvre stua i Hofs sogn på Toten til Andres Ogmundsson prest på Hof, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1379 juni 14 (DN I nr. 456).

Ingebjørg Jonsdotter, gift med Narve Aslesson, foreldre til Sebjørn Narvesson og Hallvard Narvesson, Jngiebiorg Jonsdotter æigin kona hans, Jngiæbiorgo modor þæiræ, de ga sammen sine skilgetne sønner alt øvre-Stokke i Maseim herred i Ringsakers sogn, halvt hver, vitnebrev sendt ut om dette uten sted 1390 april 7 (DN I nr. 526), vist femten år etter.

Ingebjørg (Krakesdotter), gift med Gudmund Omundsson, Gudmundær Amundær son ok Jngibiorg æghin kona hans selger til Andres Ogmundsson prest på Hof 3 hefseldebol jord i øystre garden i Sivesind i Ås sogn på Toten sæm Krækæ saat j. Vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1381 januar 11 (DN II nr. 467). Dette tyder på at Krake Ivarsson (nevnt 1372) da var død, rimelig å regne Ingebjørg for hans datter.

Ingerid Grjotgardsdotter, Jngeridh Griotgardz dotter, Jngeridh, Jngeridh selger 15 øresbol jord i Hornborstad i Løten sogn og 3 øresbol i Nausveinsrud på Furnes til sira Håvard Bårdsson prest på Vang. Vitnebrev sendt ut på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343).

Ingjeld Guttormsson (O-ætten), sysselmann på Toten, Jngiælder Gudþormsson syslumader a Þotne sender ut brev 2 av 3 i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389). Jngiælðr Gudþormssun syslumaðr a Þotne sender ut brev 1 av 2 på O i Skattum sogn 1361 august 4 (DN III nr. 320).

Ingolv Alvsson, Jnghullfuer Allfzson ok Ghudbrander broder hans, Jnghullfuer, sønn til Gudru, bror til Gudbrans (Alvsson), de selger alt øfste-Hegge på Biri til Arne Ogmundsson, nevnt i brev sendt ut på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Ingolv Sigurdsson, Jngulfuer Sigurderson mannevitne på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544).

Ingrid Steingrimsdotter, datter til Steingrim Petersson prest på Vang i Romedal, Ingiridh Steingrimsdotter, Jngiridh Steingrims dotter, Jngiridhu fører tre mannevitner på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544) om at hennes far hadde gitt henne 19 øresbol jord i sydre-Vi i Ottestad sogn i Skaun på Hedemarken. Ingrid var 20 år gammel da dette hendte.

Ivar, far til Alv Ivarsson på Toten 1370.

Ivar, far til Bjørn Ivarsson på Hedemarken 1397.

Ivar, far til Krake Ivarsson på Sivesind i Ås sogn på Toten 1372.

Ivar Hallvardsson, Juær Haluardzsson sender ut brev 2 av 2 på Folberg 1357 februar 5 (DN III nr. 289).

Ivar Martensson, Jvar Martæinsson sender ut brev 1 av 4 i Oslo 1378 august 8 (DN IV nr. 509).

Ivar (Tordsson), bror til Alv Tordsson og Ronnog (Tordsdotter), Alfuer Þordeson Jfuær broder hans ok Ronnogh syster þæire, de selger sammen til Torleiv Torgeirsson 1/2 markebol jord i Eikeberg på Skogebygden, vitnebrev sendt ut om dette på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Jammelt (Hverven-ætten), far til fru Jorun Jammeltsdotter, nevnt som død før 1360. (Denne Jammelt er utvilsomt av samme slekt som Jemmelt nedenfor, men kan av forskjellige grunner ikke være samme person.)

Jemmelt (Hverven-ætten), far til Harald Jemmeltsson på Hverven, nevnt 1375 (1384).

Joar, far til Andres Joarsson sysselmann på nørdre luten Hedemarken 1364.

Jon, far til Einar Jonsson på Toten 1392.

Jon, far til Endrid Jonsson på Horstad på Toten 1371.

Jon, far til Goden Jonsson på Stange 1370.

Jon, far til Gunnar Jonsson korbror i Hammer 1371.

Jon, far til Olav Jonsson i Løten sogn 1370.

Jon, far til Tord Jonsson, herre Sigurd Havtoressons lensmann 1358.

Jon, trolig gift med Angjerd Torsteinsdotter, foreldre til Mildrid Jonsdotter gift med Audun Tordsson, Audun og Mildrid har nær tilknytning til Angjerd, de inngår sammen jordeskifte med Margrete Torsteinsdotter og Jon Pålsson prest, nevnt i brev sendt ut i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395).

Jon Andresson, Jon Andresson sender ut brev 2 av 2 i Arnestad i Ottestad sogn i Skaun 1397 mars 27 (DN II nr. 549). Jon Andresson sender ut brev 2 av 3 i Oslo 1399 juni 30 (DN II nr. 560).

Jon hjalt, gift med Rannog Pålsdotter, Rannogh Pals dotter med sinom husbonda Jone Hialt, det legges fram i erkebiskop Vinalds dom i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648) at de eide Hjalta-Skråstad i Vangs sogn på Hedemarken, den gård som Pål Halldorsson hadde ført vitner om mot Ulvedin Bergsveinsson og deretter ved 5 brev gitt til Sigurd biskop i Hammer, som ble gården fradømt, jfr. brev 1395 Februar 1 (DN IV nr. 639) og 1395 mars 11 (DN IV nr. 641). Fant sted for over 20 år siden.

Jon Holtesson (Holter-ætten), bror til Gunnar Holtesson, Jon nevnes i brev sendt ut i Mariakirken i Oslo 1394 april 8 (DN IV nr. 633) vedrørende gården Helgeid, har her tilknytning til Herleik Eiriksson. Joon ok Gunnar Holtasynir sender ut brev 2 av 3 i hallene i biskopgarden i Hammer 1395 mars 11 (DN IV nr. 641). Joon Holtæsson sender ut brev 1 av 4 på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1403 februar 16 (DN IV nr. 729). Sønn av Holte Gunnarsson (nevnt ).

Jon Kjetilsson. Kjent 1457, 1461, mv. til ca 1490, trolig på N¢ttestad. Se NST XXVIII (1982).

Jon krok, Jone krok kjøper 1/2 markebol jord i nørste-Vi av Elin Hallsteinsdotter og Bergsvein Nikolasson, nevnt i vitnebrev sendt ut på Doglo på Furnes 1358 november 10 (DN II nr. 345).

Jon Martensson (stjerne, Martin Marinassons ætt). 1380 juli 20 (DN I nr. 464). 1384 mars 14 (DN I nr. 485). 1384 mars 26 (DN I nr. 486). 1392 februar 28 (DN I nr. 538). hæidærlighom manne Joone Martæinssyni fikk av Havtor Finnkellsson 6 øresbol jord i Skjoldungsberg i Hovin kirkesogn på Furnes, vitnebrev sendt ut om dette i Am kirke 1397 mars 23 (DN I nr. 557). hedherlikin man ok ærlikin Jon Martensson kjøper av Gunnulv Sålesson gården Revkil i Bråland sogn i Sundals herred (på Dal), vitnebrev om dette sendt ut av tolv menn på tinget på Tangeland 1382 januar 22 (DN II nr. 470). hederlikom manne oc vælbornom Jon Martensson kjøper de to øverste gårdene i Hogar i Bråland sogn på Dal av Olav Borgarsson, Olav sender ut brev om dette med mange menns innsegl skrevet i Sørem 1382 november 16 (DN II nr. 477). Jon Martensson kjøper Signeby og halve Elgtun i Sillaruds sogn i Vermland av Sven Birgersson, brev sendt ut om dette i Oslo 1383 juni 16 (DN II nr. 480). Jon *Martæinssunar kjøper av Jon Kolbeinsson halv markebol jord i Vilner i nørdregarden og 2 i vestre garden (med mere) i Skaun i Sørem sogn på Romerike, vitnebrev sendt ut om dette på Eidsvoll 1384 juni 18 (DN II nr. 485). 1399 juni 30 (DN II nr. 560).

Jon Petersson, gift med Elin Endridsdotter, Jon Petr son, Jon Peters, hun er ektefødt datter til Endrid Alvsson, de får av Endrids søster Sunnive Alvsdotter overdratt Endrids gods i Hanestad i Balke sogn på Toten, nevnt i brev sendt ut på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347). Ekteskapet trolig først inngått i 1359.

Jon Petersson, Jon Peterssun lagrettemann på Toten, sender ut transkriptbrev 4 av 4 på Balke på Toten 1389 februar 17 (DN II nr. 512).

