Lister over skip og fartøyer i kjøpstedene i Akershus stift, etter ordre av 27-30. august 1723, med tillegg 1722-1725

Bybefolkningen – citizens – Stadtbevölkerung – 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002.
Utgave 23.05 2002. Etter originaler i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X (Ymse pakkesaker 1574-1770), pk. 62, 1723, legg 5.


Stattholderen, Ditlev Wibe, ønsket å holde seg underrettet om de norske kjøpstedenes handelsflåter etter fredsslutningen i 1720. Etter ordrer ble lister over skip og fartøyer sendt inn til stattholderen på Akershus. Listene ligger i en omslag med påskriften Herudj er Lister paa de udj Kiøbstederne i Aggershuus Stiftt hiemmehørende skibe [15.9 1723.] Se også eldre skipslister i Stattholderarkivet fra 1693 og i Danske kansell ifra 1696.

 

Den eldste listen i dette omslaget er Liste over skip og fartøyer i Drammens tolldistrikt per ultima desember 1722, datert 6. mars 1723. Årsaken til denne listens tilkomst er ikke oppklart ennå. Stattholder Ditlev Wibe sendt så den 27. august 1723 ut en ordre til stiftamtmannen for Akershus stift, Wilhelm de Tonsberg, om å sende innberetninger om skip og fartøyer over 10 lesters drektighet som er hjemmehørende i stiftet. W. de Tonsbergs ordre til myndighetene i de underliggende tolldistriktene gikk ut den 30. august. Begge ordrer ligger i kopi i dette dokumentomslaget i Stattholderarkivet, som vedlegg til innberetningen fra Drammen tollkammer. Følgende skipslister er nå i dette omslaget:

I tillegg ligger det en skipsliste fra Christiania fra 1725, Forklaring over skip i Christiania tolldistrikt, 19. juli 1725. Heller ikke grunnlaget for denne listen er nå kjent, men det er sannsynlig at den bygger på en tilsvarende ordre fra stiatamtmannen.

Det vil senere bli utarbeidet skipsregistre og reder- og skipperbiografier.

.

Legg igjen et svar