Folk i Heidal anneks

Folk i Heidal anneks i Vågå prestegjeld [nå i Sel kommune] i Gudbrandsdalen 1661-1684

Publisert av Norsk Slekshistorisk Forening og Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1986-2002.


Innledning

Dette dokumentet er en omarbeidet versjon av et personregister som er publisert i Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening nr. 1/97. Der er registeret anvendt som vedlegg til et referat fra et medlemsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening på Lillehammer 30.11 1996. I denne utgaven av det biografiske registeret er en del personnavn endret på bakgrunn av lokal uttale og en del henvisninger til fornavn er gitt ved nye oppslag på farsnavn eller patronymikon.

Heidal sokn var fra gammelt av et kirkeanneks til Vågå prestegjeld og en del av Vågå herad inntil 1.11 1907, da annekssognet gikk ut av Vågå og dannet sin egen kommune. Fra 1.1 1965 har Heidal vært en del av Sel kommune. Sognet inndeles i disse grendene: Meringsdalen (gårdsnummer 172-175), Skogbygda (gnr. 176-180), Øvre Heidal (gnr. 181-189) og Nedre Heidal (gnr. 190-197 samt nørdre Åmotet 319.2).

I manntallet for 1666 er grenda Kolloen regnet til Heidal annekssogn, og er derfor tatt med i dette registeret. Ellers regnes i eldre tid grenda Kolloen (gnr. 301-308 samt søre Åmotet 319.1), som tilsvarer dagens grend Sjoa, som en del av Bræebygda og ble overført fra Vågå heradskommune til Nord-Fron kommune på 1840-tallet. Tienden av Kolloen og søre delen av Bræebygda gikk fra middelalderen av annethvert år vekselvis til Vågå og Fron prestegjeld, og fra 1737 permanent til Frons prestegjeld, selv om befolkningen samtidig sognet til Sel kirke i Vågå prestegjeld. Fra 1965 er Kollen en del av Sel kommune. Gardene i denne grenda fikk i 1888 nye matrikkelnumre i Nord-Fron og på nytt nye numre i Sel kommune i 1965 (fra nr. 301 ff).

Listen inneholder kun personer bosatt i Heidal annekssogn. Disse er registrert etter følgende kilder i Riksarkivet:

  • Rentekammeret, Realistisk ordnet avdeling: Landkommisjonens jordebok 1661, Fogdenes manntall 1666, Matrikkel 1668 ifølge Reskript av 1665.
  • Rentekammeret, Lensregnskaper, Akershus len, Fogderegnskaper for Gudbrandsdalens fogderi, jordebok 1678, 1679, 1680, 1683, tiendemanntall 1683, 1684.

Personnavnene er så godt som mulig normalisert etter lokal uttale. Kildenes Amund er normalisert til Ommund, Christen til Kristen, Engebret og Ingebret til Imbert, Ingebor til Ymbjør, Halvard til Halvor, Syver til Sjugul, Tosten til Tostin. Ellers er navnene oppført med samme forbokstav som i kildene. Gårdsnavnene er normalisert etter dagens uttale med unntak av noen få navn som er tapt, som er normalisert etter skjønn. Noen skrivemåter fra tiendemanntallet 1683 er beholdt slik at leseren kan se hvordan navnene er skrevet i originalene.

Gårdenes nåværende gårds- og bruksnummer i grunnboka er tilført i opphøyd skrift etter gårdsnavnet. Opplysninger som for eksempel «5½ hud» er årlig landskyld av gårdene, målt i naturalia av pengers verdi.

Alfabetisk liste (Matrikkel)
Aksel, far til Ola Akselsson [Storøygarden?], husmann under nørdre Faukstad 1666.

Alv, far til Ola Alvsson, dreng på Faukstad 1683.

Amund, se Ommund.

Anders, far til Anders Andersson Kaggro 1643-1666

Anders, far til Eirik Andersson, dreng på Heringstad 1666

Anders, far til Jakup Andersson, dreng på Prestgard 1666.

Anders, far til Knut Andersson, husmann under Kruke 1666.

Anders, far til Knut Andersson Kaggro 1661-84.

Anders, far til Lars Andersson, husmann under Faukstad 1661-70.

Anders, far til Mikkel Andersson, dreng på Kruke 1666.

Anders Andersson, 21 år i mt 1666, sønn av Anders Andersson Kaggro179.1-7.

Anders Andersson Kaggro179.1-7, 81 år i mt 1666, bruker 1643-1655, sønner Knut Andersson og Anders Andersson.