Jon Pålsson prest på Furnes, prest på Medelheim, Jone Pallsyni preste a Furnesse innsegler 2 av 3 brev sendt ut på Medelheim på Furnes 1360 mars 12 (DN I nr. 367). Jon Pallsson prester a Medalæimi, Jon Pallsson, Jon Palsson, har tilknytning til Margrete Torsteinsdotter, de skifter sammen jord med Angerd Torsteinsdotter, Audun Tordsson og Mildrid Jonsdotter kona hans. Gårdene er halve Austruser i Skaun, ett markebol jord i østeste garden på Sigmundstad på Forberg (Veldre) og 1/2 markebol i Utigarden i Mikjals-Åsen, nevnt i brev sendt ut i Hammer og som Jon Pålsson innsegler 1367 juni 13 (DN II nr. 395).

Jon Toraldsson, herra Jon Þoraldarson gjør jordeskifte, brev sendt ut i Nesøy 1365 april 20 (DN IV nr. 447).

Jon Torsteinsson, Jon Þosteinssun, mannevitne på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343).

Jon Åstesson, Jon Asta son kjøper av Ekbrikt Jonsson i Ossorgarden i Oslo den halve neste garden i Grimestad i Alvestad sogn på Toten, brev sendt ut i Ossorgarden i Oslo 1357 mars 4 (DN IV nr. 382).

fru Joron Jammeltsdotter (Hverven-ætten), fru Joron Jamældz dotter, Testamentum Joronnar Jammæltsdotter, da hun ble jordet, ble hennes testamente lest opp, hun ga til Lavranskirken i Tunsberg 2 markebol jord i Ottestad på Hedemarken og til Mariakirken i Oslo 12 øresbol jord i samme gård, vitnebrev sendt ut om dette i Barfotbrødrekirken i Tunsberg 1360 september 18 (DN IV nr. 411).

Kjetil, far til Ragnild Kjetilsdotter gift med Bjarne Torgrimsson på Toten 1407.

Kjetil Sigvatsson, Kætiil Siguatzsun sender ut brev 1 av 2 uten sted 1390 april 7 (DN I nr. 526) vedrørende jordegave på Ringsaker som de så vist for femten år siden.

Klemet Ogmundsson, Clemetter Ogmunder son sender ut brev 2 av 2 på Hof på Toten 1372 desember 8 (DN II nr. 425).

Kolbein, far til Margrete Kolbeinsdotter på Toten 1368.

Kolbein Håkonsson prest på Balke på Toten, Kolbein Hakonarsun prester a Balka sender ut transkriptbrev 2 av 4 i Balke på Toten 1389 februar 17 (DN II nr. 512).

Kolbjørn, far til Torleiv Kolbjørnsson på Vellong 1367.

Kolbjørn Sveinsson, Kolbiorn Suæinssun, Kolbiorn selger i brev sendt ut på O i Skattum sogn 1361 august 4 (DN III nr. 320) alt Gulkonrud (Ottestad sogn) til Torstein Flauksson. Blir Torstein ufrelst, skal han eie i Muslid.

Konrad garp, Konrad garp ga Margrete Dalesdotter oppgitte varers jordeverdi for den jorden hun mottok av Andres Ogmundsson korbror i Hammer, nevnt i vitnebrev sendt ut på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424). Konrad (Konradhe), trolig identisk med Konrad garp, kjøper av Gisle på Bråstad tredingen i Rise på Lein i Hofs sogn på Toten, brev sendt ut uten sted 1371 mai 26 (DN III nr. 373), inntatt i transkript sendt ut i Bergen 1376 desember 3 (DN III nr. 407).

Krake Ivarsson på Sivesind i Ås sogn på Toten, Kraki Juers son, Kraki selger til Andres Ogmundsson prest på Hof halve Siuisini kuerner i Ås sogn på Toten, brev sendt ut om dette på Hof på Toten 1372 desember 8 (DN II nr. 425). Gudmund Omundsson og Ingebjørg kona hans selger i brev sendt ut på Hof på Toten 1381 januar 11 (DN II nr. 467) 3 hefseldebol jord i øystre garden på Sivesind ok j þæim gardinum sæm Krækæ saat j som ligger i Ås sogn på Toten. Krake var da trolig død, Ingebjørg er trolig hans datter.

Loden, far til Gudbrand Lodensson som kjøper kverner i Tyrvd på Toten 1360, og på Hedemarken 1397.

Margrete Dalesdotter, Margretæ Dala dotter, Margreto, Margretæ fikk av Andres Ogmundsson korbror i Hammer 6 øresbol jord i Haga i Åmot og ga ham igjen markebol jord i Rise på Lein på Toten, vitnebrev sendt ut om dette på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424). Margrete hadde oppebåret oppgitte varers i jordeverdi av Konrad garp.

Margrete Eiriksdotter, Margrethæ Erikx dotter mannevitne på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 407) vedrørende jordekjøp.

Margrete guløyre-kone, Margreto Guløyru kono tildømmes av 6-manns kongsnemnd på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340) av Eiliv Torbjørnsson 8 mark for han satte henne inne.

Margrete Kolbeinsdotter, Margretto Kolbæinsdotter kjøper hefseldebol jord i Hattebøl i Hoems sogn på Toten av Andres Ogmundsson prest på Hof, brev sendt ut om dette 1368 mars 30 (DN I nr. 400).

Margrete Torsteinsdotter, Marghretta Þorstæins dotter, Marghretta, tilknytning til Jon Pålsson prest på Medelheim (nevnt ), de inngår jordebytte sammen med Angerd Torsteinsdotter, Audun Tordsson og Mildrid Jonsdotter, kona hans, nevnt i brev sendt ut i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395). Margrete kan være mor til Jon Pålsson og søster til Angerd.

Martein, far til Gudbrand Marteinsson på Furnes 1358.

Mattis på Huseby, Mathios a Husseby sender ut brev 3 av 4 (segl bevart) på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Mildrid Jonsdotter, gift med Audun Tordsson, Mildrid Jons dotter, Milridu, hun er trolig datter til Angjerd Torsteinsdotter, Mildrid og Audun har nær tilknytning til Angjerd, de inngår sammen jordeskifte med Margrete Torsteinsdotter og Jon Pålsson prest på Medelheim, nevnt i brev sendt ut i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395).

Narve, far til Harald Narvesson på Hedemarken 1381.

Narve Aslesson, gift med Ingebjørg Jonsdotter, foreldre til Sebjørn Narvesson og Hallvard Narvesson, Narue Aslæ sun ok Jngiebiorg Jonsdottær æigin kona hans, Narue de ga deres skilgetne sønner alt øvre-Stokke i Maseim herred i Ringsakers sogn, halvt hver, vitnebrev sendt ut om dette uten sted 1390 april 7 (DN I nr. 526), vist femten år etter. Narua Asla syni, Narue kjøper 6 hefseldebol jord i Stokke i Bråstad sogn på Hedemarken (Vardal) og 5 hefseldebol i Gju på Vestresini av Simon Torgeirsson, nevnt i brev 1365 februar 26 (DN II nr. 383). Naruæ Asla syni, Narua, Narua, Naruæ kjøper av Simon Torgeirsson 6 hefseldebol jord i øvre-Stokke i Redal, blir de ham ufrelst, kjøpes istedet v hefseldebol jord i synste garden i Gifling. Simon sender ut brev om dette uten sted 1364 mars 14 (DN V nr. 248), på baksiden Bref vm øfræ Stokker.

Narve Eivindsson, Narfue Æiuindæson sender ut brev 2 av 4 på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Narve Gunnarsson, far til Gunnar Narvesson, Narvi Gunners son ok Gunner son hans selger til Andres Ogmundsson prest på Hof på Toten 2 1/2 hefseldebol jord i vestre garden på Kovrestad i Hofs sogn på Toten, vitnebrev sendt ut på Hof 1376 januar 21? (DN III nr. 401).

Narve på Sigstad, Narfue a Sighistodum sender ut brev 2 av 3 på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328).

Narve Torbjørnsson prest på Stange, Narfue Þorbiærnarson prester a Stangum sender ut brev 2 av 3 i rådmannsstua på biskopgarden i Hammer 1359 april 24 (DN IV nr. 399).

Narve Tordsson, Narfue Þordason sender ut brev 2 av 3 på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434).

Nikolas, far til Gudbrand Nikolasson i Redal i Ringsakers sogn 1403.

Nikolas, far til Torgeir Nikolasson i Hammer 1367.

Nikolas Gautesson, Nichulas Gauta sun, mannevitne på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343).

Nikolas Gjordsson, Nikulas Giurdzsson innsegler brev 3 av 3 på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439). Sønn av Gyrd Håkonsson?

Nikolas Torgrimsson, Nikulas Þorgrimsson sender ut brev 2 av 3 på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323).

