Undersøkelse av borgerbrev i Akershus stift 1720

Undersøkelse av borgerbrev i Akershus stifts kjøpsteder, høsten 1720
Bybefolkningen – citizens – Stadtbevölkerung – 1680-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 2001-2002. Utgave 23.05 2002. Etter originaler i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X Ymse pakkesaker 1574-1770, pk. 56, 1719-1720, legg 4.


Stiftamtmann i Akershus stift, Wilhelm de Tonsberg, ga sommeren 1720 ordre til myndighetene i alle stiftets kjøp- og ladesteder om at alle originale borgerbrev skulle inspiseres. Foranledningen må være en ordre til ham fra Slottsloven på Akershus eller direkte fra myndighetene i Rentekammeret i København. Høsten 1720 reiste Wilhelm de Tonberg selv rundt til hver by i stiftet. I hver by var det fastsatt dag og tid da samtlige borgere skulle møte på rådstuen (eller hos byfogden) for å fremvise sine borgerbrev. På forhånd hadde byenes myndigheter satt opp et fullstendig borgermanntall, og på disse gjorde så W. de Tonsberg sine anmerkninger om hvorvidt borgerbrevet ble fremvist eller om det manglet, og hvis det manglet, om hvorfor.

Den 16. september foregikk inspeksjonen i bytingstuen på Bragernes. Her er manntallet datert 3.9; byfogden innkalte 17.9 etternølerne til nytt møte om morgenen 18.9.

De vedlagte manntall er følgende:

Av disse vedleggene kan vi se at Larvik by og Kongsberg bergstad ikke ble henregnet til stiftet, siden Larvik lå under grevskapet, og Kongsberg under Bergamtet.

Wilhelm de Tonsberg sendte 23.11 1720 ned til København en samlet tabellarisk oversikt over anntall borgere i alle stiftets byer. En dublett av tabellen ligger sammen med manntallene i Stattholderarkivet, D X pk. 56, 1720, legg 4:

[kolonneoverskrifter:] Num.; Borgernes Nafne/Byernes Nafne; De som har borgerbrev paa dend rette sort stempled papir; De som har hafft borgerbrev og igien ere bortkommen; De som har attester/Paa Stempled papir og hendi sort, Paa skrift papir; De som ingen borgerbrev haver; De som ere absente og forreist

504, Christiania, 57, 2, 6-0, 459, 0
110, Bragerness, 24, 5, 9-0, 69, 3
146, Strømsøe, 104, 4, 1-0, 35, 2
60, Tønsberg og Holmestrand, 31, 4, 3-0, 0, 22
144, Scheen med underliggende, 41, 1, 2-0, 99, 1
43, Kragerøe, 12, 4, 0-0, 27, 0
49, Moss, 28, 3, 1-10, 7, 0
53, Friderichstad, 23, 6, 0-0, 22, 2
68, Friderichshald, 13, 5, 0-0, 47, 3
[summene som angis nedenfor]
Fortekningen Nedsent d. 23de Novembr. 1720.

Summene av W. de Tonsbergs inspeksjonsrunde høsten 1720 ble:
1177 borgere ialt. Av disse hadde 333 (28%) bevarte borgerbrev på det riktige stemplede papiret, 34 har hatt sitt borgerbrev men mistet det, som regel ved brann, skipsforlis og krigsulykker, 22 hadde en attest om borgerskap, skrevet på stemplet (men ukorrekt) papir og 10 hadde en attest skrevet på vanlig (ukorrekt) skriftpapir, mens 745 borgere (63%) manglet helt et borgerbrev. Til slutt kommen en gruppe på 33 borgere som var fraværende og ute på reise da inspeksjonene ble foretatt, slik at det var ukjent om de hadde et korrekt borgerbrev eller ikke.

I manntall 1, Christiania, oppgis det i renskriften 503 nummererte borgere, mens den ovenstående tabellen har 504 (42,8% av alle borgere i stiftet), slik at en ny har blitt inkludert der, sannsynligvis Anders Evertsen, som står innført mellom nummer 448 og 449. Konseptet har, som det kan sees av manntallet, ialt 27 borgere som ikke er tatt med i renskriften, slik at den samlede summen kunne ha blitt 531. Skiens manntall har summen 144 borgere, Kragerø har 43, Moss har 49 og Fredrikshald har 68, som i tabellen. Manntallet for Moss bygger på et ligningsmanntall for krigsstyr datert 11.4 1720, og er forsynt med et vedlegg datert 8. desember, sannsynligvis fra 1720, med 9 borgere. Fredrikstads manntall har summen 55 borgere, 2 mer enn i tabellen.