Anders Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11. Anders Eckre, bruker av 1½ hud 1683-84.

Anders Ellevsson (søre) Prestgard182.1. Anders Præstegaard, 5 år i mt 1666, bruker av 4 huder 1683-84, sønn av Ellev Andersson (søre) Prestgard 1661-80.

Anders Kristensson, 8 år i mt 1666, sønn av Kristen Kristensson Steinfinnsbø187.1.

Anders Olsson, 10 år i mt 1666, frillesønn av (kona til) Per Ommundsson Faukstad oppistugu eller sygard F.194.1-7.

Anders Ommundsson, 6 år i mt 1666, sønn av Ommund Gulbrandsson Lié, trolig Skurengslié301.1-4.

Arne Imbertsson Rudi181.14,30,40, tjenestedreng og soldat 1662.

Arne Imbertsson søre Ro192.1-2, 25 år i mt 1666, bruker 1666, soldat 1669-70, sønn av Imbert søre Ro 1661-84.

Arne Olsson, 25 år i mt 1666, tjenestedreng på Harildstad nørdre eller søre H.183.1,4.

Arne Olsson, 3 år i mt 1666, stesønn til Mons Jakupsson Fjordungrein177.2,5.

Audun (Ouden) Einarsson, 12 år i mt 1666, tjenestedreng på øver-Bilben197.1-11.

Barbro Ellingsbø186.1-2, enke 1668.

Bottel, far til Ola Bottelsson, dreng på Faukstad 1666.

Bård Olsson Harildstad nørdre eller søre183.1,4. Baard Harildstad, 27 år i mt 1666, bruker 2 huder 1666-84.

Christen, se Kristen

Einar, far til Audun (Ouden) Einarsson, dreng på øver-Bilben 1666

Einar, far til Lodin Einarsson, husmann under Faukstad 1666.

Einar Larsson Holen nørdre og søre178.1, bruker av 1 hud 18 mark fisk med faren Lars Imbertsson 1666, bruker 1668-84, lagrettemann 1683.

Eirik Andersson, 26 år i mt 1666, tjenestedreng på Heringstad185.1.

Eirik Hansson søre Horgjé195.11, 25 år i mt 1666, husmann under Sletté195.1, soldat 1662-65, trolig sønnav Hans Persson, husmann under Sletté 1666.

Eirik Hansson, 26 år i mt 1666, tjenestedreng på Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7.

Elland, far til Stein Ellandsson Lié 1661-84.

Elland Steinsson, 4 år i mt 1666, sønn av Stein Ellandsson Lié195.9, dvs Knarlié.

Ellev, far til Imbert Ellevsson (Olsson) Åseng 1661-65.

Ellev, far til Jehans Ellevsson, dreng på Ellingsbø 1666.

Ellev Andersson (søre) Prestgard182.1, Elluff, 48 år i mt 1666, bruker av 4 huder 1661-80, sønn Anders Ellevsson 1666-84.

Ellev Jehansson, 50 år i mt 1666, husmann under Ellingsbø186.1-2, sønn Ola Ellevsson.

Ellev Larsson, 2 år i mt 1666, sønn av Lars Nilsson Steine176.1-5.

Engebret, Embret, se Imbert.

Endre, far til Estin Endresson Åseng 1661-83.

Endre (Estinsson?) Åseng nedre eller neristugu180.3-6. Endre AasEng, bruker 1683-84.

Estin Endresson Åseng nedre eller neristugu180.3-6. Østren Aaßeng, 25 år i mt 1666, bruker av 2½ hud i 1661-83, far til Per Estinsson 1666 (og Endre? Åseng 1683-84)..

Estin Hansson Rudi181.14,30,40. Østen Rudj, sønn av Hans Larsson Rudi 1661-66, 27 år i mt 1666, bruker av 3 huder 1668-84.

Estin Larsson, 4 år i mt 1666, sønn av Lars Nilsson Steine176.1-5 1661-84.

Estin nørdre Horgjé192.3, eier og bruker av Roseter, nå Rohaugen191.4, i 1678-83.

Estin Persson, 12 år i mt 1666, tjenestedreng på nørdre Horgjé192.3.

Frik Torsson, ½ år i mt 1666, sønn av Tor (Tord) Andersson Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7 1666-84.

Gulbrand, far til Ommund Gulbrandsson Lié eller Skurengslié 1661-68.