Nisse Bjørnsson, Nissa Biornssyni får av Peter Eiriksson prost ved Mariakirken, som kaller ham sin kjære frende og svein, utlagt jordegaver i brev sendt ut i biskops-Hammer 1370 januar 24 (DN IV nr. 493). at testamenta brefue Nissæ Biornssonar, han testamenterer noe av denne jorden til Hallvardskirkens Commune i Oslo, brev sendt ut om dette 1396 april 9 (DN IV nr. 663).

Ogmund, far til sira Andres Ogmundsson prest på Hof (nevnt ).

Ogmund, far til Arne Ogmundsson 1355.

Ogmund, far til Asle Ogmundsson på Toten 1408.

Ogmund, far til Astrid Ogmundsdotter som er mannevitne på Toten 1370.

Ogmund, far til Eirik Omundsson (Amundsson) på Stange 1396 og i Fåberg 1401-1414, se i Hvem var Hvem I, Gudbrandsdalen.

Omund, far til Endrid Omundsson på Hofsvangen 1360.

Ogmund, far til Gudmund Omundsson (Amundsson) på Toten 1381.

Ogmund, far til Gunnild Ogmundsdotter på Ringsaker 1358-1362.

Ogmund, far til Guttorm Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Ringsaker 1403.

Ogmund, far til Hallvard Ogmundsson på Hedemarken 1364.

Ogmund, far til Klemet Ogmundsson på Toten 1372.

Ogmund, far til Tolleiv Omundsson (Amundsson) i Redal 1376.

Ogmund, far til Tord Ogmundsson på Nes på Hedemarken 1356.

Ogmund, far til Trond Ogmundsson mannevitne på Toten 1370.

Ogmund Berdorsson (Bolt), ridder, gift med fru Elin Bergsveinsdotter, 1399 mai 9 (DN IV nr. 694). At Ogmund har bodd på Tronstad kan gå fram av hans kjøpsbrev sendt ut på Tronstad 1401 september 26 (DN IV nr. 721).

Ogmund Gudmundsson, Ogmunder Gudmundeson, Ogmunder Gudmundæ son mannevitne på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544).

Omund skrepp, far til Rangdid, Ommunder skrepper gaf ok hafhende Rangdidu dottor sinæ, det vitnes på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237) at Omund skrepp ga sin datter Rangdid i heimanfølge hefseldebol jord i nørste-Humrost i Land, vitnene føres av Endrid Omundsson, som nå eier denne jorden, og Torgeir på vestre-Balke var stevnet hit for å høre hans prov. Etter dette grunn til å regne Endrid for måg eller dattersønn til Omund skrepp.

Omund Sveinungsson lagmann i Hammer, Amunder Sweinungsson sender ut transkriptbrev 2 av 2 i Oslo 1397 mai 25 (DN II nr. 551).

Omund Torbjørnsson, Amunder Þorbiornsson lagrettemann i Skaun, sender ut brev 1 av 2 på Brettekvål i Vang sogn i Romedal 1387 juni 30 (DN II nr. 506).

Ogmund Toresson, Oghmunder Þoresson sender ut brev 3 av 3 på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434).

Ogmund Tolleivsson, Ogmunder Þollæifsson sender ut brev 2 av 4 på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1403 februar 16 (DN IV nr. 729). Ogmund Þorlæifsson sender ut brev 2 av 2 i Ringsakers stova 1403 februar 17 (DN IV nr. 730).

Olav, far til Gjavald Olavsson mannevitne på Toten 1370.

Olav, far til Guttorm Olavsson på Stange 1396.

Olav Håkonsson, gift med Brynild Toresdotter, Olafuær Hakonarson ok Brynildæ Þorøs dotter kona hans, hion Olafuær ok Brynildæ, Olafuær Hakonarson selger til sira Eirik prest ved Fluberg kirke på Land 6 øresbol fornt i Ordnes på Land, vitnebrev sendt ut på Saltvedt i Enebakk på Romerike 1360 juli 6 (DN I nr. 369).

Olav Jonsson, Olafuer Jons son, Olafue kjøper av Gudrun Gunnarsdotter 3 øresbol jord og 3 markebol i Imset i Løten sogn, brev sendt ut på Skoden i Løten sogn 1370 oktober 6 (DN V nr. 263).

Olav Petersson, sysselmann på Sunnmøre, Olafuer Pætersson sysloman a Sunmøyrom sender ut brev 1 av 3 i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

Olav Petersson, Olafuer Petterson sender ut brev 4 av 4 (segl bevart) på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Olav Reidarsson korbror i Hammer, Olafuer Ræidarsson sender ut brev 2 av 2 i Hammer 1360 mars 9 (DN II nr. 359).

Olav Torgrimsson, Olafuer Þorgrims son selger til Andres Ogmundsson prest på Hof på Toten 2 øresbol jord i øystre garden i Raneby i Hofs sogn på Toten, vitnebrev sendt ut om dette på Hofsvangen på Toten 1374 juni 12 (DN III nr. 393).

Olav Torsteinsson, Olafuer Þorstæins son, Olafuer, Olafue, Olafuer, ga Orm Tomasson hefseldebol jord i Bligseter og 2 hefseldebol jord i Sivesin i austre garden i Ås sogn på Toten og fikk av Orm 5 hefseldebol jord i nørste garden og øfste i Kvamme på Nes. Vitnebrev om dette sendt ut i Kvamme på Nes på Hedemarken 1356 mars 24 (DN I nr. 347).

Oleiv Ulvsson, Oleifer Vlfsson sender ut brev 2 av 2 i Bergen 1382 oktober 13 (DN I nr. 475).

Olov på Hegge på Biri, Olof a Hæiggini, mannevitne for Arne Ogmundsson i brev sendt ut av tre menn på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328), der han vitnet om et jordeskifte som Arne hadde med Alv Hallsteinsson før jul 1353 på Buberg.

Orm Torgrimsson, lensmann i sydre luten på Hedemarken, Ormer Þorgrimssun sender ut brev på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343). I brevet nevnes det også konongs vmboz manne slik at det trolig menes Orm Torgrimsson. bref Orms Þorgrimssunar er lensmadher var fordhom a sydra lutanom a Heidmarkene nevnes i transkriptbrevet sendt ut på Balke på Toten 1389 februar 17 (DN II nr. 512).

Orm Tomasson, Ormer Thomas son, Orme, Ormer, Orme, fikk av Olav Torsteinsson hefseldebol jord i Blikseter og 2 hefseldebol jord i Sivesin i austre garden i Ås sogn på Toten mot å gi Olav 5 hefseldebol jord i nørstre garden og øfste i Kvamme på Nes. Vitnebrev om dette sendt ut i Kvamme på Nes på Hedemarken 1356 mars 24 (DN I nr. 347).

Otter, far til Sigurd Ottersson på Toten 1413.

Otyrm Andresson, Oþyrmir Andres son innsegler brev uten sted (vedrørende salg av jord i Ornes) 1362 mai 14 (DN V nr. 247).

Pål, far til Jon Pålsson prest på Furnes 1360.

Pål, far til Holm Pålsson på Ringsaker 1358-1362.

Pål, far til Rannog Pålsdotter gift med Jon hjalt, levde lenge før 1395.

Pål, Pall værfader Arne Agmunde sonar, Pål er verfar til Arne Ogmundsson (nevnt 1355), Pål hadde inngått jordebytte med Alv balle i ombud for Alv Hallsteinsson, stadfestet i jordeskifte før jul 1353 på Buberg på Biri, nevnt i vitnebrev sendt ut på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328).

Pål Erlendsson, Paall Erlenzson lagrettemann på Toten, sender ut brev 1 av 2 på Balke på Toten 1413 mars 30 ? (DN II nr. 628).

Pål på Grefsen, Pall a Græfsæimi sender ut brev 1 av 3 (bevart segl) på Baldishol på Nes 1358 juni 29 (DN III nr. 294).

Pål Halldorsson i Skråstad i Vang sogn på Hedemarken, Paal Haldorsson setter jorden i Skråstad i Vangs sogn på Hedemarken, som var hans morsarv, til biskop Sigurd i Hammer, men ble fradømt biskop Sigurd ved erkebiskop Vinalds dom i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648), jfr. eldre brev 1395 februar 1 (DN IV nr. 639) og 1395 mars 11 (DN IV nr. 641). Påls gave nevnes i et brev som Sigurd viser fram, ytterligere 2 brev om prov som Pål hadde latt gå mot Ulvedin Bergsveinsson og dessuten 2 brev til. þæn garden sæm Paal a bio j Skrastadum. Pål satt på jorden nå etter den store manndauden, de andre brevene som nevnes var over 20 år gamle.

Pål Sveinsson, Pall Suæins son innsegler brev 2 av 3 (på Toten) 1368 mars 30 (DN I nr. 400).

Pål på Tande, Pall a Tandum sender ut brev 1 av 2 på Løyken i Ringsakers sogn 1358 oktober 15 (DN V nr. 228).

Palne Håkonsson prest på Gran, Palne Hakonson prester a Gron sender ut brev 1 av 2 på Herjuland på Toten 1407 desember 2 (DN II nr. 597).

Peter, far til Steingrim Petersson prest på Vang i Romedal, død lenge før 1396.

Peter Arnesson, Peter Arnæson hadde mottat alle penninger for salg av månedsmatbol jord i austreluten i Serepstad i Alvstad sogn på Toten, det vitnes om dette på Hofsvangen 1370 april 23 (DN II nr. 408). Kjøperen var trolig Alv Ivarsson som fører vitnene. Bjørn Petersson var stevnet for å høre manneprovene om Peters salg, det er da god grunn til å regne Bjørn for sønnen hans.

Peter Eiriksson, prost ved Mariakirken, kjøper 1/2 markebol jord forngild i Håkons-Nesten i Fauske på Hedemarken av Hallvard geilir, brev sendt ut i Kyrningen i Oslo 1357 juli 24 (DN IV nr. 384). Peter Eiriksson prost ved Mariakirken sender ut brev i biskop-Hammer 1370 januar 24 (DN IV nr. 493) der han kunngjør jordegaver til sin kjære frende og svein Nisse Bjørnsson.

Peter Gudleivsson, Petre Gudlæifs syni, Peter kjøper av Einar Haraldsson 3 øresbol i øystre garden Sætre, brev sendt ut på Folberg 1357 februar 5 (DN III nr. 289).

Ragna (Wesetesdotter), gift med Gunnleiv, Gunlæifuer ok Raghnæ kona hans, Raghno systur hans, Torgrim Wesetesson og Inga, kona hans, gir Gunnleiv, Torgrims måg, og Ragna, Gunnleivs kone og Torgrims søster, halve medel-Amlid i Ringsakers sogn, vitnebrev sendt ut om dette på Løyken i Ringsakers sogn 1358 oktober 15 (DN V nr. 228).

Ragne, far til Grim Ragnesson i Vardal 1362.

Ragnild Kjetilsdotter, gift med Bjarne Torgrimsson, Bierne Þorgrims son ok Ragnilde Ketill dotter, Bierne ok Ragnilde selger 3 mølebol jord i Skeidhage i Balke sogn i Totsviken til Håvard Andresson, vitnebrev sendt ut om dette på Herjuland på Toten 1407 desember 2 (DN II nr. 587).

Rangdid, datter til Omund skrepp, Rangdidu dottor sinæ, det vitnes på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237) at Omuns skrepp ga sin datter Rangdid i heimanfølge hefseldebol jord i nørste-Humrost i Land, vitnene føres av Endrid Omundsson som nå eier jorden, Torgeir på vestre-Balke var stevnet hit for å høre hans prov. Etter dette grunn til å regne Endrid for gift med Rangdid, eller for å være hennes sønn.

Rangdid, gift med Endrid Jonsson på Horstad, Endrider Jonsson ok Rangdid egin kona hans, de selger sammen til Andres Ogmundsson korbror i Hammer og prost på Toten halve Apaldsvold, Endrid gir Andres avslag for det åbodsfall han var skyldig for Horstad, vitnebrev sendt ut om dette i Øysteims-Hoeim i Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374). Testolv og Astrid, kona hans, selger den andre halve Apaldsvold til sira Andres i brev sendt ut i Hofs kirke 1371 november 16 (DN III nr. 375), der de frelser den del som Endrid hadde solgt, etter dette kan vi regne med nær tilknytning mellom disse ekteskapene, kanskje Rangdid og Astrid er søstre.

Rannog Pålsdotter, gift med Jon hjalt, Rannogh Pals dotter med sinom husbonda Jone Hialt, hun hadde gitt til Jonsalteret, nåværende Petersalteret i Hallvardskirken i Oslo gården Hjalta-Skråstad i Vangs sogn på Hedemarken, nevnt i erkebiskop Vinalds domsbrev sendt ut i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648) i sak mot biskop Sigurd i Hammer, som viser til 5 brev om at gården ble gitt Sigurd av Pål Halldorsson, Påls morsarv. Fant sted for over 20 år siden.

Reidar, far til Eirik Reidarsson på Vellong 1367.

Reidar, far til Olav Reidarsson korbror i Hammer 1360.

Reidar, far til Torstein Reidarsson på Hedemarken 1387.

Reidar på Gudinsås, Ræidere a Gudisase innsegler brev 3 av 3 sendt ut på Medelheim på Furnes 1360 mars 12 (DN I nr. 367).

Reidar Hallvardsson, Ræider Halluarzsson kjøper 1/2 markebol jord i Kolbeinsrud på Nes på Hedemarken av Håkon Einarsson, vitnebrev om dette sendt ut på Medelheim på Furnes 1360 mars 12 (DN I nr. 367).

sira Reidulv Audulvsson rådmann i Hammer, sira Reidhulfuer Audulsson sæm þa var raadzman i Hamre, under påhør erkebiskop Vinald opptar lagmann i Oslo Harald Kolbjørnsson 2 manns vitneprov i Svartebrødreklosteret i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564) vedrørende bufe som Reidulv hadde satt inne på Grefsen men som eides av Andres på Hillstad og Eirik på Hillstad.

Reidulv Håkonsson korbror i Hammer, Ræidulfuer Hakonarson korsbroder j Hamre sender ut brev 1 av 3 i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389).

Rollaug (Ryllaug) Aslesson, Rollauger Aslæ son sender ut brev 2 av 3 på Lundevann ? 1377 mai 16 (DN III nr. 412). Se Styrlaug Aslesson (nevnt ). Ryllaug Aslæ son skifter jord med Andres Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Hof, gir Hofs kirke 6 øresbol jord i medelgarden i Ringen i Modestad sogn på Toten mot å få 6 øresbol jord i medel garden i Grimstad i Alvstad sogn på Toten. Andres sender ut brev om dette 1372 april 8 (DN II nr. 423). Rullaughi Asslæ syni kjøper halvseldebol jord i Grimstad i Smedsgarden i Alvstad sogn av Guttorm Eiriksson prest på Ringsaker, Guttorm sender ut brev om dette 1374 oktober 22 (DN II nr. 434).

Ronnog Sigurdsdotter, Ronnogh Sigurs dotter, Ronnogh selger Andres Ogmundsson prest på Hof 2 hefseldebol jord i Morkstad i vestre garden i Flejds sogn på Toten, vitnebrev sendt ut om dette på Kovrestad i Hofs sogn på Toten 1386 august 27 (DN I nr. 498).

Ronnog (Tordsdotter), søster til Alv Tordsson og Ivar (Tordsson), Alfuer Þordeson Jfuær broder hans ok Ronnogh syster þæire, de selger sammen til Torleiv Torgeirsson 1/2 markebol jord i Eikeberg på Skogebygden, vitnebrev sendt ut om dette på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370).

Sebjørn Narvesson, skilgeten sønn til Narve Aslesson gift med Ingebjørg Jonsdotter, bror til Hallvard Narvesson, Sæbiorn ok Haluorddær, Sæbiornæ ok Haluardde skylgiænnom sunwm, brødrom Sebiorne ok Haluorddæ, brødrene fikk alt øvre-Stokke i Maseim herred i Ringsakers sogn, halvt hver, vitnebrev sendt ut om dette uten sted 1390 april 7 (DN I nr. 526), vist femten år etter.

Semon, se Simon.

Sessilie Håkonsdotter, Cecilia Hakonær dotter sender ut brev i Oslo 1363 august 28 (DN IV nr. 440) der hun gir gaver til Mariakirken i Oslo, bl.a. 3 markebol i sydre-Nytle i Nitils sogn på Hedemarken, for årtid for hennes navngitte frender, hennes far, Ragnild farsøster hennes, mor hennes, Borgild søster hennes, fru Sigrid, søster hennes, Olav Ogmundsson, sønnen hennes (til fru Sigrid).

Sigrid Alvsdotter, Sigrid Allfs dotter mannevitne i brev sendt ut på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323) vedrørende jordebytte i prestegarden på Ringsaker ved jul 1358.

Sigrid Bjørnsdotter, gift med Asle Ogmundsson, Sigrido Biornsdotter æighin kona hans samtykker i begges salg av 1 øresbol jord i øystre garden i Serepstad i Alvstad sogn på Toten til Brynjulv Gunnarsson, vitnebrev sendt ut om dette på Hofsvangen på Toten 1408 april 24 (DN II nr. 598).