Gulbrand, far til Rasmus Gulbrandsson, stesønn på ner-Bilben 1666.

Gunnar, far til Horrik (Hårek) Gunnarsson ner-Bilben 1661-83.

Guttorm, far til Knut Guttormsson Heringstad 1661-68.

Guttorm, far til Ola Guttormsson, dreng på Bjølstad 1666.

Guttorm Hansson, 13 år i mt 1666, sønn av Hans Larsson Rudi181.14,30,40 1661-66.

Guttorm Jonsson Rusté eller Ellingsbørusté173.1-2, 35 år i mt 1666, bruker 1666 av krongods uten landskyld.

Guttorm Knutsson Heringstad185.1. Guttorm Heringstad, 14 år i mt 1666, bruker av 4 huder 1678-84, sønn av Knut Guttormsson heringstad 1661-68.

Guttorm Torsson, 15 år i mt 1666, sønn av Tor Kristensson, husmann under Ellingsbø186.1-2 1666.

Haldor ner-Bilben196.1-11. Haldor Bilben, bruker av 1½ hud 1683-84.

Halvor, far til Jens Halvorsson, husmann under Hålå 1666.

Halvor Imbertsson, 41 år i mt 1666, husmann under Bjølstad181.1, sønner Per Halvorsson 1666, Imbert Halvorsson 1666, Tostin Halvorsson 1666.

Halvor søre Åmotet319.2. Halfvor Aamodt, bruker av 3 skinn 1680-84.

Halvor Olsson øver-Bilben197.1-11. Halwor Bilben, 55 år i mt 1666, bruker av 1½ hud 1661-84.

Hans, far til Eirik Hansson søre Horgjé 1662-66

Hans, far til Eirik Hansson, dreng på Faukstad 1666

Hans, far til Ola Hansson Bleka 1661-70.

Hans, far til Ommund Hansson, dreng på Harildstad 1666.

Hans Ivarsson, 25 år i mt 1666, tjenestedreng på Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11.

Hans Ivarsson, 8 år i mt 1666, tjenestedreng på nørdre Faukstad190.1.

Hans Larsson Rudi181.14,30,40, 81 år i mt 1666, bruker av 3 huder 1661-66, sønner Estin Hansson 1666-84, Lars Hansson 1666 og Guttorm Hansson 1666.

Hans Nilsson Ekreeie, tjenestedreng på Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11 og soldat 1662-65.

Hans Persson, 53 år i mt 1666, husmann under Sletté195.1, trolig bosatt på søre Horgjé195.11, sønn Erik Hansson søre Horgjé 1662-66.

Horrik (Hårek) Gunnarsson ner-Bilben196.1-11. Horrich Bilben, 56 år i mt 1666, bruker av 1½ hud 1661-83.

Håkon, far til Ola Håkonsson, dreng på Faukstad 1666.

Håkon, far til Ola Håkonsson, dreng på nørdre Ro 1666.

Imbert, far til Arne Imbertsson Rudi 1662

Imbert, far til Halvor Imbertsson, husmann under Bjølstad 1666.

Imbert, far til Jon Imbertsson nørdre Åmotet 1661-84.

Imbert, far til Jørgen Imbertsson, dreng på nørdre Åmotet 1666.

Imbert, far til Kjell Imbertsson Åseng 1662-70.

Imbert, far til Lars Imbertsson Holen 1643-66.

Imbert, far til Lodin Imbertsson, dreng på Ellingsbø 1666.

Imbert, far til Nils Imbertsson ner-Bilben 1662.

Imbert, far til Ola Imbertsson ner-Bilben 1665.

Imbert, far til Sjugul Imbertsson nørdre Faukstad 1661-84.

Imbert Ellevsson (Olsson) Åseng180.3-6, tjenestedreng og soldat 1661-65.

Imbert Halvorsson, 6 år i mt 1666, sønn av Halvor Imbertsson, husmann under Bjølstad181.1.

Imbert Johansson søre Åmotet319.2, 17 år i mt 1666, bruker 1666 med broren Jon Johansson og mora Sigri.

Imbert Olsson Rusté, trolig Vassrusté305.1, 61 år i mt 1666, husmann under Lié, trolig Skurengslié301.1-4, sønner Klemet Imbertsson og Lars Imbertsson.

Imbert søre Ro192.1-2. Engebret Ryv, bruker av 1 hud 1661-84, sønner Arne Imbertsson søre Ro 1666-70 og Per Imbertsson 1666.

Ingeborg, se Ymbjør.