Sigrid Gudleiksdotter, Sigrid Gudlæiks dotter, Sigrid selger 1/2 markebol jord i Tembe på Skogebygden til Torleiv Torgeirsson i brev sendt ut på Tembe 1358 mai 25 (DN II nr. 342).

Sigrid Sigurdsdotter, Sigrid Sighurdz dotter selger til sira Guttorm Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Ringsaker de gårder som hun arvet etter Sindre, frenden sin, som lå i Aurdals kirkesogn i sydreluten på Valdres, vitnebrev sendt ut om dette på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1404 februar 16 (DN IV nr. 729). Det sendes ut vitnebrev i Ringsakers stova 1403 februar 17 (DN IV nr. 730) at Sigrid Sighurdz dotter fikk det hun var lovet av sira Guttorm for de førnevnte gårdene.

Sigrid Torbjørnsdotter, datter til Torbjørn Torbjørnsson på Vi gift med Ingebjørg, Sigrido eegen dotter sinne, Sigridh, Sigride dotter sinne, fikk til giftings halve medel-Vi, vitnebrev om dette sendt ut 1408 oktober 10 (DN II nr. 602).

Sigurd, far til Guttorm Sjurdsson på Ringsaker 1390.

Sigurd, far til Ingolv Sigurdsson på Stange 1396.

Sigurd, far til Sigrid Sigurdsdotter i Redal i Ringsaker sogn 1404.

sira Sigurd Andresson, far til Andres Sigurdsson, bror til Guttorm Andresson, vm arf siræ Sigurdær fodur Andresæ, Andres inngår skifte med guttorm Andresson i Barfotbrødreklosteret i Oslo 1354 oktober 21 (DN IV nr. 372). sira Sigurd Andresson fadur oftnemdz Andres, det gjøres såttmål mellom Arne Brynjulvsson og Andres Sigurdsson om sira Sigurds etterlatte gods på Løten, brev sendt ut i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389). Jfr. brev 1388 februar 21 (DN IV nr. 543) og 1388 februar 22 (DN IV nr. 544) som begge er sendt ut på Løten prestegard ved Hovin kirke i Jessheim på Romerike, trolig der hvor Sigurd var prest.

Sigurd Asbjørnsson, Sihgurder Asbiærnner son, Syhgurder, Sihgurhdi gir Øystein Trondsson hefseldebol jord i Huser i Moldestad sogn på Toten mot øvre-Nes i øysteste garden i vestreluten i Brandbu på Hadeland, brev sendt ut i Jevnakers kirke 1361 juni 26 (DN IV nr. 423).

Sigurd biskop i Hammer, nevnt i dommer vedrørende Hjalta-Skråstad ved Nesauga kirke i Vangs sogn på Hedemarken, som var blitt tildømt Petersalteret i Oslo Domkirke, brev i Oslo 1395 februar 1 (DN IV nr. 639), brev sendt ut i hallene i biskopgarden i Hammer 1395 mars 11 (DN IV nr. 641), brev sendt ut av erkebiskop Vinald i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648) og brev sendt ut i Oslo 1401 mars 5 (DN IV nr. 715).

Sigurd Eiriksson, lagmann på Opplandene, Sigurder Eriksson loghmader a Uplondom sender ut brev 3 av 3 i bakskuret i biskopsgarden i Hammer 1358 februar 14 (DN IV nr. 389). Sighurdr Eriks sun sitter i kongsnemnd og sender ut brev 3 av 6 på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340). Sighurdr Eirikssun logmadr a Uplondum sender ut brev 1 av 2 på Tembe på Skogebygden 1358 mai 25 (DN II nr. 342). Sigurder Erix son gjør jordebytte med Andres Ogmundsson prest på Hof, får av ham 3 hefseldebol jord i Viker i Fluberg sogn, gir han 2 hefseldebol jord i Ronnogrud i Hoeims sogn på Toten. Andres sender ut brev om dette uten sted (opplagt på Hof) 1374 oktober 24 (DN V nr. 275). Andres samler mest mulig gårder på Toten, derfor får Sigurd større jordeverdi igjen ved jordeskiftet. Det kan derfor ikke trekkes ut av brevet hvor Sigurd selv hører hjemme, – hvis han var fra Fluberg ville de nok ha skiftet jevnt. Brevet tilhører Andres.

Sigurd Eiriksson, Sigurdær Æirix son lagrettemann i nørdre syssel på Hedemarken, sender ut brev 1 av 3 på Haugsvangen i Vardal 1379 september 14 (DN III nr. 424).

Sigurd Gunnarsson, Sighurdr Gunnærs son innsegler brev 3 av 3 (på Toten) 1368 mars 30 (DN I nr. 400). Sigurder Gunnarsson innsegler brev 2 av 3 uten sted (på Land) 1368 oktober 6 (DN III nr. 364). Sighurder Gunnærs son sender ut brev 1 av 3 på Lundevann ? 1377 mai 16 (DN III nr. 412). Sighurder Gunnærs son sender ut brev 2 av 2 på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 407). Sighurder Gunnærs son sender ut brev 2 av 2 på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 408), om samme sak. Sigurder Gunnersson sender ut brev uten sted 1362 mai 14 (DN V nr. 247), og innsegler dette 1 av 2, der han kunngjør at han selger til sira Eirik Narvesson 2 hefseldebol jord i nedre garden i Ornes.

Sigurd Havtoresson (Sørum-ætten [rose]), sender ut brev på Huseby i øystre Skaun på Romerike der han kunngjør salg av 2 øresbol jord i Hårekstad i Hofs sogn på Fet på Romerike til Gudmund Kolbeinsson. Sighurdr Hafthores sunar har Tord Jonsson som lensmann i vitnebrev sendt ut på Tembe på Skogebygden 1358 mai 25 (DN II nr. 342). Har Arne Torleivsson som sin lensmann i større eiendomssak på Romerike 1376 januar 29 (DN V nr. 286).

Sigurd killing, Sighurðr killinger, Sighurðr selger til Andres Ogmundsson prest på Hof og korbror i Hammer 4 hefseldebol jord i Vik i Fluberg sogn i Land, vitnebrev sendt ut om dette på Surtstad 1371 oktober 17 (DN I nr. 412).

Sigurd Ottersson, Sigurder Ottersson lagrettemann på Toten, sender ut brev 2 av 2 på Balke på Toten 1413 mars 30 ? (DN II nr. 628).

Sigurd Torgeirsson, Sighurder Þorgheirsson lagrettemann i Land, sender ut brev på Nedreby i Fluberg sogn i Land 1368 juni 29 (DN III nr. 363). Sighurder Þorgheirsson innsegler brev 3 av 3 sendt ut uten sted (på Land) 1368 oktober 6 (DN III nr. 364).

Sigvat, far til Erling Sigvatsson på Hedemarken 1398.

Sigvat, far til Kjetil Sigvatsson på Ringsaker 1390.

Semon, gift med Steinor, Semon maager hans ok Stæinor syster hans, Semon ok Stæinor, Steinor er søster til Tord svade som fører 3 mannevitner på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323) vedrørende deres jordebytte i prestegarden på Ringsaker ved jul 1358. Ved skiftet, der bl.a. deres mor var død, skulle Tord svade eie øystre-Ringsaker, mens Semon og Steinor skulle bl.a. eie helvseldebol jord i øvre-Gamløse i Mansheim herred.

Simon Ivarsson, Symon Ifuarsson sender ut brev 2 av 2 på Øyre (Fåberg) 1373 januar 10 (DN I nr. 421).

Simon Torgeirsson, Simon Þorgheirsson selger til sira Eirik Narvesson hefseldebol jord i sydre-Askvik i sydregarden, brev sendt ut på Nedreby i Fluberg sogn i Land 1368 juni 29 (DN III nr. 363). Sira Eirik Narvesson selger samme jord 1368 oktober 6 (DN III nr. 364) til sira Bjørn Gunnarsson, den som han hadde kjøpt av Simon Þorgeirsson. Simun Þorghæirsson sender ut brev 1365 februar 26 (DN II nr. 383) der han kjennes ved å ha oppebåret av Narve Aslesson kjøpesummen for 6 hefseldebol jord i Stokke i Bråstad sogn på Hedemarken (Vardal) og Gju på Vestresini. Simon þorgæirsson sender ut brev uten sted 1364 mars 14 (DN V nr. 248) der han kunngjør at han selger til Narve Aslesson 6 hefseldebol i øvre-Stokke i Redal, blir de ham ufrelst, selges istedet v hefseldebol jord i synste garden i Giflin. Simon gir sin svein Tolve Torbjørnsson sitt ombud for å oppebære flere penninger av Narve.