Ivar, far til Hans Ivarsson, dreng på Ekre 1666.

Ivar, far til Hans Ivarsson, dreng på nørdre Faukstad 1666.

Ivar, far til Steinar Ivarsson Meringsdalen 1666.

Jakup Andersson, 60 år i mt 1666, tjenestedreng på (søre) Prestgard182.1.

Jakup Kristensson, 16 år i mt 1666, sønn av Kristen Kristensson Steinfinnsbø 187.1 1661-84.

Jehans, far til Ellev Jehansson, husmann under Ellingsbø 1666

Jehans, far til Lars Jehansson Prestgardseie 1662-65.

Jehans, far til Per Jehansson, husmann under Prestgard 1666.

Jehans, far til Pål Jehansson, dreng på Prestgard 1661-70.

Jehans Ellevsson, 17 år i mt 1666, tjenestedreng på Ellingsbø186.1-2.

Jehans Knutsson, 8 år i mt 1666, sønn av Knut Olsson Ekre189 1661-68.

Jehans Olsson, 8 år i mt 1666, sønn av Ola Akselsson, husmann under nørdre Faukstad190.1 1666.

Jehans Olsson, 52 år i mt 1666, vanfør, tjenestedreng på Sletté195.1.

Jehans Persson, 3 år i mt 1666, sønn av Per Jehansson, husmann under (søre) Prestgard182.1 1666.

Jens Halvorsson, 41 år i mt 1666, husmann under Hålå188.1-2, sønn Ola Jensson 1666.

Johan, far til Imbert Johansson søre Åmotet 1666 og Jon Johansson søre Åmotet 1666.

Johan, far til Ola Johansson (søre) Espelund 1666-84.

Johannes, se Jehans.

Jon, far til Guttorm Jonsson Rusté eller Ellingsbørusté 1666.

Jon, far til Kjell Jonsson Faukstad 1661-70.

Jon, far til Lars Jonsson Ekre 1661-78.

Jon, far til Ola Jonsson, dreng på Faukstad 1666.

Jon Imbertsson nørdre Åmotet319.1. Joen Aamodt, 38 år i mt 1666, bruker 3 skinn 1661-84.

Jon Holen, (kan være feil for Jon Helle i Vågå), erer 1661 Steine176.1-5.

Jon Johansson søre Åmotet319.2, 20 år i mt 1666, bruker av 3 skinn 1666 med broren Imbert Johansson og mora Sigri.

Jon Kristensson, 6 år i mt 1666, sønn av Kristen Kristensson Steinfinnsbø 187.1 1661-84.

Jon Kruke184.1. Joen Kruche, bruker 2 huder 1678-84.

Jon Larsson (søre) Espelund193.1, 67 år i mt 1666, bruker av ½ hud 1661-80, hans dattermann Ola Johansson.

Jon Olsson, 7 år i mt 1666, sønn av Ola Olsson, husmann under Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11 1666.

Jon Olsson, 19 år i mt 1666, tjenestedreng på Harildstad nørdre eller søre183.1,4.

Jon Olsson, 51 år i mt 1666, husmann under Steinfinnsbø187.1.

Jon Ommundsson, 60 år i mt 1666, tjenestedreng på Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7.

Jon Persson, 15 år i mt 1666, tjenestedreng på (søre) Prestgard182.1.

Jon Rasmusson, 12 år i mt 1666, fostersønn til Lars Pålsson Kruke184.1.

Jon Steinsson, 2 år i mt 1666, sønn av Stein Ellandsson Lié195.9, dvs Knarlié 1661-84.

Jørgen Imbertsson, 16 år i mt 1666, tjenestedreng på nørdre Åmotet319.1.

Kari Ommundsdotter, eier 1678-83 del av Harildstad183.1-4.

Kari Ekre189, eier 1668 del av Ellingsbø186.1-2.

Kari Pålsdotter, eier 1678 del av Ellingsbø186.1-2 sammen med søstra Tore Pålsdotter.

Kirsten Kristensdotter, eier del av Ellingsbø186.1-2 1661 sammen med søstra Mari Kristensdotter, sannsynligvis identisk med Kirsti Ekre189 som 1668 eier en del av Ellingsbø.

Kjell Imbertsson Åseng180.3-6, 21 år i mt 1666, tjestedreng på Åseng og soldat 1662-70, tjenestedreng på ner-Bilben196.1-11 og soldat 1666.

Kjell Jonsson Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7, 25 år i mt 1666, tjenestedreng, soldat 1661-70.

Klemet Imbertsson, 20 år i mt 1666, sønn av Imbert Olsson Rusté, trolig Vassrusté305.1 1666.

Knut, far til Guttorm Knutsson Heringstad 1666-84.

Knut Andersson, 17 år i mt 1666, husmann under Kruke184.1.

Knut Andersson Kaggro179.1-7, Knud Kagerud, 25 år i mt 1666, bruker av 2 huder 1661-84.

Knut Guttormsson Heringstad185.1, 61 år i mt 1666, bruker av 4 huder 1661-68, sønn Guttorm Knutsson Heringstad 1666-84.

Knut Meringsdalen172.1-2. Knud Merringsdahl, bruker av uskyldsatt krongods 1661, uten kornavling, bruker av 1 skinn 1668-78, 2 skinn 1683-84, avlet intet 1683, sjøleiger i 1683.

Knut Olsson Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11, 38 år i mt 1666, bruker 1½ hud 1661-68, sønn Jehans Knutsson 1666.

Kristen, far til Tor Kristensson, husmann under Ellingsbø 1666.

Kristen, far til Tore (Tor) Kristensson Ellingsbø 1661-68.

Kristen Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11. Christen Eckre, bruker 1½ hud 1678-84.

Kristen Kristensson, 13 år i mt 1666, sønn av Kristen Kristensson Steinfinnsbø 187.1.

Kristen Kristensson Steinfinnsbø187.1. Christen Steenfindzbøe, 56 år i mt 1666, bruker av 9½ skinn 1661-84, sønner Jakup Kristensson 1666, Kristen Kristensson 1666, Anders Kristensson 1666 og Jon Kristensson 1666.

Kristen Olsson, 22 år i mt 1666, tjenestedreng på nørdre Horgjé192.3.

Kristen Olsson, 5 år i mt 1666, sønn av Ola Akselsson, husmann under nørdre Faukstad190.1 1666.

Kristen Pålsson Ellingsbø186.1-2. Christen Ellingsbøe, 21 år i mt 1666, bruker av 3 huder 1661-84.

Lars, far til Hans Larsson Rudi 1661-66.

Lars, far til Jon Larsson (søre) Espelund 1661-80.

Lars, far til Ola Larsson nørdre Ro 1661-84.

Lars Andersson Espelundeie (forsvunnet navn), 28 år i mt 1666, husmann under Faukstad oppistugu eller sygard 194.1-7, soldat 1661-70.

Lars Imbertsson, 13 år i mt 1666, sønn av Imbert Olsson Rusté, trolig Vassrusté305.1 1666.

Lars Imbertsson Holen nørdre og søre178.1, 69 år i mt 1666, bruker av 1 hud 18 mark fisk prestebolsgods 1643-66, med faren fra 1643 og med sønnen Einar Larsson fra 1666.

Lars Hansson, 25 år i mt 1666, sønn av Hans Larsson Rudi181.14,30,40.

Lars Jehansson Prestgardseie, tjenestedreng på (søre) Prestgard182.1 og soldat 1662-65.

Lars Jonsson Ekre nørdre189.1,23 eller søre189.6-11, 44 år i mt 1666, bruker 1½ hud 1661-78.

Lars Nilsson Steine store eller nørdre176.1-5. Lauritz Stene, 48 år i mt 1666, bruker 1661-1684 av 10 skinn bondegods, tre sønner Nils Larsson 1666, Estin Larsson 1666 og Ellev Larsson 1666.

Lars Pålsson Kruke184.1, 27 år i mt 1666, bruker av 2 huder 1661-68, fostersønn Jon Rasmusson 1666.

Lodin Einarsson, 69 år i mt 1666, husmann under Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7.

Lodin Imbertsson, 19 år i mt 1666, tjenestedreng på Ellingsbø186.1-2.

Marit Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7, enke 1661.

Mari Kristensdotter, eier del av Ellingsbø186.1-2 sammen med søstra Kirsten Kristensdotter.

Mikkel, far til Tor Mikkelsson, dreng på Harildstad 1666.

Mikkel Andersson, 25 år i mt 1666, tjestedreng på Kruke184.1.

Mikkel Persson, 51 år i mt 1666, tjenestedreng på Sletté195.1.

Mons Jakupsson Fjordungrein nørdre177.2,5, 47 år i mt 1666, bruker av 1½ hud 1661-1668, stesønnene Tor Torsson, Søren Torsson, Tor Olsson og Arne Olsson.