Sindre, Sindræ frendæ sin, kalles frenden til Sigrid Sigurdsdotter og arves av henne, hun selger denne arven, gårder i Aurdals kirkesogn i sydreluten på Valdres, til sira Guttorm Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Ringsaker, vitnebrev sendt ut om dette på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1403 februar 16 (DN IV nr. 729).

Sindre, Sindri mannevitne på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Sjurd, se Sigurd

Steffan, far til Eirik Steffansson på Hedemarken 1387.

Steffan Tomasson, Stepan Tomasson lagrettemann på Toten, sender ut brev 2 av 3 på Hofsvangen på Toten 1408 april 24 (DN II nr. 598).

Steinar (Steine), far til Trond Steinarsson (Steinsson) på Toten 1370-1373.

Steinar på Timbrolum, Steinær a Timbrolum sender ut brev 3 av 3 på Øysteins-Hoeim i Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374).

Steingrim Petersson prest på Vang i Romedal, far til Ingrid Steingrimsdotter, sira Steingrimer Petersson ga sin datter Ingrid 19 øresbol jord i sydre-Vi i Ottestad sogn i Skaun på Hedemarken, 4 mannevitner vitner om dette for Ingrid i brev sendt ut på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544), Ingrid var 20 år gammel da dette hente.

Steinor, gift med Semon, søster til Tord svade, Semon maager hans ok Stæinor syster hans, Semon ok Stæinor. Tord svade fører 3 mannevitner på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323) vedrørende deres jordeskifte i prestegarden på Ringsaker ved jul 1358. Deres mor var da bl.a. død, det vitnes at Tord svade skulle eie øystre-Ringsaker mens Steinor og Semon bl.a. skulle eie helvseldebol jord i øvre-Gamløse i Mansheim herred.

Styrlaug Aslesson, Styrlaughær Asli son innsegler brev 3 av 3 på Hof på Toten 1379 juni 14 (DN I nr. 456). Se Rollaug Aslesson (nevnt ).

Sunnive Alvsdotter, gift med Andres, Sunniuæ Alfs dotter, ok Andres husbonde hennær hadde hatt ombud over son bror Endrid Alvssons gods i Hanestad i Balke sogn på Toten og tatt landskyld i 8 år. Hun gir nå godset til Endrids ektefødte datter Elin Endridsdotter gift med Jon Petersson. Hun har tilknytning til Ighul klekje, alt dette nevnt i brev sendt ut på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347).

Sunnive Håvardsdotter, Sunnifuæ Hauardz dotter selger 6 øresbol jord i Djupdal i Redal i Ringsaker sogn til Eivind Håkonsson, vitnebrev om dette sendt ut på Øyre (Fåberg) 1373 januar 10 (DN I nr. 421).

Sunnulv Ivarsson, Swnulfuer Jfuars son sender ut brev 1 av 3 i hallene i biskopsgarden i Hammer 1395 mars 11 (DN IV nr. 641).

Svein, far til Kolbjørn Sveinsson på Hedemarken 1361.

Svein, far til Pål Sveinsson på Toten 1368.

Svein Birgersson, Swen Birgirsson sender ut brev i Oslo 1383 juni 16 (DN II nr. 480) der han kunngjør sitt salg av sitt gods i Signeby og halve Elgtun i Sillaruds sogn i Vermland til Jon Martensson. Swein Birghirsson vederkjennes i brev sendt ut i Arnestad i Ottestad sogn i Skaun 1397 mars 27 (DN II nr. 549) at at for visst 12 år siden hadde solgt sitt eget fedrene gods Signeby og halve Elgtun i Sillaruds sogn i Vermland til Jon Martensson. Han innsegler dette brevet fra 1397.

Svein på Gaustad, væpner. Omtalt lenge etter sin død 1518 (DN VII nr. 548). Titulert væpner 1436.

Testolv, gift med Astrid, Þæstoluær ….. ok Astrid egin kona hans selger til sira Andre Ogmundsson korbror i Hammer og prest på Hof halve Apaldsvold, og frelser Andres for den halvdel som Endrid Jonsson tidligere solgte Andres, vitnebrev sendt ut om dette i Hofs kirke på Toten 1371 november 16 (DN III nr. 375), jfr. Endrids salgsbrev av den andre halvdel i brev sendt ut i Øysteins-Hoeim på Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374). Det må være skyldskap mellom disse ekteskapene, trolig at Astrid er søster til Endrids kone, Rangdid.

Testolv Olesson (Ålesson?), Þestolfuer Olæ son sender ut brev 1 av 3 på Ingeberg 1381 juli 22 (DN III nr. 434).

Tolleiv, se Torleiv

Tolve Torbjørnsson, Þolfue Þorbiornessyni, svein til Simon Torgeirsson, får fullmakt av Simon til å oppebære flere penninger av Narve Aslesson for den jord Simon solgte Narve i øvre-Stokke i Redal, nevnt i brev Simon sender ut uten sted 1364 mars 14 (DN V nr. 248).

Tomas, far til Steffan Tomasson på Toten 1408.

Tomas, far til Orm Tomasson på Toten 1356.

Torald, far til Brynjulv Toraldsson i Ringsaker 1396.

Torberg Grjotgardsson, Þorbærgher Griotgardzsson sender ut brev 3 av 3 på Roli i Ringsakers sogn i Redal 1403 februar 16 (DN IV nr. 729).

Torbjørn, far til Eiliv Torbjørnsson som dømmes av kongsnemnd på Norderhof 1358.

Torbjørn, far til Omund Torbjørnsson på Hedemarken 1387.

Torbjørn, far til Torbjørn Torbjørnsson på Vi i Skaun 1408.

Torbjørn, far til Tolve Torbjørnsson, Simon Torgeirssons svein i ombud i Redal 1364.

Torbjørn Klemetsson, Þorbiorn Clemetz son sender ut brev 2 av 2 på Navstad i Kisa på Romerike 1375 november 12 (DN V nr. 284), der ærlige mann Harald Jemmeltsson selger jord.

Torbjørn Torbjørnsson på Vi, gift med Ingebjørg, Þorbiørnn Þorbiørnarsson ok Jngebiorgh eegen konna hans gawo Sigrido eegen dottor sinne till giftinger, Þorbiørnn, aader næmdh hionn, foreldre til Sigrid Torbjørnsdotter, ga Sigrid til giftings halve medel-Vi i Ottestad sogn i Skaun, hvori en part på 12 øresbol. Det kan se ut til at Torbjørn og kona hans har bodd på en av Vi-gårdene. Nevnt i vitnebrev sendt ut 1408 oktober 10 (DN II nr. 602).

Tord, far til Alv Tordsson, Ivar (Tordsson) og Ronnog (Tordsdotter) på Stange 1370.

Tord, far til Audun Tordsson på Hedemarken 1387.

Tord, far til Gudbrand Tordsson på Ringsaker 1358.

Tord, far til Narve Tordsson på Hedemarken 1381.

Tord, far til Torkjell Tordsson på Toten 1392.

Tord, far til Øystein Tordsson i Hammer 1367.

Tord, nevnes hans testamentbrev ok testamenta brefue Þorda vedrørende Hjalta-Skråstad i Vangs sogn på Hedemarken, nevnt i erkebiskop Vinalds dom i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648), tilknytning til enten Pål Halldorsson eller Rannog Pålsdotter og husbonden hennes Jon hjalt. Fant sted for over 20 år siden.

Tord Dagsson, gift med Anbjørg Torgrimsdotter, Þorder Daghsson ok Anbiorg Þorgrims dotter ægin kona hans, Þorder ok Anbiorg selger til Audun Tordsson 1 markebol jord i nørste-Vi i Ottestad sogn i Skaun på Hedemarken, vitnebrev sendt ut om dette på Brettekvål i Vang sogn i Romedal 1387 juni 30 (DN II nr. 506).

Tord Håkonsson, Þorder Hakon son lagrettemann på Toten, sender ut brev 2 av 2 på Herjuland på Toten 1407 desember 2 (DN II nr. 597).

Tord Jonsson, Þordr Jonssun lænsmadr , herre Sigurd Havtoressons lensmann, sender ut brev 2 av 2 på Tembe på Skogebygden 1358 mai 25 (DN II nr. 342).

Tord Ogmundsson, Þor Ogmundar son sender ut brev 2 av 2 i Kvamme på Nes på Hedemarken 1356 mars 24 (DN I nr. 347).

Tord svade, Þorder suade, Þorder suade, Þorder suade, Þorder, fører i brev sendt ut på Ringsaker 1362 januar 4 (DN III nr. 323) 3 mannevitner om jordeskifte i prestegarden på Rimgsaker ved jul for 3 år siden (jul 1358) mellom Tord svade, hans måg Semon og hans søster Steinor. Tord svade skulle ha øystre-Ringsaker. Mora var død.