Nils, far til Hans Nilsson Ekreeie 1662-65.

Nils, far til Lars Nilsson Steine 1661-84.

Nils Imbertsson ner-Bilben196.1-11, tjenestedreng og soldat 1662.

Nils Larsson, 6 år i mt 1666, sønn av Lars Nilsson Steine176.1-5 1661-84.

Ola, far til Anders Olsson, frillesønn 1666

Ola, far til Arne Olsson, dreng på Harildstad 1666

Ola, far til Arne Olsson og Tor Olsson, stesønner på Fjordungrein 1666

Ola, far til Bård Olsson Harildstad 1666-84

Ola, far til Imbert Olsson Rusté 1666.

Ola, far til Halvor Olsson øver-Bilben 1661-84.

Ola, far til Jehans Olsson, dreng på Sletté 1666.

Ola, far til Jon Olsson, dreng på Harildstad 1666.

Ola, far til Jon Olsson, husmann under Steinfinnsbø 1666.

Ola, far til Knut Olsson Ekre 1661-68.

Ola, far til Kristen Olsson, dreng på nørdre Horgjé 1666.

Ola, far til Ola Olsson, husmann under Ellingsbø 1666.

Ola, far til Ola Olsson Sletté 1661-84.

Ola, far til Ola Olsson, husmann under Ekre 1666.

Ola, far til Ommund Olsson (?), dreng på Bjølstad 1666.

Ola, far til Rasmus Olsson nørdre Horgjé 1661-83.

Ola, far til Steinar Olsson, drengpå Bjølstad 1666.

Ola, far til Størk Olsson Rudi 1662.

Ola, far til Svein Olsson, husmann under Hålå 1666.

Ola, far til Tollev Olsson, dreng på Bjølstad 1666.

Ola Akselsson [Storøygarden?], 49 år i mt 1666, husmann under nørdre Faukstad190.1, sønner Jehans Olsson 1666 og Kristen Olsson 1666.

Ola Alvsson, tjenestedreng på Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7 1683.

Ola Bottelsson, 12 år i mt 1666, tjenestedreng på Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7.

Ola Ellevsson, 12 år i mt 1666, sønn av Ellev Jehansson, husmann under Ellingsbø186.1-2 1666.

Ola Imbertsson ner-Bilben196.1-11, tjenestedreng og soldat 1665.

Ola Guttormsson, 43 år i mt 1666, tjenestedreng på Bjølstad181.1.

Ola Hansson Bleka181.21, tjenestedreng på Bjølstad181.1 1666 og soldat 1661-70.

Ola Håkonsson, 12 år i mt 1666, tjenestedreng på Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7.

Ola Håkonsson, 8 år i mt 1666, tjenestedreng på nørdre Ro191.1.

Ola Jensson, 5 år i mt 1666, sønn av Jens Halvorsson, husmann under Hålå188.1-2 1666.

Ola Johansson (søre) Espelund193.1, 54 år i mt 1666, medbruker 1666, trolig lik Olle Espelund bruker alene 1683-84.

Ola Jonsson, 18 år i mt 1666, tjenestedreng på nørdre Faukstad190.1.

Ola Larsson nørdre Ro191.1. Olle Ryw, 41 år i mt 1666, bruker av nørdre Ro og Roseter, nå Rohaugen191.4, i alt 2½ hud 1661-84.

Ola Olsson, 42 år i mt 1666, husmann under Ellingsbø186.1-2.

Ola Olsson Sletté195.1. Olle Slette, 55 år i mt 1666, bruker av 1 hud 16 alen vadmel i 1661-84, var delvis skattefri, samt eier og bruker av underbruket søre Horgjé195.11 1661-84.

Ola Olsson, 51 år i mt 1666, husmann under Ekre nørdre 189.1,23 eller søre189.6-11, sønn Jon Olsson 1666.

Ola Sveinsson, 2 år i mt 1666, sønn av Svein Olsson, husmann under Hålå188.1-2 1666.

Ommund, far til Jon Ommundsson, dreng på Faukstad 1666.

Ommund, far til Kari Ommundsdotter, eier 1678-83 av del av Harildstad.

Ommund, far til Per Ommundsson Faukstad 1661-68.

Ommund, far til Svein Ommundsson Hålå 1661-84.

Ommund Gulbrandsson Lié, trolig Skurengslié301.1-4, 43 år i mt 1666, bruker 1661-68 uten landskyld, i 1668 satt til 9 mark smør, sønn Anders Ommundsson 1666.