Tord Walgardsson, Þordher Valgarzsun innsegler brev 2 av 3 på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343). Þorðr Valgarsun lagrettemann sender ut brev 2 av 2 på O i Skattum sogn 1361 august 4 (DN III nr. 320).

Tore, far til Ogmund Toresson på Hedemarken 1381.

Tore, far til Torgeir Toresson i Vardal 1379.

Tore Erlendsson, Þorær Erlænz sun sitter i kongsnemnd og sender ut brev 6 av 6 på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340).

Tore Erlingsson, Þorer Erlingsson, mannevitne for Arne Ogmundsson i brev sendt ut av tre menn på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328), der han vitnet om et jordeskifte som Arne hadde med Alv Hallsteinsson før jul 1353 på Buberg.

Tore Jonsson, Þorære Johers syni svein til den døde korbror i Hammer Wale Hognesson, nevnt i brev sendt ut av to korsbrødre i Hammer 1360 mars 9 (DN II nr. 359).

Torfinn Eiriksson, Þorfiner Eriksson lagrettemann på Toten, sender ut brev 1 av 3 på Hofsvangen på Toten 1408 april 24 (DN II nr. 598).

Torgaut Jonsson (Smør), Þorgautr Jonssun sitter i kongsnemnd og sender ut brev 2 av 6 på Norderhof 1358 februar 15 (DN II nr. 340). Þorgauter Jonssun sender ut brev 2 av 6 i Bergen 1370 mai 14 (DN II nr. 409).

Torgaut Trondsson, Þorgauter Þrondærson, Þorgauter selger til Hallvard Ogmundsson 2 øresbol jord i mykle-Holm i øystre garden i Nytjuls sogn på Hedemarken, brev sendt ut på Frøyning i Romedal 1364 februar 17 (DN III nr. 336).

Torgeir, far til Simon Torgeirsson 1365.

Torgeir, far til Torleiv Torgeirsson 1358.

Torgeir Nikolasson, Þorghæir Nikulas son sender ut brev 1 av 2 i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395).

Torgeir Toresson, gift med Gudrid, Þorgiæir Þorær son ok Gudrid ægin kona hans selger 3 hefseldebol jord i Asgard i Fjelds sogn på Toten til Erling Eivindsson, vitnebrev sendt ut på Haugsvangen i Vardal 1379 september 14 (DN III nr. 424) av 3 lagrettemann i nørdre syssel på Hedemarken.

Torgeir på vestre-Balke, Þorgæiri ble av Endrid Omundsson stevnet til Hofsvangen for å høre hans prov om hefseldebol jord i nørste-Humrost på Land, samt prov om at Omund skrepp ga sin datter Rangdid denne jorden i heimanfølge, brev sendt ut på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Torgeir Torgeirsson korbror i Oslo, far lest opp i hallene i biskopgarden i Hammer dommene vedrørende Hjalta-Skråstad i Vangs sogn på Hedemarken, i biskop Sigurds nærvær, brev 1395 mars 11 (DN IV nr. 641), jfr. brev 1395 februar 1 (DN IV nr. 639) og dom 1395 juni 12 (DN IV nr. 648).

Torgrim, far til Anbjørg Torgrimsdotter gift med Tord Dagsson på Hedemarken 1387.

Torgrim, far til Asle Torgrimsson på Vellong 1367.

Torgrim, far til Bjarne Torgrimsson på Toten 1407.

Torgrim, far til Nikolas Torgrimsson på Ringsaker 1362.

Torgrim, far til Olav Torgrimsson på Toten 1374.

Torgrim, far til Orm Torgrimsson lensmann i sydre luten på Hedemarken 1358.

Torgrim Wesetesson, gift med Inga, Þorgrimer Vesetter son ok Jnghæ kona hans, Þorgrimer ok Jnghæ, Þorghrimz selger halve medel-Almlid i Ringsakers sogn til Gunnleiv, Torgrims måg, og Ragna (Wesetesdotter), Gunnleivs kone og Torgrims søster, brev sendt ut på Løyken i Ringsakers sogn 1358 oktober 15 (DN V nr. 228).

Torkjell Davinsson, Þorkiæl Daffinzson sender ut brev 1 av 2 i Ringsakers stova 1403 februar 17 (DN IV nr. 730).

Torkjell Tordsson, Þorkiele Þorderssyni innsegler brev hos Andres Gjordsson på Toten 1392 oktober 9 (DN IV nr. 612).

Tolleiv Arnesson, Þollæifuer Arnason innsegler brev 2 av 3 på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439).

Tolleiv, far til Ogmund Tolleivsson i Redal i Ringsaker sogn 1403. Skal trolig identifiseres med Tolleiv Omundsson, Þollæifue Amunda syni, som kjøper 6 øresbol i Djupdal i Redal av Eivind Håkonsson, brev sendt ut om dette på Roli på Biri 1376 oktober 14 (DN I nr. 439).

Torleiv Kolbjørnsson, Þollæifuer Kollbiærnæson sender ut brev 3 av 4 på Ulven på Vellong 1367 april 9 (DN II nr. 394).

Torleiv på Lundevin (Lundevann?), Þorlæifuer a Lundafuan innsegler brev 2 av 3 om salg av Grimstad på Toten i brev sendt ut 1374 oktober 22 (DN II nr. 434).

Torleiv på Sem, Þorlæifuer a Sææimi sender ut brev 3 av 3 på Hegge på Biri 1355 september 30 (DN II nr. 328).

Torleiv Torgeirsson, Þorlæifuer Þorgæirson, Þorlæifue kjøper av Alv Tordsson, Ivar (Tordsson) bror hans og Ronnog (Tordsdotter) sytra deres 1/2 markebol jord i Eikeberg på Skogebygden, vitnebrev sendt ut om dette på Stange 1370 november 10 (DN III nr. 370). I brev sendt ut på sydre-Skjulstad i Upstad sogn på Romerike 1390 februar 23 (DN III nr. 486) kunngjøres det at Þorleifuer Þorgeirsson, Þorleifue, Þorleifue kjøpte av Gudrid Roarsdotter hennes jord Knapper i Upstad sogn på Romerike. Þorlæyfuær Þorgæirsun, Þorlæyfui kjøper av Sigrid Gudleiksdotter 1/2 markebol jord i Tembe på Skogebygden i brev sendt ut på Tembe 1358 mai 25 (DN II nr. 342).

Torleiv Trondsson, gift med Ingebjørg, Þorlæifær Þrondær son, Ingibiorgu æignær kono minni sender ut brev på Hof på Toten 1379 juni 14 (DN I nr. 456) og innsegler dette 1 av 3, der han kunngjør at han selger til Andres Ogmundssonprest på Hof 2 øresbol jord i vestre garden i Kovrestad i øvre stua i Hofs sogn på Toten. Þorlæiuær Þrondæ son lagrettemann på Toten, sender ut brev 2 av 2 i Hofs kirke 1371 november 16 (DN III nr. 375). Þorlæifuer Þrondær son sender ut brev 2 av 2 på Hof på Toten 1376 januar 21? (DN III nr. 401). Þorlæiui Þrondar syni kjøper i brev sendt ut på Lundehagen 1377 mai 16 (DN III nr. 412) av Guttorm Dagfinnsson 3 mælers smørbol i neste garden i Stabu i Alvestad sogn på Toten.

Tormod Toresson, sender ut brev i Ossorsgarden i Oslo 1357 mars 4 (DN IV nr. 382).

Torodd Eiriksson, Þorodder Eiriksswn selger til Brynjulv Gunnarsson hefseldebol jord i øystre garden i Serepstad i Alvstad sogn på Toten, vitnebrev sendt ut om dette på Balke på Toten 1413 mars 30 ? (DN II nr. 628).

Torstein, far til Astrid Torsteinsdotter i Vang sogn på Hedemarken, hun levde lenge før 1395.

Torstein, far til Halldor Torsteinsson på Stange 1396.

Torstein, far til Jon Torsteinsson i Ridabu 1358.

Torstein, far til Margrete Torsteinsdotter (trolig mor til Jon Pålsson prest på Medelheim og Angjerd Torsteinsdotter (trolig gift med Jon), nevnt i brev sendt ut i Hammer 1367.

Torstein, far til Olav Torsteinsson i Kvamme på Nes på Hedemarken 1356.

Torstein, Þorstæin mannevitne på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237), kan være lik Torstein på Kyrseter, nevnt i samme brev.

Torstein Flauksson, Þorstæin Flauzsun, Þorstæini, Þorstæin kjøper i brev sendt ut på O i Skattum sogn alt Gulkonrud (Ottestad sogn) av Kolbjørn Sveinsson. Blir gården ufrelst, skal han eie i Muslid.