Ommund Hansson, 28 år i mt 1666, tjenestedreng på Harildstad nørdre eller søre183.1,4.

Ommund Olsson (?), 12 år i mt 1666, tjenestedreng på Bjølstad181.1.

Ommund Persson, 5 år i mt 1666, sønn av Per Ommundsson Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7 1661-68.

Ommund Sveinsson Harildstad nørdre eller søre183.1,4, 75 år i mt 1666, bruker av 2 huder 1645.

Per, far til Estin Persson, dreng på Horgjé 1666.

Per, far til Hans Persson, husmann under Sletté 1666.

Per, far til Jon Persson, dreng på Prestgard 1666.

Per, far til Mikkel Persson, dreng på Sletté 1666.

Per, far til Sylfest Persson nørdre Horgjé 1666.

Per Imbertsson, 16 år i mt 1666, bror til Arne Imbertsson søre Ro192.1-2, sønn av Imbert søre Ro 1661-84.

Per Estinsson, 2 år i mt 1666, sønn av Estin Endresson Åseng180.3-6 1661-83.

Per Halvorsson, 10 år i mt 1666, sønn av Halvor Imbertsson, husmann under Bjølstad181.1 1666.

Per Jehansson, 47 år i mt 1666, husmann under (søre) Prestgard182.1, sønn Jehans Persson 1666.

Per nørdre Horgjé192.3, bruker av 1½ hud 1661 sammen med Rasmus.

Per Ommundsson Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7, 67 år i mt 1666, bruker av 2 huder 1661-68, sønn Ommund Persson 1666.

Pål, far til Kristen Pålsson Ellingsbø 1661-84.

Pål, far til Lars Pålsson Kruke 1661-68 og Tostin Pålsson 1666.

Pål, far til Rasmus Pålsson, dreng på Sletté 1666.

Pål Jehansson, 22 år i mt 1666, tjenestedreng på (søre) Prestgard182.1, soldat 1661-70.

Ragnill Fjordungrein177, eier 1661-68 del av Heringstad185.1.

Rasmus, far til Jon Rasmusson, fostersønn på Kruke 1666.

Rasmus Gulbrandsson, 16 år i mt 1666, stesønn til Horrik Gunnarsson ner-Bilben196.1-11.

Rasmus Olsson nørdre Horgjé192.3. Rasmus Horgen, 47 år i mt 1666, bruker av 1½ hud sammen med Per 1661, bruker alene 1666-84, bruker søre Ro192.1-2 med Tord Andersson Faukstad 1683.

Rasmus Pålsson, 29 år i mt 1666, tjenestedreng på Sletté195.1.

Rasmus øver-Bilben, 12 år i mt 1666, tjenestedreng på øver-Bilben 197.1-11, soldat 1666-70.

Rønnog nørdre Horgjé192.1, eier 1668 del av Rudi181.14 mfl..

Rønnog Faukstad190, 194, eier 1678-83 del av Harildstad183.1-4.

Sigri søre Åmotet319.2. Sigri Collen, enke, bruker av 3 skinn på søre Åmotet 1661-78 og av 3 skinn på nørdre Kolloen308.1 1661-83.

Sjugul Imbertsson nørdre Faukstad190.1. Sifver Nørder Fugstad, 31 år i mt 1666, bruker av 2 huder 1661-84.

Sjugul Roseter, nå Rohaugen191.4. Sifver Ryvsetter, bruker 1683-84 uten avling.

Stein Ellandsson Lié195.9 dvs. Knarlié. Steen Lien, 38 år i mt 1666, bruker av 1 hud 1661-84, lagrettemann 1683, sønner Elland Steinsson 1666 og Jon Steinsson 1666.

Steinar Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7. Steener Fugstad, bruker av 2 huder 1678-84.

Steinar Ivarsson Meringsdalen172.1-2, 21 år i mt 1666, bruker 1666 av både Merindsdalen171.1 og Ellingsbøvangen172.2, i alt 1 skinn krongods.

Steinar Olsson, 60 år i mt 1666, tjenestedreng på Bjølstad181.1.

Størk Olsson Rudi181.14,30,40, tjenestedreng og soldat 1662.

Svein, far til Ommund Sveinsson Harildstad 1645-66.

Svein (Toresson?) Harildstad nørdre eller søre183.1,4. Svend Harildstad, bruker av 4 huder 1683-84.