Torstein Håkonsson, Þostein Hakonarsun, mannevitne på Vang i Ridabu 1358 september 24 (DN II nr. 343).

Torstein på Kyrseter, Þorstæin a Kyrsetre vitne på Hofsvangen 1360 mars 13 (DN V nr. 237).

Torstein på Norderhov (eller nørdre-Hove), Þorstæin a Nørdrhofue lagrettemann sender ut brev 1 av 2 på Skoden i Løten sogn 1370 oktober 6 (DN V nr. 263).

Torstein Reidarsson, Þorstæin Ræidærson lagrettemann i Skaun, sender ut brev 2 av 2 på Brettekvål i Vang sogn i Romedal 1387 juni 30 (DN II nr. 506).

Torvid Åstesson, Þoruidær Asthæ son, Þoruidær selger til Andres Ogmundsson prest på Hof 2 øresbol jord i liste-Gran på Lein, vitnebrev sendt ut om dette på Gran på Lein på Toten 1376 september 15 (DN I nr. 438).

Trond, far til Torgaut Trondsson på Hedemarken 1364.

Trond, far til Torleiv Trondsson på Toten 1379.

Trond Ogmundsson, Þronder Ogmundær son mannevitne på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 408) vedrørende jordekjøp.

Trond Steinarsson (Steinesson), Þronder Stæinærs son sender ut brev 1 av 2 på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 407). Þronder tok der opp vitneprov om jordekjøp. Þronder Stæinærs son, Þronder sender ut brev 1 av 2 på Hofsvangen på Toten 1370 april 23 (DN II nr. 408), om samme sak. Þronder Steinærsson sender ut brev 1 av 3 på Øysteins-Hoeim i øvre garden i Hoeims sogn på Toten 1371 oktober 9 (DN III nr. 374). Han bør være identisk med Þronder Stæineson som sender ut brev 1 av 2 på Hof på Toten 1373 april 27 (DN I nr. 424). Steine er her sannsynligvis anvendt som en kortform av Steinar.

Ulv Lavransson, rådmann i Oslo, Wlfuer Lafransson ok Audon Joersson raadmen j Oslo sender ut brev 2 av 3 i Oslo 1398 mai 11 (DN I nr. 564).

Ulvedin Bergsveinsson, Vlfuedini Bergssueinssyni, Vlfuedin Bergsueinsson, Pål Halldorsson setter gården Hjalta-Skråstad til Sigurd biskop i Hammer, nevnt i domsbrev i Oslo 1395 juni 12 (DN IV nr. 648), der det nevnes Påls 2 brev om prov som han lot gå mot Ulvedin Bergsveinsson og dessuten ytterligere 2 brev til. Provene mot Ulvedin ble tatt uten ham og ombodsløst. Fant sted for over 20 år siden.

Utyrm, se Otyrm.

Winald erkebiskop, overhører lagmann i Oslo Harald Kolbjørnssons vitneopptak av 2 menn i Svartebrødreklosteret vedrørende bufe på Grefsen som sira Reidulv Audulvsson rådmann i Hammer hadde satt der inn.

Waldjuv, far til Gjord Waldjuvsson i Ridabu 1358.

Wale Hognesson korbror i Hammer, Valæ Haughna sonar fordom korsbroder j Hamre ga ved testamente sin svein Tore Jonsson 2 øresbol jord i Knitteberg i Blakar sogn på Romerike, nevnt i brev sendt ut av to korsbrodre i Hammer 1360 mars 9 (DN II nr. 359).

Walgard, far til Tord Walgardsson i Ridabu 1358 og i Skattum 1361.

Walgard Andresson, Valgarder Andresson sender ut brev 1 av 2 på Frøyning i Romedal 1364 februar 17 (DN III nr. 336). Walgarder Andresson sender ut brev på Stange 1396 januar 14 (DN II nr. 544).

Wedernem, far til Ånund Wedernemsson på Hedemarken 1387.

Wesete, far til Torgrim Wesetesson og Ragna (Wesetesdotter) gift med Gunnleiv, alle i Ringsakers sogn 1358.

Øystein, far til Eirik Øysteinsson på Hedemarken 1379.

Øystein Gudleivsson, Øystein Gudleifsson sender ut brev 1 av 2 på Navstad i Kisa på Romerike 1375 november 12 (DN V nr. 284), der ærlige mann Harald Jemmeltsson selger jord.

Øystein Gudmundsson, Esstæini Gudmundæ syni innsegler brev 2 av 3 på Torstad prestegard i Vardal 1362 juni 16 (DN I nr. 375).

Øystein Tordsson, Estæin Þordersson sender ut brev 2 av 2 i Hammer 1367 juni 13 (DN II nr. 395).

Øystein Trondsson, Æistæin Þrondæ son, Æistæini, Æistæin gir Sigurd Asbjørnsson øvre-Nes i øysteste garden i vestreluten i Brandbu på Hadeland mot hefseldebol jord i Huser i Moldestad sogn på Toten, brev sendt ut i Jevnakers kirke 1361 juni 26 (DN IV nr. 423).

Åle (eller Olve), far til Testolv Ålesson (Olvesson) 1381.

Ånund Wedernemsson, Anunder Vædernæmsson sender ut brev 2 av 2 på Evenrud 1387 juni 14 (DN II nr. 505).

Åsleik på Nyhus, Asleiker a Nyhusum sender ut brev 2 av 2 på Løyken i Ringsakers sogn 1358 oktober 15 (DN V nr. 228).

Åsmund Aslaksson, godom manne hiaverande Asmundi Aslaks syni innsegler 2 av 2 brev sendt ut på Hof på Toten 1359 februar 26 (DN II nr. 347).

Åse Erlingsdotter, gift med Andres Gjordsson, kono minnar Aaso Erlings dottor samtykker i Andres sitt salg av halve jorden Nes på Leirheimsskogen til Hennike dæm, brev sendt ut av Andres på Toten j hæimili minu 1392 oktober 9 (DN IV nr. 612).

Åste, far til Jon Åstesson 1357.

Åste, far til Torvid Åstesson på Toten 1376.

Frekvens av mannsnavn:

Listen inneholder 135 ulike mannsnavn som forekommer i minst 300 varianter med tilsammen 437 menn.

Ogmund 21 = 4,8 %
Jon 19 = 4,3 %
Eirik 16 = 3,7 %
Sigurd 13 = 3,0 %
Tord 13
Andres 12 = 2,7 %
Guttorm 11 = 2,5 %
Torstein 11
Alv 10 = 2,3 %
Gunnar 10
Arne 9
Gudmund 9
Olav 9 = 2,1 %
Pål 9
Håkon 8
Tolleiv, Torleiv 8
Bjørn 7 = 1,6 %
Hallvard 7
Håvard 7
Narve 7
Torgrim 7
Ivar 6
Torbjørn 6
Torgeir 6
Eivind 5
Gudbrand 5
Nikolas 5
Reidar 5
Tore 5
Øystein 5
Asle 4 = 0,9 %
Bergsvein 4
Harald 4
Peter 4
Svein 4
Trond 4

6 mannsnavn med 3 forekomster
Brunjulv, Einar, Endrid, Erling, Halldor, Simon

31 mannsnavn (i flere varianter) med 2 forekomster
Aslak, Audun, Basse, Dag, Dagfinn, Erlend, Gjord, Goden, Grim, Grjotgard, Hallstein, Have, Havtor, Helge, Ingolv, Jammelt (Jemmelt), Kjetil, Kolbein, Kolbjørn, Orm, Reidulv, Sigvat, Sindre, Steffan, Steinar (Steine), Testolv, Tomas, Torgaut, Torkjell, Walgard, Åste

62 mannsnavn (i mange varianter) med 1 forekomst
Androd, Anstein, Audulv, Bene, Bjarne, Bård, Dale, Eiliv, Ekbrigt, Finnkell, Finn, Finnboge, Flauk, Gaute, Gilbert, Gisle, Gjavald, Gjerder, Gudleik, Gunnleiv, Gutte, Hallkjell, Hennike, Hogne, Holm, Holte, Ighul, Joar, Klemet, Konrad, Krake, Loden, Martein, Mattis, Nisse, Oleiv, Olov, Otter, Otyrm, Palne, Rollaug, Sebjørn, Steingrim, Styrlaug, Sunnulv, Tolve, Torald, Torfinn, Tormod, Torodd, Torvid, Ulv, Ulvhedin, Winald, Waldjuv, Wale, Wedernem, Wesete, Åle (Olve?), Ånund, Åsleik, Åsmund

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML koder og -attributter:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>