Svein (nørdre) Fjordungrein177.2,5. Svend Fieringren, bruker av 1½ hud sjøleige og bondegods 1678-84.

Svein Olsson, 36 år i mt 1666, husmann under Hålå188.1-2, sønn Ola Sveinsson 1666.

Svein Ommundsson Hålå188.1-2. Svend Harloug, 25 år i mt 1666, bruker av 1 hud 1661-84.

Sylfest Persson nørdre Horgjé192.3, 17 år i mt 1666, stesønn av Rasmus Olsson nørdre Horgjé og medbruker.

Søren Ommundsson, 26 år i mt 1666, sønn av Ommund Sveinsson Harildstad nørdre eller søre183.1,4 1645-66.

Søren Torsson, 13 år i mt 1666, stesønn til Mons Jakupsson Fjordungrein177.2,5.

Tollev Olsson, 28 år i mt 1666, tjenestedreng på Bjølstad181.1.

Tollev søre Kolloen308.2-4. Tollef Collen, bruker av 3 skinn 1683-84.

Tor, far til Søren Torsson og Tor Torsson, stesønner på Fjordungrein 1666.

Tor, far til Tor Torsson Bjølstad -1666.

Tor (Tord) Andersson Faukstad oppistugu eller sygard194.1-7. Tord Fugstad, 47 år i mt 1666, bruker av 2 huder 1666-84, bruker av søre Ro192.1-2 sammen med Rasmus Olsson nørdre Hoergjé 1683, sønn Frik Torsson 1666.

Tor (Tord, Tore) Harildstad nørdre eller søre183.1,4, bruker av 2 huder 1661-78.

Tor Kristensson, 53 år i mt 1666, husmann under Ellingsbø186.1-2, sønn Guttorm Torsson 1666.

Tore Kristensson, eier 1661 del av Ellingsbø186.1-2, sannsynligvis identisk med Tore Ellingsbø186.1-2, som 1668 eier del av Ellingsbø.

Tor Mikkelsson, 13 år i mt 1666, tjenestedreng på Harildstad nørdre eller søre183.1,4.

Tor Olsson, 5 år i mt 1666, stesønn til Mons Jakupsson Fjordungrein177.2,5.

Tore Pålsdotter, eier 1678 del av Ellingsbø186.1-2 sammen med søstra Kari Pålsdotter.

Tor Torsson Bjølstad181.1, 91 år i mt 1666, bruker før 1666, sønn Tor (Tord) Torsson Bjølstad 1661-84.

Tor (Tord) Torsson Bjølstad181.1. Tord Biølstad, 41 år i mt 1666, bruker av 5½ hud i 1661-84, postbonde, sønn av Tor Torsson Bjølstad -1666,

Tor Torsson, 21 år i mt 1666, stesønn til Mons Jakupsson Fjordungrein177.2,5.

Tostin Halvorsson, 3 år i mt 1666, sønn av Halvor Imbertsson, husmann under Bjølstad181.1 1666.

Tostin Pålsson, 12 år i mt 1666, bror til Lars Pålsson Kruke184.1 1661-68.

Ymbjør Harildstad nørdre eller søre183.1,4, enke 1661.

Frekvens av mannsnavn i Heidal 1661-1684
Matrikkelen, den alfabetiske listen, inneholder 254 menn fordelt på 55 ulike navn

Ola 37 = en avdel på 14,5 %
Jon 17 = 6,7 %
Imbert 15 = 5,9 %
Anders 14 = 5,5 %
Lars 11 = 4,3
Per 11
Tor (Tord) 10 = 3,9
Hans 9
Jehans 9
Ommund 9
Kristen 8
Guttorm 6
Knut 6
Ellev 5 = 1,9
Estin 5
Rasmus 5
Svein 5
Arne 4 = 1,6
Halvor 4
Nils 4
Pål 4
Einar 3 = 1,2
Eirik 3

Ivar 3
Mikkel 3
Steinar 3
Elland 2 = 0,8 %
Endre 2
Gulbrand 2
Håkon 2
Jakup 2
Johan 2
Kjell 2
Lodin 2

Sjugul 2
Søren 2
Tollev 2
Tostin 2
Aksel 1 = 0,4 %
Alv 1
Audun (Ouden) 1
Bottel 1
Bård 1
Frik 1
Gunnar 1
Haldor 1
Horrik (Hårek) 1
Jens 1
Jørgen 1
Klemet 1
Mons 1
Stein 1
Størk 1
Sylfest 1
Tore (Tor) 1

Legg igjen et svar